ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Κανονισμός εξετάσεων για πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

Αθήνα 11.12.2015, 12:02

Κανονισμό εξετάσεων για τη χορήγηση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων κατάρτισε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της σχετικής εγκυκλίου.


ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών
φαρμάκων»
ΣΧΕΤ.: Η με αριθ. πρωτ. 8444/95970/4-9-2015 (ΑΔΑ: Ψ4ΕΛ465ΦΘΗ-ΝΤΜ) εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης
Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου μας Ο Κανονισμός Γραπτών Εξετάσεων για τη χορήγηση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, όπως αναφέρεται στη με αριθ. πρωτ. 8444/95970/4-9-2015 (ΑΔΑ: Ψ4ΕΛ465ΦΘΗ-ΝΤΜ) εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου μας, τροποποιείται σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη με αριθ. πρωτ. 8444/95970/4-9-2015 (ΑΔΑ: Ψ4ΕΛ465ΦΘΗ-ΝΤΜ) εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου μας.
Το παρόν έγγραφο να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΝΙΚ. ΣΤΟΥΠΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ισχύουν τα ανωτέρω αναφερόμενα στον Κανονισμό Εξετάσεων για τη χορήγηση πιστοποιητικού ορθολογικής
χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
1. Για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταβάλλουν τέλος εξέτασης. Το
τέλος εξέτασης πρέπει να αντιστοιχεί στο ισχύον την ημερομηνία διενέργειας των εξετάσεων.
2. Οι γραπτές εξετάσεις δύναται να διενεργούνται μόνον καθημερινές, από Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός των
επισήμων αργιών από ώρα 8:00 π.μ. έως 2:00 μ.μ.
3. Οι συμμετέχοντες σε κάθε τμήμα εξέτασης είναι από δέκα (10) έως είκοσι (20) και σε κάθε τμήμα υπάρχει
τουλάχιστον ένας (1) επιτηρητής.
4. Ο αρμόδιος για τις εξετάσεις υπάλληλος του Κέντρου Εξέτασης προβαίνει στη δέσμευση του παραβόλου, το
οποίο είναι ατομικό για κάθε έναν από τους συμμετέχοντες.
5. Η ολοκλήρωση της δέσμευσης των παραβόλων γίνεται τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν τη διεξαγωγή των
εξετάσεων και ο αρμόδιος για τις εξετάσεις υπάλληλος του Κέντρου Εξέτασης υποχρεούται να ενημερώσει την
ειδική ψηφιακή υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. για το τμήμα εξέτασης και την
ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων με ειδική κατάσταση στην οποία αναφέρονται ο κωδικός του
δεσμευμένου παραβόλου, το ΑΦΜ και τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και ο χώρος, η ημερομηνία και το
τμήμα εξέτασης. Σε αντίθετη περίπτωση οι εξετάσεις θεωρούνται άκυρες.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
1. Τα θέματα των εξετάσεων τυπώνονται από τον αρμόδιο για τις εξετάσεις υπάλληλο του Κέντρου Εξέτασης δύο
(2) ώρες πριν την διενέργεια των εξετάσεων, παρουσία του επιτηρητή, μέσω της ειδικής για το σκοπό αυτό
Ψηφιακής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε αριθμό ίσο με αυτό των συμμετεχόντων στις
εξετάσεις και είναι διαφορετικό για κάθε εξεταζόμενο. Η ψηφιακή εφαρμογή θα «κλειδώνει» με την έναρξη των
εξετάσεων. Ο επιτηρητής διατηρεί στην κατοχή του τα θέματα μέχρι τη διενέργεια των εξετάσεων και δεν
επιτρέπει την ανάγνωση, αναπαραγωγή με κάθε τρόπο ή την πρόσβαση σε αυτά άλλου ατόμου.
2. Διπλά στον αριθμό κάθε ερώτησης θα υπάρχει το γράμμα Α, Β, Γ ή Δ το οποίο θα υποδηλώνει την κατηγορία που
ανήκει η κάθε ερώτηση.
3. Ο επιτηρητής μπορεί να είναι:
Α. Είτε υπάλληλος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας στην
περιοχή ευθύνης της οποίας διενεργούνται οι εξετάσεις, στον οποίο έχει χορηγηθεί ειδική άδεια για την
απασχόληση και την αμοιβή του από το Κέντρο Εξέτασης. Ο υπάλληλος αυτός δεν πρέπει να ανήκει στο
Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της
Περιφερειακής Ενότητας
Β. Είτε υπάλληλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στον οποίο έχει χορηγηθεί ειδική άδεια
για την απασχόληση και την αμοιβή του από το Κέντρο Εξέτασης.
Γ. Είτε υπάλληλος του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ), στην περιοχή
ευθύνης του οποίου διενεργούνται οι εξετάσεις, στον οποίο έχει χορηγηθεί ειδική άδεια για την απασχόληση
και την αμοιβή του από το Κέντρο Εξέτασης, εκτός της περίπτωσης που η διενέργεια των εξετάσεων γίνετε με
ευθύνη ιδιωτικού ΚΕΚ, ή άλλου ιδιωτικού φορέα. 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
1. Κατά τη διενέργεια των εξετάσεων οι ενδιαφερόμενοι δεν πρέπει να έχουν μαζί τους ηλεκτρονικές συσκευές
(κινητό τηλέφωνο, ταμπλέτα, υπολογιστή) ή εποπτικό ή διδακτικό ή άλλο υλικό που σχετίζεται με την
ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.
2. Κατά την διενέργεια των εξετάσεων οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή
οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο αποδεικνύει την ταυτότητά τους (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή
δίπλωμα οδήγησης κα).
3. Σε κάθε γραπτό στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων
αναγράφεται μόνο ο μοναδικός ταυτοποιητικός αριθμός id του εξεταζόμενου. Σε περίπτωση που αναγραφεί το
όνομά του ή οποιαδήποτε άλλη ένδειξη ή σημείωση, το γραπτό ακυρώνεται και συνυπογράφουν ο αρμόδιος για
τις εξετάσεις υπάλληλος του Κέντρου Εξέτασης και ο επιτηρητής. Καμία απάντηση δεν γίνεται αποδεκτή στο
συγκεκριμένο γραπτό και ο ενδιαφερόμενος δύναται να συμμετάσχει σε επόμενες εξετάσεις αφού καταβάλλει
το προβλεπόμενο τέλος εξέτασης.
4. Ο αρμόδιος για τις εξετάσεις υπάλληλος του Κέντρου Εξέτασης και ο επιτηρητής, συνυπογραφούν την
Κατάσταση συμμετεχόντων στην εξέταση για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων
5. Ο αρμόδιος για τις εξετάσεις υπάλληλος του Κέντρου Εξέτασης και ο επιτηρητής είναι υπεύθυνοι για την
εύρυθμη και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων.
6. Ο επιτηρητής οφείλει να είναι παρών καθΆ όλη τη διάρκεια του χρόνου εξέτασης στην αίθουσα όπου
διενεργούνται οι εξετάσεις και να επιτελεί τα καθήκοντά του.
7. Ο επιτηρητής δεν πρέπει να έχει συμμετάσχει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους, ως εκπαιδευτής ή
ως εκπαιδευτής εκπαιδευτών σε προγράμματα του συστήματος κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των
γεωργικών φαρμάκων. Ο επιτηρητής δύναται να παρέχει στους εξεταζόμενους συνδρομή μόνο σε θέματα
σύνδεσης στη βάση δεδομένων της εξέτασης (χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών). Ο επιτηρητής οφείλει να
διασφαλίζει ότι:
i. Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν δηλωθεί στο Τμήμα Εξέτασης και παρουσιάστηκαν τη συγκεκριμένη
ημερομηνία και ώρα εξέτασης φέρουν τα απαραίτητα ταυτοποιητικά στοιχεία (αστυνομική ταυτότητα ή
διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης κ.α.). Σε αντίθετη περίπτωση δεν επιτρέπει τη συμμετοχή τους ή την
παρουσία τους στο χώρο εξέτασης.
ii. Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν δηλωθεί στο Τμήμα Εξέτασης και παρουσιάστηκαν τη συγκεκριμένη
ημερομηνία και ώρα εξέτασης δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν στο χώρο εξέτασης κανενός είδους
ηλεκτρονικές συσκευές (κινητό τηλέφωνο, ταμπλέτα, υπολογιστή) ή εποπτικό ή διδακτικό ή άλλο υλικό που
σχετίζεται με την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Δεν παρέχει κανενός είδους συνδρομή ως
προς την απάντηση των ερωτήσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.
iii. Οι ενδιαφερόμενοι απαντούν τις ερωτήσεις χωρίς να ομιλούν ή να συνεργάζονται με άλλους
ενδιαφερόμενους. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλει να διακόψει την εξέταση και το Κέντρο Εξέτασης οφείλει
να ενημερώσει εγγράφως (με e-mail) τυχόν περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης των ανωτέρω είτε κατά τη
διάρκεια της εξέτασης είτε μετά από αυτή.
iv. Δεν παρίσταται άλλο πρόσωπο στο χώρο της εξέτασης, ούτε έχει επικοινωνία με τους εξεταζόμενους, με
εξαίρεση τυχόν ελεγκτικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της
Περιφερειακής Ενότητας στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται το Κέντρο Εξέτασης.
8. Μετά τη λήξη του χρόνου εξέτασης (εξήντα (60) λεπτά), ο επιτηρητής συλλέγει το σύνολο των γραπτών του
τμήματος εξέτασης. Μαζί με τον αρμόδιο για τις εξετάσεις υπάλληλο του Κέντρου Εξέτασης υποχρεούνται να
τοποθετήσουν το σύνολο των γραπτών του τμήματος εξέτασης σε αδιαφανή χάρτινο φάκελο που κλείνεται με
αυτοκόλλητο.
9. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διόρθωση των γραπτών ή όποια άλλη επέμβαση μετά τη λήξη του χρόνου
εξέτασης. Επί των φακέλων με τα γραπτά αναφέρεται μόνον τα στοιχεία του τμήματος εξέτασης.


ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ.
1. Ο φάκελος υπογράφεται και από τους δύο (επιτηρητή και υπάλληλο του Κέντρου Εξέτασης) και αποστέλλεται
στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συνοδευόμενος
από την κατάσταση συμμετεχόντων στην εξέταση για την Χορήγηση πιστοποιητικού.
2. Ο υπάλληλος του Κέντρου Εξέτασης είναι υπεύθυνος να αποσταλεί το αργότερο την επομένη εργάσιμη ημέρα
στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου κατατίθενται
στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας. Η διόρθωση των γραπτών κάθε τμήματος Εξέτασης γίνεται με τη χρονολογική
σειρά που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο του Τμήματος Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ
1. Η διόρθωση των γραπτών διενεργείται από ειδική Ομάδα Διορθωτών Γραπτών Εξετάσεων Ορθολογικής Χρήσης
Γεωργικών Φαρμάκων, που έχουν οριστεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων κατόπιν εισήγησης της Δ/νσης Προγραμματισμού και Εφαρμογών του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Απαγορεύεται οι διορθωτές να διορθώσουν γραπτά εξεταζόμενων που
ανήκουν στην ίδια Περιφέρεια με αυτή στην οποία εργάζονται. Μέλη της Ομάδας διορθωτών μπορεί να είναι
υπάλληλοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων και του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.
2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δύναται να χορηγείται
επιχορήγηση/αποζημίωση στους διορθωτές ανά γραπτό.
3. Η διόρθωση των γραπτών διενεργείται μόνον από διορθωτές που έχουν πρόσβαση στο εσωτερικό δίκτυο
(intranet) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μετά τη διόρθωση του συνόλου των γραπτών
ενός τμήματος, ο διορθωτής οφείλει να καταχωρήσει τα αποτελέσματα των εξετάσεων στην ειδική ψηφιακή
υπηρεσία Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4. Οι διορθωτές παραλαμβάνουν σφραγισμένους φακέλους με τα γραπτά τμήματος ή τμημάτων εξέτασης. Με την
παραλαβή των σφραγισμένων φακέλων συμπληρώνεται ειδικό πρωτόκολλο που συνυπογράφεται από τον
διορθωτή και τον προϊστάμενο του Τμήματος Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Κατά τη διόρθωση των γραπτών εφαρμόζονται τα παρακάτω:
Σωστή θεωρείται η απάντηση της οποίας το γράμμα ένδειξης (Α, Β, Γ ή Δ) έχει μπει σε κύκλο.
Θεωρούνται ως μη απαντηθείσες οι ερωτήσεις:

Α. Οι οποίες φέρουν απαντήσεις με μολύβι

Β. Οι οποίες φέρουν διορθώσεις στις απαντήσεις ή έχουν επιλεγεί ή έχουν επιλεγεί και διαγραφεί
περισσότερες από μία απαντήσεις

Γ. Το σύνολο των ερωτήσεων θεωρείται ως μη απαντημένες εάν στο γραπτό απαντήσεων υπάρχει το
όνομα του ενδιαφερομένου ή οποιαδήποτε άλλη ένδειξη πέραν του μοναδικού αριθμού id του
εξεταζόμενου.
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.
5. Ο διορθωτής μετά την καταχώρηση των αποτελεσμάτων της διόρθωσης στην ειδική ψηφιακή υπηρεσία του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα ενημερώνει εγγράφως ή με μήνυμα του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e-mail), τον υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου, στο οποίο διενεργηθήκαν οι εξετάσεις
πιστοποίησης.
6. Δίδεται χρόνος δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στο εξεταστικό
κέντρο για υποβολή ένστασης από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο. Δικαίωμα ένστασης έχουν μόνον όσοι απέτυχαν
στις εξετάσεις Πιστοποίησης. Η ένσταση θεωρείται αποδεκτώς κατατεθείσα μόνον εφόσον υποβάλλεται 
συμπληρωματικό τέλος εξέτασης, ίσο με το τέλος συμμετοχής στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού
γνώσεων στην Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων, στις οποίες συμμετείχε ο ενδιαφερόμενος. Η ένσταση
εξετάζεται από τριμελή επιτροπή αξιολογητών, που ορίζει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα μέλη της οποίας δεν μπορεί να προέρχονται από την Περιφέρεια στην οποία έδωσε
εξετάσεις ο ενδιαφερόμενος, κατόπιν εισήγησης της Δ/νσης Προγραμματισμού και Εφαρμογών του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7. Ο εξεταζόμενος μπορεί, εφόσον εκδηλώσει εγγράφως τον ενδιαφέρον του, να παρίσταται στην εξέταση της
ένστασης. Η επιτροπή εξετάζει την ένσταση με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τον παρόν Κανονισμό
Εξέτασης και αποφαίνεται με σχετικό πρακτικό που συνυπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής. Σε περίπτωση
αποδοχής της ένστασης, ενημερώνεται σχετικά η ψηφιακή υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο το τέλος που καταβλήθηκε για την εξέταση της ένστασης.
8. Για την διασφάλιση της μέγιστης δυνατής διαφάνειας και αξιοπιστίας της διαδικασίας διόρθωσης, θα
διενεργείτε δειγματοληπτικός έλεγχος στα διορθωμένα γραπτά σε ποσοστό 5% ανά διορθωτή και ανά μήνα, από
τη Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η επιλογή των
γραπτών διενεργείται από τον υπάλληλο της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό. Στην περίπτωση που από τον έλεγχο προκύψει ότι
ο διορθωτής δεν ακολούθησε τα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό, ο Διορθωτής θα αποβάλλεται οριστικά
από την ειδική Ομάδα Διορθωτών Γραπτών Εξετάσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων και θα
επιστρέφει την αμοιβή που τυχόν έχει εισπράξει. Τα γραπτά όπου διαπιστώνονται παρατυπίες
επαναβαθμολογούνται με βάση τα αποτελέσματα του δειγματοληπτικού ελέγχου και όπου απαιτείται
αφαιρείται το χορηγηθέν πιστοποιητικό με απόφαση της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην περίπτωση αυτή ο επιτηρητής ελέγχεται διοικητικά
σύμφωνα με τον Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων και επανελέγχονται όλα τα γραπτά που διόρθωσε. Η Δ/νση
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναρτά στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τον αριθμό και τα αποτελέσματα των ελέγχων που
διενήργησε.
9. Τα διορθωμένα γραπτά ανά τμήμα εξέτασης, φυλάσσονται σε εγκαταστάσεις του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, με ευθύνη της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής
Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εφόσον διαπιστωθούν παρατυπίες κατά τη
διόρθωση, τα γραπτά φυλάσσονται μέχρι την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου. 


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved