ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Έρχεται σήμα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών

Αθήνα 13.3.2014, 23:54

Το σήμα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών παρουσίασε σήμερα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης

Μέσα από τη δράση αυτή προωθούνται τα τοπικά προϊόντα και η τοπική επιχειρηματικότητα, μέρος της οποίας αποτελούν οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις παραγωγών και μεταποιητών των ελληνικών προϊόντων. Σκοπός του είναι η εδραίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα ελληνικά προϊόντα και η αποφυγή φαινομένων παραπλάνησης τους, η προστασία των συμφερόντων των παραγωγών από απομιμήσεις και αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Ήδη η Επιτροπή Ελληνικού Σήματος έχει ολοκληρώσει τους Κανονισμούς για την απονομή του σήματος στα αλκοολούχα προϊόντα καθώς και στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό για τα αλκοολούχα προϊόντα, φορέας απονομής του Ελληνικού Σήματος ορίζεται το Γενικό Χημείο του Κράτους, ενώ βασικά σημεία για την απονομή του είναι: α) η παρασκευή και εμφιάλωση του προϊόντος εντός των ορίων της Ελλάδας από εγκεκριμένους ποτοποιούς και β) να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για τα αλκοολούχα ποτά.  

Αντίστοιχα, στον Κανονισμό για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, φορέας απονομής του Ελληνικού Σήματος στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα ορίζεται ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα», ενώ βασικό κριτήριο για την απονομή του σήματος στην αιτούσα επιχείρηση είναι μεταξύ άλλων η εγκατάσταση στην Ελλάδα των μονάδων επεξεργασίας και συσκευασίας γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και η καθιέρωση και τήρηση διαδικασίας ιχνηλασιμότητας.

Το υπουργείο Ανάπτυξης απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή σε διαγωνισμό για την ανάδειξη του σήματος το οποίο θα ταυτοποιεί την ελληνική προέλευση προϊόντων και υπηρεσιών διαφόρων κατηγοριών, η προθεσμία υποβολής των προτάσεων των ενδιαφερομένων έληξε στις  20 Φεβρουαρίου 2014.

* Ακολουθούν:
1. Η απόφαση για τα αλκολούχα ποτά
2. Η απόφαση για τα γαλακτοκομικά προϊόντα
3. Ερωταπαντήσεις (του υπουργείου Ανάπτυξης)
4. Το κείμενο της σχετικής συνέντευξης ΤύπουΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού  Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά»
ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 397/88 «Περί Οργανισμού  του Υπ. Εμπορίου»  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα .
3. Τις διατάξεις του Π.Δ.  59/96 (ΦΕΚ 51/Α/96) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του ΠΔ 63/2005 «Κωδικοποίηση των διατάξεων  για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα»(ΦΕΚ 98/Α/05).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152 /Α/25-06-13) «Τροποποίηση του ΠΔ 85/12 (Α 141)-Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών. Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού  και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως»».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153 /Α/25-06-13) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7.Την υπ’ αρίθμ. 27858/ΔΙΟΕ/546 απόφαση του πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιο Σκορδά (ΦΕΚ 1653/Β/4.7.13
8. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/99) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».  
9. Τις διατάξεις των άρθρων 184 έως 196 του Ν. 4072 /2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος-Νέα εταιρική μορφή - Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων –Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει με τον υπ αρίθμ Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 120/A/29-05-2013). 
10. Τον καν. (ΕΚ) 110/2008 «σχετικά με τον ορισμό, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου».
11. Το ν. 2969/2001 (ΦΕΚ 281/Α’/18-12-2001).
12. Την υπ’ αριθ. 030/077/2131/23-8-2011 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών» (ΦΕΚ 1946/Β’/31-8-2011).
13. Την υπ’ αριθ. 07927 ΕΞ/19-9-2012 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2574/Β’/24-9-2012).
14. To γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ
Άρθρο 1 
Κατηγορία προϊόντων
Ο παρών κανονισμός αφορά την απονομή του Ελληνικού  Σήματος στα αλκοολούχα ποτά, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του καν. (ΕΚ) 110/2008 «σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου».

Άρθρο 2
Ορισμοί
α) Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ακολουθούνται οι τεχνικοί ορισμοί και οι τεχνικές απαιτήσεις των Παραρτημάτων  Ι και ΙΙ του καν.  (ΕΚ) 110/2008, καθώς και οι ορισμοί του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 30/077/2131/2011 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών».
β) Δικαιούχος χρήσης του σήματος ορίζεται σε κάθε περίπτωση η παραγωγός ποτοποιία, η οποία είναι υπεύθυνη για την τήρηση των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας.

Άρθρο 3
Προϋποθέσεις απονομής του Ελληνικού Σήματος
1) Προκειμένου να επιτρέπεται η  χρήση του Ελληνικού Σήματος, το αλκοολούχο ποτό πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
α) να παρασκευάζεται και εμφιαλώνεται εντός των ορίων της Ελλάδας από εγκεκριμένους κατά νόμον ποτοποιούς.
β) να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για τα αλκοολούχα ποτά.
2) Για τα αλκοολούχα ποτά που φέρουν νομίμως γεωγραφική ένδειξη που αναφέρεται στην Ελλάδα ή σε περιοχή της, ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από την οικεία υπουργική απόφαση, με την οποία αναγνωρίζεται η εν λόγω γεωγραφική ένδειξη ή/και καθορίζονται οι όροι χρήσης της.

Άρθρο 4
Φορέας Απονομής και Ελέγχου του Ελληνικού Σήματος
Φορέας Απονομής και Ελέγχου του Σήματος στα αλκοολούχα ποτά ορίζεται η Γενική Διεύθυνση του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ).

Άρθρο 5 
Διαδικασία απονομής του Ελληνικού Σήματος
1) Ο ποτοποιός που επιθυμεί τη χορήγηση του Σήματος για συγκεκριμένο/α προϊόντα του υποβάλλει σχετική αίτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του ν. 4072/2012 στη Χημική Υπηρεσία που εποπτεύει το ποτοποιείο, όπου παράγεται το ποτό.  
2) Η αίτησή του περιέχει:
α) Επί φυσικών προσώπων, το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και τη διεύθυνση του αιτούντος. Επί νομικών προσώπων, τη μορφή, την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο αυτών, την έδρα και το νόμιμο εκπρόσωπό τους.
β) Την άδεια ποτοποιού, η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2969/2001.
γ) Τη βεβαίωση συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία του υπό αίτησιν αλκοολούχου ποτού, η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. 30/077/2131/2011 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, και η οποία αντικαθιστά τις δηλώσεις που προβλέπονται από τα εδάφια γ και δ της παραγράφου 2 του άρθρου 192 του ν. 4072/2012.
δ) Τη δήλωση που προβλέπεται στο εδάφιο ε της παραγράφου 2 του άρθρου 192 του ν. 4072/2012.  
3) Η ως άνω Χημική Υπηρεσία υποβάλλει τα στοιχεία, μαζί με την εισήγησή  της, στη Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γενικού Χημείου του Κράτους.
4) α) Η Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γενικού Χημείου του Κράτους είναι υπεύθυνη για την καταχώριση των στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 190 του ν. 4072/2012. 
β) Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο ηλεκτρονικό μητρώο είναι τα κατωτέρω:
- η επωνυμία πώλησης
- η εμπορική ονομασία
- άλλες διακριτικές ενδείξεις σημαντικές για την ταυτότητα του ποτού.
- ο αλκοολικός τίτλος
- τα πλήρη στοιχεία  του παραγωγού ποτοποιού (ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή επωνυμία νομικού προσώπου, διακριτικός τίτλος, εάν υφίσταται, πλήρης διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας -τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, φαξ).
- τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης, για λογαριασμό της οποίας παράγεται το αλκοολούχο ποτό, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 της υπ’ αριθ. 30/077/2131/2011 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
γ) Τα στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου βασίζονται στα αντίστοιχα στοιχεία της βεβαίωσης συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία, καθώς και στα στοιχεία του φακέλου βάσει των οποίων χορηγήθηκε η βεβαίωση αυτή.
5) Η Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γενικού Χημείου του Κράτους χορηγεί στον δικαιούχο του Σήματος βεβαίωση καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 191 του ν. 4072/2012. Την βεβαίωση αυτή κοινοποιεί στην Χημική Υπηρεσία που εποπτεύει την ποτοποιία.

Άρθρο 6
Έλεγχος - κυρώσεις
1) Ο έλεγχος της νομιμότητας χρήσης του Ελληνικού Σήματος ασκείται από τις Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους στα πλαίσια των ελεγκτικών του αρμοδιοτήτων όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλκοολούχων ποτών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερα:
α) Η Χημική Υπηρεσία που εποπτεύει την ποτοποιία δικαιούχο χρήσης του Ελληνικού Σήματος ασκεί τον έλεγχο τήρησης των όρων χρήσης του Σήματος από την ποτοποιία.
β) Κατά την εξέταση των δειγμάτων του αγορανομικού ελέγχου η Χημική Υπηρεσία που διενεργεί την εξέταση των δειγμάτων που φέρουν το Ελληνικό Σήμα ελέγχει τη νομιμότητα χρήσης του.
γ) Η Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου,  Ζύθου ασκεί συντονιστικό και εποπτικό ρόλο όσον αφορά τον έλεγχο χρήσης του Ελληνικού Σήματος.
2) α) Αρμόδια Αρχή για την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 194 του ν. 4072/2012 είναι η Χημική Υπηρεσία που εποπτεύει την ποτοποιία δικαιούχο του Ελληνικού Σήματος.
β) Αρμόδια Αρχή για την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 3  του άρθρου 194 του ν. 4072/2012 είναι η Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γενικού Χημείου του Κράτους.
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

OΙ  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

ΘΕΜΑ «Κανονισμός  Απονομής Ελληνικού Σήματος στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 397/88 «Περί Οργανισμού  του Υπ. Εμπορίου»  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα .
3. Τις διατάξεις του Π.Δ.  59/96 (ΦΕΚ 51/Α/96) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του ΠΔ 63/2005 «Κωδικοποίηση των διατάξεων  για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα»(ΦΕΚ 98/Α/05).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152 /Α/25-06-13) «Τροποποίηση του ΠΔ 85/12 (Α 141)-Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών. Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού  και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως»».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153 /Α/25-06-13) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7.Την υπ’ αρίθμ. 27858/ΔΙΟΕ/546 απόφαση του πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιο Σκορδά (ΦΕΚ 1653/Β/4.7.13
8. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/99) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».  
9. Τις διατάξεις των άρθρων 184 έως 196 του Ν. 4072 /2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος-Νέα εταιρική μορφή - Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων –Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει με τον υπ αρίθμ Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 120/A/29-05-2013). 
10. Την υπ’ αριθμ. Υ44/5−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακόπουλο Μάξιμο» (Β΄ 2094/2012).
11. Το σχέδιο Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στο Γάλα και τα Γαλακτοκομικά Προϊόντα που εκπόνησε ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ» με τη συμβολή Τεχνικής Επιτροπής από εκπροσώπους φορέων παραγωγής, έρευνας, επιστήμης, κρατικών υπηρεσιών και συλλογικών οργάνων που εμπλέκονται στον τομέα αυτό.
12. Τα αποτελέσματα δημόσιαs διαβούλευσηs του σχεδίου Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στο Γάλα και τα Γαλακτοκομικά Προϊόντα που διεξήχθη από 4 έως 25-10-2013.
13. Την εισήγηση της Επιτροπής Ελληνικού Σήματος σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 7 απόφασή της.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Σκοπός
1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η έκδοση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως προβλέπει ο Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α’/2012).
2. Ο παρών Κανονισμός διασφαλίζει τη λειτουργία ενιαίου και ομοιογενούς πλαισίου αξιόπιστων, αμερόληπτων και αποτελεσματικών διαδικασιών ελέγχου και απονομής του Ελληνικού Σήματος στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Πεδίο Εφαρμογής
1. Ο παρών Κανονισμός καθορίζει: 
i) τα προϊόντα στα οποία απονέμεται το Ελληνικό Σήμα, 
ii) τις διαδικασίες, τους όρους, τις προϋποθέσεις και το τέλος απονομής του, 
iii) το Φορέα που απονέμει το Ελληνικό Σήμα, ελέγχει την τήρηση των όρων και των απαιτήσεων απονομής και διατήρησής του και επιβάλλει κυρώσεις σε περιπτώσεις παράβασής του και 
iv) τις υποχρεώσεις του Φορέα Απονομής και των δικαιούχων χρήσης του Ελληνικού Σήματος.
2. Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού αφορά:
i) στις επιχειρήσεις γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, οι οποίες επιθυμούν να διαθέσουν στην αγορά προϊόντα τους που θα φέρουν στην επισήμανσή τους το Ελληνικό Σήμα.
ii) στο Φορέα Απονομής του Ελληνικού Σήματος στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.
iii) στην Επιτροπή Ελληνικού Σήματος.
3. Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη διεθνών, ενωσιακών και εθνικών διατάξεων.

Άρθρο 3
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 
i) Ελληνικό Σήμα: το προαιρετικό σήμα διάκρισης της προέλευσης των ελληνικών προϊόντων (σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο Ν.4072/2012 όπως ισχύει κάθε φορά).
ii) Επιχείρηση: η επιχείρηση που διαθέτει στην αγορά γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα με την επωνυμία της. 
iii) Φορέας Απονομής: ο Φορέας που απονέμει το Ελληνικό Σήμα στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα, διενεργεί ελέγχους για την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων απονομής και διατήρησής του και επιβάλλει κυρώσεις στις επιχειρήσεις.  
iv) Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων-Υπηρεσιών (εν συντομία «Μητρώο»): το Μητρώο που τηρείται στη Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στο οποίο καταχωρίζεται ανά κατηγορία προϊόντος και υπηρεσίας κάθε απονομή, ανανέωση, μεταβίβαση και ανάκληση προσωρινή ή οριστική της χρήσης του Σήματος. 
v) Βεβαίωση καταχώρισης στο Μητρώο (εν συντομία «Βεβαίωση»): το έγγραφο που εκδίδει ο Φορέας Απονομής, το οποίο πιστοποιεί το δικαίωμα χρήσης του Σήματος για συγκεκριμένο προϊόν και την καταχώρηση του δικαιούχου χρήσης του Ελληνικού Σήματος στο Μητρώο.
vi) Προσυσκευασμένο προϊόν: Η χωριστή μονάδα γάλακτος ή γαλακτοκομικού προϊόντος προς πώληση που προορίζεται να παρουσιασθεί ως έχει στον τελικό καταναλωτή και αποτελείται από το προϊόν και τη συσκευασία μέσα στην οποία έχει τοποθετηθεί πριν από τη διάθεσή του προς πώληση, κατά τρόπο που να μην είναι δυνατόν να τροποποιηθεί το περιεχόμενο χωρίς να ανοιχθεί ή να τροποποιηθεί η συσκευασία.
vii) Αυτόματος πωλητής γάλακτος: Η μηχανή χύμα πώλησης θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος προς πόση.
viii) Ιχνηλασιμότητα: Η ικανότητα να προσδιορίζεται η προέλευση και η ταυτότητα ενός προϊόντος με τη βοήθεια διαδικασιών συγκεκριμένης καταγραφής και ταυτοποίησης.

Άρθρο 4
Προϊόντα 
Τα προϊόντα στα οποία απονέμεται το Ελληνικό Σήμα είναι τα:
i) «Είδη γάλακτος» που διατίθενται στην κατανάλωση, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 80 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
ii) «διατηρημένα γάλατα, μερικά και ολικά αφυδατωμένα», όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα I του άρθρου 80(α) του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
iii) «αφρόγαλα», «βούτυρο» και «γαλακτικές λιπαρές ύλες», όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 81 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
iv) «γιαούρτι», όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 82 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
v) «τυροκομικά προϊόντα», όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 83 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
vi) «ρυζόγαλο», «κρέμα» και «επιδόρπια με βάση το γάλα», όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 84 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

Άρθρο 5
Καθορισμός Φορέα Απονομής 
Φορέας Απονομής του Ελληνικού Σήματος στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα ορίζεται ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ).

Άρθρο 6
Απαιτήσεις για την απονομή του Ελληνικού Σήματος
1. Για την απονομή του Ελληνικού Σήματος στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα, πρέπει να τηρούνται οι κάτωθι απαιτήσεις:
i) το νωπό γάλα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των προϊόντων του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού, να παράγεται σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα. 
ii) οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας και συσκευασίας γάλακτος, καθώς και οι εγκαταστάσεις παραγωγής και συσκευασίας γαλακτοκομικών προϊόντων, να εδρεύουν στην Ελλάδα. 
iii) τα προϊόντα του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού που χρησιμοποιούνται ως συστατικά σε άλλα προϊόντα του ιδίου άρθρου, να είναι ελληνικής προέλευσης.
iv) το ρύζι που χρησιμοποιείται ως συστατικό του προϊόντος «ρυζόγαλο», να είναι ελληνικής προέλευσης.
v) Το γάλα και τα προϊόντα γάλακτος που χρησιμοποιούνται στα «επιδόρπια με βάση το γάλα», να είναι ελληνικής προέλευσης.
vi) το μέλι που χρησιμοποιείται στα «επιδόρπια με βάση το γάλα», να είναι ελληνικής προέλευσης.
vii) να καθιερώνεται και να τηρείται διαδικασία ιχνηλασιμότητας που περιλαμβάνει:
• τον έλεγχο της ελληνικής προέλευσης του παραλαμβανόμενου γάλακτος,
• τη διασφάλιση της συνέχειας της ιχνηλασιμότητας κατά τη διάρκεια των οποιοδήποτε ενδιάμεσων παραγωγικών διαδικασιών στην Επιχείρηση,
• τον έλεγχο της ταυτότητας των παραγόμενων τελικών προϊόντων που εξέρχονται από την Επιχείρηση, διατηρούμενης της δυνατότητας ανάστροφης επιβεβαίωσης της ιχνηλασιμότητας.
2. Σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζεται ο σαφής διαχωρισμός του γάλακτος ελληνικής προέλευσης, από γάλα άλλης προέλευσης, σε όλα τα στάδια παραγωγικών διαδικασιών.
3. Για την τεκμηρίωση της εφαρμογής των απαιτήσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η Επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί αρχείο που αφορά στους προμηθευτές γάλακτος, στις εισερχόμενες ποσότητες, στην κίνηση των προϊόντων σε όλα τα στάδια των παραγωγικών διαδικασιών εντός της Επιχείρησης, τους αποδέκτες των εξερχόμενων ποσοτήτων των τελικών προϊόντων, καθώς και τη σχέση μεταξύ κάθε παρτίδας εισροών αρχικών προϊόντων και κάθε παρτίδας εκροών τελικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων υποσυσκευασίας ή περαιτέρω χρήσης τελικού προϊόντος ως συστατικό για την παραγωγή άλλου γαλακτοκομικού προϊόντος. Το ανωτέρω αρχείο εμπεριέχει τα στοιχεία της «Μηνιαίας Δήλωσης Ισοζυγίου Γάλακτος», η οποία τηρείται και υποβάλλεται από την Επιχείρηση στον ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ στo πλαίσιo της εφαρμογής της ΚΥΑ 175180 (ΦΕΚ 1721/02.08.2011).
4. Κατά τη διακίνηση του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων που φέρουν το Ελληνικό Σήμα (τελικά προϊόντα), στα συνοδευτικά έγγραφα (παραστατικά εμπορίας και διακίνησης π.χ. τιμολόγια, δελτία αποστολής) να αναγράφεται υποχρεωτικά πλέον των καθορισμένων από την εθνική νομοθεσία στοιχείων και η ένδειξη «EL Kωδικός», όπου Κωδικός νοείται ο μοναδιαίος κωδικός που αποδίδεται στο κάθε καταχωρισμένο προϊόν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων –Υπηρεσιών.
5. Στο λογιστικό σύστημα της Επιχείρησης, η περιγραφή των τελικών προϊόντων που φέρουν το Ελληνικό Σήμα, να ταυτίζεται με εκείνη που αναφέρεται στα έγγραφα της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, η οποία σε κάθε περίπτωση να περιλαμβάνει την ένδειξη «EL Κωδικό».

Άρθρο 7
Διαδικασία ελέγχου και απονομής του Ελληνικού Σήματος
1. Κάθε ενδιαφερόμενη Επιχείρηση υποβάλλει στο Φορέα Απονομής, Αίτηση για την απονομή του Ελληνικού Σήματος σε προϊόντα που διαθέτει στην αγορά με την επωνυμία της. 
2. Η Αίτηση πλέον των όσων προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 192 του Ν.4072/2012 όπως κάθε φορά ισχύει, πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
i) ΑΦΜ Επιχείρησης
ii) σήμα αναγνώρισης που έχει αποδοθεί από την αρμόδια αρχή
iii) αποθηκευτικοί χώροι της Επιχείρησης ή άλλων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων (διεύθυνση, επωνυμία).
3. Ο Φορέας Απονομής διενεργεί την αξιολόγηση της Αίτησης και των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται.
4. Εάν και τη διάρκεια της αξιολόγησης της Αίτησης διαπιστωθούν ελλείψεις ως προς τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισμού, η Επιχείρηση ενημερώνεται εγγράφως, ώστε να αποστείλει τα συμπληρωματικά στοιχεία. Εάν η Επιχείρηση δεν ανταποκριθεί ή τα συμπληρωματικά στοιχεία δεν γίνονται αποδεκτά, η Αίτηση απορρίπτεται και τίθεται στο αρχείο.
5. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης της Αίτησης προγραμματίζεται η διενέργεια Ελέγχου Αξιολόγησης στην Επιχείρηση. Ο Έλεγχος αυτός αφορά την εξακρίβωση της δυνατότητας της συγκεκριμένης Επιχείρησης να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισμού.
6. Επιπλέον διενεργούνται Έλεγχοι Επιτήρησης, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεχής τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος Κανονισμού, καθώς και η ορθή χρήση του Σήματος που χρησιμοποιείται στην επισήμανση ή/και διαφήμιση των προϊόντων.
7. Κάθε Επιχείρηση που διαπιστώνεται ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισμού καταχωρείται στο Μητρώο και ο Φορέας Απονομής χορηγεί Βεβαίωση, η οποία εκδίδεται μετά την υποβολή σχετικού αιτήματός της. 
8. Μεταξύ της Επιχείρησης και του Φορέα υπογράφεται Σύμβαση στην οποία περιγράφονται όροι πιστοποίησης, χρήσης Σήματος και οικονομικοί όροι.

Άρθρο 8
Ανάθεση παραγωγής ή/και συσκευασίας προϊόντων σε άλλη επιχείρηση 
1. Η Επιχείρηση δύναται να αναθέτει την παραγωγή ή/και συσκευασία των προϊόντων της σε άλλη επιχείρηση καταχωρισμένη ή μη στο Μητρώο της παραγράφου 8 του άρθρου 7. 
2. Στην περίπτωση καταχωρισμένης επιχείρησης, η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του παρόντος Κανονισμού διαμορφώνεται ως εξής:
Η Αίτηση πλέον των όσων προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 192 του Ν.4072/2012 όπως κάθε φορά ισχύει, πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
• Στοιχεία αιτούμενης Επιχείρησης:
i) ΑΦΜ 
ii) αποθηκευτικοί χώροι της Επιχείρησης ή άλλων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων (διεύθυνση, επωνυμία).
• Στοιχεία επιχείρησης παραγωγής ή/και συσκευασίας:
i) ΑΦΜ
ii) είδος υπεργολαβικής δραστηριότητας 
iii) κωδικός/οί καταχώρισης προϊόντος/ων της στο Μητρώο.
3. Η επιχείρηση παραγωγής ή/και συσκευασίας της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, δεν ελέγχεται στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Επιχείρησης. Η ανάθεση παραγωγής ή/και συσκευασίας αποτελεί κύριο κριτήριο ανάλυσης επικινδυνότητας του προγραμματισμού Ελέγχων Επιτήρησης, σύμφωνα με την παράγραφο 1(iii) του άρθρου 11 του παρόντος Κανονισμού.
4. Στην περίπτωση μη καταχωρισμένης επιχείρησης, η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του παρόντος Κανονισμού διαμορφώνεται ως εξής:
Η Αίτηση πλέον των όσων προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 192 του Ν.4072/2012 όπως κάθε φορά ισχύει, πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
• Στοιχεία αιτούμενης Επιχείρησης:
i) ΑΦΜ 
ii) αποθηκευτικοί χώροι της Επιχείρησης ή άλλων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων (διεύθυνση, επωνυμία).
• Στοιχεία επιχείρησης παραγωγής ή/και συσκευασίας:
i) ΑΦΜ
ii) είδος υπεργολαβικής δραστηριότητας 
iii) σήμα αναγνώρισης που έχει αποδοθεί από την αρμόδια αρχή
iv) αποθηκευτικοί χώροι της ή άλλων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων (διεύθυνση, επωνυμία).
5. Η επιχείρηση παραγωγής ή/και συσκευασίας της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου:
i) αποδέχεται με δήλωσή της, τον έλεγχο από το Φορέα Απονομής ως προς την τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος Κανονισμού, η οποία επισυνάπτεται στην Αίτηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7.
ii) είναι αναγκαίο να διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισμού, προκειμένου να εφαρμοστούν τα όσα προβλέπονται στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 7.
iii) δικαιούται τη χορήγηση από το Φορέα Απονομής ειδικής βεβαίωσης τήρησης των απαιτήσεων του παρόντος Κανονισμού, η οποία εκδίδεται μετά την υποβολή σχετικού αιτήματός της.
6. Στο Μητρώο, καταγράφονται ανά προϊόν, τα στοιχεία των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων παραγωγής ή/και συσκευασίας (επωνυμία, υπεργολαβική δραστηριότητα).

Άρθρο 9
Επέκταση δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος
1. Για την επέκταση του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος της Επιχείρησης σε άλλο προϊόν της, η Επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλλει στο Φορέα, νέα Αίτηση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού.
2. Η Αίτηση συνοδεύεται από υπόδειγμα της ετικέτας του προϊόντος και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του άρθρου 7 δεν συνυποβάλλονται εκ νέου, εφόσον αυτά δεν έχουν τροποποιηθεί. 
3. Στην περίπτωση θετικής αξιολόγησης της Αίτησης δεν διεξάγεται νέος Έλεγχος Αξιολόγησης και η Επιχείρηση καταχωρίζεται στο Μητρώο. 
4. Η περίπτωση επέκτασης του δικαιώματος χρήσης του Σήματος της Επιχείρησης σε άλλα προϊόντα της αποτελεί κύριο κριτήριο ανάλυσης επικινδυνότητας προγραμματισμού Ελέγχων Επιτήρησης σύμφωνα με την παράγραφο 1(iii) του άρθρου 11 του παρόντος Κανονισμού. 

Άρθρο 10
Τυριά Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.)
1. Οι επιχειρήσεις που είναι πιστοποιημένες και καταχωρισμένες στο «Μητρώο εγκεκριμένων επιχειρήσεων και δικαιούχων χρήσεως των ενδείξεων Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε.» που τηρεί ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ για την παραγωγή ή/και συσκευασία ή/και εμπορία ελληνικών τυριών Π.Ο.Π., καταχωρίζονται αυτοδίκαια στο Μητρώο και δικαιούνται τη χρήση του Ελληνικού Σήματος, μετά την υποβολή της Αίτησης με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 192 του Ν.4072/2012.     
2. Στις επιχειρήσεις παραγωγής ή/και συσκευασίας της ανωτέρω παραγράφου, που δεν διαθέτουν στην αγορά προϊόντα με την επωνυμία τους, ο Φορέας Απονομής χορηγεί αυτοδίκαια την ειδική βεβαίωση της παραγράφου 1(β) του άρθρου 8, μετά την υποβολή σχετικού αιτήματός τους.

Άρθρο 11
Υποχρεώσεις Φορέα Απονομής
1. Ο Φορέας Απονομής πλέον των όσων προβλέπονται στο Ν.4072/2012 όπως κάθε φορά ισχύει, πρέπει:
i) Να απασχολεί Ελεγκτές  που να είναι ικανοί να πιστοποιούν και να ελέγχουν επιχειρήσεις γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων ή να αναθέτει σε τρίτους ελεγκτές. 
ii) Να διενεργεί τον Έλεγχο Αξιολόγησης στην Επιχείρηση κατά τη χρονική περίοδο παραγωγικών δραστηριοτήτων της που αφορούν στα προϊόντα για τα οποία αιτείται την απονομή Σήματος. Κατά τη διάρκεια του Ελέγχου Αξιολόγησης πρέπει να ελέγχεται το σύνολο των απαιτήσεων του παρόντος Κανονισμού. Proslipsis.gr Ο Έλεγχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει τις περιφερειακές μονάδες ή εγκαταστάσεις της Επιχείρησης με δραστηριότητες σχετικές με τα ελεγχόμενα προϊόντα, καθώς και τους αποθηκευτικούς χώρους της Επιχείρησης ή άλλων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Στην τελευταία περίπτωση, η Επιχείρηση αναλαμβάνει την ευθύνη της τήρησης της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων της στη συνεργαζόμενη επιχείρηση, καθώς και της αποδοχής του ελέγχου από την επιχείρηση αυτή.
iii) Να διενεργεί Ελέγχους Επιτήρησης στην Επιχείρηση βάσει κριτηρίων ανάλυσης επικινδυνότητας, προκειμένου να διαπιστώνεται η συνεχής τήρηση των σχετικών απαιτήσεων και οπωσδήποτε σε περιπτώσεις υπόνοιας, καταγγελιών ή μετά από ενημέρωση από άλλες αρχές ελέγχου κατά τη διενέργεια ελέγχων της αρμοδιότητάς τους ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση γνωστοποίησης περί μη τήρησης των σχετικών απαιτήσεων. Κάθε καταχωρισμένη Επιχείρηση ελέγχεται τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε πέντε (5) χρόνια. 
iv) Να προβαίνει κατά τη διεξαγωγή των Ελέγχων, σε έλεγχο παραστατικών στοιχείων εμπορίας και διακίνησης προκειμένου να τεκμηριώνει την τήρηση του αρχείου της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού. 
v) Να μην παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Επιχείρηση.
vi) Σε περίπτωση καταγραφής μη συμμορφώσεων ως προς τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισμού, το χρονικό διάστημα για την αποστολή διορθωτικών ενεργειών εκ μέρους της Επιχείρησης και την αποδοχή τους από το Φορέα, να μην υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα από την ημερομηνία Ελέγχου, διαφορετικά ο Φορέας, προβαίνει στην επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 194 του Ν.4072/2012 όπως ισχύει κάθε φορά.
vii) Να διεξάγει ελέγχους στην αγορά προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν παραπλάνηση ή κατάχρηση του Ελληνικού Σήματος και από μη καταχωρισμένες επιχειρήσεις. 
viii)Να διερευνά και να αξιοποιεί τα αποτελέσματα ελέγχων που διενεργούν και του αποστέλλουν άλλες υπηρεσίες, φορείς  και αφορούν σε ενδείξεις κατάχρησης του Ελληνικού Σήματος. 

Άρθρο 12
Υποχρεώσεις δικαιούχων χρήσης του Ελληνικού Σήματος
1. Οι επιχειρήσεις που δικαιούνται τη χρήση του Ελληνικού Σήματος πλέον των όσων προβλέπονται στο Ν.4072/2012 όπως κάθε φορά ισχύει, πρέπει:
i) Να παρέχουν κάθε πληροφορία που κρίνεται αναγκαία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Φορέα δυνάμει του παρόντος Κανονισμού.
ii) Να αποδέχονται τους Ελέγχους που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό και να εξασφαλίζουν στους Ελεγκτές του Φορέα Απονομής πρόσβαση στις εγκαταστάσεις τους και στις περιφερειακές τους μονάδες. 
iii) Να τηρούν όλα τα αρχεία που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό.
iv) Να υλοποιούν κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες στην περίπτωση καταγραφής μη συμμορφώσεων ως προς τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισμού.
v) Να γνωστοποιούν στο Φορέα κάθε μεταβολή στη δομή ή/και τη λειτουργία τους, το νομικό και ιδιοκτησιακό καθεστώς, τις υπεργολαβίες, τις συσκευασίες, τις ετικέτες κλπ που σχετίζονται με τα προϊόντα στα οποία έχει απονεμηθεί το Ελληνικό Σήμα. Η σχετική γνωστοποίηση υποβάλλεται εγγράφως εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την έναρξη εφαρμογής της μεταβολής.
vi) Να διακόπτουν άμεσα κάθε χρήση του Ελληνικού Σήματος στην περίπτωση ανάκλησης του δικαιώματος χρήσης του.
vii) Να τηρούν τους όρους της Σύμβασης που υπογράφουν με το Φορέα Απονομής.

Άρθρο 13
Όροι για τη χρήση του Ελληνικού Σήματος
1. Το Ελληνικό Σήμα χρησιμοποιείται στη μορφή που έχει εγκριθεί με σχετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
2. Το Ελληνικό Σήμα πρέπει να τοποθετείται επί των:
i) μέσων συσκευασίας των προσυσκευασμένων προϊόντων
ii) μονάδων παραγωγής (κεφάλι, βαρέλι, δοχείο κλπ) των τυροκομικών προϊόντων που διατίθενται στην κατανάλωση
iii) αυτόματων πωλητών χύμα θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος προς πόση.
3. Υπόχρεη για την αναγραφή του Ελληνικού Σήματος είναι η Επιχείρηση στην οποία έχει απονεμηθεί το Ελληνικό Σήμα και διαθέτει τα προϊόντα της στην αγορά. 

Άρθρο 14
Κυρώσεις - Ανάκληση δικαιώματος χρήσης Ελληνικού Σήματος 
Ο Φορέας Απονομής δύναται να επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στις παρ. 1  και 2 του άρθρου 194 του Ν.4072/2012, όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 15
Ενστάσεις
Κατά των αποφάσεων του Φορέα Απονομής που αφορούν την απονομή, διαγραφή, καθώς και την επιβολή κυρώσεων μπορεί να ασκηθεί ένσταση ενώπιον την Επιτροπής Ελληνικού Σήματος (ΕΕΣ) όπως προβλέπεται στο άρθρο 195 του Ν. 4072/2012, όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 16
Τέλος χρήσης Ελληνικού Σήματος 
1. Για την απονομή και τη χρήση του Ελληνικού Σήματος, η Επιχείρηση καταβάλλει στο Φορέα Απονομής, κατ΄ έτος και ανά προϊόν, τέλος χρήσης του Ελληνικού Σήματος, όπως προβλέπεται στο Ν.4072/2012 με τις τυχόν τροποποιήσεις του.                   
2. Το τέλος χρήσης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ κατ’ έτος για ένα καταχωρημένο στο Μητρώο προϊόν της Επιχείρησης. Για κάθε επιπλέον προϊόν της ιδίας Επιχείρησης, το τέλος μειώνεται κατά πέντε (5) ευρώ, μέχρι το ποσό των είκοσι (20) ευρώ κατ’ ελάχιστον. Τα παραπάνω τέλη συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α.
3. Το τέλος καταβάλλεται πριν την καταχώρηση κάθε προϊόντος της Επιχείρησης στο Μητρώο. Για κάθε επιπλέον έτος χρήσης του Ελληνικού Σήματος, το τέλος καταβάλλεται εντός του πρώτου διμήνου του ημερολογιακού έτους.
4. Το τέλος χρήσης καταβάλλεται σε λογαριασμό του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Τράπεζα Πειραιώς (πρώην Α.Τ.Ε.) με αναγραφή επί του αποδεικτικού κατάθεσης της επωνυμίας της Επιχείρησης και της αιτιολόγησης «Τέλος χρήσης Ελληνικού Σήματος».
6. Η μη έγκαιρη εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Επιχείρησης, επιφέρει την ανάκληση του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος.
7. Σε περίπτωση ανάκλησης του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος, πραγματοποιείται εκκαθάριση των οικονομικών υποχρεώσεων αυτού, με βάση τα δωδεκατημόρια των τελών χρήσης. Τυχόν πιστωτικό ή χρεωστικό υπόλοιπο βαρύνει τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ή την Επιχείρηση, αντίστοιχα.

Άρθρο 17
Αναθεωρήσεις 
Ο παρών Κανονισμός δύναται να αναθεωρείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελληνικού Σήματος.

Άρθρο 18
Δημοσίευση Αποφάσεων
Ο παρών Κανονισμός αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (www.gge.gov.gr) και του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.gr).

Άρθρο 19
Έναρξη Ισχύος
1. Ο παρών Κανονισμός να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού, αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

O  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΜΑΞΙΜΟΣ  ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΗΜΑ

Τι είναι το ελληνικό σήμα;
Το σήμα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Μέσα από τη δράση αυτή προωθούνται τα τοπικά προϊόντα και η τοπική επιχειρηματικότητα, μέρος της οποίας αποτελούν οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις παραγωγών και μεταποιητών των ελληνικών προϊόντων. 
Σκοπός του είναι η εδραίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα ελληνικά προϊόντα και η αποφυγή φαινομένων παραπλάνησης τους, η προστασία των συμφερόντων των παραγωγών από απομιμήσεις και αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Πώς θα επιλεγεί το ελληνικό σήμα  μεταξύ των προτάσεων που έχουν προκριθεί;
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή σε διαγωνισμό για την ανάδειξη του σήματος το οποίο θα ταυτοποιεί την ελληνική προέλευση προϊόντων και υπηρεσιών διαφόρων κατηγοριών.
Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων των ενδιαφερομένων έληξε στις  20/02/2014, ενώ δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό για την ανάδειξη του επικρατέστερου σήματος δόθηκε σε κάθε πολίτη ή νομικό πρόσωπο.
Για την αξιολόγηση των προσφορών έχει συσταθεί Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και του ιδιωτικού τομέα, η σύνθεση της οποίας έχει ως εξής:
Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι ο Στέφανος Κομνηνός, Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και μέλη της ο κος Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, εκπρόσωπος του ΟΠΕ, ο κος Ιωάννης Σαριδάκης, εκπρόσωπος του ΕΛΟΤ, ο κος Αναστασιάδης, εκπρόσωπος ΕΔΕΕ, ο κος Κων/νος Κόλλιας εκπρόσωπος ΚΕΕΕ, η κα Χριστίνα Σακελλαρίδη, εκπρόσωπος ΠΣΕ, η κα Άντζελα Κοτρώτσου, εκπρόσωπος ΣΔΕ, ο κος Δημήτρης Χαλεπίδης, εκπρόσωπος Υπουργείο Εξωτερικών, ο κος Αυλωνίτης Γιώργος, εκπρόσωπος του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών, η κα Αλεξανδρίδου Ελένη, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της ΓΓΕ, καθώς και ο κος Ζάραγκας Ιωάννης, εκπρόσωπος του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.
Από τις υποβαλλόμενες προτάσεις θα αποκλειστούν όσες αντίκεινται στους κανόνες περί κοινοτικών και διεθνών σημάτων καθώς και όσες προσκρούουν στην εθνική νομοθεσία και τα χρηστά ήθη.
Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση της Προσφοράς κάθε συμμετέχοντος στο Διαγωνισμό, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014
Τα τρία επικρατέστερα σήματα, θα τεθούν σε διαδικτυακή ψηφοφορία στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ( www.mindev.gov.gr ) που θα διαρκέσει 15 ημέρες. Ο δημιουργός που θα συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ποσοστό προτίμησης του κοινού θα λάβει χρηματικό έπαθλο, ύψους 5.000 € και θα βραβευτεί σε ειδική εκδήλωση. Οι δημιουργοί του δεύτερου και τρίτου καλύτερου σήματος, θα λάβουν επίσης χρηματικά έπαθλα ύψους 3.000 € και 2.000 € αντίστοιχα, καθώς και ευεργετήματα  ανάλογα με την ιδιότητα του νικητή. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στον τύπο και στο διαδίκτυο.

Με ποιες προϋποθέσεις μπορεί να απονεμηθεί το σήμα σε ένα προϊόν ή υπηρεσία; Πώς θα γίνεται ο έλεγχος;
Οι προϋποθέσεις για την απονομή του σήματος ορίζονται ανά κλάδο προϊόντος και υπηρεσίας με Κανονισμούς Απονομής, τους οποίους συντάσσει η αρμόδια προς τούτο, Επιτροπή Ελληνικού Σήματος. 
Σύμφωνα με τις γενικές αρχές που θέτει ο ν. 4072/2012, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που θέτουν οι διεθνείς, κοινοτικές και εθνικές διατάξεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τις επισημάνσεις, την ασφάλεια και προστασία του καταναλωτή. Επίσης, θα πρέπει από την παραγωγή ή την επεξεργασία τους να προκύπτει εγχώρια προστιθέμενη αξία.
Ειδικότερα, εφόσον πρόκειται για φυσικά προϊόντα (αγροτικά, κτηνοτροφικά προϊόντα, πρώτες ύλες), ως βασικό κριτήριο για την απονομή του Σήματος ορίζεται η παραγωγή ή εκτροφή ή η συγκομιδή, ανάλογα  με το προϊόν, στην Ελληνική Επικράτεια.
Στα μεταποιημένα φυσικά προϊόντα, για την απονομή του σήματος, πρέπει ποσοστό της μάζας των συστατικών τους ή της μάζας της βασικής πρώτης ύλης που χρησιμοποιείται να προέρχεται από την Ελλάδα. Με τον κανονισμό απονομής καθορίζεται, για κάθε κατηγορία προϊόντος, συγκεκριμένα το ποσοστό επί της μάζας του κάθε επί μέρους συστατικού ή της βασικής πρώτης ύλης.
Για τα λοιπά (βιομηχανικά - βιοτεχνικά) προϊόντα και υπηρεσίες, ως βασικό κριτήριο απονομής ορίζεται το ποσοστό του κόστους παραγωγής που πραγματοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια, όπως αυτό εξειδικεύεται με τον κανονισμό απονομής για κάθε προϊόν ή υπηρεσία.
Εξαιρέσεις από τα κριτήρια αυτά μπορεί να προβλεφθούν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1) για πρώτες ύλες που δεν υπάρχουν ή δεν είναι δυνατόν να παραχθούν στην Ελληνική Επικράτεια ή οι οποίες παράγονται σε μη επαρκείς ποσότητες,
2) για προϊόντα, η ελληνικότητα των οποίων συνίσταται στον παραδοσιακό ή τον ιδιαίτερο τρόπο παρασκευής και επεξεργασίας τους,
3) εφόσον παρουσιάζεται έλλειψη σε συγκεκριμένη πρώτη ύλη, που οφείλεται σε αντικειμενικά, έκτακτα και εξαιρετικά γεγονότα, όπως ενδεικτικά φυσικές καταστροφές ή κακές καιρικές συνθήκες. 

Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί; Πόσο θα κοστίζει η απονομή του σήματος;
Σύμφωνα με το νόμο, για την απονομή του δικαιώματος χρήσης του Σήματος ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, έντυπα ή ηλεκτρονικά, στον φορέα που είναι κατά περίπτωση αρμόδιος σύμφωνα με τον εκάστοτε Κανονισμό Απονομής. 
Πέραν της αίτησης, ο αιτών πρέπει να καταβάλει και τέλος απονομής το ύψος του οποίου ορίζεται κάθε φορά στον Κανονισμό Απονομής.
Η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση πρέπει να περιέχει:
α) Για φυσικά πρόσωπα, το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και τη διεύθυνση του αιτούντος, ενώ για νομικά πρόσωπα, τη μορφή, την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο αυτών, την έδρα και τον νόμιμο εκπρόσωπο τους, 
Αν την απονομή του Σήματος αιτείται προσωπική εταιρεία, η δήλωση αυτή αφορά, πέραν από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή τον διαχειριστή της, και τους εταίρους της.
β) Τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τις οποίες πρόκειται το Σήμα να διακρίνει.
γ) Δήλωση ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες πληρούν τις προδιαγραφές του Κανονισμού
δ) Δήλωση ότι πέραν του Κανονισμού, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες πληρούν τις προδιαγραφές που τάσσονται από την Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή Νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά την παραγωγή, τυποποίηση και διανομή τους, την υγιεινή και την ασφάλεια αυτών κατά τη χρήση και ανάλωση τους.
ε) Δήλωση ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα την τελευταία τριετία για παραβίαση της νομοθεσίας περί διανοητικής ιδιοκτησίας, της αγορανομικής νομοθεσίας και της ειδικότερης νομοθεσίας που αφορά στο προϊόν ή στην υπηρεσία για την οποία αιτείται την απονομή του Σήματος.
Το κόστος απονομής του σήματος είναι από μηδενικό έως συμβολικό (δεκάδες ευρώ).

Έχουν ολοκληρωθεί οι Κανονισμοί για την απονομή του σήματος σε αλκοολούχα και γαλακτοκομικά προϊόντα; Ποια προϊόντα θα ακολουθήσουν;
Ήδη η Επιτροπή Ελληνικού Σήματος έχει ολοκληρώσει τους Κανονισμούς για την απονομή του σήματος στα αλκοολούχα προϊόντα καθώς και στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό για τα αλκοολούχα προϊόντα, φορέας απονομής του Ελληνικού Σήματος ορίζεται το Γενικό Χημείο του Κράτους, ενώ βασικά σημεία για την απονομή του είναι:
α) η παρασκευή και εμφιάλωση του προϊόντος εντός των ορίων της Ελλάδας από 
εγκεκριμένους ποτοποιούς. 
β) να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για τα 
αλκοολούχα ποτά.  
Αντίστοιχα, στον Κανονισμό για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, φορέας απονομής του Ελληνικού Σήματος στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα ορίζεται ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ), ενώ βασικό κριτήριο για την απονομή του σήματος στην αιτούσα επιχείρηση είναι μεταξύ άλλων η εγκατάσταση στην Ελλάδα των μονάδων επεξεργασίας και συσκευασίας γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και η καθιέρωση και τήρηση διαδικασίας ιχνηλασιμότητας.
Το αμέσως επόμενο σχέδιο Κανονισμού που πρόκειται να εκπονήσει η Επιτροπή Ελληνικού Σήματος θα είναι για το ελαιόλαδο. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι συνεδριάσεις στις οποίες έχουν κληθεί και εκπρόσωποι από τους αντίστοιχους φορείς (ΕΔΟΕΕ, ΣΕΒΙΤΕΛ, ΕΣΒΙΤΕ, ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ.). Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου ακολουθούν το μέλι και το κρασί.

Είναι συμβατό το Ελληνικό Σήμα με την Κοινοτική νομοθεσία;
Ναι. Είχε γίνει διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από την ψήφιση του νόμου 4072/2012.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Δηλώσεις Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωστή Χατζηδάκη, Υφυπουργού Θανάση Σκορδά και Γενικού Γραμματέα Εμπορίου Στέφανου Κομνηνού για το Ελληνικό Σήμα.

Κ. Χατζηδάκης: Σήμερα, με την παρουσίαση τριών σημάτων - σχεδίων για το Ελληνικό Σήμα μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την υλοποίηση αυτής της ιδέας. 
Η υιοθέτηση του Ελληνικού Σήματος είναι επωφελής τόσο για τους καταναλωτές, όσο και για τους παραγωγούς: Για τους Έλληνες καταναλωτές διότι θα μπορούν να επιλέγουν, αν το θέλουν φυσικά, με βεβαιότητα προϊόντα που θα είναι πραγματικά ελληνικά και χωρίς να πέφτουν θύματα ελληνοποιήσεων. Και για τους παραγωγούς διότι θα δίνεται η δυνατότητα, είτε στον πρωτογενή τομέα είτε στη μεταποίηση, να προωθεί προϊόντα τα οποία θα είναι πραγματικά ελληνικά με τη σφραγίδα του κράτους.
Επίσης, όμως δίνεται η δυνατότητα να αναδείξουμε την εγχώρια παραγωγή στην εξωτερική αγορά, με μια σφραγίδα γνησιότητας προκειμένου να στηρίξουμε  πιο αποτελεσματικά τις εξαγωγές μας. Είναι μια προσπάθεια που έχει προστιθέμενη αξία. Είναι κάτι το οποίο το οφείλουμε τόσο στους καταναλωτές όσο και στους παραγωγούς. Οφείλουμε όμως αυτή την προσπάθεια για την προώθηση του ελληνικού σήματος στην πατρίδα μας πάνω απ' όλα, ιδιαίτερα σε αυτή την κρίσιμη περίοδο.
Διότι σε μια περίοδο ύφεσης μπορεί και με αυτή την πρωτοβουλία να στηριχθεί η ελληνική παραγωγή.
Οι Έλληνες καταναλωτές μπορούν να στραφούν σε πραγματικά ελληνικά προϊόντα. Και οι παραγωγοί μας μπορεί να απευθυνθούν με τη σφραγίδα της γνησιότητας που τους δίνει πια η πολιτεία τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στη διεθνή αγορά.

Θ. Σκορδάς: Θέλω κι εγώ να συμπληρώσω ότι αυτό είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από τους προκατόχους μας. Ήταν θετική πρωτοβουλία και τη συνεχίσαμε. Μπορεί πολλές φορές να ασκήθηκε κριτική για το ότι καθυστερήσαμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία. Αλλά θέλω να σας πω, ότι αυτή η πρωτοβουλία, εκτός από το ότι ήταν μια θετική ιδέα χρειαζόταν χρόνο για να ωριμάσει στο μυαλό και στην αντίληψη πολλών φορέων και ανθρώπων της αγοράς.
Οι προσεγγίσεις που οι διάφορες ομάδες είχαν για το θέμα του ελληνικού σήματος σχετίζονταν με πολλές προκαταλήψεις -θα έλεγα- και με πολλές δεύτερες σκέψεις γύρω από το πώς κατανέμονται τα μερίδια της εσωτερικής αγοράς. Είχαν αναδειχθεί θέματα για το αν πρέπει να είναι μόνο οι μέτοχοι των εταιριών Έλληνες υπήκοοι και διάφορα άλλα ζητήματα τα οποία στη σημερινή οικονομία δεν έχουν καμία θέση. 
Ωρίμασε όμως με τη συζήτηση και τη διαβούλευση, έγινε και ο διαγωνισμός ο οποίος σήμερα έχει κάποια αποτελέσματα σε ό,τι αφορά το εικαστικό του μέρος και από εδώ και στο εξής θα πάμε ακόμη πιο γρήγορα. 
Ξέρετε ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί η εκπόνηση των κριτηρίων απονομής του σήματος για τα γαλακτοκομικά προϊόντα και για τα αλκοολούχα. Θα δώσουμε και τις σχετικές αποφάσεις σήμερα στη δημοσιότητα. 
Πραγματικά νομίζω κι εγώ, ότι το ελληνικό σήμα θα αποτελέσει και ένα όπλο ενθάρρυνσης και ενίσχυσης της εθνικής οικονομίας και της εγχώριας παραγωγής. Κυρίως όμως θα δημιουργήσει επιτέλους πραγματικό πρόβλημα σε αυτή τη νοοτροπία του «χύμα» και του ανώνυμου, που υπάρχει σε πάρα πολλά προϊόντα της ελληνικής αγοράς. Παρακαλώ ο κ. Κομνηνός ως Πρόεδρος Επιτροπής του σήματος.

Στ. Κομνηνός: Να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής, ήταν εξαιρετικοί συνεργάτες στη διαδικασία να καταλήξουμε στα τρία σήματα που παρουσιάζονται σήμερα. Έρχεται να ολοκληρωθεί ένας κύκλος πολύ σημαντικός για το Υπουργείο Ανάπτυξης και για την Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Της δημιουργίας για πρώτη φορά ενός σήματος το οποίο θα πιστοποιεί την ελληνική προέλευση των προϊόντων και των υπηρεσιών,  όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για όλο τον κόσμο. 
Αυτό που θέλουμε σήμερα να δηλώσουμε είναι ότι τα ελληνικά προϊόντα, οι ελληνικές υπηρεσίες είναι παρόντα και παρούσες στην παγκόσμια αγορά. Διεκδικούν την θέση τους στο ράφι, διεκδικούν την θέση τους στην παγκόσμια κατανάλωση. Αυτό που ερχόμαστε σήμερα να φωνάξουμε είναι ότι η ελληνική παραγωγική ικανότητα πια, έχει ταυτότητα.
Αποκτήσαμε ένα νομικό πλαίσιο με τον Ν.4072, που το ψήφισαν όλες οι πτέρυγες της ελληνικής Βουλής, ακριβώς επειδή ήταν όλοι ταυτόσημοι σε αυτή την προοπτική. Ένα νομικό πλαίσιο το οποίο ήταν αντικείμενο διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αρκετούς μήνες και είναι αυτή τη στιγμή το μοναδικό και πρωτοπόρο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση απόδοσης σήματος προέλευσης. Με μια διαδικασία που είναι ιδιαίτερα αποκεντρωμένη, καθόλου δαπανηρή για την κάθε επιχείρηση. 
Συνεργαζόμαστε ως Επιτροπή για το σήμα με κάθε κλάδο, αυτό συνέβη με τα γαλακτοκομικά και με τα αλκοολούχα ποτά. Δημιουργούμε ένα περιβάλλον ελέγχου και πιστοποίησης των προϊόντων ή των υπηρεσιών και με πολύ απλές διαδικασίες απονέμεται το σήμα σε κωδικούς προϊόντων και υπηρεσιών, όχι σε επιχειρήσεις. Ένα σήμα, το οποίο θα είναι από εδώ και πέρα ο πρεσβευτής της ελληνικής παραγωγής. 
Ένα σήμα, το οποίο δεν θα σταματάει σε εμπόδια εθνικών νομικών πλαισίων σημάτων, όπως για παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή στον Καναδά, αλλά εξαιτίας της μεθόδου που θα απονέμεται, θα μπορεί να χρησιμοποιείται από κάθε προϊόν ή κάθε υπηρεσία που παράγεται στη χώρα μας όπου η προστιθέμενη αξία του κυρίως δημιουργείται στην Ελλάδα.
Η Επιτροπή ανακοινώνει σήμερα αυτά τα τρία σήματα – απεικονίσεις. Ο διαγωνισμός περιείχε και το λεκτικό μέρος. Για το λεκτικό υπήρξαν διαφορετικές προτάσεις τις οποίες θα συζητήσουμε περαιτέρω πριν καταλήξουμε στην τελική πρόταση. Σε ό,τι αφορά όμως την απεικόνιση οι τρεις προτάσεις θα είναι στη διάθεσή σας, στη διάθεση των πολιτών για να ψηφιστούν διαδικτυακά. Θα υπάρχει ειδική ιστοσελίδα στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στο οποίο οι πολίτες θα μπορούν να ψηφίσουν, να επιλέγουν το σήμα που προτιμούν. Αυτή η διαδικασία θα διαρκέσει 15 ημέρες και με τη λήξη αυτού του δεκαπενθημέρου θα έχουμε το αποτέλεσμα για το ένα και μοναδικό σήμα.
Κάποιες λεπτομέρειες για το διαγωνισμό. Συμμετείχαν 96 φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάποια από αυτά τα πρόσωπα είχαν πέρα της μιας πρότασης. Είχαμε συνολικά 160 διαφορετικές προτάσεις. Αξιολογήθηκαν με βάση κριτήρια όπως πρώτα απ' όλα εάν είναι ευκρινές σε διάφορα μεγέθη, αλλά κυρίως σε σχέση με την πρωτοτυπία, την καλαισθησία και την αμεσότητα και βέβαια κατά πόσο εκφράζει τη σύγχρονη ταυτότητα της Ελλάδας. Η Επιτροπή αξιολόγησε όλα αυτά τα κριτήρια και οδηγηθήκαμε σε αυτά τα τρία που μόλις είδατε, τα οποία μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία τελικής επιλογής, θα υπάρχει συνεννόηση με το δημιουργό του σήματος που θα επιλεγεί για την πιθανή περαιτέρω βελτίωση και προσαρμογή σε αυτό του λεκτικού. Θα χρειαστεί μια περαιτέρω δημιουργική δουλειά για να έχουμε ένα ντοσιέ προτάσεων, το οποίο θα παίρνει κάθε παραγωγός προϊόντος ή υπηρεσίας για να το χρησιμοποιεί με τον τρόπο που επιθυμεί. 

Δημοσιογράφος: Από ό,τι θυμάμαι αυτή η ιστορία κρατάει τέσσερα χρόνια, όπου νά ‘ναι κλείνει τετραετία. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: μπορείτε να πείτε με όρους δέσμευσης πότε είναι δυνατό αυτό το σήμα, το οποιοδήποτε σήμα επιλεγεί τελικώς να το δούμε τυπωμένο πάνω σε κάποιο προϊόν; 

Κ. Χατζηδάκης: Έχετε δίκιο πως πράγματι και για λόγους διαβούλευσης και για λόγους που είχαν να κάνουν με συντονισμό συναρμόδιων υπηρεσιών και Υπουργείων υπήρξε μια καθυστέρηση, δεν έχουμε λόγο να το κρύψουμε. Αυτό που είναι σημαντικό πάντως είναι ότι πρώτον προχωρούμε πάνω σε σταθερό έδαφος, διότι έχει υπάρξει προσυνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άρα δεν κινδυνεύουμε να υπάρχουν οι εμπλοκές που υπήρχαν στο παρελθόν σε σχέση με τη χρήση ελληνικών σημάτων. 
Και δεύτερον, ότι τώρα πια έχουμε φθάσει στα τελευταία μέτρα της διαδρομής. Θα υπάρξουν 15 ημέρες κατά τις οποίες θα γίνει ηλεκτρονική ψηφοφορία. Θέλουμε να συμμετάσχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, γιατί αυτό που σήμερα κάνουμε ανήκει στην Ελλάδα, ανήκει στους Έλληνες παραγωγούς, ανήκει στους Έλληνες καταναλωτές. Θέλουμε να υπάρχει μια συμμετοχική διαδικασία. Να το αγκαλιάσουν όλοι οι Έλληνες, να το μάθουν όλοι οι Έλληνες, να μάθουν ότι έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία προώθησης των ελληνικών προϊόντων και των υπηρεσιών, προκειμένου να υπάρξει προστιθέμενη αξία στη συνολική εθνική προσπάθεια που κάνουμε για να βγούμε από την κρίση και την ύφεση.
Λοιπόν θα υπάρξουν 15 μέρες για να τελειώσει η διαδικτυακή ψηφοφορία. Θα έχουμε το σήμα και στη συνέχεια θα υπάρξει ενδεχομένως, θα το δούμε και θα το κρίνει η ομάδα-  μια προσαρμογή και του λεκτικού στο σήμα. Ενδεχομένως μπορεί και όχι, αυτό θα κριθεί. 
Αλλά πάντως, θέλουμε να έχει κλείσει η υπόθεση από την πλευρά τη δική μας στον επόμενο μήνα. Σε ένα μήνα να έχουν βγει τα αποτελέσματα, να οριστικοποιηθεί και το λεκτικό, υπάρχουν ήδη δύο αποφάσεις έτοιμες υπογεγραμμένες για το γάλα και για τα αλκοολούχα από τον κ. Σκορδά κι επομένως από κει και πέρα ξεκινάει η διαδικασία. 

Δημοσιογράφος: Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι από το Μάιο το σήμα θα είναι στις συσκευασίες; 

Κ. Χατζηδάκης: Μπορούμε να πούμε ότι οι εταιρείες που θέλουν να πάρουν το σήμα έχουν μπροστά τους το νομικό πλαίσιο, το οποίο είναι εξαιρετικά απλό. 

Θ. Σκορδάς: Στον κανονισμό για τα γαλακτοκομικά ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ είναι ο φορέας που θα κάνει την απονομή του σήματος και για τα αλκοολούχα είναι το Γενικό Χημείο του κράτους. Θα μπορούν επομένως από την ώρα που υπάρχει σήμα, όσες εταιρείες επιθυμούν, για όποια προϊόντα τους να κυκλοφορούν με το ελληνικό σήμα, να υποβάλλουν τον σχετικό φάκελο. Δηλαδή που θα αποδεικνύει το γιατί το προϊόν τους δικαιούται με βάση τον κανονισμό το σήμα. 
Φαντάζομαι ότι για τη διαδικασία, τουλάχιστον στην αρχή, δεν θα είναι όλες οι εταιρείες μαζί. Εκεί πραγματικά νομίζω ότι σε πολύ λίγες μέρες από την ώρα που θα κάνουν την αίτηση θα μπορούν να παίρνουν την άδεια. 
Τώρα, όσο προχωράει η εκπόνηση κανονισμών και σε άλλα προϊόντα, αυτό θα αυξάνεται και ακριβώς επειδή δε θέλαμε να χαθεί όλος ο χρόνος είχε ξεκινήσει από πέρυσι το καλοκαίρι η εκπόνηση του κανονισμού για τα γαλακτοκομικά. Ήδη γίνεται συζήτηση από τον κ. Κομνηνό με τους αρμόδιους φορείς για τα ελαιοκομικά προϊόντα και θα ακολουθήσουν και άλλα που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα κυρίως στον αγροτοδιατροφικό τομέα όπως το μέλι, τα όσπρια, ζυμαρικά και λοιπά και νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός θα αποκτά μία με γεωμετρική πρόοδο αύξηση ο αριθμός των προϊόντων που θα κυκλοφορούν με συν. 

Δημοσιογράφος: Δε θα υπάρχει άλλη καθυστέρηση αν χρειαστεί να προσαρμοστούν οι κανονισμοί στις νέες προτάσεις του ΟΟΣΑ υποθέτω. 

Κ. Χατζηδάκης: Όταν πέρασε ο Νόμος 4072 είχε γίνει τότε διαβούλευση από την τότε Κυβέρνηση με τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπήρξε το πράσινο φως. Η προσπάθεια που έγινε από τις υπηρεσίες, στη συνέχεια, του Υπουργείου Ανάπτυξης ήταν η όλη διαδικασία να είναι απολύτως συμβατή με τη συμφωνία που είχε γίνει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακριβώς για να αποφευχθούν εμπλοκές που είχαν παρατηρηθεί μέχρι σήμερα. 

Δημοσιογράφος: Θα πληρώνουν οι επιχειρήσεις κάποιο τέλος, για να λάβουν το σήμα; Και αυτό αν υπάρχει, θα είναι ανά κωδικό; Κι επίσης πόση διάρκεια θα έχει το σήμα, για πόσο θα μπορούμε να το χρησιμοποιούμε; 

Σ. Κομνηνός: Ανάλογα με τον κανονισμό και με τον φορέα απονομής αυτό ποικίλει. Να σας πούμε γι΄ αυτά που ήδη έχουν υπογραφεί. Σε ότι αφορά στα αλκοολούχα δεν θα υπάρχει καμία επιβάρυνση, το Γενικό Χημείο του κράτους χωρίς κόστος θα απονέμει το σήμα, που είναι ετήσιας διάρκειας με διαδικασία ανανέωσης. Για τα γαλακτοκομικά υπάρχει το ποσό των 50 ευρώ, ανά κωδικό φυσικά. 
Δημοσιογράφος: Γιατί στα γαλακτοκομικά ναι και στα αλκοολούχα όχι; 

Σ. Κομνηνός: Είναι ο φορέας πιστοποίησης και ίσως και το κόστος ελέγχου και πιστοποίησης από κει και πέρα της διαδικασίας. Υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός που παρακολουθεί κατά πόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις, εάν τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται είναι ελληνικά. Και ο μηχανισμός αυτός από προϊόν σε προϊόν ή από υπηρεσία σε υπηρεσία ποικίλει και διαφοροποιεί το κόστος. 
Θα ήθελα να αναφερθώ, αν μου επιτρέπετε στα ονόματα της Επιτροπής, για να τα ευχαριστήσω και προσωπικά, ο κ. Σαριδάκης είναι εκπρόσωπος του ΕΛΟΤ, ο κ. Αναστασιάδης εκπρόσωπος της ΕΔΕΕ, ο κ. Κόλλιας εκπρόσωπος της ΚΕΕΕ, η κα Άντζελα Κοτρώτσου είναι εκπρόσωπος του ΣΔΕ, ο κ. Χαλεπίδης από το Υπουργείο Εξωτερικών, ο καθηγητής κ. Αυλωνίτης ο εκπρόσωπος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η κα Ελένη Αλεξανδρίδου διευθύντρια της Διεύθυνσης Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας που είχε και την όλη υποστήριξη μαζί με την κα Πετροπουλέα, ο κ. Ζαράγκας εκπρόσωπος του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, η κα Σακελλαρίδη από το Σύνδεσμο Εξαγωγέων και ο κ. Καλαμπόκης από τον ΟΠΕ. 

Δημοσιογράφος: Το κόστος γι΄ αυτό το σήμα; Πόσο κοστίζει στην εταιρία; Πόσο πληρώνουμε εμείς στους δημιουργούς του σήματος, το δημόσιο; 

Κ. Χατζηδάκης: Κοιτάξτε, εμείς απλώς θα δώσουμε ένα έπαθλο. Εδώ δεν ήταν διαγωνισμός με επαγγελματίες. Ήταν ανοιχτός ο διαγωνισμός σε όλους και κατά βάση από ότι καταλαβαίνω οι περισσότεροι εκ των συμμετεχόντων ήταν νέοι δημιουργοί οι οποίοι ασχολούνται ενδεχομένως και στον ελεύθερο χρόνο τους με το design. 
Επομένως, θα υπάρξει μία συμβολική αμοιβή, ένα έπαθλο, της τάξεως των πέντε χιλιάδων ευρώ, το οποίο θα κάνουμε προσπάθεια να καταβληθεί από τον Ενιαίο Φορέα Εξωστρέφειας. 

Δημοσιογράφος: Και με αυτό το σήμα τι προσδοκάτε; Δηλαδή για την εσωτερική αγορά το να ξέρει κάποιος ένα ελληνικό προϊόν; Το βασικό κριτήριο πλέον είναι η τιμή και δευτερευόντως αν είναι ελληνικό ή όχι το προϊόν, όπως δείχνουν οι μελέτες, στο εξωτερικό τι προσδοκάτε; 

Κ. Χατζηδάκης: Κοιτάξτε, δεν είμαστε μία σοβιετική οικονομία, στην οποία να παρεμβαίνουμε προκειμένου να καθορίζουμε τις επιλογές του καταναλωτή. Ούτε να προσδιορίζουμε την παραγωγή εκ μέρους του όποιου παραγωγού. Είναι ελεύθερος ο παραγωγός να παραγάγει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που νομίζει και ο καταναλωτής να καταναλώσει εκείνα τα οποία θέλει. Εκείνο το οποίο όμως υπάρχει κι εδώ και στις υπόλοιπες χώρες είναι το marketing, έτσι; Στο πλαίσιο λοιπόν του marketing μια επιμέρους διάσταση που υφίσταται παντού, έχει να κάνει και με τη χώρα προέλευσης του προϊόντος. Σε αυτό παρεμβαίνουμε, σε αρμονία με το Κοινοτικό Δίκαιο. Όποιος θέλει να πάρει ελληνικά προϊόντα, μπορεί να το κάνει πια με μεγαλύτερη σιγουριά. Έχοντας τη σφραγίδα, όπως σας είπα προηγουμένως, από την Ελληνική Πολιτεία ότι το προϊόν αυτό είναι πράγματι ελληνικό. 
Με αυτόν τον τρόπο στηρίζουμε την ελληνική παραγωγή σε περίοδο κρίσης. Από την άλλη πλευρά, δίνουμε και τη δυνατότητα στον καταναλωτή, ο οποίος θέλει να αγοράσει κάτι ελληνικό, είτε είναι Έλληνας και ζει στην Ελλάδα, είτε Έλληνας ομογενής, είτε ξένος ο οποίος για κάποιο λόγο θέλει να αγοράσει ένα ελληνικό προϊόν, να το αγοράσει με βεβαιότητα ότι πρόκειται για ελληνικό προϊόν. Αυτό κάνουμε. 

Θ. Σκορδάς: Θέλω να συμπληρώσω κάτι σε αυτό. Επειδή είναι εδώ και ο κ. Αυλωνίτης, που είναι από τους ιεραπόστολους και πρωτεργάτες του marketing στην Ελλάδα, να το πω απλά: έχει «βγάλει μαλλί η γλώσσα του» επί δεκαετίες να λέει για τη νοοτροπία του «φασόν και του χύμα», η οποία έχει καταδικάσει σοβαρούς τομείς της ελληνικής παραγωγής εξαιτίας αυτής της αντίληψης. Η νοοτροπία του «φασόν και του χύμα» δεν καταπολεμιέται μόνο με τα λόγια. Το ελληνικό σήμα είναι ένα εργαλείο ακριβώς για να αλλάξει αυτή η νοοτροπία. 
Πρέπει από κάπου ο καταναλωτής να αρχίσει να αναζητά ταυτόχρονα στο προϊόν. Μιλάμε πολλά χρόνια επίσης για την ιχνηλασιμότητα, μιλάμε για μια σειρά από έννοιες που έχουν τεράστια αξία στο να μπορεί κάποιος να καταλαβαίνει αν τα λεφτά που δίνει για ένα προϊόν ανταποκρίνονται στην ποιοτική του προδιαγραφή και στην αξία που θέλει να αγοράσει και άλλο πράγμα το γενικώς «να πάρω κάτι και να είναι περίπου». 
Λοιπόν εδώ, δεν έχει να κάνει με το κόστος. Έχει να κάνει με την ταυτότητα του προϊόντος και θα αποτελέσει επιπλέον εφόδιο. Δημιουργεί προστιθέμενη αξία το σήμα σε όποιον παραγωγό σε όποια εταιρεία θέλει να επενδύσει πάνω σε αυτό. Εάν κάποιοι θέλουν ακόμη και τώρα να επιμένουν στη νοοτροπία του ανώνυμου και του χύμα, μπορούν να το κάνουν, επιλογή τους θα είναι. Αλλά δείτε αυτά τα οποία έκλεισαν τα φασονατζίδικα ήταν, γιατί; Γιατί δεν είχαν επωνυμία στα προϊόντα που παρήγαγαν. Τα επώνυμα, άντεξαν. 

Δημοσιογράφος: Και μιας και είμαστε εδώ κ. Υπουργέ και ξεκινάνε πάλι οι διαπραγματεύσεις με την τρόικα, τι ελπίζετε σε αυτό το νέο κύκλο διαπραγματεύσεων και πόσο ανοιχτός είσαστε να κάνετε πίσω σε κάποια πράγματα; 

Κ. Χατζηδάκης: Θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή, μέχρι το Σαββατοκύριακο. 

Δημοσιογράφος: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου)

Κ. Χατζηδάκης: Είμαστε σε επαφή με τα κόμματα που στηρίζουν την Κυβέρνηση. Προφανώς η Κυβέρνηση διαπραγματεύεται με τρόπο συντονισμένο και αυτά που εκφράζουμε ως Υπουργείο Ανάπτυξης στις διαπραγματεύσεις, τα εκφράζουμε σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό και έχοντας τη βεβαιότητα ότι εκφράζουμε τις κυβερνητικές θέσεις.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved