ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Σχέδιο νόμου για την για την Εφοδιαστική (Logistics)

Αθήνα 2.6.2014, 23:36

Σχέδιο νόμου των υπουργείων Ανάπτυξης και Μεταφορών για την Εφοδιαστική (Logistics) κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής για την ανάπτυξη του κλάδου των Logistics και περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος μεταφορών και Logistics, την άρση των εμποδίων εισόδου και την ενίσχυση του ανταγωνισμού στην Εφοδιαστική με σκοπό την ανάδειξη της Ελλάδας σε διαμετακομιστικό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης, οι βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου είναι οι εξής: 
- Αποσαφηνίζεται το πλαίσιο λειτουργίας για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο των Logistics και ορίζονται οι επιχειρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας (3PL – Third Party Logistics) για να ξεπεραστούν προβλήματα στην επαφή των επιχειρήσεων του κλάδου με το δημόσιο. 
- Επιτρέπεται η ελεύθερη άσκηση μιας ή περισσότερων δραστηριοτήτων logistics ταυτόχρονα (π.χ. κάποιος που διαχειρίζεται μια αποθήκη μπορεί να κάνει και μεταφορικό έργο) για να αντιμετωπιστούν διάφορα νομικά προβλήματα και για να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακος .
- Επιταχύνεται η διαδικασία για την εγκατάσταση «Κέντρων αποθήκευσης και Διανομής» με κριτήριο την προστασία του περιβάλλοντος και με βάση τις αρχές της αυτοσυμμόρφωσης.
- Εξισώνονται οι όροι δόμησης των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής με αυτούς που ισχύουν για τα βιομηχανικά κτίρια και καταργείται ο διαχωρισμός βιομηχανικής και εμπορικής αποθήκης
- Εισάγεται το πλαίσιο για την αστική μεταφορά και τη διανομή εμπορευμάτων (Urban Logistics) για τη δημιουργία συγκεκριμένων χώρων στις πόλεις για τη στάθμευση των φορτηγών και την προσωρινή συγκέντρωση όλων των προϊόντων που πρόκειται να διανεμηθούν. Επίσης, προωθείται η πράσινη εφοδιαστική (Green Logistics) μέσω και της πρόβλεψης για καθιέρωση συστήματος καταγραφής αποτυπώματος άνθρακα για τις επιχειρήσεις αυτές.
- Προβλέπεται η δημιουργία Επιχειρηματικών Πάρκων Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας. Τα πάρκα αυτά θα είναι ειδικά για logistics, θα εγκαθίστανται σε έκταση τουλάχιστον 500 στρεμμάτων και θα υπάγονται στις διαδικασίες fast track, λόγω της στρατηγικής τους σημασίας, ώστε να διευκολύνεται η προσέλκυση μεγάλων επενδυτών. Με το νόμο αυτό μπορούν να αναπτυχθούν Επιχειρηματικά Πάρκα Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας στην περιοχή του Θριασίου στην Αττική και στη Θεσσαλινή στο πρώην στρατοπέδο Γκόνου.
- Προωθείται η διαδικασία της τυποποίησης και προτυποποίησης στα ελληνικά Logistics από το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) όπως π.χ. σε θέματα μοναδοποίησης φορτίων (unit loads), σήμανσης φορτίων, ανταλλαγής πληροφοριών, διαστάσεων μεταφορικών μέσων κλπ. Αυτό είναι απαραίτητο για λόγους ελέγχων στη λειτουργία των επιχειρήσεων αλλά και διασφάλισης της ποιότητας. 
- Καταργείται η απαίτηση για πινακίδες όλων των ανυψωτικών μηχανημάτων (περονοφόρα) που κυκλοφορούν σε κλειστούς χώρους.
- Δημιουργείται σταθερή μονάδα στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτυών για την προώθηση των θεμάτων Εφοδιαστικής, με τη μορφή άμισθου Συμβουλίου και τη συμμετοχή φορέων του κλάδου.

* Ακολουθούν το σχέδιο νόμου και η αιτιολογική έκθεση.Σχέδιο Νόμου
Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 1
Ορισμοί
Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί:
α) Εφοδιαστική (Logistics) είναι το σύνολο των διεργασιών που είναι απαραίτητες για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο της ροής (της μεταφοράς, της διαμεταφοράς και της αποθήκευσης) αγαθών και εμπορευμάτων από οποιοδήποτε σημείο προέλευσης σε οποιοδήποτε σημείο προορισμού και αντιστρόφως, καθώς και για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο της παροχής συναφών  υπηρεσιών και της σχετικής πληροφορίας. 
β) Δραστηριότητες Εφοδιαστικής είναι ιδίως: Η συλλογή, φόρτωση, μεταφορά, μεταφόρτωση, εκφόρτωση και παράδοση αγαθών και εμπορευμάτων, η ομαδοποίηση (consolidation) και ο διαχωρισμός (deconsolidation) αγαθών και εμπορευμάτων, η αποθήκευση και η διαχείριση της απογραφής εμπορευμάτων, η διαχείριση επιστροφών εμπορευμάτων και φθαρμένων ή κατεστραμμένων εμπορευμάτων (reverse logistics) ή ακατάλληλων εμπορευμάτων ή υλικών συσκευασίας  και η διαχείριση και επεξεργασία της πληροφορίας που αφορά όλες αυτές  τις  δραστηριότητες (κύριες δραστηριότητες). Η συσκευασία, η ανασυσκευασία, η ετικετοποίηση, ο έλεγχος της ποιότητας, η συναρμολόγηση ή οι μικρές τροποποιήσεις, οι εκτελωνιστικές εργασίες και η έκθεση και ο δειγματισμός προϊόντων (δευτερεύουσες - συμπληρωματικές δραστηριότητες). Προκειμένου οι δευτερεύουσες δραστηριότητες να εντάσσονται στο πλαίσιο άσκησης δραστηριότητας Εφοδιαστικής, απαιτείται η  κατά κύριο λόγο άσκηση  μιας  τουλάχιστον κύριας δραστηριότητας. 
γ) Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Εφοδιαστική είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί κατ’ επάγγελμα Δραστηριότητες Εφοδιαστικής, είτε αποκλειστικά, είτε παράλληλα, είτε σε συνδυασμό με άλλες εμπορικές ή βιομηχανικές – βιοτεχνικές δραστηριότητες.
δ) Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών Εφοδιαστικής (Third Party Logistics – 3PL) είναι η επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Εφοδιαστική και η οποία ασκεί, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών Εφοδιαστικής προς τρίτους, τουλάχιστον μία ή περισσότερες από τις κύριες δραστηριότητες της μεταφοράς, της διαμεταφοράς και της αποθήκευσης αγαθών και εμπορευμάτων.
ε) Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής είναι το σύνολο των εγκαταστάσεων, στεγασμένων ή μη, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων στάθμευσης οχημάτων, ρυμουλκούμενων και εμπορευματοκιβωτίων κάθε τύπου, οι οποίες εξυπηρετούν αποκλειστικά την άσκηση μιας ή περισσότερων κύριων δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής, και είναι αυτόνομες, υπό την έννοια ότι δεν λειτουργούν εντός του χώρου άσκησης άλλης βιοτεχνικής ή βιομηχανικής ή λιανεμπορικής ή γεωργικής δραστηριότητας από το ίδιο πρόσωπο και προς εξυπηρέτηση της δραστηριότητας αυτής. Στο Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής δύνανται να ασκούνται και δευτερεύουσες - συμπληρωματικές δραστηριότητες Εφοδιαστικής.
στ) Φορέας Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής και στο όνομα του οποίου εκδίδονται οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας ή υποβάλλονται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 8  υπεύθυνες δηλώσεις.
ζ) Κτιριακές Εγκαταστάσεις Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής είναι κάθε δομική κατασκευή που προορίζεται για την εξυπηρέτηση των πάσης φύσεως αναγκών για τη λειτουργία του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής. 
η) Εγκατάσταση (Ίδρυση) Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής είναι η προετοιμασία, η διαμόρφωση και η τοποθέτηση κάθε αναγκαίας υποδομής, για την άσκηση κύριων ή και δευτερευουσών - συμπληρωματικών δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής, είτε σε υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις, είτε σε κτιριακές εγκαταστάσεις που θα κατασκευαστούν. 
θ) Λειτουργία Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής είναι η έναρξη της άσκησης των δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής, κύριων ή και δευτερευουσών - συμπληρωματικών, εντός των ορίων  του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής. 
ι) Επέκταση Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής είναι, μετά την αρχική εγκατάσταση:
αα) κάθε προσθήκη Κτιριακών Εγκαταστάσεων ή
ββ) η συμπλήρωση των ασκούμενων στο κέντρo δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής στο ίδιο ή σε όμορο γήπεδο ή 
γγ) κάθε επαύξηση της ισχύος τυχόν εγκατεστημένου μηχανολογικού εξοπλισμού. 
ια) Εκσυγχρονισμός Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής είναι, μετά την αρχική εγκατάσταση: 
αα) η αντικατάσταση ή η συμπλήρωση τυχόν εγκατεστημένου μηχανολογικού εξοπλισμού ή και κτιριακών εγκαταστάσεων 
ββ) η αλλαγή ή η συμπλήρωση των ασκούμενων στο κέντρο δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής στο ίδιο γήπεδο.
ιβ) Αδειοδοτούσα Αρχή είναι καθεμιά από τις διοικητικές αρχές και τους φορείς που ορίζονται στο άρθρο 17 παρ. 14 του ν. 3982/2011. 

Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής
1. Στις διατάξεις των Κεφαλαίων Α΄ και Β΄ υπάγονται οι δραστηριότητες Εφοδιαστικής που περιγράφονται στο άρθρο 1. 
2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις των Κεφαλαίων αυτών:
α) Οι συναφείς δραστηριότητες, τις οποίες ασκούν  ή την εκμετάλλευση των οποίων έχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα και το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή.
β) Με την επιφύλαξη του άρθρου 11, τα πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων που προορίζονται για εφοδιασμό κάθε μεταφορικού μέσου.
γ) Οι αποθήκες καυσίμων κεντρικών θερμάνσεων.
δ) Οι Εμπορευματικοί Σταθμοί Αυτοκινήτων Τύπου Α΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 79/2004 (Α΄62). 
Δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου οι ειδικότερες διατάξεις που αφορούν τους όρους αποθήκευσης και μεταφοράς φαρμάκων για ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, προϊόντων τροφίμων και ποτών, ζωοτροφών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων, λιπασμάτων και πολλαπλασιαστικού υλικού, εκρηκτικών υλών και κάθε είδους αποβλήτων και λυμάτων, καθώς και οι λοιπές υγειονομικές διατάξεις, οι πυροσβεστικές διατάξεις και οι διατάξεις που αναφέρονται στην προστασία του περιβάλλοντος και την τελωνειακή νομοθεσία. 

Άρθρο 3
Καθεστώς άσκησης Δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου, καθώς και των κανόνων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η άσκηση μιας ή περισσότερων δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής, είτε για την εξυπηρέτηση των εμπορικών ή βιοτεχνικών - βιομηχανικών δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης, είτε με σκοπό την παροχή υπηρεσιών Εφοδιαστικής προς τρίτους, είτε και για τους δύο αυτούς σκοπούς, είναι ελεύθερη και δεν υπόκειται σε προηγούμενη διοικητική άδεια ή άλλο περιορισμό. 
2. Από τη ρύθμιση της παραγράφου 1  εξαιρούνται:
α) οι μεταφορικές επιχειρήσεις του ν. 3887/2010,
β) οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των διατάξεων του π.δ. 41/2005, όπως ισχύουν,
γ) οι αεροπορικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των διατάξεων του Κανονισμού ΕΚ 1008/2008 
δ) οι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3431/2006.

Άρθρο 4
Αστική Μεταφορά, Προσωρινή Αποθήκευση και Διανομή Εμπορευμάτων
Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, και αφού προηγηθεί διαβούλευση επί του σχεδίου με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται οι κανόνες για τη μεταφορά και τη διανομή αγαθών και εμπορευμάτων εντός και περιμετρικά αστικής περιοχής με γνώμονα τη διασφάλιση της ελάχιστης δυνατής διατάραξης της αστικής κυκλοφορίας. Με το προεδρικό διάταγμα ρυθμίζονται ιδίως: 
α) Η δημιουργία ειδικών εγκαταστάσεων προσωρινής αποθήκευσης, ενοποίησης και αποομαδοποίησης φορτίων και φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων και στάθμευσης φορτηγών αυτοκινήτων σε περιοχές των δήμων, προκειμένου να επιτευχθεί συγκεντρωμένη μεταφορά και εκφόρτωση προς τα καταστήματα και η ρυθμιζόμενη πρόσβαση φορτηγών αυτοκινήτων εντός και διαμέσου της πόλης.
β) Η χρήση καθαρών τεχνολογιών εντός του αστικού ιστού και οι ελάχιστες απαιτήσεις σε σχέση με τους όρους φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων 
γ) Οι όροι για τη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων του παρόντος άρθρου σε εντός σχεδίου περιοχές. 

Άρθρο 5
Πράσινη Εφοδιαστική
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,  καθορίζονται οι όροι λειτουργίας του συστήματος καταγραφής των περιβαλλοντικών επιδόσεων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Εφοδιαστική,  στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και το αποτύπωμα άνθρακα, σε κεντρική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και οι τρόποι γνωστοποίησης στην αγορά και στο ευρύ κοινό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Εφοδιαστική, οι οποίες διατηρούν ή επαυξάνουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις ή εφαρμόζουν σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης πιστοποιημένο από αρμόδιο φορέα.  

Άρθρο 6
Δράσεις προώθησης της Εφοδιαστικής
Η αρμόδια για θέματα Εφοδιαστικής οργανική μονάδα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναλαμβάνει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, δράσεις με σκοπό ιδίως:
α) τη διενέργεια  ερευνών για την υποστήριξη τόσο του σχεδιασμού της δημόσιας στρατηγικής στον τομέα της Εφοδιαστικής, όσο και του έργου του Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Εφοδιαστικής που συστήνεται  με το άρθρο 7 του παρόντος,
β) την προώθηση της υιοθέτησης προτύπων διασφάλισης ποιότητας κατά την άσκηση δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής και της σχετικής πιστοποίησης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Εφοδιαστική και
γ) την τήρηση μητρώου των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Εφοδιαστική.

Άρθρο 7
Σύσταση Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής
1. Συστήνεται Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ως γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο  του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και  του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε θέματα ανταγωνιστικότητας, ανάπτυξης και οργάνωσης της Εφοδιαστικής στο πλαίσιο Εθνικής Στρατηγικής. 
2. To Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τα εξής μέλη:  
α) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
β) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
γ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
δ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, 
ε) έναν εκπρόσωπο σιδηροδρομικής επιχείρησης,
στ) έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών,
ζ) έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Εταιρείας Εφοδιαστικής (Logistics),
η) έναν εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Συνδικάτου Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών,
θ) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς,
ι) έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς & Επιχειρήσεων Εφοδιαστικής (Logistics),
ια) έναν εκπρόσωπο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών,
ιβ) πέντε εκπρόσωπους ιδιωτικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Εφοδιαστική και
ιγ) ένα μέλος Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού  Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, 
Ειδικά για τις περιπτώσεις ιβ και ιγ ανωτέρω επιλέγονται ως μέλη του Συμβουλίου πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, με τεχνογνωσία ή ενεργό ρόλο στην άσκηση δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής.
3. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου  διορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τετραετή θητεία και δεν δικαιούνται αμοιβή ή άλλη αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις και στις λοιπές δράσεις του Συμβουλίου. 
4. Το Συμβούλιο συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του έτους. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου επιτρέπεται να καλούνται εμπειρογνώμονες, ειδικοί, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι φορέων που  συμμετέχουν στο Συμβούλιο, ανάλογα με το θέμα συζήτησης κάθε συνεδρίασης. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999). 
5. Στις γνωμοδοτικές και συμβουλευτικές αρμοδιότητες του Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής εμπίπτουν:
α) Ο εντοπισμός των βασικών περιοχών και θεμάτων στρατηγικής για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της Εφοδιαστικής και η διαμόρφωση θέσεων, κατευθύνσεων και προτάσεων για τη βελτίωσή τους.
β) Η δρομολόγηση πρωτοβουλιών με διάρκεια και προοπτική, για τη βελτίωση της οργάνωσης της Εφοδιαστικής και της συνεργασίας των συναρμόδιων δημοσίων Αρχών και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, με στόχο τη μείωση του κόστους ανά μονάδα προϊόντος και, κατ’ επέκταση, την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας.
γ) Η σύνταξη προτάσεων για την κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας, με στόχο την άρση των εμποδίων, την επανεξέταση και περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών και τη βελτίωση του θεσμικού περιβάλλοντος άσκησης δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής, καθώς και την καθιέρωση ενός αναγνωρισμένου συστήματος διαρκούς κατάρτισης σε θέματα Εφοδιαστικής. 
δ) Η σύνταξη γνωμοδοτήσεων προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατόπιν υποβολής σχετικών ερωτημάτων στα θέματα της αρμοδιότητάς του, καθώς και η σύνταξη γνωμοδοτήσεων και προς άλλους συναρμόδιους σε θέματα Εφοδιαστικής Υπουργούς.
ε) Η εκπόνηση ετήσιου προγραμματισμού δράσης με χρονική ιεράρχηση ενεργειών.
στ) Η διατύπωση προτάσεων για περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση των υφιστάμενων μεταφορικών υποδομών, με έμφαση στην προώθηση σημαντικών έργων υποδομής σε σιδηροδρομικούς και οδικούς άξονες, ώστε να μεγιστοποιούνται τα οφέλη για την Εφοδιαστική. 
ζ) Η εξέταση κινήτρων για επενδύσεις σε καινοτόμες και περιβαλλοντικά συμβατές δράσεις στην Εφοδιαστική.
6. Τη γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Εφοδιαστικής παρέχει το αρμόδιο για θέματα Εφοδιαστικής τμήμα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Άρθρο 8
Εγκατάσταση και Λειτουργία Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής
1. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας όλα τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη μηχανολογικού εξοπλισμού, που δεν κατατάσσονται στην κατηγορία Α΄ του ν. 4014/2011 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων. Για την έναρξη λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας παραγράφου υποβάλλεται στην Αδειοδοτούσα Αρχή υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνεται η έναρξη της λειτουργίας και βεβαιώνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής η συμμόρφωσή του με τις πάσης φύσεως απαιτήσεις της νομοθεσίας για τη νόμιμη λειτουργία του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής και η οποία συνοδεύεται από τις απαραίτητες εγκρίσεις και δικαιολογητικά. Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου δεν θίγουν τις υποχρεώσεις του φορέα του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής που απορρέουν από τις διατάξεις του ν. 4014/2011.
2. Για την εγκατάσταση ή την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής που, ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή μη μηχανολογικού εξοπλισμού, κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α2 του ν. 4014/2011 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων, η Αδειοδοτούσα Αρχή εκδίδει άδεια εγκατάστασης με την προσκομιδή των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγκρίσεων. Για την έναρξη λειτουργίας Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής που εμπίπτουν στην παρούσα παράγραφο αρκεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, συνοδευόμενης από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, με την οποία δηλώνεται η έναρξη της λειτουργίας και βεβαιώνεται η συμμόρφωση του φορέα με τους όρους της άδειας εγκατάστασης, εφόσον η υπεύθυνη δήλωση συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον φορέα του Κέντρου Εγκατάστασης και Διανομής με την ολοκλήρωση επιθεώρησης που λαμβάνει χώρα εντός δύο  μηνών από την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης. Αν ο φορέας δεν επιθυμεί την κατάθεση εγγυητικής επιστολής, υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Αρχή αίτηση έκδοσης άδειας λειτουργίας, συνοδευόμενη από τα νόμιμα δικαιολογητικά. Η Αδειοδοτούσα Αρχή διενεργεί επιθεώρηση εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης με πλήρη φάκελο και χορηγεί άδεια λειτουργίας, εφόσον διαπιστώνει ότι έχουν τηρηθεί οι όροι και οι περιορισμοί που έχουν τεθεί με την άδεια εγκατάστασης.
3. Για την εγκατάσταση ή την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής που, ανεξάρτητα από την ύπαρξη  ή μη μηχανολογικού εξοπλισμού, κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α1 του ν. 4014/2011 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων, η Αδειοδοτούσα Αρχή εκδίδει άδεια εγκατάστασης με την προσκομιδή των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγκρίσεων και μετά από τη διενέργεια επιθεωρήσεως. Για τη λειτουργία Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής που εμπίπτει στην παρούσα παράγραφο, εκδίδεται άδεια λειτουργίας κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης από το φορέα στην Αδειοδοτούσα Αρχή, συνοδευόμενης από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Για την έκδοση της άδειας διενεργείται επιθεώρηση, η οποία λαμβάνει χώρα εντός τριών  μηνών από την υποβολή της αίτησης. Εφόσον κατά τη διενέργεια επιθεώρησης διαπιστώνεται συμμόρφωση με τους όρους και περιορισμούς της άδειας εγκατάστασης, η Αδειοδοτούσα Αρχή εκδίδει άδεια λειτουργίας. 
4. Δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης για επέκταση ή εκσυγχρονισμό Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής που έχει εφοδιασθεί με άδεια λειτουργίας ή για τα οποία έχει υποβληθεί η υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 2, εφόσον δε μεταβάλλεται από την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό η κατάταξη του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής στην υποκατηγορία Α2 του ν. 4014/2011 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται για τις περιπτώσεις της παραγράφου 3.. 
5. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής που εγκαθίστανται σε ΒΙ.ΠΕ., οι οποίες  έχουν οργανωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4458/1965, σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές που έχουν οργανωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2545/1997 και σε Επιχειρηματικά Πάρκα που οργανώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3982/2011. 
6. Η άδεια εγκατάστασης των παραγράφων 2 και 3 εκδίδεται για χρονικό διάστημα τριών  ετών, που μπορεί να παραταθεί κατόπιν αιτήματος του φορέα μέχρι τη συμπλήρωση εξαετίας. Το αίτημα εξετάζεται με βάση τα ίδια δεδομένα που ίσχυαν κατά την αρχική χορήγηση της άδειας και γίνεται δεκτό, εφόσον
α) υποβάλλεται κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας 
β) έχει γίνει έναρξη της υλοποίησης της εγκατάστασης. 
7. Η χορηγούμενη κατά τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου άδεια λειτουργίας εκδίδεται με αόριστη χρονική διάρκεια.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται ο τύπος και το ελάχιστο περιεχόμενο των υπεύθυνων δηλώσεων για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων, ο τύπος και το περιεχόμενο της άδειας εγκατάστασης, της άδειας λειτουργίας, ο τύπος και το περιεχόμενο των τροποποιήσεων και ανανεώσεων των αποφάσεων αυτών, καθώς και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις και τις αιτήσεις για την έκδοση αδειών. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ύψος και το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής, οι προϋποθέσεις κατάπτωσής της, καθώς και η διαδικασία διενέργειας επιθεωρήσεων σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους και ο τύπος των συντασσόμενων εκθέσεων επιθεώρησης. 
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οι δραστηριότητες που ασκούνται στα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με τον βαθμό όχλησης, με βάση τα κριτήρια και τις κατευθύνσεις της απόφασης 11508/2009 του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

Άρθρο 9
Προϋποθέσεις για την εγκατάσταση των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής
1. Τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής  μπορούν  να εγκαθίστανται,  εκτός από τις  ΒΙ.ΠΕ. που έχουν οργανωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4458/1965, τις Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές που έχουν οργανωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2545/1997, και τα Επιχειρηματικά Πάρκα του ν. 3982/2011, και σε περιοχές εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, σύμφωνα με τους όρους του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 4 του παρόντος νόμου και σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 
2. Τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής μπορούν να εγκαθίστανται και σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή εκτός ορίων οικισμών, προϋφιστάμενων του έτους 1923 ή οριοθετημένων σύμφωνα με τους όρους του από 24.04.1985 προεδρικού διατάγματος, εφόσον δεν υφίσταται ειδικός όρος προστασίας της αντίστοιχης περιοχής κατά τις κείμενες διατάξεις. Οι όροι δόμησης για  τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής είναι οι ίδιοι που ισχύουν για τα βιομηχανικά κτίρια.
3. Επιτρέπεται η εγκατάσταση Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής σε πολυώροφα κτίρια στα οποία έχουν συσταθεί ιδιοκτησίες κατ’ ορόφους, εφόσον από τον κανονισμό συνιδιοκτησίας δεν απαγορεύεται η άσκηση των δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής που ασκούνται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής. Τυχόν έλλειψη κανονισμού συνιδιοκτησίας δε συνιστά κώλυμα για την εγκατάσταση.
4. Η συνολική γενική διάταξη του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής σχεδιάζεται με κύριο κριτήριο την ελαχιστοποίηση της πρόκλησης προβλημάτων στα κυκλοφοριακά ρεύματα των οδών  μπροστά από αυτό, από την πορεία των οχημάτων από και προς το Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής.

Άρθρο 10
Κυκλοφοριακές Συνδέσεις 
1. Σε περίπτωση που το Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής ιδρύεται σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, η κυκλοφοριακή σύνδεσή του με εθνικές ή επαρχιακές οδούς γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Β.Δ/τος 465/1970, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, ρυθμίζονται οι όροι διαμόρφωσης και οι λεπτομέρειες κατασκευής εισόδων και εξόδων, ενιαίων ή χωριστών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι όροι απότμησης και κατασκευής πεζοδρομίου για τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής που ιδρύονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης. 

Άρθρο 11
Λοιπές εγκαταστάσεις Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής
Σε κάθε Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής είναι δυνατό να υφίστανται και εγκαταστάσεις αντλιών υγρών καυσίμων, διανομέα υγραερίου (LPG), πλυντηρίων, λιπαντηρίων και κεκλιμένων επιπέδων επιθεώρησης, συνεργείων επισκευής φορτηγών αυτοκινήτων, καθώς και μικρής κλίμακας κτιριακές εγκαταστάσεις διανυκτέρευσης οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων, εφόσον εξασφαλίζεται για καθεμιά  από αυτές τις εγκαταστάσεις ο σχετικός χώρος, πέραν της οριζόμενης ελάχιστης συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας των κτιριακών εγκαταστάσεων και των χώρων στάθμευσης και ελιγμών, και εφόσον τηρούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την εγκατάσταση και λειτουργία των λοιπών αυτών εγκαταστάσεων. 

Άρθρο 12
Εφαρμογή διατάξεων ν. 3982/2011 
1. Ως προς την τηρητέα διαδικασία και τις προθεσμίες για την έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής, καθώς και για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 24 έως και 28 του ν. 3982/2011 (Α’ 143).
2. Ως προς τις προϋποθέσεις αλλαγής του Φορέα Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 23 του ν. 3982/2011. 
3. Ως προς τις προϋποθέσεις λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3982/2011.
4. Ως προς την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις των άρθρων του παρόντος Κεφαλαίου Β΄ εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3982/2011. 

Άρθρο 13
Μεταβατικές διατάξεις 
1. Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις που αποτελούν Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής κατά την έννοια του παρόντος νόμου και έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 επ. του π.δ.. 79/2004 που αφορούν τους Σταθμούς Φορτηγών Αυτοκινήτων ή Εμπορευματικούς Σταθμούς Αυτοκινήτων Τύπου Β΄, ή τις διατάξεις του ν. 3982/2011 θεωρούνται ότι συμμορφώνονται με τον παρόντα νόμο. Για την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου.
2. Σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις που αποτελούν Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής κατά την έννοια του παρόντος νόμου και δεν είναι εφοδιασμένες με άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και επόμενα του π.δ. 79/2004 που αφορούν τους Σταθμούς Φορτηγών Αυτοκινήτων ή Εμπορευματικούς Σταθμούς Αυτοκινήτων Τύπου Β΄, ή τις διατάξεις του ν. 3982/2011, μπορεί να χορηγηθεί ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ή μπορούν αυτές να υποβάλουν για τη νόμιμη λειτουργία τους την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 8 του παρόντος, υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου. Η χορήγηση της άδειας ή η αποδοχή της υπεύθυνης δήλωσης πραγματοποιείται χωρίς την επιβολή προστίμου, εφόσον ο φορέας της εγκατάστασης υποβάλλει εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος της απόφασης της παραγράφου 8 του άρθρου 8  όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή.
3. Αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας κατά τις διατάξεις του ν. 3982/2011 ή τις διατάξεις του π.δ. 79/2004 που αφορούν τους Σταθμούς Φορτηγών Αυτοκινήτων ή Εμπορευματικούς Σταθμούς Τύπου Β, οι οποίες είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση που οι εκκρεμείς αιτήσεις έχουν κατατεθεί σε αναρμόδια Αρχή, αυτές διαβιβάζονται εντός δέκα ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος στην Αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
4. Σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις που αποτελούν Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής κατά την έννοια του παρόντος νόμου και των οποίων η λειτουργία δεν είναι σύμφωνη  με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 29 του ν. 3982/2011. 


ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 14
Επιχειρηματικό Πάρκο Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας
1. Ως Επιχειρηματικό Πάρκο Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας κατά την έννοια του παρόντος άρθρου νοείται το Επιχειρηματικό Πάρκο, στο οποίο μπορούν να εγκαθίστανται κατά κύριο λόγο επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Εφοδιαστική, και το οποίο ιδρύεται σε έκταση τουλάχιστον πεντακοσίων στρεμμάτων και εξασφαλίζει υποχρεωτικά πρόσβαση σε συνδυασμένη μεταφορά. Η πρόσβαση σε συνδυασμένη μεταφορά στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Πάρκου Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας εξασφαλίζεται εφόσον η έκτασή του εμπεριέχει είτε  εγκατάσταση σιδηροδρομικού σταθμού με δυνατότητα διακίνησης εμπορευματικών συρμών, είτε  λιμενική εγκατάσταση με δυνατότητα εξυπηρέτησης πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων τουλάχιστον, είτε  αερολιμενική εγκατάσταση που εξυπηρετεί αεροσκάφη μεταφοράς φορτίων, ή εφάπτεται με τέτοιες εγκαταστάσεις. 
2. Η Εταιρεία Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας υποχρεούται σε κατασκευή των σιδηροδρομικών υποδομών εντός του Πάρκου υπό την εποπτεία του διαχειριστή της υποδομής ως προς την τήρηση των προδιαγραφών κατασκευής και ασφάλειας, ενώ η σύνδεση του Πάρκου με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο δια παρακαμπτηρίου αναλαμβάνεται και χρηματοδοτείται από τον διαχειριστή της υποδομής, χωρίς να εμποδίζεται η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9Α του ν. 3891/2010. 
3. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται και οι όροι δόμησης ειδικώς για τα Επιχειρηματικά Πάρκα Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας, με τους ακόλουθους περιορισμούς: 
α) Ποσοστό κάλυψης έως 70%.
β) Συντελεστής δόμησης μέχρι 1,6 για τα ακίνητα, στα οποία ασκούνται δραστηριότητες Εφοδιαστικής και 1,2 για τις λοιπές χρήσεις.
γ) Μέγιστο ύψος οικοδομής όχι ανώτερο των δεκαοκτώ (18) μέτρων. 
δ) Ελάχιστο ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων 25% υπολογιζόμενο επί της συνολικής επιφάνειας του Επιχειρηματικού Πάρκου Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας.  Στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνονται χώροι εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου με ήδη διαμορφωμένη τέτοια χρήση. Οι χώροι υψηλού πρασίνου περιμετρικά του Επιχειρηματικού Πάρκου Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας ορίζονται σε 5% κατ’ ελάχιστον επί της συνολικής επιφάνειας του Πάρκου και συνυπολογίζονται στη συνολική έκταση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων.
Με όμοιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται ειδικότερα οι δραστηριότητες που δύνανται να αναπτύσσονται και ο βαθμός ανάπτυξής τους εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας, στις οποίες, πέραν των Δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής, περιλαμβάνονται και η λειτουργία εκθεσιακών κέντρων με δυνατότητα χονδρικής πώλησης εμπορευμάτων καθώς και οι μεταποιητικές δραστηριότητες χαμηλής ή μέσης όχλησης.
4. Για την εγκατάσταση, τη διαχείριση και τη λειτουργία Επιχειρηματικών Πάρκων Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν. 3982/2011, όπως εκάστοτε ισχύουν.
5. Τα επενδυτικά σχέδια για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας  μπορούν να υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3894/2010, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, για τη διαδικασία αδειοδότησης του Επιχειρηματικού Πάρκου Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3894/2010. 

Άρθρο 15
Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας στην περιοχή του Θριασίου και στο πρώην «στρατόπεδο Γκόνου»
Στο ακίνητο ιδιοκτησίας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΓΑΙΑΟΣΕ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.», που περιγράφεται στο από Νοέμβριο 2004 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:2.000 του πολιτικού τοπογράφου μηχανικού Κωνσταντίνου Ξενιού και προσαρτάται σε σμίκρυνση ως παράρτημα Α στον παρόντα νόμο, καθώς και στο ακίνητο συνολικής έκτασης 672.269,63 τ.μ., που περιγράφεται ως «Τμήμα 1 ΑΚ 11892» στο από 6/8/2007 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:2000, του Ζ΄ Τμήματος της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Θεσσαλονίκης και προσαρτάται σε σμίκρυνση ως Παράρτημα Β στον παρόντα νόμο, ιδιοκτησίας του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο βρίσκεται στον Δήμο Δέλτα, συνορεύει προς βορρά με ασφαλτοστρωμένη οδό που ξεκινά από την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας και καταλήγει στην εσωτερική περιφερειακή οδό, νότια, ανατολικά και δυτικά  με διάφορες ιδιοκτησίες μικρών γεωτεμαχίων, το οποίο παραχωρήθηκε με το άρθρο 18 του ν. 3534/2007 (Α΄40) προς χρήση στην εταιρεία με την επωνυμία «ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.», ως καθολική διάδοχο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Α.Ε.» μπορούν να αναπτύσσονται Επιχειρηματικά Πάρκα Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου. 

Άρθρο 16
Προτυποποίηση για δραστηριότητες εφοδιαστικής και λοιπά θέματα
1. Με ευθύνη της εταιρίας με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας Α.Ε.» προωθείται, μέσω των αρμόδιων προς τούτο λειτουργικών μονάδων της εταιρίας αυτής, η σύνταξη, η έκδοση και η διάθεση προτύπων και προδιαγραφών που αναφέρονται σε δραστηριότητες Εφοδιαστικής και ιδίως σε θέματα που αφορούν σε μοναδιαία φορτία (unitloads), τη σήμανση φορτίων, τις προδιαγραφές μέσων αποθήκευσης κατά τη μεταφορά προϊόντων, όπως  παλέτες, κιβώτια  και τη χρήση γραμμικών κωδίκων (barcodes), καθώς και σε θέματα διαχείρισης της πληροφορίας κατά την άσκηση δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής.
2. Για τα μηχανήματα έργου, τα οποία αποτελούν ηλεκτροκίνητα ή μηχανοκίνητα ανυψωτικά περονοφόρα μηχανήματα παντός τύπου, όπως τύπου ΚΛΑΡΚ, τα οποία εμπίπτουν στην ειδικότητα 2 (εργασίες ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων σύμφωνα με την 1032/166/5.3.2013 (Β 519) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων), δεν υφίσταται υποχρέωση έκδοσης άδειας κυκλοφορίας και κυκλοφορίας με πινακίδα αριθμού κυκλοφορίας, εφόσον δεν προορίζονται για κυκλοφορία, αλλά αποκλειστικά για χρήση εντός εγκατάστασης.

Άρθρο 17
Λοιπές καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις 
1. Από την έναρξη της ισχύος του Κεφαλαίου Β΄ του παρόντος νόμου, καταργούνται:
α) οι διατάξεις της υποπαραγράφου 3.2 του άρθρου 9 και της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του π.δ. 79/2004, 
β) οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του ν. 3982/2011 και οι παράγραφοι 5 έως 14 του ίδιου άρθρου αναριθμούνται σε παραγράφους 4 έως 13 αντίστοιχα και
γ) οι περιπτώσεις β, γ και δ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ίδιου νόμου.
 2. Από την έναρξη της ισχύος του Κεφαλαίου Β΄ του παρόντος, από την  παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011 διαγράφονται οι λέξεις «και αποθήκες χαμηλής όχλησης». 
3. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 21 του ν. 3333/2005 και τα άρθρα 22 έως 26 του ίδιου νόμου αναριθμούνται σε άρθρα 1 έως 5 αντίστοιχα.

Άρθρο 18
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του Κεφαλαίου Β΄ του παρόντος νόμου  αρχίζει από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, ...  Μαΐου 2014

ΟΙ  ΥΠΟΥΡΓΟΙ
OIKONOMIKΩΝ
Ι. Στουρνάρας
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Ι. Μιχελάκης
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Κ. Χατζηδάκης
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Μ. Χρυσοχοΐδης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Ι. Μανιάτης


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νόμου «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΓΕΝΙΚΑ
Α. Το αντικείμενο του παρόντος σχεδίου νόμου
Η ραγδαία ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου, είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση της παγκόσμιας διακίνησης εμπορευμάτων τα τελευταία 20 χρόνια. Συγκεκριμένα στην Ευρώπη, η διείσδυση των ασιατικών προϊόντων στις αναπτυγμένες ευρωπαϊκές αγορές συνέβαλε στην αύξηση κατά 381% του συνολικού όγκου του εμπορευματικού φορτίου. Σήμερα, σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο παγκόσμιος κλάδος της εφοδιαστικής αλυσίδας υπολογίζεται σε περίπου 5,4 τρισεκατομμύρια ευρώ ή 13,8 % του παγκόσμιου ΑΕΠ, ενώ οι λιμένες της Μεσογείου διαχειρίζονται το 9% της παγκόσμιας μεταφοράς εμπορευμάτων, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 48% της ευρωπαϊκής αγοράς. Χαρακτηριστικό είναι ότι και η πλειοψηφία του διερχόμενου φορτίου (52%) που διακινείται μέσω του Σουέζ με κατεύθυνση προς τον Ευρωπαϊκό Βορρά καταλήγει σε λιμένες της Μεσογείου, ενώ από εκεί μεταφέρεται με άλλα μεταφορικά μέσα προς το Βορρά.  
Στην Ελλάδα, ο κλάδος της εφοδιαστικής υπολογίζεται περίπου στο 10% του ΑΕΠ, ενώ υπάρχουν πολλές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου καθώς δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρως η δυναμική της χώρας, λόγω της γεωγραφικής της θέσης (η μικρότερη απόσταση μεταξύ της Ευρώπης και της διώρυγας του Σουέζ). 
Σήμερα, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, η αποτελεσματικότητα και η ανταγωνιστικότητα του δικτύου των Ελληνικών Logistics είναι χαμηλότερη από τις γειτονικές της χώρες (Θέση 71 όταν η Τουρκία είναι στη θέση 29 και η Ρουμανία στη θέση 50 – Logistics Performance Index ranking 2012). Τα προβλήματα επιδεινώθηκαν από την οικονομική κρίση που διέρχεται η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Από την άλλη πλευρά, οι δυνατότητες της χώρας έχουν αυξηθεί ιδιαίτερα λόγω της εντυπωσιακής ανάπτυξης του λιμένος του Πειραιά και του διερχόμενου φορτίου, ενώ και προοπτικές των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (added – value services) είναι πολύ μεγάλες. Οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας αποτελούν την κρίσιμη παράμετρο για την αύξηση της εθνικής οικονομίας σε χώρες με ιδιαίτερα ανεπτυγμένη εφοδιαστική.
Ο παρόν νόμος καλείται να υποστηρίξει την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Logistics. Το όραμα για την Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα έχει διπλή διάσταση (2 Πυλώνες):
I. Ενδυνάμωση και εκσυγχρονισμός του Συστήματος Εμπορευματικών Μεταφορών και των Logistics της χώρας μας έτσι ώστε ο τομέας της εφοδιαστικής αλυσίδας να αναπτυχθεί και να βοηθήσει ταυτόχρονα υποστηρικτικά, την ανάπτυξη των υπόλοιπων τομέων της εθνικής οικονομίας (βιομηχανία, εξαγωγές, εμπόριο, τουρισμός, αγροτική παραγωγή κ.ά.).
II. Ανάδειξη της Ελλάδας σε ανταγωνιστικό και ποιοτικό διαμετακομιστικό κόμβο της Ν.Α. Ευρώπης με στόχο την εκμετάλλευση του διερχόμενου φορτίου και την ανάπτυξη σχετικών υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (value-added services: αποθήκευση, ανασυσκευασία, assembly, κλπ).
Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου σκοπείται η θεσμοθέτηση του κανονιστικού πλαισίου για τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων εφοδιαστικής, η ανάπτυξη των κατάλληλων διοικητικών δομών για τη διαρκή παρακολούθηση της δραστηριότητας αυτής και την ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής στον τομέα αυτό, ο οποίος μπορεί να αναδείξει την Ελλάδα σε σημαντικό διαμετακομιστικό πόλο και η προώθηση σύγχρονων δράσεων που συνδυάζουν την ανάπτυξη της εφοδιαστικής με την προστασία του περιβάλλοντος. 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 
Επί του Άρθρου 1
Με το Άρθρο 1 δίδονται οι ορισμοί που ισχύουν για την εφαρμογή του προτεινόμενου σχεδίου νόμου. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι ορισμοί που αφορούν στην ίδια την έννοια της Εφοδιαστικής και τις επιμέρους δραστηριότητες, οι οποίες εμπίπτουν στην έννοια αυτή. Μέχρι σήμερα ο νομοθέτης δεν είχε ασχοληθεί με τη νομική οριοθέτηση της έννοιας της Εφοδιαστικής, με αποτέλεσμα να υφίσταται μία γενικότερη ασάφεια ως προς το ποιες δραστηριότητες ασκούνται ως τμήμα της Εφοδιαστικής και να μην γίνεται αντιληπτό ότι, όπως έχουν διαμορφωθεί οι εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Εφοδιαστική συχνά δεν εξαντλούν τη δραστηριότητά τους αυτή στη μεταφορά, διαμεταφορά και αποθήκευση αγαθών και εμπορευμάτων και στις λοιπές κύριες δραστηριότητες εφοδιαστικής, αλλά περαιτέρω ασκούν και άλλες συμπληρωματικές των παραπάνω δραστηριοτήτων, οι οποίες προσδίδουν προστιθέμενη αξία στις κύριες δραστηριότητες εφοδιαστικής και προωθούν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Εφοδιαστική. Για το λόγο αυτό, διευκρινίζεται ότι στις δραστηριότητες εφοδιαστικής περιλαμβάνονται και η συσκευασία, ανασυσκευασία, ετικετοποίηση, συναρμολόγηση προϊόντων και λοιπές επιμέρους δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες αυτές εντάσσονται στην εφοδιαστική, εφόσον ασκούνται συμπληρωματικά-δευτερευόντως σε σχέση με τις κύριες δραστηριότητες εφοδιαστικής, όπως αυτές περιγράφονται στον νόμο. Περαιτέρω, με το σχέδιο νόμου δίδεται ο ορισμός του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής, στο οποίο πέραν της αποθήκευσης προϊόντων και των λοιπών κύριων δραστηριοτήτων εφοδιαστικής δύνανται να ασκούνται και δευτερεύουσες-συμπληρωματικές δραστηριότητες εφοδιαστικής. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, ως Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής νοείται η αυτόνομη εγκατάσταση, κατά την έννοια του προτεινόμενου σχεδίου, ενώ αποθηκευτικές και λοιπές εγκαταστάσεις, οι οποίες αποτελούν τμήμα άλλης βιομηχανικής ή εμπορικής δραστηριότητας και δεν είναι αυτόνομες, ακολουθούν σε σχέση ιδίως με την αδειοδότησή τους, τις μέχρι σήμερα κείμενες διατάξεις που αφορούν την αδειοδότηση της εγκατάστασης της οποίας αποτελούν τμήμα. Επίσης, ο χαρακτηρισμός μιας εγκατάστασης ως Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής δεν συνδέεται και είναι ανεξάρτητος από την ύπαρξη ή μη μηχανολογικού εξοπλισμού, οποιασδήποτε ισχύος, στην εγκατάσταση. Σημειώνεται, τέλος, ότι πέραν των άλλων ορισμών, με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου οριοθετείται και η έννοια της επιχείρησης παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής σε τρίτους (third party logistics), η οποία αποτελεί μοχλό ανάπτυξης της εφοδιαστικής σε χώρες του εξωτερικού, γνωρίζει όμως περιορισμένη έκταση στην Ελλάδα.

Επί του Άρθρου 2
Με το παρόν άρθρο οριοθετείται το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου σχεδίου νόμου. Διευκρινίζεται ότι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, πέραν των άλλων, οι Εμπορευματικοί Σταθμοί Τύπου Α΄ κατά την έννοια των διατάξεων του π.δ. 79/2004, καθώς και ότι δεν θίγεται η ισχύς και η εφαρμογή διαφόρων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, πολλές εκ των οποίων αποτελούν ή ενσωματώνουν ρυθμίσεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίες αφορούν τους όρους μεταφοράς και αποθήκευσης αγαθών και εμπορευμάτων. 

Επί του Άρθρου 3
Με το άρθρο 3 ρυθμίζεται η χωρίς προηγούμενη διοικητική άδεια ή άλλο διοικητικό περιορισμό άσκηση μιας ή περισσότερων δραστηριοτήτων εφοδιαστικής, ανεξαρτήτως του εάν οι δραστηριότητες αυτές ασκούνται για την εξυπηρέτηση εμπορικών ή βιοτεχνικών-βιομηχανικών δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης ή για την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους ή και για τους δύο σκοπούς. Η ελεύθερη άσκηση δραστηριοτήτων εφοδιαστικής τελεί υπό την επιφύλαξη των ειδικότερων και ενωσιακής προελεύσεως διατάξεων που αφορούν ιδίως την αδειοδότηση της μεταφορικής, της σιδηροδρομικής και της αεροπορικής επιχείρησης, καθώς και της επιχείρησης ταχυμεταφορών, καθώς και υπό την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων του προτεινόμενου νομοσχεδίου, οι οποίες αφορούν στο Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής. Εξάλλου, επί τη βάσει της αρχής της υπεροχής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητήματα, τα οποία ρυθμίζονται από ενωσιακές ή «ενωσιακής προέλευσης» διατάξεις, δεν θίγονται ούτε ρυθμίζονται με διαφορετικό τρόπο με το παρόν σχέδιο νόμου. Με το προτεινόμενο άρθρο, τακτοποιείται επομένως και ο μέχρι σήμερα προβληματισμός για το εάν π.χ. μια μεταφορική επιχείρηση δύναται να ασκεί και άλλες δραστηριότητες εφοδιαστικής και υπό ποίο καθεστώς. 

Επί των Άρθρων 4 και 5
Η θεσμοθέτηση κανόνων για την αστική μεταφορά και διανομή προϊόντων εντός του αστικού ιστού μέσω των σχετικών ολοκληρωμένων σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας (urban mobility plans), καθώς και δράσεις για την προώθηση της πράσινης εφοδιαστικής (green logistics) αποτελούν προτεραιότητα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος της προστασίας του περιβάλλοντος και της προώθησης των πράσινων logistics, είναι η ανάπτυξη πρακτικών αστικής μεταφοράς που προωθούν την αποσυμφόρηση του αστικού οδικού δικτύου, τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Το γεγονός αυτό συνάδει με την εξοικονόμηση πόρων, την αειφόρο ανάπτυξη των ελληνικών πόλεων, καθώς και τη συμμόρφωση της χώρας με τις κοινοτικές πολιτικές.
Με τα δύο αυτά άρθρα προωθείται η έκδοση προεδρικών διαταγμάτων για την ρύθμιση κανόνων που αφορούν: (α) τη μεταφορά και διανομή αγαθών εντός και περιμετρικά αστικής περιοχής, ώστε να διαταράσσεται κατά το δυνατόν λιγότερη η ζωή στην πόλη, τη δημιουργία χώρων προσωρινής αποθήκευσης αγαθών και στάθμευσης φορτηγών με στόχο τη συγκεντρωμένη μεταφορά των αγαθών αυτών προς τα καταστήματα και τους ειδικούς όρους για τον ανεφοδιασμό των καταστημάτων λιανικής, ώστε να αποτραπεί η άσκοπη, μη αποδοτική και επιβαρυντική κυκλοφορία φορτηγών εντός του αστικού ιστού και να καταστεί ο ανεφοδιασμός των καταστημάτων πιο οικονομικός, αποδοτικός και «φιλικός» προς τους εμπόρους, αλλά και τους κατοίκους και (β) την καταγραφή των περιβαλλοντικών επιδόσεων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική και η γνωστοποίηση αυτών που διατηρούν ή επαυξάνουν τις επιδόσεις τους στο ευρύ κοινό με στόχο την πριμοδότησή τους ως επιχειρήσεων που προωθούν την κοινωνική ευθύνη και την περιβαλλοντική ευαισθησία.

Επί των άρθρων 6 και 7 
Με το προτεινόμενο άρθρο 6 καθορίζονται ενδεικτικά οι ειδικότερες δράσεις, τις οποίες αναλαμβάνει η αρμόδια για θέματα εφοδιαστικής οργανωτική δομή του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, όπως οι αρμοδιότητες αυτές καθορίζονται στο Οργανισμό του εν λόγω Υπουργείου. 
Περαιτέρω με το άρθρο 7 θεσμοθετείται η μέχρι σήμερα κατά καιρούς λειτουργούσα Επιτροπή Logistics και αναβαθμίζεται σε μόνιμο Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της εφοδιαστικής. Στο Συμβούλιο εκπροσωπούνται φορείς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, με πλειοψηφική μάλιστα συμμετοχή, καθώς και στελέχη Υπουργείων, οι αρμοδιότητες των οποίων σχετίζονται άμεσα με την ανάπτυξης της εφοδιαστικής. Το Συμβούλιο αποτελεί συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο, με κύριο αντικείμενο να συνεπικουρεί την Κυβέρνηση διαμέσου ιδίως του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην ανάπτυξη Εθνικής Στρατηγικής για την Εφοδιαστική. 

Επί των Άρθρων 8 έως 12
Με τα προτεινόμενα Άρθρα 8 έως 12 του σχεδίου νόμου ρυθμίζονται θέματα αδειοδότησης των Κέντρων Εγκατάστασης και Διανομής, χωροθέτησης και όρων δόμησης, κυκλοφοριακών συνδέσεων και πρόσθετων εγκαταστάσεων που δύνανται να λειτουργούν εντός των χώρων των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής. 
Κύριο κριτήριο για την ακολουθητέα διαδικασία αδειοδότησης των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής, σύμφωνα με το προτεινόμενο Άρθρο 8, αποτελεί η περιβαλλοντική κατάταξη των Κέντρων αυτών επί τη βάσει των διατάξεων του ν. 4014/2011 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων, ενώ αποσυνδέεται η αδειοδότησή τους από την εγκατάσταση σε αυτά ή μη μηχανολογικού εξοπλισμού, αίροντας τη μέχρι σήμερα διάκριση σε ό,τι αφορά την αδειοδότηση των σχετικών εγκαταστάσεων μεταξύ εμπορικών και βιομηχανικών αποθηκών. Ειδικότερα, τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής, τα οποία δεν εμπίπτουν στην κατηγορία Α με βάση την περιβαλλοντική τους κατάταξη, κατατάσσονται δηλαδή στην κατηγορία Β΄ ή δεν κατατάσσονται λόγω της ιδιαίτερα μικρής όχλησης για το περιβάλλον, θα αδειοδοτούνται με μόνη την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και την υποβολή λοιπών δικαιολογητικών που θα καθορισθούν με την έκδοση υπουργικής αποφάσεως. Για τις λοιπές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στις υποκατηγορίες Α2 ή Α1 ακολουθείται ένα σταδιακά διαβαθμούμενο σύστημα αδειοδότησης, σημαντικά απλοποιημένο σε σχέση με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα, ενώ τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής, τα οποία εγκαθίστανται εντός ΒΙΠΕ, ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικών Πάρκων απαλλάσσονται από την αδειοδότηση του προτεινόμενου άρθρου. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις εναρμονίζονται με τις αρχές που έχουν τεθεί για την απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας του νόμου 4262/2014 (Α΄114).
Πέραν των περιοχών αυτών, τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής δύνανται, σύμφωνα με το προτεινόμενο Άρθρο 9, να εγκαθίστανται σε περιοχές εντός και εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ενώ οι όροι δόμησης για τα Κέντρα αυτά εξομοιώνονται με τους όρους δόμησης που ισχύουν για τα βιομηχανικά κτίρια. Τούτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό ιδίως για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική σε σχέση με τις επιχειρήσεις του εξωτερικού, όπου διαπιστώνεται ότι οι δυνατότητες δόμησης ιδίως καθ’ ύψος εξυπηρετούν την αποδοτικότητα των εγκαταστάσεων μέσω της χρήσης αυτοματισμών. 
Τέλος, με το προτεινόμενο Άρθρο 10, επιβάλλεται η υποχρέωση κατασκευής των απαραίτητων κυκλοφοριακών συνδέσεων για τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής, ενώ με το Άρθρο 11 ορίζεται ότι εντός του Κέντρου δύνανται να εγκαθίστανται και να λειτουργούν και εγκαταστάσεις αντλιών υγρών καυσίμων και LPG, πλυντήρια, λιπαντήρια και συνεργεία επισκευής του στόλου των οχημάτων και λοιπές εγκαταστάσεις απαραίτητες για τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική.  

Επί του Άρθρου 13
Με το προτεινόμενο Άρθρο 13 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις που σύμφωνα με το παρόν σχέδιο νόμου φέρουν τα χαρακτηριστικά των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί ήδη είτε με βάση τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ ν. 3982/2011 για τις βιομηχανικές-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις είτε με βάση τις διατάξεις του π.δ. 79/2004 για τους Εμπορευματικούς Σταθμούς Τύπου Β΄, θεωρούνται ότι συμμορφώνονται με τον νόμο αυτό. Σε σχέση με τις εγκαταστάσεις που δεν έχουν μέχρι σήμερα αδειοδοτηθεί, ορίζεται ότι σε αυτές δύναται να χορηγηθεί ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, τούτο δε χωρίς την επιβολή προστίμου, υπό την προϋπόθεση ότι εντός περιόδου δύο ετών από την έκδοση και έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης με την οποία θα καθορίζονται τα ειδικότερα δικαιολογητικά και οι λοιπές διαδικαστικές προϋποθέσεις για την αδειοδότηση των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής με βάση το προτεινόμενο σχέδιο νόμου. 

Επί των Άρθρων 14 και 15
Με τα προτεινόμενα Άρθρα εισάγεται και οριοθετείται η έννοια του Επιχειρηματικού Πάρκου Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας, το οποίο αποτελεί θεματικό επιχειρηματικό πάρκο με ειδικά χαρακτηριστικά, ήτοι δύναται να ιδρύεται σε έκταση τουλάχιστον 500 στρεμμάτων και θα πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλίζει πρόσβαση σε συνδυασμένη μεταφορά, λόγω της ενσωμάτωσης σε αυτό ή της εγγύτητάς του με μεταφορικές υποδομές είτε ήδη υφιστάμενες είτε μέλλουσες να αναπτυχθούν.  Περαιτέρω, ρυθμίζονται θέματα κατασκευής των απαραίτητων σιδηροδρομικών υποδομών και οι ειδικοί κατ’ ανώτατο όριο όροι δόμησης που αφορούν στα πάρκα αυτά, ώστε να καταστούν ανταγωνιστικά και αποτελεσματικά, αλλά και αποτελέσουν πεδία προσέλκυσης επενδύσεων. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας να υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3897/2010, ο οποίος έχει γίνει γνωστός και ως νόμος για την “fast track” αδειοδότηση των λεγόμενων στρατηγικών επενδύσεων. Τέλος, με το άρθρο 15 ορίζεται ότι ειδικώς στα ακίνητα του Θριασίου και του πρώην στρατοπέδου Γκόνου, ιδιοκτησίας το μεν πρώτο της ΓΑΙΟΣΕ ΑΕ, το δε δεύτερο του Υπουργείου Οικονομικών με παραχώρηση της χρήσης αυτού στην ίδια ως άνω εταιρία, δύνανται να αναπτυχθούν Επιχειρηματικά Πάρκα Εθνικής Εμβέλειας. 

Επί του Άρθρου 16
Με το παρόν Άρθρο εντάσσεται στις αρμοδιότητες της εταιρίας ΕΣΥΠ Α.Ε. μέσω των αρμοδίων λειτουργικών της μονάδων, η προώθηση της τυποποίησης σε θέματα και δραστηριότητες εφοδιαστικής. Περαιτέρω, αίρονται περιορισμοί που αφορούν στη θέση σε κυκλοφορία των μηχανημάτων έργου που κινούνται εντός αποθηκευτικών χώρων για την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων και την εκτέλεση συναφών εργασιών. 

Αθήνα, ...  Μαΐου 2014

ΟΙ  ΥΠΟΥΡΓΟΙ
OIKONOMIKΩΝ
Ι. Στουρνάρας
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Ι. Μιχελάκης
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Κ. Χατζηδάκης
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Μ. Χρυσοχοΐδης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Ι. Μανιάτης
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved