ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών ΟΑΕΕ

 

Αθήνα 23.10.2012, 19:54

Μιά ακόμη ευκαιρία ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών παρέχεται στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, με τη διάταξη του άρθρου 3 του πρόσφατου ν. 4087/2012. Με τη νέα ρύθμιση η κυβέρνηση προσδοκά αφενός να αυξήσει τα εσόδα του Οργανισμού και αφετέρου να διεκολύνει τους επιχειρηματίες που αδυνατούν να καταβάλλουν τις εισφορές τους λόγω της οικονομικής κρίσης.

Η ρύθμιση αφορά οφειλόμενες έως 30 Ιουνίου 2012 ασφαλιστικές εισφορές, με ευνοϊκούς όρους, απαλλαγή από τέλη καθυστέρησης μέχρι και 100%, αναστολή αναγκαστικών μέτρων κ.λπ., επιλέγοντας είτε προσωρινό διακανονισμό, είτε νέα ρύθμιση.

Συγκεκριμένα, στους ωφειλέτες παρέχεται η δυνατότητα προσωρινού διακανονισμού ή ρύθμισης.

* Ο προσωρινός διακανονισμός (άρθρο 3 παρ. α του ν. 4087/2012) προβλέπει τα εξής:
- Υποβολή αίτησης έως 31 Δεκεμβρίου 2012, με έκπτωση 40% στα τέλη καθυστέρησης.
- Υποβολή αίτησης μετά την 1 Ιανουαρίου 2013, χωρίς έκπτωση στα τέλη καθυστέρησης.
- Ρύθμιση οφειλών έως 30 Ιουνίου 2012.
- Καταβολή απαιτητών εισφορών από 1 Ιουλίου 2012 έως την ημερομηνία αιτήσεως.
- Καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της υποβολής της  αίτησης.
Η δόση προσδιορίζεται στο 20% της τρέχουσας ασφαλιστικής εισφοράς και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 150€.
- Καταβολή τρεχουσών εισφορών κατά τη διάρκεια του διακανονισμού.
- Λήξη του διακανονισμού 31 Δεκεμβρίου 2013.
- Ο διακανονισμός χάνεται με τη μη καταβολή έστω και μιας τρέχουσας διμηνιαίας εισφοράς και δόσης.
- Το δικαίωμα ένταξης στο διακανονισμό ασκείται άπαξ.

Ασφαλισμένοι που έχουν σε ισχύ ενεργή ρύθμιση δεν μπορούν να ενταχθούν στον προσωρινό διακανονισμό.

* Οι προϋποθέσεις για ρύθμιση (άρθρο 3 παρ. β του ν. 4087/2012) είναι οι εξής:
- Υποβολή αίτησης έως 31 Δεκεμβρίου 2012.
- Ρύθμιση οφειλών έως 30 Ιουνίου 2012.
- Καταβολή απαιτητών εισφορών από 1 Ιουλίου 2012 έως την ημερομηνία αιτήσεως.
- Εξόφληση:
i. εφάπαξ ή 6 δόσεις με έκπτωση 100% στα τέλη καθυστέρησης.
ii.από 7 έως 10 δόσεις με έκπτωση 75% στα τέλη καθυστέρησης.
- Καταβολή της πρώτης δόσης ή της εφάπαξ εξόφλησης έως το τέλος του επόμενου μήνα της υποβολής της αίτησης.
- Η δόση προσδιορίζεται από το ύψος της οφειλής.
- Καταβολή τρεχουσών εισφορών κατά τη διάρκεια της ρύθμισης.
- Η ρύθμιση χάνεται εάν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες διμηνιαίες εισφορές και δόσεις.
- Το δικαίωμα ένταξης στη ρύθμιση ασκείται άπαξ.

Ασφαλισμένοι που έχουν σε ισχύ ενεργό προσωρινό διακανονισμό δεν μπορούν να ενταχθούν στην ρύθμιση.

Αιτήσεις ένταξης
Για την υποβολή αιτήσεων ένταξης σε διακανονισμό ή ρύθμιση, καθώς και για πληροφορίες, οι ασφαλισμένοι μπορούν να απευθύνονται στα Περιφερειακά Τμήματα που υπάγονται.

Ο ΟΑΕΕ υπενθυμίζει ότι όσοι ενταχθούν στις πιο πάνω ευνοϊκές ρυθμίσεις εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών, εξασφαλίζουν ασφαλιστική ικανότητα για παροχές ασθενείας, ασφαλιστική ενημερότητα, δικαίωμα κατάταξης σε κατώτερη κατηγορία, καθώς και αναστολή αναγκαστικών μέτρων έως 31 Δεκεμβρίου 2013.

* Ακολουθεί τα σχετικό άρθρο 3 του ν. 4087/2012.

 

Νομος ν. 4087/2012
Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Παράταση διάρκειας του Προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι".

Άρθρο τρίτο
Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών
1. Για τους οφειλέτες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΟΓΑ και NAT, οι οποίοι δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ή έχουν εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης προηγούμενων ρυθμίσεων, αναστέλλεται η διαδικασία λήψης αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης μέχρι την 31.12.2013, εφόσον:
i) υποβληθεί σχετική αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες,
¡i) καταβληθεί το ποσό της πρώτης δόσης ή το ποσό της εφάπαξ εξόφλησης των καθυστερούμενων εισφορών μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου της υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου αυτού μήνα για όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και του τ. ΕΤΕΑΜ. Ειδικά για το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και το τ. ΕΤΕΑΜ ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα διεκπεραίωσης των διαδικασιών ελέγχου. Σε περίπτωση που αυτές περατωθούν μετά την 20ή ημέρα εκάστου
μηνός, η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται μέχρι την 5η ημέρα του επόμενου μήνα της διεκπεραίωσης του ελέγχου, και
¡ii) καταβάλλονται ανελλιπώς οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές από 1.8.2012 και εφεξής.
Εφόσον η σχετική αίτηση υποβληθεί μέχρι την 31.12.2012, παρέχονται οι εξής δυνατότητες:
α) Κεφαλαιοποίηση της μέχρι 31.7.2012 οφειλής τους και υπαγωγή αυτής σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού κατά τις διατάξεις της παρ. Α1 του άρθρου 48 του ν. 3943/2011 με έκπτωση 40% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης οφειλής. Εάν η σχετική αίτηση υπαγωγής υποβληθεί μετά την ως άνω ημερομηνία δεν παρέχεται η έκπτωση του 40% επί των πρόσθετων τελών της κεφαλαιοποιημένης την 31.7.2012 οφειλής.
Σε ό,τι αφορά στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ για τον υπολογισμό του ποσού της μηνιαίας καταβολής του εδαφίου ¡ της παρ. Α1 του άρθρου 48 του ν. 3943/2011, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης του δευτέρου
τριμήνου 2012.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3943/2011 με εξαίρεση τα οριζόμενα στην παράγραφο Α2.
β) Κεφαλαιοποίηση της μέχρι 31.7.2012 οφειλής και καταβολή αυτής εφάπαξ ή σε ισόποσες μηνιαίες ή διμηνιαίες, κατά περίπτωση, δόσεις με τις εξής αντίστοιχες εκπτώσεις επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων:
αα) εφάπαξ ή έως και έξι (6) δόσεις με έκπτωση ποσοστού 100% και
ββ) από επτά (7) έως και δέκα (10) δόσεις με έκπτωση ποσοστού 75%.
Μη καταβολή δύο (2) συνεχόμενων δόσεων συνεπάγεται έκπτωση από την παρούσα ρύθμιση.
Οι παράγραφοι Α6 και Α7 του άρθρου 48 του ν. 3943/2011 εφαρμόζονται αναλογικά στην παρούσα ρύθμιση.
Η ρύθμιση της περίπτωσης αυτής εφαρμόζεται και σε όσους έχουν ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση και είναι συνεπείς σε αυτήν.
2. Για τους οφειλέτες που υπάγονται σε μία εκ των δυνατοτήτων ρύθμισης της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού δεν επιτρέπεται η μετάβαση από τη μία δυνατότητα ρύθμισης της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού στην άλλη.
3. Η αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις της παρούσας ρύθμισης υποβάλλεται άπαξ.
4. Οι οφειλέτες του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ δεν είναι δυνατόν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας ρύθμισης σε περίπτωση που πριν από την υποβολή αίτησης για ρύθμιση οφειλών έχουν ήδη υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης στον οικείο φορέα.
5. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. A4 του άρθρου 48 του ν. 3943/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τους οφειλέτες του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ με συνολικό ποσό οφειλής άνω των 500.000,00 ευρώ και μέσο όρο μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση του δευτέρου τριμήνου του 2012, μικρότερο των 5.000,00 ευρώ, το ποσό της μηνιαίας καταβολής θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% της κεφαλαιοποιημένης την 31.7.2012 οφειλής.»
6. Για τους οφειλέτες που υπάγονται σε όλες τις ισχύουσες διατάξεις ρύθμισης καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών:
α) διατηρούνται οι επιβληθείσες κατασχέσεις και οι εγγραφείσες υποθήκες σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών,
β) αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων,
γ) δεν ανακαλούνται:
¡) οι παραγγελίες κατασχέσεων επί ακινήτων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων που έχουν εκδοθεί πριν την καταβολή της πρώτης δόσης ή την εφάπαξ εξόφληση της οφειλής,
ii) οι παραγγελίες κατασχέσεων εις χείρας τρίτων οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την καταβολή της πρώτης δόσης ή την εφάπαξ εξόφληση της οφειλής, ενώ τα αποδιδόμενα ποσά από αυτές θα καλύπτουν δόση ή δόσεις της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται σε άλλες οφειλές που δεν έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση.
7. Η προθεσμία χορήγησης αποδεικτικών ασφαλιστικής ενημερότητας του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1γ του άρθρου 21 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14) παρατείνεται μέχρι την 31.12.2013.
8. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4038/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ποινική δίωξη ασκείται ύστερα από την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας του οφειλέτη, που συνοδεύεται υποχρεωτικά από πίνακα των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως πρόσθετων τελών ή προσαυξήσεων.»
9. Η παρ. 6 του άρθρου 58 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον ο οφειλέτης είναι ενήμερος με τους όρους αυτής, του χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα με παρακράτηση ποσού μίας (1) δόσης, που συμψηφίζεται με τις τελευταίες δόσεις, όπως αυτές ορίζονται στην απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ασφαλιστικού φορέα.».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved