ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Σε δημόσια διαβούλευση ο νέος αναπτυξιακός νόμος

 

Αθήνα 16.5.2010, 16:43

Σε δημόσια διαβούλευση στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.opengov.gr/ypoian θέτει το υπουργείο Οικονομίας μέχρι την Τρίτη, 25 Μαΐου 2010 τις βασικές αρχές του νέου Αναπτυξιακού Νόμου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος εντάσσεται σε μια νέα στρατηγική για την ανάπτυξη της οικονομίας και την προώθηση ενός νέου επιχειρηματικού προτύπου. Στοχεύει σε μια δυναμική και βιώσιμη οικονομία με αιχμή την πράσινη ανάπτυξη, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα, τον παραγωγικό μετασχηματισμό, την απασχόληση και την περιφερειακή σύγκλιση. Εισάγει τρεις βασικές μεταρρυθμίσεις:
1. Διαγωνιστική διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων βάσει μιας σειράς ποιοτικών χαρακτηριστικών.
2. Ένταξη όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων, με εξαίρεση αυτές που ρητά απαγορεύονται είτε από το νόμο είτε από αποφάσεις ή κανονισμούς της Εθνικής ή Κοινοτικής Νομοθεσίας.
3. Σύσταση επενδυτικού συμβουλίου, το οποίο θα εποπτεύει την εφαρμογή του νόμου και θα εισηγείται βελτιώσεις και αλλαγές για προσαρμογή στις εκάστοτε νέες προκλήσεις.

* Ακολουθεί το κείμενο της διαβούλευσης.

 

Στρατηγικός Στόχος του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου
Ένα νέο επιχειρηματικό και παραγωγικό πρότυπο που:
θα μπορέσει να καταστήσει τη χώρα μας και πάλι ανταγωνιστική
θα συμβάλλει στον τεχνολογικό και γνωστικό της μετασχηματισμό
θα ενισχύσει την εξωστρέφεια
θα της προσδώσει ευελιξία ώστε να προσαρμόζεται άμεσα στις εκάστοτε απαιτήσεις των καιρών
Θα προάγει τον υγιή ανταγωνισμό
θα ενισχύσει την απασχόληση
και θα την οδηγήσει σε μία δυναμική και βιώσιμη ανάπτυξη με γνώμονα την Πράσινη Ανάπτυξη.
Ο νέος αναπτυξιακός νόμος στοχεύει στην προσέλκυση επενδύσεων που συνεισφέρουν:
Στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω:
του παραγωγικού, γνωστικού και τεχνολογικού μετασχηματισμού της οικονομίας
της δημιουργίας εγχώριας προστιθέμενης αξίας και
της βελτίωσης του ισοζυγίου πληρωμών
Στην προώθηση της πράσινης επιχειρηματικότητας
Στην διατήρηση και αύξηση των θέσεων απασχόλησης μέσω αναδιαρθρώσεων και πολιτικών περιφερειακής σύγκλισης.

Αδυναμίες του νόμου 3299/04 (προηγούμενος επενδυτικός νόμος)
Έλλειψη αναπτυξιακής στόχευσης και στρατηγικής
Απουσία κινήτρων ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας
Μη συμβολή στον τεχνολογικό και γνωστικό μετασχηματισμό
Θεσμικές δυσλειτουργίες :
– Πολυπλοκότητα θεσμικού πλαισίου και πλήθος ρυθμίσεων ως προς το είδος και εύρος των δραστηριοτήτων που ενισχύονται.
– Έλλειψη σαφούς ετήσιου χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού και υπέρμετρη επιβάρυνση του ΠΔΕ
– Καθυστερήσεις στην αξιολόγηση, την χρηματοδότηση, την υλοποίηση και τους ελέγχους
– Πολύπλοκο σύστημα βαθμολογίας και χαμηλό ελάχιστο αποδεκτό όριο βαθμολογίας το οποίο οδήγησε σε έγκριση του 98% των υποβαλλόμενων σχεδίων.

Τομές του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου
Βαθμολόγηση επενδυτικών προτάσεων βάσει συγκεκριμένων ποιοτικών χαρακτηριστικών
Kάθε επιχειρηματική πρόταση αθροίζει μόρια βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων
Ανταγωνιστικότητα, ποιότητα και εξωστρέφεια
Πράσινη Επιχειρηματικότητα
Αναδιάρθρωση, απασχόληση και ισόρροπη ανάπτυξη
Νόμος – Πλαίσιο
– Επιλέξιμες όλες οι δραστηριότητες ανεξαρτήτως κλάδου πλην αυτών που ρητά εξαιρούνται από την Εθνική ή την Κοινοτική Νομοθεσία
Νέα, απλοποιημένη διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και έγκρισης επενδυτικών σχεδίων
Σύσταση Επενδυτικού Συμβουλίου που εποπτεύει την εφαρμογή του νόμου και θα εισηγείται βελτιώσεις και αλλαγές για προσαρμογή στις εκάστοτε νέες προκλήσεις
Πριν Νέων Αναπτυξιακών Νόμων
Έλλειψη σαφούς χρονοδιαγράμματος και προυπολογισμού Υποβολή προτάσεων κάθε 6 μήνες.  Σαφής προσδιορισμός πόρων
Πολύπλοκο σύστημα βαθμολογίας
Χαμηλό ελάχιστο αποδεκτό οριο
Σύστημα συγκριτικής αξιολόγησης
Ιεράρχηση
Επιλογή επενδυτικών σχεδίων μέχρι εξάντλησης  πόρων
Καθυστερήσεις αξιολόγησης και χρηματοδότησης Σύστημα απλοποίησης
Επιτάχυνση – Διαφάνεια
Αμεροληψία

Εξειδίκευση κριτηρίων βαθμολόγησης επενδυτικού σχεδίου
Κριτήριο αξιολόγησης της πρότασης
Κριτήρια ανταγωνιστικότητας, ποιότητας και εξωστρέφειας
Α. Συμβολή στην αύξηση του ΑΕΠ
Προστιθέμενη αξία ανά μονάδα κόστους
Συνολική προστιθέμενη αξία σε ετήσια βάση
Ύψος επένδυσης
Εξωστρέφεια:
συμβολή στο ισοζύγιο πληρωμών με τη εισαγωγή μέρος του επενδυμένου κεφαλαίου
συμβολή στο ισοζύγιο πληρωμών με την εξαγωγή μέρους του κύκλου εργασιών
B. Καινοτομία, γνώση, διαφοροποίηση  και συνέργειες
Καινοτομία προϊόντος:
Πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα της Ελλάδας ή εξωτερικού
Δαπάνη για αγορά ή κατοχύρωση πατέντας
Διαφοροποίηση δραστ/τητας με τη δημιουργία νέου προϊόντος/υπηρεσίας  (νέα αγορά, niche market)
Καινοτομία Διαδικασίας
Ερευνα & Ανάπτυξη
Συστήματα διαχείρισης και βελτιστοποίηση διαδικασιών
Πολιτικές και διαδικασίες διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
Συνεργασίες επιχειρήσεων σε τοπική και περιφερειακή κλίμακα (οριζόντιες και κάθετες)
Γ. Χρηματοοικονομική βιωσιμότητα
Πορεία της επιχείρησης ως τώρα (μ.ο. τελευταίας 3ετίας πάνω από τομεακό μέσο όρο) – τροποποίηση κριτηρίου για νέους επιχειρηματίες
Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρηματικού σχεδίου
Κεφαλαιουχική βάση επιχείρησης
Σχέση Πάγιου προς Συνολικό Ενεργητικό
Ποσοστό ίδιας συμμετοχής
Κριτήρια Πράσινης Επιχειρηματικότητας
Προστασία περιβάλλοντος (διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων και απορριμμάτων, μείωση ρύπων συστήματα διασφάλισης περιβαλλοντικής διαχείρισης)
Περιορισμός ενεργειακού κόστους παραγωγής και αξιοποίηση ΑΠΕ
Αξιοποίηση αδρανών βιομηχανικών κελυφών
Χρήση περιβαλλοντικά φιλικών εισροών και πρώτων υλών
Παραγωγή περιβαλλοντικά φιλικών νέων προϊόντων ή υπηρεσιών
Εγκατάσταση και μετεγκατάσταση σε οργανωμένους υποδοχείς δραστηριοτήτων / Δημιουργία ΒΕΠΕ από ομάδα επιχειρήσεων
Κριτήρια αναδιάρθρωσης, απασχόλησης και ισόρροπης ανάπτυξης
Εγκατάσταση σε φθίνουσα, ορεινή, ή απομακρυσμένη περιοχή
Διατήρηση ή αύξηση θέσεων εργασίας
Συμβατότητα της επένδυσης με υφιστάμενα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής (πχ. Γεωργικές καλλιέργειες, λατομεία, πολιτιστική κληρονομιά)
Αλλαγή χρήσης οικονομικών δραστηριοτήτων ή αναβάθμιση ποιοτικών χαρακτηριστικών
Εισροές από Τοπική και Περιφερειακή αλυσίδα παραγωγής
Καθετοποίηση οικονομικής δραστηριότητας
ΣΥΝΟΛΟ

Περιφερειακή διάσταση του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου
Εφαρμογή του εκάστοτε Χάρτη Κρατικών Ενισχύσεων ο οποίος προβλέπει 4 ζώνες κινήτρων Α, Β, Γ και Δ με ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης 15%, 20%, 30% και 40% αντίστοιχα (επαναδιαπραγμάτευση με την Ε.Ε. το 2011)
Κατανομή του 15% των ετησίως διαθέσιμων πόρων στους λιγότερο ανεπτυγμένους νομούς της χώρας.

Βασικές μορφές ενίσχυσης
Παρέχει τα εξής κίνητρα
- Επιχορήγηση κεφαλαίου
- Επιχορήγησης χρεολυσίου μακροπρόθεσμου δανείου διάρκειας έως 10 έτη
Το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 65% του κόστους της επένδυσης και το υπόλοιπο καλύπτεται από εισφορά μετρητών για αύξηση κεφαλαίου
Φορολογικές απαλλαγές
- Μη διανεμόμενα κέρδη
- Αυξημένες αποσβέσεις
- Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανολογικού εξοπλισμού έως 7 έτη
Ολα τα κίνητρα είναι επιλέξιμα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις (άνω των 250 εργαζομένων ή κύκλος εργασιών άνω των € 50 εκατ.) και για τις επενδύσεις άνω των 50 εκατ. € ισχύει μόνο το φορολογικό κίνητρο.
Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του ύψους της επένδυσης. Μεγαλύτερα ποσοστά ίδιας συμμετοχής λαμβάνονται υπόψη θετικά στα κριτήρια αξιολόγησης.
Η προκαταβολή ανέρχεται στο 25% του συνολικού ύψους επιχορήγησης. Προβλέπεται ενδιάμεση δόση η οποία αθροιστικά ανέρχεται στο 50% της επιχορηγούμενης επένδυσης. Το τελευταίο 5%  της επιχορήγησης καταβάλλεται 3 χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας της επένδυσης
Υπάρχουν δύο επίπεδα επιλογής επενδύσεων: το κεντρικό και το περιφερειακό, τα οποία λειτουργούν με τα ίδια κριτήρια και τις ίδιες κατευθύνσεις. Το περιφερειακό επίπεδο εξετάζει επενδυτικά σχέδια ύψους έως 3 εκ. ευρώ, ενώ το κεντρικό επίπεδο, εξετάζει σχέδια ύψους πάνω από 3 εκ. ευρώ.

Διαδικασίες - μηχανισμοί αξιολόγησης των προτάσεων και έλεγχος υλοποίησης
Προκήρυξη υποβολής επενδυτικών σχεδίων ανά 6μηνο με ανακοίνωση συνολικών διαθέσιμων πόρων για επιχορηγήσεις.
Ηλεκτρονική υποβολή πρότασης & αυτόματη απόρριψη ελλιπώς υποβαλλομένων φακέλων.
Διαχωρισμός μητρώου πιστοποιημένων αξιολογητών και μητρώου ελεγκτών.
Τυχαία κατανομή φακέλων σε πιστοποιημένους αξιολογητές.
Συγκριτική αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων.
Ολοκλήρωση της αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων σε 4 μήνες.
Δυνατότητα άπαξ επανυποβολής πρότασης που έχει απορριφθεί.
Κοστολόγηση βάσει τυποποιημένου μοναδιαίου κόστους.
Παρακολούθηση της πορείας αξιολόγησης του φακέλου μέσα από το διαδίκτυο και ανάρτηση των εγκεκριμένων επενδύσεων στο ίδιο σημείο.
Έκδοση οδηγών για τις διαδικασίες αξιολόγησης, ενστάσεων και ελέγχων. Ανάρτησή τους στο διαδίκτυο.
4ψήφια γραμμή ενημέρωσης, παραπόνων και καταγγελιών.
Διαδικασία παρακολούθησης των επενδυτικών σχεδίων μετά την ολοκλήρωσή τους.

Ακολουθία βημάτων αξιολόγησης και έγκρισης
Ιεράρχηση προτάσεων
- Προώθηση επενδυτικών σχεδίων έως το 85% των πόρων
- Κατανομή υπολοίπων σε λιγότερο αναπτυγμένους νομούς
- Πριμοδότηση μέχρι 10% για μεσαίες και μέχρι 20% για μικρές επιχειρήσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved