ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Πώς γίνονται οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες οχημάτων του Δημοσίου

Αθήνα 19.8.2015, 11:05

Θέματα ηλεκτρονικής δημοπρασίας οχημάτων του Δημοσίου ρυθμίζει απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Νικολάου Βούτση.

Ειδικότερα, καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες, όροι και προϋποθέσεις για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες οχημάτων του Δημοσίου, οι οποίες διενεργούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 22 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 47) καθώς και οι τεχνικές και λεπτομερειακές ρυθμίσεις χρήσης του συστήματος−εφαρμογής ηλεκτρονικών δημοπρασιών στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΥΠEΣΔA) https://eauction.ydmed.gov.gr/eauction.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης, η οποία δημοσιεύεται στο τεύχος Β' αρ.  1736/18 Αυγούστου 2015 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. ΔΙΠΥΔΥ/899/23480 (1)
Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτρονικής δημοπρασίας
οχημάτων του Δημοσίου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 22 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 47), «Εκδη−
μοκρατισμός της διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειο−
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση −Αποκατάσταση
Αδικιών και άλλες διατάξεις».
β) Το N. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης
και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
− Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α΄).
γ) Του άρθρου 1 του Ν.δ. 2396/1953 (ΦΕΚ 117/Α΄) «Περί
κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημά−
των του Δημοσίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη−
σης και εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
δ) Την κοινή απόφαση 129/2534/20.1.2010 (ΦΕΚ 108/
Β΄/4.2.2010) των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υφυπουργού
Οικονομικών «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανω−
τάτου ορίου κυβισμού κρατικών αυτοκινήτων και άλλες
ρυθμίσεις σχετικές με τα κρατικά αυτοκίνητα».
ε) Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όρ−
γανα» (ΦΕΚ 137/Α/85), όπως τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε μεταγενέστερα.
στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).
ζ) Του Π.δ. 99/2014 (ΦΕΚ Α΄ 166) «Οργανισμός του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης».
η) Του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α΄ 20) «Σύσταση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
θ) Του Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ Α΄ 21) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο−Πεδίο εφαρμογής
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι αναγκαίες
λεπτομέρειες, όροι και προϋποθέσεις για τις ηλεκτρο−
νικές δημοπρασίες οχημάτων του Δημοσίου, οι οποί−
ες διενεργούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 22 του
Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 47) καθώς και οι τεχνικές και λε−
πτομερειακές ρυθμίσεις χρήσης του συστήματος−εφαρ−
μογής ηλεκτρονικών δημοπρασιών στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό−
τησης (ΥΠEΣΔA) https://eauction.ydmed.gov.gr/eauction.

Άρθρο 2
Ιστότοπος διενέργειας
της ηλεκτρονικής δημοπρασίας
Η ηλεκτρονική δημοπρασία των οχημάτων διεξάγεται
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοι−
κητικής Ανασυγκρότησης https://eauction.ydmed.gov.gr/
eauction.

Άρθρο 3
Προπαρασκευαστικές ενέργειες
1. Η απόφαση καθορισμού των προς εκποίηση οχημά−
των της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄
47) κοινοποιείται αμελλητί στις υπηρεσίες που έχουν
στην κατοχή τους τα προς εκποίηση οχήματα από τη
Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού του ΥΠΕΣΔΑ.
2. Εντός τριών ημερών από την κατά τα ανωτέρω
κοινοποίηση, οι υπηρεσίες, οι οποίες έχουν στην κατο−
χή τους τα προς εκποίηση οχήματα, υποχρεούνται να
ορίσουν υπάλληλο τους, ως Διαχειριστή, με τον αναπλη−
ρωτή του. Ο Διαχειριστής είναι αρμόδιος για την ομαλή
διεξαγωγή της δημοπρασίας εκ μέρους της υπηρεσίας
του, την επικοινωνία με το ΥΠΕΣΔΑ για οποιοδήποτε 
θέμα, την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες στη δη−
μοπρασία, την επίδειξη του οχήματος στους ενδιαφε−
ρόμενους και την παράδοση του στον αγοραστή.
3. Σε περίπτωση που δεν οριστεί Διαχειριστής εντός
της ανωτέρω προθεσμίας, τότε Διαχειριστής καθίστα−
ται αυτοδικαίως ο Διευθυντής Διοικητικού του οικείου
Υπουργείου ή εφόσον πρόκειται για εποπτευόμενο φο−
ρέα−νομικό πρόσωπο, ο Προϊστάμενος Διοίκησης αυτού.
4. Οι υπηρεσίες στην κατοχή των οποίων βρίσκονται
τα προς δημοπράτηση οχήματα υποχρεούνται να τα
ακινητοποιήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας,
από την ημέρα ανάρτησης του οχήματος στην εφαρμο−
γή μέχρι την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του στον
πλειοδότη−αγοραστή.

Άρθρο 4
Διατυπώσεις Δημοσιότητας
Οι ημερομηνίες ανάρτησης των δημοπρατούμενων
οχημάτων στην εφαρμογή https://eauction.ydmed.gov.gr/
eauction και έναρξης των δημοπρασιών γνωστοποιούνται
διά του Τύπου και μέσω διαδικτυου (www.ydmed.gov.gr)
τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία
ανάρτησης στην ιστοσελίδα των δημοπρατούμενων
οχημάτων.

Άρθρο 5
Δικαίωμα συμμετοχής στην ηλεκτρονική δημοπρασία
1. Δικαίωμα συμμετοχής στην ηλεκτρονική δημοπρα−
σία οχημάτων του ΥΠΕΣΔΑ, έχουν φυσικά ή νομικά πρό−
σωπα, ημεδαποί ή αλλοδαποί, εφόσον είναι ενήλικοι
και ικανοί προς δικαιοπραξία, εξαιρουμένων ανηλίκων
και προσώπων ανίκανων ή περιορισμένα ικανών προς
δικαιοπραξία κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο νόμο.
2. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στη δημοπρασία σε
υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση
στο πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και στο Υπουργείο
ή το Ν.Π.Δ.Δ ή το Ν.Π.Ι.Δ στην κυριότητα του οποίου
ανήκει το δημοπρατούμενο όχημα.
3. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται η
εγγραφή στην εφαρμογή μέσω του ιστότοπου στην
ιστοσελίδα του ΥΠΕΣΔΑ https://eauction.ydmed.gov.gr/
eauction. Μόνον εγγεγραμμένοι στην εφαρμογή χρήστες
δικαιούνται να συμμετάσχουν στη δημοπρασία.
4. Τα νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στις δημο−
πρασίες εγγράφονται στην εφαρμογή δια του νομίμου
εκπροσώπου τους, καταχωρώντας τόσο τα ατομικά
στοιχεία αυτού όσο και τα στοιχεία του εκπροσωπού−
μενου από αυτόν νομικού προσώπου (επωνυμία, έδρα,
ΑΦΜ νομικού προσώπου, αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.) που καθορί−
ζονται στην εφαρμογή.

Άρθρο 6
Εγγύηση συμμετοχής
Η καταβολή της εγγύησης που απαιτείται για τη συμ−
μετοχή στη δημοπρασία (εγγύηση συμμετοχής) γίνε−
ται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής Ηλεκτρονικού
Παραβόλου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα
με τα ειδικώς οριζόμενα στις υπουργικές αποφάσεις
ΠΟΛ. 1163 03/07/2013 (ΦΕΚ 1675/Β΄/2013) και ΠΟΛ. 1150
15/05/2014 (ΦΕΚ 1357/Β΄/2014) όπως ισχύουν.

Άρθρο 7
Εγγραφή χρηστών
1. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα υποβολής αίτη−
σης εγγραφής στο σύστημα−εφαρμογή στην ιστοσελίδα
του ΥΠΕΣΔΑ https://eauction.ydmed.gov.gr/eauction από
την ημέρα ανάρτησης των δημοπρατούμενων οχημάτων.
2. Για την εγγραφή απαιτείται:
(α) Η συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής που διατίθε−
ται στην ιστοσελίδα, με τα στοιχεία του χρήστη (μεταξύ
των οποίων ατομικά στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρί−
ου, ΑΦΜ και AMΚΑ όπου υπάρχει, κωδικό ηλεκτρονικού
παραβόλου καταβολής της εγγύησης συμμετοχής, ατο−
μικά στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας−email).
(β) Δήλωση του χρήστη ότι έλαβε γνώση και αποδέ−
χεται τους Όρους και Προϋποθέσεις συμμετοχής στη
δημοπρασία.
3. Οι υποβληθείσες αιτήσεις εγγραφής, ελέγχονται
από τον υπεύθυνο διαχείρισης του συστήματος αιτή−
σεων εγγραφής του ΥΠΕΣΔΑ και αφού πιστοποιηθεί ο
χρήστης και η αυθεντικότητα των στοιχείων του, ενερ−
γοποιείται ο λογαριασμός του χρήστη στην εφαρμογή
https://eauction.ydmed.gov.gr/eauction και του αποστέλ−
λεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e−mail)
επιβεβαίωση της εγγραφής του, το οποίο εκτυπώνεται
και αποτελείτο αποδεικτικό εγγραφής.
4. Για την είσοδο τους στο σύστημα οι χρήστες δια−
θέτουν προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password) που
είναι γνωστός μόνον στους ίδιους. Το όνομα χρήστη και
ο κωδικός πρόσβασης είναι αυστηρά προσωπικά και, με
ευθύνη του χρήστη, δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε
τρίτα πρόσωπα.
5. Η διαδικασία ενεργοποίησης του λογαριασμού του
χρήστη ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός τριών εργα−
σίμων ημερών από την ημέρα υποβολής στο σύστημα
της αίτησης εγγραφής του.
6. Η εγγραφή στο σύστημα επέχει θέση υπεύθυνης
δήλωσης εκ μέρους του χρήστη ότι πληρούνται οι προ−
βλεπόμενοι στο νόμο και στο άρθρο 5 της παρούσας
όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής του στη δημοπρασία
και ότι τα δηλωθέντα από αυτόν στοιχεία κατά την
εγγραφή του είναι αληθή.
7. Η δημοπρασία διεξάγεται με πλήρη διαφύλαξη του
απορρήτου των υποβαλλόμενων από τους χρήστες
στοιχείων. Όλα τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών
που απαιτούνται για την εγγραφή τους, διατηρούνται
αποκλειστικά για την σκοπούς πραγματοποίησης της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας και για την επικοινωνία μαζί
τους στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής και προστα−
τεύονται κατά τις διατάξεις των Ν. 2472/1997, 2471/2006
και 3979/2011, όπως ισχύουν. Οι χρήστες ενημερώνονται
σχετικώς κατά την εγγραφή τους στο σύστημα.

Άρθρο 8
Δικαίωμα εξέτασης των δημοπρατούμενων οχημάτων
1. Οι εγγεγραμμένοι στο σύστημα χρήστες, έχουν δι−
καίωμα, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30)
ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των οχημάτων
προς δημοπράτηση, να επισκεφθούν τις οικείες υπηρε−
σίες που έχουν στην κατοχή τους τα οχήματα και επι−
δεικνύοντας το αποδεικτικό εγγραφής στην εφαρμογή
(εκτυπωμένο e−mail ) και την ταυτότητα ή το διαβατήριο
τους, να επιθεωρήσουν οι ίδιοι και με δικά τους μέσα
τα οχήματα που τους ενδιαφέρουν.
2. Η εξέταση μπορεί να γίνει από τον ενδιαφερόμενο
με τη βοήθεια και τεχνικού συμβούλου της επιλογής
του.
3. Επισκέψεις επιτρέπονται όλες τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες για κάθε υπηρεσία. Ο Διαχειριστής ανα−
λαμβάνει να επιδεικνύει το προς πώληση όχημα στους
εγγεγραμμένους χρήστες.

Άρθρο 9
Διενέργεια της δημοπρασίας − Όροι − Διαδικασία
1. Μετά το πέρας της προθεσμίας των τριάντα (30)
ημερών του προηγούμενου άρθρου ξεκινά η ηλεκτρονική
δημοπρασία.
2. Η δημοπρασία διενεργείται με την διαδοχική ηλε−
κτρονική υποβολή προσφορών και αντιπροσφορών από
τους εγγεγραμμένους χρήστες.
3. Η δημοπρασία διεξάγεται μόνο στην Ελληνική γλώσσα.
4. Το νόμισμα με βάση στο οποίο διεξάγεται η δημο−
πρασία είναι το ΕΥΡΩ (€).
5. Η τιμή εκκίνησης που αναρτάται συμπεριλαμβάνει
την εκτίμηση της αξίας του κάθε οχήματος καθώς και
ΦΠΑ 23%.Οι προσφορές της ηλεκτρονικής δημοπρασίας
συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ.
6. Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης που συμμετέχει στη
δημοπρασία μπορεί να προσφέρει οποιαδήποτε τιμή
ίση της τιμής εκκίνησης ή υψηλότερη αυτής κατά ποσά
πολλαπλάσια των εκατό (100) ευρώ.
7. Η ανάδειξη του πλειοδότη − αγοραστή γίνεται με
αποκλειστικό κριτήριο το υψηλότερο προσφερόμενο
τίμημα.
8. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμ−
μετέχοντες για διάστημα εξήντα (60) ημερών από το
πέρας της ηλεκτρονικής πλειοδοσίας.
9. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες συμμετέχουν στη δη−
μοπρασία του οχήματος επιλογής τους, υποβάλλοντας
ηλεκτρονικά τις προσφορές τους. Οι χρήστες καλούνται
μετά την εισαγωγή της προσφοράς τους στο σύστη−
μα, να την επιβεβαιώσουν εισάγοντας τον Κωδικό Πρό−
σβασης (Password) και δεσμεύονται ότι θα καταβάλουν
εμπροθέσμως ολόκληρο το ποσό της προσφοράς που
υπέβαλαν για την αγορά του αντικειμένου (οχήματος)
εφόσον ανακηρυχθούν πλειοδότες.
10. Η ηλεκτρονική δημοπρασία διεξάγεται για διάστη−
μα τριών εργασίμων πλήρων ημερών μετά την ημέρα
υποβολής της πρώτης προσφοράς, κάθε ημέρας υπολο−
γιζόμενης σε εικοσιτέσσερις ώρες και με αφετηρία την
ακριβή ώρα (σε ώρες και λεπτά της ώρας) κατάθεσης
της προσφοράς σύμφωνα με την χρονοσήμανση του
συστήματος.
Οι εγγεγραμμένοι στην εφαρμογή δικαιούνται να
υποβάλουν προσφορές και αντιπροσφορές καθ’ όλη
τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου και μέχρι την λήξη
της δημοπρασίας. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς
εντός των τελευταίων δεκαπέντε (15) λεπτών της ώρας
πριν τη λήξη της δημοπρασίας, η διαδικασία παρατεί−
νεται αυτομάτως για επιπλέον τριάντα (30) λεπτά της
ώρας κάθε φορά, τα οποία προσμετρούνται από την
αρχική ή κατά παράταση λήξη.
11. Η ημερομηνία και ώρα λήξης της δημοπρασίας
κάθε οχήματος αναρτάται σε εμφανές σημείο στην
ιστοσελίδα.
12. Το εμπρόθεσμο των προσφορών κρίνεται αποκλει−
στικά με βάση τον χρόνο καταχώρισης της προσφοράς
στο σύστημα, με βάση τη σχετική χρονοσήμανση του
συστήματος και ανεξαρτήτως του χρόνου αποστολής
της προσφοράς από τον χρήστη.
13. Από τη στιγμή που γίνεται αποδεκτή μια προσφορά
από το σύστημα δεν είναι δυνατόν να ανακληθεί. Προ−
σφορές θεωρούνται έγκυρες μόνο μέσω του συστήμα−
τος και κατά τη διάρκεια του ηλεκτρονικού πλειστηρια−
σμού. Κάθε νέα προσφορά που γίνεται αποδεκτή από το
σύστημα, ακυρώνει όλες τις προηγούμενες προσφορές
του ίδιου συμμετέχοντα για το ίδιο όχημα.
14. ατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, κάθε χρήστης
που συμμετέχει έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει όλες
τις τιμές που υποβλήθηκαν. Οι χρήστες δεν έχουν τη
δυνατότητα να γνωρίζουν την ταυτότητα ούτε το όνομα
χρήστη των άλλων συμμετεχόντων.

Άρθρο 10
Ανακήρυξη πλειοδότη
Με την εκπνοή του χρόνου υποβολής των προσφορών
το σύστημα αυτομάτως αναδεικνύει τον πλειοδότη με
τη υψηλότερη προσφορά−τιμή, στον οποίον κατακυρώ−
νεται το όχημα και στον οποίο αποστέλλεται σχετικό
ενημερωτικό e−mail στη δηλωμένη ηλεκτρονική διεύθυν−
ση του (email). Μετά την εκπνοή του χρόνου υποβολής
των προσφορών, δεν γίνονται δεκτές από το σύστημα
προσφορές ή αντιπροσφορές.

Άρθρο 11
Πιστοποιητικό προσωρινής κατακύρωσης − Εξόφληση
1. Με την ανακήρυξη του πλειοδότη, εκδίδεται από το
ΥΠΕΣΔΑ πιστοποιητικό προσωρινής κατακύρωσης, το
οποίο αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον πλειοδότη στην
ηλεκτρονική διεύθυνση που δήλωσε κατά την εγγραφή του.
2. Στο πιστοποιητικό προσωρινής κατακύρωσης ανα−
γράφονται: τα στοιχεία του πλειοδότη, τα στοιχεία του
οχήματος και η τιμή κατακύρωσης.
3. Εντός δέκα εργασίμων ημερών από την ημερομηνία
έκδοσης του πιστοποιητικού προσωρινής κατακύρωσης,
ο πλειοδότης με το πιστοποιητικό προσωρινής κατα−
κύρωσης είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει ολόκληρο
το τίμημα, υπέρ του δημοσίου ηλεκτρονικά μέσω της
εφαρμογής Ηλεκτρονικού Παραβόλου της Γενικής Γραμ−
ματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου
Οικονομικών σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στις
Υπουργικές Αποφάσεις ΠΟΛ. 1163 3.7.2013 (ΦΕΚ 1675/
Β΄/2013) και ΠΟΛ. 1150 15.5.2014 (ΦΕΚ 1357/Β΄/2014), όπως
ισχύουν.

Άρθρο 12
Πιστοποιητικό Οριστικής Κατακύρωσης−
Παραλαβή οχήματος − Μεταβίβαση κυριότητας
1. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητι−
κής Ανασυγκρότησης (Βασιλίσσης Σοφίας 15, ΤΚ 10674,
Αθήνα), αφού επιβεβαιώσει την πληρωμή του τιμήματος
μέσα από την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβό−
λου, εκδίδει πιστοποιητικό οριστικής κατακύρωσης του
οχήματος βασιζόμενη στα στοιχεία του προσωρινού
πιστοποιητικού κατακύρωσης.
2. Με το πιστοποιητικό οριστικής κατακύρωσης, και
υποβάλλοντας τα στοιχεία ταυτοποίησης (δελτίο ταυ−
τότητας για τα φυσικά πρόσωπα, πλήρη νομιμοποιητικά
έγγραφα για τα νομικά πρόσωπα και τους νομίμους
εκπροσώπους τους), ο πλειοδότης−αγοραστής παρα−
λαμβάνει το όχημα και τα συνοδευτικά του έγγραφα
από την υπηρεσία στην κατοχή της οποίας βρίσκεται
και ολοκληρώνεται η διαδικασία μεταβίβασης του οχή−
ματος. Για την παραλαβή του οχήματος συντάσσεται
σχετικώς πρωτόκολλο παράδοσης−παραλαβής που
υπογράφεται από τον αγοραστή και τον Διαχειριστή.
3. Ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει το αυ−
τοκίνητο εντός προθεσμίας τριάντα (30)συνεχών ημε−
ρών από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού
οριστικής κατακύρωσης, μετά την πάροδο της οποίας
καθίσταται υπερήμερος και τον βαρύνουν όλοι οι κίν−
δυνοι απώλειας, καταστροφής ή χειροτέρευσης του
οχήματος. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας
αυτής, το ΥΠΕΣΔΑ δικαιούται οποτεδήποτε, μετά από
απλή έγγραφη ενημέρωση του υπερήμερου αγοραστή,
να εκποιήσει το όχημα, χωρίς να δεσμεύεται ως προς τις
τιμές εκκίνησης και κατακύρωσης. Στη νέα δημοπρασία
δεν μπορεί να συμμετάσχει ο υπερήμερος αγοραστής.
Το καταβληθέν από τον υπερήμερο αγοραστή ποσό
αντιτίμου του οχήματος καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου
και αποτελεί δημόσιο έσοδο (ΚΑΕ 3741). Ο υπερήμερος
αγοραστής μπορεί να παραλάβει το όχημα και μετά τη
λήξη της ανωτέρω προθεσμίας παραλαβής, εφόσον δεν
έχει ακόμη προκηρυχθεί η νέα δημοπρασία του οχή−
ματος και εφόσον καταβάλει στο ΥΠΕΣΔΑ ως ποινική
ρήτρα το ποσό των δέκα (10) EURO για κάθε ημέρα
καθυστέρησης παραλαβής του οχήματος.

Άρθρο 13
Κατακύρωση σε επόμενο πλειοδότη
Εάν ο πλειοδότης στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί
πιστοποιητικό προσωρινής κατακύρωσης δεν καταβά−
λει το αντίτιμο του οχήματος εντός της αποκλειστικής
προθεσμίας των δέκα (10) εργάσιμων ημερών της παρ. 3
του άρθρου 11 της παρούσας, το όχημα κατακυρώνε−
ται στον δεύτερο κατά σειρά κατάταξης πλειοδότη, ο
οποίος ειδοποιείται ηλεκτρονικά και του αποστέλλεται
πιστοποιητικό προσωρινής κατακύρωσης του οχήματος
στο όνομα του, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των
διατάξεων του νόμου και της παρούσας απόφασης. Η
διαδικασία αυτή ακολουθείται σε κάθε περίπτωση μη
εμπρόθεσμης κατά τα ανωτέρω καταβολής του αντιτί−
μου από κάθε επόμενο κατά σειρά πλειοδότη. Εάν δεν
υπάρχει άλλος πλειοδότης, τότε το όχημα τίθεται εκ
νέου στο σύστημα σε δημοπρασία. Στη νέα δημοπρα−
σία δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν οι πλειοδότες
της προηγηθείσας δημοπρασίας που δεν τήρησαν την
προθεσμία της παρ. 3 του άρθρου 11 της παρούσας.
Η εγγύηση συμμετοχής κάθε πλειοδότη που δεν τή−
ρησε την προθεσμία του της παρ. 3 του άρθρου 11 της
παρούσας καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.

Άρθρο 14
Γενικοί όροι δημοπρασίας
1. Ο Υπουργός ΕΣΔΑ διατηρεί το δικαίωμα να μην
κατακυρώσει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας ως
ασύμφορο ή για οποιαδήποτε άλλο λόγο καθώς και να
αναβάλει οποτεδήποτε ή να ακυρώσει τη διαδικασία
σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής ή και να τροποποιήσει
τους όρους ή να επαναλάβει τη διαδικασία, κατά την
απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και χωρίς να γεννάται
οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση των συμμετεχόντων εκ
του λόγου αυτού. Σε περίπτωση ματαίωσης ή ακύρωσης
της δημοπρασίας σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο,
επιστρέφεται στους συμμετέχοντες η καταβληθείσα
εγγύηση συμμετοχής.
2. Η συμμετοχή στην ηλεκτρονική δημοπρασία συνε−
πάγεται ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των όρων
αυτής από τον συμμετέχοντα.
3. Η μη συμμόρφωση με οποιονδήποτε από τους όρους
της διαδικασίας ή η μη παροχή των απαιτούμενων πλη−
ροφοριών επιφέρει αποκλεισμό του συμμετέχοντος από
τη διαδικασία με πράξη της Διεύθυνσης Προμηθειών
Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του ΥΠΕΣΔΑ.

Άρθρο 15
Ρύθμιση Τεχνικών Θεμάτων
1. To ΥΠΕΣΔΑ έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε
να αποτρέψει την πιθανότητα εμφάνισης τεχνικού προ−
βλήματος κατά την διάρκεια της ηλεκτρονικής δημο−
πρασίας αλλά δεν εγγυάται έναντι των συμμετεχόντων
ότι η πρόσβαση, η χρήση και η επικοινωνία τους με το
σύστημα−εφαρμογή θα είναι συνεχής και απρόσκοπτη.
2. Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος του συστή−
ματος κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας, το ΥΠΕΣΔΑ διατηρεί το δικαίωμα της
προσωρινής διακοπής της δημοπρασίας και συνέχισης
της, μετά την διόρθωση του προβλήματος. Η διάρ−
κεια της δημοπρασίας παρατείνεται ισόχρονα, ώστε
να συμπληρώνεται ο προβλεπόμενος στο άρθρο 9 της
παρούσας διάρκεια διεξαγωγής της δημοπρασίας. Οι
συμμετέχοντες ενημερώνονται από το ΥΠΕΣΔΑ για τη
διακοπή, την επανεκκίνηση και την παράταση της δη−
μοπρασίας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και
με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της δημοπρασίας.
3. Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος που δεν μπο−
ρεί να αποκατασταθεί εντός ευλόγου χρόνου, η ηλε−
κτρονική δημοπρασία του οχήματος ματαιώνεται και
επαναλαμβάνεται μετά την αποκατάσταση του προ−
βλήματος, τηρουμένων όλων των νομίμων όρων και
προϋποθέσεων. Οι συμμετέχοντες στην ματαιωθείσα
δημοπρασία ενημερώνονται από το ΥΠΕΣΔΑ για τη μα−
ταίωση και τους λόγους της και τους επιστρέφεται η εγ−
γύηση συμμετοχής, εκτός εάν δηλώσουν ότι επιθυμούν
τη διατήρηση της για τη συμμετοχή τους στην επανα−
ληπτική δημοπρασία του οχήματος. Οι συμμετέχοντες
στην ματαιωθείσα δημοπρασία ενημερώνονται ατομι−
κώς έκαστος για την ημερομηνία του επαναληπτικού
διαγωνισμού από το ΥΠΕΣΔΑ με μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.
4. Τεχνικά προβλήματα (όπως ενδεικτικά προβλήματα
υποδομής, σύνδεση Internet, βλάβη Η/Υ, πτώση τάσεως
κ.λπ.) των συμμετεχόντων δεν επηρεάζουν το κύρος ή
την πρόοδο της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, η οποία
δεν διακόπτεται.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved