ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Τα δικαιολογητικά για ίδρυση Πρακτορείου Εφημερίδων και Περιοδικών

 

Αθήνα 20.11.2012, 20:43

Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας Πρακτορείου Εφημερίδων και Περιοδικών καθορίζει απόφαση του υφυπουργού στον πρωθυπουργό Συμεών Κεδίκογλου, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (19.11.2012).

Σύμωνα με την απόφαση (αριθμ. 24206 -1), κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μπορεί να προβεί στην ίδρυση και λειτουργία Πρακτορείου Εφημερίδων και Περιοδικών, εφόσον υποβάλει Αναγγελία έναρξης άσκησης της δραστηριότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου
3 του ν. 3919/2011.

Η Αναγγελία υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εποπτείας Εντύπων και Επαγγελματικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης και πρέπει να περιλαμβάνει την επωνυμία του αναγγέλλοντος, περιγραφή της δραστηριότητας που θα αναπτύξει, την έδρα της δραστηριότητας και να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Α. Νομιμοποιητικά στοιχεία:
i. Όταν η δραστηριότητα θα ασκηθεί από φυσικό πρόσωπο, απαιτούνται:
− αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου,
− βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία,
− υπεύθυνη δήλωση ότι δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης.
ii. Όταν η δραστηριότητα θα ασκηθεί από νομικό πρόσωπο, απαιτούνται:
− αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου του νομίμου εκπροσώπου,
− βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής επιτηδεύματος του νομικού προσώπου από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία,
− υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου ότι το νομικό πρόσωπο δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, καθώς και
− νομιμοποιητικά στοιχεία του νομικού προσώπου όπως αναφέρονται παρακάτω:
Εάν πρόκειται για ΑΕ ή ΕΠΕ ή άλλης μορφής κεφαλαιουχική εταιρεία:
α. Ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό.
β. ΦΕΚ με την ισχύουσα εκπροσώπηση του νομικού προσώπου,
γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της Αναγγελίας.
Εάν πρόκειται για ΟΕ, ΕΕ ή άλλης μορφής προσωπική εταιρεία:
α. Ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό.
β. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της Αναγγελίας.
Β. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.
Γ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.
3. Η Διεύθυνση Εποπτείας Εντύπων και Επαγγελματικών Οργανώσεων μετά από απλό έλεγχο πληρότητας χορηγεί αυθημερόν στον αναγγέλλοντα Βεβαίωση Αναγγελίας και προβαίνει το ταχύτερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός τριών μηνών από την υποβολή της Αναγγελίας, στον έλεγχο και επιβεβαίωση των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας η Διεύθυνση Εποπτείας Εντύπων και Επαγγελματικών Οργανώσεων προβαίνει παράλληλα σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση από τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές των προβλεπόμενων πιστοποιητικών, προκειμένου να διαπιστώσει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού. Μετά την παρέλευση τριμήνου από την Βεβαίωση Αναγγελίας,
η δραστηριότητα ίδρυσης και λειτουργίας Πρακτορείου Εφημερίδων και Περιοδικών ασκείται ελεύθερα, χωρίς άλλη ειδοποίηση ή ενέργεια από τον αναγγελθέντα.

Στην περίπτωση που από τα υποβληθέντα ή/και αυτεπαγγέλτως αναζητηθέντα στοιχεία δεν προκύπτει η συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας, η Διεύθυνση Εποπτείας Εντύπων και Επαγγελματικών Οργανώσεων, το ταχύτερο δυνα− τόν και σε κάθε περίπτωση εντός τριών (3) μηνών από τη λήψη της Αναγγελίας, ενημερώνει εγγράφως τον αναγγελθέντα ότι απαγορεύεται η άσκηση της δραστηριότητας, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους.
Ο αναγγελθείς μπορεί να υποβάλει εκ νέου Αναγγελία για την ίδρυση και λειτουργία Πρακτορείου Εφημερίδων και Περιοδικών, συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 δικαιολογητικά.

Τα Πρακτορεία Εφημερίδων και Περιοδικών υποχρεούνται να αναγγέλλουν στη Διεύθυνση Εποπτείας Εντύπων και Επαγγελματικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης κάθε μεταβολή των στοιχείων, που περιλαμβάνονται στα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου εντός ενός μήνα από τη μεταβολή τους. Η Διεύθυνση Εποπτείας Εντύπων και Επαγγελματικών Οργανώσεων δύναται οποτεδήποτε να απαγορεύει την άσκηση της δραστηριότητας, εάν διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Η παλαιότερη απόφαση (η υπ’ αριθμ 20696/28−09−2012) του υφυπουργού στον πρωθυπουργό «Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Πρακτορείου Εφημερίδων και Περιοδικών» (Β΄ 2657) καταργείται.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved