ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Συστήνεται Ταμείο Εγγυοδοσίας Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις

 

Αθήνα 7.6.2012, 14:40

Ταμείο Εγγυοδοσίας με την επωνυμία «Ελληνικό Ταμείο Εγγυοδοσίας Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΕΛΤΕπ ΜΜΕ) συστάθηκε με απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Σκοπός του Ταμείου είναι η βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, καθώς και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, των επενδύσεων, και της ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας.

Ειδικότερα, σκοπός του είναι να παράσχει μια καθορισμένη πιστωτική προστασία, υπό την μορφή εγγύησης (−εων) υπέρ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ώστε να διευκολύνει την έμμεση, μέσω των τραπεζών, χρηματοδότηση από αυτήν, των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Για τη σύσταση του Ταμείου θα καταβληθούν τμηματικά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μέσω της Τράπεζας της Ελλάδας, προς την ΕΤΕπ, συνολικοί πόροι ύψους, κατ’ ανώτατο, 500.000.000,00 ευρώ.

* Ακολουθεί η απόφαση.

 

Αριθ. 2932/Β2/488 (2)
Σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας με την επωνυμία «Ελληνικό Ταμείο Εγγυοδοσίας Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΕΛΤΕπ ΜΜΕ)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
2. Το π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (Α΄ 147).
3. Το π.δ. 71/2012 «Διορισμός Υπουργών» (Α΄ 124).
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1260/1999 (EE L 210 της 31.7.2006, σ. 25) και, ειδικότερα, το άρθρο 44.
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1783/1999(EE L 210 της 31.7.2006, σ. 1).
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΕ L 371 της 27.12.2006, σ. 1) και, ειδικότερα, τα άρθρα 43−46.
7. Της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» (Α΄ 267).
8. Την υπ’ αριθμ. 7725/28−3−2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (CCI2007GR16UNS001).
9. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007)5338/26.10.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (CCI GR161 ΡΟ001).
10. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5337/26.10.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονίας – Θράκης».
11. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5439/5.11.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου».
12. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5332/26.10.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδος – Ηπείρου».
13. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5443/26.11.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττικής».
14. Την υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης» (Β΄ 540).
15. Την υπ’ αριθμ. 15636/2938Δ/Φ.03/16.12.2008 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. Δ13/Φ5.27/18038/8.12.2000 (ΦΕΚ Β΄ 1502/8.12.2000) κοινής υπουργικής απόφασης «Σύσταση Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (Β΄ 2555).
16. Την υπ’ αριθμ. 35312/ΕΥΣ 5239/11.8.2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007−2013 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»» (Β΄ 1356).
17. Το έγγραφο της Ειδικής Γραμματέως ΕΣΠΑ με Α.Π. 13386/ΕΥΣ2027/20−3−2012 με το οποίο εγκρίνεται η υπερδέσμευση των εκχωρήσεων των Π.Ε.Π και του άξονα 3 του ΕΠΑΕ, για την υποστήριξη του Ελληνικού Ταμείου Εγγυοδοσίας Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για ΜΜΕ (ΕΛΤΕπ ΜΜΕ).
18. Τα άρθρα 308 και 309 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) σύμφωνα τα οποία η ΕΤΕπ έχει ως αποστολή να συμβάλλει στην ισόρροπη και απρόσκοπτη ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς για το συμφέρον της Ένωσης και ότι για το σκοπό αυτόν, χωρίς να επιδιώκει κέρδος, διευκολύνει με την παροχή δανείων και εγγυήσεων τη χρηματοδότηση σχεδίων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό ή στη μετατροπή επιχειρήσεων ήστη δημιουργία νέων δραστηριοτήτων που συνεπάγεται η εγκαθίδρυση ή η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και που, λόγω της εκτάσεως ή της φύσεώς τους, δεν δύνανται να καλυφθούν πλήρως από τα διαθέσιμα σε κάθε κράτος μέλος μέσα χρηματοδοτήσεως.
19. Της από 21 Μαρτίου 2012 Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ Ελληνικής Δημοκρατίας και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με την οποία συμφωνήθηκαν ο σκοπός του Ταμείου και οι όροι και οι προϋποθέσεις για την χρηματοδότησή του.
20. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη ύψους 500.000.000,00 ευρώ, η οποία καλύπτεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου
1. Συνιστάται Μέσο Χρηματοοικονομικής Τεχνικής, υπό την μορφή Ταμείου Εγγυοδοσίας με την επωνυμία «Ελληνικό Ταμείο Εγγυοδοσίας Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για ΜΜΕ (ΕΛΤΕπ ΜΜΕ)», εφεξής Ταμείο, ως χωριστή λογιστικά χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, εφ’ εξής ΕΤΕπ, για την υλοποίηση των στόχων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, ως προς την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν. 3614/2007
και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη συνεισφορά από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ στο Ταμείο.
2. Το Ταμείο αποτελεί Μέσο Χρηματοοικονομικής Τεχνικής του άρθρου 44 του Κανονισμού ΕΚ 1083/2006. Για τη σύσταση του Ταμείου θα καταβληθούν τμηματικά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μέσω της Τράπεζας της Ελλάδας, προς την ΕΤΕπ, συνολικοί πόροι ύψους, κατ’ ανώτατο, πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000,00) ευρώ, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της Συμφωνίας Χρηματοδότησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 9 της παρούσας.
3. Σκοπός του Ταμείου είναι η βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, καθώς και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, των επενδύσεων, και της ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας.
Ειδικότερα, σκοπός του Ταμείου είναι να παράσχει μια καθορισμένη πιστωτική προστασία, υπό την μορφή εγγύησης (−εων) υπέρ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ώστε να διευκολύνει την έμμεση, μέσω των τραπεζών, χρηματοδότηση από αυτήν, των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Για την εκπλήρωση του σκοπού του, το Ταμείο, συνάπτει συμβάσεις εγγυοδοσίας υπέρ της ΕΤΕπ, προκειμένου η ΕΤΕπ να παράσχει δανειακά κεφάλαια σε τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, τα οποία διατίθενται για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σύμφωνα με την Επενδυτική Στρατηγική και Σχεδιασμό (Investment Strategy and Planning) του άρθρου 7 της Συμφωνίας Χρηματοδότησης του άρθρου 9 της παρούσας.
4. Διαχειριστής του Ταμείου ορίζεται η ΕΤΕπ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Κανονισμού 1083/2006.
Η ΕΤΕπ, ως Διαχειριστής του Ταμείου, ασκεί καθήκοντα Δικαιούχου, κατά την έννοια του Άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 και υποχρεούται στην τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους κανόνες του εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) (υπ’αριθμ.14503/ΕΥΣ1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/Β΄ /27.3.2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης)και από τη Συμφωνία Χρηματοδότησης του άρθρου 9 της παρούσας.

Άρθρο 2
Κάλυψη των εξόδων διαχείρισης της ΕΤΕπ
1. Για την υλοποίηση του Ταμείου θα καταβληθεί στην ΕΤΕπ κόστος διαχείρισης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα όρια που ορίζονται στo άρθρο 9 της Συμφωνία Χρηματοδότησης του άρθρου 9 της παρούσας σε συνδυασμό με το άρθρο 43 του Κανονισμού 1828/2006.
2. Ως κόστος διαχείρισης νοείται το σύνολο των πραγματικών δαπανών που δημιουργούνται στην ΕΤΕπ αποκλειστικά και μόνον από την παροχή των υπηρεσιών της ως Διαχειριστής του Ταμείου και δεν συνδέονται με τη συνήθη τρέχουσα δραστηριότητα αυτής. Οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνουν κυρίως αμοιβές προσωπικού, αμοιβές προς τρίτους, δαπάνες αναλωσίμων, ταξιδιών, διαμονής και γενικά κάθε δαπάνη που είναι αναγκαία και άμεσα συνδεδεμένη με την εκτέλεση του έργου της ΕΤΕπ ως Διαχειριστή του Ταμείου, όπως καθορίζονται στο άρθρο 9 της Συμφωνίας Χρηματοδότησης του άρθρου 9 της παρούσας και είναι επιλέξιμες από την υπογραφή αυτής.
3. Η πληρωμή του κόστους διαχείρισης της ΕΤΕπ γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 9 της Συμφωνία Χρηματοδότησης του άρθρου 9 της παρούσας.
4. Η ΕΤΕπ τηρεί όλα τα απαραίτητα παραστατικά και δικαιολογητικά τα οποία και θέτει στην διάθεση των αρμόδιων οργάνων, όποτε ζητηθούν. Η ΕΤΕπ προβαίνει στην τεκμηρίωση κάθε δαπάνης εφ’ όσον της ζητηθεί από τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά όργανα.
5. Η παρακολούθηση των δαπανών διαχείρισης γίνεται από το Επενδυτικό Συμβούλιο που προβλέπεται στο άρθρο 5 της παρούσας, με ενημέρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΥΔ ΕΠΑΕ).

Άρθρο 3
Αποφάσεις ένταξης
πράξεων που αφορούν τη σύσταση του Ταμείου στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ
1. Η παρούσα αποτελεί απόφαση για την ένταξη και συγχρηματοδότηση από τα αντίστοιχα Επιχειρησιακά Προγράμματα των παρακάτω πράξεων με τον αντίστοιχο ενδεικτικό προϋπολογισμό για τη συνεισφορά από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης:
(α) Η πράξη με τίτλο: «ΕΛΤΕπ ΜΜΕ − Ελληνικό Ταμείο Εγγυοδοσίας Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για ΜΜΕ – Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», «δημόσιας δαπάνης 112.000.000 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Μακεδονίας − Θράκης άξονας προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Κεντρικής Μακεδονίας».
(β) Η πράξη με τίτλο: «“ΕΛΤΕπ ΜΜΕ − Ελληνικό Ταμείο Εγγυοδοσίας Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για ΜΜΕ − Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας” δημόσιας δαπάνης 21.200.000 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Μακεδονίας − Θράκης άξονας προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Δυτικής Μακεδονίας».
(γ) Η πράξη με τίτλο: «ΕΛΤΕπ ΜΜΕ − Ελληνικό Ταμείο Εγγυοδοσίας Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για ΜΜΕ − Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»δημόσιας δαπάνης 19.100.000 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, άξονας προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Στερεάς Ελλάδας «.
(δ) Η πράξη με τίτλο: «ΕΛΤΕπ ΜΜΕ − Ελληνικό Ταμείο Εγγυοδοσίας Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για ΜΜΕ − Περιφέρεια Αττικής» δημόσιας δαπάνης 172.800.000 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής άξονας προτεραιότητας «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης».
(ε) Η πράξη με τίτλο: «ΕΛΤΕπ ΜΜΕ − Ελληνικό Ταμείο Εγγυοδοσίας Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για
ΜΜΕ − Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» δημόσιας δαπάνης 4.900.000 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου άξονας προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Νοτίου Αιγαίου».
(στ) Η πράξη με τίτλο: «ΕΛΤΕπ ΜΜΕ − Ελληνικό Ταμείο Εγγυοδοσίας Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για ΜΜΕ – ΕΠΑΝ ΙΙ» δημόσιας δαπάνης 170.000.000 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» άξονας προτεραιότητας 3 «Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος».
2. Η ΕΥΔ του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» εκτελεί καθήκοντα Διαχειριστικής Αρχής για τις ανωτέρω πράξεις και μεριμνά για την καταχώριση των στοιχείων της παρούσας απόφασης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και την ένταξή τους στα αντίστοιχα Επιχειρησιακά Προγράμματα. Η ΕΥΔ ΕΠΑΕ δύναται να εκδίδει οδηγίες με στόχο την καλή εκτέλεση του έργου.

Άρθρο 4
Διάθεση πιστώσεων από το ΠΔΕ στο Ταμείο ΕΛΤΕπ ΜΜΕ και ρύθμιση ειδικών θεμάτων
1. Η μεταφορά των πιστώσεων του ΠΔΕ θα γίνεται μετά από αίτημα της αρμόδιας για την εκτέλεση της ΣΑΕ 027/8 Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, προς την ΕΥΔ ΕΠΑΕ. Η κατανομή της χρηματοδότησης
θα διενεργείται με ευθύνη της ΕΥΔ ΕΠΑΕ, τμηματικά, μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος σε έντοκο τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η ΕΤΕπ επ’ ονόματι της σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ε της Συμφωνίας Χρηματοδότησης του άρθρου 9 της παρούσας, με βάση τις διαδικασίες του Κεντρικού Λογαριασμού του ΕΣΠΑ, που συστήθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 22 του παραρτήματος III του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65Α), με την ΥΑ 576//2010 (ΥΑ 57690/ΔΕ−7903 ΦΕΚ Β΄ 2265 2010) και του οποίου οι διαδικασίες προβλέπονται στην κοινή απόφαση υπ’ αρ. 2/51571/0020/30.7.2010 των Υπουργών Οικονομικών και
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
2. Η ενταλματοποίηση των ανωτέρω χρηματοδοτήσεων από την αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και η εμφάνιση των αντιστοίχων δαπανών στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, ενεργείται έναντι των ακόλουθων δικαιολογητικών, με βάση την νομοθεσία που διέπει την λειτουργία του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων:
α) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για χρηματοδότηση και κατανομή των οικείων πράξεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος
β) Αντίγραφο δελτίου αναγγελίας της Τράπεζας της Ελλάδος εκτέλεσης της ανωτέρω υπό (α) εντολής.
γ) Αντίγραφο δελτίου αναγγελίας της Τράπεζας της Ελλάδος για τη μεταφορά της εν λόγω χρηματοδότησης στο λογαριασμό της ΕΤΕπ που προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 5
Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες Επενδυτικού Συμβουλίου
1. Για τον καθορισμό της Επενδυτικής Στρατηγικής και τον συντονισμό της εφαρμογής της από το Ταμείο, συνιστάται Επενδυτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.
2. Το Επενδυτικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη, εκ των οποίων τρία μέλη είναι εμπειρογνώμονες αναγνωρισμένου κύρους σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, στον τραπεζικό τομέα ή σε συναφείς με την επενδυτική στρατηγική του Ταμείου τομείς. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Επενδυτικού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με συνεκτίμηση της γνώμης της ΕΤΕπ, ενώ ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται από τα μέλη κατά την πρώτη συνεδρίαση. Η θητεία των μελών του Επενδυτικού Συμβουλίου είναι διετής, με δυνατότητα ανανέωσης.
Η ΕΤΕπ ως Διαχειριστής του Ταμείου ορίζει δύο (2) εκπροσώπους της στο Επενδυτικό Συμβούλιο ως πα− ρατηρητές (IB Observers).
Το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και η ΕΥΔ ΕΠΑΕ ορίζουν έως δύο (2) εκπροσώπους να συμμετέχουν ως παρατηρητές στο Επενδυτικό Συμβούλιο.
Οι εκπρόσωποι λαμβάνουν γνώση των αποφάσεων και λοιπών θεμάτων του Επενδυτικού Συμβουλίου και το ενημερώνουν για τα ζητήματα που άπτονται του έργου του.
3. Το Επενδυτικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Εγκρίνει τροποποιήσεις ή επικαιροποιήσεις της Επενδυτικής Στρατηγικής, ύστερα από πρόταση ή εισήγηση της ΕΤΕπ, ή συνιστά τροποποιήσεις επί των προτάσεων ή των εισηγήσεων της ΕΤΕπ, σε συνεργασία και σε συμφωνία με την ΕΤΕπ και ύστερα από γνώμη της ΕΥΔ ΕΠΑΕ,
β) Εγκρίνει κάθε Εγγύηση, καθώς και τους βασικούς όρους και προϋποθέσεις των Συμφωνιών Εγγυοδοσίας,
γ) Παρακολουθεί την απόδοση της ΕΤΕπ στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Ταμείου, σε συνδυασμό με τους στόχους των Επιχειρησιακών προγραμμάτων και την Επενδυτική Στρατηγική και Σχεδιασμό,
δ) Εκδίδει, κατά την κρίση του, συστάσεις ή δηλώσεις γενικής φύσεως προς την ΕΤΕπ, με κοινοποίηση στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ, σχετικά με την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του Ταμείου, την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του ή/και άλλες δραστηριότητες που αποβλέπουν στη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων του Ταμείου στην Ελληνική οικονομία,
ε) ύστερα από γνώμη της ΕΥΔ ΕΠΑΕ, εξετάζει την πρόοδο και τη στρατηγική του Ταμείου και εγκρίνει τις Λειτουργίες του Ταμείου σύμφωνα με τη συμφωνία χρηματοδότησης,
ζ) καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του, σε συνεργασία με τον Διαχειριστή του Ταμείου, κατά την πρώτη του συνεδρίαση,
η) Μετά από απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, το Επενδυτικό Συμβούλιο εκδίδει οδηγίες για την διαχείριση των διαθεσίμων, ύστερα από γνώμη της ΕΥΔ ΕΠΑΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ε της Συμφωνίας Χρηματοδότησης του άρθρου 9 της παρούσας.
4. Το Επενδυτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου ή, σε περίπτωση απουσίας αυτού, του Αντιπροέδρου, ή δύο μελών του. Το Επενδυτικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση τουλάχιστον τέσσερα από τα μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου ή/και του Αντιπροέδρου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις συνεδριάσεις και την εν γένει λειτουργία του Επενδυτικού Συμβουλίου καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του, σύμφωνα και με το παράρτημα F της συμφωνίας χρηματοδότησης του άρθρου 9 της παρούσας.
5. Οι εισηγήσεις της ΕΤΕπ κοινοποιούνται στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ, πριν την υποβολή τους στο Επενδυτικό Συμβούλιο
6. Για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του, το Επενδυτικό Συμβούλιο δύναται με σχετική απόφαση του να συστήσει Γραμματεία επιφορτισμένη με διοικητικά καθήκοντα.

Άρθρο 6
Εγγυήσεις/Συμβάσεις Εγγυοδοσίας
1. Προς το σκοπό της υλοποίησης των στόχων του Ταμείου, η ΕΤΕπ προτείνει προς έγκριση στο Επενδυτικό Συμβούλιο τους όρους των συμβάσεων εγγυοδοσίας που περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις παρακολούθησης και διαδρομής ελέγχου των συμβάσεων δανειοδότησης μέχρι το επίπεδο των ΜΜΕ.
2. Η ΕΤΕπ προτείνει στο Επενδυτικό Συμβούλιο τις εγγυήσεις που παρέρχονται υπέρ της ΕΤΕπ προς κάλυψη του πιστωτικού της κινδύνου από δάνεια που η ΕτΕπ χορηγεί υπέρ μεσολαβουσών τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα που είναι σύμφωνα με τους όρους των Κανονισμών που διέπουν τα Διαρθρωτικά Ταμεία και συμβατά με τους στόχους των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Άρθρο 7
Επαληθεύσεις, Επιθεωρήσεις και Έλεγχοι
1. Η ΕΤΕπ, ως οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό της και υπόκειται στον έλεγχο Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Για την παρακολούθηση του Ταμείου, ισχύουν τα οριζόμενα στα οικεία άρθρα της Συμφωνίας Χρηματοδότησης του άρθρου 9 της παρούσας. Η ΕΤΕπ παρέχει στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ, κάθε πληροφορία και τεκμηρίωση που απαιτείται για την τήρηση των υποχρεώσεών της έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι συμβεβλημένοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις υποχρεούνται να παρέχουν κάθε πληροφορία αναγκαία για την παρακολούθηση και να αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, ελέγχους, επαληθεύσεις και επιθεωρήσεις, από όλα τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να παρέχουν σε αυτά όλα τα αναγκαία στοιχεία για την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου τους.
2. Οι επαληθεύσεις, επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του Ταμείου προκειμένου να παρακολουθούνται οι πραγματοποιούμενες δράσεις και επενδύσεις και να διασφαλίζεται ότι τα διατιθέμενα από το Ταμείο ποσά επενδύονται σύμφωνα με τους στόχους του οικείου άξονα προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ. Σε κάθε περίπτωση η επιλεξιμότητα των δαπανών θα επαληθευτεί κατά το κλείσιμο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
3. Στο πλαίσιο των επαληθεύσεων, επιθεωρήσεων και ελέγχων εξετάζεται, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Σ.Δ.Ε), με βάση δικαιολογητικά έγγραφα στο κατάλληλο επίπεδο, η διαδικασία επιλογής των επιχειρήσεων, η τήρηση της διαδρομής ελέγχου, η τήρηση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας όπως επίσης και η επιλεξιμότητα και η τήρηση των ανώτα− των ορίων για τα κόστη διαχείρισης, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 43 παρ. 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1828/2006 και στο άρθρο 2 της παρούσας.
4. Σε περίπτωση που, κατόπιν ελέγχων ή επιθεωρήσεων ή επαληθεύσεων, διαπιστωθεί παρατυπία που επηρεάζει τους όρους υλοποίησης των πράξεων, η ΕΤΕπ παρέχει κάθε πληροφορία και τεκμηρίωση απαραίτητη για την ανάκτηση των τυχόν αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών, στο κατάλληλο επίπεδο.

Άρθρο 8
Διαδρομή ελέγχου
1. Η ΕΤΕπ τηρεί ξεχωριστό λογαριασμό λογιστικής παρακολούθησης για τη λειτουργία του Ταμείου και για κάθε ένα από τα συμμετέχοντα Επιχειρησιακά Προγράμματα. Οι λογαριασμοί λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για την παρακολούθηση και διαχείριση των πόρων του Ταμείου. Η ΕΤΕπ και οι συμβεβλημένοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί οφείλουν να τηρούν τις αναγκαίες διαδρομές ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Κανονισμούς ΕΚ 1083/2006 και ΕΚ 1828/2006, ειδικά όσον αφορά στην παρακολούθηση της περιφερειακής κατα−
νομής των δανείων που θα χορηγηθούν στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
2. Η ΕΤΕπ μεριμνά ώστε η ίδια και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί να τηρούν τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του Κανονισμού 1083/2006 δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με την παροχή δανείου ή εγγύηση ή άλλου χρηματοοικονομικού εργαλείου/προϊόντος και να θέτουν αυτά στη διάθεση των εθνικών οργάνων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και αναλυτική διαδρομή ελέγχου.
3. Όλα τα δικαιολογητικά και έγγραφα τηρούνται για επαρκές διάστημα ώστε να καλύπτονται χρονικά τα τρία παρακάτω χρονικά όρια:
α) τρία έτη μετά το κλείσιμο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 89 παράγραφος 3 του Κανονισμού 1083/2006,
β) τρία έτη μετά το έτος κατά το οποίο πραγματοποιείται το μερικό κλείσιμο, στην περίπτωση εγγράφων που αφορούν δαπάνες και λογιστικούς ελέγχους για πράξεις οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο του μερικού κλεισίματος,
γ) ένα έτος από την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης του Ταμείου.

Άρθρο 9
Όροι υλοποίησης
1 Για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται οι όροι της από 21 Μαρτίου 2012 Συμφωνίας Χρηματοδότησης (Funding Agreement) μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την ίδρυση ενός μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής του άρθρου 44 του Κανονισμού ΕΚ 1083/2006, με την μορφή ταμείου εγγυοδοσίας με σκοπό τη χρηματοδότηση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
2. Οι τόκοι από πληρωμές Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στο Ταμείο και οι πόροι που απομένουν αφού καλυφθούν όλες οι εγγυήσεις θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 78 του Κανονισμού 1083/2006 και ύστερα από γνώμη της ΕΥΔ ΕΠΑΕ και απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 και στο Παράρτημα D της Συμφωνίας Χρηματοδότησης της ανωτέρω παραγράφου.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
1. Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved