ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Τροπολογία για τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

 

Αθήνα 26.8.2011, 15:00

Τροπολογία που αποσαφηνίζει το φορολογικό καθεστώς που διέπει την υλοποίηση έργων Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, κατέθεσε το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Συγκεκριμένα, αποσαφηνίζονται επιμέρους φορολογικά ζητήματα που αφορούν στο θεσμικό πλαίσιο των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του ν. 3389/2005 και κυρίως των ζητημάτων που ανάγονται στον χρόνο απόκτησης του εισοδήματος, στο συνολικό κόστος υλοποίησης της Σύμβασης Σύμπραξης, καθώς και στον τρόπο και χρόνο επιστροφής του πιστωτικού ΦΠΑ για τις Εταιρείες Ειδικού Σκοπού, οι οποίες συμβάλλονται σε Συμβάσεις Σύμπραξης του Ν.3389/2005. Επιπλέον, γίνονται ορισμένες αναγκαίες ρυθμίσεις αναφορικά με το χρόνο και το κόστος ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων.

Η τροπολογία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τον καθορισμό ενός ξεκάθαρου φορολογικού πλαισίου και την ανάδειξη των ΣΔΙΤ σε ένα ολοκληρωμένο και πιο αποτελεσματικό εργαλείο ενεργοποίησης της ιδιωτικής επενδυτικής πρωτοβουλίας, προσέλκυσης επενδύσεων και ενίσχυσης της ανάπτυξης.

Έργα
Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας προχωρούν έργα ΣΔΙΤ κοινωνικών υποδομών που ανταποκρίνονται σε τομείς υψηλής κοινωνικής ωφελιμότητας.

Συγκεκριμένα, υλοποιούνται 7 νέοι Πυροσβεστικοί Σταθμοί σε διάφορες πόλεις. Επιπλέον, έχουν επιλεγεί ανάδοχοι σε 3 διαγωνισμούς για την υλοποίηση 40 νέων σχολικών μονάδων σε Αττική και Θεσσαλονίκη, ενώ σε διαγωνιστική διαδικασία βρίσκονται τα έργα των νέων δικαστικών μεγάρων Πατρών και Ηρακλείου, του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και 2 έργα τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας («ηλεκτρονικό εισιτήριο» και σύστημα πληροφόρησης επιβατών και διαχείρισης στόλου για τα λεωφορεία και τρόλεϊ της Αττικής).

Παράλληλα, προετοιμάζονται νέα αναπτυξιακά έργα και ειδικότερα στους τομείς διαχείρισης απορριμμάτων και ΤΠΕ, ενώ και η τοπική αυτοδιοίκηση θα κληθεί να αναδείξει νέα αναπτυξιακά έργα τοπικού χαρακτήρα.

Κατά το υπουργείο, οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα μπορούν να αποτελέσουν έναν σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Η ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας και η αξιοποίηση από το Δημόσιο της εμπειρίας και τεχνογνωσίας που υπάρχει στον Ιδιωτικό Τομέα, δύναται να αποφέρει πολλαπλά οφέλη υπέρ της οικονομίας και της υγιούς επιχειρηματικότητας. Πλέον, με το νέο ξεκάθαρο φορολογικό πλαίσιο ενισχύεται περαιτέρω ο θεσμός με στόχο την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων με όρους διαφάνειας, διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος και τόνωσης της απασχόλησης και της ανάπτυξης.

* Ακολουθεί το κείμενο της τροπολογίας, η έκθεση αξιολόγησης και το άρθρο 105 του ν. 2238/1994: Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος.

 

Τροπολογία για τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στο σχέδιο Νόμου    
«Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»

Προς την Βουλή των Ελλήνων
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την προτεινόμενη τροπολογία:
α) Επιδιώκεται η αποσαφήνιση, των επιμέρους φορολογικών ζητημάτων που αφορούν στο θεσμικό πλαίσιο των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του ν. 3389/2005 και δη των ζητημάτων που ανάγονται στον χρόνο απόκτησης του εισοδήματος, στο συνολικό κόστος υλοποίησης της Σύμβασης Σύμπραξης, καθώς και στον τρόπο και χρόνο επιστροφής του πιστωτικού ΦΠΑ για τις  Εταιρείες Ειδικού Σκοπού, οι οποίες συμβάλλονται σε Συμβάσεις Σύμπραξης  του Ν.3389/2005.
 β) Γίνονται ορισμένες αναγκαίες ρυθμίσεις για το χρόνο και το κόστος ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων.
Ειδικότερα:
 Με την παράγραφο 1 του προτεινόμενου άρθρου προστίθενται 5 νέα εδάφια στην παράγραφο 12 του άρθρου 105 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), ως ισχύει και  ορίζεται ότι για τις Εταιρίες Ειδικού Σκοπού που προβλέπονται στο ν. 3389/2005 (ΦΕΚ 232Α’), ως χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από την εκτέλεση Συμβάσεων Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα θεωρείται ο χρόνος που το τίμημα καθίσταται απαιτητό με βάση τους όρους της οικείας κάθε φορά Σύμβασης Σύμπραξης, ενώ ρητώς ορίζεται ότι η ρύθμιση αυτή δεν εφαρμόζεται στα έσοδα που αποκτούν οι Εταιρίες Ειδικού Σκοπού από τυχόν ίδια εκμετάλλευση της Σύμπραξης. Περαιτέρω καθορίζεται ότι το συνολικό κόστος υλοποίησης της Σύμπραξης αποσβέννυται, κατ’ επιλογή της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού, είτε με τη σταθερή μέθοδο καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας του έργου, είτε με μέθοδο που προβλέπεται στην πέμπτη παράγραφο του άρθρου 97 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101Α’). Σε περίπτωση επιχορήγησης του έργου από το Ελληνικό Δημόσιο, επιβεβαιώνεται ότι οι αποσβέσεις ενεργούνται επί του υπολοίπου που απομένει μετά από την αφαίρεση της επιχορήγησης από το κόστος κατασκευής. Τέλος  προβλέπεται ότι τυχόν συσσωρευμένες ζημίες της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού μεταφέρονται προς συμψηφισμό με τα κέρδη των δέκα (10) επομένων χρήσεων, κατ’ επανάληψη αντίστοιχης ρύθμισης  της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του ν.3389/2005.
Με την παράγραφο 2 αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 29 του ν.3389/2005 και ορίζεται ότι η τυχόν επιστροφή πιστωτικού ΦΠΑ, διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), ενώ η αίτηση για επιστροφή δύναται να υποβληθεί με την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ κάθε χρήσης και η επιστροφή πραγματοποιείται εντός ενενήντα ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.  
Με την παράγραφο  3 καταργούνται  η παράγραφος 4 του άρθρου 29 και το άρθρο 30 του ν. 3389/2005, καθώς οι διατάξεις αυτές ενσωματώνονται πλέον στην παράγραφο 12 του άρθρου 105 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994), όπως αυτή συμπληρώνεται με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Με την κατάργηση του άρθρου 30 του ν. 3389/2005, δεν επέρχεται αναρίθμηση των επομένων άρθρων του νόμου.
 Mε την παράγραφο 4 προβλέπεται ότι οι ρυθμίσεις των προηγουμένων παραγράφων εφαρμόζονται και στις ήδη συναφθείσες Συμβάσεις Σύμπραξης του ν. 3389/2005.
 Με την παρ. 5 δίδεται παράταση ενός έτους για την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στον προηγούμενο επενδυτικό νόμο, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων τους εντός των προβλεπομένων προθεσμιών, λόγω της χρηματοοικονομικής κρίσης. Η παράταση θα εφαρμοσθεί  αυτόματα, χωρίς δηλαδή αίτηση των ενδιαφερομένων, και αφορά όλες τις προθεσμίες,  αρχικές ή κατά παράταση.
 Τέλος, με την παρ. 6 καταργείται η δυνατότητα που παρέχουν οι προηγούμενοι αναπτυξιακοί νόμοι να αναμορφώνεται κατά ένα ποσοστό, με τις αποφάσεις πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, το ενισχυόμενο κόστος αυτής, δυνατότητα που προκαλεί αναπόφευκτα αύξηση του προϋπολογισθέντος κόστους των παρεχομένων ενισχύσεων και ανεπίτρεπτες δημοσιονομικές αποκλίσεις. Εξάλλου, η δυνατότητα αυτή, πέραν της διακριτικής ευχέρειας που παρέχει στη διοίκηση να δεχθεί το σχετικό αίτημα και να καθορίσει το συγκεκριμένο κάθε φορά ποσοστό, δημιουργεί αμφισβητήσεις για την ομοιόμορφη και αντικειμενική αντιμετώπιση των αιτημάτων από τους διαφορετικούς φορείς εφαρμογής των επενδυτικών νόμων.
Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται στο προαναφερόμενο σχέδιο νόμου να τεθεί άρθρο … ως εξής:

«Άρθρο …
Ρυθμίσεις για Σ.Δ.Ι.Τ. και επενδυτικά σχέδια
1.  Στο τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου 105 του ν.2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) προστίθενται πέντε νέα εδάφια που έχουν ως εξής:
« Για τις Εταιρίες Ειδικού Σκοπού που ορίζονται από το ν. 3389/2005 (ΦΕΚ 232Α’), ως χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από την υλοποίηση Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα θεωρείται ο χρόνος που το τίμημα καθίσταται απαιτητό με βάση τους όρους της οικείας κάθε φορά Σύμβασης Σύμπραξης, εφαρμοζομένων αναλόγως των οριζομένων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 15 του άρθρου 12 του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84Α’). Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύουν για έσοδα που αποκτούν οι  Εταιρίες Ειδικού Σκοπού  από τυχόν ίδια εκμετάλλευση του έργου.
Το συνολικό κόστος υλοποίησης της Σύμπραξης, στο οποίο περιλαμβάνεται το κατασκευαστικό κόστος, όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική Σύμβαση Σύμπραξης ή το σχετικό Παρεπόμενο Σύμφωνο, το αρχικό κόστος του συνολικά απαιτούμενου εξοπλισμού που αποτελεί μέρος του αναλαμβανόμενου έργου, οι τόκοι της περιόδου κατασκευής, καθώς και κάθε κόστος και δαπάνη για την επίβλεψη, την ασφάλιση, τις αμοιβές συμβούλων, τα προπαρασκευαστικά έξοδα, τους τεχνικούς ελέγχους, τα νομικά έξοδα, τα έξοδα εγκατάστασης και μετεγκατάστασης, τα έξοδα εγγυητικών επιστολών, αποσβένυνται, κατ’ επιλογή της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού, είτε με τη σταθερή μέθοδο, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας του έργου, είτε με τη μέθοδο που προβλέπεται στην πέμπτη παράγραφο του άρθρου 97 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101Α’). Σε περίπτωση επιχορήγησης του έργου από το Ελληνικό Δημόσιο, οι αποσβέσεις ενεργούνται επί του υπολοίπου που απομένει μετά από την αφαίρεση της επιχορήγησης από το κόστος κατασκευής. Οι τυχόν συσσωρευμένες ζημίες της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού μεταφέρονται προς συμψηφισμό με τα κέρδη των δέκα (10) επομένων χρήσεων.»
2. Οι διατάξεις της  παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν.3389/2005 αντικαθίστανται ως εξής:
  «3. Το τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ επιστρέφεται στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000). Η αίτηση για επιστροφή δύναται να υποβληθεί με την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ κάθε χρήσης  και η επιστροφή διενεργείται εντός ενενήντα ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.».
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται η παράγραφος 4 του άρθρου 29 και το άρθρο 30 του ν. 3389/2005 (ΦΕΚ 232Α’).
4. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων έχουν εφαρμογή και στις Συμβάσεις Σύμπραξης που έχουν ήδη συναφθεί.
5. Παρατείνεται κατά ένα (1) έτος η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004 από την έναρξη ισχύος του και μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανεξάρτητα αν έχει συμπληρωθεί η αρχική ή κατά παράταση προθεσμία ολοκλήρωσης.
6. Το ενισχυόμενο κόστος των επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν στις διατάξεις του ν. 3299/2004 και ν. 2601/1998 δεν μπορεί, με τις αποφάσεις πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας αυτών, να υπερβεί το ενισχυόμενο κόστος που είχε ορισθεί στις αποφάσεις υπαγωγής τους.» 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

 

 


ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ANAΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»

Α) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Με την προτεινόμενη τροπολογία:
α) Επιδιώκεται η αποσαφήνιση επιμέρους φορολογικών ζητημάτων που αφορούν στο θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) του ν. 3389/2005. Παράλληλα, για την αρτιότερη διάρθρωση των σχετικών διατάξεων, πραγματοποιούνται περιορισμένης εκτάσεως νομοτεχνικές παρεμβάσεις, υποστηρικτικές των ως άνω.
β) Εισάγονται ορισμένες αναγκαίες ρυθμίσεις αναφορικά με τον χρόνο και το κόστος ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων.

Β) ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
1, 2.  Αναγκαιότητα και καταλληλότητα της ρύθμισης
Οι διατάξεις των παραγράφων 1 εως 4 της προτεινόμενης τροπολογίας, αποσκοπούν στην συστηματοποίηση και αποσαφήνιση επιμέρους φορολογικών ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των Συμβάσεων Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του ν. 3389/2005, με στόχο τον καθορισμό ενός ξεκάθαρου φορολογικού πλαισίου και την ανάδειξη των ΣΔΙΤ σε ένα ολοκληρωμένο και πιο αποτελεσματικό εργαλείο ενεργοποίησης της ιδιωτικής επενδυτικής πρωτοβουλίας, προσέλκυσης επενδύσεων και ενίσχυσης της ανάπτυξης. 
Με την παρ. 5 επιδιώκεται η διευκόλυνση της ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στον προηγούμενο επενδυτικό νόμο, των οποίων η υλοποίηση εντός των προβλεπομένων προθεσμιών παρουσιάζει δυσκολίες λόγω της χρηματοοικονομικής κρίσης, ενώ με την παρ. 6 καταργείται η δυνατότητα που παρείχαν οι προηγούμενοι επενδυτικοί νόμοι να αναμορφώνεται κατά ένα ποσοστό, με τις αποφάσεις πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, το ενισχυόμενο κόστος αυτής, δυνατότητα η οποία, πέραν του ότι μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ομοιόμορφη και αντικειμενική αντιμετώπιση των σχετικών αιτημάτων από τους διαφορετικούς φορείς εφαρμογής των επενδυτικών νόμων, προκαλούσε αναπόφευκτα αύξηση του προϋπολογισθέντος κόστους των παρεχομένων ενισχύσεων.
3. Συνέπειες στην Οικονομία
Η προτεινόμενη τροπολογία δεν αναμένεται να προκαλέσει επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Αντίθετα, η ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας και η αξιοποίηση από το Δημόσιο της εμπειρίας και τεχνογνωσίας που υπάρχει στον Ιδιωτικό Τομέα, δύναται να αποφέρει πολλαπλά οφέλη υπέρ της εθνικής οικονομίας και της υγιούς επιχειρηματικότητας, όπως είναι η τόνωση της απασχόλησης, η αύξηση του Α.Ε.Π., καθώς και η αύξηση των φορολογικών εσόδων από την ενίσχυση της κατασκευαστικής και επενδυτικής δραστηριότητας. Περαιτέρω, με τη ρύθμιση της παρ. 6 της προτεινόμενης τροπολογίας, θα αποτραπούν οι δημοσιονομικές αποκλίσεις που προκαλούνται από την αύξηση του κόστους ενίσχυσης της επένδυσης, έναντι του αρχικώς ορισθέντος στις αποφάσεις υπαγωγής.
4. Συνέπειες στην Κοινωνία και τους Πολίτες
Ήδη αναφέρθηκε ότι οι παρ. 1-4 της προτεινόμενης ρύθμισης αποσκοπούν στην πλέον ολοκληρωμένη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των Συμβάσεων ΣΔΙΤ μέσω του καθορισμού ενός ξεκάθαρου φορολογικού πλαισίου, απαραίτητου για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εν γένει ευεργετικές επιπτώσεις στην κοινωνία και τους πολίτες είναι εύλογες, δοθέντος ότι οι ΣΔΙΤ δεν ενισχύουν απλώς την οικονομική ανάπτυξη με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την έγκαιρη και προσήκουσα ολοκλήρωση αναγκαίων υποδομών, αλλά, συμβάλλουν και στην απελευθέρωση κρατικών πόρων, προκειμένου αυτοί να χρησιμοποιηθούν σε  άλλες κοινωνικές και αναπτυξιακές προτεραιότητες, προς όφελος των πολιτών και του κοινωνικού συνόλου. Παράλληλα, με τις ρύθμισεις που εισάγονται με τις παρ. 5 και 6 της προτεινόμενης τροπολογίας αναφορικά με τον χρόνο και το κόστος ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων, ενθαρρύνεται η επενδυτική δραστηριότητα και διευκολύνεται η απρόσκοπτη υλοποίηση των επενδυτικών σχεδιων, προς όφελος  της απασχόλησης και της υγιούς επιχειρηματικότητας  εν γένει.
5. Συνέπειες στο Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον
Δεν υφίστανται σχετικές συνέπειες.
6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την Απονομή Δικαιοσύνης.
Δεν υφίστανται σχετικές συνέπειες, πλην των αναφερθεισών ανωτέρω, υπό σημεία 1,2 («Αναγκαιότητα και καταλληλότητα της ρύθμισης»).
7. Νομιμότητα
Η αξιολογούμενη νομοθετική πρωτοβουλία είναι περιορισμένης εκτάσεως και αναφέρεται σε υφιστάμενες διατάξεις. Ως εκ τούτου, δεν υφίσταται σχετικό ζήτημα.
8. Αρμοδιότητα
Πλην του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η εν θέματι τροπολογία υπογράφεται λόγω συναρμοδιότητας (για τα φορολογικά ζητήματα που ρυθμίζει) και από τον κ. Υπουργό Οικονομικών.
Στο πλαίσιο της επεξεργασίας των φορολογικών ζητημάτων της προτεινόμενης ρύθμισης, υπήρξε συνεργασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και δη της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα με τις Δ/νσεις Εισοδήματος, Φ.Π.Α., Κ.Β.Σ., καθώς και τη Γενική Δ/νση Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών.  
9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
Η προτεινόμενη ρύθμιση:
• προσθέτει πέντε νέα εδάφια στο τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου 105 του ν. 2238/1994 (παρ. 1).
• αντικαθιστά την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του ν. 3389/2005 (παρ. 2).
• καταργεί την παράγραφο 4 του άρθρου 29 του ν. 3389/2005  και το άρθρο 30 του ν. 3389/2005, χωρίς περαιτέρω αναρίθμηση των επομένων άρθρων (παρ. 3).
• Ορίζει ρητά ότι οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων εφαρμόζονται και σε Συμβάσεις Σύμπραξης που έχουν ήδη συναφθεί (παρ. 4).
• παρατείνει κατά ένα (1) έτος την προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004 (παρ. 5).
• καταργεί τη δυνατότητα υπέρβασης του αρχικού κόστους ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3299/2004 και ν. 2601/1998, μέσω των αποφάσεων πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας αυτών (παρ. 6).
Η αξιολογούμενη ρύθμιση είναι σύμφωνη με τους κανόνες καλής νομοθέτησης.
10. Διαφάνεια – Κοινωνική Συμμετοχή
Δεν τίθεται σχετικό ζήτημα για την αξιολογούμενη ρύθμιση.

 

 

Ν 2238/1994: ΚΩΔ.ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ: Αρθρο 105

Αρθρο 105
Προσδιορισμός ακαθάριστου και καθαρού εισοδήματος νομικών προσώπων 
1. Ως ακαθάριστα έσοδα των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101 λαμβάνονται:
α) το τίμημα των οριστικών πωλήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί, καθώς και οι αμοιβές από παροχή υπηρεσιών που έχουν αποκτηθεί.
«β) Το εισόδημα από ακίνητα, από κινητές αξίες, από συμμετοχή σε άλλες εμπορικές επιχειρήσεις, από γεωργικές επιχειρήσεις, όπως αυτό προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 13 παράγραφος 1, 20, 21, 22, 24, 25, 28 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4, 30, 37, 40, 41, καθώς και κάθε εισόδημα από οποιαδήποτε άλλη πηγή σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 48.»
*** Η περ.β΄αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 14 παρ.17 Ν.3943/2011,ΦΕΚ Α 66/31.3.2011.
2. Από τα ακαθάριστα έσοδα της προηγούμενης παραγράφου, εκπίπτουν οι δαπάνες απόκτησης εισοδήματος όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 31. Τα έξοδα μισθοδοσίας εργαζομένου σε ανώνυμη εταιρία και συνδεομένου με διοικητικό σύμβουλο της εταιρίας αυτής με συγγενικό δεσμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τον τέταρτο βαθμό εκπίπτουν μόνον εφόσον καταβλήθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές κύριας ή επικουρικής υποχρεωτικής ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. ή άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς.
3. Για τις ασφαλιστικές ανώνυμες εταιρίες εκπίπτουν, επιπλέον, από τα ακαθάριστα έσοδα:
α) Τα μαθηματικά αποθέματα των ασφαλειών ζωής, τα οποία υπολογίζονται με βάση τους κανόνες της αναλογιστικής.
β) Τα αποθεματικά για την κάλυψη των κινδύνων που ισχύουν, τα οποία υπολογίζονται επί των καθαρών ασφαλίστρων με συντελεστη που ορίζεται κατά κλάδους, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου.
γ) Οι κρατήσεις για ζημίες που έχουν συμβεί, οι οποίες λαμβάνονται όπως αυτές καθορίζονται με πραγματογνωμοσύνη, η οποία καταχωρείται υποχρεωτικά στο βιβλιο επισυμβασών ζημιών, που προβλέπεται από την περίπτωση ια` της παρ. 5 του άρθρου 10 του π.δ. 186/1993, μειωμένες κατά το ποσό της τυχόν συμμετοχής των αντασφαλιστών στις κρατήσεις αυτές. Ως καθαρά ασφάλιστρο νοείται, για την εφαρμογή αυτής της παραγράφου, το ολικό ποσό του ασφαλίστρου μειωμένο κατά το ποσό του αντασφαλίστρου.
"δ) Τα ποσά που καταβάλλουν σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία, στην οποία μεταβιάζεται το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβανομένου ολόκληρου του χαρτοφυλακίου των ασφαλιστηρίων συμβολαίων μετά των συναφών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, ασφαλιστικής εταιρείας ζωής της οποίας η άδεια λειτουργίας έχει ανακληθεί.
Επίσης, από τα ακαθάριστα έσοδα της ασφαλιστικής ανώνυμης εταιρείας προς την οποία έχει μεταβιβαστεί το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της παραπάνω ασφαλιστικής εταιρείας ζωής εκπίπτει το ποσό του ελλείμματος των επενδύσεων της τελευταίας που της αναλογεί, όπως το ποσό αυτό ορίζεται στην απόφαση του προηγούμενου εδαφίου. Η έκπτωση του ποσού αυτού πραγματοποιείται από τα ακαθάριστα έσοδα της διαχειριστικής περιόδου εντός της οποίας εκδίδεται η πιο πάνω απόφαση. Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται ανεξάρτητα από το χρόνο ανάκλησης της άδειας λειτουργίαςτης ασφαλιστικής εταιρείας ζωής".
*** Η περ.δ`προστέθηκε με το άρθρο 20 Ν.2965/2001, ΦΕΚ Α 270/23.11.2001.
4. Οι τράπεζες επιτρέπεται να εκπίπτουν, αντί των ποσών των αποσβέσεων των επισφαλών απαιτήσεων για τις οποίες έχουν γίνει οριστικές εγγραφές, ποσοστό στο ποσό του ετήσιου μέσου όρου των πραγματικών χορηγήσεων, όπως αυτό προκύπτει από τις μηνιαίες λογιστικές καταστάσεις τους.
"Τέτοιες χορηγήσεις είναι οι απαιτήσεις κεφαλαίου και οι απαιτήσεις των εγγεγραμμένων τόκων, όχι όμως και επισφαλών ή μη εισπράξιμων τόκων των επισφαλών απαιτήσεων ή απαιτήσεων μη παραγωγικών, τους οποίους οι τράπεζες δικαιούνται να μην  εμφανίζουν ή εγγράφουν στα βιβλία τους,υποχρεούμενες να αποδεικνύουν ότι πρόκειται για τέτοιους τόκους, καθώς και η κάλυψη στο σύνολό του ή εν μέρει ομολογιακού δανείου ιδιωτικών επιχειρήσεων ή η απόκτηση μετοχών κατά τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας ή αύξηση του κεφαλαίου της, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι τίτλοι των ομολογιών ή μετοχών παραμένουν στο χαρτοφυλάκοι της τράπεζας."
*** Το δεύτερο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω  με την παρ.6  άρθρ.1 Ν.2579/1998, ΦΕΚ Α 31, και έχει εφαρμογή για ισολογισμούς που κλείνουν μετά την 30.12.1990 και εφεξής.
Στις χορηγήσεις αυτές δεν περιλαμβάνονται τα δάνεια γενικά προς το Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, τα δάνεια γενικά για τα οποία δόθηκε εγγύηση του Δημοσίου και οι καταθέσεις σε άλλες Τράπεζες.
Το πιο πάνω ποσοστό ορίζεται:
α) Σε δύο τοις χιλίοις (2ο/οο) για τις κτηματικές τράπεζες του ν. 3221/1924 (ΦΕΚ 210 Α`), με εξαίρεση τις χορηγήσεις προς τις ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις στις οποίες το ποσοστό ορίζεται σε ένα τοις εκατό (1%).
β) Σε δύο τοις εκατό (2%) για τράπεζες επενδύσεων.
γ) Σε ένα τοις εκατό (1%) για τις άλλες τράπεζες.
(Ως πραγματική χορήγηση νοείται και η από τις τράπεζες επενδύσεων κάλυψη στο σύνολό του ή εν μέρει ομολογιακού δανείου ιδιωτικών επιχειρήσεων ή η απόκτηση μετοχών κατά τη σύσταση ανώνυμης εταιρίας ή αύξηση του κεφαλαίου της, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι τίτλοι των ομολογιών ή μετοχών παραμένουν στο χαρτοφυλάκιο της τράπεζας).
*** Το προτελευταίο εδάφιο  διαγράφτηκε με την παρ.7 άρθρ.1 Ν.2579/1998, ΦΕΚ Α 31,η οποία έχει εφαρμογή  για ισολογισμούς που κλείνουν μετά την 30.12.1990 και εφεξής.
Οι πιο πάνω διατάξεις που αφορούν στις τράπεζες επενδύσεων εφαρμόζονται και στις ναυτιλιακές τράπεζες, καθώς επίσης και για τις εργασίες που ενεργούνται και για τα κεφάλαια που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για εξαγωγικές δραστηριότητες από τράπεζες εξωτερικού εμπορίου και από ειδικά εξαγωγικά τμήματα άλλων τραπεζών.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παρ.11 άρθρ.4 Ν.2753/1999 ΦΕΚ Α 249/17.11.1999:
"11. Oι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 2238/1994 εφαρμόζονται  ανάλογα και στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν με τη μορφή αμιγούς πιστωτικού  συνεταιρισμού του ν. 1667/1986 (ΦEK 196 A)".
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.8 άρθρ.29 Ν.3220/2004,ΦΕΚ Α 15/28.1.2004, ορίζεται ότι:
"8. Οι διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 4 του Ν. 2753/1999  (ΦΕΚ 249 Α`) εφαρμόζονται για υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των  Φορολογικών Αρχών και αφορούν ισολογισμούς που κλείνουν μετά την 30ή Δεκεμβρίου 1992".
"5. Πέρα από το ποσοστό έκπτωσης που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο οι τράπεζες δικαιούνται να εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους, για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων της χρήσης πρόσθετες ειδικές κατά περίπτωση προβλέψεις για την απόσβεση απαιτήσεων κατά πελατών τους, για τις οποίες έχει διακοπεί ο λογισμός τόκων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 27 του ν.2076/1992 (ΦΕΚ 130 Α`). Κατά το μέρος που οι προβλέψεις αυτές δεν επαληθευθούν και δεν διενεργηθούν οριστικές εγγραφές διαγραφής των απαιτήσεων μέσα στις επόμενες οκτώ (8) χρήσεις από τη χρήση σχηματισμού τους, η τράπεζα υποχρεούται μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της όγδοης χρήσης να υποβάλει συμπληρωματική δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους, στο οποίο σχηματίστηκε η πρόβλεψη, μη εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή των διατάξεων του άρθρου 84. Η δήλωση αυτή του μη επαληθευθέντος υπολοίπου είναι εκπρόθεσμη και επιβάλλονται επί του φόρου που προκύπτει οι προσαυξήσεις που προβλέπονται για την εκπρόθεσμη υποβολή της. Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης αυτής εκδίδεται φύλλο ελέγχου καταλογισμού του οφειλόμενου τυχόν φόρου πλέον των νόμιμων προσαυξήσεων."
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 40 Ν.3427/2005 ορίζεται ότι:
"Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 105 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος εφαρμόζονται ανάλογα και στις ανώνυμες εταιρίες, οι οποίες ασχολούνται κατ` επάγγελμα με την παροχή δανείων και πιστώσεων με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης πιστωτικών καρτών για τη διάθεση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, κατ` εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Α`), όπως ισχύει."
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με το άρθρο 25 παρ.2 Ν.3470/2006,ΦΕΚ Α 132/28.6.2006 ορίζεται ότι:
"2. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που κυρώθηκε με το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄), εφαρμόζονται ανάλογα και στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν με τη μορφή αμιγούς πιστωτικού συνεταιρισμού του ν. 1667/1986 (ΦΕΚ 196 Α΄).
Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται για ισολογισμούς που κλείνουν μετά την 30ή Δεκεμβρίου 2005. Επίσης, εφαρμόζονται και για υποθέσεις
που εκκρεμούν ενώπιον των φορολογικών αρχών και αφορούν ισολογισμούς που κλείνουν μετά την 30ή Δεκεμβρίου 1998".
6. Πλέον των αναφερόμενων στις προηγούμενες παραγράφους δαπανών, από τα ακαθάριστα έσοδα των ημεδαπών ανώνυμων εταιριών εκπίπτουν και οι ακόλουθες:
α) Τα ποσά που καταβάλλει ημεδαπή ανώνυμη εταιρία για την εξαγορά ιδρυτικών τίτλων αυτής, καθώς και οι τόκοι που καταβάλλει στους
κατόχους ιδρυτικών τίτλων της εφόσον οι τόκοι αυτοί δεν προέρχονται από τα κέρδη της.
β) Οι τόκοι που καταβάλλει ημεδαπή ανώνυμη εταιρία στους κατόχους προνομιούχων μετοχών αυτής, εφόσον οι τόκοι δεν προέρχονται από τα κέρδη της.
γ) Οι αμοιβές και αποζημιώσεις μελών του διοικητικού συμβουλίου που βαρύνουν την ίδια την ανώνυμη εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του κ.ν. 2190/1920.
7. Το ποσό που απομένει μετά τις εκπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2,3,4,5 και 6 αποτελεί το συνολικό καθαρά εισόδημα των
νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101.
8. Ως καθαρό εισόδημα των αλλοδαπών επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται πλοία υπό ξένη σημαία και αεροσκάφη λαμβάνεται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) στα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιούνται από τη  μεταφορά επιβατών, εμπορευμάτων και πραγμάτων γενικά, από ελληνικούς λιμένες και αερολιμένες και μέχρι το λιμένα προορισμού ή μέχρι τον αλλοδαπό λιμένα ή αερολιμένα επιβίβασης των επιβατών ή μεταφόρτωσης των εμπορευμάτων και λοιπών πραγμάτων σε πλοίο ή αεροσκάφος άλλης αλλοδαπής επιχείρησης.
9. Για τον προσδιορισμό των τυχόν εισοδημάτων που αποκτούν από πηγές που υπάρχουν στην Ελλάδα, αλλοδαπές επιχειρήσεις ή οργανισμοί που δεν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα κατά την έννοια του  άρθρου 100, εφαρμόζονται οι διατάξεις του δεύτερου μέρους του πρώτου τμήματος του παρόντος, που αναφέρονται στον προσδιορισμό του εισοδήματος των φυσικών προσώπων.
10. Οι διατάξεις του άρθρου 39 εφαρμόζονται και για τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101. Επίσης, οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται ανάλογα και για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις ή οργανισμούς που αποκτούν με τις διατάξεις του άρθρου 100 μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, όταν η επιχείρηση που εδρεύει στην αλλοδαπή επιβάλλει στο υποκατάστημα, πρακτορείο, εργοστάσιο κ.λπ., που βρίσκεται στην Ελλάδα όρους εμπορικής ή οικονομικής συνεργασίας καταφανώς επαχθέστερους εκείνων, οι οποίοι θα συνομολογούντο αν η συναλλαγη εγένετο με τρίτους, με αποτέλεσμα να επέρχεται μετάθεση του κέρδους στην αλλοδαπή. Στην περίπτωση αυτή το κέρδος αυτό θεωρείται ότι προέκυψε στην Ελλάδα και επαυξάνει το κέρδος του υποκαταστήματος, πρακτορείου, εργοστασίου κ.λπ., που προκύπτει από τη δραστηριότητά του στην Ελλάδα.
«11. Οι διατάξεις των άρθρων 4 παράγραφοι 3, 4 και 7, 32, 34 με την  επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 12 του άρθρου αυτού, 35, 36 και 38  εφαρμόζονται αναλόγως και για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου  101.»
"Ειδικά για το ποσό της ζημίας νομικού προσώπου της παραγράφου 1 του άρθρου  101, που αποσβέσθηκε με ειδική προς τούτο μείωση του μετοχικού ή εταιρικού  κεφαλαίου αυτού, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου  4."
*** Η παρ.11 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.2 άρθρ.11 Ν.3296/2004, ΦΕΚ Α 253/14.12.2004.
***  Το δεύτερο εδάφιο της παρ.11 προστέθηκε  με την παρ.3 άρθρου 8 Ν.3522/2006,ΦΕΚ Α 276/22.12.2006.Ισχύς από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1 η Ιανουαρίου 2006 και μετά.
"12.Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και  για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101, τα οποία ασχολούνται με την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών ή  την εκτέλεση δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων, καθώς και των προσώπων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 στα οποία συμμετέχει ένα ή περισσότερα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101."
*** Το πρώτο εδάφιο της παρ.12 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρ.12 παρ.4  Ν.3522/2006,ΦΕΚ Α 276/22.12.2006.Με την παρ.5 του αυτού άρθρου και νόμου  ορίζεται ότι:
"5. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 και της παραγράφου 4 του άρθρου 2 στα
οποία συμμετέχει ένα ή περισσότερα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του  άρθρου  101, για οικοδομές των οποίων η άδεια κατασκευής εκδίδεται από 1ης Ιανουαρίου 2007 και μετά, καθώς και για δημόσια ή ιδιωτικά τεχνικά έργα που αναλαμβάνονται από την ίδια ημερομηνία και μετά".
Όταν κατά τις διαχειριστικές περιόδους μέσα στις οποίες κτώνται έσοδα από τις πιο πάνω εργασίες δεν έχει ολοκληρωθεί η ανέγερση της οικοδομής, ως καθαρά κέρδη δηλώνονται αυτά που προκύπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 34 και με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους που αφορά στη διαχειριστική περίοδο της ολοκλήρωσης της οικοδομής δηλώνεται το τελικό αποτέλεσμα το οποίο προέκυψε, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, από τη συγκεκριμένη οικοδομή. 
"Από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος της δήλωσης αυτής εκπίπτει ο φόρος που έχει καταβληθεί με βάση τις προηγούμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος  και ο οποίος προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του  άρθρου 34."
*** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.12 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρ.12 παρ. 6 Ν. 3522/2006, ΦΕΚ Α 276/22.12.2006.
*** Οι αρχικές παρ.12,13 και 14 του άρθρου 105 αναριθμήθηκαν σε 13, 14 και 15, αντίστοιχα, και η νέα παράγραφος 12 προστέθηκε ως άνω με την παρ.1 άρθρ.11 Ν.3296/2004,ΦΕΚ Α 253/14.12.2004
Εφαρμογή  για οικοδομές των οποίων η έναρξη της ανέγερσης πραγματοποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2004 και μετά.
"13". Τα εισοδήματα των νομικών προσώπων και ιδρυμάτων της παρ. 2 του άρθρου 101 προσδιορίζονται ως εξής:
α) Τα εισοδήματα από ακίνητα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 έως 23.
"Ειδικά για τον προσδιορισμό του εισοδήματος από εκμίσθωση ακινήτων εκπίπτουν οι δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης, οι πάγιες και λειτουργικές δαπάνες και κάθε είδους άλλη δαπάνη των νομικών προσώπων και ιδρυμάτων αυτών, μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%) επί των ακαθάριστων εσόδων, εφόσον καλύπτεται από νόμιμα παραστατικά."
*** Το άνω εντός " " εδάφιο προστέθηκε με την παρ.12 άρθρου 11 Ν. 3842/2010,ΦΕΚ Α 58/23.4.2010.
β) Τα εισοδήματα από κινητές αξίες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 έως 27. Κατ` εξαίρεση, για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος από τόκους που αποκτούν αυτά τα νομικά πρόσωπα, εκπίπτουν οι τόκοι που καταβάλλονται σε δανειοδοτικούς φορείς, μέχρι το ύψος του συνολικού ακαθάριστου εισοδήματος από τόκους.
γ) Τα εισοδήματα από γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41.
δ) Τα εισοδήματα τα οποία δεν μπορούν να υπαχθούν σε μια από τις κατηγορίες Α` έως ζ` της παρ. 2 του άρθρου 4, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 48, 49 και 50.
"14". Για την εξεύρεση του συνολικού καθαρού φορολογητέου εισοδήματος των νομικών προσώπων και ιδρυμάτων της προηγούμενης παραγράφου, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παρ. 3, 4 και 7 του άρθρου 4.
"15". Ο φόρος του παρόντος, οι Πρόσθετοι φόροι και τα Πρόστιμα δεν αναγνωριζονται για έκπτωση κατά τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος.
*** Οι αρχικές παρ.12,13 και 14 του άρθρου 105 αναριθμήθηκαν σε 13, 14 και 15, αντίστοιχα, και η νέα παράγραφος 12 προστέθηκε ως άνω με την παρ.1 άρθρ.11 Ν.3296/2004,ΦΕΚ Α 253/14.12.2004 Εφαρμογή  για οικοδομές των οποίων η έναρξη της ανέγερσης πραγματοποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2004 και μετά.
«15. Τα έσοδα και τα έξοδα των εταιρειών που εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που προκύπτουν κατά την αρχική αναγνώριση των χρηματοοικονομικών μέσων, κατανέμονται ανάλογα με τη χρονική διάρκεια των αντίστοιχων μέσων, σύμφωνα και με τα οριζόμενα από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Ως χρηματοοικονομικά μέσα νοούνται τα οριζόμενα από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, όπως αυτά υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατ` εφαρμογή του Κανονισμού 1606/2002, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
16. Για την εξεύρεση του συνολικού καθαρού φορολογητέου εισοδήματος των εταιρειών που είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L 243) και των Κανονισμών που εκδίδονται από την Επιτροπή (Commission), κατ` εξουσιοδότηση των άρθρων 3  και 6 του Κανονισμού αυτού, εφαρμόζονται τα εξής:
(α) Στην περίπτωση των εταιρειών που τηρούν τα βιβλία τους σύμφωνα με τους  κανόνες της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας, τα κέρδη (ή ζημίες) της εταιρείας προκύπτουν αποκλειστικά από τα τηρούμενα βιβλία με βάση τους  ισχύοντες κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας.
Τα κέρδη (ή ζημίες) της εταιρείας που προκύπτουν από τις Οικονομικές Καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς φορολογίας.
(β) Στην περίπτωση των εταιρειών που τηρούν τα βιβλία τους σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κέρδη (ή ζημίες) της εταιρείας προκύπτουν αποκλειστικά από τον Πίνακα Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.».
*** Οι νέες παρ. 15 και 16 προστέθηκαν με την παρ.2 άρθρ.13 Ν.3301/2004,ΦΕΚ Α 263/23.12.2004.

N. 3389/2005 Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
Αρθρο 29
Λοιπές ρυθμίσεις
1. Απαλλαγή από φόρο εισοδήματος επί δεδουλευμένων τόκων
Οι Εταιρείες Ειδικού Σκοπού στις οποίες ανατίθεται η εκτέλεση Συμβάσεων Σύμπραξης απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος επί των δεδουλευμένων τόκων που αποκτούν μέχρι το χρόνο έναρξης της εκμετάλλευσης.
2. Φορολογική μεταχείριση χρηματοδοτικής συμβολής Δημόσιου Φορέα.
Εφόσον καταβληθεί χρηματοδοτική συμβολή από το Δημόσιο Φορέα σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου ε` της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 2052/1992, αυτή λογίζεται ως επιχορήγηση κεφαλαίου, δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α., δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος ή άλλο φόρο και καταβάλλεται ελεύθερη από οποιαδήποτε κράτηση υπέρ τρίτου.
3. Επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Το πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. επιστρέφεται σε τρίτους οι οποίοι συμβάλλονται  με την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού για την εκτέλεση των έργων ή και την παροχή  των υπηρεσιών μέσα σε ενενήντα ημέρες από την υποβολή σχετικής αίτησής τους. Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας αυτής θα οφείλεται σε αυτούς τόκος υπερημερίας επί των προς επιστροφή ποσών.
4. Μεταφορά και συμψηφισμός συσσωρευμένων ζημιών της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού.
Οι τυχόν συσσωρευμένες ζημίες της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού επιτρέπεται να μεταφέρονται προς συμψηφισμό με τα φορολογητέα κέρδη των δέκα επόμενων χρήσεων.

Αρθρο 30
Αποσβέσεις
Το συνολικό κόστος υλοποίησης της Σύμπραξης που θα περιλαμβάνει το κατασκευαστικό κόστος, όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική Σύμβαση Σύμπραξης ή το σχετικό Παρεπόμενο Σύμφωνο, συμπεριλαμβανομένου και του αρχικού κόστους του συνολικά απαιτούμενου εξοπλισμού και κάθε κόστος και δαπάνη οποιασδήποτε φύσεως περιλαμβανομένων και των τόκων της Περιόδου Κατασκευής, θα αποσβέννυται, κατ` επιλογή της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού, είτε με τη σταθερή μέθοδο, καθ` όλη τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας του έργου, είτε με τη μέθοδο που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 50 του ν. 1914/1990 (ΦΕΚ 178 Α`), με την οποία προστέθηκε πέμπτη παράγραφος στο άρθρο 97 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α`) και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο αυτήν.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved