ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Άδειες μικροπωλητών χορηγεί ο Δήμος Ναυπάκτου

Proslipsis.gr | Αθήνα 11.3.2015, 18:20

Ο Δήμος Ναυπάκτου προχώρησε στην κατανοµή των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, κατά κατηγορία επαγγέλµατος, οι οποίες πρόκειται να χορηγηθούν το τρέχον έτος στη Χερσαία Ζώνη Λιµένος.

Αναλυτικά οι θέσεις:
1. Στάσιμων μικροπωλητών
Α. Για ψήσιµο καλαµποκιών (6 άδειες)
i) Tρεις θέσεις στην παραλία Γριµπόβου.
ii) Tρεις θέσεις στην παραλία Ψανής.
Β. Για µαλλί της γριάς (2 άδειες).
i) Μία θέση στην παραλία Γριµπόβου.
ii) Μία θέση στην παραλία Ψανής.
Γ. Για πώληση καλλιτεχνηµάτων - χειροτεχνηµάτων (3 άδειες)
 i) Μία θέση στην παραλία Γριµπόβου.
 ii) ∆ύο θέσεις στην παραλία Ψανής.
∆. Για πώληση βιβλίων (2 άδειες).
 i) Μία θέση στην παραλία Γριµπόβου.
 ii) Μία θέση στην παραλία Ψανής.

2. Στάσιμων καντινών (2 άδειες).
Δύο θέσεις στην ανατολική προβλήτα του Αντιρρίου.

Δικαιούχοι
Άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαιθρίου στάσιµου εµπορίου δικαιούνται φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλµατος. Η άδεια αυτή χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και µε βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
(α) µέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτοµα µε αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και σε τυφλούς,
(β) µέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς µε τρία τέκνα,
(γ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύµατα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α΄82)
(δ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε γονείς ανήλικων τέκνων µε αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν που προστατεύουν άτοµα µε νοητική αναπηρία, αυτισµό, σύνδροµο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,
(ε) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε οµογενείς Βορειοηπειρώτες και οµογενείς παλιννοστούντες,
(στ) µέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Ροµά, που έχουν εγγραφεί στα δηµοτολόγια των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,
(ζ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε άτοµα απεξαρτηµένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτοµα υπό εξάρτηση.

Στην περίπτωση που αποµένουν αδιάθετες άδειες, αυτές χορηγούνται µε κλήρωση µεταξύ αυτών που έχουν υποβάλει αίτηση. Επίσης, κλήρωση διενεργείται και για τον καθορισµό κάθε συγκεκριµένης θέσης, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της άδειας άσκησης υπαιθρίου στάσιµου εµπορίου. Αν δεν εξαντλείται ο αριθµός των προς διάθεση αδειών, οι άδειες που µένουν αδιάθετες χορηγούνται µε κλήρωση κατά το επόµενο έτος. Αν ο αριθµός των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόµου είναι µικρότερος από τον αριθµό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις και διενεργείται κλήρωση µόνο για τη συγκεκριµένη θέση που αντιστοιχεί σε κάθε άδεια Η κλήρωση διενεργείται δηµόσια µία φορά κάθε χρόνο. Mε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, µετά από πρόταση του οικείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου, καθορίζεται ο τόπος, ο χρόνος, η διαδικασία της κλήρωσης και η συγκρότηση τριµελών επιτροπών διενέργειας της κλήρωσης, οι οποίες αποτελούνται από τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ως Πρόεδρο και από δύο µέλη που επιλέγονται από τον Περιφερειάρχη.

Οι άδειες άσκησης υπαιθρίου στάσιµου εµπορίου είναι προσωποπαγείς και αµεταβίβαστες και αντιστοιχεί µία άδεια για κάθε φυσικό πρόσωπο.

Η διάρκεια της άδειας είναι αόριστη και ανακαλείται αυτοδικαίως, µόλις εκλείψει ο λόγος για τον οποίο χορηγήθηκε.

Δικαιολογητικά
(Α) Όποιος ενδιαφέρεται να αποκτήσει άδεια άσκησης υπαιθρίου στάσιµου εµπορίου καταθέτει κατ’ αρχήν στο ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Ναυπάκτου, από 13 Mαρτίου έως 13 Απριλίου 2015, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση υπό τη µορφή υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία αναγράφεται ότι δεν κατέχει ο ίδιος, ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού, άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλµατος.
2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας.
3. Πιστοποιητικά από τις αρµόδιες υπηρεσίες, µε τα οποία αποδεικνύεται κατά περίπτωση ότι είναι άνεργος και ανήκει σε µια από τις κατωτέρω κατηγορίες προσώπων, ήτοι:
(α) άτοµα µε αναπηρία τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) και τυφλοί,
(β) πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς µε τρία τέκνα,
(γ) ανάπηροι και θύµατα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α΄ 82),
(δ) γονείς ανήλικων τέκνων µε αναπηρία και γονείς που προστατεύουν άτοµα µε νοητική αναπηρία, αυτισµό, σύνδροµο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,
(ε) οµογενείς Βορειοηπειρώτες και οµογενείς παλιννοστούντες,
(στ) Έλληνες Ροµά που έχουν εγγραφεί στα δηµοτολόγια των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,
(ζ) άτοµα απεξαρτηµένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτοµα υπό εξάρτηση.

Η επεξεργασία των αποτελεσµάτων γίνεται µέσα σε ένα (1) µήνα από τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων.
(Β) Στη συνέχεια, για την οριστική έκδοση της σχετικής άδειας υπαιθρίου στάσιµου εµπορίου οι επιλεγέντες υποψήφιοι καταθέτουν στο ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο τα εξής δικαιολογητικά:
1. Βεβαίωση της οικείας ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης – άσκησης επιτηδεύµατος, σύµφωνα µε τους νόµους 4045/1960 (Α΄ 47) και 1642/1986 (Α΄ 125).
2. Πιστοποιητικό του αρµόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν,
3. Βεβαίωση της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας, από την οποία προκύπτει ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονοµικής νοµοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίµων- ποτών,
4. ∆ύο πρόσφατες φωτογραφίες τους.

Επίσης οι επιλεγέντες υποψήφιοι επιδεικνύουν:
i) την άδεια κυκλοφορίας,
ii) την άδεια ικανότητας οδηγού, δική τους ή του προσώπου που τους αναπληρώνει, για το όχηµα που τυχόν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για την άσκηση της αιτούµενης δραστηριότητας και
iii) βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίµων – ποτών.

Η υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών από τους επιλεγέντες υποψήφιους, για τη χορήγηση της άδειας άσκησης υπαιθρίου στάσιµου εµπορίου, γίνεται εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία επεξεργασίας των αποτελεσµάτων της αρµόδιας Υπηρεσίας (∆ΛΤ Ναυπάκτου) επί των σχετικών αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά µε τις προϋποθέσεις και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην αρµόδια υπάλληλο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Ναυπάκτου Μπισµπίκη Αγγελική (τηλ.: 26340-21618). 


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved