ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Στην «κοινωνική επιχειρηματικότητα» η Περιφέρεια Αττικής

Proslipsis.gr | Αθήνα 17.11.2014, 19:06

Στην προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω των λεγόμενων «Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων» (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας, στοχεύει η Περιφέρεια Αττικής, συμμετέχοντας σε εταιρικό σχήμα (πίνακας), με συντονιστή εταίρο την Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), που θα διεκδικήσει σχετική χρηματοδότησης από τα κοινοτικά και εθνικά ταμεία.

Όπως αναφέρεται στη σχετική εισήγηση, «η «Κοινωνική Οικονομία» θεωρείται ένα σημαντικό μέσο για την προώθηση της απασχόλησης, της ενσωμάτωσης και της επιχειρηματικότητας και έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να παράξει  σημαντικά και ανθεκτικά οικονομικά συστήματα σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Η Περιφέρεια Αττικής με την υπΆ αρίθμ. 165/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου συμμετέχει ήδη σε εταιρικό σχήμα για τη δημιουργία και λειτουργία Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν. Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας με συντονιστή εταίρο την Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε).

Επίσης με την υπΆαρίθμ. 35/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου έχει ληθφεί η απόφαση για τη δημιουργία Θερμοκοιτίδας Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας από την Περιφέρεια Αττικής για την Υποστήριξη του Προγράμματος «ΚατΆοικον Φροντίδας Συνταξιούχων», με αποτέλεσμα να έχει ήδη διαμορφωθεί ένας χώρος στις εγκαταστάσεις του παλιού Λυσιατρείου επί της Ιεράς Οδού που θα μπορούσε να αποτελέσει κέντρο αναφοράς για την λειτουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. 

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», έχει εκδοθεί η υπ. αριθμ. 6/ 15-10-2014 πρόσκληση από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στον ¶ξονα Προτεραιότητας «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μία κοινωνία ίσων ευκαιριών». Αντικείμενο των δράσεων, αποτελεί η «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας».

Φορείς υλοποίησης της πράξης μπορούν να είναι μόνο οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις, οι οποίες αποτελούν εταιρικά σχήματα φορέων και διέπονται από το άρθρο 18 του ν. 4019/2011. Στην κάθε Αναπτυξιακή Σύμπραξη ορίζεται Συντονιστής Εταίρος, ο οποίος αναλαμβάνει το συντονισμό των ενεργειών και φέρει την ευθύνη για την απρόσκοπτη υλοποίηση της πράξης, έναντι της Διαχειριστικής Αρχής αλλά και των υπολοίπων εταίρων. Τη θέση του Συντονιστή δεν μπορούν να αναλάβουν φορείς του Δημοσίου Τομέα, ενώ δεν είναι δυνατή η αντικατάστασή του κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης. Ο κάθε συμμετέχων στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, από ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος. 
Σκοπός της Δημιουργίας Περιφερειακών Υποστηρικτικών Μηχανισμών είναι η υποστήριξη της δημιουργίας, λειτουργίας και ανάπτυξης Κοινωνικών Επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο, η διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής Οικονομίας και η εδραίωσή της μέσω μόνιμων δικτύων συνεργασίας και τοπικών συμφωνιών. Οι Μηχανισμοί αυτοί θα δημιουργηθούν από τοπικούς και περιφερειακούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι αξιοποιώντας τις μεθοδολογίες και τα εργαλεία που θα έχει προηγουμένως παράξει ο «Κεντρικός Μηχανισμός Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας» θα συνενώσουν τις δυνάμεις τους για να υλοποιήσουν δράσεις ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας ευρείας κλίμακας: συμβουλευτική, επιμόρφωση, υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης, δικτύωση Κοινωνικών Επιχειρήσεων, δημοσιότητα και διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής Οικονομίας, με την αρωγή των κατάλληλων εταίρων». 

Οι Περιφερειακοί Μηχανισμοί θα καλύπτουν το σύνολο της χώρας (ένας σε κάθε Περιφέρεια), θα παρέχουν υπηρεσίες μιας στάσης (one stop shop) για τους κοινωνικούς επιχειρηματίες και τις κοινωνικές επιχειρήσεις και θα αναλάβουν ανάλογα με τις ανάγκες και τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της εκάστοτε Περιφέρειας αναφοράς να παρέχουν υπηρεσίες όπως: 
• Πληροφόρηση και ενημέρωση για τα χαρακτηριστικά και τους σκοπούς της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. 
• Παρακίνηση και υποστήριξη της σύστασης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων με την παροχή υπηρεσιών κινητοποίησης, υποστήριξης και συμβουλευτικής (coaching και mentoring). 
• Παροχή υπηρεσιών θερμοκοιτίδας που θα προσφέρουν κοινή επιχειρηματική έδρα ή /και Συμβουλευτική στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, κοινή διοικητική και λογιστική υποστήριξη, εξειδικευμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής συμβουλευτικής ή μέρος αυτών κλπ.

Επιπρόσθετα οι Περιφερειακοί Μηχανισμοί θα επιδιώξουν: 
• Την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Κοινωνικών Επιχειρήσεων μέσω της προώθησης τοπικών συμφωνιών συνεργασίας (local pacts) μεταξύ των Κοινωνικών Επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων. 
• Τη δικτύωση των Κοιν.Σ.Επ. σε τοπικό επίπεδο, καθώς και τη δημιουργία συστάδων (clusters) κοινωνικών επιχειρήσεων.
• Την υποστήριξη διακρατικών συνεργασιών με φορείς κοινωνικής επιχειρηματικότητας του εξωτερικού. 
• Την υποστήριξη νέων κοινωνικών επιχειρηματιών αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε προγράμματα τύπου ERASMUS νέων κοινωνικών επιχειρηματιών.

Επισημάνεται, ότι οι Περιφερειακοί Μηχανισμοί θα πρέπει να προνοήσουν για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας τους και κυρίως των Θερμοκοιτίδων που θα δημιουργήσουν μετά τη λήξη της περιόδου συγχρηματοδότησης και για τρία ακόμη έτη, π.χ. με τη δημιουργία Κοιν.Σ.Επ. για το σκοπό αυτό και τη ρεαλιστική αποτύπωση της λειτουργίας και βιωσιμότητάς της. 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φακέλου αίτησης χρηματοδότησης της πρότασης ορίζεται η 28η Νοεμβρίου 2014. Το φυσικό αντικείμενο της πράξης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως την 31/12/2016 και το αντίστοιχο οικονομικό αντικείμενο εώς την 31/03/2017. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου για την Περιφέρεια Αττικής είναι 5.500.000 ευρώ με σκοπό να ωφεληθούν κατΆ ελάχιστο 1,833 πολίτες. 

Με βάση τα παραπάνω και κατόπιν κοινωνικής διαβούλευσης μεταξύ των φορέων που μπορούν να συμβάλουν στην προώθηση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και ευρύτερα της κοινωνικής οικονομίας, σε επίπεδο Περιφέρειας Αττικής αποφασίστηκε η σύσταση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Δημιουργική Αλληλέγγυα Επιχειρηματικότητα», δημιουργώντας έτσι ένα εταιρικό σχήμα πολύπλευρο και με αντιπροσώπους όλων των χώρων του Κοινωνικού Γίγνεσθαι. 

Στο πλαίσιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για την παραπάνω πράξη, απαιτείται απόφαση όλων των εταίρων που συμμετέχουν στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη, για την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης. 

Επιπλέον, οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις, ως δικαιούχοι της πρόσκλησης, είναι υποχρεωμένες να υποβάλουν αίτηση-φάκελο υποψηφιότητας για την πιστοποίησή τους ως προς την διαχειριστική τους επάρκεια, για την υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης. Καθότι οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις είναι υπό ίδρυση, δεν έχουν συγκροτηθεί ακόμη τα όργανα διοίκησης τους (Διοικητικό Συμβούλιο, Διαχειριστής), ενώ μέχρι και την έγκριση της υποβαλλόμενης πρότασης, δεν απαιτείται η ολοκλήρωση του καταστατικού τους. Στη βάση αυτή, για την έγκριση του εγχειριδίου διαδικασιών (στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά, οι διαδικασίες διαχείρισης του έργου από τον δικαιούχο και τους εταίρους της Αναπτυξιακής Σύμπραξης), απαιτείται να δεσμευτούμε ως Περιφέρεια Αττικής για την έγκριση αυτού από τον εκπρόσωπό μας, μετά την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης σε σώμα.

Ταυτότητα
Η Πράξη που δηλώνει συμμετοχή το εταιρικό σχήμα, φέρει τον τίτλο "Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των Πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας". Εντάσσεται στο Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του υπουργείου Εργασίας, Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων, Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου για την Περιφέρεια Αττικής είναι 5.500.000 ευρώ με σκοπό να ωφεληθούν τουλάχιστον 1.833 πολίτες. 

* Ακολουθούν:
1. Πίνακας με τους εταίρους της Αναπτυξιακής Σύμπραξης
2. Σχέδιο Καταστατικού της Αναπτυξιακής ΣύμπραξηςΠΙΝΑΚΑΣ
Οι εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης

1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
3. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
4. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
5. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
6. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΙΝΕ ΓΣΕΕ
7. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
8. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ – ΑΣΔΑ
9. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ – Ε.Κ.Κ.Ε.
10. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ – ΑΡΣΙΣ
11. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ 9ου ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Ευ Ζην» 
12. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ -  Κοι.Σ.Π.Ε. «Διάπλους» 
13. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ MYRTILLO
14. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.)  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
15. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
16. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
17. Group SOS (διακρατικός εταίρος)
18. Ripess Europe (διακρατικός εταίρος)
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»
Στην Αθήνα σήμερα, ημέρα … …, τα ακόλουθα συμβαλλόμενα μέρη:
1. H ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μυλλέρου 73 – 77, Τ.Κ. 10436), και εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Μέξη, σύμφωνα με την από … … απόφαση (Πρακτικό … …) του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
3. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
4. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
5. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
6. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΙΝΕ ΓΣΕΕ
7. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
8. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ – ΑΣΔΑ
9. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ – Ε.Κ.Κ.Ε.
10. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ – ΑΡΣΙΣ
11. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ 9ου ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Ευ Ζην» 
12. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ -  Κοι.Σ.Π.Ε. «Διάπλους» 
13. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ MYRTILLO
14. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.)  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
15. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
16. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
συμφωνούν και συναποδέχονται να συστήσουν και ήδη συστήνουν με το σύμφωνο αυτό αστική μη κερδοσκοπική Εταιρία κατά τις διατάξεις των άρθρων 741 και 784 του Αστικού Κώδικα και τους όρους του άρθρου 18 του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216 Α΄) με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες:

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
Η επωνυμία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης είναι «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «ΔΗΜ.ΑΛ.ΕΠ.».
Για την επικοινωνία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με διεθνείς αντίστοιχου αντικειμένου οργανισμούς και γενικότερα για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η επωνυμία της θα τίθεται σε μετάφραση στις αντίστοιχες γλώσσες.
Στην αγγλική γλώσσα η επωνυμία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης είναι: ……………..

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ
Έδρα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης είναι ο Δήμος Αθηναίων, τα δε γραφεία της θα εγκατασταθούν στα γραφεία του συντονιστή εταίρου, Μυλλέρου 73-77.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και χωρίς τροποποίηση του καταστατικού μπορεί να μεταβληθεί η διεύθυνση των γραφείων της στα όρια της περιοχής του Δήμου Αθηναίων, εφόσον μεταβληθεί και η διεύθυνση των γραφείων του συντονιστή εταίρου.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της Εταιρίας είναι η υλοποίηση του έργου «Πλήρης ενσωμάτωση του Ανθρώπινου Δυναμικού σε μία Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι αρμόδιες εθνικές αρχές.
Ειδικότερα σκοπό αυτής αποτελεί η υποστήριξη της δημιουργίας, λειτουργίας και ανάπτυξης Κοινωνικών Επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο, η διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής Οικονομίας και η εδραίωσή της μέσω μόνιμων δικτύων συνεργασίας και τοπικών συμφωνιών.
Για την εκπλήρωση αυτού θα παρέχονται υπηρεσίες μίας στάσης (one stop shop) για τους κοινωνικούς επιχειρηματίες και τις κοινωνικές επιχειρήσεις και να αναλάβουν ανάλογα με τις ανάγκες και τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της εκάστοτε Περιφέρειας αναφοράς να παρέχουν υπηρεσίες όπως: 
• Πληροφόρηση και ενημέρωση για τα χαρακτηριστικά και τους σκοπούς της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
• Παρακίνηση και υποστήριξη της σύστασης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων με την παροχή υπηρεσιών κινητοποίησης, υποστήριξης, και συμβουλευτικής (coaching και mentoring)
• Παροχή υπηρεσιών θερμοκοιτίδας που θα προσφέρουν κοινή επιχειρηματική έδρα, ή / και συμβουλευτική στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, κοινή διοικητική και λογιστική υποστήριξη, εξειδικευμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής συμβουλευτικής ή μέρος αυτών κλπ.
Επιπρόσθετα θα επιδιώκεται: 
• η ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, μέσω της προώθησης τοπικών συμφωνικών συνεργασίας (local pacts) μεταξύ των Κοινωνικών Επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων
• η δικτύωση των Κοιν.Σ.Επ. σε τοπικό επίπεδο, καθώς και τη δημιουργία συστάδων (clusters) κοινωνικών επιχειρήσεων
• η υποστήριξη διακρατικών συνεργασιών με φορείς κοινωνικής επιχειρηματικότητας του εξωτερικού
• η υποστήριξη νέων κοινωνικών επιχειρηματιών αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε προγράμματα τύπου ERASMUS νέων κοινωνικών επιχειρηματιών.
Συμφωνείται, ότι κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει το μέρος του έργου που αναφέρεται στην πρόταση, η οποία υπεβλήθη στην αρμόδια εθνική αρχή για χρηματοδότηση στην προαναφερόμενη πρόσκληση και εγκρίθηκε με την με αριθμό ……….  Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Προνοίας. 

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Αναπτυξιακής Σύμπραξης είναι τρία (3) χρόνια. Αρχίζει την ημέρα κατάθεσης του Καταστατικού αυτού στο Πρωτοδικείο Αθηνών και διαρκεί μέχρι την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2017.

ΑΡΘΡΟ 5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΟΡΟΙ
Οι πόροι της Εταιρίας προέρχονται αποκλειστικά από την επιχορήγηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, οι δε Εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης δεν έχουν αμοιβαία υποχρέωση κοινών εισφορών.

ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από ………… μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά.
Κάθε εταίρος εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο με έναν (1) μόνο εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή του.
Ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής ορίζονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του κάθε εταίρου. Η απόφαση για ορισμό κοινοποιείται στο Συντονιστή εταίρο.
2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη διάρκεια της Αναπτυξιακής Σύμπραξης. 
Κατά τη διάρκεια της θητείας κάθε εταίρος, έχει την ευχέρεια να αντικαταστήσει τον εκπρόσωπό του ή τον αναπληρωτή του στο Διοικητικό Συμβούλιο. Την απόφασή του αυτή κοινοποιεί έγκαιρα στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Συντονιστή Εταίρο.
3. Μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος  και Γραμματέας.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεών του, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη λειτουργία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και υπογράφει αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Αναπτυξιακή Σύμπραξη ενώπιον κάθε αρχής, δικαστικής ή διοικητικής και κάθε τρίτου.
Τον Πρόεδρο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης αναπληροί ο αντιπρόεδρος και αυτόν ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με ομόφωνη απόφασή του.
Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 7
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :
α. Εγκρίνει τα έγγραφα που αφορούν το έργο, πριν την υποβολή τους στην εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία.
β. Εκλέγει τον Διαχειριστή της Εταιρίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος.
γ. Συγκροτεί επιτροπές με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του έργου, η σύνθεση και οι αρμοδιότητες των οποίων καθορίζεται στο κανονισμό λειτουργίας της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.
δ. Επιλύει τυχόν διαφωνίες μεταξύ του Συντονιστή Εταίρου και του Διαχειριστή.
ε. Αποφασίζει για το μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης των ενεργειών του έργου της Εταιρίας, καθώς και για τον εσωτερικό μηχανισμό ελέγχου των πληρωμών αυτής.
στ. Είναι αρμόδιο για κάθε ζήτημα που δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Συντονιστή Εταίρου και του Διαχειριστή. 

ΑΡΘΡΟ 8
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης  ή όπου άλλού αποφασίσει αυτό.
Συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν και τρία (3) μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση αναγράφονται και τα προς συζήτηση θέματα.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο σε διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήψη του αιτήματος, σε διαφορετική δε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τα μέλη που το ζήτησαν με γραπτή πρόσκληση προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία περιλαμβάνονται τα προς συζήτηση θέματα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται υποχρεωτικά μία (1) φορά το μήνα και έκτακτα όταν οι υποθέσεις της Εταιρίας το απαιτούν.
Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτηθεί ή για οποιοδήποτε λόγο η θέση του μένει κενή, αντικαθίσταται με την ίδια διαδικασία από το συμβαλλόμενο μέρος που εκπροσωπεί. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα μέχρι της αντικατάστασης του μέλους, υπό τον όρο ότι ο αριθμός των λοιπών μελών καλύπτει τόσα μέλη ώστε να δημιουργηθεί η απαρτία που προβλέπεται στο άρθρο αυτό.
3. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται η συμμετοχή χωρίς δικαίωμα ψήφου υπευθύνων του έργου ή άλλων συνεργατών των Εταίρων, εξουσιοδοτημένων από τα αρμόδια όργανα και οι οποίοι υλοποιούν ενέργειες σύμφωνα με το αντικείμενο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίσταται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.
Αντιπροσώπευση μέλους από εκπρόσωπο άλλου εταίρου απαγορεύεται
5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, εκτός αν άλλως ορίζεται στο νόμο ή στο καταστατικό αυτό. 
6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δεσμεύουν και τα απόντα μέλη.
7. Για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που διατηρεί σε φυσικό αρχείο ο Συντονιστής Εταίρος.
Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όλα τα παρόντα μέλη του.
Κανένας σύμβουλος δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδριάσεως στην οποία παρίσταται, έχει όμως δικαίωμα να ζητήσει να γραφτεί η διαφωνία του κατά τη διατύπωση των πρακτικών.
Στην περίπτωση κατά την οποία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σχετική μνεία σε αυτά και αναγράφεται η αιτία της άρνησης του συμβούλου να υπογράψει.

ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
1. Ο Διαχειριστής της Αναπτυξιακής Σύμπραξης εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Συντονιστή Εταίρου.
2. Η απόφαση για τον ορισμό του Διαχειριστή είναι ομόφωνη.
3. Ο Διαχειριστής έχει την ευθύνη του Δημοσίου Υπολόγου κατά τις διατάξεις των άρθρων 54 επ. του Ν. 2362/95, όπως κάθε φορά ισχύει.
4.  Ο Διαχειριστής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Κατανέμει τη χρηματοδότηση του έργου στον αντίστοιχο εταίρο, ανάλογα με την εξέλιξη του εγκεκριμένου έργου ανά εταίρο. 
β. Παρέχει στοιχεία κίνησης του λογαριασμού στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL και στην Αρχή Πληρωμής του Ν. 3614/2007.
γ. Ενημερώνει την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης με τα μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών και με τα τριμηνιαία Δελτία Παρακολούθησης του Έργου, τα οποία επέχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης των υπευθύνων και επικοινωνεί με την αρμόδια Υπηρεσία και υποβάλλει σε αυτήν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, στοιχεία και εκθέσεις.
δ. Πιστοποιεί τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών του έργου.
5. Ο Διαχειριστής παρίσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
6. Ο Διαχειριστής ελέγχει τα κατά το νόμο παραστατικά των εταίρων, τα οποία έχουν σχέση με το οικονομικό αντικείμενο του έργου που κάθε εταίρος αναλαμβάνει και προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο, τον αποκλεισμό εταίρων, εφόσον μετά δύο (2) συνεχείς ελέγχους ο εταίρος δεν συμμορφώνεται με τις εντολές του και τις κατά το νόμο και τις σχετικές οδηγίες, διατάξεις καθώς και τους κανονισμούς του έργου.
7. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να αρνηθεί τη κατανομή ποσού που αντιστοιχεί σε εκτέλεση έργου των εταίρων, εφόσον προκύπτει από τα υποβαλλόμενα σε αυτόν από το Συντονιστή Εταίρο έγγραφα ότι η πρόοδος του φυσικού αντικειμένου δεν δικαιολογεί την περαιτέρω χρηματοδότηση και ενημερώνει προς τούτο το Διοικητικό Συμβούλιο.
8. Ο Διαχειριστής ανακαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του, στην οποία αναφέρεται η αιτιολογία της ανάκλησης.
9. Ο Διαχειριστής κάθε Ιούνιο και Δεκέμβριο κάθε διαχειριστικής χρήσης, υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο Έκθεση Απολογισμού για το έργο που έχει περαιωθεί μέχρι το χρονικό αυτό διάστημα και υποβάλει προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας σε σχέση με το έργο κάθε εταίρου.
10. Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας είναι δυνατή η υπογραφή συμφώνου μεταξύ του Διαχειριστή και της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, στο οποίο μπορεί να καθοριστούν ζητήματα, τα οποία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο δραστηριοτήτων του Διαχειριστή, επιπροσθέτου του αναφερόμενου στο νόμο, καθώς και ζητήματα της μεταξύ αυτών σχέσεων.

ΑΡΘΡΟ 10
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ
1. Συντονιστής Εταίρος ορίζεται η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 
2. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστή Εταίρου είναι :
α. Προετοιμασία και υποβολή της πρότασης εκτέλεσης του έργου και των απαιτούμενων για την εξέλιξη και παρακολούθηση του έργου εγγράφων.
β. Γενικός συντονισμός των ενεργειών που απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση του έργου.
γ. Κατάρτιση και εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του μηχανισμού πιστοποίησης εκτέλεσης των πράξεων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, με σκοπό την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων από αυτήν υπηρεσιών και του παραδοτέου αποτελέσματος και τον εσωτερικό μηχανισμό ελέγχου των πληρωμών, που θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους, καθώς και θα παρακολουθεί τη λειτουργία των μηχανισμών, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ. Ενημέρωση των εταίρων ως προς τα αναγκαία έγγραφα και τις οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ε. Τήρηση όλων των διοικητικών και χρηματοοικονομικών στοιχείων του έργου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Ο Συντονιστής Εταίρος δικαιούται να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο τον αποκλεισμό εταίρων, εφόσον πιστοποιήσει ότι η πρόοδος του φυσικού αντικειμένου δεν είναι ικανοποιητική και σύμφωνη με το έργο της Εταιρίας.
4. Η αντικατάσταση του Συντονιστή Εταίρου είναι δυνατή μόνο για τους αναφερόμενους στο νόμο λόγους, κατόπιν αποφάσεως της πλειοψηφίας των 3/4 του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνη γνώμη της αρχής που αποφασίζει την ένταξη του έργου.

ΑΡΘΡΟ 11
ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Συμφωνείται, ότι για την πραγματοποίηση του σκοπού της Αναπτυξιακής Σύμπραξης  και σύμφωνα με τις αρχές της Πρόσκλησης 4.29190/οικ.4.1856/15.10.2014 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η Αναπτυξιακή Σύμπραξη πρόκειται να συνάψει διακρατικές σχέσεις, σε συνεργασία με την Εθνική Διαχειριστική Αρχή.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις της διακρατικής συνεργασίας θα πραγματοποιηθούν με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 12
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ
1. Η αποχώρηση ή αντικατάσταση εταίρου γίνεται με απόφαση που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των 3/4 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνη γνώμη της αρχής που αποφασίζει την ένταξη του έργου. Σε περίπτωση που η ως άνω αρχή δεν συμφωνήσει με την προτεινόμενη αποχώρηση ή αντικατάσταση, ανακαλείται η πράξη ένταξης έργου και επέρχονται όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο συνέπειες.
2. Μεταβολή στη σύνθεση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης αποτελεί και η περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του καταστατικού αυτού.

ΑΡΘΡΟ 13
ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
1. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη, λειτουργεί αποκλειστικά για την εκτέλεση της Πράξης που έχει αναλάβει και διαρκεί τουλάχιστον 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της Πράξης που έχει αναλάβει και σε κάθε περίπτωση μέχρι την αποπληρωμή του υπολοίπου της εγκριθείσας χρηματοδότησης και την ολοκλήρωση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.
2. Η αποχώρηση, αποπομπή ή διάλυση Εταίρου με κανέναν τρόπο δεν επιφέρουν τη λύση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.
3. Μετά τη λύση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Ο εκκαθαριστής της Α.Σ. και εκπρόσωπός της κατά το χρόνο λύσης της ορίζεται με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι δαπάνες εκκαθάρισης δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό της πράξης.
4. Όλα τα σχετικά με το στάδιο της εκκαθάρισης ζητήματα ρυθμίζονται με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Α.Σ.» και σύμφωνα με το οικείο θεσμικό πλαίσιο.
5. Οι υποχρεώσεις και η ευθύνη που απορρέει από την εκτέλεση της πράξης υφίστανται για χρονικό διάστημα τριών ετών μετά το κλείσιμο του Επιχειρησιακού Προγράμματος και τουλάχιστον μέχρι το έτος 2020, δηλαδή και μετά τη λύση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.

ΑΡΘΡΟ 14
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ
1. Η Αναπτυξιακή αυτή Σύμπραξη έχει νομική προσωπικότητα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 784 Α.Κ., διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4019/2001 (ΦΕΚ Α΄ 216), των σε εξουσιοδότηση του νόμου αυτού κανονιστικών πράξεων και συμπληρωματικά από τις διατάξεις των άρθρων 741επ. του Α.Κ., καθώς και τους όρους του καταστατικού αυτού.
2. Για κάθε διαφορά, που τυχόν προκύψει μεταξύ των εταίρων ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή του παρόντος ως και σχετική με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εταίρων αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

ΑΡΘΡΟ 15
ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ
1. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη υποχρεούται να τηρεί τα βιβλία και στοιχεία της, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη οφείλει να τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας για την πράξη που υλοποιεί και ξεχωριστή λογιστική μερίδα (ιδιαιτέρους τριτοβάθμιους λογαριασμούς ανά δράση και Εταίρο) έτσι ώστε οι λογιστικές καταχωρήσεις των δαπανών στα βιβλία του Δικαιούχου – Α.Σ. να παρέχουν πλήρη, ακριβή και διακριτή εικόνα των δαπανών της πράξης, ομαδοποιημένων κατά εταίρο και δράση. 
2. Επίσης τηρεί βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. και βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΞΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved