ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα

 

Αθήνα 16.3.2011, 14:02

Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε σήμερα το υπουργείο Εργασίας το σχέδιο νόμου «Θεσμοθέτηση της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας».

Η διαβούλευση λαμβάνει χώρα στην διεύθυνση www.opengov.gr/minlab/?p=1765 και θα διαρκέσει μέχρι την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011.

Σκοπός του σχεδίου νόμου είναι η ανάπτυξη και στη χώρα μας εναλλακτικών μορφών επιχειρηματικής δράσης σε δραστηριότητες κοινωνικού σκοπού για την προαγωγή της τοπικής ανάπτυξης, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας στρωμάτων του πληθυσμού που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την καταπολέμηση της φτώχειας, των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Θεσμοθετούνται οι Φορείς Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και οι Φορείς Κοινωνικής Οικονομίας, οι οποίοι προάγουν την κοινωνική ωφέλεια, την κοινωνική προσφορά και την αλληλεγγύη είτε μέσα από την επιχειρηματική ή μη κερδοσκοπική δραστηριότητα. Παράλληλα, δημιουργείται μια νέα συνεταιριστικού τύπου επιχείρηση, η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), η οποία: α) είναι νομικό πρόσωπο που διαθέτει εμπορική ιδιότητα, β) λειτουργεί με βάση την αρχή «Ένα Μέλος - μια Ψήφος» και γ) διανέμει το τυχόν πλεόνασμα κατ’ αρχήν με γνώμονα την προαγωγή του κοινωνικού σκοπού της επιχείρησης.

Μέσα από τη θεσμοθέτηση της Κοινωνικής Οικονομίας δημιουργείται μια νέας μορφής «κοινωνική αγορά» γύρω από προϊόντα και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα, που είναι απαραίτητα σε μια περίοδο κρίσης.

Οι Φορείς Κοινωνικής Οικονομίας δύνανται να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση από το υπό σύσταση Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας. Παράλληλα, για την Κοιν.Σ.Επ. προβλέπεται ένα συνεκτικό σύνολο ασφαλιστικών, οικονομικών και φορολογικών μέτρων, όπως επίσης και η προώθηση του θεσμού των Κοινωνικώς Υπεύθυνων Δημοσίων Συμβάσεων, για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας των ευάλωτων κυρίως ομάδων και την ένταξή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή.

Με το σχέδιο νόμου θεσπίζεται επίσης το Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας, στο οποίο εγγράφονται και πιστοποιούνται όλοι οι Φορείς Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, ενώ θεσμοθετείται και η συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή με τις υπηρεσίες του Μητρώου Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας.

* Ακολουθεί το κείμενο της διαβούλευσης.

 

Άρθρο 1
Ορισμοί
Για την εφαρμογή του νόμου αυτού ισχύουν τα εξής:
1. «Κοινωνική Οικονομία» είναι το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.
2. «Φορέας Κοινωνικής Οικονομίας» νοείται κάθε φορέας που προάγει την κοινωνική ωφέλεια, την κοινωνική προσφορά και την αλληλεγγύη, με καταστατικό σκοπό την παροχή αγαθών και υπηρεσιών κοινωνικού και συλλογικού σκοπού. Οι φορείς αυτοί λειτουργούν βασιζόμενοι στη δημοκρατική και συμμετοχική μορφή διαχείρισης.
3. «Φορέας Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας» νοείται κάθε φορέας με επιχειρηματική δραστηριότητα που προάγει την κοινωνική ωφέλεια και την κοινωνική προσφορά, έχοντας ως αποκλειστικό του καταστατικό σκοπό την παροχή αγαθών και υπηρεσιών κοινωνικού σκοπού είτε υποστηρίζοντας κοινωνικό ή συλλογικό σκοπό μέσω των επιχειρηματικών του δράσεων.
4. Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), ως Φορέας Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, είναι αστικός συνεταιρισμός, που διαθέτει εκ του νόμου εμπορική ιδιότητα, μέλη της οποίας μπορούν να είναι είτε φυσικά πρόσωπα, είτε φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου. Τα μέλη συμμετέχουν σε αυτήν με μια ψήφο, ανεξάρτητα από το ύψος της εισφοράς του κάθε μέλους και ανεξάρτητα από τα μερίδια που αυτό κατέχει.
5. «Συλλογικός Σκοπός» νοείται η προώθηση των δράσεων συλλογικότητας και η προστασία των συλλογικών αγαθών μέσω αναπτυξιακών και κοινωνικών πρωτοβουλιών τοπικού, περιφερειακού ή ευρύτερου χαρακτήρα. Ως τέτοιες δράσεις νοούνται ιδίως οι πολιτιστικές, οι περιβαλλοντικές, οι οικολογικές δραστηριότητες, η ανάδειξη τοπικών προϊόντων, οι παροχές κοινωνικών υπηρεσιών.
6. «Ένταξη» νοείται η ένταξη στην αγορά εργασίας και στην απασχόληση καθώς και η κοινωνική ενσωμάτωση, συγκεκριμένων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.
α) «Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού», γενικά, νοούνται οι κοινωνικές ομάδες πληθυσμού, των οποίων η συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή δυσχεραίνεται, είτε εξαιτίας κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων ή σωματικών ή ψυχικών διαταραχών, είτε εξαιτίας απρόβλεπτων γεγονότων, τα οποία επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της τοπικής ή ευρύτερα περιφερειακής οικονομίας.
β) Οι Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
i) Στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού και
ii) Στις Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού
γ) «Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού», νοούνται οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού που η ένταξή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή εμποδίζεται από σωματικά και ψυχικά αίτια,. Σε αυτές ανήκουν άτομα ιδίως με αναπηρίες, με προβλήματα ψυχικής υγείας ή νοητικής υστέρησης, εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα,
δ) «Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού» νοούνται οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού οι οποίες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ως προς την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας, από οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά αίτια. Σε αυτές ανήκουν ιδίως οι άνεργοι νέοι, οι άνεργοι άνω των 50 ετών, οι γυναίκες άνεργες, οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, οι αναλφάβητοι, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι κάτοικοι απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών, οι πρώην ή οι νυν τρόφιμοι φυλακών, οι ανήλικοι παραβάτες, τα άτομα με γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και οι μετανάστες.
7. «Κοινωνική Φροντίδα» νοείται η παραγωγή και παροχή αγαθών και υπηρεσιών υγείας – πρόνοιας για συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι, οι γυναίκες, τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρίες, οι χρόνια ασθενείς.
8. Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) θεωρούνται αυτοδικαίως Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης και υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπό την επιφύλαξη όσων ορίζει το άρθρο 12 του Ν. 2716/1999.

Άρθρο 2
Φορείς Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας
1. Οι Φορείς Κοινωνικής Οικονομίας έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας, το οποίο συστήνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης , σύμφωνα με εδ. γ΄ της παρ.1 και την παρ. 2, του άρθρου 4 του ν. 3912/2011 (ΦΕΚ 17 Α/17-2-2011)
2. Οι Φορείς Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο και δύνανται να εντάσσονται στον Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8 Α/1-2-2011), «περί ενίσχυσης Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή»
3. Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους, τόσο οι Φορείς Κοινωνικής Οικονομίας όσο και οι Φορείς Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας διακρίνονται καταρχήν στις εξής κατηγορίες:
i) Συλλογικού Σκοπού, που αφορούν δράσεις που προάγουν το τοπικό, συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης και την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.
ii) Ένταξης, που αφορούν την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή και στην αγορά εργασίας Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού.
iii) Κοινωνικής Φροντίδας, που αφορούν την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι, οι γυναίκες, τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρίες, οι χρόνια ασθενείς.
iv) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορούν να προβλεφθούν και άλλες κατηγορίες διάκρισης των Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, σύμφωνα με τον ειδικότερο σκοπό τους.

Άρθρο 3
Κοινωνικώς Υπεύθυνες Δημόσιες Συμβάσεις
1. Κοινωνικώς Υπεύθυνες Δημόσιες Συμβάσεις, είναι αυτές κατά τις οποίες οι αναθέτουσες αρχές στο στάδιο ανάθεσης λαμβάνουν υπόψη σημαντικές κοινωνικές πτυχές ως κριτήρια ανάθεσης. Ενδεικτικά ως τέτοια κριτήρια, νοούνται: α) οι ευκαιρίες απασχόλησης, β) η κοινωνική ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, γ) οι ίσες ευκαιρίες, δ) ο σχεδιασμός της προσβασιμότητας για όλους, ε) η συνεκτίμηση των κριτηρίων αειφορίας περιλαμβανομένων θεμάτων ηθικού εμπορίου και ζ) η ευρύτερη εκούσια συμμόρφωση με την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ).
2. Για την εκπόνηση και εφαρμογή Ολοκληρωμένου Σχεδίου Ενσωμάτωσης Πολιτικών Κοινωνικώς Υπεύθυνων Δημοσίων Συμβάσεων, το οποίο είναι σύμφωνο με την κοινοτική και ελληνική νομοθεσία, ορίζεται το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης συνεργάζεται με τα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την προώθηση των απαραίτητων νομοθετικών ρυθμίσεων και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων που απαιτούνται.
3. i) Συστήνεται εννεαμελής (9) Διυπουργική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από:
α) Δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τους αναπληρωτές τους.
β) Δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με τους αναπληρωτές τους.
γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών με τον αναπληρωτή του.
δ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τον αναπληρωτή του.
ε) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερι¬κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τον αναπληρωτή του.
στ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
ζ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
ii) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, και ο αναπληρωτής του ορίζονται εκ των μελών της Διυπουργικής Επιτροπής, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Με την ίδια υπουργική απόφαση ορίζονται επίσης τα υπόλοιπα μέλη της Διυπουργικής Επιτροπής, καθορίζονται θέματα λειτουργίας της Επιτροπής, ο τρόπος λήψης αποφάσεων, η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής, που αποτελείται από έναν υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τον αναπληρωτή του, η νομική υποστήριξη της Επιτροπής, που αποτελείται από δύο μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που υπηρετούν στο Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και εναλλάσσονται αναλόγως του θέματος καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την πραγματοποίηση του έργου της.
4. Στη Διυπουργική Επιτροπή μπορεί να συμμετέχουν, αναλόγως του θέματος και εφόσον κρίνεται από την Επιτροπή αναγκαίο και εκπρόσωποι άλλων κατά περίπτωση Υπουργείων ή εκπρόσωποι άλλων φορέων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή εκπρόσωποι πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ή επιστημονικών ιδρυμάτων και οργανισμών, Proslipsis.gr εκπρόσωποι φορέων ευπαθών ομάδων και ατόμων με αναπηρία, εκπρόσωποι συνδέσμων ή ενώσεων ή επιμελητηρίων που ορίζονται με απόφαση του οικείου Συνδέσμου ή Επιμελητηρίου, καθώς και εκπρόσωποι οργανώσεων συλλόγων καταναλωτών.
5. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Διυπουργικής Επιτροπής συγκροτούνται σε κάθε αρμόδιο Υπουργείο, επί μέρους ομάδες εργασίας προκειμένου να συνδράμουν τη Διυ¬πουργική Επιτροπή στο έργο της και στα επί μέρους θέματα των κριτηρίων των Κοινωνικώς Υπεύθυνων Δημοσίων Συμβάσεων.
6. Η Διυπουργική Επιτροπή έχει μεταξύ άλλων τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Την εκπόνηση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Ενσωμάτωσης Πολιτικών Κοινωνικώς Υπεύθυνων Δημοσίων Συμβάσεων, το οποίο εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, μέσα σε οκτώ (8) μήνες από την έναρξη της λειτουργίας της,
β) Την πρόταση προϊόντων, υπηρεσιών και έργων στα οποία θα εφαρμοστούν κριτήρια κοινωνικώς υπεύθυνων δημοσίων συμβάσεων,
γ) Την έγκαιρη ενημέρωση των προμηθευτών του δη¬μόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και άλλων ενδιαφερομένων,
δ) Την εισήγηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς κάθε αναγκαίας νομοθετικής ρύθμισης και τροποποίησης του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, όπου απαιτείται, καθώς και της λήψης των αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή των Κοινωνικά Υπεύθυνων Δημοσίων Συμβάσεων,
ε) Την εισήγηση για την εφαρμογή του αρ.18 του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α/16-3-2007)
στ) Την αξιολόγηση, παρακολούθηση της εφαρμογής και επικαιροποίηση της Εθνικής Πολιτικής Κοινωνικώς Υπεύθυνων Δημοσίων Συμβάσεων,
ζ) Την εισήγηση προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τους συναρμόδιους Υπουργούς, της ανάθεσης μελετών και προγραμμάτων, για την προώθηση της εφαρμογής των Κοινωνικώς Υπεύθυνων Δημοσίων Συμβάσεων.
7. Οι συνεδριάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής, καθώς και των επί μέρους Ομάδων Εργασίας που προβλέπεται ότι μπορεί να συσταθούν, γίνονται εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας χωρίς αμοιβή.

Άρθρο 4
Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας

1.Θεσπίζεται Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας, στο εξής Μητρώο, το οποίο τηρείται στη Γενική Διεύθυνση Εργασίας της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
2. Στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας εγγράφονται όλοι οι Φορείς Κοινωνικής Οικονομίας και οι Φορείς Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Με την καταχώρησή τους στο Μητρώο οι Φορείς πιστοποιούνται αντιστοίχως ως Φορείς Κοινωνικής Οικονομίας ή ως Φορείς Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.
3.Το Μητρώο είναι δημόσιο βιβλίο που τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Σε αυτό, έχουν δικαίωμα καταχώρησης και επεξεργασίας των δεδομένων, βάσει του παρόντος νόμου, εκτός από την Κεντρική Υπηρεσία στην οποία τηρείται το Μητρώο, και οι Διευθύνσεις Ανωνύμων Εταιρειών των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας. Η πρόσβαση σε αυτό γίνεται ατελώς από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου, κάθε λεπτομέρεια, τεχνική ή μη σχετική με τη λειτουργία τους, οι προδιαγραφές και τα κριτήρια πιστοποίησης των Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας και των Φορέων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας καθώς και οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή των ανωτέρω στο Μητρώο ή για τη διαγραφή τους.

Άρθρο 5
Συντονιστικός φορέας πολιτικών ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας

Η Ειδική Υπηρεσία για την Ενσωμάτωση των Αρχών της EQUAL και για τη Διαχείριση Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είναι αρμόδια για το σχεδιασμό, τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση όλων των αναγκαίων πολιτικών και ενεργειών που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και την ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονομίας.

Άρθρο 6
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.)
1. Οι Κοιν.Σ.Επ. εγγράφονται υποχρεωτικά στο Μητρώο του άρθρου 4 του παρόντος νόμου. Οι Κοιν.Σ.Επ. υποχρεούνται πριν από την έναρξη της δραστηριότητας τους να υποβάλουν, για την καταχώρηση τους στο παραπάνω Μητρώο, αίτηση καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή. Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο, χορηγείται ηλεκτρονικά αυθημερόν, αφού προηγουμένως οι αρμόδιες προς καταχώρηση υπηρεσίες προβούν σε έλεγχο της αίτησης καταχώρισης και του συμφωνητικού σύστασης, ως προς τη νομιμοποίηση του αιτούντος και την πληρότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων και εγγράφων, που αυτός υποβάλλει.
Η υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών της Κοιν.Σ.Επ. στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία γίνεται μετά τη βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο.
2. Εάν από τον έλεγχο που προβλέπεται στο ανωτέρω εδάφιο, προκύψει ότι η αίτηση, τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά ή το συμφωνητικό σύστασης (καταστατικό) δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας και του παρόντος νόμου, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προβούν εγγράφως στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες, ή, εφόσον δικαιολογείται από τις περιστάσεις, σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης. Η χορήγηση αυτής της προθεσμίας παρατείνει ανάλογα την προθεσμία που προβλέπεται στο παραπάνω εδάφιο. Αν η προθεσμία των τριών ή δέκα εργάσιμων ημερών παρέλθει άπρακτη ή τα στοιχεία, παρά την υποβολή τους, εξακολουθούν να μην πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, η Κοιν.Σ.Επ. δεν καταχωρείται. Αν το Μητρώο αρνείται αδικαιολόγητα την εγγραφή, εφαρμόζεται το άρθρο 791 ΚΠολΔ.
3. Στη σφραγίδα, στα έντυπα, στα έγγραφα και στις συμβάσεις που συνάπτουν οι Κοιν.Σ.Επ. αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός εγγραφής τους στο Μητρώο.
4. Στην περίπτωση κατά την οποία εγγεγραμμένη Κοιν.Σ.Επ.. στο Μητρώο παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ο αρμόδιος κατά τόπον Περιφερειάρχης μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση του, να προβαίνει στις κυρώσεις που προβλέπονται στο επόμενο άρθρο του παρόντος. Η απόφαση περί διαγραφής της Κοιν.Σ.Επ.. από το Μητρώο κοινοποιείται στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία.
5. Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων των Κοιν.Σ.Επ., η σύνταξη μακροπρόθεσμου και ετήσιου προγράμματος δράσης της Κοιν.Σ.Επ., ο απολογισμός εκτέλεσης αυτού αναρτώνται υποχρεωτικώς στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική σελίδα του Μητρώου.
6. Η καταχώρηση των Κοιν.Σ.Επ. στο Μητρώο αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την πιστοποίησή τους ως Φορείς Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και την υπαγωγή τους στις κατά περίπτωση ευεργετικές διατάξεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο 7
Σύσταση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

1. Η σύσταση της Κοιν.Σ.Επ. η σχέση των μελών της, η λειτουργία της, καθώς και η λύση της, διέπονται από το Ν. 1667/1986 (ΦΕΚ Α΄ 1986), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο.
2. α) Η σύσταση της Κοιν.Σ.Επ. προϋποθέτει υπογραφή καταστατικού τουλάχιστον από 7 (επτά) πρόσωπα και τήρηση της διαδικασίας ίδρυσης ενός αστικού συνεταιρισμού.
β) Για τη σύσταση δύναται να γίνει χρήση προτυποποιημένου καταστατικού, το οποίο συμπληρώνεται από τους ιδρυτές της Κοιν.Σ.Επ.. Το προτυποποιημένο καταστατικό κατά περιεχόμενο ορίζεται με την απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του παρόντος.
γ) Το προτυποποιημένο καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ περιέχει τις απολύτως αναγκαίες σύμφωνα με τον παρόντα νόμο διατάξεις και κατά τα λοιπά παραπέμπει στις διατάξεις των οικείων νόμων. Είναι προσπελάσιμο από το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Στο μέτρο που ακολουθείται το προτυποποιημένο καταστατικό, τεκμαίρεται νομιμότητα των διατάξεών του.
3. Η συμμετοχή των νομικών προσώπων στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του 1/3 των μελών της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται να ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις με τις οποίες μπορούν να συμμετέχουν σε μια Κοιν.Σ.Επ. οι ΟΤΑ και οι επιχειρήσεις τους. Η συμμετοχή των ΟΤΑ σε μια Κοιν.Σεπ. περιορίζεται αφ ενός στην εκπροσώπησή τους σε αυτή δια των προϊσταμένων των αρμοδίων διοικητικών ή οικονομικών Υπηρεσιών και αφετέρου στην οριζόμενη από το καταστατικό των Κοιν.Σ.Επ. εισφορά τους. Σε καμία περίπτωση ο εκπρόσωπος των ΟΤΑ δεν μπορεί να λαμβάνει μέρος στη διαχείριση ή τη διοίκηση της Κοιν.Σ.Επ.
4. Η εισφορά των μελών αποτελείται από μετρητά ή οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο αποτιμητό σε χρήματα. Η εισφορά μπορεί να συναποτελείται και από παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Κοιν.Σ.Επ., όμως δε μπορεί να περιορίζεται μόνο σε αυτή.
5. Το ύψος της εισφοράς για την απόκτηση της μερίδας ορίζεται ελεύθερα από το καταστατικό και μπορεί να είναι ίσο για όλα τα μέλη. Επιτρέπεται το καταστατικό να διαφοροποιεί το ύψος της εισφοράς για κάποια μέλη, είτε ιδρυτικά, είτε εισερχόμενα μετά την ίδρυση.
6. Εφόσον μέλος της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης εισφέρει στην επιχείρηση δικαιώματα επί ακινήτων, κινητών ή άυλων αγαθών, οι κατά περίπτωση αναγκαίες πράξεις μεταβίβασης απαλλάσσονται από κάθε φόρο και τέλος και κάθε εγγραφή σύστασης ή μεταβίβασης ή άρση ή διαγραφή εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή σημειώσεων σε οποιοδήποτε δημόσιο βιβλίο, μητρώο ή κτηματολόγιο και για την καταχώριση των σχετικών δικαιοπραξιών καταβάλλονται μόνο πάγια δικαιώματα εμμίσθων ή αμίσθων υποθηκοφυλάκων μέχρι πεντακόσια ευρώ (500€), αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης ή τέλους. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την θέσπιση των δικαιωμάτων του ανωτέρω εδαφίου, καθορίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
7. Διοικητικό όργανο της Κοιν.Σ.Επ. είναι η Διοικούσα Επιτροπή που διέπεται από το Ν. 1667/1986 υπό την επιφύλαξη του παρόντος νόμου.

Άρθρο 8
Σχέσεις μεταξύ των μελών και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

1. Η είσοδος νέων μελών επιτρέπεται μετά σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών και σχετική τροποποίηση του καταστατικού. Τα νέα μέλη καταβάλλουν εισφορά αντίστοιχου ύψους προς αυτήν των παλαιών ή ύψους που ορίζεται από την Γενική Συνέλευση.
2. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται με την αποχώρηση, την αποβολή του μέλους ή τη μεταβίβαση της συνεταιριστικής του μερίδας και προκαλεί την τροποποίηση του καταστατικού. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από την Κοιν.Σ.Επ.. Η αποχώρηση γνωστοποιείται εγγράφως στην Κοιν.Σ.Επ. τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του. Η εισφορά του αποχωρούντος μέλους επιστρέφεται σε αυτόν κατά το άρθρο 2 παρ. 9 του Ν. 1667/1986 (ΦΕΚ Α 196), ενώ δια της επιστροφής εκκαθαρίζεται η σχέση της Κοιν.Σ.Επ. με το μέλος, χωρίς αυτό να έχει αξίωση επί της σχηματισθείσας περιουσίας. Η επιστροφής της εισφοράς δεν επηρεάζει την ολοκλήρωση της αποχώρησης και αυτή οδηγεί σε σχετική τροποποίηση του καταστατικού.
3. Η μεταβίβαση της συνεταιριστικής μερίδας μέλους γίνεται μόνο σε νέο μέλος. Είναι υποχρεωτική η έγκριση της μεταβίβασης από τη Διοικούσα Επιτροπή, ενώ η παράνομη ή καταχρηστική άρνηση της Διοικούσας Επιτροπής προσβάλλεται εντός προθεσμίας ενός (1) έτους ενώπιον του αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου που αποφασίζει με τη διαδικασία των άρθρων 682επ. ΚΠολΔ.
4. Η αποβολή μέλους επέρχεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μελών, εφόσον το μέλος προέβη σε σοβαρή παράβαση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το νόμο αυτό και το καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. και καθίσταται μη ανεκτή η παραμονή του στην Κοιν.Σ.Επ.. Το καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να εξειδικεύει τους λόγους αποβολής ενός μέλους. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προσβάλλεται με τη διαδικασία των άρθρων 682επ. Κ.Πολ.Δ. ενώπιον του αρμόδιου κατά τόπον Μονομελούς Πρωτοδικείου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους που αρχίζει από τη γνωστοποίηση στο μέλος της απόφασης αποβολής.
5. Σε περίπτωση που μέλος φυσικό πρόσωπο αποβιώσει, ή αν είναι νομικό πρόσωπο λυθεί και εκκαθαρισθεί, η εισφορά του μέλους αυτού αποκτάται από τον ειδικό ή καθολικό του διάδοχο.

Άρθρο 9 Γενική Συνέλευση
1. Η Γενική Συνέλευση των μελών συνέρχεται με σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της Κοιν.Σ.Επ. τακτικώς, μία τουλάχιστον φορά κάθε χρόνο, και μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών από τη λήξη της οικονομικής χρήσης, και εκτάκτως, προκειμένου να αποφασιστούν ζητήματα, τα οποία, είτε αποτελούν αρμοδιότητες αυτής, είτε είναι μείζονος σημασίας για την Κοιν.Σ.Επ.,
i) εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα για συγκεκριμένο θέμα προς τη Διοικούσα Επιτροπή της Κοιν.Σ.Επ. από το 1/3 των μελών
ii) είτε με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της Κοιν.Σ.Επ..
Αν η Διοικούσα Επιτροπή αρνείται τη σύγκληση παρά το αίτημα του 1/3 των μελών, τα μέλη αυτοδικαίως αποκτούν το δικαίωμα να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με βάση τις επόμενες διατάξεις.
2. Οι παράνομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης προσβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) έτους ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου, που αποφασίζει με τη διαδικασία των άρθρων 682επ. ΚΠολΔ,. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αντίκειται στον παρόντα νόμο, στο Ν. 1667/1986 (ΦΕΚ Α΄ 1986) και στο καταστατικό του συνεταιρισμού είναι άκυρες και εξαρχής δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.

Άρθρο 10
Η Διοικούσα Επιτροπή

1. Η Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται τουλάχιστον από τρία μέλη και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη οι οποίοι αποφασίζουν κατά πλειοψηφία, μη εφαρμοζομένου του άρθρου 26 του Ν. 3867/2010. Η θητεία του, εάν δεν ορίζεται άλλως από το καταστατικό, είναι τουλάχιστον διετής και κατά το μέγιστο πενταετής, παρατείνεται δε μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των τριών μηνών, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μελών.
2. Η Διοικούσα Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μία τουλάχιστον φορά τον μήνα, ή όποτε κριθεί αναγκαίο από το 1/3 των μελών του. Η σύγκληση του γίνεται από τον Πρόεδρό του κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ.. Αν ο Πρόεδρος αδρανεί παρά την αναγκαιότητα, η σύγκληση διενεργείται από οποιοδήποτε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής.
3. Οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής που αντίκεινται στον παρόντα νόμο, στο Ν. 1667/1986 (ΦΕΚ Α 196), σε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και στο καταστατικό είναι ακυρώσιμες και παράγουν έννομα αποτελέσματα μέχρι τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης. Οι παράνομες αποφάσεις του προσβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) έτους ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου που αποφασίζει με τη διαδικασία των άρθρων 682επ. ΚΠολΔ.

Άρθρο 11
Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
1) Εργαζόμενοι στην Κοιν.Σ.Επ.. μπορούν να είναι και τα μέλη της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο καταστατικό.
2) Ειδικά για τις Κοιν.Σ.Επ.. Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων του Πληθυσμού τουλάχιστον το 40% των ατόμων που εργάζονται στην Κοιν.Σ.Επ. με αμειβόμενη εργασία προέρχεται από ευάλωτες ομάδες. Για τις περιπτώσεις Κοιν.Σ.Επ.. Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων του Πληθυσμού εφαρμόζεται το άρθρο 18 του ΠΔ 60/ 2007 ( ΦΕΚ Α΄64/2007) όπως ισχύει.
3) Η παροχή υπηρεσιών των μελών της Κοιν.Σ.Επ.. προς εξυπηρέτηση του σκοπού της Κοιν.Σ.Επ.. γίνεται κατ’ εφαρμογή των άρ. 713 επ. Α.Κ. υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 12.

Άρθρο 12
Χρησιμοποίηση Πλεονάσματος και Διανομή Κερδών

1) Τα κέρδη διατίθενται τουλάχιστον κατά ποσοστό 5% για το σχηματισμό αποθεματικού, και τουλάχιστον κατά ποσοστό 40% για τις καταστατικές δραστηριότητες της Κοιν.Σ.Επ.. και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το υπόλοιπο διανέμεται στα μέλη – φυσικά πρόσωπα της Κοιν.Σ.Επ., εκτός αν άλλως οριστεί με ομόφωνη απόφαση των μελών.
2) Η διανομή των παραπάνω κερδών γίνεται με βάση την εισφορά του κάθε μέλους στην Κοιν.Σ.Επ., εκτός αν άλλως οριστεί με ομόφωνη απόφαση των μελών.
3) Η διανομή διενεργείται κατά τα παραπάνω τουλάχιστον ετησίως, εκτός αν το καταστατικό επιτρέπει την ανά τρίμηνο προδιάθεση ποσών προς τα μέλη. Εάν με το κλείσιμο της χρήσης δεν προκύψουν κέρδη ή προκύψουν λιγότερα από τα διανεμηθέντα, τα μέλη υποχρεούνται άμεσα σε ανάλογη επιστροφή.

Άρθρο 13
Πόροι

Πόρους της Κοιν.Σ.Επ.. αποτελούν οι τακτικές και έκτακτες εισφορές των μελών της, δωρεές τρίτων, έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας της, έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα της, κεφάλαια από Φορείς και Οργανισμούς του Δημοσίου ή ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, κάθε άλλο έσοδο από την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Κοιν.Σ.Επ.. σύμφωνα με το καταστατικό της.

Άρθρο 14
Οικονομικά κίνητρα και μέτρα στήριξης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

1)Τα απασχολούμενα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. που λαμβάνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας ή επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή, δεν χάνουν αυτές τις παροχές, αλλά συνεχίζουν να τις εισπράττουν ταυτόχρονα και αθροιστικά με την αμοιβή τους από την Κοιν.Σ.Επ.
2) Οι διατάξεις του αρ. 71 του Ν.3842/10 και των παρ.1,2,3,4 και 6, του αρ.73 του Ν.3842/10 (ΦΕΚ 58/2010 -Α) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», ισχύουν κατ΄ αναλογία και για τις Κοιν.Σ.Επ.
3) Η Κοιν.Σ.Επ. δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος για το ποσοστό των κερδών της το οποίο διατίθεται για το σχηματισμό αποθεματικού και τις δραστηριότητες της σύμφωνα με οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του παρόντος. Το ποσοστό των κερδών της Κοιν.Σ.Επ. που διανέμεται στα μέλη-φυσικά πρόσωπα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα φορολογικό συντελεστή του πρώτου, μετά από το αφορολόγητο ποσό, κλιμακίου εισοδήματος της κλίμακας της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994. Με την παρακράτηση του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση τόσο της Κοιν.Σ.Επ. όσο και των μελών-φυσικών προσώπων της Κοιν.Σ.Επ.
4) Με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών μπορούν να θεσπίζονται περαιτέρω οικονομικά και φορολογικά κίνητρα για τις Κοιν.Σ.Επ..

Άρθρο 15
Ρύθμιση Ασφαλιστικών Θεμάτων των Μελών των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

Τα μέλη- φυσικά πρόσωπα της Κοιν.Σ.Επ., δύνανται να ασφαλίζονται στην πρώτη (1η) ασφαλιστική κατηγορία του Ο.Α.Ε.Ε. (άρθρο 5 του Π.Δ. 258/2005), καταβάλλοντας τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές Κλάδου Σύνταξης, μειωμένες κατά 50%. Κατ΄ εξαίρεση, για τα πρόσωπα αυτά δεν ισχύουν οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 5 του Π.Δ.258/2005, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 1 του Π.Δ.5/2007. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία του Οργανισμού. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται, τόσο η ένταξη στην παραπάνω διάταξη εταίρων νέων κατηγοριών Κοιν.Σ.Επ., όσο και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραπάνω παραγράφου 1. Η παραπάνω ρύθμιση δεν επηρεάζει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις των μελών από άλλες δραστηριότητες.

Άρθρο 16
Έλεγχος και κυρώσεις επί των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων
1. Οι υπάλληλοι των αρμοδίων υπηρεσιών για την τήρηση του Μητρώου του άρθρου 4 του παρόντος, έχουν την αρμοδιότητα α) να καλούν τους εκπροσώπους των Κοιν.Σ.Επ. να παράσχουν έγγραφα και πληροφορίες, β) να έχουν πρόσβαση κατά τους ελέγχους σε έγγραφα και άλλα στοιχεία που τηρούνται σε οποιαδήποτε μορφή (έγγραφη, ηλεκτρονική, μαγνητική ή άλλη), στην εγκατάστασή της Κοιν.Σ.Επ., εφόσον αυτά δεν εμπίπτουν κατά προφανή τρόπο σε επαγγελματικό ή άλλο απόρρητο και δεν συνιστούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, γ) να ενεργούν έρευνες στους χώρους των Κοιν.Σ.Επ..και να προβαίνουν σε κατασχέσεις εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης, εφόσον τούτο επιβάλλεται για τον έλεγχο των παραβιάσεων, δ) να ζητούν πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο.
2. Η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, αποστέλλει στην Κεντρική Υπηρεσία τήρησης του Μητρώου, καθώς και στις κατά τόπο και κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, αναλυτικό δελτίο καταγεγραμμένων καταγγελιών με τυχόν παραβάσεις των διατάξεων του Ν.2251/94 (ΦΕΚ Α-191) από Κοιν.Σ.Επ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες για την τήρηση του Μητρώου, υποχρεούνται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος να εφαρμόσουν τις διαδικασίες ελέγχου και κυρώσεων του παρόντος άρθρου, ενημερώνοντας μετά την επέλευση του αποτελέσματος την αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.
3. Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων, με απόφαση του κατά τόπο αρμόδιου Περιφερειάρχη επιβάλλεται σε βάρος των Κοιν.Σ.Επ.. που παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος νόμου πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο προστίμου διπλασιάζεται και ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να διατάξει και την προσωρινή διαγραφή της Κοιν.Σ.Επ. από το Μητρώο για χρονικό διάστημα από ένα (1) έως έξι (6) μήνες και σε περίπτωση περαιτέρω υποτροπής, μπορεί να διατάξει την οριστική διαγραφή της. Με αποφάσεις των Υπουργών Εργασίας και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δύνανται να κατηγοριοποιούνται οι ανωτέρω παραβάσεις.
4. Τα ποσά των προστίμων που επιβάλλονται αποτελούν δημόσιο έσοδο και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974, ΦΕΚ 90 Α`) και μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Τα ποσά που εισπράττονται θα αποδίδονται στο Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης, όπως αυτό προβλέπεται στο Ν.3912/11 (ΦΕΚ 17 Α/17-2-2011) και εξειδικεύεται από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
5. Η επιβολή των ως άνω διοικητικών κυρώσεων είναι ανεξάρτητη από κάθε άλλη αστική, ποινική ή πειθαρχική κύρωση που τυχόν προβλέπεται σε βάρος των μελών της Κοιν.Σ.Επ.. από την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 17
Δίκτυα Συνεργασίας, Δυνατότητα Συμπράξεων και Προγραμματικές Συμφωνίες

1. Οι Κοιν.Σ.Επ.. δύνανται να συνεργάζονται μεταξύ τους με αντικείμενο, ενδεικτικά, την ανταλλαγή προϊόντων, των οποίων είναι παραγωγοί, ή την ανταλλαγή υπηρεσιών ή την εκπλήρωση προγραμμάτων, χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς, σύμφωνα με τους καταστατικούς τους σκοπούς.
2. Για τη συνεργασία απαιτείται απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της Κοιν.Σ.Επ.. και καταρτίζεται σύμβαση συνεργασίας με ιδιωτικό συμφωνητικό.
3. Σε περίπτωση δημιουργίας δικτύου οικονομικής συνεργασίας, αυτό δεν έχει διακριτή νομική προσωπικότητα.
4. Οι Κοιν.Σ.Επ.. μπορούν να συμπράττουν δημιουργώντας κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς, ενώσεις και κεντρικές ενώσεις, καθώς και ευρωπαϊκούς συνεταιρισμούς ή ευρωπαϊκούς ομίλους,.
5. Οι Κοιν.Σ.Επ.. ως συμβαλλόμενοι, δύνανται να συνάπτουν προγραμματικές συμφωνίες με αντισυμβαλλόμενους το δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, για την υλοποίηση δράσεων που αναφέρονται στους καταστατικούς τους σκοπούς των αντισυμβαλλόμενων, τηρουμένων, κατά τα λοιπά των αναφερομένων στη διάταξη του άρθρου 100 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ -87 Α).

Άρθρο 18
Λύση και εκκαθάριση
1. Η Κοιν.Σ.Επ.. λύεται σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 του Ν. 1667/1986. Επίσης η Κοιν.Σ.Επ. λύεται λόγω τελεσίδικης απόφασης του κατά τόπον αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου, που εκδίδεται κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον και διαπιστώνει την παράβαση όσων διατάξεων του παρόντος αφορούν τη σύσταση και εγγραφή της Κοιν.Σ.Επ.. στο οικείο Μητρώο. Η αίτηση εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 682επ. ΚΠολΔ ενώ με την τελεσίδικη απόφαση διαγράφεται η Κοιν.Σ.Επ.. αυτοδικαίως από το Μητρώο Φορέων Κοινωνικού Σκοπού.
2. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να προβούν στην εξόφληση των χρεών και υποχρεώσεων της Κοιν.Σ.Επ.. Αν απομένει παθητικό, αλλά όχι ενεργητικό, οι εκκαθαριστές προβαίνουν σε αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Η διαπίστωση ενεργητικού οδηγεί σε αυτοδίκαιη αναβίωση και εγγραφή στα οικεία Μητρώα βάσει του άρθρου 791 ΚΠολΔ. Με το πέρας της εκκαθάρισης τυχόν υπόλοιπο δε διανέμεται, αλλά διατίθεται ακέραιο στο Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης. Η διαδικασία απόδοσης ορίζεται με σχετική απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
3. Η Κοιν.Σ.Επ. διαγράφεται από το Μητρώο του άρθρου 4 του παρόντος νόμου με απόφαση της Αρχής της του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, εάν η Κοιν.Σ.Επ.. παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή, η Κοιν.Σ.Επ.. λύεται αυτοδίκαια και τίθεται σε εκκαθάριση.
4. Η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης οδηγεί σε αυτοδίκαιη διαγραφή της Κοιν.Σ.Επ.. από τα οικεία Μητρώα από όποιον έχει έννομο συμφέρον. Σε περίπτωση άρνησης διενέργειας της διαγραφής εφαρμόζεται το άρθρο 791 ΚΠολΔ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved