ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
21 άδειες νέων περιπτέρων θα χορηγήσει ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης

 

Αθήνα 4.7.2011, 20:34

Την προκήρυξη 21 νέων θέσεων - αδειών περιπτέρων που θα χορηγηθούν σε πολεµιστές της Κύπρου, σε άτοµα µε αναπηρία και σε πολύτεκνους,  αποφάσισε ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης.

Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι - µόνιµοι κάτοικοι των Δηµοτικών ενοτήτων του Δήµου (δηλ. οι κάτοικοι των ενοτήτων Ηρακλείου, Νέας Αλικαρνασσού, Τεµένους, Παλιανής και Γοργολαΐνη), να υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδροµικώς, µέχρι 12 Αυγούστου 2011 τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το Π/Δ 37/2009 για την κατηγορία τους.

Θα προτιµηθούν οι κάτοικοι της δηµοτικής ενότητας Ηρακλείου, στην οποία υπάρχουν οι νέες θέσεις των περιπτέρων και µόνο σε περίπτωση που δεν υπάρχουν δικαιούχοι που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του ΠΔ 37/2009 θα αποκατασταθούν κάτοικοι των πλησιέστερων Δηµοτικών ή Τοπικών Ενοτήτων που ανήκουν στο Δήµο Ηρακλείου.

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι είναι οι εξής:
1) Οι πολεµιστές της Κύπρου και τα τέκνα τους εφόσον αυτά έχουν αναπηρία άνω του 60%, σύµφωνα µε την παρ. 9γ του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971. Τα πρόσωπα αυτά θεωρείται ότι αντιµετωπίζουν έντονο βιοποριστικό πρόβληµα εφόσον κατέχουν πιστοποιητικό του Τµήµατος Κοινωνικής Πρόνοιας του  Δήµου Ηρακλείου. Ως µακροχρόνια άνεργοι νοούνται όσοι έχουν παραµείνει εκτός αγοράς εργασίας, παρόλο που την αναζητούν, για χρονικό διάστηµα ανώτερο του ενός έτους.
2) Τα άτοµα µε αναπηρία (Α µε Α), µε ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, που έχουν περιορισµένες δυνατότητες για επαγγελµατική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωµατικής ή πνευµατικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης, η οποία αποδεικνύεται από γνωµάτευση της Πρωτοβάθµιας ή  Δευτεροβάθµιας υγειονοµικής επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997 (Α` 270).
3) Οι πολύτεκνοι, όπως ορίζονται στο άρθρο πρώτον του ν. 1910/1944 (Α` 229), όπως αυτό εκάστοτε ισχύει.

Προϋποθέσεις
Για την παραχώρηση του δικαιώµατος εκµετάλλευσης περιπτέρου απαιτείται όπως ο αιτών:
α. Κατοικεί στον τόπο στον οποίο αιτείται την παραχώρηση διαµένοντας σε αυτόν για µία 5ετία τουλάχιστον πριν από το χρόνο υποβολής της αιτήσεως. Εάν σε κάποια δηµοτική ή τοπική Κοινότητα υφίσταται κενή θέση περιπτέρου και δεν υπάρχουν δικαιούχα πρόσωπα, δύναται να αποκατασταθούν σ' αυτή τα αναφερόµενα στο άρθρο 1 του ΠΔ 37/09 πρόσωπα, τηρούµενης της σειράς προτιµήσεως και του ποσοστού αναλογίας του άρθρου 3 του παραπάνω ΠΔ, τα οποία διαµένουν στις υπόλοιπες Δηµοτικές ή Τοπικές Κοινότητες του Δήµου προτιµώµενων όσων κατοικούν εγγύτερα στην εν λόγω θέση.
β. Δεν υπηρετεί µε οποιαδήποτε σχέση στο Δηµόσιο ή σε Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου Δικαίου ή Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τράπεζα, στην οποία το Δηµόσιο έχει το σύνολο ή την πλειοψηφία των µετοχών ή Δηµόσια Επιχείρηση ή Οργανισµό Κοινής Ωφελείας, ούτε λαµβάνει σύνταξη λόγω υπηρεσίας του σε αυτά ή από µεταβίβαση, λόγω θανάτου σύνταξης προσώπου που υπηρετούσε σε αυτά.
γ. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα να µην υπερβαίνει για µεν τους πολεµιστές Κύπρου το εκάστοτε αφορολόγητο ποσό του ετήσιου εισοδήµατος από µισθούς και συντάξεις για δε τους πολύτεκνους και ΑµεΑ, το εκάστοτε αφορολόγητο ποσό του ετήσιου εισοδήµατος που ισχύει γι' αυτούς, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται το ποσό του αναπηρικού ή πολυτεκνικού επιδόµατος.
δ. Δεν έχει παραιτηθεί ή στερηθεί µε δική του υπαιτιότητα του παραχωρηθέντος δικαιώµατος εκµεταλλεύσεως περιπτέρου. Στην περίπτωση αυτή ο αιτών έχει δικαίωµα νέας αίτησης παραχώρησης µετά την παρέλευση τριετίας από την ηµεροµηνία παραιτήσεως ή στερήσεως του παραχωρηθέντος δικαιώµατος.
ε. Δεν έχει κάνει χρήση της άµεσης ή έµµεσης προστασίας του ν. 2643/1998 (Α' 220).

Οι πολεµιστές της Κύπρου ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα, σύµφωνα µε την παράγραφο 9γ του άρθρου 10 του ν.1044/1971 και οι εναποµένουσες θέσεις περιπτέρων κατανέµονται στα άτοµα µε αναπηρία και τους πολύτεκνους σε ποσοστό 60% και 40% αντίστοιχα.

Δικαιολογητικά
1. Για τους Πολεµιστές Κύπρου.
α. Αίτηση.
β. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της Αστυνοµικής Ταυτότητας.
γ. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 για πενταετή διαµονή εντός της Δηµοτικής ενότητας Ηρακλείου (συγκεκριµένα σε ποια Δηµοτική ή τοπική Κοινότητα - µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής).
δ. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 σχετικά µε µη υπηρεσία ή συνταξιοδότηση λόγω υπηρεσίας στο Δηµόσιο ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ ή Τράπεζα ή Δηµόσια Επιχείρηση ή Οργανισµό Κοινής Ωφελείας (µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής).
ε. Εκκαθαριστικό σηµείωµα από την αρµόδια ΔΟΥ {των τριών τελευταίων οικονοµικών ετών).
στ. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης θεωρηµένο από την αρµόδια ΔΟΥ (των τριών τελευταίων οικονοµικών ετών) και στην περίπτωση µη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/ 1986, θεωρηµένη από την αρµόδια ΔΟΥ.
ζ. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 περί µη αποκατάστασης του ενδιαφεροµένου µε περίπτερο σε ολόκληρη τη χώρα (µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής).
η. Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997 (ΦΕΚ Α' 270), όπως ισχύει σήµερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας των τέκνων των πολεµιστών Κύπρου.
θ. Βεβαίωση Ζώνης των Πρόσω από τη ΙΣ/ΓΕΣ. η οποία χορηγείται κατόπιν προσκοµίσεως πιστοποιητικού τύπου Α' Στρατολογικού Γραφείου.
ι. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου,(αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία µας) για δικαστική χρήση (άρθρο 577 του ΚΠΔ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του ν. 1805/1988), το οποίο θα κατατίθεται µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και πριν από την έκδοση της απόφασης παραχώρησης της άδειας στο δικαιούχο.
ια. Πιστοποιητικό από το Τµήµα Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήµου Ηρακλείου, που να βεβαιώνει ότι είναι οικονοµικά αδύνατος, ή βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ. ή από άλλο Φορέα που να αποδεικνύει ότι είναι µακροχρόνια άνεργος, ή γνωµάτευση της Α.Σ.Υ.Ε, που να αποδεικνύει ότι έχει προβλήµατα λειτουργικότητας. Η παραποµπή στην Α.Σ.Υ.Ε. θα γίνεται µε µέριµνα της
ΓΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ. µε την υποβολή των εξής δικαιολογητικών:
1) Αίτηση.
2) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της Αστυνοµικής Ταυτότητας.
3) Βεβαίωση Ζώνης των Πρόσω από τη ΙΣ/ΓΕΣ, η οποία χορηγείται κατόπιν προσκοµίσεως πιστοποιητικού τύπου Α' Στρατολογικού Γραφείου.
4) Ιατρική Γνωµάτευση.
5) Βεβαίωση του οικείου συνδέσµου ή συλλόγου πολεµιστών, αναγνωρισµένου από το ΥΠΕΘΑ. που να βεβαιώνονται οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 παράγραφος 3 του παρόντος.

Κριτήρια - Μοριοδότηση Πολεµιστών Κύπρου
1. Οι πολεµιστές της Κύπρου µοριοδοτούνται ως εξής για τον καθορισµό της σειράς τους:
α. Οι έχοντες προβλήµατα λειτουργικότητας λαµβάνουν εκατόν πενήντα (150) µόρια.
β. Οι έχοντες έντονο βιοποριστικό πρόβληµα λαµβάνουν εκατό (100) µόρια.
γ. Οι µακροχρόνια άνεργοι λαµβάνουν πενήντα (50) µόρια.
2. 4ς κριτήριο για τον καθορισµό της σειράς στα τέκνα των πολεµιστών Κύπρου λαµβάνεται υπόψη το ποσοστό αναπηρίας και προηγούνται τα έχοντα µεγαλύτερο ποσοστό αναπηρίας
3. Σε περίπτωση ισοβαθµίας µορίων για τους πολεµιστές της Κύπρου ή ποσοστών αναπηρίας για τα τέκνα αυτών, θα προτιµούνται οι έχοντες το χαµηλότερο φορολογητέο οικογενειακό εισόδηµα.
2. Για τα Άτοµα µε Αναπηρία.
α. Αίτηση.
β. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της Αστυνοµικής Ταυτότητας.
γ. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) για πενταετή διαµονή εντός της Δηµοτικής ενότητας Ηρακλείου (συγκεκριµένα σε ποια Δηµοτική ή τοπική Κοινότητα - µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής).
δ. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599,1986 σχετικά µε µη υπηρεσία ή συνταξιοδότηση λόγω υπηρεσίας στο Δηµόσιο ή ΝΠΔΔ. ή ΟΤΑ ή Τράπεζα ή Δηµόσια Επιχείρηση ή Οργανισµό Κοινής Ωφελείας (µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής).
ε. Εκκαθαριστικό σηµείωµα από την αρµόδια ΔΟΥ των τριών τελευταίων οικονοµικών ετών).
στ. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης θεωρηµένο από την αρµόδια 
ΔΟΥ των τριών τελευταίων οικονοµικών ετών και σε περίπτωση µη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 θεωρηµένη από την αρµόδια ΔΟΥ.
ζ. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 περί µη αποκατάστασης του ενδιαφεροµένου µε περίπτερο σε ολόκληρη τη χώρα (µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής).
η. Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997. όπως ισχύει σήµερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας.
θ. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, ότι δεν έχει κάνει χρήση της άµεσης ή έµµεσης προστασίας του ν. 2643/ 1998. όπως ισχύει σήµερα.
ι. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, (αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον Δήμο Ηρακλείου) για δικαστική χρήση (άρθρο 577 του ΚΠΔ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του ν. 1805/1988 (ΦΕΚ Α' 199), το οποίο θα κατατίθεται µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και πριν από την έκδοση της απόφασης παραχώρησης της άδειας στο δικαιούχο.

Κριτήρια - Μοριοδότηση Ατόµων µε Αναπηρία
Ως κριτήρια για τον καθορισµό της σειράς στα άτοµα µε αναπηρία. Έλληνες πολίτες και πολίτες κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα, λαµβάνονται το ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω και η οικογενειακή κατάσταση, ως εξής:
α. Ο αριθµός των µορίων µε βάση το κριτήριο της αναπηρίας καθορίζεται σύµφωνα µε τον ακέραιο αριθµό, στον οποίο ανέρχεται το ποσοστό αναπηρίας τους, πολλαπλασιαζόµενο µε το συντελεστή πέντε (5).
β. Ο αριθµός των µορίων µε βάση το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης καθορίζεται ως εξής:
αα. Για τον έγγαµο ή διαζευγµένο ή άγαµο ή χήρο γονέα που έχει την επιµέλεια ενός (1) ή περισσότερων τέκνων προστίθενται επιπλέον τριάντα (30} µόρια για κάθε ανήλικο τέκνο. Αν στην οικογένεια υπάρχει τέκνο ή σύζυγος µε ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, προστίθενται επιπλέον πενήντα (50) µόρια.
ββ. Για το ανήλικο τέκνο µε ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, προστίθενται επιπλέον εκατό (100) µόρια.
γ. Σε περίπτωση ισοβαθµίας µορίων θα προτιµούνται οι έχοντες το χαµηλότερο φορολογητέο οικογενειακό εισόδηµα.
3. Για τους Πολύτεκνους.
α. Αίτηση.
β. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της Αστυνοµικής Ταυτότητας.
γ. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 για πενταετή διαµονή εντός της Δηµοτικής ενότητας Ηρακλείου (συγκεκριµένα σε ποια Δηµοτική ή τοπική Κοινότητα -µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής).
δ. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 σχετικά µε µη υπηρεσία ή συνταξιοδότηση λόγω υπηρεσίας στο Δηµόσιο ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ ή Τράπεζα ή Δηµόσια Επιχείρηση ή Οργανισµό Κοινής Ωφελείας (µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής),
ε. Εκκαθαριστικό σηµείωµα από την αρµόδια ΔΟΥ των τριών τελευταίων οικονοµικών ετών).
στ. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης θεωρηµένο οπό την αρµόδια  ΔΟΥ των τριών τελευταίων οικονοµικών ετών) και στην περίπτωση µη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση ταυ ν. 1599/1986 θεωρηµένη από την αρµόδια ΔΟΥ.
ζ. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 περί µη αποκατάστασης του ενδιαφεροµένου µε περίπτερο σε ολόκληρη τη χώρα (µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής).
η. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που να πιστοποιεί την πολυτεκνική ιδιότητα.
θ. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986. ότι δεν έχει κάνει χρήση της άµεσης ή έµµεσης προστασίας του ν. 2643/ 1998, όπως ισχύει σήµερα.
ι. Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997. όπως ισχύει σήµερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας (σε περίπτωση αναπηρίας µέλους της οικογένειας).
ία. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, (αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον Δ¨ημο Ηρακλείου), για δικαστική χρήση {άρθρο 577 του ΚΠ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του ν. 1805/1988, το οποίο θα κατατίθεται µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και πριν από την έκδοση της απόφασης παραχώρησης της άδειας στο δικαιούχο.

Κριτήρια - Μοριοδότηση Πολυτέκνων
Ως κριτήριο για τον καθορισµό της σειράς στους πολύτεκνους 'Έλληνες πολίτες και πολίτες κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα. λαµβάνεται η οικογενειακή κατάσταση, όπως παρακάτω:
α. Μεταξύ των πολυτέκνων προτιµούνται κατά σειρά οι έχοντες περισσότερα µόρια, τα οποία υπολογίζονται ως εξής:
αα. Εκατό (100) µόρια λαµβάνει κάθε ανήλικο τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, µέχρι την ηλικία των έξι (6) ετών.
ββ. Εκατόν πενήντα (150) µόρια λαµβάνει κάθε άγαµο τέκνο που φοιτά κανονικά στο Δηµοτικό σχολείο ή το Γυµνάσιο ή είναι απόφοιτος Δηµοτικού ή Γυµνασίου και µέχρι της συµπληρώσεως του εικοστού τρίτου (23ου) έτους της ηλικίας τους.
γγ. Διακόσια (200) µόρια λαµβάνει κάθε άγαµο τέκνο εάν φοιτά κανονικά στο Λύκειο ή είναι απόφοιτος Λυκείου και µέχρι της συµπληρώσεως του εικοστού τρίτου (23ου) έτους της ηλικίας τους.
δδ. Τριακόσια (300) µόρια λαµβάνει κάθε άγαµο τέκνο εάν φοιτά κανονικά σε ΤΕΙ ή ΑΕΙ ή είναι πτυχιούχος αντίστοιχα και µέχρι της συµπληρώσεως του εικοστού πέµπτου (25ου) έτους της ηλικίας τους.
εε. Εκατό (100) µόρια λαµβάνει ο χήρος(α) πολύτεκνος πατέρας ή µητέρα ή ο µόνος υπόχρεος για τη διατροφή των τέκνων γονέας.
στστ. Από εκατό (100) µόρια λαµβάνει ο πολύτεκνος γονέας ή το τέκνο αυτού όταν έχει ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά (67%) και άνω.
ζζ. Διακόσια (200) µόρια λαµβάνονται σε περίπτωση θανάτου και των δυο γονέων
β. Σε περίπτωση ισοβαθµίας µορίων θα προτιµούνται οι έχοντες το χαµηλότερο φορολογητέο οικογενειακό εισόδηµα.

Αιτήσεις
Οι αιτήσεις και τα απαιτούµενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδροµικά στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήµος Ηρακλείου, Για το Γραφείο Περιπτέρων, Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202 Ηράκλειο.

Η µοριοδότηση θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ΠΔ 37/2009 (ΦΕΚ 54/τ.Α/01-4-2009) µετά την παρέλευση της 12ης Αυγούστου 2011.

* Ακολουθεί πίνακας με τις θέσεις των περιπτέρων.

 

Θέσεις περιπτέρων
1. Στην οδό Νικολάου Κρασαδάκη (συµβολή οδών) αριστερά από Λεωφ.Κνωσσού (My home) 1 θέση
2. Στην οδό Αναστασίου Καραναστάση- Λεωφ.Αλεξάνδρου Παπαναστασίου Ιόλης (πλατεία) 1 θέση
3. Στην διασταύρωση Συλάµου-Αγίου Βλάση-Βασιλιών (Εθνικής Αντιστάσεως-Μάνου Κατράκη) 1 θέση
4. Στην οδό Ούλαφ Πάλµε δεξιά αριθ. 261, 1 θέση
5. Στην οδό Δερβενακείων (παράλληλος Εθνικής οδού) 1 θέση
6. Στα Νταµάρια - οδός Εµµανουήλ Ξάνθου (πριν το 40ο Νηπιαγωγείο) 1 θέση
7. Στους κοινόχρηστους χώρους οδού ΕΑΜ-Νικολάου Καµπιτάκη 2 θέσεις
8. Στο Κέντρο Λαϊκής Επιµόρφωσης µετά τα ΤΕΙ (στο χώρο αναστροφής του λεωφορείου) 1 θέση
9. Στην πλατεία Γουρνών Τεµένους δίπλα στην είσοδο του πάρκου 1 θέση
10. Στην Λεωφόρο Νικολάου Παναγιωτάκη (στην εσοχή πριν τα φανάρια του Παγκρητίου Σταδίου) 1 θέση
11. Στην οδό Σπύρου Μουστακλή - στο 42ο Δηµοτικό Σχολείο 1θέση
12. Στην οδό Χριστοµιχάλη Ξυλούρη (πίσω από βενζινάδικο) 1 θέση
13. Στην οδό Δηµητρίου Μακρή - Ηρακλή γωνία 1 θέση
14. Στην οδό Μνησικλή (κάθετος προς Αγ.Γεώργιο Κορακοβούνι από Μασταµπά) 1 θέση
15. Στην πλατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου 1 θέση
16. Στην κεντρική διαµορφωµένη πλατεία των Δαφνών 1 θέση
17. Στην πλατεία Νέου Κοιµητηρίου 1 θέση
18. Στην οδό Εµµανουήλ Ξάνθου 1 θέση
19. Στην οδό Ούλαφ Πάλµε (νέα µελέτη) 1 θέση
20. Στην οδό Αντωνίου Καστρινάκη (ανατολικά µπροστά στο τετράγωνο µεταξύ των οδών Πατριάρχου Φωτίου και Διγενή Ακρίτα) 1 θέση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved