ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Τα νομοσχέδια για παραχώρηση γης για αγροτική, κτηνοτροφική και αναπτυξιακή χρήση

 

Αθήνα 11.9.2011, 15:32

Τα δύο νομοσχέδια του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που προβλέπουν την παραχώρηση γης για αγροτική, κτηνοτροφική και αναπτυξιακή χρήση, παρουσιάζει παρακάτω η Proslipsis.

Πρόκειται για τα νομοσχέδια που παρουσίασε πρόσφατα στο υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός Κώστας Σκανδαλίδης: "Διαχείριση ακινήτων αρµοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Επίλυση ιδιοκτησιακών ζητηµάτων - Αγροτικές Μισθώσεις" και "Ρυθμίσεις για την Κτηνοτροφία και τις Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις και Εκμεταλλεύσεις".

Τα νομοσχέδια προβλέπουν ότι εκτάσεις που ανήκουν στο υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα μπορούν να παραχωρούνται, δωρεάν ή με τίμημα, με απόφαση του Περιφερειάρχη και μετά από γνώμη της Επιτροπής για Θέματα Ακινήτων και Επίλυσης Διαφορών.

Εδικότερα:
- Για γεωργική χρήση, δωρεάν, σε κατ' επάγγελμα γεωργούς, συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών που δεν διαθέτουν αγροτικές εκτάσεις κτηνοτρόφους που δεν διαθέτουν βοσκήσιμη γη.
- Για δραστηριότητες του εν γένει πρωτογενή τομέα, κατά χρήση, σε κάθε ενδιαφερόμενο, έναντι τιμήματος.
- Σε κατά κυριότητα, για την ανέγερση κύριας κατοικίας, σε κατ' επάγγελμα απασχολούμενους στον πρωτογενή τομέα, εντός οικισμών, κάτω των 2.000 κατοίκων, που δεν έχουν τουριστική ή οικοπεδική αξία, εφόσον δεν έχουν ακίνητη περιουσία, στο όνομα αυτών ή των μελών της οικογένειάς τους.
- Για την εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δωρεάν, κατά χρήση.
- Για αμμοληψίες και λήψη αδρανών υλικών, έναντι τιμήματος.
- Για εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κατά χρήση, έναντι τιμήματος.
- Για εν γένει αναπτυξιακούς σκοπούς, κατά χρήση, έναντι τιμήματος.
- Για ανταλλαγή εκτάσεων με αντίστοιχες ιδιωτικές για την εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας.

Επιπλέον, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα μπορεί να παραχωρεί έναντι τιμήματος εκτάσεις για επενδύσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, άνω των 5.000.000 ευρώ, και δωρεάν κτηριακές εγκαταστάσεις και εκτάσεις στο Δημόσιο και στους ΟΤΑ για κοινωφελείς σκοπούς.

Οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια, η διάρκεια, το ύψος του τιμήματος παραχώρησης των εκτάσεων, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα ορίζονται με αποφάσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του τυχόν συναρμόδιου υπουργού.

Με πράξη του αρμόδιου Περιφερειάρχη, στην έδρα κάθε Περιφέρειας θα συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, ενώ στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων θα μπορούν να συνίστανται Επιτροπές Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών.

* Ακολουθούν τα δύο νομοσχέδια.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Σχέδιο Νόµου: Διαχείριση ακινήτων αρµοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Επίλυση ιδιοκτησιακών ζητηµάτων - Αγροτικές Μισθώσεις.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Διαχείριση ακινήτων αρμοδιότητας του υπουργίου
Άρθρο 1
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του νόµου αυτού:
1. Ως ακίνητα διαχείρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων νοούνται:
α) Οι διαθέσιµες και κοινόχρηστες εκτάσεις
β) Τα ακίνητα που περιήλθαν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε διατάξεις νόµων
γ) Τα ακίνητα που έχουν περιέλθει στο Υπουργείο µε πράξεις δωρεάς ή κληρονοµιάς
δ) οι εκτάσεις οι οποίες απετέλεσαν αντικείµενο κτηνοτροφικής αποκατάστασης

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες Περιφερειάρχη
Με απόφαση Περιφερειάρχη, µπορούν να παραχωρούνται εκτάσεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίµων, µετά από γνώµη της Επιτροπής για Θέµατα Ακινήτων και Επίλυσης Διαφορών του άρθρου 3 του παρόντος, για τους κάτωθι σκοπούς:
α. Για γεωργική χρήση, δωρεάν, σε κατ’ επάγγελµα γεωργούς, συνεταιρισµούς και οµάδες παραγωγών που δεν διαθέτουν αγροτικές εκτάσεις
β. Για κτηνοτροφική χρήση, δωρεάν, σε κατ’ επάγγελµα κτηνοτρόφους που δεν διαθέτουν βοσκήσιµη γη
γ. Για δραστηριότητες του εν γένει πρωτογενή τοµέα, κατά χρήση, σε κάθε ενδιαφερόµενο, έναντι τιµήµατος
δ. Κατά κυριότητα, για την ανέγερση κύριας κατοικίας, σε κατ’ επάγγελµα απασχολούµενους στον πρωτογενή τοµέα, εντός οικισµών, κάτω των 2.000 κατοίκων, που δεν έχουν τουριστική ή οικοπεδική αξία, εφόσον δεν έχουν ακίνητη περιουσία, στο όνοµα αυτών ή των µελών της οικογένειάς τους.
ε. Για την εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού, σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δωρεάν, κατά χρήση
στ. Για αµµοληψίες καθώς και για τη λήψη αδρανών υλικών, έναντι τιµήµατος
ζ. Για εγκαταστάσεις ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, κατά χρήση, έναντι τιµήµατος
η. Για εν γένει αναπτυξιακούς σκοπούς, κατά χρήση, έναντι τιµήµατος
θ. Για ανταλλαγή εκτάσεων µε αντίστοιχες ιδιωτικές για την εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας
2. Με απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και του κατά περίπτωση, τυχόν, αρµόδιου Υπουργού ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια, η διάρκεια, το ύψος του τιµήµατος παραχώρησης των εκτάσεων, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Άρθρο 3
Επιτροπή για θέματα γης και επίλυσης διαφορών
1. Στην έδρα κάθε Περιφέρειας συγκροτείται, µε πράξη του αρµόδιου Περιφερειάρχη, τριµελής Επιτροπή Θεµάτων Γης και Επίλυσης /ιαφορών, η οποία αποτελείται από ένα διοικητικό υπάλληλο, ένα τοπογράφο και ένα γεωπόνο της οικείας Περιφέρειας, καθώς και τους αναπληρωµατές τους.
2. Με πράξη του Περιφερειάρχη µπορεί να συνίστανται Επιτροπές Θεµάτων Γης και Επίλυσης /ιαφορών και στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Άρθρο 4
Αρμοδιότητες
1. Η Επιτροπή Θεµάτων Γης και Επίλυσης /ιαφορών έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α. Γνωµοδοτεί σχετικά µε τη παραχώρηση εκτάσεων για τους σκοπούς του άρθρου 2
β. Διορθώνει: αα) παραχώρητηρια, εφόσον πρόκειται για εσφαλµένη αναγραφή του ονοµατεπώνυµου του δικαιούχου, ή του εµβαδού των παραχωρηθέντων τεµαχίων ββ) τα κυρωµένα κτηµατολογικά στοιχεία εφ΄ όσον έχουν εµφιλοχωρήσει τεχνικά σφάλµατα ή λανθασµένες αναγραφές ονοµατεπωνύµων και γγ) Αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων µόνο ως προς την εσφαλµένη αναγραφή του ονοµατεπώνυµου κληρούχου
2. Στις περιπτώσεις που απαιτείται καθορισµός τιµήµατος µετέχει στην Επιτροπή εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονοµικών.

Άρθρο 5
Αρμοδιότητα υπουργού
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δύναται να παραχωρεί:
α) κατά χρήση, έναντι τιµήµατος εκτάσεις για επενδύσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, άνω των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) Ευρώ
β) δωρεάν, κατά χρήση, κτηριακές εγκαταστάσεις και εκτάσεις στο δηµόσιο και στους ΟΤΑ για κοινωφελείς σκοπούς.

Άρθρο 6
Συμβατική και ψηφιακή βάση δεδομένων
1. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ τηρείται βάση δεδοµένων, όπου απεικονίζονται, ψηφιακά, όλα τα ακίνητα, διαχείρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Στη βάση δεδοµένων έχουν πρόσβαση οι Επιτροπή Θεµάτων Γης και Επίλυσης /ιαφορών των Περιφερειών της χώρας, καθώς και οι Επιτροπές Ελέγχου και Νοµιµότητας των Αποκεντρωµένων /ιοικήσεων.
2.Το αρµόδιο όργανο οφείλει να καταχωρεί στη βάση δεδοµένων κάθε µεταβολή των εκτάσεων που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
3. Σε περίπτωση µη καταχώρησης, η αντίστοιχη πράξη είναι άκυρη και δεν παράγει έννοµα αποτελέσµατα για το Δηµόσιο.
4. Οι αρµόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας εξακολουθούν να τηρούν τα κτηµατολογικά στοιχεία των διανοµών απαλλοτριωµένων αγροκτηµάτων, καθώς και τις αποφάσεις των Επιτροπές Απαλλοτριώσεων και των Επιτροπών Οριστικών Διανοµών.
5. Σε περίπτωση που το παραχωρούµενο, κατά κυριότητα, ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Κτηµατολόγιο, για την παραχώρηση της έκτασης απαιτείται η αναγραφή του ΚΑΕΚ στη σχετική πράξη.

Άρθρο 7
Διαχείριση Ακινήτων του ΝΠ "Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας"
Η Οικονοµική Διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ασκεί την διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του Νοµικού Προσώπου Δηµοσίου Δικαίου µε την επωνυµία «Ταµείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας», κατά τις κείµενες διατάξεις.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Άρθρο 8
Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας
1. Στην έδρα κάθε Αποκεντρωµένης Διοίκησης συγκροτείται, µε πράξη του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης, τριµελής Επιτροπή Ελέγχου και Νοµιµότητας, µε µέλη, ένα νοµικό σύµβουλο του Κράτους, ένα διοικητικό υπάλληλο, κλάδου ΠΕ και ένα υπάλληλο, µε πτυχίο τοπογράφου µηχανικού καθώς και τους αναπληρωτές τους.
2. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, ο Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης Διοίκησης µπορεί να συστήσει και δεύτερη Επιτροπή, ορίζοντας, ρητά, τις αρµοδιότητες που ασκεί η κάθε Επιτροπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου.
3. Η Επιτροπή Ελέγχου και Νοµιµότητας συστήνεται εντός δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.

Άρθρο 9
Αρμοδιότητες
1. Η Επιτροπή Ελέγχου και Νοµιµότητας ασκεί τις εξής αρµοδιότητες:
α) Εξετάζει τις ενδικοφανείς προσφυγές κατά των αποφάσεων των Περιφερειαρχών και προβαίνει στην αποδοχή ή απόρριψη τους.
β) Εκδίδει πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής κατά του αυθαίρετου κατόχου της έκτασης αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και το εκτελεί.
γ) Επιβάλλει πρόστιµο αυθαίρετης κατάληψης της έκτασης, ίσο µε το διπλάσιο της αντικειµενικής της αξίας. Το πρόστιµο βεβαιώνεται στην αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών, µετά την πάροδο 20 ηµερών, από την κοινοποίηση του στον αυθαίρετο κάτοχο. Το πρόστιµο δε βεβαιώνεται, αν ο αυθαίρετος κάτοχος εγκαταλείψει την έκταση, εντός της παραπάνω προθεσµίας, µε υπεύθυνη δήλωση, που καταθέτει στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του τόπου κατοικίας του, η οποία αποστέλλεται, αυθηµερόν, στην οικεία Επιτροπή Ελέγχου και Νοµιµότητας. Αν έχει ανεγερθεί αυθαίρετο κτίσµα εντός της έκτασης, η Επιτροπή ενηµερώνει, αµελλητί, τις αρµόδιες υπηρεσίες, για να προβούν στην κατεδάφιση του αυθαιρέτου κτίσµατος και να επιβάλλουν τα προβλεπόµενα διοικητικά µέτρα.
2. Για την επιβολή προστίµου, µετέχει, ως µέλος της Επιτροπής, υπάλληλος του Υπουργείου Οικονοµικών.

Άρθρο 10
Ποινικές κυρώσεις
1.Ο αυθαίρετος κάτοχος δηµόσιας έκτασης τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης, τουλάχιστον, ενός (1) έτους.
2.Αν η αυθαίρετα κατεχόµενη έκταση βρίσκεται σε περιοχές µε τουριστική ή οικοπεδική αξία, η ποινή φυλάκισης είναι τουλάχιστον πέντε ετών. Επιπλέον, επιβάλλεται και χρηµατική ποινή τουλάχιστον τριάντα χιλιάδων (30.000) Ευρώ.

Άρθρο 11
Διαδικασία
1. Οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον δικαιούται να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή κατά της πράξης παραχώρησης του Περιφερειάρχη, ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου και Νοµιµότητας, εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών, από τότε που έλαβε γνώση αυτής, καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
2. Η Επιτροπή Ελέγχου και Νοµιµότητας οφείλει να αποφανθεί, εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών, που άρχεται από την υποβολή της προσφυγής σε αυτήν. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσµία, η ενδικοφανής προσφυγή του ενδιαφεροµένου θεωρείται σιωπηρά απορριφθείσα.
3. Σε περίπτωση που η προσφυγή γίνει δεκτή, η υπόθεση αναπέµπεται στον Περιφερειάρχη για επανεξέταση.
4.Για την εκδίκαση της ενδικοφανούς προσφυγής καταβάλλεται από τον ενδιαφερόµενο παράβολο αξίας ογδόντα (80) Ευρώ. Χωρίς την προσκόµιση του παραβόλου, η ενδικοφανής προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5. Τα Διοικητικά Πρωτοδικεία είναι αρµόδια για την ακύρωση των πράξεων των Επιτροπών Ελέγχου και Νοµιµότητας σε πρώτο και τελευταίο βαθµό.

Άρθρο 12
Επίλυση ιδιοκτησιακών ζητημάτων
1.Καλόπιστος νοµέας διαθέσιµης ή κοινόχρηστης έκτασης που o ίδιος ή ο δικαιοπάροχος του απέκτησε µε συµβολαιογραφική πράξη, από επαχθή αιτία, θεωρείται κύριος της έκτασης, µε την προϋπόθεση ότι ο τίτλος του µεταγράφηκε έως την 5.6.1993.
2. Καλόπιστοι νοµείς θεωρούνται και όσοι οι ίδιοι ή οι δικαιοπάροχοι τους: α) κατέχουν κοινόχρηστες ή διαθέσιµες εκτάσεις, βάσει παραχωρητηρίων που δεν έχουν µεταγραφεί, µόνο, όµως, ως προς το µέγεθος της έκτασης που αναγράφεται στο παραχωρητήριο β) κατέχουν κοινόχρηστες ή διαθέσιµες εκτάσεις, βάσει παραχωρητηρίων αναρµόδιων διοικητικών οργάνων ή βάσει πράξεων δηµοτικών ή κοινοτικών συµβουλίων, µόνο ως προς το µέγεθος της παραχωρούµενης έκτασης, γ) κρίθηκαν δικαιούχοι αποκατάστασης µε αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων, όµως δεν έγινε εγκατάσταση τους στις δικαιούµενες εκτάσεις µε αποφάσεις Επιτροπών Οριστικών Διανοµών και
δ) έχουν κριθεί δικαιούχοι οικοπέδων σε συνοικισµούς, δεν εκδόθηκε όµως το σχετικό παραχωρητήριο.
Για την κατεχόµενη έκταση, πέραν της δικαιούµενης, ο κάτοχος θα πρέπει να υποβάλλει αίτηµα εξαγοράς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο αρθρ. 15 του παρόντος, διαφορετικά αποβάλλεται από την έκταση.
3. Για τις παραπάνω κατηγορίες εκτάσεων, το Δηµόσιο δεν προβάλλει δικαιώµατα κυριότητας.
4. Για τα αγροκτήµατα, για τα οποία εκδόθηκε υπουργική απόφαση ρύθµισης της παραχώρησης των εκτάσεων, κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων του αρθρ. του αρθρ. 26 του ν. 2732/1999 και του αρθρ. 11 παρ. 5 του ν. 3147/2003, δεν έχει, όµως, ολοκληρωθεί η διαδικασία µεταβίβασης της κυριότητας στους τρίτους κατόχους, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, το τίµηµα εξαγοράς τους ορίζεται στο ύψος της αντικειµενικής αξίας και τίθεται ο όρος της διατήρησης του αγροτικού τους χαρακτήρας για 10 έτη από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, εφόσον σε αυτές ασκείται σήµερα γεωργική χρήση. Στις περιπτώσεις που η κατοχή της έκτασης αποδεικνύεται µε συµβολαιογραφική πράξη, από επαχθή αιτία, ισχύει η διάταξη της παρ. 1 και δεν απαιτείται εξαγορά της.
5) Για όσους έχουν κριθεί δικαιούχοι µε αποφάσεις επιτροπών απαλλοτριώσεων µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του Α.Ν.1832/1951 και τις
διατάξεις των άρθρων 3 και 6 του Ν 666/1977, αλλά δεν έχουν εξοφλήσει το οφειλόµενο τίµηµα, η Επιτροπή θεµάτων γης και επίλυσης διαφορών θα καθορίσει εκ νέου του τίµηµα υπολογιζόµενο στο 1/5 της αντικειµενικής αξίας της έκτασης.

Άρθρο 13
Βοσκήσιμες εκτάσεις

1. Η κυριότητα των εκτάσεων που παραχωρήθηκαν σε κτηνοτρόφους για κτηνοτροφική αποκατάσταση ανήκει στο Ελληνικό /ηµόσιο.
2.Οι κτηνοτρόφοι που αποκαταστάθηκαν κτηνοτροφικά σε εκτάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων έχουν, µόνο, δικαίωµα χρήσης των εκτάσεων αυτών, καταργούµενου κάθε άλλου σχετικού δικαιώµατος. Το δικαίωµα χρήσης επανεξετάζεται από τις αρµόδιες Επιτροπές Θεµάτων Γης και Επίλυσης /ιαφορών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.

Άρθρο 14
Απόκτηση δικαιώματος κυριότητας σε ακίνητα
Ακίνητα που παραχωρήθηκαν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για την εξυπηρέτηση σκοπών του, αλλά δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία µεταβίβασης κατά τις κείµενες διατάξεις, περιέρχονται στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δηµοσίου. Η αρµοδιότητα για τα ακίνητα αυτά ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

Άρθρο 15
Διαδικασία για την εξαγορά εκτάσεων
1. Αυθαίρετοι κάτοχοι έκτασης, αρµοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, που δεν έχει κριθεί δασική ή κηρυχθεί αναδασωτέα από τα αρµόδια όργανα, δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση εξαγοράς της στην Επιτροπή θεµάτων Γης και Επίλυσης /ιαφορών της οικείας Περιφέρειας, εφόσον αποδεικνύουν κατοχή αυτής πριν την 5.6.1993.
2. Η προθεσµία για την κατάθεση των αιτήσεων εξαγοράς κατεχόµενων εκτάσεων λήγει την 31.12.2013. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί για ένα ακόµα έτος µε απόφαση Υπουργού.
3. Αν στην έκταση έχει ανεγερθεί αυθαίρετο κτίσµα, η Επιτροπή Θεµάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών εξετάσει τη δυνατότητα νοµιµοποίησης του, κατά τις κείµενες διατάξεις. Αν το κτίσµα δε µπορεί να νοµιµοποιηθεί, για την εξαγορά της έκτασης, απαιτείται η κατεδάφιση του κτίσµατος, που πιστοποιείται µε έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας.
4. Οι ένορκες βεβαιώσεις δεν λαµβάνονται υπόψη ως αποδεικτικό µέσο για την κατοχή της έκτασης.
5. Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται το τίµηµα εξαγοράς των κατεχοµένων εκτάσεων.
6. Το τίµηµα καταβάλλεται σε τέσσερις (4) εξαµηνιαίες άτοκες δόσεις στο λογαριασµό µε ΚΑΕ 3426 «Εσοδα καταργηθέντος ειδικού Λογαριασµού Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Δηµόσιο - Κεφάλαιο Δηµοσίων Επενδύσεων για χορήγηση δανείων και ανέγερση κτηρίων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, καθώς και εκτέλεση προγραµµάτων Εποικισµού - Αναδασµού». Στις περιοχές µε οικοπεδική ή τουριστική αξία, το τίµηµα καταβάλλεται στον ανωτέρω λογαριασµό σε οκτώ εξαµηνιαίες δόσεις.
7. Σε περίπτωση µη καταβολής µίας δόσης, εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από τη λήξη της, η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών ειδοποιεί την Επιτροπή Ελέγχου και Νοµιµότητας. Η Επιτροπή εκδίδει πράξη αποβολής του κατόχου και σε περίπτωση µη συµµόρφωσής του, επιβάλλει τις προβλεπόµενες κυρώσεις.
8. Μετά την εξόφληση του τιµήµατος, η Επιτροπή Θεµάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών εκδίδει τίτλο κυριότητας υπέρ του κατόχου της έκτασης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
Άρθρο 16
1. Μισθωτικές συµβάσεις, οι οποίοι καταρτίζονται µεταξύ επαγγελµατιών αγροτών, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 3874/2010, ως µισθωτών και ιδιοκτητών αγροτικών ακινήτων έχουν χρονική ισχύ τουλάχιστον έξι (6) ετών.
2. Οι αγροτικές µισθώσεις της προηγούµενης παραγράφου µπορούν να λύονται και πριν από τη συµπλήρωση έξι (6) ετών, µε κοινή δήλωση µισθωτών και εκµισθωτών, η οποία υποχρεωτικά αποτυπώνεται σε έγγραφο βεβαίας χρονολογίας.
3. Αρµόδιο δικαστήριο για την επίλυση διαφορών σχετικά µε αγροτικές µισθώσεις είναι το Ειρηνοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το µίσθιο. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις περί εµπορικών µισθώσεων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ Δ
ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 17
Δασικές εποικιστικές εκτάσεις
1. Η αρµοδιότητα για τις κοινόχρηστες και διαθέσιµες εκτάσεις, δασικής µορφής, περιέρχεται στις αρµόδιες δασικές υπηρεσίες και η διαχείριση τους γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας.
2. Διατάξεις νόµων που αφορούν τη διαχείριση δασικών εποικιστικών εκτάσεων καταργούνται. Η διαχείριση κληροτεµαχίων που απέκτησαν δασική µορφή γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας.

Άρθρο 18
Ρυμοτόμηση εκτάσεων - Καταχώρηση πράξεων
1. Εκτάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων που εντάσσονται σε οικισµούς, ρυµοτοµούνται κατ’ εφαρµογή των πολεοδοµικών διατάξεων, από τις αρµόδιες υπηρεσίες, καταργούµενης κάθε ειδικής διάταξης της εν γένει αγροτικής νοµοθεσίας που ρυθµίζει τη ρυµοτόµηση µε διαφορετικό τρόπο.
2. Οι αρµόδιες υπηρεσίες οφείλουν να διαβιβάζουν, αµελλητί, τη σχετική πράξη συνοδευόµενη από ψηφιακό διανυσµατικό αρχείο στο ελληνικό γεοδαιτικό σύστηµα αναφοράς, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειµένου να καταχωρήσει τις µεταβολές στα κτηµατολογικά στοιχεία.
3. Η ίδια υποχρέωση υφίσταται για κάθε υπηρεσία που µε πράξη της αλλάζει τη χρήση γης ή απαλλοτριώνει εκτάσεις του Υπουργείου για κοινωφελείς σκοπούς.

Άρθρο 19
Τροποποίηση διατάξεων
 
1. Η διάταξη του αρθρ. 28 του ν. 1892/1990 «Απόκτηση εµπραγµάτων ή ενοχικών δικαιωµάτων» αντικαθίσταται ως εξής:
Για την απόκτηση µε δικαιοπραξία εν ζωή εµπραγµάτων ή ενοχικών δικαιωµάτων από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα σε ιδιωτικές νήσους ή νησίδες, οπουδήποτε και αν βρίσκονται αυτές, απαιτείται α) χορήγηση άδειας από την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και β) πιστοποιητικό από την αρµόδια κτηµατική Υπηρεσία µε το οποία θα βεβαιώνεται ότι το /ηµόσιο δεν προβάλλει δικαιώµατα κυριότητας επί της µεταβιβαζόµενης έκτασης. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας υποβάλλεται στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και την Κτηµατική Υπηρεσία του /ηµοσίου. Οι υπηρεσίες οφείλουν να απαντήσουν στον ενδιαφερόµενο, εντός προθεσµίας 30 ηµερών, από τη περιέλευση της αίτησης σε αυτές.»
2. Το αρθρ. 2 παρ. 3 του ν. 674/1977 «Περί αναδασµού κλπ» τροποποιείται ως εξής:
«Για την εκπλήρωση του σκοπού του παρόντος άρθρου, οι Περιφερειάρχες της χώρας καταρτίζουν ετήσιο πρόγραµµα εκτέλεσης προγραµµάτων αναδασµού».
3. Τροποποιείται το αρθρ. 4 του π.δ. 402/18.8.1988 «Οργανισµός Υπουργείου Γεωργίας» ως εξής:
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ
Την Διεύθυνση Πολιτικής Γης συγκροτούν τα εξής τµήµατα:
α) Εµπραγµάτων Δικαιωµάτων και Νοµικών Υποθέσεων
β) Διαχείρισης ακινήτων
γ) Γραφείο Γραµµατείας
Οι αρµοδιότητες της /ιεύθυνσης Πολιτικής Γης ανάγονται στα παρακάτω θέµατα, τα οποία κατανέµονται µεταξύ τµηµάτων και γραφείων ως ακολούθως:
α) Τµήµα Εµπραγµάτων /ικαιωµάτων
αα) Απαντήσεις σε αιτήµατα ιδιωτών και υπηρεσιών σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς εκτάσεως αρµοδιότητας του Υπουργείου
ββ) /ιατύπωση απόψεων σχετικά µε εκκρεµείς δικαστικές διαφορές
γγ) Κατάρτιση σχεδίων νόµων και σχεδίων ατοµικών και κανονιστικών πράξεων που αφορούν το αντικείµενο της /ιεύθυνσης
β) Τµήµα /ιαχείρισης Ακινήτων
αα) Εισηγήσεις για παραχωρήσεις, έναντι τιµήµατος, εκτάσεων για επενδυτικούς σκοπούς και για δωρεάν παραχωρήσεις εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων στο /ηµόσιο και ΟΤΑ
ββ) Εισηγήσεις προς τον Υπουργό για την επωφελή αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου
γ) Γραφείο Γραµµατείας
Η εξυπηρέτηση της Διεύθυνσης στα γενικού χαρακτήρα διοικητικά θέµατα (αλληλογραφία, διεκπεραίωση κλπ)
4. Η παρ. Α3 του αρθρ. 48 του π.δ. 402/18.8.1988 «Οργανισµός Υπουργείου Γεωργίας» αντικαθίσταται ως εξής:
« Της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ9 Διοικητικού»
5. Η παρ. Β3 του αρθρ. 48 του π.δ. 402/18.8.1988 «Οργανισµός Υπουργείου Γεωργίας» αντικαθίσταται ως εξής:
Των Τµηµάτων (1) Εµπραγµάτων /ικαιωµάτων και Νοµικών Υποθέσεων και (2) Διαχείρισης Ακινήτων προΐστανται υπάλληλοι κλάδου ΠΕ9 Διοικητικού, µε πτυχίο Νοµικής Σχολής.

Άρθρο 20
Μεταβατικές διατάξεις
1. Μέχρι λειτουργίας της βάσης δεδοµένων στο ν ΟΠΕΚΕΠΕ και της πρόσβασης σε αυτήν των Επιτροπών Θεµάτων Γης και Επίλυσης /ιαφορών, οι παραχωρήσεις γίνονται βάσει των κτηµατολογικών στοιχείων που τηρούνται στις Περιφέρειες της χώρας.
2. Στις περιοχές της χώρας, που δεν έχει γίνει, ακόµα, ψηφιακή καταγραφή των ακινήτων που διαχειρίζεται το Υπουργείο, οι παραχωρήσεις γίνονται βάσει των κτηµατολογικών στοιχείων που τηρούνται στις Περιφέρειες της χώρας.
3. Οι αιτήσεις για εξαγορά εκτάσεων που κατατέθηκαν κατ’ εφαρµογή του αρθρ. 5 του ν. 3147/2003, πλην όµως, δεν εξετάστηκαν από τις αρµόδιες Επιτροπές Απαλλοτριώσεων, λόγω παρέλευσης της σχετικής προθεσµίας, θα εξεταστούν κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου από τις Επιτροπές Θεµάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών.
4. Συµβολαιογραφικές πράξεις που συντάχθηκαν µέχρι της δηµοσίευσης του νόµου αυτού, κατά παράβαση της διάταξης του αρθρ. 1 του α.ν. 431/1968 θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές, εφόσον δεν ακυρώθηκαν µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση.
5. Οι Επιτροπές Απαλλοτριώσεων και Οριστικών Διανοµών που λειτουργούν σήµερα στις Περιφέρειες της χώρας καταργούνται µε τη συγκρότηση των Επιτροπών Θεµάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών.
6. Εκτάσεις που παραχωρήθηκαν βάσει της υφιστάµενης αγροτικής νοµοθεσίας για τη πραγµατοποίηση συγκεκριµένου σκοπού, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις, βάσει των οποίων παραχωρήθηκαν.
7. Για τις διαφορές που προκύπτουν από απαλλοτριώσεις τεµαχίων, για τα οποία δεν καταβλήθηκε αποζηµίωση στους ιδιοκτήτες, ούτε έγινε ανταλλαγή τους µε άλλες δηµόσιες εκτάσεις, σύµφωνα µε τα αρθρ. 242 και 243 του Αγροτικού Κώδικα, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα περί Απαλλοτριώσεων
8. Αποφάσεις επιτροπών απαλλοτριώσεων οι οποίες αναπέµφθηκαν µε Αποφάσεις Νοµαρχών για να καθορισθούν κατά θέση και όρια εξετάζονται από την επιτροπή θεµάτων γης και επίλυσης διαφορών
9. Καταργούνται οι σχετικές δίκες, σε όποιο στάδιο της διαδικασίας και αν βρίσκονται, εφόσον οι σχετικές διαφορές επιλύονται από τις διατάξεις του αρθρ. 12.

Άρθρο 21
Καταργούμενες Διατάξεις
1.Καταργούνται οι κατώθι διατάξεις, καθώς και οι όλες οι µεταγενέστερες τροποποιήσεις τους:
α) το αρθρ. µόνο του ν. 2148/1952 «Περί απαγορεύσεως δικαιοπραξιών επί ακινήτων»,
β) το αρθρ. 1 του α.ν. 431/1968 «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως της εν γένει εποικιστικής νοµοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 115 Α)
γ) Το αρθρ. 6 του ν. 666/1977 «Παραχώρηση κοινοχρήστων και διαθεσίµων µικροεκτάσεων», (ΦΕΚ 234 Α)
δ) Τα άρθρα 1 -10, 11 παρ. 5 και 7, 12 και 13 και 14 του ν. 3147/2003 «Ρύθµιση θεµάτων αγροτικής γης, επίλυσης ζητηµάτων αποκατασταθέντων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 135 Α)
ε) Το αρθρ. 25 του ν. 1644/1986 «Περί ειδικών εποικιστικών θεµάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 131 Α) , το ν.δ. 203/1969 «Περί παραχωρήσεως ή εκµισθώσεως εποικιστικών εκτάσεων επί τω σκοπώ της περιφερειακής βιοµηχανικής αναπτύξεως» (ΦΕΚ 368 Α)
στ) Το β.δ. 29.10/6.12/1949 «Περί κωδικοποιήσεων των αγροτικών νόµων»
ζ) Το άρθρο 33 του Ν. 1845/89 «Ανάπτυξη και αξιοποίηση αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας» (ΦΕΚ 102 Α)
η) Το αρθρ. 38 του ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (ΦΕΚ 33 Α),
θ) το ν.δ. 1189/1972 «Περί εκδόσεων οριστικών τίτλων κυριότητας των κατά τας διατάξεις της Αγροτικής Εποικιστικής Νοµοθεσίας αποκατασταθέντων κληρούχων απάντων των αγροκτηµάτων και Συνοικισµών (ΦΕΚ 99 Α)
ι) το 13 παρ. 2Α και 15 του ν. 1734/1987 «Βοσκότοποι και ρύθµιση ζητηµάτων µε κτηνοτροφική αποκατάσταση και µε άλλες παραχωρήσεις καθώς και θεµάτων που αφορούν δασικές εκτάσεις» (ΦΕΚ 189 Α),
ια) το αρθρ. 26 του ν. 2732/1999 «/ιεπαγγελµατικές οργανώσεις και ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 154 Α),
ιβ) το β΄ εδάφιο της παρ. α του αρθρ. 1 και τα αρθρ. 19, 25 26 και 29 του ν.
674/1977 «Περί αναδασµού της γης και µεγέθυνσης των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 242 Α),
ιγ) το αρθρ. 3 του ν. 3399/2005 «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων – Προσαρµογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 255 Α)
ιδ) το άρθρο 15 παρ. 2 Ν./.216/1973 «Περί διαχειρίσεως και βελτιώσεως των βοσκοτόπων» (ΦΕΚ 271 Α).
ιε) το από 24 – 4 - 1985 προεδρικό διάταγµα µε το οποίο καθορίζονται οι δικαιούχοι των οικοπέδων, η διαδικασία και τα κριτήρια προσδιορισµού τους» (ΦΕΚ 239)
2. Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόµου που ρυθµίζει τα παραπάνω θέµατα µε διαφορετικό τρόπο.

Άρθρο 22
Εναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, εκτός των διατάξεων του πρώτου κεφαλαίου που η ισχύς τους αρχίζει την 1.1.2012.

 

* * *

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Σχέδιο νόμου: Ρυθμίσεις για την Κτηνοτροφία και τις Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις και Εκμεταλλεύσεις

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Ι. Γενικές παρατηρήσεις
1. Ο αγροτικός τοµέας µε τη στροφή που επιχειρείται στην παραγωγή και στη µεταποίηση προϊόντων και τροφίµων, αποτελεί σήµερα αιχµή της παραγωγικής ανασύνταξης του τόπου. Στην προσπάθεια αυτή ο ρόλος της ελληνικής κτηνοτροφίας είναι σηµαντικός. Η επένδυση στην κτηνοτροφία και µέσω αυτής στην ταυτότητα, στην ποιότητα και στην αειφορία, είναι εθνικό ζήτηµα.Tο ποσοστό του αγροτικού εισοδήµατος που προέρχεται από την κτηνοτροφία µόλις και µετά βίας αγγίζει το 30%. Ο κλάδος της κτηνοτροφίας, µε έµφαση στον κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας, µπορεί και πρέπει κατά συνέπεια να συµβάλλει αποτελεσµατικά στην επανεκκίνηση της οικονοµίας.
2. Μία από τις βασικές αιτίες της περιορισµένης και καχεκτικής ανάπτυξης της κτηνοτροφίας, είναι η πραγµατική και νοµική κατάσταση που επικρατεί χρόνια τώρα, στον τοµέα της ίδρυσης και λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και της λειτουργίας των µονάδων ζωικής παραγωγής. Η κατάσταση αυτή θα µπορούσε να συνοψιστεί, περιγραφικά, ως εξής:
3. Η πραγµατική κατάσταση: Υπάρχουν κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (περίπου το 85%) χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας που χρόνια τώρα λειτουργούν µέσα ή πολύ κοντά σε οικισµούς, υπάρχουν κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, χωρίς άδεια, µέσα σε δάση ή δασικές εκτάσεις, υπάρχουν αυθαίρετες κτηριακές κατασκευές, χωρίς άδεια οικοδοµής σε κοινόχρηστες ή δηµόσιες εκτάσεις και σταυλικές εγκαταστάσεις που αδυνατούν να τηρήσουν τους προβλεπόµενους υγειονοµικούς όρους και τις συνθήκες υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων. Πολλοί κτηνοτρόφοι, ιδίως ηλικιωµένοι, αδυνατούν να αντιµετωπίσουν το υψηλό κόστος για τις απαιτούµενες µελέτες και τα δικαιολογητικά µε αποτέλεσµα οι µονάδες αυτές να µη µπορούν να επωφεληθούν για τον εκσυγχρονισµό τους και από τα κοινοτικά προγράµµατα.
Σ΄ αυτές τις συνθήκες δεν είναι περίεργο που η ελληνική κτηνοτροφία, σήµερα, είναι ελλειµµατική και σε κρέας και σε γάλα, µε αποτέλεσµα να εισάγονται τεράστιες ποσότητες των αντίστοιχων ζωικών προϊόντων, µε ό, τι αυτό συνεπάγεται για την εθνική οικονοµία. Το έλλειµµα του εµπορικού γεωργικού ισοζυγίου κάθε χρόνο προσεγγίζει τα 2 δις ευρώ και η µερίδα του λέοντος µε πoσοστό 80% προέρχεται από το ισοζύγιο των κτηνοτροφικών προϊόντων
4. Η νοµική κατάσταση: Ένα γραφειοκρατικό δυσκίνητο και αναποτελεσµατικό σύστηµα οργάνωσης της όλης αδειοδοτικής διαδικασίας για την ίδρυση και λειτουργία µιας κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης ζωικής παραγωγής µε εµπλοκή πολλών συναρµόδιων υπηρεσιών και µιας δυσκίνητης πολυπρόσωπης επιτροπής σταυλισµού, δηµιουργούν αβεβαιότητα ως προς την επίτευξη του αποτελέσµατος και µεγάλη επιβάρυνση σε χρόνο και σε χρήµα για όποιον θελήσει να επενδύσει στην κτηνοτροφία.
5. Η κατάσταση αυτή πρέπει να αλλάξει. Η παρουσία του Κράτους στην ανάληψη προληπτικών και κατασταλτικών µέτρων και δράσεων που θα βοηθούν τον υγιή ανταγωνισµό στον τοµέα της κτηνοτροφίας είναι επιβεβληµένη. Οι σύγχρονες ανάγκες πρόληψης των διαρκώς επαναλαµβανόµενων σε κοινοτικό επίπεδο κρίσεων στα τρόφιµα, που ενισχύεται περαιτέρω από την παγκοσµιοποίηση και τον διεθνή αυξανόµενο ανταγωνισµό των αγορών, αλλά και οι ιδιαιτερότητες της Ελληνικής κτηνοτροφίας (ο µικρός αριθµός ζωικού κεφαλαίου, οι µικρές µονάδες, ο συνδυασµός γεωργίας και κτηνοτροφίας, το ανάγλυφο του εδάφους µε ορεινούς και νησιωτικούς όγκους και µε µεγάλο εύρος µικροκλιµατικών διακυµάνσεων κλπ), επιβάλλουν το δικό τους µοντέλο κτηνοτροφικής ανάπτυξης, είτε αυτό είναι συµβατικό, είτε βιολογικό, που πρέπει να υπακούει και να αντιστοιχεί σε ένα πλαίσιο αρχών µε συγκεκριµένους στόχους.
6. Σήµερα για µια σειρά δηµογραφικούς και κοινωνικούς λόγους, όπως η παγκόσµια αύξηση του πληθυσµού και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου σε πολλές µεγάλες χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία, η Ρωσία κλπ θα δηµιουργηθεί ραγδαία ζήτηση για κατανάλωση κρέατος και γάλακτος που προβλέπεται να διπλασιαστεί στα επόµενα 30 χρόνια. Ταυτόχρονα στο σύγχρονο κόσµο µε διαµορφούµενες τάσεις για την αυξανόµενη ζήτηση ασφαλών, ποιοτικών και επώνυµων τροφίµων, τα ελληνικά ζωικά προϊόντα µπορούν να αποκτήσουν ένα διαρκές ισχυρό διαβατήριο για τις αγορές όλου του κόσµου.
Το υπό κατάθεση νοµοσχέδιο µπορεί να συµβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή.

ΙΙ. Οι στόχοι της νομοθετικής παρέμβασης
7. Το Υπ.ΑΑΤ µε την κατάθεση του παρόντος νοµοσχεδίου επιδιώκει τους εξής στόχους:
- τη δηµιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ενίσχυση της ελληνικής κτηνοτροφίας, προκειµένου αυτή να αναπτυχθεί και να συµβάλλει στην ενίσχυση, αφενός µεν, της πρωτογενούς παραγωγής της χώρας µε τη θέσπιση κινήτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, αφετέρου δε, της συνδεόµενης µε αυτήν µεταποίησης των προϊόντων της ζωικής παραγωγής,
- την απλοποίηση των διαδικασιών και τη µείωση των απαιτούµενων διοικητικών ενεργειών µε την εξάλειψη των διοικητικών φραγµών και της γραφειοκρατικής επιβάρυνσης και τελικά του χρόνου που απαιτείται για την ίδρυση και λειτουργία των κτηνοτροφικών µονάδων και εκµεταλλεύσεων µε τη θεσµοθέτηση απλών, γρήγορων, φτηνών και διαφανών διαδικασιών,
- την ενοποίηση, επικαιροποίηση και απλούστευση της ισχύουσας πολυνοµίας και του δαιδαλώδους νοµικού πλαισίου που ισχύει για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που παρεµποδίζει την επιχειρηµατικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τον υγιή ανταγωνισµό, έτσι ώστε να εξαλειφθεί η συστηµατική αβεβαιότητα της επένδυσης µε τη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού για την επιχειρηµατικότητα και υγιούς για τον ανταγωνισµό, µε στόχο την προστασία του αγροτικού εισοδήµατος και της ζωικής παραγωγής και το αντίστοιχο κεφάλαιο των αγροτικών εκµεταλλεύσεων της χώρας, προκειµένου οι µονάδες ζωικής παραγωγής να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους στο ευρωπαϊκό και παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον,
-την τακτοποίηση των υπαρχουσών πραγµατικών καταστάσεων των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων µε µια διαδικασία µε µηδενικό κόστος για τους κτηνοτρόφους
8. Σ΄ αυτούς τους στόχους προσβλέπει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και στα πλαίσια αυτά κατάρτισε και δηµοσιοποιεί το νοµοσχέδιο για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εκµεταλλεύσεις. Η προώθηση µιας βιώσιµης, οικονοµικά και θεσµικά, πολιτικής πρότασης για την εξυγίανση και τον εκσυγχρονισµό του συστήµατος αδειοδότησης και λειτουργίας των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων θεωρείται άµεσα επιβεβληµένη προτεραιότητα που θα βοηθήσει κατά το λόγο της συµµετοχής της στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας

ΙΙΙ. Οι έξι βασικές αλλαγές
9. Οι έξι βασικές αλλαγές που γίνονται µε το προτεινόµενο νοµοσχέδιο είναι οι ακόλουθες:
- η δηµιουργία υπηρεσίας µιας στάσης «one stop shop» – η P/ση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) θα είναι το µοναδικό σηµείο επαφής του κτηνοτρόφου µε δηµόσια υπηρεσία
- η σύσταση µιας ιδιαίτερα ευέλικτης 3µελούς επιτροπής σταυλισµού που θα λειτουργεί σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα που θα έχει όλες τις γνωµοδοτικές αρµοδιότητες και θα εισηγείται στην P/ση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ
- η αλλαγή του µοντέλου αδειοδότησης για τις µικρές µονάδες (µικρούς σταυλισµούς) από το σχήµα «πρώτα ελέγχω και µετά αδειοδοτώ», στο σχήµα αδειοδοτώ την ίδρυση (έχοντας θέσει τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις) και µετά ελέγχω και χορηγώ την άδεια για τη λειτουργία της.
- η µείωση του κόστους για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας µε την απλοποίηση των περιβαλλοντικών, χωροταξικών και πολεοδοµικών εγκρίσεων και κυρίως µε τη χρήση τυποποιηµένων προτύπων ή/και τυποποίηση περιβαλλοντικών όρων και τη διαµόρφωση εξειδικευµένων προδιαγραφών για τις απαιτούµενες ΜΠΕ για τις µεγάλες κτηνοτροφικές µονάδες
- η δηµιουργία αυτοτελούς ηλεκτρονικού υπο-µητρώου κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και µονάδων στα πλαίσια του ήδη λειτουργούντος Κτηνιατρικού Μητρώου στο ΥπΑΑΤ και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και η ενίσχυση της διαφάνειας στη δράση της Pιοίκησης µε την υποχρεωτική ανάρτηση όλων των αδειών και εγκρίσεων στο διαδίκτυο.
- η εξαίρεση από την κατεδάφιση και η απαλλαγή από τα πρόστιµα για τους κτηνοτρόφους που θα σπεύσουν να τακτοποιήσουν/νοµιµοποιήσουν τις υπάρχουσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις µε µια διαδικασία µε µηδενικό κόστος για τους κτηνοτρόφους

10. Ειδικότερα µε το σχέδιο νόµου, ρυθµίζονται τα ακόλουθα:
Με το άρθρο 1 προσδιορίζονται οι έννοιες και οι ορισµοί που χρησιµοποιούνται στο νόµο.
Με το άρθρο 2 συστήνονται οι Επιτροπές Σταυλισµού και καθορίζονται οι αρµοδιότητές τους χωρίς να προβλέπεται δευτεροβάθµια επιτροπή για νέα κρίση. Οι αποφάσεις της αρµόδιας αρχής προσβάλλονται µε την ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 227 του ν.3852/2010
Με το άρθρο 3 ρυθµίζεται η κατάταξη των µονάδων ανάλογα µε τη δυναµικότητά τους σε κατηγορίες
Με το άρθρο 4 προσδιορίζονται οι θέσεις, οι αποστάσεις των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και ο τρόπος µέτρησης σε συνάρτηση µε την ισοδυναµία των ζώων
Με το άρθρο 5 ρυθµίζεται διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και η απλουστευµένη διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων µικρότερης δυναµικότητας(µικρών σταυλισµών)
Με το άρθρο 6 ρυθµίζεται το θέµα της µεταβίβασης και τροποποίησης της άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων
Με το άρθρο 7 ρυθµίζονται θέµατα διακοπής της λειτουργίας και ανάκλησης της άδειας λειτουργίας
Με το άρθρο 8 καθορίζονται τα είδη των Κτηριακών κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και οι απαιτούµενες άδειες
Με το άρθρο 9 ρυθµίζεται η διαδικασία χορήγησης άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων σε δάση, δασικές και δηµόσιες εκτάσεις
Με το άρθρο 10 προβλέπεται η αναστολή κατεδάφισης και η διαδικασία εξαίρεσης
Με το άρθρο 11 καθορίζονται οι διοικητικοί και υγειονοµικοί επιτόπιοι έλεγχοι
Με το άρθρο 12 καθορίζονται οι Pιοικητικές Κυρώσεις και τα αναγκαία παράβολα
Με το άρθρο 13 καθορίζονται οι διοικητικές προσφυγές
Με το άρθρο 14 δηµιουργείται το αυτοτελές ηλεκτρονικό µητρώο κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και γίνεται εναρµόνιση µε τις διατάξεις του νόµου για τη διαύγεια
Με το άρθρο 15 θεσπίζονται οι αναγκαίες προσωρινές και µεταβατικές ρυθµίσεις
Με το άρθρο 16 απαριθµούνται οι καταργούµενες διατάξεις
Με το άρθρο 17 ορίζεται η έναρξη ισχύος του νόµου.

 

Σχέδιο νόμου: Ρυθμίσεις για την Κτηνοτροφία και τις Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις και Εκμεταλλεύσεις

Άρθρο 1
Έννοιες και ορισµοί
1. Για την εφαρµογή αυτού του νόµου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
- Kτηνοτροφική εγκατάσταση ή εκµετάλλευση: είναι το σύνολο των συνήθως περιφραγµένων εγκαταστάσεων, κτηρίων, γηπέδων, και αποθηκών, περιλαµβανοµένων των συστηµάτων αποχέτευσης, επεξεργασίας αποβλήτων και βιολογικού καθαρισµού, εγκαταστάσεων µεταφοράς και παροχής ύδατος, που εξυπηρετούν το σκοπό και τη λειτουργία της κτηνοτροφικής µονάδας.
Στην έννοια της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης συµπεριλαµβάνεται και η πτηνοτροφική εγκατάσταση.
- Αρµόδια Αδειοδοτούσα Αρχή (ΑΑΑ) για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, την ανάκληση της και την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, είναι το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης (ΓΓΑ) του κατά τόπου αρµόδιου Pήµου. Σε περίπτωση όπου η κτηνοτροφική εγκατάσταση ή εκµετάλλευση εκτείνεται εντός των ορίων δύο ή περισσοτέρων δήµων, αρµόδιο είναι το ΓΓΑ του Pήµου όπου βρίσκεται ο κύριος λειτουργικός χώρος της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης.
- Ισοδύναµο ζώο: είναι η µονάδα υπολογισµού της δυναµικότητας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης σε ζωικό κεφάλαιο, που επιτυγχάνει τους ίδιους στόχους για διαφορετική κατηγορία ζώων και χρησιµοποιείται για την κατάταξη των σταυλισµών σε κατηγορίες και τον καθορισµό των αποστάσεων .
- Ανάλογα µε το είδος της κατασκευής και την µορφή της εκµετάλλευσης (εντατικής ή εκτατικής), οι σταυλικές εγκαταστάσεις κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες :
Κατηγορία πρώτη : Πρόχειρα καταλύµατα ζώων ή κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οι οποίες εξυπηρετούν εκτατικής µορφής κτηνοτροφία και µετακινούµενους κτηνοτρόφους.
Ως πρόχειρα καταλύµατα ζώων ή εγκαταστάσεις ορίζονται οι κατασκευές από πέτρες, τσιµεντόλιθους, ξύλα, κλαδιά, λαµαρίνες, στις οποίες δε χρησιµοποιείται καθόλου µπετόν ή άλλης παρόµοιας µορφής κατασκευές.
Οι εγκαταστάσεις αυτές δύνανται να εγκατασταθούν σε δηµόσιο ή ιδιωτικό χώρο, χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη άδειας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκατάσταση καταλυµάτων ζώων είναι η τήρηση των προβλεπόµενων, κατά περίπτωση, αποστάσεων από οικισµούς και πηγές ύδατος ώστε να µην τίθεται σε κίνδυνο η δηµόσια υγεία.
Η τήρηση των αποστάσεων και των προϋποθέσεων δηµόσιας υγείας αυτών θα γίνεται µε διαπιστωτική πράξη της οικείας δηµοτικής αρχής.
Κατηγορία δεύτερη : Σταυλικές εγκαταστάσεις οι οποίες κατασκευάζονται σύµφωνα µε εγκεκριµένα πρότυπα κατασκευών (έως 300τµ.) ή εγκεκριµένους τύπους κτηνοτροφικών στεγάστρων µε σκελετό θερµοκηπίου (σύµφωνα µε τις ΚΥΑ 281273/27-08-2004
και 5888/03-02-2004).
Για τις εγκαταστάσεις αυτές απαιτείται άδεια εγκατάστασης από τον οικείο δήµο. Μοναδική προϋπόθεση είναι οι αποστάσεις από οικισµούς και πηγές ύδατος καθώς και η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, όταν αυτή απαιτείται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Στην περίπτωση των πρότυπων κατασκευών µεγέθους ως 300 τ.µ., όπως αυτές ορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία, δεν απαιτείται η έκδοση µελέτης κατασκευής από µηχανικό, παρά µόνο η επίβλεψη.
Αντίθετα, στην περίπτωση των κατασκευών θερµοκηπιακού τύπου απαιτείται η έγκριση του τύπου κατασκευής από το Κέντρο Ελέγχου Γεωργικών Κατασκευών ή τον αρµοδίως ορισθέντα από το ΥΠΑΑΤ φορέα, ενώ δεν υπάρχουν περιορισµοί αναφορικά µε το µέγεθος (τετραγωνικά µέτρα) και το είδος κατασκευής.
Και σε αυτή την κατηγορία η άδεια εγκατάστασης θα εκδίδεται από τον δήµο.
Κατηγορία τρίτη : Σύγχρονες σταυλικές εγκαταστάσεις εκτροφών εντατικής µορφής.
Οι εγκαταστάσεις αυτές ουσιαστικά αποτελούν µονάδες βιοµηχανοποιηµένης κτηνοτροφίας και για αυτό απαιτείται η ύπαρξη οικοδοµικής άδειας, µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπου αυτή απαιτείται, προκειµένου να εκδοθεί άδεια εγκατάστασης. Για το σκοπό αυτό κατατίθεται φάκελος ο οποίος περιλαµβάνει τα αναγκαία δικαιολογητικά που αναφέρονται στο σηµείο Β του παραρτήµατος ΙΙ.
- Φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο όνοµα του οποίου έχουν εκδοθεί οι άδειες, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο και το οποίο είναι υπόχρεο και υπεύθυνο για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος.
- Άδεια εγκατάστασης: είναι η άδεια για το σύνολο των υποδοµών και για τη λειτουργία της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης.
- Επέκταση και εκσυγχρονισµός της δραστηριότητας: είναι κάθε επαύξηση, αλλαγή ή συµπλήρωση, µετά την αρχική εγκατάσταση και λειτουργία της δραστηριότητας, του αριθµού των ισοδυνάµων ζώων ή η προσθήκη κτιριακών ή λοιπών εγκαταστάσεων ή η µεταβολή του µηχανολογικού εξοπλισµού ή η αλλαγή ή η συµπλήρωση της δραστηριότητας, που πραγµατοποιείται µέσα στο γήπεδο όπου λειτουργεί η εγκατάσταση ή σε όµορό του.

Άρθρο 2
Τακτοποίηση αδειοδότησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις όλων των κατηγοριών του άρθρου 1 του παρόντος, οι οποίες λειτουργούν σήµερα χωρίς άδεια εγκατάστασης, υποχρεούνται εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος να λάβουν άδεια εγκατάστασης.
Κατά τη διάρκεια των παραπάνω προθεσµιών αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων επιβολής προστίµων, κατεδάφισης και κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέων που τυχόν έχουν εκδοθεί και ανακαλούνται οριστικά, εφόσον εκδοθούν οι απαιτούµενες, κατά περίπτωση, διοικητικές πράξεις και εγκρίσεις.

Άρθρο 3
Επιτροπή Σταυλισµού
1. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, συγκροτείται τριµελής επιτροπή σταυλισµού που αποτελείται από ένα γεωπόνο ή κτηνίατρο, έναν ιατρό – υγιεινολόγο ή επόπτη δηµόσιας υγείας και έναν υπάλληλο των Υπηρεσιών του τοµέα Έργων-Χωροταξίας-Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας. Όλα τα µέλη της επιτροπής ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους που υπάγονται στην ίδια υπηρεσία µε το αντίστοιχο τακτικό µέλος. Καθήκοντα γραµµατέα ασκεί διοικητικός υπάλληλος της Περιφερειακής Ενότητας.
2. Η επιτροπή σταυλισµού είναι αρµόδια για τον έλεγχο, τη διενέργεια αυτοψίας και την παροχή γνώµης για κάθε θέµα εγκατάστασης κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης, καθώς επίσης και για την παροχή γνώµης για την απαγόρευση άσκησης επαγγέλµατος ή επιτηδεύµατος στις περιπτώσεις που κινδυνεύει η δηµόσια υγεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Α.Ν. 2540/1940 «περί υγειονοµικών διατάξεων» και τις υγειονοµικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, καθώς και κάθε άλλο θέµα συναφές µε τα ανωτέρω. Η επιτροπή σταυλισµού, για κάθε γνώµη της συντάσσει πρακτικό, το οποίο υποβάλλει στην Αρµόδια Αδειοδοτούσα Αρχή (ΑΑΑ) που αποφαίνεται οριστικά. Οι αποφάσεις αυτές υπόκεινται στην ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 12 του παρόντος
3.Οι πρωτοβάθµιες επιτροπές σταυλισµού που συγκροτήθηκαν µε βάση τη διάταξη του άρθρου 13 του ν. 3955/2011 (ΦΕΚ Α, 89) διατηρούνται, µετονοµάζονται σε επιτροπές σταυλισµού και ασκούν τις οριζόµενες στην προηγούµενη παράγραφο αρµοδιότητες. Η δευτεροβάθµια επιτροπή σταυλισµού του άρθρου 13 του ν.3955/2011 καταργείται.

Άρθρο 4
Κατάταξη κτηνοτροφικών µονάδων ανάλογα µε τη δυναµικότητά τους
1.Η κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων του κτηνοτροφικού τοµέα σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ν.1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 ν.3010/2002 «εναρµόνιση του ν 1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ..» (ΦΕΚ Α 91) ορίζεται στους Πίνακες του Παραρτήµατος 1.
2. Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ή εκµεταλλεύσεις κατατάσσονται σύµφωνα µε τη δυναµικότητά τους στις εξής κατηγορίες και αντιστοιχίες:
-κατηγορία πρώτη, µε υποκατηγορία 1η και 2η που περιλαµβάνει εκµεταλλεύσεις µεγάλης δυναµικότητας,
-κατηγορία δεύτερη µε υποκατηγορία 3η και 4η που περιλαµβάνει εκµεταλλεύσεις µεσαίας δυναµικότητας και
-κατηγορία τρίτη, µε δυναµικότητα µικρότερη από την δυναµικότητα της 4ης υποκατηγορίας της δεύτερης κατηγορίας που περιλαµβάνει εκµεταλλεύσεις µικρής δυναµικότητας.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µπορεί να τροποποιείται το περιεχόµενο του Πίνακα του Παραρτήµατος 1.

Άρθρο 5
Αρχή Αδειοδότησης
Αρµόδια Αδειοδοτούσα Αρχή (ΑΑΑ) για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, την ανάκληση της και την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, είναι το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης (ΓΓΑ) του κατά τόπου αρµόδιου Δήµου.

Άρθρο 6
Θέσεις, ελάχιστη έκταση, ελάχιστες αποστάσεις κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και τρόπος µέτρησης
1. Οι κάθε είδους κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ιδρύονται και λειτουργούν έξω από τους κατοικηµένους χώρους (πόλεις, κωµοπόλεις, χωριά, οικισµούς), καθώς επίσης και από λουτροπόλεις, παραδοσιακούς οικισµούς, εθνικούς και επαρχιακούς δρόµους, σιδηροδροµικές γραµµές, ποτάµια, λίµνες, αιγιαλούς, παραλίες, κηρυγµένους αρχαιολογικούς ή χαρακτηρισµένους τουριστικούς χώρους και από υπάρχοντα, ή από εκείνα που προβλέπεται να ανεγερθούν, νοσοκοµεία, ευαγή ιδρύµατα, εκπαιδευτήρια, καθώς και από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, στρατόπεδα, εργοστάσια, βιοτεχνίες, κατασκηνωτικούς χώρους, µοναστήρια µε αυξηµένη επισκεψιµότητα και άλλους αντίστοιχους χώρους.
2. Η ελάχιστη απαιτούµενη, για την εγκατάσταση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και εκµεταλλεύσεων έκταση γηπέδου, είναι η καθοριζόµενη, από τις εκάστοτε ισχύουσες, διατάξεις της Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας. Η ανωτέρω έκταση µπορεί να αυξάνεται µε απόφαση της ΑΑΑ µετά από γνώµη της αρµόδιας επιτροπής σταυλισµού, αναλόγως: i.του αριθµού των ζώων που πρόκειται να διατηρηθούν στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ii.του συστήµατος διατηρήσεως και εκτροφής αυτών σύµφωνα µε τις ζωοτεχνικές µεθόδους και iii.της προβλεπόµενης υγειονοµικής συγκροτήσεώς τους. Σε περίπτωση αδυναµίας αυξήσεως υφιστάµενης οικοπεδικής έκτασης, η αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή καθορίζει τον αριθµό των ζώων, που είναι δυνατό να εκτραφούν σ` αυτή, βάσει των αναφερόµενων στην προηγούµενη παράγραφο κριτηρίων.
3. Οι ελάχιστες αποστάσεις, µεταξύ κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, χώρων ή δραστηριοτήτων που χρήζουν προστασίας, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 της αριθµ. Υ1β/2000/29.3.1995 Υγειονοµικής Pιάταξης και στην απόφαση αριθµ. 83840/3591/12.12.1986 του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων (ΦΕΚ 1 P΄/1987), περιλαµβάνονται στους πίνακες 1 και 2 του Παραρτήµατος
2 του νόµου αυτού, έχουν αµφίδροµη ισχύ, και εφαρµόζονται κατά τον ίδιο τρόπο για τις περιπτώσεις που λειτουργεί ήδη νόµιµα κτηνοτροφική εγκατάσταση ή εκµετάλλευση και πρόκειται να ιδρυθεί επιχείρηση του πίνακα του Παραρτήµατος 1 (πρώτη στήλη) στην ίδια µε την κτηνοτροφική εγκατάσταση ή εκµετάλλευση περιοχή. Δηλαδή, σε περίπτωση που µετά την εγκατάσταση της κτηνοτροφικής εγκατάστασης οποιασδήποτε κατηγορίας εκδοθούν οικοδοµικές άδειες για κατοικίες, ξενοδοχεία, σχολεία, στρατόπεδα ή άλλη δραστηριότητα οι παραπάνω αποστάσεις εφαρµόζονται και η κτηνοτροφική εκµετάλλευση δεν επηρεάζεται από τις νεότερες δραστηριότητες.
Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, οι αποστάσεις που αναφέρονται στο Παράρτηµα 2, στα νησιά ισχύουν µειωµένες κατά 20%.
4. α) Για τη µέτρηση των ανωτέρω ελάχιστων αποστάσεων, ως πλησιέστερο σηµείο του ορίου του λειτουργικού χώρου της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης ορίζεται το πλησιέστερο σηµείο των κτιριακών εγκαταστάσεων αυτής συµπεριλαµβανοµένων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων.
Στην περίπτωση που η κτηνοτροφική εκµετάλλευση δεν διαθέτει κτιριακές εγκαταστάσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 11, παρ. 2 του παρόντος, ως πλησιέστερο σηµείο του ορίου του λειτουργικού χώρου ορίζεται το πλησιέστερο σηµείο του περιγράµµατος του τµήµατος του γηπέδου που χρησιµοποιεί η εκµετάλλευση για τη συγκέντρωση των εκτρεφοµένων ζώων καθώς και για διάφορες λειτουργικές της ανάγκες.
Για τη µέτρηση των ανωτέρω ελάχιστων αποστάσεων, ο υπολογισµός των ισοδυνάµων ζώων γίνεται µε βάση τα οριζόµενα στον Πίνακα κατάταξης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ανάλογα µε τη δυναµικότητά τους (άρθρο 4 του παρόντος).
β) Η µέτρηση των ανωτέρω ελάχιστων αποστάσεων γίνεται από το πλησιέστερο σηµείο του ορίου του λειτουργικού χώρου της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης µέχρι:
• Τον άξονα εθνικών δρόµων και σιδηροδροµικών γραµµών.
• Τις όχθες φυσικών και τεχνητών λιµνών και ποταµών.
• Στις περιπτώσεις ακτών, την κατά τις κείµενες διατάξεις προσδιοριζόµενη γραµµή αιγιαλού ή τη διαχωριστική γραµµή ξηράς και θάλασσας.
• Το τέλος του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου ή της εγκεκριµένης πολεοδοµικής µελέτης των πάσης φύσεως οικισµών, χωριών, κωµοπόλεων, πόλεων και λουτροπόλεων. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, στις περιπτώσεις υφιστάµενων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ή εκµεταλλεύσεων, η µέτρηση των ελάχιστων αποστάσεων γίνεται από το πλησιέστερο σηµείο του ορίου του λειτουργικού χώρου της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης µέχρι την πλησιέστερη κατοικία των πάσης φύσεως οικισµών, χωριών, κωµοπόλεων, πόλεων και λουτροπόλεων.
• Την πλησιέστερη κτιριακή ή άλλου είδους εγκατάσταση εκπαιδευτηρίων, νοσοκοµείων, ευαγών ιδρυµάτων, τουριστικών χώρων, ξενοδοχείων, τουριστικών καταλυµάτων, κατασκηνωτικών χώρων, στρατοπέδων, βιοµηχανιών και βιοτεχνιών.
5. Οι ελάχιστες αποστάσεις που αναφέρονται στους πίνακες του Παραρτήµατος 2, δεν ισχύουν, όταν πρόκειται να δηµιουργηθούν εγκαταστάσεις, χώροι ή δραστηριότητες που εξυπηρετούν το δηµόσιο συµφέρον και χρήζουν προστασίας, υπό τον όρο καταβολής από τον φορέα που είναι υπαίτιος για την µετεγκατάσταση της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης, πλήρους προηγούµενης αποζηµίωσης στον ιδιοκτήτη της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης. Η συνδροµή των ως άνω προϋποθέσεων, καθώς και το ύψος της αποζηµίωσης καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του τυχόν συναρµόδιου Υπουργού, ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας επιτροπής σταυλισµού και της ΑΑΑ. Κατά της απόφασης αυτής ο θιγόµενος µπορεί να προσφύγει στο αρµόδιο Pιοικητικό Πρωτοδικείο για τον δικαστικό προσδιορισµό της πλήρους αποζηµιώσεως
6. Οι αποστάσεις των εκτροφείων θηραµάτων, των οποίων τα εκτρεφόµενα ζώα αποτελούν αντικείµενο ελεγχόµενου κυνηγιού (λαγοί, αγριόχοιροι, αγριοπρόβατα, αγριοκάτσικα, ελαφοειδή, φασιανοί, ορτύκια, µπεκάτσες κλπ, καθώς και ορισµένα γουνοφόρα και λοιπά ζώα) και των λοιπών ειδών άγριας πανίδας εγχώριας ή εισαγόµενης (κροκόδειλοι, χελώνες, φίδια, σαλιγκάρια κ.λπ.) καθορίζονται κατά περίπτωση, από τους αναφερόµενους χώρους του Παραρτήµατος 2, κατά την κρίση της ΑΑΑ µετά από γνωµοδότηση της επιτροπής σταυλισµού, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η δηµόσια υγεία και να µην επηρεάζεται δυσµενώς το περιβάλλον.
7. Με ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της ΑΑΑ, που εκδίδεται µετά από γνώµη της επιτροπής σταυλισµού, είναι δυνατόν για συγκεκριµένη περίπτωση να αυξηθούν ή να µειωθούν µέχρι και 25% οι αποστάσεις του πίνακα του Παραρτήµατος 2. Την αύξηση ή µείωση των αποστάσεων µέχρι και 25% είναι δυνατόν να ζητήσουν µόνο για συγκεκριµένη περίπτωση κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης, τόσο οι αρµόδιες υπηρεσίες, όσο και ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόµενος. Κριτήρια για την έκδοση της παραπάνω απόφασης είναι οι ειδικές γεωγραφικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν γύρω από την συγκεκριµένη µονάδα, καθώς και η κύρια απασχόληση των κατοίκων της περιοχής.
8. Κατ` εξαίρεση επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωϊκών προϊόντων, (τυροκοµεία, αλλαντοποιεία κ.λπ.) εντός ή σε γειτνίαση µε τις εγκαταστάσεις των κτηνοτροφικών µονάδων για την επεξεργασία αποκλειστικά οµοειδών προϊόντων παραγωγής αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας Υγειονοµικής ή άλλης Νοµοθεσίας για τις επιχειρήσεις αυτές και ότι θα εξασφαλίζονται όλες οι απαραίτητες συνθήκες για την ασφάλεια των παραγόµενων προϊόντων.

Άρθρο 7
Διαδικασία χορήγησης άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και εκµεταλλεύσεων
1.Σκοπός της άδειας εγκατάστασης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ή εκµεταλλεύσεων, είναι η λεπτοµερής εξέταση των συνθηκών εγκατάστασης και λειτουργίας της δραστηριότητας των οικείων µονάδων και η τήρηση των αντίστοιχων όρων και προϋποθέσεων για την προστασία των εργαζοµένων, των περιοίκων και του περιβάλλοντος από κάθε κίνδυνο βλάβης της υγείας ή ενόχλησης ή ρύπανσης του περιβάλλοντος, που µπορεί να προκληθεί από τη λειτουργία της εγκατάστασης ή από τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων που παράγονται σε αυτήν.
2. Η άδεια εγκατάστασης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ή εκµεταλλεύσεων είναι προεκτυπωµένη και περιλαµβάνει κατάλογο των απαιτουµένων
δικαιολογητικών που ελέγχονται τυπικά κατά την κατάθεσή τους (check-list).
Η άδεια αυτή εκδίδεται αυθηµερόν εφόσον ο φάκελος περιέχει τα αντίστοιχα αναφερόµενα στις επόµενες παραγράφους στοιχεία.
3. Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης της πρώτης κατηγορίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων του άρθρου 1 του παρόντος, απαιτείται κατάθεση φακέλου µε τα εξής δικαιολογητικά:
α) αίτηση του ενδιαφερόµενου φυσικού ή νοµικού προσώπου στην Αρµόδια Αδειοδοτούσα Αρχή (ΑΑΑ) για χορήγηση άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης µε αναφορά της δυναµικότητάς της εκφρασµένης σε αριθµό εκτρεφοµένων ζώων και της γεωγραφικής θέσης της µε συντεταγµένες αναφοράς.
β) υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόµενου φορέα, για το ότι τα δηλούµενα στοιχεία της εκµετάλλευσης είναι αληθή, η εκµετάλλευση θα λειτουργεί σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για (α) την προστασία του περιβάλλοντος και της Pηµόσιας υγείας, (β) την υγιεινή και καλή διαβίωση των εκτρεφόµενων ζώων, (γ) τις ελάχιστες αποστάσεις µεταξύ κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και χώρων ή δραστηριοτήτων που χρήζουν προστασίας, (δ) την ιδιοκτησία και νόµιµη χρήση του γηπέδου της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης και (ε) τους όρους της εργατικής νοµοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων και τις σχετικές υγειονοµικές διατάξεις. Στην υπεύθυνη δήλωση αναφέρεται επίσης ότι ο ενδιαφερόµενος φορέας έχει γνώση των συνεπειών της ισχύουσας νοµοθεσίας σε περίπτωση µη τήρησης των αναφερόµενων στη δήλωση.
Η άδεια εγκατάστασης εκδίδεται αυθηµερόν εφόσον ο φάκελος περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία.
4. Για τη χορήγηση άδειας προέγκρισης εγκατάστασης κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης της δεύτερης και της τρίτης κατηγορίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων του άρθρου 1 του παρόντος, απαιτείται κατάθεση φακέλου µε τα εξής δικαιολογητικά:
α) αίτηση του ενδιαφερόµενου φυσικού ή νοµικού προσώπου στην Αρµόδια Αδειοδοτούσα Αρχή (ΑΑΑ) για χορήγηση άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης.
β) i. Όταν δεν απαιτείται Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, τεχνική έκθεση που υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα και συντάσσεται από τον ενδιαφερόµενο φορέα ή από µηχανικό ή γεωτεχνικό για λογαριασµό του, µε βάση πρότυπα µε συγκεκριµένες προδιαγραφές που θα διαµορφωθούν σε ηλεκτρονική µορφή από τα συναρµόδια υπουργεία και άλλους φορείς, όπως ιδίως ΑΕΙ και ΤΕΙ και ερευνητικά κέντρα. Στην τεχνική έκθεση περιέχονται τα τουλάχιστον στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτηµα 3 ή σε προκαθορισµένα και προεκτυπωµένα απλά πρότυπα που θα είναι σε ηλεκτρονική µορφή µε βάση την προβλεπόµενη στην παράγραφο 8 του άρθρου αυτού κοινή υπουργική απόφαση.
ii. Όταν απαιτείται Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) ή Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
γ) υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόµενου φορέα ή του µηχανικού ή γεωτεχνικού για λογαριασµό του ενδιαφερόµενου, για το ότι τα δηλούµενα στοιχεία της εκµετάλλευσης είναι αληθή, η εκµετάλλευση θα λειτουργεί σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για (α) την προστασία του περιβάλλοντος και της Pηµόσιας υγείας, (β) την υγιεινή και καλή διαβίωση των εκτρεφόµενων ζώων, (γ) τις ελάχιστες αποστάσεις µεταξύ κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και χώρων ή δραστηριοτήτων που χρήζουν προστασίας, (δ) την ιδιοκτησία και νόµιµη χρήση του γηπέδου της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης και (ε) τους όρους της εργατικής νοµοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων και τις σχετικές υγειονοµικές διατάξεις. Στην υπεύθυνη δήλωση αναφέρεται επίσης ότι ο ενδιαφερόµενος φορέας έχει γνώση των συνεπειών της ισχύουσας νοµοθεσίας σε περίπτωση µη τήρησης των αναφερόµενων στη δήλωση.
Η άδεια προέγκρισης εγκατάστασης εκδίδεται αυθηµερόν εφόσον ο φάκελος περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία. Η άδεια προέγκρισης εγκατάστασης έχει την ισχύ άδειας εγκατάστασης µέχρι την έκδοσή της.
Η ΑΑΑ διαβιβάζει στην αρµόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος, την Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) ή την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
5. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των εγκαταστάσεων και τριάντα εργάσιµες ηµέρες πριν από την µεταφορά ζωϊκού κεφαλαίου σε αυτές, ο ενδιαφερόµενος υποβάλει αίτηση στην ΑΑΑ για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης της δεύτερης και της τρίτης κατηγορίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων του άρθρου 1 του παρόντος.
Η αίτηση συνοδεύεται από:
- Έγκριση κατασκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία, σύµφωνα µε τις ΚΥΑ 281273/27-08-2004 και 5888/03-02-2004, στην περίπτωση κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης της δεύτερης κατηγορίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων του άρθρου 1 του παρόντος.
- Οικοδοµική άδεια των κτιριακών εγκαταστάσεων από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία, στην περίπτωση κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης της τρίτης κατηγορίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων του άρθρου 1 του παρόντος.
Στις περιπτώσεις που οι κτιριακές εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων του άρθρου 1 του παρόντος απαλλάσσονται από την υποχρέωση οικοδοµικής άδειας ή είναι αυθαίρετες, αντί των ανωτέρω, η αίτηση συνοδεύεται αντίστοιχα από απαλλαγή από την υποχρέωση οικοδοµικής άδειας ή απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση των κτιριακών εγκαταστάσεων από την εκάστοτε αρµόδια πολεοδοµική ή άλλη υπηρεσία.
Όταν απαιτείται Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, η ΑΑΑ την ζητεί από την αρµόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος και την επισυνάπτει στην ανωτέρω αίτηση του ενδιαφεροµένου φορέα.
Η επιτόπια διαπίστωση της συνδροµής των νόµιµων προϋποθέσεων λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης γίνεται από την αρµόδια επιτροπή σταυλισµού, εντός της αυτής προθεσµίας των 30 ηµερών. Η ΑΑΑ εντός της ανωτέρω προθεσµίας ελέγχει το φάκελο της εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης για να διαπιστώσει την πλήρωση των προϋποθέσεων που τίθενται στην παρ.1 του παρόντος άρθρου.
Στην περίπτωση, κατά την οποία από την αρµόδια επιτροπή σταυλισµού και την ΑΑΑ διαπιστωθεί, η συνδροµή των νόµιµων προϋποθέσεων λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης και η συµφωνία µε τα δηλούµενα στοιχεία από τον ενδιαφερόµενο φορέα ή τον µηχανικό ή τον γεωτεχνικό κατά το στάδιο της χορήγησης άδειας προέγκρισης εγκατάστασης, η ΑΑΑ εκδίδει την άδεια εγκατάστασης.
Στην περίπτωση, κατά την οποία διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράλειψη ή παρέκκλιση από την ισχύουσα νοµοθεσία ή από το περιεχόµενο των
δικαιολογητικών του φακέλου, καλεί τον ενδιαφερόµενο να αποκαταστήσει ή να συµπληρώσει τις διαπιστωθείσες ελλείψεις.
6. Σε περιοχή ενταγµένη στο κοινοτικό δίκτυο Natura επιτρέπεται η εγκατάσταση κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης µικρής και
µεσαίας δυναµικότητας µε τους ειδικούς περιβαλλοντικούς και άλλους όρους που ισχύουν κάθε φορά για τις περιοχές αυτές.
7. Η εγκατάσταση, εντός στρατιωτικών µονάδων, ή αεροδροµίων εγκαταστάσεων εκτροφής σκύλων ή άλλων ζώων, τα οποία χρησιµοποιούνται ή προορίζονται να χρησιµοποιηθούν για σκοπούς δηµόσιας ασφάλειας ή δηµόσιας υγείας καθώς και αντίστοιχες µονάδες που λειτουργούν στα πλαίσια δηµόσιων ή ιδιωτικών εκπαιδευτικών ή ερευνητικών ιδρυµάτων, υπόκειται σε ειδικές διατάξεις που θεσπίζονται µε κοινές αποφάσεις του Υπ ΑΑΤ και του κατά περίπτωση συναρµόδιου υπουργού.
8. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται οι όροι, οι διαδικασίες και το ειδικότερο περιεχόµενο των προτύπων βάσει των οποίων συντάσσεται η τεχνική έκθεση της παραγράφου 3εδ. β.

Άρθρο 8
Παραχώρηση δηµοσίων εκτάσεων
1. Επιτρέπεται η παραχώρηση προς φυσικά ή νοµικά πρόσωπα κοινόχρηστων εκτάσεων σε περιοχές που εποικίσθηκαν σύµφωνα µε την αγροτική νοµοθεσία (Αγροτικός κώδικας, κώδικας αποσταγγιζόµενων γαιών κλπ) για την ίδρυση ή επέκταση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ή οποιονδήποτε άλλων µονάδων κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων που εµπίπτουν στον παρόντα νόµο.
2. Η παραχώρηση µπορεί να γίνει :
α) κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή µε τίµηµα που καθορίζεται στο 1/3 της αντικειµενικής αξίας της παραχωρούµενης έκτασης, το οποίο περιορίζεται στο 1/6 της αξίας αυτής, αν ο αιτών υποχρεούται από το νόµο σε µετεγκατάσταση υπάρχουσας κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης για λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας ή ο αιτών είναι ηλικίας µέχρι 40 ετών ή νέος αγρότης.
β) κατά τη χρήση των εκτάσεων µε τίµηµα που καθορίζεται στο 0,5% της αντικειµενικής αξίας της παραχωρούµενης έκτασης ετησίως, το οποίο περιορίζεται στο 0,25% της αξίας αυτής ετησίως, αν ο αιτών υποχρεούται από το νόµο σε µετεγκατάσταση υπάρχουσας κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης για λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας ή ο αιτών είναι ηλικίας µέχρι 40 ετών.
Η παραχώρηση κατά χρήση είναι τουλάχιστον δεκαπενταετής.
3. Αρµόδιος για την παραχώρηση είναι :
α) Ο αρµόδιος Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου ή Δευτέρου βαθµού, εφόσον η προς παραχώρηση έκταση ανήκει κατά κυριότητα σε
αυτόν.
β) Η αρµόδια κατά τόπον Κτηµατική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών, εφόσον η προς παραχώρηση έκταση ανήκει κατά κυριότητα σε αυτόν.
γ) Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σε κάθε άλλη περίπτωση.
4. Οι ανωτέρω παραχωρήσεις επιτρέπονται υπό τους ακόλουθους όρους, παραβίαση των οποίων επάγεται την ανάκληση της απόφασης παραχώρησης :
α) Προορισµός των παραχωρούµενων εκτάσεων είναι µόνον η εγκατάσταση και λειτουργία σε αυτές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ή εκµεταλλεύσεων του παρόντος νόµου.
β) Απαγορεύεται στο διηνεκές η µεταβολής της χρήσης των εκτάσεων, έστω και µερικώς, ανεξάρτητα από τυχόν µεταβολή στο πρόσωπο των παραχωρησιούχων.
γ) Το τίµηµα για την παραχώρηση των εκτάσεων καταβάλεται σε 10 εξαµηνιαίες δόσεις στο φορέα που εκδίδει την απόφαση παραχώρησης.
5. Οι παραχωρούµενες κατά χρήση εκτάσεις, παραχωρούνται υποχρεωτικά στους καθολικούς δικαιούχους του αρχικού παραχωρησιούχου ή στους ειδικούς διαδόχους που αυτός υποδεικνύει στη διοίκηση, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση δεσµεύονται από το περιεχόµενο της αρχικής απόφασης παραχώρησης.

Άρθρο 9
Τροποποίηση και µεταβίβαση της άδειας εγκατάστασης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης
1. Οι άδειες εγκατάστασης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ή εκµεταλλεύσεων τροποποιούνται ή µεταβιβάζονται στις εξής περιπτώσεις :
α) εάν επέλθει αλλαγή στην επωνυµία του φορέα, φυσικού ή νοµικού προσώπου και
β) εάν περιέλθει, µε οποιονδήποτε νόµιµο τρόπο, η κυριότητα ή το δικαίωµα εκµετάλλευσης της δραστηριότητας, του ζωικού κεφαλαίου και του µηχανολογικού εξοπλισµού σε νέο φορέα µετά από καθολική ή ειδική διαδοχή.
2. Μετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου, συνοδευόµενη από τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, χορηγείται αυθηµερόν η τροποποιηµένη άδεια, εφόσον δεν έχει επέλθει αύξηση της δυναµικότητας, ή επέκταση ή µεταφορά ή αλλαγή του είδους της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης ή ουσιώδης τροποποίηση των υγειονοµικών όρων λειτουργίας της, πράγµα το οποίο βεβαιώνεται µε υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος.
3. Ο νέος φορέας ευθύνεται, για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόµου από το χρόνο περιέλευσης σε αυτόν της κυριότητας ή του δικαιώµατος εκµετάλλευσης της κτηνοτροφικής µονάδας.

Άρθρο 10
Διακοπή λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης στην περίπτωση γεγονότων ανωτέρας βίας
1. Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης επιβάλλεται και όταν από τη λειτουργία της, παρά το γεγονός της τήρησης όλων των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται από τις οικείες άδειες εγκατάστασης, προκαλείται άµεσος κίνδυνος για: α) τη δηµόσια υγεία ή την ασφάλεια των καταναλωτών β) την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζοµένων, γ) την ασφάλεια των περιοίκων και δ) την προστασία του περιβάλλοντος, ως απόρροια εκτάκτου και µη προβλεπόµενου υπό κανονικές συνθήκες γεγονότος, ιδίως σε περίπτωση εµφάνισης επιδηµίας ζωονόσου ή επιζωοτίας.
2. Η διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας πραγµατοποιείται, µετά από απόφαση της ΑΑΑ ή και του αρµοδίου για το έκτακτο γεγονός Υπουργού από τα όργανα της Περιφερειακής Ενότητας, µε τη συνδροµή των αστυνοµικών αρχών, ή από τις τελευταίες, µε τη σφράγιση του παραγωγικού εξοπλισµού της εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης ή σε περίπτωση αποθήκης ή επικινδύνων εγκαταστάσεων µε τη σφράγιση αυτών, χωρίς προηγούµενη ακρόαση των εκπροσώπων της επιχείρησης, για ορισµένο χρόνο δυνάµενο να παραταθεί όσο χρόνο διαρκεί το έκτακτο κι απρόβλεπτο γεγονός που επέβαλε τη σφράγιση.

Άρθρο 11
Είδη των Κτηριακών κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
1. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις των κτηνοτροφικών µονάδων µπορεί να είναι:
α) συµβατικές κατασκευές για τις οποίες απαιτείται η έκδοση οικοδοµικής ή άδειας εργασιών µικρής κλίµακας, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις
β) µονάδες θερµοκηπιακού τύπου µε έγκριση του κέντρου Ελέγχου Κτηνοτροφικών κατασκευών για τις οποίες δεν απαιτείται έκδοση οικοδοµικής άδειας
γ) µεταλλικές ή µεικτές κατασκευές µε βάση προεγκεκριµένες µελέτες του ΥπΑΑΤ για 10 ή και περισσότερους τύπους κατασκευών και για τις οποίες υπάρχει πλήρης απαλλαγή από αρχιτεκτονική και στατική µελέτη.
2. Σε περιοχές µε κατάλληλες κλιµατικές συνθήκες που επιτρέπουν την υπαίθρια διαβίωση των ζώων, τα κτήρια για τα ζώα δεν είναι υποχρεωτικά και κατατάσσονται στα πρόχειρα καταλύµατα ζώων όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος νόµου.

Άρθρο 12
Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις σε δάση, δασικές ή δηµόσιες εκτάσεις
Η παράγραφος 5 του άρθρου 46 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 280) αντικαθίσταται ως εξής:
5. Επιτρέπεται µε άδεια του αρµόδιου Pασάρχη, που χορηγείται εντός προθεσµίας τριών µηνών από την υποβολή της αίτησης, για χρονική διάρκεια δέκα πέντε ετών, µε δυνατότητα παράτασης, η εγκατάσταση εντός δασών και δασικών εκτάσεων καθώς και δηµοσίων εκτάσεων της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν.998/1979 (ΦΕΚ Α’ 289), όπως προστέθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν.3208/2003 (ΦΕΚ Α’ 303) κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και εκµεταλλεύσεων, µελισσοκοµείων ή άλλων συναφών εγκαταστάσεων.
5α. Pεν επιτρέπεται η εγκατάσταση των ανωτέρω µονάδων, µε εξαίρεση τα µελισσοκοµεία, σε εκτάσεις των περιπτώσεων β’ και δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.998/1979, καθώς και στις εκτάσεις της περίπτωσης α’ της ίδιας παραγράφου και άρθρου, µε εξαίρεση τα δίκτυα και τις περιοχές που προστατεύονται από τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, στις οποίες επιτρέπεται η εγκατάσταση των ανωτέρω µονάδων, αν προβλέπεται από τα σχέδια διαχείρισής τους και, σε περίπτωση µη ύπαρξης αυτών, κατόπιν εγκεκριµένης περιβαλλοντικής µελέτης.
5β. Στην άδεια εγκατάστασης της παραγράφου 1 ορίζονται υποχρεωτικά τα µέτρα ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν, οι υποχρεώσεις του κατόχου της άδειας και οι συνέπειες µη τήρησης αυτών που συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας. Οι άδειες εγκατάστασης δεν θεµελιώνουν κανένα άλλο δικαίωµα επί των εκτάσεων που διατίθενται για το συγκεκριµένο σκοπό.
5γ. Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εκµεταλλεύσεις, πτηνοτροφεία, µελισσοκοµεία ή άλλες συναφείς κτηνοτροφικές µονάδες που λειτουργούν µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου χωρίς άδεια της δασικής υπηρεσίας, συνεχίζουν τη λειτουργία τους για µία τριετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος εντός της οποίας οφείλουν να λάβουν την έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή βεβαίωση απαλλαγής από περιβαλλοντική
αδειοδότηση σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσµίας αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίµων, κατεδάφισης και κήρυξης των εκτάσεων ως αναδασωτέων που τυχόν έχουν εκδοθεί και εφόσον εκδοθούν όλες οι απαιτούµενες διοικητικές πράξεις και εγκρίσεις οι πράξεις αυτές παύουν να ισχύουν.
5. Οι ειδικές ρυθµίσεις που προβλέπονται στο ΠP 190/1981 (ΦΕΚ Α 54) για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης ποιµνιοστασίων, πτηνοτροφείων, άλλων συναφών εγκαταστάσεων καθώς και µελισσοκοµείων σε δηµόσια δάση και δασικές εκτάσεις εξακολουθούν να ισχύουν

Άρθρο 13
Διοικητικοί, υγειονοµικοί και επιτόπιοι έλεγχοι
1. Διοικητικοί έλεγχοι πληρότητας του υποβληθέντος φακέλου διενεργούνται οποτεδήποτε από την ΑΑΑ η οποία ζητά την συνδροµή υπηρεσιών της Περιφέρειας όπου το κρίνει σκόπιµο. Τα στοιχεία του φακέλου διασταυρώνονται µε στοιχεία άλλων µηχανογραφηµένων ή µη βάσεων και µε στοιχεία τηρούµενα σε άλλες δηµόσιες υπηρεσίες ή επαγγελµατικές οργανώσεις.
2. Οι υγειονοµικοί έλεγχοι, στις κάθε είδους κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εκµεταλλεύσεις, ασκούνται τακτικά ή έκτακτα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες Υγειονοµικές Pιατάξεις.
3. Οι διοικητικοί, υγειονοµικοί και επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται τακτικά και έκτακτα. Ο τακτικός έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης και στη συνέχεια ανά διετία. Ο έκτακτος έλεγχος διενεργείται οποτεδήποτε κατά την κρίση της ΑΑΑ ή εφόσον υπάρχουν καταγγελίες µε βάσιµες ενδείξεις για παραβάσεις ισχυόντων νόµων, υγειονοµικών ή πολεοδοµικών διατάξεων ή άλλων κανονισµών κ.λπ.
4. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και τα συναρµόδια Υπουργεία εκδίδουν αναλυτικές Οδηγίες στις οποίες περιγράφονται οι διαδικασίες, η έκταση, το αντικείµενο, ο τρόπος ελέγχου, η σύνταξη της έκθεσης, καθώς και όλα τα αναγκαία στοιχεία και οι ειδικές λεπτοµέρειες για την διενέργεια οποιουδήποτε διοικητικού, υγειονοµικού ή επιτόπιου ελέγχου, προκειµένου ο µεν έλεγχος να είναι αδιάβλητος και διαφανής, ο δε ελεγχόµενος να µπορεί να ασκεί τα νόµιµα δικαιώµατα για την υπεράσπισή του.

Άρθρο 14
Διοικητικές κυρώσεις
1. Σε όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ή εκµεταλλεύσεις διαπιστώνεται παράβαση µετά από αυτοψία ή καταγγελία ή άλλο τρόπο, των διατάξεων του παρόντος νόµου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτού ή παράλειψη τήρησης των όρων και περιορισµών που καθορίζονται µε τις αποφάσεις της Αρµόδιας Αδειοδοτούσας Αρχής, µε απόφαση της ΑΑΑ µετά από γνώµη της επιτροπής σταυλισµού επιβάλλεται σε βάρος του φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης:
α) ολική ή µερική, προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας µε αντίστοιχη ανάκληση της άδειας λειτουργίας και χορήγηση της αναγκαίας κατά περίπτωση προθεσµίας για την αποµάκρυνση του ζωϊκού κεφαλαίου ή
β) διοικητικό πρόστιµο το ύψος του οποίου κυµαίνεται από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ µέχρι εβδοµήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ ανάλογα µε τη σοβαρότητα της παράβασης, τη συχνότητα, την υποτροπή, την προκαλούµενη περιβαλλοντική επιβάρυνση, ή
γ) συνδυασµός των α΄ και β΄.
2. Η διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας πραγµατοποιείται, µετά την πάροδο της προθεσµίας αποµάκρυνσης του ζωϊκού κεφαλαίου, από τα όργανα του Δήµου, µε τη συνδροµή των αστυνοµικών αρχών, µε τη σφράγιση του παραγωγικού εξοπλισµού της εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης ή σε περίπτωση αποθήκης ή επικινδύνων εγκαταστάσεων µε τη σφράγιση αυτών. Η Αρµόδια Αδειοδοτούσα Αρχή, µετά από ενηµέρωση του φορέα της εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης, µπορεί να ζητήσει τη διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος στη συγκεκριµένη εγκατάσταση από το Διαχειριστή του Δικτύου ή του Συστήµατος Ηλεκτροδότησης, οι οποίοι υποχρεούνται να προβούν στη ζητούµενη διακοπή εντός προθεσµίας δύο µηνών από τη σχετική ειδοποίησή τους.
3. Στην απόφαση επιβολής των κυρώσεων, αναφέρεται η προθεσµία και οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο φορέας της κτηνοτροφικής δραστηριότητας για να καταστεί αυτή συµβατή µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτού ή να συµµορφωθεί µε τους όρους και περιορισµούς που καθορίζονται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Στην περίπτωση µη συµµόρφωσης εντός της χορηγηθείσας προθεσµίας, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος.
4. Με απόφαση της ΑΑΑ στους υπεύθυνους των φορέων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης και στους µηχανικούς ή γεωτεχνικούς που υπογράφουν τις υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, οι οποίες υποβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, επιβάλλεται πρόστιµο που κυµαίνεται από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ µέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, εάν, ύστερα από επιθεώρηση των αρµόδιων οργάνων, αποδεικνύεται ότι το περιεχόµενο των υποβαλλόµενων δηλώσεων είναι ψευδές.
5. Πριν από την επιβολή οποιουδήποτε διοικητικού µέτρου ή προστίµου, προβλεπόµενου, από την εκάστοτε ισχύουσα Νοµοθεσία, η ΑΑΑ µετά από γνώµη της επιτροπής σταυλισµού, καλεί εγγράφως, µε αποδεικτικό επίδοσης της σχετικής κλήσης σε ακρόαση, τον κάτοχο της άδειας ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του, ή τον µηχανικό ή γεωτεχνικό που υπέγραψε τη ψευδή υπεύθυνη δήλωση, σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Συντάγµατος, ο οποίος δύναται να αναπτύξει τις απόψεις του, για τα δικαιώµατα ή συµφέροντά του, εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την ηµέρα επίδοσης σ` αυτόν, του σχετικού εγγράφου.
6. Μετά την ανάπτυξη των απόψεων του ενδιαφερόµενου, το αποφασίζον όργανο, µετά από γνώµη της επιτροπής σταυλισµού, αν διαπιστώσει ότι για τα θέµατα των εδαφίων α και β της παρ. 1 του παρόντος άρθρου είναι εφικτή η εκτέλεση των απαραιτήτων βελτιωτικών εργασιών, για την αποκατάσταση της οµαλής λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων τούτου και εφόσον κριθεί, ότι η επί βραχύ χρονικό διάστηµα συνέχιση της λειτουργίας αυτών υπό τις ίδιες συνθήκες δεν απειλεί άµεσα τη Pηµόσια Υγεία, µπορεί να µην επιβάλλει κύρωση, αλλά να καθορίσει µε απόφασή του, τις συγκεκριµένες βελτιώσεις, που πρέπει να γίνουν στις ανωτέρω εγκαταστάσεις τους, τάσσοντας αναλόγως του µεγέθους των βελτιώσεων και της σοβαρότητας του προβλήµατος, που δηµιουργείται από την πληµµελή λειτουργία των εγκαταστάσεων, εύλογη προθεσµία που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τρεις µήνες.
7. Οι πιο πάνω διοικητικές κυρώσεις και πρόστιµα επιβάλλονται πέραν των οποιωνδήποτε ποινικών, αστικών ή άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, αποτελούν πόρο του οικείου Pήµου ή της Περιφέρειας και εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).
8. Για την υποβολή καταγγελίας που αφορά δραστηριότητα του παρόντος νόµου, καταβάλλεται από τον καταγγέλλοντα παράβολο, το οποίο του επιστρέφεται σε περίπτωση που η καταγγελία αποδειχθεί ότι ευσταθεί.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται και εξειδικεύονται τα κριτήρια και η διαδικασία επιβολής των πιο πάνω κυρώσεων και ο τρόπος κλιµάκωσης των προστίµων των παρ. 1 και 4. Με όµοια απόφαση µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ύψος των προστίµων και των παραβόλων που προβλέπονται στον νόµο αυτόν.

Άρθρο 15
Ειδικές Διοικητικές προσφυγές
Κατά των οριστικών αποφάσεων της Αρµόδιας Αδειοδοτούσας Αρχής µε τις οποίες χορηγούνται άδειες εγκατάστασης ή απορρίπτονται αιτήσεις για τις δραστηριότητες που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, καθώς επίσης και κατά των αποφάσεων µε τις οποίες επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις και πρόστιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 αυτού, χωρεί η ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 227 του ν. 3852/2010, κατά τα προβλεπόµενα στις σχετικές διατάξεις αυτού. Η κοινοποίηση που γίνεται στη διεύθυνση που δηλώνει ο ενδιαφερόµενος είναι σε κάθε περίπτωση έγκυρη.

Άρθρο 16
Μητρώο κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και εκµεταλλεύσεων - Ενίσχυση Διαφάνειας
1. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δηµιουργείται και τηρείται εφεξής αυτοτελές ηλεκτρονικό υπο-µητρώο όλων των
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και εκµεταλλεύσεων στα πλαίσια του ήδη λειτουργούντος Κτηνιατρικού Μητρώου στο ΥπΑΑΤ και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το Μητρώο τελεί υπό την εποπτεία της Γενικής Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής του ΥπΑΑΤ. Για κάθε χορηγούµενη άδεια εγκατάστασης που χορηγεί η ΑΑΑ, ενηµερώνεται το Μητρώο.
2. Η Αρµόδια Αδειοδοτούσα Αρχή οφείλει να αναρτά στον οικείο διαδικτυακό της τόπο τις Υπεύθυνες Pηλώσεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 5 και της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του παρόντος, τις άδειες εγκατάστασης, που εκδίδονται στο πλαίσιο του παρόντος νόµου από την Αρµόδια Αδειοδοτούσα Αρχή, καθώς και όλες τις αποφάσεις, εγκρίσεις και τα αποτελέσµατα ελέγχων που παρεµβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης των δραστηριοτήτων που εµπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος νόµου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α).

Άρθρο 17
Μεταβατικές διατάξεις
1. Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου δεν είναι εφοδιασµένες µε άδεια εγκατάστασης, µπορούν να εφοδιασθούν µε αυτή σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, χωρίς την επιβολή των προβλεπόµενων χρηµατικών κυρώσεων, εφόσον εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόµενη από όλα τα προβλεπόµενα στο άρθρο 7 του παρόντος δικαιολογητικά. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας αυτής, η άδεια εγκατάστασης χορηγείται µόνο αν υποβληθεί η αίτηση, µε τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά και αφού καταβληθεί οποιοδήποτε χρηµατικό πρόστιµο έχει επιβληθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις ή και τις διατάξεις του άρθρου 14 του νόµου αυτού.
2. Η ίδια ρύθµιση ισχύει και για όσες κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις είναι εγκατεστηµένες χωρίς άδεια σε δηµόσιες ή κοινοτικές εκτάσεις, εφόσον οι εκτάσεις αυτές τους παραχωρηθούν µε βάση τις διατάξεις του νόµου…… «για την πολιτική γης και τις παραχωρήσεις εκτάσεων σε γεωργούς» ή βρίσκονται σε δασικές εκτάσεις, εφόσον εξασφαλίσουν την προβλεπόµενη στο άρθρο 12 του παρόντος άδεια του Δασάρχη.
3. Κατά την µεταβατική περίοδο των τριών ετών των προηγουµένων παραγράφων, οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εκµεταλλεύσεις µπορούν να εντάσσονται σε επιδοτούµενα κοινοτικά προγράµµατα, η καταβολή όµως της επιδότησης τελεί πάντα υπό τον όρο της προηγούµενης απόκτησης της άδειας εγκατάστασης.
4. Σε υφιστάµενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις µε άδεια λειτουργίας, οι οποίες µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου έχουν αυξήσει τη δυναµικότητά τους πέραν της προβλεπόµενης από την άδεια λειτουργίας, µε αποτέλεσµα τη µη τήρηση των ελάχιστων αποστάσεων του Παραρτήµατος 2 του παρόντος νόµου, παρέχεται η δυνατότητα στην αρµόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, µετά από πρόταση της επιτροπής σταυλισµού, να εγκρίνει µε απόφασή της µείωση των απαιτουµένων αποστάσεων µέχρι 25%, υπό τον όρο ότι θα εφαρµόσουν άµεσα τα καθοριζόµενα στην ως άνω απόφαση µέτρα. Η ρύθµιση αυτή ισχύει για δύο χρόνια από την ισχύ του νόµου αυτού.
5. Οι άδειες λειτουργίας, που έχουν εκδοθεί για ορισµένη χρονική διάρκεια, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι τη λήξη τους. Κατά τη διάρκεια της ισχύος τους εφαρµόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο της έκδοσης τους.
6. Αιτήµατα για ανανέωση άδειας λειτουργίας, που έχει εκδοθεί µε ορισµένη διάρκεια βάσει προηγούµενου νοµικού πλαισίου και της οποίας έχει λήξει ο χρόνος ισχύος, εξετάζονται ως αιτήµατα για τη συνέχιση λειτουργίας της δραστηριότητας, µε την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση διατηρεί οικονοµική και παραγωγική δραστηριότητα και εκδίδεται άδεια εγκατάστασης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον παρόντα νόµο.
7. Για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης δραστηριότητας, για την οποία υπάρχει ήδη σε ισχύ άδεια ίδρυσης, η οποία και εκδόθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου ή έχει υποβληθεί ήδη αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόµου
8. Τυχόν ευθύνη από ζηµία που προκαλείται σε περίπτωση υποβολής από κάθε ενδιαφερόµενο ανακριβών δηλώσεων και στοιχείων κατά τη διαδικασία έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, ή εκµεταλλεύσεων, βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον δηλούντα.
9. Μέχρι την εκπόνηση των προτύπων που προβλέπονται στο άρθρο 5 παρ.3 του παρόντος, η τεχνική έκθεση θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστο το περιεχόµενο που ορίζεται στο Παράρτηµα 3.

Άρθρο 18
Καταργούµενες διατάξεις
Τα άρθρα 2,3,4,5,του ν 3698/2008 (ΦΕΚ ), το άρθρο 4 του ν 3399/2005, το άρθρο 38 του ν. 3734/2009, το σηµείο 5 περίπτωση 20 άρθρου 94
ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α 87, η παρ. 2 του άρθρου 13 ν. 3955/2011 ΦΕΚ Α 89, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα, καταργούνται, όπως και οποιαδήποτε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόµου ή ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που ρυθµίζονται απ΄ αυτόν.

Άρθρο 19
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις.
Παραγγέλλουµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.

Αθήνα, 15 Αυγούστου 2011

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Δ. ΡΕΠΠΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Γ. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ε.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Π. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved