ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 


 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα
Υπουργικές Αποφάσεις Άλλες Ρυθμίσεις
Βασική νομοθεσία των προσλήψεων Επαγγελματικά Δικαιώματα
ΦΑΚΕΛΟΣ: Εκλογές 2009

 

Νews Room


w
Νόμος 3918/2011: Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις

w Νόμος 3919/2011: Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων

w Απόφαση: Διαδικασία και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α΄) – Κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας

w Ο νόμος 3913/2011: Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις 18/2

w Ο νόμος 3912/2011: Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης 18/2

w Προεδρικό διάταγμα: Οργάνωση της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης του υπουργείου Οικονομίας 18/2

w Νόμος 3911/2011: Πιστοποίηση των μηχανοδηγών και άλλες διατάξεις 8/2

w Νόμος 3910/2011: Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών 8/2

w Νόμος 3908/2011: Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή 2/2

w Νόμος 3907/2011: Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ... 26/1

w Ο νόμος 3896/2010: Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας 10/12

w Νόμος 3894/2010: Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων του Κράτους 2/12

w Ο νόμος 3895/2010: Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημόσιου τομέα 10/12

w ΠΔ 100/2010: Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού 9/10

w Νόμος 3883/2010: Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις  24/9

w Νόμος 3877/2010: Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας 24/9

w Νόμος 3878/2010: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού 24/9

w Νόμος 3879/2010: Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις 24/9

w Νόμος 3874/2010: Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων 8/9
 
w Νόμος 3873/2010: Ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών και της οδηγίας 2007/63/ΕΚ... 5/9

w Το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου για τη διά βίου μάθηση 15/9

w Νομοσχέδιο: Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις 5/9

w Νομοσχέδιο: Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας 5/9

w Νόμος 3872/2010: Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία με σημαία τρίτων χωρών με αφετηρία ελληνικό λιμένα και άλλες διατάξεις 4/9    
 
w Νόμος 3871/2010: Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη 4/9
 
w Νόμος 3869/2010: Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις 4/9

Νόμος 3867/2010: Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών 4/9
 
Νόμος 3864/2010: Περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 4/9
 
Νόμος 3868/2010: Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 4/9

ΠΔ 82/2010: Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (τεχνητή οπτική ακτινοβολία), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2006/25/ΕΚ 4/9 
 
ΠΔ 72/2010: Συγκρότηση, διοικητική - οργανωτική δομή και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) 4/9 

Αποφάσεις: Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα – ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης" και "Αυτοφερόμενα θερμομονωτικά πάνελς με μεταλλική κάλυψη και από τις δύο όψεις ... 23/7
 
Απόφαση: Σχολικό και διδακτικό έτος, εγγραφές, διακοπές, αργίες, τίτλοι σπουδών και λοιπά θέματα που αφορούν τη λειτουργία των δημόσιων Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.), εποπτείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 23/7

ΠΔ 66/2010: Καθορισμός προσόντων και διαδικασίας για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων 22/7

Απόφαση: Προσαρμογή των διατάξεων που διέπουν τα προσόντα, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολείων της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις ιδιαίτερες συνθήκες των λειτουργούντων υπό ενιαία διεύθυνση ... 22/7
 
Απόφαση: Καθορισμός του τρόπου τήρησης των πρακτικών και της διαδικασίας συνέντευξης των υποψηφίων στελεχών της εκπαίδευσης 22/7

Νόμος 3865/2010: Μεταρρύθμιση συνταξιοδοτικού συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις 21/7

Απόφαση: Πρόγραμμα εκρίζωσης αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα 21/7

Νόμος 3863/2010: Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις 18/7

Νόμος 3862/2010: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις 18/7

Νόμος 3861/2010: Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις 18/7

Νόμος 3860/2010: Βελτιώσεις της ποινικής νομοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιμετώπιση της θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των ανηλίκων 18/7

Νόμος 3858/2010: Προσαρμογή του Ελληνικού Δικαίου στο πρότυπο νόμου του έτους 1997 για τη «Διασυνοριακή πτώχευση» της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και άλλες διατάξεις 18/7

Νόμος 3855/2010: Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις 18/7

Νόμος 3854/2010: Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις 18/7

Νόμος 3853/2010: Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις 18/7

Νόμος 3852/2010: Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης 18/7

Νόμος 3851/2010: Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 18/7

Νόμος 3850/2010: Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων 18/7

Nόμος 3849/2010: Τροποποίηση του ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις 18/7

Νόμος 3847/2010: Επανακαθορισμός των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου 18/7

ΠΔ 61/2010: Οργανισμός Σχολής Ναυτικών Δοκίμων 18/7

ΠΔ 43/2010: Τροποποίηση και συμπλήρωση του ΠΔ 50/2008 (ΦΕΚ 81 Α') "Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)" 18/7

Ο νόμος για το ασφαλιστικό του Δημοσίου 16/7

Νόμος 3848/2010: Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις 20/5

Απόφαση: Μέτρα εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης για το βαμβάκι και των διαδικασιών παραλαβής και εκκόκκισης του σύσπορου βαμβακιού 13/5

Νόμος 3846/2010: Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις 11/5

Νόμος 3844/2010: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις 4/5

Απόφαση: Διάθεση ειδικών τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου ν. 3723/2008 στην EUROBANK EFG 23/4

Εγκύκλιος: Οδηγίες για τον περιορισμό προσλήψεων 14/4

ΠΔ 19/2010: Κοινοτική Άδεια ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2006/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 1/4

Νόμος 3840/2010: Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 - 2013 και άλλες διατάξεις 1/4

Νόμος 3839/2010: Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια - Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙΣΕΠ) και λοιπές διατάξεις 1/4

Νόμος 3838/2010: Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις 30/3

Σχέδιο νόμου: Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις 20/3

Ν. 3833/2010: Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης 15/3

Απόφαση: Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών 27/1

Νόμος: 3815/2010: Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα 27/1

Νόμος: Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις 27/1

Νόμος: Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις 23/12

Σχέδιο νόμου: Πολιτική συμμετοχή ομογενών και αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα και μακροχρόνια στην Ελλάδα 22/12

Σχέδιο νόμου: Ρύθµιση επιχειρηµατικών και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις 19/12

Απόφαση: Καθορισμός φορέων και διαδικασίας καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης του άρθρου 1 του ν. 3808/2009 17/12

Απόφαση: Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων Ημέρας του άρθρου 8 του Ν. 2716/99 16/12

Απόφαση: Καθορισμός εξεταστέας – διδακτέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων  της Γ' Τάξης των Ημερησίων και Δ’ Τάξης των Εσπερινών ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2009 - 2010 23/11

Απόφαση: Καθορισμός τύπου Υπηρεσιακών Δελτίων Ταυτότητας Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων 9/11

Απόφαση: Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2009 – 2010 4/11

Απόφαση: Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2009 - 2010 4/11

Κανονισμός: Περί Εκκλησιαστικών Υποτροφιών 4/11

ΠΔ 170/2009: Ίδρυση Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου 6/10

ΠΔ 157/2009: Κατάτμηση του Τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 6/10

ΠΔ 166/2009: Επιστημονικό βαθμολόγιο - προσοντολόγιο ιατρών και οδοντιάτρων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ 6/10

ΠΔ 165/2009: Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και εξετάσεις για την προαγωγή Αγροφυλάκων στο βαθμό του Αρχιφύλακα και για την κατάταξη Αγροφυλάκων και Αρχιφυλάκων ως Αγρονόμων 6/10

ΠΔ 161/2009: Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/47/ΕΚ... για θέματα συνθηκών εργασίας των μετακινούμενων εργαζομένων που παρέχουν διασυνοριακές διαλειτουργικές υπηρεσίες στον τομέα των σιδηροδρόμων 6/10

ΠΔ 159/2009: Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των τμημάτων Κοινωνιολογίας 6/10

ΠΔ 158/2009: Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 6/10

ΠΔ 155/2009: "Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου 2/10

ΠΔ 147/2009: Προϋποθέσεις και διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών  και μετάταξης των μελών του ΕΕΔΙΠ των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης 1/10

Απόφαση: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων 30/9

ΠΔ 138/2009/2009: Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών 30/9

Απόφαση: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 54067/836/14.11.2008 κοινής υπουργικής απόφασης που αφορά την υλοποίηση του Προγράμματος επιχορήγησης 3.500 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 33−64 ετών, έτους 2008 28/9

Απόφαση: Πρόγραμμα επιχορήγησης 6.000 Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών - Νέων Επιστημόνων, έτους 2009 28/9

Απόφαση: Πρόγραμμα 4.500 νέων ελευθέρων επαγγελματιών, ηλικίας 22−64 ετών, έτους 2009 28/9

ΠΔ 136/2009: Τεχνικές προδιαγραφές μελετών πλωτών εν γένει μέσων 27/9

Απόφαση: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 54072/837/3.11.2008 κοινής υπουργικής απόφασης "Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας για ανέργους, ηλικίας 31 έως 44 ετών, έτους 2008 27/9

Απόφαση: Πρόγραμμα 3.000 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών ηλικίας 22 - 32 ετών,  με το διακριτικό τίτλο «Νέοι και Επιχειρηματικότητα» 27/9

Απόφαση: Πρόγραμμα 3.000 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών ηλικίας 22 - 32 ετών,  με το διακριτικό τίτλο «Νέοι και Επιχειρηματικότητα» 27/9

Απόφαση: Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών των προστατευτικών μέσων του προσωπικού ασφάλειας  των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ) 24/6

Απόφαση: Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ) και τις Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) 24/9

Απόφαση: Πιστωτικές διευκολύνσεις σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από τρομοκρατική ενέργεια 23/9

Απόφαση: Διαδικασία για τη χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις γηπέδων γκολφ 22/9

Απόφαση: Καθορισμός ειδικοτήτων και προσόντων υπαλλήλων που προσλαμβάνονται στο ΚΕΠΠΑ του Υπουργείου Εξωτερικών 21/9

Απόφαση: Απόκτηση φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών από όλους τους μαθητές της Α΄ τάξης Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2009 - 2010 21/9

ΠΔ 133/2009: Προσόντα, κριτήρια και διαδικασία πρόσληψης αγρονόμων 21/9

ΠΔ 132/2009: Προσόντα, κριτήρια και διαδικασία πρόσληψης αγροφυλάκων 21/9

Απόφαση: Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Αξιολόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων 19/9

Απόφαση: Πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της Ρωσικής και της Τουρκικής γλώσσας στα Γυμνάσια 19/9

Απόφαση: Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) 19/9

Απόφαση: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟ.ΠΑ) Πάτρας 19/9

Απόφαση: Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης αδειών εργασίας προσωπικού ασφαλείας  Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και προσωπικού Γραφείων Ιδιωτικών Ερευνών 17/9

ΠΝΠ: Ρύθμιση θεμάτων ΦΠΑ, επισφαλών απαιτήσεων, ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, αναπροσαρμογή ποσού οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία και αναστολή πλειστηριασμών από πιστωτικά ιδρύματα 17/9

ΠΝΠ: Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζομένους στις εταιρείες «Ολυμπιακές Αερογραμμές ΑΕ»,  «Ολυμπιακή Αεροπορία - Υπηρεσίες ΑΕ» και «Ολυμπιακή Αεροπλοΐα ΑΕ» και άλλες διατάξεις 17/9

Απόφαση: Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ισπανικής Γλώσσας στις Α’, Β’ και Γ’ τάξεις του Γενικού Λυκείου 14/9

ΠΔ: Πειθαρχικό δίκαιο αγρονομικού προσωπικού 14/9

ΠΔ: Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αγρονομικού προσωπικού 14/9

ΦΑΚΕΛΟΣ: Εκλογές 2009 (όλες οι αποφάσεις) 9/9

Απόφαση: Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού των ανωνύμων εταιρειών των ΟΤΑ α΄ βαθμού 11/9/09 11/9

ΠΔ: Οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) 9/9

Νόμος 3801/2009: Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης 9/9

Απόφαση: Κατάρτιση Ειδικού Συνδυασμένου Προγράμματος Απασχόλησης 9/9

Απόφαση: Υγειονομική και νοσοκομειακή περίθαλψη αγρονομικού προσωπικού - Αναρρωτικές άδειες 8/9

Νόμος 3794/2009: Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις 8/9

Απόφαση: Προκήρυξη για την ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 2/9

Απόφαση: ∆ικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης αδειών λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών 2/9

ΠΔ 119/2009: Καθορισμός του τρόπου εισαγωγής υποψηφίων στο Επιστημονικό Προσωπικό της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών 31/8

Απόφαση: Ιατροί Εργασίας - Όροι και προϋποθέσεις για την απόκτηση της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων 29/8

ΠΔ 112/2009: Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού και προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος 21/8

ΠΔ 108/2009: Ίδρυση Τμήματος Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και κατάργηση της Σχολής Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 14/8

ΠΔ 106/2009: Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης 14/8

ΠΔ 107/2009: Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 14/8

ΠΔ 105/2009: Εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 125/2000 για τους πτυχιούχους του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 14/8

ΠΔ 104/2009: Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 10/8

Απόφαση: Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας σε Ομογενείς που διαμένουν στην Κύπρο 30/7

Σχέδιο νόμου: Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις 29/7

Απόφαση: Καθορισμός δικαιωμάτων Συμβολαιογράφων 29/7

ΠΔ: Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης της Ελληνικής Αστυνομίας 29/7

Σχέδιο Νόμου: Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης 23/7

Απόφαση: Καθορισμός Διαδικασίας Υπαγωγής Αιτήσεων Ενίσχυσης Μεταποίησης και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων σε Προγράμματα Ενίσχυσης για την Περίοδο 2007 - 2013 καθώς και της Διαδικασίας Καταβολής των Ενισχύσεων στους Δικαιούχους 21/7

Απόφαση: Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι και την 14 Μαΐου 2009 21/7

ΠΔ: Πειθαρχικός έλεγχος μελετητών, γραφείων μελετών και των στελεχών τους 21/7

Απόφαση: Όροι και διαδικασία παραχώρησης εκτάσεων για την ίδρυση εκτροφείων θηραμάτων 21/7

ΠΔ: Οργάνωση και λειτουργία του θεσμού της αναδοχής ανηλίκων 17/7

Αποφάσεις που αφορούν την λειτουργία των ΚΤΕΟ και την πιστοποίηση του προσωπικού τους 16/7


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved