ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Πρόσκληση για απόκτηση άδειας επιβατηγού αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως

Proslipsis.gr | Αθήνα 27.2.2015, 16:31

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας επιβατηγού αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το ν. 4070/12, εξέδωσε η Περιφέρεια Αττικής (παρακάτω).

 καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει νέα άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ή να μετατρέψει υφιστάμενη άδεια σε άλλο τύπο, να υποβάλει σχετική αίτηση .

Η σχετική προθεσμία λήγει την Τρίτη 31 Μαρτίου 2015. Με την αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Περιφέρειας Αττικής για τις οποίες ζητείται άδεια, το είδος άδειας ( ή αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα.

Εν τω μεταξύ ανακοίνωση για την διαδικασία αδειοδότησης Επιβατηγών ∆ηµόσιας Χρήσης (Ε∆Χ) αυτοκινήτων κατά το ν. 4070/2012 (Α’ 82), όπως ισχύει, εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Η επιστολή απαντά σε ερωτήματα πολιτών και ενόψει της εκ νέου εφαρµογής αυτής κατά τα οριζόµενα της υπ’ αριθµ. οικ Α 55214/4901/20-11-2013 (Α∆Α: ΒΛ101-Ο2Χ) Εγκυκλίου του υπουργείου.

Οι προθεσµίες που θεσπίζονται µε τις παραγράφους 12 και 15 του άρθρου 31 του ν. 4313/2014 (Α’ 261) αναφορικά µε την ταξινόµηση και τη θέση σε κυκλοφορία Ε∆Χ αυτοκινήτων στις έδρες - διοικητικές µονάδες των Περιφερειών όπου έως τη δηµοσίευση του ως άνω νόµου έχει εφαρµοστεί για πρώτη φορά η διαδικασία αδειοδότησης των άρθρων 85 και 106 του ν.4070/2012 και έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις έγκρισης παραχώρησης θέσης σε κυκλοφορία Ε∆Χ αυτοκινήτων, αφορούν τόσο τα νέα δικαιώµατα θέσης σε κυκλοφορία Ε∆Χ αυτοκινήτων, όσο και το δικαίωµα µετατροπής κατηγορίας κυκλοφορούντος Ε∆Χ αυτοκινήτου. 

Κόλλησαν οι άδειες
Εν τω μεταξύ, παρέμβαση έκανε σήμερα στον υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Γιώργο Σταθάκη με επιστολή του ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ κ. Κωνσταντίνος Αγοραστός,  στην οποία επισημαίνει τα σημαντικότατα προβλήματα που έχουν προκύψει στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές από την αδυναμία του ηλεκτρονικού συστήματος του υπουργείου να εκδώσει τις άδειες κυκλοφορίας των φορτηγών.

Η ΕΝΠΕ ζητά την άμεση επίλυση των προβλημάτων, ώστε να ξεκινήσει ομαλά η έκδοση των αδειών και να μην πληγεί ο τομέας των εμπορευματικών μεταφορών.


* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της σχετικής απόφασης.ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε∆Χ αυτοκινήτου
ή µετατροπή υφιστάµενης σε άλλο τύπο, σύµφωνα µε το ν. 4070/12

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τΑ/7-6-2010).
2. Τις διατάξεις του Π∆145/2010, ΦΕΚ 238/τΑ/27-12-2010) «Οργανισµός της
Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκαν µε την αριθµ 44403/20-10-11 ΦΕΚ
2494/τ.Β΄/04-11-2011)απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών«Έγκριση τροποποίησης
του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής ».
3. Τις διατάξεις του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82/τΑ/10-04-2012) «Ρυθµίσεις ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, Μεταφορών & ∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις ».
4. Την αριθµ. 159/2012(ΦΕΚ1890/τ.Β/15-06-2012) απόφαση του Περιφερειακού
Συµβουλίου Αττικής.
5. Το αριθµ. Α55214/4901/20-11-13 έγγραφο της ∆/νσης Επιβατικών Μεταφορών του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων.

ΚΑΛΕΙ
κάθε ενδιαφερόµενο να αποκτήσει νέα άδεια Ε∆Χ αυτοκινήτου ή να µετατρέψει υφιστάµενη άδεια
σε άλλο τύπο να υποβάλλει σχετική αίτηση µέχρι την Τρίτη 31 Μαρτίου 2015.
Με την αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόµενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της
Περιφέρειας Αττικής για τις οποίες ζητείται άδεια, το είδος άδειας ( ή αδειών) και τον αριθµό τους
ανά έδρα.
Οι έδρες Ε∆Χ αυτοκινήτων, που υφίστανται σήµερα στην Περιφέρεια Αττικής σύµφωνα και µε
την παράγραφο 2 περ.βαα του άρθρου 83 του ν.4070/12 (ΦΕΚ82Α΄) και την αριθµ. 159/2012
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής είναι οι εξής:
Περιφέρεια Αττικής: 1 ενιαία έδρα
(πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων)
 Περιφερειακή Ενότητα Νήσων : 1 έδρα ο ∆ήµος Κυθήρων
1 έδρα ο ∆ήµος Αίγινας
1 έδρα ο ∆ήµος Τροιζηνίας
1 έδρα ο ∆ήµος Σαλαµίνας
1 έδρα ο ∆ήµος Αγκιστρίου
1 έδρα ο ∆ήµος Πόρου
1 έδρα ο ∆ήµος Σπετσών
∆ιευκρινίζεται ότι σύµφωνα µε τα στοιχεία της υπηρεσίας, ήδη ο µέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός
αδειών Ε.∆.Χ. έχει καλυφθεί µε αποτέλεσµα να µας οδηγούν στο ασφαλές συµπέρασµα στο να
µην εκδοθούν νέες άδειες. Σε κάθε περίπτωση αναµένεται η γνωµοδότηση της αρµόδιας
επιτροπής, όπως ορίζεται από το ν. 4070/12, άρθρο 85, παρ.3 (ΦΕΚ82/Α/10-04-12).
Ωστόσο η Περιφέρεια Αττικής, όπως έχει υποχρέωση από το νόµο (άρθρο 106 του ν. 4070/12)
εκδίδει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε∆Χ
αυτοκινήτου η µετατροπής υφιστάµενης σε άλλο τύπο.

I. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Οι ενδιαφερόµενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να αποκτήσουν νέα άδεια Ε∆Χ
αυτοκινήτου ή να µετατρέψουν υφιστάµενη σε άλλου τύπου πρέπει να πληρούν αθροιστικά
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Α. Φυσικά Πρόσωπα ( άρθρο 107 του ν. 4070/12)
1. Να έχουν την υπηκοότητα κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Να µην έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα για κανένα από τα αδικήµατα του άρθρου
100, περίπτωση α του ν. 4070/12.
3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι.
4. Να έχουν ικανή οικονοµική επιφάνεια για την άσκηση της επαγγελµατικής
δραστηριότητας εκµετάλλευσης Ε∆Χ αυτοκινήτων, ανάλογα µε τον αριθµό των
αδειών που επιθυµούν.
Για την απόδειξη της υπάρξεως ικανής οικονοµικής επιφάνειας στο πρόσωπό τους,
οι ενδιαφερόµενοι για την απόκτηση νέας άδειας Ε∆Χ αυτοκινήτου οφείλουν µαζί
µε την αίτησή τους να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή υπέρ ∆ηµοσίου, ποσού
πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για κάθε νέα άδεια για την οποία ενδιαφέρονται.
Λεπτοµέρειες σχετικές µε τις προαναφερόµενες εγγυητικές επιστολές αναφέρονται
στο άρθρο 110 του ν. 4070/12.
Οι κατέχοντες άδεια Ε∆Χ αυτοκινήτου ταξί, που επιθυµούν να την µετατρέψουν
σε άδεια Ε∆Χ ΕΙ∆ΜΙΣΘ, αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωµένο
αντίγραφο της υφιστάµενης άδεις του Ε∆Χ αυτοκινήτου ταξί.
5. Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθµευση, φύλαξη και συντήρηση του
συνόλου των Ε.∆.Χ. οχηµάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνοµά τους
περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας Ε∆Χ αυτοκινήτων.
Β. Νοµικά πρόσωπα ( άρθρο 108 του ν.4070/12)
1. Να έχουν έδρα εντός κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Να µην έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση
αυτών των νοµικών προσώπων για κανένα από τα αδικήµατα του άρθρου 100
περίπτωση α΄ του ν. 4070/12.
Ως τέτοια νοούνται για τις ΑΕ τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για κάθε
άλλο εταιρικό τύπο οι ∆ιαχειριστές και για τις οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες
εταιρείες οι οµόρρυθµοι εταίροι.
3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερα.
4. Να έχουν οικονοµική επιφάνεια για την άσκηση της επαγγελµατικής
δραστηριότητας εκµετάλλευσης Ε∆Χ αυτοκινήτων, ανάλογα µε τον αριθµό των
αδειών που επιθυµούν.
 Για την απόδειξη της υπάρξεως ικανής οικονοµικής επιφάνειας οφείλουν µαζί
µε την αίτησή τους να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή υπέρ ∆ηµοσίου,
ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για κάθε νέα άδεια για την οποία
ενδιαφέρονται.
Λεπτοµέρειες σχετικές µε τις προαναφερόµενες εγγυητικές επιστολές
αναφέρονται στο άρθρο 110 του ν.4070/12.
Οι κατέχοντες άδεια Ε∆Χ αυτοκινήτου ταξί, που επιθυµούν να την
µετατρέψουν σε άδεια Ε∆Χ ΕΙ∆ΜΙΣΘ, αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν
επικυρωµένο αντίγραφο της υφιστάµενης άδειας του Ε∆Χ αυτοκινήτου ταξί.
5. Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθµευση, φύλαξη και συντήρηση
του συνόλου των Ε.∆.Χ. οχηµάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο
όνοµά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας Ε∆Χ αυτοκινήτων.

II. ΑΙΤΗΣΗ-∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόµενοι για απόκτηση νέας άδειας Ε∆Χ αυτοκινήτου ή µετατροπής υφιστάµενης σε
άλλου τύπου πρέπει να καταθέσουν στην αρµόδια ∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της
Περιφέρειας Αττικής µέχρι την Τρίτη 31 Μαρτίου 2015 αίτηση µε την οποία θα
προσδιορίζεται η έδρα ή οι έδρες για τις οποίες ζητείται άδεια, υπογεγραµµένη από τον
ενδιαφερόµενο ή το νόµιµο εκπρόσωπο του, συνοδευόµενη από φάκελο µε τα παρακάτω
δικαιολογητικά, τα οποία, πλην των (i) και (ii) της ενότητας Β (για τα Νοµικά πρόσωπα),
πρέπει να έχουν εκδοθεί µετά την πρώτη δηµοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης-
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. (άρθρο 109 του ν. 4070/12) .
(Έντυπο αίτησης χορηγείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών της
Περιφέρειας Αττικής και βρίσκεται αναρτηµένο στον ιστότοπο της Περιφέρειας Αττικής,
www.patt.gov.gr, όπως και η παρούσα πρόσκληση.)
Α. Φυσικά πρόσωπα
1. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή ισχύοντος
διαβατηρίου.
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα για κανένα από τα αδικήµατα του άρθρου
100 περίπτωση α του ν. 4070/12.
∆ιευκρινίζεται ότι σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις το απόσπασµα ποινικού
µητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.
3. Φορολογική ενηµερότητα.
4. Ασφαλιστική ενηµερότητα από τον κύριο φορέα ασφάλισης.
5. Εγγυητική επιστολή µε τα στοιχεία του άρθρου 110 του ν.4070/12 ποσού πέντε
χιλιάδων ευρώ(5.000,00€) για κάθε µία αιτούµενη άδεια Ε∆Χ αυτοκινήτου. Οι
κατέχοντες άδεια Ε∆Χ αυτοκινήτου ταξί, που επιθυµούν να την µετατρέψουν
σε άδεια Ε∆Χ ΕΙ∆ΜΙΣΘ, αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωµένο
αντίγραφο της υφιστάµενης άδεις του Ε∆Χ αυτοκινήτου ταξί
6. Εάν κατέχουν στο όνοµά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες Ε∆Χ
αυτοκινήτων, αντίγραφα συµβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρηµένων από την
αρµόδια ∆ΟΥ συµβάσεων µίσθωσης χώρων για τη στάθµευση, φύλαξη και
συντήρηση των οχηµάτων και κατάλληλο σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικό
διάγραµµα µηχανικού, κατάλληλα υπογεγραµµένο, που βεβαιώνει την
καταλληλότητα των χώρων και την επάρκεια τους για τη στάθµευση του
συνόλου των Ε∆Χ αυτοκινήτων που κατέχουν. Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι
ενιαίοι.
Β. Νοµικά πρόσωπα
1. ΦΕΚ δηµοσίευσης καταστατικού ή εάν αυτό δε δηµοσιεύεται, επικυρωµένο
φωτοαντίγραφο του τελευταίου καταστατικού από το αρµόδιο πρωτοδικείο και
πιστοποιητικό µεταβολών του από την αρµόδια υπηρεσία.
2. ΦΕΚ µε τη δηµοσίευση της συγκρότησης σε σώµα του εν ισχύ ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και το διορισµό ∆ιευθύνοντα Συµβούλου ή νόµιµου εκπροσώπου,
εάν πρόκειται για Α.Ε.
3. Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών,
αναγκαστική διαχείριση ή πτώχευση και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους
διαδικασία για τα παραπάνω.
4. Απόσπασµα ποινικού µητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα για κανένα από τα αδικήµατα του άρθρου
100 περίπτωση α του ν.4070/12 τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση αυτών των
νοµικών προσώπων. Ως τέτοια νοούνται για τις ΑΕ τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, για κάθε άλλο εταιρικό τύπο οι ∆ιαχειριστές και για τις
οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες οι οµόρρυθµοι εταίροι. (περ.β του
αρθ. 108 του ν. 4070/12)
∆ιευκρινίζεται ότι σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις το απόσπασµα ποινικού
µητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.
5. Φορολογική ενηµερότητα.
6. Ασφαλιστική ενηµερότητα.
7. Εγγυητική επιστολή µε τα στοιχεία του άρθρου 110 του ν.4070/12, ποσού πέντε
χιλιάδων ευρώ(5.000€) για κάθε µία αιτούµενη άδεια Ε∆Χ αυτοκινήτου.
Οι κατέχοντες άδεια Ε∆Χ αυτοκινήτου ταξί, που επιθυµούν να την
µετατρέψουν σε άδεια Ε∆Χ ΕΙ∆ΜΙΣΘ, αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν
επικυρωµένο αντίγραφο της υφιστάµενης άδειας του Ε∆Χ αυτοκινήτου ταξί.
8. Εάν κατέχουν στο όνοµά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες Ε∆Χ
αυτοκινήτων, αντίγραφα συµβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρηµένων από την
αρµόδια ∆ΟΥ συµβάσεων µίσθωσης χώρων για τη στάθµευση, φύλαξη και
συντήρηση των οχηµάτων και κατάλληλο σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικό
διάγραµµα µηχανικού, κατάλληλα υπογεγραµµένο, που βεβαιώνει την
καταλληλότητα των χώρων και την επάρκεια τους για τη στάθµευση του
συνόλου των Ε∆Χ αυτοκινήτων που κατέχουν. Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι
ενιαίοι.
III.ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
1. Η αρµόδια υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών (υπηρεσία υποβολής της αίτησης)
θα ελέγξει την πληρότητα των απαιτούµενων δικαιολογητικών και των απαιτούµενων
προϋποθέσεων για την απόκτηση νέας άδειας Ε∆Χ αυτοκινήτου ή την µετατροπή
υφιστάµενης σε άλλου τύπου.
2. Στη συνέχεια θα καταχωρηθούν σε ηλεκτρονική κατάσταση οι σχετικές αιτήσεις µε το
όνοµα ή την επωνυµία του αιτούντος ανά έδρα, το είδος Ε∆Χ αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ ή
ΕΙ∆ΜΙΣΘ),αύξοντα αριθµό κατάθεσης αίτησης, όπου θα αναφέρεται για κάθε αιτούντα
ο αντίστοιχος αριθµός αιτούµενων αδειών.
3. Η κατάσταση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (δικτυακό τόπο της Περιφέρειας
Αττικής www.patt.gov.gr και δικτυακό τόπο του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών
& ∆ικτύων www.yme.gr) .Μετά την ανάρτησή της δεν επιτρέπεται καµία τροποποίησή
της.
4. Ο έλεγχος των αιτήσεων, η ηλεκτρονική καταχώρηση και κατάρτιση της κατάστασης
και η κατά τα παραπάνω ανάρτηση της στο διαδίκτυο θα ολοκληρωθεί µέχρι την 15
Μαΐου 2015.
5. Μετά την ανάρτηση της κατάστασης των προηγούµενων παραγράφων στο διαδίκτυο
και µέχρι 31 Μαΐου 2015 θα εκδοθεί η προβλεπόµενη στην παράγραφο 1 του άρθρου
85 του ν.4070/12 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής µε την οποία θα καθορίζεται ο
µέγιστος αριθµός αδειών κυκλοφορίας Ε∆Χ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ & ΕΙ∆ΜΙΣΘ)
ανά έδρα σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 85 του
ν.4070/12.
6. Με την ίδια απόφαση θα επιµερίζεται για κάθε έδρα ο αριθµός αυτός ως προς τις άδειες
Ε∆Χ αυτοκινήτων ταξί και τις άδειες Ε∆Χ ειδικών µισθώσεων (ΕΙ∆ΜΙΣΘ).
7. Στην ίδια απόφαση θα αναφέρεται ο υφιστάµενος αριθµός Ε∆Χ ταξί και Ε∆Χ
ΕΙ∆ΜΙΣΘ ανά έδρα καθώς και η διαφορά αυτών σε σχέση µε το µέγιστο οριζόµενο
αριθµό.
8. Σε περίπτωση που από την απόφαση αυτή θα προκύψει για κάποια έδρα µέγιστος
αριθµός επιτρεπόµενων αδειών µικρότερος από αυτόν των ήδη κυκλοφορούντων κατά
το χρόνο του υπολογισµού τότε δεν θα συνεχιστεί η διαδικασία έκδοσης νέων αδειών
για την έδρα αυτή. Σε αυτή την περίπτωση επιτρέπεται µόνο η µετατροπή, µε αίτηση
των ιδιοκτητών τους, άδειας Ε∆Χ ταξί σε άδεια Ε∆Χ ΕΙ∆ΜΙΣΘ, ή και το αντίστροφο,
εφόσον τέτοιες άδειες δεν υφίστανται ή ο αριθµός τους υπολείπεται του αναλογούντος
στην έδρα αριθµού αδειών Ε∆Χ ΕΙ∆ΜΙΣΘ ή Ε∆Χ ΤΑΞΙ αντίστοιχα, λαµβανοµένων
υπόψη και των διατάξεων του άρθρου 111 του ν.4070/12. Για όσες άδειες Ε∆Χ
ΕΙ∆ΜΙΣΘ, από αυτές που θα προκύψουν κατά τα ανωτέρω, δεν υπάρχει αίτηµα
αντικατάστασης υφιστάµενης άδειας από ιδιοκτήτη Ε∆Χ ταξί θα ακολουθηθεί η
διαδικασία χορήγησης που προβλέπεται στο ν.4070/12 για τη χορήγηση νέων αδειών.
9. Εφόσον από την παραπάνω αναφερόµενη απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής
(άρθρο 85) προκύψει αριθµός αδειών για χορήγηση τότε θα ακολουθηθεί η
παρακάτω διαδικασία:
 Εάν ο αριθµός των προς χορήγηση νέων αδειών επαρκεί προκειµένου να χορηγηθεί
τουλάχιστον µία άδεια σε όλους, όσους νοµίµως έχουν υποβάλλει αίτηση, αλλά δεν
επαρκεί προκειµένου να χορηγηθούν άδειες σε όσους νοµίµως αιτήθηκαν
παραπάνω από µία άδεια, τότε θα χορηγηθεί σε όλους από µία άδεια και για τις
εναποµείνασες θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση µεταξύ όσων αιτήθηκαν
περισσότερες της µίας άδειας. Στην κλήρωση αυτή θα συµµετέχει καθένας από
όσους ζήτησαν παραπάνω από µια άδεια µε τόσες συµµετοχές όσες οι άδειες που
ζήτησε µειωµένες κατά µία. Οι παραπάνω κληρώσεις θα διενεργηθούν για όλες τις
έδρες από τη ∆/νση Ανάπτυξης, Συντήρησης & Λειτουργίας Εφαρµογών του
Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων µέχρι την 20η
Ιουνίου 2015.
Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ.3 του άρθ. 106 του
ν.4070/12 µέρος των νέων αδειών, που τυχόν θα προκύψουν, θα χορηγηθούν σε
πολύτεκνους, τρίτεκνους µε ανήλικα τέκνα καθώς και σε φυσικά πρόσωπα που
έχουν τέκνα µε αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67%.
Σε περίπτωση υπάρξεως περισσότερων ενδιαφεροµένων από τις αντίστοιχες άδειες
θα διενεργηθεί µεταξύ τους κλήρωση. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών 6 από 7
Μεταφορών & ∆ικτύων θα καθοριστούν τα αναγκαία δικαιολογητικά, ο τρόπος
υποβολής τους και το ποσοστό εκ του συνόλου των νέων αδειών που χορηγούνται
στα άτοµα αυτά.
 Εάν ο συνολικός αριθµός των φυσικών ή νοµικών προσώπων που αιτήθηκαν να
λάβουν άδεια είναι µεγαλύτερος από τον αριθµό των προς χορήγηση αδειών τότε
θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση στην οποία θα συµµετέχει κάθε αιτησάµενος
µε (1) συµµετοχή.
 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την αποστολή στην Περιφερειάρχη
Αττικής των καταλόγων των κληρωθέντων (εφόσον υπάρξει ανάγκη κλήρωσης
σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα) για τις έδρες της Περιφέρειας Αττικής εντός 10
ηµερών θα εκδοθεί απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής για κάθε δικαιούχο µε
την οποία θα εγκρίνεται στο όνοµα αυτού η παραχώρηση να θέσει σε κυκλοφορία
Ε∆Χ αυτοκίνητο. Την ίδια χρονική περίοδο η Περιφερειάρχης Αττικής θα
επιστρέψει στο σύνολο των αιτησαµένων τις κατατεθείσες από αυτούς εγγυητικές
επιστολές.
Επισηµαίνουµε ότι , σύµφωνα µε τα στοιχεία της υπηρεσίας, ήδη ο µέγιστος επιτρεπόµενος
αριθµός αδειών Ε.∆.Χ. έχει καλυφθεί µε αποτέλεσµα να οδηγούµαστε στο ασφαλές συµπέρασµα
ότι δεν θα εκδοθούν νέες άδειες. Σε κάθε περίπτωση αναµένεται η γνωµοδότηση της αρµόδιας
επιτροπής, όπως ορίζεται από το ν.4070/12, άρθρο 85, παρ.3 (ΦΕΚ82/Α/10-04-12).

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΡΕΝΑ ∆ΟΥΡΟΥ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved