ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ίδρυση εταιρειών
 

 

Αθήνα 17.5.2010, 20:32

Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης εταιρειών με υπηρεσίες μίας στάσης (θα το βρείτε παρακάτω). Σε αυτό περιλαμβάνεται επίσης ρύθμιση με την οποία τροποποιούνται οι όροι και τα αποτελέσματα καταγγελίας της εμπορικής μίσθωσης από τον μισθωτή.

Πρωταρχικός στόχος του νομοσχεδίου είναι να ιδρύονται όλες τις επιχειρήσεις σε ένα βήμα και μία ημέρα, με τη θέσπιση υπηρεσίας μίας στάσης (one stop shops) στην ίδρυση των συνηθέστερων μορφών των εμπορικών εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΑΕ).

Για την αποτελεσματική λειτουργία της νέας διαδικασίας, συγκροτείται ένα ευρύ δίκτυο εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων, το οποίο αποτελείται από 100 καταστήματα και υποκαταστήματα των Εμπορικών Επιμελητηρίων, τα οποία συμπληρώνονται από 50 περίπου επιλεγμένα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για την εξυπηρέτηση των μικρότερων δήμων, και 3.200 συμβολαιογράφους που λειτουργούν στη χώρα.

Για την ίδρυση των ΟΕ και ΕΕ, ως υπηρεσίες μίας στάσης, θεσπίζονται τα Επιμελητήρια (Υπηρεσίες ΓΕΜΗ) και τα «πιστοποιημένα» ΚΕΠ, με πρόβλεψη ώστε στο μέλλον να μπορούν να ιδρύουν και ΕΠΕ καθώς και ΑΕ, έχοντας τη δυνατότητα εντός των υπηρεσιών αυτών να απασχολείται συμβολαιογράφος. Για τις ΕΠΕ και τις ΑΕ και εν γένει για τις εμπορικές εταιρίες για τη σύσταση των οποίων απαιτείται δημόσιο (συμβολαιογραφικό) έγγραφο, ως υπηρεσία μίας στάσης, ορίζεται ο συμβολαιογράφος. Με τις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου, οι υπηρεσίες μίας στάσης θα προβαίνουν οι ίδιες ή θα διαμεσολαβούν για τη διεκπεραίωση όλων των προβλεπόμενων ενεργειών που απαιτούνται, για να αποκτήσουν οι εμπορικές εταιρείες νομική προσωπικότητα.

Σ'υμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας, η αναμόρφωση που επιχειρείται με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, βασίζεται στους εξής άξονες:
α) Θεσπίζεται η λειτουργική έννοια της υπηρεσίας μίας στάσης για τις επιχειρήσεις.
β) Εισάγεται ρητά ο χρονικός περιορισμός των τριών μηνών από τη δημοσίευσή του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ως το ανώτατο χρονικό όριο για την άμεση ενεργοποίηση του ΓΕΜΗ, με την εντός τριμήνου απαραίτητη έκδοση της προβλεπομένης από το σχέδιο νόμου κοινής υπουργικής απόφασης, με την οποία ρυθμίζονται όλα τα κατά εξουσιοδότηση νόμου θέματα, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που είναι αναγκαία να ρυθμιστούν, προκειμένου να εξασφαλιστεί η έναρξη λειτουργίας του ΓΕΜΗ τόσο λειτουργικά όσο και τεχνικά. Προκειμένου μάλιστα να επιτευχθεί το τελευταίο, με το παρόν νομοσχέδιο γίνονται οι απαραίτητες τροποποιήσεις των διατάξεων του ν. 3419/2005 (στο Β’ Μέρος του σχεδίου νόμου), έτσι ώστε να εξασφαλίζεται και εναρμόνιση με τις διατάξεις του παρόντος ( Α΄ Μέρος), όσο και να καθίσταται πλέον το νομοθετικό πλαίσιο του ΓΕΜΗ λειτουργικό και άμεσα εφαρμόσιμο.
γ) Καθιερώνεται στη βάση της ανταποδοτικότητας Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας, που αντικαθιστά όλα τα επιμέρους τέλη και εισφορές της υπάρχουσας διαδικασίας. Το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας, καθώς και ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, εισπράττονται από τις υπηρεσίες μίας στάσης.
δ) Με τη νέα διαδικασία ίδρυσης απλοποιείται και γίνεται πιο αποτελεσματικός ο έλεγχος για τη διασφάλιση της νομιμότητας στη λειτουργία της ιδρυόμενης επιχειρηματικής οντότητας.

Με τις αλλαγές που εισάγει το σχέδιο νόμου ελπίζεται ότι θα επιτυγχάνονται:
α) Η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης εμπορικών εταιρειών με μείωση του σχετικού κόστους κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 70%. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το κόστος σύστασης μιας μέσης ΕΠΕ, που είναι η μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων, υπολογισμένο το 2009, από 1.900 ευρώ μειώνεται στα 590 ευρώ (72% μείωση).
β) Η συγκέντρωση του συνόλου των γραφειοκρατικών διαδικασιών σύστασης σε ένα μόνο βήμα από δεκαέξι για τις ΟΕ και ΕΕ, από δεκαπέντε για τις ΕΠΕ και από δεκαέξι για τις ΑΕ.
γ) Η δραστική μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη σύσταση εμπορικών εταιρειών (ενδεικτικά, ο ΜΟ χρόνου για την ίδρυση μιας ΕΠΕ σύμφωνα με στοιχεία της World Bank μέχρι και το 2008 ήταν 38 ημέρες και αναμένεται να μειωθεί σε μία ημέρα).
δ) Η άμεση βελτίωση των όρων ανταγωνιστικότητας της χώρας, αναφορικά με την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων. Συγκεκριμένα, με τη νέα διαδικασία προκύπτει σημαντική βελτίωση της κατάταξης της θέσης της χώρας στον δείκτη «starting a business», στον οποίο από τη θέση 140 το 2009 η χώρα μας θα ανέλθει 97 θέσεις και θα βρεθεί μέσα στις 43 πιο ευέλικτες οικονομίες. Στον πολύ-παραγοντικό δείκτη μέτρησης της ανταγωνιστικότητας, «doing business» της Παγκόσμιας Τράπεζας, χωρίς να γίνουν αλλαγές στα αλλά πεδία που επηρεάζουν τη λειτουργία μιας επιχείρησης, η νέα διαδικασία σύστασης ανεβάζει τη χώρα στην παγκόσμια κατάταξη ανταγωνιστικότητας από τη θέση 109 στην θέση 90 (άνοδος κατά 19 θέσεις).

Επαγγελματικές μισθώσεις
Με το άρθρο 17 του σχεδίου νόμου τροποποιούνται οι όροι και τα αποτελέσματα καταγγελίας της εμπορικής μίσθωσης από τον μισθωτή. Σκοπός της προτεινόμενης τροποποίησης είναι να διευκολύνει την επαναδιαπραγμάτευση των μισθώσεων στο πλαίσιο της νέας οικονομικής συγκυρίας που έχει διαμορφωθεί.

Ειδικότερα, με την τροποποίηση του άρθρου 43 Π.Δ. 34/1995, μια μίσθωση θα μπορεί πλέον να καταγγελθεί εφόσον έχει παρέλθει από την έναρξη της μίσθωσης χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, αντί της προβλεπόμενης σήμερα διετίας (2). Περαιτέρω, το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να μεσολαβήσει από την καταγγελία για να επέλθουν τα αποτελέσματά της περιορίζεται από έξι (6) σε τρεις (3) μήνες, ενώ η αποζημίωση που θα καταβάλει ο μισθωτής περιορίζεται από τέσσερα (4) μηνιαία μισθώματα σε ένα (1) μηνιαίο μίσθωμα.

Βake off 
Τέλος, με άλλη διάταξη του νομοσχεδίου τροποποιούνται οι διατάξεις με τις οποίες καθορίζονται οι προδιαγραφές των εγκαταστάσεων παραγωγής και διάθεσης προϊόντων περάτωσης έψησης («bake-off»).

Η επιφάνεια αυτή υπολογίζεται με βάση τη δυναμικότητα αρτοκλιβάνου 3.000 κιλά/24ωρο και είναι 32 τ.μ. για τις εγκαταστάσεις έψησης και επιπλέον 12 τ.μ. για το πρατήριο, δηλαδή 44 τ.μ.. Με τις διατάξεις αυτές απαγορεύεται ουσιαστικά η λειτουργία εγκαταστάσεων περάτωσης έψησης σε χώρους με εμβαδόν μικρότερο των 44 τ.μ.

Σκοπός της προτεινόμενης ρύθμισης, υπό το πρίσμα της αρχής της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας, είναι η συμμόρφωση της χώρας μας προς τις επιταγές του κοινοτικού δικαίου, με τη μείωση της απαιτούμενης ελάχιστης επιφάνειας για μικρότερες των 3.000 χιλιόγραμμων ανά 24ωρο δυναμικότητες αρτοκλιβάνων, που αποτελούν και τις πλέον συνήθεις περιπτώσεις εγκαταστάσεων περάτωσης έψησης ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας («bake off»).

Επιπλέον, με την προτεινόμενη ρύθμιση, η απαιτούμενη επιφάνεια για το πρατήριο άρτου εντός χώρου καταστήματος τροφίμων, μικτού καταστήματος τροφίμων ή υπεραγοράς, στο οποίο διατίθενται αποκλειστικά και μόνο άρτος, περιορίζεται στα 10 τ.μ. έναντι των 12 τ.μ., που απαιτούνται μέχρι σήμερα.

* Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε το κείμενο του νομοσχεδίου και της αιτιολογικής έκθεσης.

 

 

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Το νομοσχέδιο (αρχείο pdf 3,33 mb)

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved