ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Ανταγωνιστικότητα και βιομηχανική πολιτική προτεραιότητες για το υπουργείο Ανάπυτυξης

Αθήνα 9.1.2014, 17:12

Θέματα ενιαίας αγοράς, ανταγωνιστικότητας και βιομηχανικής πολιτικής θα απασχολήσουν κατά προτεραιότητα το υπουργείο Ανάπτυξης στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναλυτικά, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, στον τομέα ευθύνης του εντάσσονται τα Συμβούλια Ανταγωνιστικότητας, Εξωτερικών Υποθέσεων (Εξωτερικό Εμπόριο) και η Πολιτική Συνοχής.

Α. Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας
Οι άξονες πολιτικής περιλαμβάνουν την Ενιαία Αγορά, τη Βιομηχανική Πολιτική και τον Ανταγωνισμό. Η Ενιαία Αγορά αποτελεί τον κατ’εξοχήν τομέα πολιτικής της ΕΕ που θα δώσει πειστικές απαντήσεις στην οικονομική κρίση και δυναμική στην ευρωπαϊκή οικονομία, δημιουργώντας  προϋποθέσεις για ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας και ιευκολύνοντας την πρόσβαση των ΜμΕ στη χρηματοδότηση. 
Ο Ανταγωνισμός αποτελεί επίσης βασική συνιστώσα της ευρωπαϊκής πολιτικής με στόχο την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών αλλά και των επιχειρήσεων από αθέμιτες πρακτικές.
Η Βιομηχανική Πολιτική θα είναι το αντικείμενο του άτυπου Συμβούλιο Υπουργών Ανταγωνιστικότητας που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα (12-13 Μαΐου 2014). Επιδιώκουμε να θέσουμε τις βάσεις για μια γενική συμφωνία με τα κράτη – μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι βασικές προτεραιότητες της οποίας περιλαμβάνουν:
-Περιορισμό της γραφειοκρατίας.
-Αντιμετώπιση των επιπτώσεων από το υψηλό κόστος ενέργειας στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας με προώθηση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, απελευθέρωση των αγορών.
-Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση κυρίως των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με αξιοποίηση νέων, εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων.
-Τόνωση της επένδυσης στην καινοτομία σε συνδυασμό με την ψηφιακή ατζέντα.
-Ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων που απαιτούνται σε αναδυόμενους τομείς  και αγορές. 

Σε νομοθετικό επίπεδο κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας θα προωθηθούν τα εξής:
- Αποζημιώσεις σε επιχειρήσεις και καταναλωτές για τις ζημιές που υφίστανται από παραβιάσεις των κανόνων ανταγωνισμού, με την υιοθέτηση σχετικής Οδηγίας. Το μέτρο αποσκοπεί στη διευκόλυνση των διεκδικήσεων αποζημίωσης από τις επιχειρήσεις αλλά κυρίως από τους καταναλωτές, για τα διαφυγόντα κέρδη και τις απώλειες που υπέστησαν από τη δράση των καρτέλ. Στόχος είναι η θέσπιση πρόσθετων αντικινήτρων για την παράβαση των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού και η δημιουργία ενός νέου εργαλείου για την προστασία των καταναλωτών από τα καρτέλ.

- Δέσμη μέτρων για την Ασφάλεια των Προϊόντων και την Εποπτεία της Αγοράς. Η Οδηγία για την Ασφάλεια των Προϊόντων αποσκοπεί σε απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου, περιορισμό των διοικητικών εμποδίων και διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών με την υιοθέτηση σύγχρονων και αποτελεσματικών κανόνων ασφαλείας για τα προϊόντα. Αφορά όλα τα καταναλωτικά προϊόντα εκτός από τα τρόφιμα. Ο Κανονισμός για την Εποπτεία της Αγοράς συγκεντρώνει τη σχετική νομοθεσία, που είναι σήμερα διάσπαρτη, σε ένα κείμενο.

- Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τα εμπορικά σήματα. Οι δυο προτάσεις της Επιτροπής για αναθεώρηση του Κανονισμού για το Κοινοτικό Εμπορικό Σήμα (CTM) και της Οδηγίας περί Εμπορικών Σημάτων (TMD)  αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό του πλαισίου, τη βελτίωση της προστασίας των σημάτων, την υιοθέτηση διαδικασιών πιο φιλικών προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη δημιουργία απλοποιημένου και ποιοτικού συστήματος καταχώρησης, το οποίο θα είναι συνεπέστερο, εύκολα προσβάσιμο στο κοινό και τεχνολογικά ενημερωμένο.

-Εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις Δημόσιες Συμβάσεις. Το όφελος από την υιοθέτηση του μέτρου εκτιμάται σε €2.3 δις. ετησίως ενώ ταυτόχρονα διευκολύνεται η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Μολονότι το Δημόσιο είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής στην οικονομία (δαπάνησε  περίπου 19,7% του ΑΕΠ της Ε.Ε. το 2010), η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σήμερα πολύ χαμηλή καθώς κυμαίνεται στο 4-15% των συνολικών τιμολογίων. 

-Δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών από ορισμένες επιχειρήσεις. Η πρόταση οδηγίας θεσπίζει την απαίτηση, για ορισμένες μεγάλες εταιρείες, να δημοσιοποιούν μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Μόνο περιορισμένος αριθμός μεγάλων εταιρειών δημοσιοποιεί τακτικά μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες, ενώ η ποιότητά τους ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό. Στις πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται οι δράσεις σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα, θέματα σχετικά με τους εργαζόμενους, με το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη δωροδοκία. Η μη χρηματοοικονομική διαφάνεια αποτελεί καίριο στοιχείο για κάθε πολιτική σχετική με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Β. Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (Εξωτερικό Εμπόριο)
Στις προτεραιότητες του επόμενου εξαμήνου περιλαμβάνονται οι διαπραγματεύσεις για την Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (ΤΤΙΡ), η  αξιολόγηση των συμπερασμάτων της διάσκεψης του ΠΟΕ στο Μπαλί και η παρακολούθηση - προώθηση των διαδικασιών για τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Καναδά, τη Σιγκαπούρη, την Ιαπωνία, την Κίνα και χώρες της Μεσογείου και του Κόλπου.

Το Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικού Εμπορίου που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα τον Φεβρουάριο  θα έχει ως κύριο αντικείμενο την προώθηση της προστασίας των Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ στις συμφωνίες που συνάπτει η Ε.Ε.

Στις προτεραιότητες περιλαμβάνονται επίσης η συνέχιση του διαλόγου για τα θέματα αρμοδιότητας ΠΟΕ, μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στην Ινδονησία και η επίτευξη ουσιαστικής προόδου στις διαπραγματεύσεις για την Διατλαντική Εταιρική 

Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων, όπου προγραμματίζεται συνάντηση αξιωματούχων και παραγόντων της αγοράς ΕΕ-ΗΠΑ με στόχο την εμβάθυνση του διαλόγου σε επιμέρους ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. 

Σε νομοθετικό επίπεδο, η Ελληνική Προεδρία επιδιώκει την προώθηση και ει δυνατόν και την υιοθέτηση:
- της πρότασης κανονισμού για την οικονομική ευθύνη που συνδέεται με την επίλυση διαφορών επενδυτών - κρατών
- της πρότασης κανονισμού για την άσκηση των δικαιωμάτων της Ένωσης για την εφαρμογή και επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων και του νομοθετικού πακέτου που τροποποιεί τους βασικούς Κανονισμούς των Εργαλείων Εμπορικής Άμυνας (Trade Defense Instruments)
- προώθηση των διαπραγματεύσεων για την πρόσβαση προϊόντων και υπηρεσιών από τρίτα κράτη στην εσωτερική αγορά της ΕΕ στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και για την οικονομική ευθύνη που συνδέεται με την επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών/κρατών.

Γ. Πολιτική Συνοχής
Η Πολιτική Συνοχής αποτελεί κομβικό εργαλείο για την υποστήριξη των κύριων στόχων της Στρατηγικής για την Ευρώπη 2020. Σε συνέχεια της υιοθέτησης του Κανονισμού για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της περιόδου 2014 – 2020 (δηλαδή το «νέο ΕΣΠΑ»), στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, τον Απρίλιο, άτυπο Συμβούλιο Υπουργών. Το Συμβούλιο γίνεται προκειμένου να τεθούν από τα κράτη – μέλη και να απαντηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλες οι πιθανές ερωτήσεις αναφορικά με τις πρόνοιες του νέου Κανονισμού. Στόχος είναι να παρασχεθούν χρήσιμες, πρακτικές  οδηγίες για την ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή των νέων προγραμμάτων.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved