ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Διευκρινήσεις υπουργείου Οικονομικών για ιδιοκτήτες ταξί

 

Αθήνα 24.11.2010, 14:22

Διευκρινήσεις για την απόδειξη παροχής υπηρεσιών από εκμεταλλευτές ταξί που μεταφέρουν μαθητές, καθώς και για τη διαχείριση των θέσεων μνήμης των φορολογικών μηχανισμών ταξιμέτρων του ν. 1809/1988, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Οι διευκρινήσεις δίνονται με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στις υπηρεσίες του υπουργείου αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και συμπληρωματικά των διευκρινίσεων που παρασχέθηκαν με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1096/21.6.2010 περί της "Αντιμετώπισης θεμάτων εκμεταλλευτών ΤΑΞΙ, που προκύπτουν από την ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς φορολόγησης, την τήρηση βιβλίων εσόδων-εξόδων και την έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών".

Αναλυτικά:

1. Μεταφορά μαθητών
Με βάση το Α 40530/3994/7.10.2010 έγγραφό του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί της μεταφοράς μαθητών με ΕΔΧ αυτοκίνητα (ταξί) τα εν λόγω αυτοκίνητα δεν θέτουν σε λειτουργία το ταξίμετρο, αποκλειστικά και μόνο κατά την πραγματοποίηση του έργου μεταφοράς μαθητών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης κατά τις ώρες, ημέρες και διαδρομές, που περιγράφονται στις σχετικές συμβάσεις. Με το ίδιο ως άνω έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση η σύμβαση μεταφοράς μαθητών, ή επικυρωμένο αντίγραφο αυτής πρέπει να βρίσκεται εντός του ΕΔΧ οχήματος και να επιδεικνύεται στα αρμόδια όργανα ελέγχου, προκειμένου να αιτιολογηθεί η μη θέση σε λειτουργία του ταξιμέτρου.

Ενόψει των ανωτέρω, για την εκτέλεση του έργου της μεταφοράς μαθητών από εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (Ταξί), βάσει συμβάσεων συναπτόμενων μεταξύ αυτών και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, δεν γίνεται χρήση των φορολογικών μηχανισμών του ν.1809/1988 για την έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, με την προϋπόθεση της ύπαρξης της σχετικής σύμβασης μεταφοράς ή επικυρωμένου αυτής αντιγράφου εντός του ΕΔΧ αυτοκινήτου (ταξί) κατά την ώρα της μεταφοράς και σε όλη τη διάρκεια αυτής, ενώ η τιμολόγηση των εν λόγω υπηρεσιών θα γίνεται με έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών στο χρόνο που ορίζεται με τις διατάξεις των παραγράφων 14 και 15 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., δηλαδή με την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας και το αργότερο μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία παρασχέθηκε αυτή.

Διευκρινίζεται ότι, για τις εν λόγω συναλλαγές οι Α.Π.Υ. και τα "Ζ" που έχουν εκδοθεί μέχρι την εφαρμογή των όσων αναφέρονται ανωτέρω (7.10.2010), αλλά και αυτά που εκδόθηκαν για διάφορους λόγους μετά την ημερομηνία αυτή και μέχρι τη κοινοποίηση της παρούσης, ισχύουν, όσον αφορά τον τρόπο που προκύπτουν τα έσοδα και οι εγγραφές στα φορολογικά βιβλία, καθώς επίσης για τους υπόχρεους διαφύλαξης των φορολογικών στοιχείων, τα όσα έχουν γίνει δεκτά με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1096/21.6.2010, δηλαδή η εκδιδόμενες Α.Π.Υ. αφαιρούνται από το ημερήσιο "Ζ", επισυνάπτονται επί του τιμολογίου, το οποίο εκδίδεται σε αντικατάσταση αυτών βάσει της συμφωνίας και παραδίδονται στο λήπτη (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση). Το εκδιδόμενο κατά τα ανωτέρω Τ.Π.Υ. αποτελεί παραστατικό εγγραφής στα βιβλία του υπόχρεου.

Διευκρινίζεται επίσης ότι τα όσα έγιναν δεκτά με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1096/21.6.2010 αναφορικά με την ακολουθούμενη διαδικασία στη περίπτωση ειδικών μισθώσεων, που συμφωνείται αντίτιμο μικρότερο από το αναγραφόμενο στο ταξίμετρο και επομένως και στην εκδιδόμενη με φορολογικό μηχανισμό Α.Π.Υ., ισχύουν και στη περίπτωση ειδικών μισθώσεων που συμφωνείται αντίτιμο μεγαλύτερο του αναγραφόμενου στο ταξίμετρο.

Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι οι περιπτώσεις και οι προϋποθέσεις που είναι δυνατόν να συνομολογηθούν ειδικές συμφωνίες με τίμημα διαφορετικό από το προκύπτον βάσει του ταξιμέτρου, δεν συνιστούν θέματα αρμοδιότητας του Υπ. Οικονομικών, ωστόσο σε κάθε περίπτωση επίκλησης τέτοιας συμφωνίας η εξακρίβωση της πραγματικότητας αυτής και της ακρίβειας του περιεχομένου αποτελούν αντικείμενο ελέγχου από την αρμόδια φορολογική ελεγκτική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ., ΣΔΟΕ κ.λ.π).

2. Διαχείριση διαθέσιμων θέσεων ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων
Προκειμένου να διευθετηθούν προβλήματα που ανέκυψαν σχετικά με την διαχείριση των διαθέσιμων θέσεων μνήμης (τουλάχιστον 3) των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων και για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων της ΑΥΟΟ ΠΟΛ 1135/2005(ΦΕΚ 1592Β' ) και των όσων έχουν γίνει δεκτά με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1096/2010, παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 15.3 του 2ου κεφαλαίου της ΠΟΛ 1135/2005, δεν επιτρέπεται η παράλληλη - ταυτόχρονη χρήση των διαθέσιμων θέσεων μνήμης από έναν εκμεταλλευτή. Στην περίπτωση όμως, που πληρωθεί μια θέση μνήμης εκμεταλλευτή, δύναται να χρησιμοποιείται από αυτόν επόμενη θέση, εφόσον υπάρχει διαθέσιμη, ανεξάρτητα αν η θέση αυτή είναι κενή ή αν υπάρχουν ενταμιευμένα φορολογικά δεδομένα από παρελθοντική χρήση αυτής από άλλον εκμεταλλευτή.

Υπογραμμίζεται δε ότι κάθε τέτοια μεταβολή θα αναγράφεται στο Βιβλιάριο Συντήρησης και Επισκευών , το οποίο θα προσκομίζεται μέσα στη νόμιμη προθεσμία (15νθήμερο από την ημερομηνία έκδοσης του τελευταίου δελτίου Ζ ) στην αρμόδια Δ.Ο.Υ για σφράγιση, χωρίς να θεωρείται εκ νέου, μαζί με το Έντυπο Β2, με το οποίο θα δηλώνεται η ανωτέρω μεταβολή τόσο στην έναρξη, όσο και στην παύση, με τη χρήση του κωδικού 31( Μεταβολή θέση μνήμης εκμεταλλευτή ή αριθμού Κυκλοφορίας ΕΔΧ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved