ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Ρύθμιση για γεωθερμικούς σταθμούς

 

Αθήνα 7.4.2013, 21:24

Τα σχετικά με την αξιολόγηση ως προς το κριτήριο της ενεργειακής αποδοτικότητας για τη χορήγηση άδειας παραγωγής σε γεωθερμικούς σταθμούς καθορίζει απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ).

* Ακολουθεί η απόφαση.

 

Αριθμ. απόφ. 120/2013 (6)
Αξιολόγηση ως προς το κριτήριο της ενεργειακής αποδοτικότητας για τη χορήγηση άδειας παραγωγής σε γεωθερμικούς σταθμούς.
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Συνεδρίαση στις 28/02/2013)
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.3175/2003 (ΦΕΚ Α΄207/29.08.2003), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν.3468/2006 (ΦΕΚ Α΄129/27.06.2006),
όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 5.
3. Τις διατάξεις του ν.3851/2010 (ΦΕΚ Α΄85/04.06.2010).
4. Τις διατάξεις του ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α΄179/22.08.2011).
5. Την υπ’ αριθμ. Δ9B/Φ166/οικ.1508/ΓΔΦΠ374/10/
27.01.2004 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ
Β΄208/05.02.2004) για τον χαρακτηρισμό γεωθερμικών πεδίων.
6. Την υπ’ αριθμ. Δ9B/Φ166/οικ.1508/ΓΔΦΠ374/10/27.01.2004 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Χαρακτηρισμός γεωθερμικών πεδίων» (ΦΕΚ Β΄208/05.02.2004).
7. Την υπ’ αριθμ. Δ9Β/Φ166/12647/ΓΔΦΠ3557/193/08.07.2005 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίες των Γεωθερμικών Πεδίων της Χώρας» (ΦΕΚ Β΄1012/19.07.2005).
8. Την υπ’ αριθμ. Δ9Δ, Β/Φ166/οικ.18513/ΓΔΦΠ3512/24.08.2009 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Όροι και διαδικασία εκμίσθωσης του δικαιώματος του Δημοσίου για έρευνα και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού και της εν γένει διαχείρισης των γεωθερμικών πεδίων της Χώρας» (ΦΕΚ Β΄1819/02.09.2009).
9. Την υπ’ αριθμ. Δ9Β/Φ166/οικ20076/ΓΔΦΠ5258/329/24.10.2005 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Κανονισμός Γεωθερμικών Εργασιών» (ΦΕΚ Β΄1530/07.11.2005).
10. Την υπ’ αριθμ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης» (ΦΕΚ Β΄2373/25.10.2011).
11. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει «Η Ρ.Α.Ε. μπορεί, με απόφασή της, να καθορίζει τις λεπτομέρειες που αφορούν τεχνικά ζητήματα και ειδικότερα θέματα σχετικά με τη μέθοδο και τη διαδικασία αξιολόγησης των υποβαλλόμενων αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής.».
12. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 13 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης», (ΦΕΚ Β΄2373/25.10.2011), «Στον Οδηγό Αξιολόγησης Αιτήσεων που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Νόμου, ορίζεται κάθε λεπτομέρεια και ειδικότερο τεχνικό θέμα που αφορά τα ανωτέρω κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και κάθε ειδικότερο στοιχείο που απαιτείται για την αξιολόγηση των αιτήσεων.».
13. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4001/2011 σύμφωνα με την οποία οι κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεις της ΡΑΕ δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
14. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.
Σκέφθηκε ως εξής:
Επειδή, η ενεργειακή αξιοποίηση του Γεωθερμικού δυναμικού της χώρας διέπεται σήμερα από τον ν.3175/2003 «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, κατόπιν των τροποποιήσεων που επήλθαν από τους ν.3734/2009 (άρθρο 37) και ν.4001/2011 (άρθρο 180), καθώς και από τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού.
Επειδή, βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3175/2003 τα γεωθερμικά πεδία διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: α) χαμηλής θερμοκρασίας όταν η θερμοκρασία του προϊόντος κυμαίνεται από 25−90οC και υψηλής θερμοκρασίας όταν η θερμοκρασία του προϊόντος υπερβαίνει του 90οC. Αντιστοίχως, βεβαιωμένο χαρακτηρίζεται το γεωθερμικό πεδίο του οποίου τα χαρακτηριστικά είναι πιστοποιημένα με υψηλό βαθμό αξιοπιστίας με ερευνητικές εργασίες, ενώ πιθανό χαρακτηρίζεται το γεωθερμικό πεδίο του οποίου τα χαρακτηριστικά εκτιμώνται από προκαταρκτικά ερευνητικά έργα.
Επειδή, σύμφωνα με το ν. 3175/2003, η Διαχείριση του γεωθερμικού πεδίου ορίζεται, ως το σύνολο των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην παραγωγική εξόρυξη του γεωθερμικού ρευστού, την ορθολογική αξιοποίηση προϊόντων και παραπροϊόντων, τη διανομή και ελεύθερη διάθεσή τους σε τρίτους για κάθε είδους εφαρμογές και την περιβαλλοντική συμβατή διάθεση των υποπροϊόντων.
Κατά το άρθρο 3 του ν. 3175/2003, το δικαίωμα έρευνας και διαχείρισης του γεωθερμικού δυναμικού και των γεωθερμικών πεδίων ανήκει μόνο στο Δημόσιο. Ωστόσο, είναι δυνατή η εκμίσθωση του δικαιώματος αυτού ύστερα από πλειοδοτικό διαγωνισμό κατά τις διατάξεις του άρθρου 4, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για χώρους που δεν έχουν ερευνηθεί ή για πιθανά γεωθερμικά πεδία εκμισθώνεται το δικαίωμα έρευνας και για βεβαιωμένα γεωθερμικά πεδία εκμισθώνεται το δικαίωμα διαχείρισης. Ειδικότερα, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του νόμου αυτού ορίζεται ότι στην περίπτωση «βεβαιωμένου ή πιθανού γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας, το δικαίωμα του Δημοσίου για έρευνα και διαχείριση εκμισθώνεται για το σύνολο ή τμήματα του γεωθερμικού πεδίου με ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές ή με διαδικασία υποβολής δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
………... Η εκμίσθωση διενεργείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ύστερα
από γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης».
Επειδή με την υπ’ αριθμ. Δ9Δ, Β/Φ166/οικ18513/ΓΔΦΠ 3512/24.08.2009 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄1819/02.09.2009) καθορίστηκαν οι όροι και η διαδικασία εκμίσθωσης του δικαιώματος του Δημοσίου για έρευνα και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού και της εν γένει διαχείρισης των γεωθερμικών πεδίων της χώρας. Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 «η εκμίσθωση του δικαιώματος έρευνας και του δικαιώματος διαχείρισης, του γεωθερμικού δυναμικού μη ερευνημένων χώρων και των γεωθερμικών πεδίων υψηλής θερμοκρασίας, διενεργείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Η εκμίσθωση του δικαιώματος έρευνας και του δικαιώματος διαχείρισης του γεωθερμικού δυναμικού των πιθανών και των βεβαιωμένων γεωθερμικών πεδίων χαμηλής θερμοκρασίας διενεργείται από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Η διαδικασία εκμίσθωσης, μπορεί να κινηθεί και με αίτηση ενδιαφερόμενου προς την αρμόδια κατά τα ως άνω αρχή».
Επειδή, σύμφωνα με την παράγραφο 1 περίπτωση δ΄ του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, όπως αυτός ισχύει, κατά τη διαδικασία χορήγησης της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ ή μέσω ΣΗΘΥΑ, η ΡΑΕ εξετάζει το κριτήριο «Της ενεργειακής αποδοτικότητας του έργου για το οποίο υποβάλλεται η σχετική αίτηση, όπως η αποδοτικότητα αυτή προκύπτει, για τα έργα Α.Π.Ε. από μετρήσεις του δυναμικού Α.Π.Ε. και για τις μονάδες Σ.Η.Θ.Υ.Α. από τα ενεργειακά ισοζύγιά τους.». Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του κριτηρίου δ’, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής με χρήση ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (ΦΕΚ Β΄2373/25.10.2011), που αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα ενός γεωθερμικού σταθμού, κρίνεται αναγκαίο να έχει προηγηθεί η διαδικασία χαρακτηρισμού του γεωθερμικού πεδίου ως «βεβαιωμένο», προκειμένου να τεκμηριώνονται από ερευνητικές εργασίες:
i) η γεωμετρία του ταμιευτήρα και η έκταση του πεδίου,
ii) η θερμοκρασιακή κατανομή στον ταμιευτήρα και η θερμοκρασία εξόδου των ρευστών στην επιφάνεια (κεφαλή γεώτρησης),
iii) τα δεδομένα παροχής και πίεσης ρευστού,
iv) το ποσοστό υγρής και αέριας φάσης του γεωθερμικού ρευστού,
v) τα πιθανά προϊόντα και παραπροϊόντα, στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα στην ενεργειακή μελέτη για τον υπολογισμό και τεκμηρίωση της παραγόμενης ενέργειας στη θέση εγκατάστασης του σταθμού βάσει του γεωθερμικού δυναμικού.
Επειδή, δεδομένου ότι, βάσει του οικείου Κανονισμού Αδειών, στην προκαταρκτική τεχνική μελέτη του έργου, «σε περίπτωση που απαιτείται τροφοδοσία της εγκατάστασης, απαιτείται τεκμηρίωση της εξασφάλισης της προμήθειας / τροφοδοσίας της πρώτης ύλης», είναι απαραίτητο να έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα διαχείρισης του γεωθερμικού πεδίου από τον αρμόδιο φορέα, βάσει  της κείμενης νομοθεσίας (π.χ. διαγωνισμός).
Επειδή, σύμφωνα με τον πίνακα του άρθρου 5 του ν. 3851/2010 η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται από το Σύστημα ή το Δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου και του Δικτύου Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και παράγεται από:
i. Γεωθερμική ενέργεια χαμηλής θερμοκρασίας, κατά την παρ. 1στ΄ του άρθρου 2 του ν.3175/2003, έχει οριστεί στα 150 €/MWh,
ii. Γεωθερμική ενέργεια υψηλής θερμοκρασίας, κατά την παρ. 1στ΄ του άρθρου 2 του ν.3175/2003, έχει οριστεί στα 99,45 €/MWh.
Συνεπώς, στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερμικό σταθμό που αξιοποιεί γεωθερμική ενέργεια είτε από πεδίο υψηλής θερμοκρασίας είτε από πεδίο χαμηλής θερμοκρασίας.
Επειδή, σύμφωνα με την εγχώρια και διεθνή βιβλιογραφία, με κατάλληλη επιλογή του δευτερεύοντος ρευστού, τα δυαδικά συστήματα μπορούν να λειτουργήσουν με θερμοκρασίες γεωθερμικών ρευστών από 85οC και άνω.
Για τους παραπάνω λόγους αποφασίζει:
1. Για την αξιολόγηση του κριτηρίου δ’ της ενεργειακής αποδοτικότητας του έργου, στο πλαίσιο χορήγησης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερμικό σταθμό, θα πρέπει να ισχύουν σωρευτικά τα εξής:
i. το πεδίο να έχει βεβαιωθεί, βάσει της κείμενης νομοθεσίας,
ii. η θερμοκρασία του προϊόντος να είναι από 85οC και άνω,
iii. να έχει προηγουμένως εκμισθωθεί ή παραχωρηθεί το δικαίωμα διαχείρισης του γεωθερμικού πεδίου στον αιτούντα, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
2. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις (i) και (iii) θα πρέπει να ισχύουν και για την περίπτωση χορήγησης άδειας διανομής θερμικής ενέργειας από την αξιοποίηση γεωθερμικού δυναμικού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2013

Ο Πρόεδρος
Ν. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved