ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» για τον κινηματογράφο και τον πολιτισμό

Αθήνα 17.2.2014, 6:56
Τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο και τον πολιτιστικό τομέα γενικότερα υποστηρίζει ένα νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που φέρει τον τίτλο «Δημιουργική Ευρώπη 2014 - 2020».

Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό ύψους 1,46 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020 και απευθύνεται σε πολιτιστικούς και δημιουργικούς φορείς. Αναμένεται να υποστηρίξει δεκάδες χιλιάδες καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτιστικού και του οπτικοακουστικού τομέα, καθώς και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στις τέχνες του θεάματος, στις καλές τέχνες, στις εκδόσεις, στις ταινίες, στην τηλεόραση, στη μουσική, σε διατομεακές τέχνες, στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς και στη βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών. Η χρηματοδότηση θα τους επιτρέψει να δραστηριοποιηθούν σε όλη την Ευρώπη, να απευθυνθούν σε νέα ακροατήρια και να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται στην ψηφιακή εποχή. Το πρόγραμμα, βοηθώντας τα ευρωπαϊκά πολιτιστικά έργα να αποκτήσουν νέο κοινό σε άλλες χώρες, θα συμβάλλει επίσης στην  προάσπιση της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας.

Υποπρόγραμμα Πολιτισμός
Ένα από τα υποπρογράμματα του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη 2014 - 2020» είναι αυτό που επιγράφεται «Πολιτισμός», για το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τρία έργα του, όπως αναλύεται παρακάτω.
 
Οι προτεραιότητες του υποπρογράμματος «Πολιτισμός» είναι η ενίσχυση της πολιτιστικής και δημιουργικής ικανότητας του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα να λειτουργούν σε διακρατικό και διεθνές επίπεδο και να προωθούν τη διακρατική κυκλοφορία και κινητικότητα. Προκειμένου να υλοποιηθούν οι προτεραιότητες που καθορίζονται στον κανονισμό.

Το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» παρέχει στήριξη ιδίως για: 
(α) έργα διακρατικής συνεργασίας που φέρνουν σε επαφή πολιτιστικούς και δημιουργικούς οργανισμούς από διαφορετικές χώρες οι οποίοι αναλαμβάνουν τομεακές ή διατομεακές δραστηριότητες· 
(β) δραστηριότητες ευρωπαϊκών δικτύων πολιτιστικών και δημιουργικών οργανισμών από διαφορετικές χώρες· 
(γ) δραστηριότητες από οργανισμούς με ευρωπαϊκό προσανατολισμό για την προώθηση της ανάπτυξης νεοεμφανιζόμενων ταλέντων και την τόνωση της διακρατικής κινητικότητας των πολιτιστικών και δημιουργικών παραγόντων και την κυκλοφορία των έργων, με τη δυνατότητα να ασκήσουν ευρεία επίδραση στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα και να αποφέρουν διαρκή αποτελέσματα· 
(δ) έργα λογοτεχνικής μετάφρασης και περαιτέρω προώθηση των μεταφρασμένων έργων λογοτεχνίας. 

Τα έργα είναι ανοικτά σε πολιτιστικούς και δημιουργικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, όπως καθορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού, που είναι νομίμως εγκατεστημένοι σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα «Πολιτισμός». Τα έργα είναι ανοικτά σε πολιτιστικούς φορείς που διαθέτουν νομική προσωπικότητα για τουλάχιστον 2 έτη από την ημερομηνία της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων και τα οποία είναι σε θέση να αποδείξουν την υπόστασή τους ως νομικών προσώπων. Φυσικά πρόσωπα δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιχορήγηση. 
 
Οι αιτήσεις από νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες χωρών είναι επιλέξιμες εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι που αναφέρονται στο άρθρο 8 στοιχείο β) του κανονισμού και η Επιτροπή έχει αρχίσει διαπραγματεύσεις με τη χώρα: 
1. τα κράτη μέλη της ΕΕ και οι υπερπόντιες χώρες και εδάφη που είναι επιλέξιμα για συμμετοχή στο πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 58 της απόφασης 2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου· 
2. προσχωρούσες χώρες, υποψήφιες χώρες και δυνητικά υποψήφιες χώρες για τις οποίες υπάρχει προενταξιακή στρατηγική, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους για τη συμμετοχή των χωρών αυτών στα προγράμματα της Ένωσης, αρχές και όροι που θεσπίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια, στις αποφάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης και σε παρόμοιες συμφωνίες· 
3. χώρες της ΕΖΕΣ που είναι μέλη της συμφωνίας του ΕΟΧ σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας ΕΟΧ· 
4. η Ελβετική Συνομοσπονδία, με βάση διμερή συμφωνία που θα συναφθεί με τη χώρα αυτή· 
5. χώρες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται με τις εν λόγω χώρες βάσει των συμφωνιών-πλαισίων για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
4. Προτεραιότητες και έργα παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. 

Η παρούσα πρόσκληση καλύπτει τα ακόλουθα τρία έργα του υποπρογράμματος «Πολιτισμός»: Έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας, Ευρωπαϊκά Δίκτυα, Ευρωπαϊκές πλατφόρμες.

Έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας 
Οι κύριοι στόχοι της στήριξης διακρατικών έργων πολιτιστικής συνεργασίας είναι να στηριχθεί η ικανότητα του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα της Ευρώπης να λειτουργούν σε διακρατικό και διεθνές επίπεδο και να προωθηθεί η διακρατική κυκλοφορία των πολιτιστικών και δημιουργικών έργων καθώς και η διακρατική κινητικότητα των πολιτιστικών και δημιουργικών φορέων, ιδίως των καλλιτεχνών. Οι προτεραιότητες για την ενίσχυση της ικανότητας του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα να λειτουργούν σε διακρατικό επίπεδο είναι οι εξής: 
− υποστήριξη ενεργειών οι οποίες παρέχουν στους πολιτιστικούς και δημιουργικούς φορείς δεξιότητες, ικανότητες και τεχνογνωσία που συμβάλλουν στην ενίσχυση του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα, ενθαρρύνοντας κυρίως την προσαρμογή στις ψηφιακές τεχνολογίες, τη δοκιμή καινοτόμων προσεγγίσεων για την προσέλκυση του κοινού και τη δοκιμή νέων επιχειρηματικών και διαχειριστικών προτύπων· 
− υποστήριξη ενεργειών οι οποίες επιτρέπουν σε πολιτιστικούς και δημιουργικούς φορείς να συνεργάζονται σε διεθνές επίπεδο και να διεθνοποιούν τη σταδιοδρομία τους και τις δραστηριότητές τους στην Ένωση και έξω από αυτή, κατά το δυνατόν με βάση μακροπρόθεσμες στρατηγικές· 
− υποστήριξη με σκοπό την ενίσχυση ευρωπαϊκών πολιτιστικών και δημιουργικών οργανώσεων και διεθνών δικτύων, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε ευκαιρίες επαγγελματικού χαρακτήρα. 
 
Οι προτεραιότητες ως προς την προώθηση της διακρατικής κυκλοφορίας και κινητικότητας είναι οι εξής: 
− στήριξη διεθνών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα εκθέσεων, ανταλλαγών και φεστιβάλ, 
− υποστήριξη της κυκλοφορίας της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας με σκοπό να εξασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή προσβασιμότητα, 
− υποστήριξη της διεύρυνσης του κοινού ως μέσου προσέλκυσης ενδιαφέροντος και βελτίωσης της πρόσβασης σε ευρωπαϊκά πολιτιστικά και δημιουργικά έργα και σε υλικά και άυλα στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Η διεύρυνση του κοινού επιδιώκει να βοηθήσει τους ευρωπαίους καλλιτέχνες και τους επαγγελματίες στον πολιτιστικό τομέα καθώς και τα έργα τους να 
φτάσουν σε όσο το δυνατό περισσότερους ανθρώπους σε ολόκληρη την Ευρώπη και να επεκτείνουν την πρόσβαση των υποεκπροσωπούμενων ομάδων σε πολιτιστικά έργα· έχει επίσης ως στόχο να βοηθήσει τις πολιτιστικές οργανώσεις να προσαρμοστούν στην ανάγκη εξεύρεσης νέων και καινοτόμων τρόπων διεύρυνσης του κοινού για να το διατηρήσουν, αλλά και για να προσελκύσουν νέο κοινό, διαφορετικό, ακόμα και για να πλησιάσουν το έως τώρα «μη κοινό», και για να βελτιώσουν την εμπειρία τόσο για το σημερινό όσο και το μελλοντικό κοινό και για να εμβαθύνουν τη σχέση τους. 
 
Το μέτρο αυτό παρέχει μια ευέλικτη, διεπιστημονική προσέγγιση. Τα έργα μπορεί να επικεντρώνονται είτε σε μία ή περισσότερες προτεραιότητες, είτε σε ένα ή σε περισσότερα σημεία της αλυσίδας αξίας, είτε σε έναν είτε σε περισσότερους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς. 
 
Επιλέξιμα έργα 
Ανάλογα με την κλίμακα, τις ανάγκες, τη φύση, τους στόχους και τις προτεραιότητες του έργου, οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν να υποβάλουν αίτηση στο πλαίσιο είτε της κατηγορίας 1 — Μικρότερης κλίμακας έργα συνεργασίας ή της κατηγορίας 2 — Μεγαλύτερης κλίμακας έργα συνεργασίας. 
 
Κατηγορία 1: Μικρότερης κλίμακας έργα συνεργασίας 
Η κατηγορία αυτή των έργων 
- περιλαμβάνει έναν επικεφαλής έργου και τουλάχιστον δύο άλλους εταίρους που έχουν την έδρα τους σε τρεις τουλάχιστον διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»– υποπρόγραμμα «Πολιτισμός». Είτε ο επικεφαλής του έργου ή ένας από τους εταίρους πρέπει να έχει την έδρα του σε χώρα που αναφέρεται στις κατηγορίες 1, 3 ή 4 στις επιλέξιμες χώρες. 
- αποτελεί αντικείμενο αίτησης για ποσό που δεν υπερβαίνει τα 200 000 ευρώ που αντιπροσωπεύουν κατ’ανώτατο όριο το 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. 
 
Κατηγορία 2: Μεγαλύτερης κλίμακας έργα συνεργασίας 
Η κατηγορία αυτή των έργων 
- περιλαμβάνει έναν επικεφαλής έργου και τουλάχιστον πέντε άλλους εταίρους που έχουν την έδρα τους σε έξι τουλάχιστον διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»–υποπρόγραμμα «Πολιτισμός». Είτε ο επικεφαλής του έργου ή ένας από τους εταίρους πρέπει να έχει την έδρα του σε χώρα που αναφέρεται στις κατηγορίες 1, 3 ή 4 στις επιλέξιμες χώρες. 
- αποτελεί αντικείμενο αίτησης για ποσό που δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ που αντιπροσωπεύουν κατ’ανώτατο όριο το 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. 
 
Και για τις δύο κατηγορίες έργων, η μέγιστη διάρκεια (επιλέξιμη περίοδος) είναι 48 μήνες. 
 
Κριτήρια ανάθεσης 
Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
1. Συνάφεια (35) 
Το κριτήριο αυτό αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο το έργο θα συμβάλει στην ενίσχυση του επαγγελματισμού και της ικανότητας του τομέα να λειτουργεί σε διακρατικό επίπεδο, στην προώθηση της διακρατικής κυκλοφορίας των πολιτιστικών και δημιουργικών έργων και στην κινητικότητα καλλιτεχνών και στη βελτίωση της πρόσβασης σε πολιτιστικά και δημιουργικά έργα. 
 
2. Ποιότητα του περιεχομένου και των δραστηριοτήτων (25) 
Το κριτήριο αυτό αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο το έργο θα εφαρμοστεί στην πράξη (ποιότητα των δραστηριοτήτων και παραδοτέων, πείρα του προσωπικού που είναι αρμόδιο για τα έργα και ρυθμίσεις εργασίας), με ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να βοηθήσουν να εφαρμοστεί μια στρατηγική διεύρυνσης του κοινού. 
 
3. Επικοινωνία και διάδοση (20) 
Το κριτήριο αυτό αξιολογεί την επικοινωνιακή προσέγγιση του έργου όσον αφορά τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματά του και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών στο πλαίσιο του τομέα, αλλά και σε διασυνοριακό επίπεδο. Στόχος είναι να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των αποτελεσμάτων του έργου, δημοσιοποιώντας τα όσο το δυνατόν ευρύτερα σε τοπικό, 
περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε η ακτίνα επιρροής τους να ξεπερνά όσους σχετίζονται άμεσα με το έργο και ο αντίκτυπός τους να υπερβαίνει τη διάρκεια ζωής του έργου. 
 
4. Ποιότητα της σύμπραξης (20) 
Το κριτήριο αυτό αξιολογεί το βαθμό στον οποίο η γενική οργάνωση και ο συντονισμός του έργου θα διασφαλίσει την αποτελεσματική υλοποίηση των δραστηριοτήτων και θα συμβάλει στην βιωσιμότητά τους. 

Ευρωπαϊκά Δίκτυα 
Το μέτρο αυτό προσφέρει ενέργειες επιχορήγησης για ευρωπαϊκά δίκτυα που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Πρόκειται για διαρθρωμένες ομάδες οργανώσεων που εκπροσωπούν τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, στόχος των οποίων είναι να ενισχύσουν την ικανότητα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα να λειτουργούν σε διακρατικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η προσαρμογή στις αλλαγές, με σκοπό την επίτευξη των γενικών στόχων για την προώθηση και την προαγωγή της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας, καθώς και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αυτών των τομέων, και μέσω της προώθησης της καινοτομίας. Η στήριξη των ευρωπαϊκών δικτύων προορίζεται να έχει διαρθρωτικές συνέπειες στους φορείς του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα και, ως εκ τούτου, ένας περιορισμένος αριθμός δικτύων με ευρεία κάλυψη θα στηριχθεί σε ένα ισομερές φάσμα τομέων. Θα ήταν ευπρόσδεκτες μεγαλύτερες συνέργιες μεταξύ των υφιστάμενων δικτύων ώστε να ενισχυθεί η οργανωτική και δημοσιονομική διάρθρωση και να αποφευχθεί η άσκοπη επικάλυψη προσπαθειών, εφόσον είναι εφικτό. 
 
Οι προτεραιότητες του προγράμματος που αφορούν την ενίσχυση της ικανότητας του τομέα να λειτουργεί σε διακρατικό επίπεδο και πάνω στις οποίες ζητείται από τους υποψηφίους ρητώς να βασίσουν την αίτησή τους, είναι οι ακόλουθες: 
- υποστήριξη ενεργειών οι οποίες παρέχουν στους πολιτιστικούς και δημιουργικούς φορείς δεξιότητες, ικανότητες και τεχνογνωσία που συμβάλλουν στην ενίσχυση του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα, ενθαρρύνοντας κυρίως την προσαρμογή στις ψηφιακές τεχνολογίες, τη δοκιμή καινοτόμων προσεγγίσεων για την ανάπτυξη του κοινού και τη δοκιμή νέων επιχειρηματικών και διαχειριστικών προτύπων· 
- υποστήριξη ενεργειών οι οποίες επιτρέπουν σε πολιτιστικούς και δημιουργικούς φορείς να συνεργάζονται σε διεθνές επίπεδο και να διεθνοποιούν τη σταδιοδρομία τους και τις δραστηριότητές τους στην Ένωση και έξω από αυτή, κατά το δυνατόν με βάση μακροπρόθεσμες στρατηγικές· 
- υποστήριξη με σκοπό την ενίσχυση ευρωπαϊκών πολιτιστικών και δημιουργικών οργανώσεων και διεθνών δικτύων, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε ευκαιρίες επαγγελματικού χαρακτήρα. 

Κριτήρια επιλεξιμότητας - Επιλέξιμοι υποψήφιοι 
Τα ευρωπαϊκά δίκτυα που καλύπτουν αποκλειστικά τον οπτικοακουστικό τομέα και/ή δραστηριότητες που καλύπτονται ήδη από το υποπρόγραμμα MEDIA δεν είναι επιλέξιμα καθώς οι ανάγκες για τη δημιουργία ικανοτήτων που προσδιορίστηκαν για τον οπτικοακουστικό τομέα αντιμετωπίζονται με διάφορους τρόπους στο υποπρόγραμμα MEDIA. 
 
Ωστόσο, τα ευρωπαϊκά δίκτυα που αποτελούνται κυρίως από μη οπτικοακουστικούς τομείς που περιλαμβάνουν μέλη από τον οπτικοακουστικό τομέα θα είναι επιλέξιμα. Επίσης επιλέξιμα είναι τα ευρωπαϊκά δίκτυα που αποτελούνται από τουλάχιστον 15 οργανώσεις-μέλη (όχι φυσικά πρόσωπα) που έχουν νόμιμα εγκατασταθεί σε τουλάχιστον 10 διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Τουλάχιστον 5 οργανώσεις-μέλη πρέπει να έχουν την έδρα τους σε 5 διαφορετικές χώρες αναφερόμενες στις κατηγορίες 1, 3 ή 4 των επιλέξιμων χωρών. Τα ευρωπαϊκά δίκτυα θα πρέπει να διαθέτουν νομική προσωπικότητα επί 2 τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων και τα οποία είναι σε θέση να αποδείξουν την υπόστασή τους ως νομικών προσώπων. Στην περίπτωση νεοσύστατων δικτύων ως αποτέλεσμα κοινοπραξίας ή συγχώνευσης υφιστάμενων δικτύων, το κριτήριο αυτό θα αξιολογηθεί για κάθε μεμονωμένο δίκτυο που έχει αναμειχθεί σε νεοσυσταθέντα φορέα. 

Επιλέξιμα έργα 
Η αίτηση για συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης πρέπει να περιλαμβάνει ένα σχέδιο δράσης που να καλύπτει όλη τη διάρκεια της συμφωνίας. Τα δε έργα που καλύπτονται από την συμφωνία πλαίσιο εταιρικής σχέσης πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης πλήρη περιγραφή των δραστηριοτήτων που πρόκειται να διεξαχθούν κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους. Για τα δύο επόμενα έτη, οι υποψήφιοι που επιλέγονται βάσει της συμφωνίας πλαισίου εταιρικής σχέσης θα κληθούν να υποβάλουν πλήρη περιγραφή των δραστηριοτήτων για κάθε συγκεκριμένο έτος. Οι ειδικές ετήσιες επιχορηγήσεις βάσει της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των 250 000 ευρώ. Η αιτούμενη επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβεί το 80% του ετήσιου επιλέξιμου προϋπολογισμού. 
 
Κριτήρια ανάθεσης 
Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
 
1. Συνάφεια (30) 
Το κριτήριο αυτό αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο οι δραστηριότητες του δικτύου θα συμβάλουν στην ενίσχυση του επαγγελματισμού και της ικανότητας του τομέα να λειτουργεί σε διακρατικό επίπεδο, στην προώθηση της διακρατικής κυκλοφορίας των πολιτιστικών και δημιουργικών έργων και στην κινητικότητα καλλιτεχνών και στη βελτίωση της πρόσβασης σε πολιτιστικά και δημιουργικά έργα. 
 
2. Ποιότητα του περιεχομένου και των δραστηριοτήτων (25) 
Το κριτήριο αυτό αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο το έργο θα εφαρμοστεί στην πράξη (ποιότητα των δραστηριοτήτων και παραδοτέων, πείρα του προσωπικού που είναι αρμόδιο για τα έργα και τις ρυθμίσεις εργασίας). 
 
3. Επικοινωνία και διάδοση (15) 
Το κριτήριο αυτό αξιολογεί την επικοινωνιακή προσέγγιση του δικτύου όσον αφορά τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματά του και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών στο πλαίσιο του τομέα και σε διασυνοριακό επίπεδο. Στόχος είναι να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των αποτελεσμάτων του έργου, δημοσιοποιώντας τα όσο το δυνατόν ευρύτερα σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε η ακτίνα επιρροής τους να ξεπερνά όσους σχετίζονται άμεσα με το έργο και ο αντίκτυπός τους να υπερβαίνει τη διάρκεια ζωής του έργου. 
 
4. Ποιότητα του ευρωπαϊκού δικτύου (30) 
Αυτό το κριτήριο θα αξιολογεί το πόσο ευρεία είναι η κάλυψη του δικτύου και τον τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλιστεί ότι οι εν λόγω δραστηριότητες μπορεί να υποστηριχθούν και τα αποτελέσματα να διαδοθούν πέρα από τα μέλη του δικτύου. 

Ευρωπαϊκές πλατφόρμες 
Το μέτρο αυτό παρέχει υποστήριξη σε οργανισμούς του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα, στόχος των οποίων είναι: 
− η προώθηση της ανάπτυξης νεοεμφανιζόμενων ταλέντων και η τόνωση της διακρατικής κινητικότητας των πολιτιστικών και δημιουργικών φορέων και η κυκλοφορία των έργων, με τη δυνατότητα άσκησης ευρείας επίδρασης στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα και παραγωγής διαρκών αποτελεσμάτων. 
- η συμβολή στην αύξηση της αναγνώρισης και της προβολής των καλλιτεχνών και των δημιουργών με ισχυρή προσήλωση όσον αφορά τον ευρωπαϊκό προγραμματισμό μέσω των δραστηριοτήτων επικοινωνίας και μιας στρατηγικής σήματος, μεταξύ των οποίων και, κατά περίπτωση, η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού σήματος ποιότητας. 
 
Για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων, τα εν λόγω έργα πρέπει να επικεντρωθούν στις ακόλουθες δράσεις προτεραιότητας: 
− προώθηση της κινητικότητας και της προβολής των δημιουργών και των καλλιτεχνών, ιδίως των πρωτοεμφανιζόμενων και όσων δεν διαθέτουν διεθνή προβολή· 
− τόνωση ενός πραγματικού πανευρωπαϊκού προγραμματισμού των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε μη εγχώρια ευρωπαϊκά πολιτιστικά έργα μέσω διεθνών περιοδειών, εκδηλώσεων, φεστιβάλ και εκθέσεων κ.λπ. 
− εφαρμογή μιας στρατηγικής επικοινωνίας και προβολής του σήματος, συμπεριλαμβανομένης, όπου ενδείκνυται, της ανάπτυξης ενός ευρωπαϊκού σήματος ποιότητας (ή ισοδύναμης δραστηριότητας αναγνώρισης) για τον προσδιορισμό και την προώθηση των μελών της πλατφόρμας που έχουν αποδείξει μια ισχυρή και υψηλής ποιότητας επαγγελματική προσήλωση στους 
στόχους της πλατφόρμας ειδικότερα και στους στόχους της Δημιουργικής Ευρώπης, γενικά· 
− συμβολή στη μεγαλύτερη ανάπτυξη του κοινού μέσω της εκτεταμένης χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας και καινοτόμων προσεγγίσεων. 
− προβολή των αξιών και των διαφόρων πολιτισμών της Ευρώπης, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Δεδομένου ότι το μέτρο στήριξης προορίζεται να ενισχύσει την κρίσιμη μάζα και ένα διαρθρωτικό αποτέλεσμα, μόνο ένας περιορισμένος αριθμός πλατφορμών θα υποστηριχθούν, με σκοπό την επίτευξη ισορροπημένης κάλυψης από διαφορετικούς κλάδους. Επομένως, η πρόθεση δεν είναι η υποστήριξη μεγάλου αριθμού πλατφορμών στον ίδιο τομέα. Αυτό θα ληφθεί υπόψη από τους αξιολογητές κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. Ένας συντονιστικός φορέας καταρτίζει τομεακά κριτήρια για την εν λόγω πλατφόρμα με βάση τις ενδείξεις στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Ο συντονιστής θα διασφαλίζει ότι κάθε μέλος της πλατφόρμας συμμορφώνεται  με τα κριτήρια καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης της και θα είναι αρμόδιος για την επιλογή νέων μελών. 
 
Κριτήρια επιλεξιμότητας - Επιλέξιμοι υποψήφιοι 
Για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων, η πλατφόρμα περιλαμβάνει: 
- τον συντονιστικό φορέα, 
- τους ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς φορείς που είναι μέλη της πλατφόρμας.
 
Πλατφόρμα: Κατά την υποβολή της αίτησης, για να είναι επιλέξιμη, η πλατφόρμα αποτελείται από συντονιστικό φορέα και τουλάχιστον 10 ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς φορείς σε τουλάχιστον 10 διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Τουλάχιστον 5 από αυτούς πρέπει να έχουν την έδρα τους σε χώρες αναφερόμενες στις κατηγορίες 1, 3 ή 4 των επιλέξιμων χωρών. Ο αριθμός των πολιτιστικών φορέων θα μπορούσε να αυξηθεί κατά τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης. 

Συντονιστικός φορέας: Η πλατφόρμα πρέπει να εκπροσωπείται από δεόντως συσταθείσα νομική οντότητα, τον συντονιστικό φορέα, με νομική προσωπικότητα, που έχει την έδρα του σε μία από τις συμμετέχουσες χώρες. Ο συντονιστικός φορέας οφείλει να αντιπροσωπεύει κατάλληλα τα μέλη της πλατφόρμας σε κάθε συμβατική σχέση με τον Οργανισμό που ενδέχεται να συναφθεί στην περίπτωση που επιλεγεί η πλατφόρμα. Στο πλαίσιο αυτό, ο συντονιστικός φορέας πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με κάθε μέλος της πλατφόρμας που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή κοινών ενεργειών. Ο συντονιστικός φορέας θα είναι αρμόδιος για την επιλογή και την παρακολούθηση των μελών της πλατφόρμας καθώς και για τη χορήγηση επιχορηγήσεων στα μέλη της. Για το σκοπό αυτό, ο συντονιστικός φορέας θα καθορίσει ένα σύνολο κριτηρίων που πρέπει να τηρούνται από τα μέλη της πλατφόρμας. Τα κριτήρια αυτά θα ορίζονται στην αίτηση και θα συμμορφώνονται με τους στόχους και τις προτεραιότητες του προγράμματος. 
 
Μέλη της πλατφόρμας: Οι ευρωπαϊκοί πολιτιστικοί φορείς που ορίζονται ως μέλη της θα έχουν ήδη συμμορφωθεί με το σύνολο των κριτηρίων που ορίζονται στην αίτηση τη στιγμή που υποβάλλεται η αίτηση για την πλατφόρμα. Τα μέλη πρέπει, τους προηγούμενους δώδεκα μήνες, να έχουν παρουσιάσει τουλάχιστον το 30% των πρωτοεμφανιζόμενων καλλιτεχνών όπως ορίζεται στον συντονιστικό φορέα. Δεδομένου ότι ο κύριος στόχος του σχεδίου είναι να υποστηριχθεί η προώθηση και η κυκλοφορία πρωτοεμφανιζόμενων καλλιτεχνών, το κριτήριο αυτό πρέπει να τηρείται καθόλη τη διάρκεια ζωής του έργου. Ο συντονιστικός φορέας πρέπει να παρακολουθεί και να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με αυτό το κατώφλι του 30% των πρωτοεμφανιζόμενων καλλιτεχνών. Τα μέλη της πλατφόρμας είναι εταιρείες, ενώσεις ή οργανώσεις των οποίων σκοπός είναι να παρουσιάσουν ευρωπαίους καλλιτέχνες του μη οπτικοακουστικού πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα και τα έργα τους. Πρέπει να διαθέτουν νομική προσωπικότητα για 2 τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων και να είναι σε θέση να αποδείξουν την υπόστασή τους ως νομικών προσώπων. 
 
Επιλέξιμα έργα 
Η αίτηση για συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένη, μετρήσιμη και συναφή δέσμη κριτηρίων για την επιλογή/παρακολούθηση των μελών της πλατφόρμας, καθώς και ένα πρόγραμμα εργασίας για τις δραστηριότητες της πλατφόρμας συμπεριλαμβανομένων των κοινών δραστηριοτήτων μεταξύ των μελών της πλατφόρμας που πρέπει να εφαρμοστεί ή να διευκολυνθεί από τον συντονιστικό φορέα σε όλη τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης. Η δέσμη κριτηρίων καθώς και το σχέδιο εργασίας πρέπει να εξηγούνται πλήρως και αναλυτικά στην πρόταση που θα υποβληθεί. Τα έργα που καλύπτονται από την συμφωνία πλαίσιο εταιρικής σχέσης πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης πλήρη περιγραφή των δραστηριοτήτων που πρόκειται να διεξαχθούν κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους. Για τα δύο επόμενα έτη, οι υποψήφιοι που επιλέγονται βάσει της συμφωνίας πλαισίου εταιρικής σχέσης θα κληθούν να υποβάλουν πλήρη περιγραφή των δραστηριοτήτων για κάθε συγκεκριμένο έτος. Οι ειδικές ετήσιες επιχορηγήσεις βάσει της συμφωνίας-
πλαισίου εταιρικής σχέσης δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των 500 000 ευρώ. Η αιτούμενη επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβεί το 80% του ετήσιου επιλέξιμου προϋπολογισμού. 
 
Επιλέξιμες δραστηριότητες 
Όσον αφορά τον συντονιστικό φορέα, οι επιλέξιμες δραστηριότητες είναι αυτές που σχετίζονται με: 
- τον συντονισμό, τον έλεγχο, την προώθηση, την αξιολόγηση και την εποπτεία των δραστηριοτήτων των μελών της πλατφόρμας καθώς και των δραστηριοτήτων σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη της πλατφόρμας, όπως για παράδειγμα η επιλογή νέων μελών. 
- σχεδιασμός και εφαρμογή της ανακοίνωσης και της στρατηγικής του σήματος (συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού σήματος ποιότητας) 
- παροχή χρηματοδοτικής στήριξης σε τρίτους (μέλη της πλατφόρμας) για την υλοποίηση των επιλέξιμων δραστηριοτήτων. 
 
Εκτός από τα παραπάνω, οι επιλέξιμες δραστηριότητες μπορούν να περιλαμβάνουν δραστηριότητες συντονισμού και παρακολούθησης με επικεφαλής τον συντονιστικό φορέα για τη διευκόλυνση κοινών ενεργειών μεταξύ των μελών της πλατφόρμας. Οι κοινές αυτές ενέργειες πρέπει να σχετίζονται συγκεκριμένα με: 
- κυκλοφορία των δημιουργών και των καλλιτεχνών, ιδίως των νέων ταλέντων, καθώς και των έργων τους μεταξύ των μελών της πλατφόρμας.
- δραστηριότητες δικτύωσης και μάθηση από ομοτίμους μεταξύ των πολιτιστικών διαχειριστών των μελών της πλατφόρμας με σκοπό να επιτύχουν τους στόχους της πλατφόρμας 
 
Όσον αφορά τα μέλη της πλατφόρμας, οι επιλέξιμες δραστηριότητες είναι αυτές που σχετίζονται με: 
- την ανάπτυξη της κινητικότητας των δημιουργών και των καλλιτεχνών — ιδίως όσων δεν προβάλλονται διεθνώς – με την υποστήριξη ισχυρού ευρωπαϊκού προγραμματισμού· 
- βελτίωση της προώθησης και της προβολής των νεοεμφανιζόμενων ταλέντων από άλλες ευρωπαϊκές χώρες· 
- συμβολή στην προσέλκυση κοινού· 
- συμβολή στις βιώσιμες δραστηριότητες δικτύωσης εντός της πλατφόρμας· 
- προβολή των αξιών και των διαφόρων πολιτισμών της Ευρώπης, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Κριτήρια ανάθεσης 
Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
 
1. Σκοπιμότητα (25) 
Το κριτήριο αυτό αξιολογεί τη συνάφεια της πλατφόρμας ως προς την επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων του μέτρου και, ειδικότερα, την καταλληλότητα της δέσμης των κριτηρίων που έχουν καθοριστεί από τον συντονιστικό φορέα για να εξασφαλιστεί ότι τα επιλεγμένα μέλη μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων του προγράμματος, ότι έχουν υψηλά πολιτιστικά χαρακτηριστικά και έχουν δεσμευτεί για την προώθηση της προβολής των αξιών της ΕΕ. Η δέσμη των κριτηρίων και ο ορισμός των πρωτοεμφανιζόμενων καλλιτεχνών και δημιουργών προσαρμόζονται στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η πλατφόρμα. 
 
2. Ποιότητα του περιεχομένου και των δραστηριοτήτων (20) 
Το κριτήριο αυτό αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο το σχέδιο θα εφαρμοστεί στην πράξη (ποιότητα των δραστηριοτήτων και παραδοτέων, πείρα του προσωπικού που είναι αρμόδιο για το έργο), με ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να βοηθήσουν να εφαρμοστεί μια στρατηγική προσέλκυσης του κοινού. 
 
3. Προώθηση, επικοινωνία και στρατηγική σήματος (30) 
Το κριτήριο αυτό αξιολογεί την προσέγγιση για την προώθηση της πλατφόρμας και την κοινοποίηση των δραστηριοτήτων των μελών. Στόχος επίσης είναι να μεγιστοποιηθούν οι διαρθρωτικές συνέπειες του έργου, με την ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας στρατηγικής του σήματος τον προσδιορισμό των μελών της πλατφόρμας ως υψηλής ποιότητας πολιτιστικών φορέων που έχουν δεσμευτεί να προωθούν τις αξίες της ΕΕ και τους στόχους του προγράμματος. 
 
4. Ποιότητα της πλατφόρμας (25) 
Το κριτήριο αυτό αξιολογεί το βαθμό στον οποίο η γενική οργάνωση και ο συντονισμός του έργου θα διασφαλίσει την αποτελεσματική υλοποίηση των δραστηριοτήτων. 

Προϋπολογισμός 
Το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» της Δημιουργικής Ευρώπης– έχει συνολικό προϋπολογισμό 454,8 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2014-2020. Οι συνολικές πιστώσεις για το 2014 για αυτή την πρόσκληση θα ανέρχονται περίπου σε 48.375.537 ευρώ. Ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, η ετήσια κατανομή του προϋπολογισμού ανά σχέδιο (σύμφωνα με τις προσεγγίσεις που αναφέρονται κατωτέρω) εγκρίνεται από την επιτροπή προγράμματος. 
 
Ο προϋπολογισμός 2014 για τα ακόλουθα έργα διαμοργφώνεται ως εξής: 
- Έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας: 38 000 000 ευρώ 
- Ευρωπαϊκά δίκτυα: 38 000 000 ευρώ. 
- Ευρωπαϊκές πλατφόρμες: 3.400.000 ευρώ. 

Προθεσμία υποβολής προτάσεων 
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά ανά μέτρο και ημερομηνία ως εξής: 
- Έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας: 5 Μαρτίου 2014.
- Ευρωπαϊκά δίκτυα: 19 Μαρτίου 2014. 
- Ευρωπαϊκές πλατφόρμες: 19 Μαρτίου 2014.
 
Πληροφορίες 
Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, τα έντυπα των αιτήσεων, καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ανωτέρω πρόγραμμα μπορείτε να αναζητήσετε στη σχετική ιστοσελίδα του προγράμματος.

Επίσης, στο αρμόδιο εθνικό σημείο επαφής: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Εύα Καρανικόλα, τηλ: (+30) 210-3230323,  φαξ: (+30) 210-3310796), e-mail: ccp.greece@culture.gr. 
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved