ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Κοινοτική ρύθμιση για τα κρέατα

Αθήνα 16.3.2015, 23:52

Ο ΕΦΕΤ ενημερώνει τις επιχειρήσεις ότι στις 5 Ιουλίου του 2014 δηµοσιεύτηκε ο Καν. (ΕΕ) 601/2014 της Επιτροπής στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά την τροποποίηση του παραρτήµατος ΙΙ του Καν. 1333/2008 όσον αφορά την κατηγορία τροφίµων «Κρέας και προϊόντα κρέατος» και τη χρήση ορισµένων προσθέτων σε παρασκευάσµατα κρέατος.

Σε γενικό πλαίσιο, ο νέος αυτός κανονισµός αφορά στη τροποποίηση των κατηγοριών του κρέατος και των προϊόντων του, στην εισαγωγή για πρώτη φορά ελληνικών προϊόντων µε την ονοµασία πώλησής τους και σε αλλαγές στον κατάλογο επιτρεπτών προσθέτων που αφορούν στα παρασκευάσµατα κρέατος.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου.ΕΦΕΤ
Θέµα: Σχετικά µε τη χρήση προσθέτων σε παρασκευάσµατα κρέατος και προϊόντα µε βάση το κρέας

Σας ενηµερώνουµε ότι στις 5 Ιουλίου του 2014, δηµοσιεύτηκε ο Καν. (ΕΕ) 601/2014 της Επιτροπής
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά την τροποποίηση του παραρτήµατος ΙΙ
του Καν. 1333/2008 όσον αφορά την κατηγορία τροφίµων «Κρέας και προϊόντα κρέατος» και τη
χρήση ορισµένων προσθέτων σε παρασκευάσµατα κρέατος.

Σε γενικό πλαίσιο, ο νέος αυτός κανονισµός αφορά στη τροποποίηση των κατηγοριών του κρέατος και
των προϊόντων του, στην εισαγωγή για πρώτη φορά ελληνικών προϊόντων µε την ονοµασία πώλησής
τους και σε αλλαγές στον κατάλογο επιτρεπτών προσθέτων που αφορούν στα παρασκευάσµατα
κρέατος.

Οι εν λόγω αλλαγές προέκυψαν µετά από σχετικές εισηγήσεις του ΕΦΕΤ σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, µετά από σειρά επαφών µε ενδιαφερόµενους φορείς και ακολούθως αξιολόγησή των
στοιχείων που συλλέχθησαν.

Ο νέος Κανονισµός είναι διαθέσιµος στην παρακάτω διεύθυνση:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0601&from=EL

Οι Κυριότερες αλλαγές εντοπίζονται στα παρακάτω σηµεία:
1. Τροποποίηση κατηγοριών κρέατος και προϊόντων του.
Αφορά τη γενική κατηγορία 08.0 που αναφέρεται στο Παράρτηµα ΙΙ µέρος ∆ του Καν.
1333/2008.
Αριθµός κατηγορίας
Κατηγορία
08 Κρέας και προϊόντα κρέατος
08.1 (08.1.1)*
Νωπό κρέας εξαιρουµένων των παρασκευασµάτων κρέατος όπως ορίζονται στον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 853/2004
08.2 (08.1.2)
Παρασκευάσµατα κρέατος όπως ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 853/2004
08.3 (08.2)
Προϊόντα µε βάση το κρέας
08.3.1 (08.2.1)
Μη θερµικώς επεξεργασµένα προϊόντα µε βάση το κρέας
08.3.2 (08.2.2)
Θερµικώς επεξεργασµένα προϊόντα µε βάση το κρέας
08.3.3 (08.2.3)
Περιβλήµατα και επικαλύψεις και υλικά διακόσµησης για κρέας
08.3.4 (08.2.4)
Παραδοσιακώς διατηρηµένα µε αλάτι προϊόντα µε βάση το κρέας ειδικές προδιαγραφές όσον
αφορά τα νιτρώδη και νιτρικά άλατα.
08.3.4.1 (08.2.4.1)
Παραδοσιακώς διατηρηµένα µε αλάτι προϊόντα µε εµβάπτιση (προϊόντα µε βάση το κρέας
διατηρηµένα µε εµβάπτιση σε διάλυµα που περιέχει νιτρώδη ή/και νιτρικά άλατα, άλας και
λοιπά συστατικά)
08.3.4.2 (08.2.4.2)
Παραδοσιακώς διατηρηµένα µε αλάτι προϊόντα διατηρηµένα µε ξηρή µέθοδο. ( Η ξηρή
µέθοδος διατήρησης έγκειται στην εφαρµογή µείγµατος διατήρησης νιτρωδών ή/και νιτρικών
αλάτων, αλατιού και άλλων συστατικών στην επιφάνεια του κρέατος, ακολουθούµενη από
χρονικό διάστηµα σταθεροποίησης/ωρίµανσης.)
08.3.4.3 (08.2.4.3)
Άλλα παραδοσιακώς διατηρηµένα µε αλάτι προϊόντα. (∆ιατήρηση µε συνδυασµένη χρήση
εµβάπτισης και ξηρής µεθόδου ή περιπτώσεις όπου ένα σύνθετο προϊόν περιέχει νιτρώδη
ή/και νιτρικά άλατα ή το διάλυµα διατήρησης εγχέεται στο προϊόν πριν από το µαγείρεµα.)
*Σε παρένθεση αναγράφονται οι προηγούµενοι αριθµοί κατηγοριών, οι οποίοι δεν ισχύουν πλέον.
Επιπλέον στο µέρος Ε του ίδιου παραρτήµατος η καταχώριση για την κατηγορία 08.1 (Μη
επεξεργασµένο κρέας) απαλείφεται.
Η ουσιώδης διαφορά έγκειται στο ότι, στις κατηγορίες που αφορούν το κρέας, αναφέρονται ρητά
οι όροι «παρασκευάσµατα κρέατος» και «προϊόντα µε βάση το κρέας» και δεν χρησιµοποιούνται
πλέον οι όροι «επεξεργασµένο/ µη επεξεργασµένο κρέας», που προκαλούσαν σε πολλές
περιπτώσεις σύγχυση. Και αυτό γιατί έχει διευκρινιστεί ότι τα παρασκευάσµατα κρέατος µπορεί να
είναι επεξεργασµένα ή µη επεξεργασµένα1.
Ωστόσο αν µετά την επεξεργασία τα χαρακτηριστικά του νωπού κρέατος έχουν εξαφανιστεί
εντελώς, το προϊόν δε θα πρέπει πλέον να θεωρείται παρασκεύασµα, αλλά να εµπίπτει στον
ορισµό των προϊόντων µε βάση το κρέας, όπως ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) 853/2004.
2. Καταγραφή και αναφορά σε «ειδικά ελληνικά» παρασκευάσµατα κρέατος σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την ονοµασίας πώλησής τους.
Συγκεκριµένα αναφέρονται για πρώτη φορά µε την ονοµασία πώλησής τους, τα προϊόντα «σουβλάκι,
γύρος, µπιφτέκι, σουτζουκάκι, κεµπάπ». Γίνεται αναφορά σε χρήση συγκεκριµένων προσθέτων
τροφίµων που κρίθηκαν τεχνολογικά απαραίτητα µετά από αξιολόγηση από τον ΕΦΕΤ σχετικού
αιτήµατος ενδιαφερόµενων φορέων και συνδέσµων.
Για τα συγκεκριµένα προϊόντα θεσπίστηκαν επίσης ειδικές απαιτήσεις οι οποίες αποτυπώνονται στο
τροποποιηµένο άρθρο 91, παράρτηµα 1, οµάδα Β (Παρασκευάσµατα Κρέατος) του ΚΤΠ ο οποίος είναι
σε πλήρη ισχύ από 28/8/20142.
Επιπλέον εκτός των ανωτέρω προϊόντων, για πρώτη φορά γίνεται αναφορά και της «σεφταλιάς»,
προϊόν διαδεδοµένο , πλην της Κύπρου και στη χώρα µας.
Λόγω της µεγάλης σηµασίας που τα τρόφιµα αυτά έχουν για την ελληνική αγορά, παρατίθεται στη
συνέχεια, λίστα των προσθέτων που επιτρέπονται σε κάθε περίπτωση.

Γύρος - Σουβλάκι
(παρασκευάσµατα από τεµάχια κρέατος - Κατηγορία Β1, Παράρτηµα 1,
άρθρο 91, ΚΤΠ)
Επιτρεπόµενα πρόσθετα
Μπιφτέκι - Σουτζουκάκι - Κεµπάπ - Σεφταλιά
(παρασκευάσµατα από σύγκοπτο κρέας - Κατηγορία Β2, Παράρτηµα 1, 
άρθρο 91, ΚΤΠ)
Επιτρεπόµενα πρόσθετα
E 260, E 261, E 262,
E 263, E 270 E 300,
Ε 301, Ε 302, Ε 325,
Ε 326, E 327, Ε 330,
Ε 331, Ε 332, Ε 333,
E 1414, E 1442.
Ε 160c ⃰, E 260,
E 261, E 262, E 263,
E 270, E 300, Ε 301,
Ε 302, Ε 325, Ε 326,
E 327,Ε 330, Ε 331,
Ε 332, Ε 333 E 500,
E1414,E 1442.
Το Ε160c δεν είναι επιτρεπτό πρόσθετο για τη σεφταλιά.

3. Χρήση γλουταµινικού οξέος και αλάτων του (Ε 620-625)
Καµία αλλαγή στο θέµα χρήσης των Ε 620-625 δεν επιφέρει ο νέος κανονισµός, ωστόσο λόγω το
συχνών ερωτηµάτων κρίνεται χρήσιµη η διευκρίνιση σχετικά µε τη χρησιµοποίησή τους.
Το γλουταµινικό οξύ και τα άλατά του (Ε 620-625), ανήκουν στην οµάδα Ι, όπως αναφέρεται στο
Παράρτηµα ΙΙ, Μέρος Γ, του Κανονισµού 1333/2008.
Βάσει του µέρους ∆, παραρτήµατος ΙΙ και συγκεκριµένα στην Κατηγορία 08 (Κρέας και προϊόντα
κρεάτος), ισχύουν τα κάτωθι:
Η χρήση των προσθέτων της οµάδας Ι, επιτρέπεται για την κατηγορία 8.3 «Προϊόντα µε βάση το
κρέας» και συγκεκριµένα για τις υποκατηγορίες 08.3.1 «µη θερµικώς επεξεργασµένα προϊόντα µε
βάση το κρέας», 08.3.2. «θερµικά επεξεργασµένα προϊόντα µε βάση το κρέας» (εξαιρούνται
κάποια θερµικά επεξεργασµένα προϊόντα µε βάση το κρέας όπως πχ. το fois gras) και 08.3.3.
«περιβλήµατα και επικαλύψεις και υλικά διακόσµησης για κρέας» (εξαιρείται η εδώδιµη εξωτερική
κάλυψη του παστουρµά). Αντίθετα δεν επιτρέπεται η χρήση τους για τα προϊόντα των κατηγοριών
08.1 (Νωπό κρέας εξαιρουµένων των παρασκευασµάτων) και 08.2 (Παρασκευάσµατα κρέατος
όπως ορίζονται στον καν. (ΕΚ) αριθ. 853/2004).
4. Αρχή της µεταφοράς
Στο άρθρο 18 του Καν. 1333/2008 αναφέρονται τα εξής:
Αρχή της µεταφοράς
1. Η Παρουσία πρόσθετου τροφίµων επιτρέπεται:
α) σε σύνθετο τρόφιµο πλην αυτών που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ, όταν το πρόσθετο
τροφίµων επιτρέπεται σε ένα από τα συστατικά του σύνθετου τροφίµου.
β) σε τρόφιµο στο οποίο έχει προστεθεί πρόσθετο τροφίµων, ένζυµο τροφίµων ή αρωµατική
ύλη τροφίµων, εφόσον το πρόσθετο τροφίµων:
i) επιτρέπεται να προστεθεί στο πρόσθετο τροφίµων, το ένζυµο τροφίµων ή την αρωµατική
ύλη τροφίµων σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό και
ii) έχει µεταφερθεί στο τρόφιµο µέσω του προσθέτου τροφίµων, του ενζύµου τροφίµων ή της
Αρωµατικής ύλης τροφίµων και
iii) δεν έχει τεχνολογική λειτουργία στο τελικό τρόφιµο
γ) σε τρόφιµο το οποίο πρόκειται να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για την προετοιµασία ενός
σύνθετου τροφίµου και υπό τον όρο ότι το σύνθετο τρόφιµο είναι σύµφωνο µε τον παρόντα
κανονισµό.
Βάσει του νέου Κανονισµού (σηµείο 18 στο εισαγωγικό τµήµα), η αρχή της µεταφοράς επιτρέπεται
πλέον στα παρασκευάσµατα κρέατος όπως ορίζονται στον Καν. (ΕΚ) αριθ. 853/2004. 

5. Online βάση δεδοµένων για τα πρόσθετα
Σε κάθε περίπτωση οι ελεγκτές, µπορούνε να χρησιµοποιούν τη βάση δεδοµένων για τα πρόσθετα
που ανευρίσκεται στην παρακάτω διεύθυνση: https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=display
Πρόκειται για µια δυναµική µηχανή αναζήτησης που µπορεί να χρησιµεύσει ως εργαλείο για την
ενηµέρωση σχετικά µε τα πρόσθετα τροφίµων, που εγκρίνονται για χρήση σε τρόφιµα στην ΕΕ και
τους όρους χρήσης τους. Για παράδειγµα γνωρίζοντας µόνο τον κωδικό του προσθέτου π.χ. Ε120
µπορούµε συµπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο να αναγνωρίσουµε για ποιο πρόσθετο πρόκειται σε
ποιες κατηγορίες επιτρέπεται η χρησιµοποίησή του και τους όρους χρήσης του. Η αναζήτηση µπορεί
να γίνει και αντιστρόφως χρησιµοποιώντας άλλα κριτήρια αναζήτησης (είδος προϊόντος κτλ).
Βασίζεται στον κατάλογο των τροφίµων της Ένωσης. Ο κατάλογος αυτός περιλαµβάνεται στο
παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008. © Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved