ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία οινολογικών εργαστηρίων

Αθήνα 13.5.2016, 14:43

Τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες έναρξης λειτουργίας οινολογικών εργαστηρίων, καθώς και τις υποχρεώσεις και του ελέγχους κατά τη λειτουργία αυτών, καθορίζει το προεδρικό διάταγμα 51/2016.

Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για την έναρξη λειτουργίας οινολογικών εργαστηρίων, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α΄ 32), των υποχρεώσεων των οινολόγων και των οινολογικών εργαστηρίων, των ελέγχων τήρησης των προϋποθέσεων κατά τη λειτουργία αυτών, καθώς και η κατάργηση των περιορισμών λειτουργίας περισσότερων του ενός οινολογικών εργαστηρίων από φυσικά και νομικά πρόσωπα και των κατώτατων αμοιβών των οινολόγων που απασχολούνται σε αυτά, σύμφωνα με τις περιπτώσεις ε΄ και θ΄, αντίστοιχα, της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ιδίου ως άνω ν. 3919/2011.

Το πδ δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Α' αρ. φύλλου 82 της 9ης Μαΐου 2016.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του προεδρικού διατάγματος.ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 51
Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας
έναρξης λειτουργίας οινολογικών εργαστηρίων, των
υποχρεώσεων και των ελέγχων κατά τη λειτουρ−
γία αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του N.δ. 243/1969
(Α΄ 144), όπως το άρθρο 9 τροποποιήθηκε με το άρθρο 7
του N. 427/1976 (Α΄ 230), την παράγραφο 3 του άρθρου 4
του N. 1697/1987 (Α΄ 57) και το άρθρο 21 του N. 1849/1989
(Α΄113).
β) Της υποπαραγράφου Ε.5. της παραγράφου Ε΄
του άρθρου πρώτου του N. 4152/2013 «Επείγοντα μέ−
τρα εφαρμογής των Nόμων 4046/2012, 4093/2012 και
4127/2013» (Α΄ 107).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α΄98). Proslipsis.gr
2. Τον Ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευ−
θερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην
πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α΄ 32), όπως
ισχύει.
3. Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο−
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύ−
σταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με−
τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομί−
ας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουρ−
γείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ−
γειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄114).
4. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α΄ 116).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού.
6. Την υπ’ αριθμ. 60/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλί−
ου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι ο καθο−
ρισμός των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και των δι−
καιολογητικών για την έναρξη λειτουργίας οινολογικών
εργαστηρίων, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του
άρθρου 3 του Ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής
ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών
στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α΄ 32), των
υποχρεώσεων των οινολόγων και των οινολογικών ερ−
γαστηρίων, των ελέγχων τήρησης των προϋποθέσεων
κατά τη λειτουργία αυτών, καθώς και η κατάργηση
των περιορισμών λειτουργίας περισσότερων του ενός
οινολογικών εργαστηρίων από φυσικά και νομικά πρό−
σωπα και των κατώτατων αμοιβών των οινολόγων που
απασχολούνται σε αυτά, σύμφωνα με τις περιπτώσεις
ε΄ και θ΄, αντίστοιχα, της παραγράφου 2 του άρθρου 2
του ιδίου ως άνω ν. 3919/2011.

Άρθρο 2
Παροχή υπηρεσιών οινολογικών εργαστηρίων,
διάθεση οινολογικών ουσιών και
αμοιβή οινολόγων
1. Η παροχή υπηρεσιών από τα οινολογικά εργαστήρια
περιλαμβάνει:
α) εργαστηριακές αναλύσεις αμπελοοινικών προϊό−
ντων, όπως αυτά ορίζονται στο μέρος ΙΙ του Παραρ−
τήματος VII του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊ−
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει, και
β) έγγραφες οινολογικές συμβουλές.
Για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών δεν επιβάλ−
λονται υποχρεωτικές κατώτατες τιμές.
2. Τα οινολογικά εργαστήρια διαθέτουν τις απαιτούμενες
οινολογικές ουσίες στους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με
την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Proslipsis.gr
3. Η αμοιβή των απασχολούμενων οινολόγων σε οι−
νολογικά εργαστήρια, καθορίζεται από τις κάθε φορά
ισχύουσες συμβάσεις.

Άρθρο 3
Προϋποθέσεις λειτουργίας οινολογικών εργαστηρίων
1. Κάθε ξεχωριστή εγκατάσταση οινολογικού εργα−
στηρίου που ανήκει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πρέ−
πει να λειτουργεί σε διακριτό χώρο και να απασχολεί
τουλάχιστον ένα οινολόγο ως υπεύθυνο, όπως αυτός
ορίζεται στην παράγραφο 10 του άρθρου 9 του ν.δ.
243/1969, όπως ισχύει. Σε περίπτωση που το φυσικό
πρόσωπο, αναγγέλλων, διαθέτει πτυχίο οινολόγου, δύ−
ναται να ορίζεται ο ίδιος ως υπεύθυνος του οινολογικού
εργαστηρίου και δεν υποχρεούται να απασχολεί άλλο
πρόσωπο για τον σκοπό αυτόν.
2. Το οινολογικό εργαστήριο διενεργεί τις αναλύσεις
αμπελοοινικών προϊόντων με την εφαρμογή των μεθό−
δων ανάλυσης που συνιστώνται και δημοσιεύονται από
το Διεθνή Οργανισμό Αμπέλου και Οίνου, σύμφωνα με
το άρθρο 80 παράγραφος 5 του Κανονισμού 1308/2013.
3. Σε κάθε περίπτωση, το οινολογικό εργαστήριο πρέ−
πει να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό προκειμένου
να είναι σε θέση να διεξάγει τις αναλύσεις που κατ’
ελάχιστον αφορούν στον προσδιορισμό του αλκοολικού
τίτλου, του ειδικού βάρους, της πτητικής οξύτητας, της
ολικής οξύτητας, του θειώδους ανυδρίτη, του στερεού
υπολείμματος, της ενεργής οξύτητας (pH), των σακχά−
ρων, καθώς και να διεξάγει μικροσκοπική παρατήρηση
του δείγματος.

Άρθρο 4
Έναρξη λειτουργίας οινολογικών εργαστηρίων
1. Για την έναρξη λειτουργίας οινολογικού εργαστη−
ρίου, τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν
στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρι−
κής της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία πρόκει−
ται να λειτουργήσει το οινολογικό εργαστήριο (εφεξής
αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ.), αναγγελία έναρξης λειτουργίας, συ−
νοδευόμενη από:
α) φωτοαντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου,
β) φωτοαντίγραφο του πτυχίου του απασχολούμενου
οινολόγου, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου
9 του Ν.δ. 243/1969, όπως ισχύει,
γ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του αναγγέλλο−
ντος, ότι το οινολογικό εργαστήριο πληροί τις προϋ−
ποθέσεις του άρθρου 3 του παρόντος,
δ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του αναγγέλλο−
ντος, στην οποία δηλώνονται τα στοιχεία του υπεύθυ−
νου οινολόγου και
ε) αντίγραφο της σχετικής σύμβασης πλήρους ή μερι−
κής απασχόλησης του οινολόγου, ή σύμβασης παροχής
ανεξάρτητων υπηρεσιών.
2. Για την έναρξη λειτουργίας οινολογικού εργαστηρί−
ου, τα ενδιαφερόμενα νομικά πρόσωπα, υποβάλλουν δια
των νόμιμων εκπροσώπων τους, στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ.,
αναγγελία έναρξης λειτουργίας, συνοδευόμενη από τα
δικαιολογητικά της παραγράφου 1 και επιπλέον από:
α) νομιμοποιητικά έγγραφα του νομικού προσώπου,
ανάλογα με τη νομική μορφή του, όπως κωδικοποιημένο
καταστατικό, νομίμως δημοσιευμένο ή θεωρημένο από
το Πρωτοδικείο, με πιστοποιητικό μεταβολών της αρμό−
διας αρχής και ΦΕΚ δημοσίευσης για ΑΕ και ΕΠΕ ή
αποδεικτικό δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του
ΓΕΜΗ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και
έγγραφο νόμιμης εκπροσώπησης και φωτοαντίγραφο
δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου που αποδεικνύει
την ταυτότητα του νομικά υπεύθυνου της εταιρείας και
β) πιστοποιητικό μη κήρυξης σε πτώχευση από το
αρμόδιο Πρωτοδικείο, το οποίο αναζητείται αυτεπάγ−
γελτα σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπές αρχές.
3. Η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. χορηγεί στους ενδιαφερόμενους
των παραγράφων 1 και 2 Βεβαίωση Υποβολής Αναγ−
γελίας.
4. Εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την υποβολή
της αναγγελίας η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. διενεργεί διοικητι−
κούς και επιτόπιους ελέγχους για τη διαπίστωση της
συνδρομής των προϋποθέσεων της νόμιμης έναρξης
λειτουργίας του οινολογικού εργαστηρίου.
5. Σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια των απαι−
τούμενων ελέγχων της παραγράφου 4, διαπιστωθεί ότι
συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, η αρμόδια
Δ.Α.Ο.Κ. εντός των δύο (2) προαναφερόμενων μηνών,
εγγράφει το οινολογικό εργαστήριο στο μητρώο του
άρθρου 6 και το οινολογικό εργαστήριο ξεκινάει να
λειτουργεί νομίμως. Proslipsis.gr
6. Σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια των απαι−
τούμενων ελέγχων της παραγράφου 4, διαπιστωθεί:
α) έλλειψη κάποιου δικαιολογητικού των παραγράφων
1 και 2, κατά περίπτωση, η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. ενημερώ−
νει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο, ο οποίος οφείλει να
προσκομίσει σε αυτήν, το/τα δικαιολογητικό/ά για τα
οποία ειδοποιήθηκε, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών
από την ημέρα που παρέλαβε την ειδοποίηση.
β) έλλειψη κάποιων απαιτούμενων προϋποθέσεων του
άρθρου 3, η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. ενημερώνει εγγράφως τον
ενδιαφερόμενο, ο οποίος οφείλει να προβεί στις απαι−
τούμενες ενέργειες ώστε να πληροί τις απαιτούμενες
προϋποθέσεις, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από
την ημέρα που παρέλαβε την ειδοποίηση.
Αν ο ενδιαφερόμενος συμμορφωθεί στις έγγραφες
ειδοποιήσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄, ακολουθείται
η διαδικασία της παραγράφου 5.
7. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν συμμορφωθεί στις έγ−
γραφες ειδοποιήσεις της παραγράφου 6, τότε η αρμό−
δια Δ.Α.Ο.Κ. εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της
αναγγελίας ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο,
για την απαγόρευση της έναρξης λειτουργίας του οι−
νολογικού εργαστηρίου, γνωστοποιώντας του και τους
σχετικούς λόγους. Ο ενδιαφερόμενος αφού συμμορ−
φωθεί μπορεί να επανέλθει με νέα αναγγελία έναρξης
λειτουργίας προς την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. και ακολουθείται
η διαδικασία του παρόντος άρθρου.
8. Σε περίπτωση που η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ., εντός των
δύο (2) μηνών από την υποβολή της αναγγελίας, δεν
απαγορεύσει την έναρξη λειτουργίας του οινολογικού
εργαστηρίου σύμφωνα με την παράγραφο 7, τότε ο
ενδιαφερόμενος λειτουργεί το οινολογικό εργαστήριο
ελεύθερα χωρίς άλλη ειδοποίηση ή ενέργεια και εγ−
γράφεται από την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. στο μητρώο του
άρθρου 6.
9. Το δικαίωμα λειτουργίας του οινολογικού εργαστη−
ρίου που αποκτάται με τη διαδικασία του παρόντος, δεν
μεταβιβάζεται, δεν παραχωρείται, δεν κληρονομείται
και δεν πωλείται.

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις οινολόγων και οινολογικών
εργαστηρίων
1. Τα οινολογικά εργαστήρια υποχρεούνται κατά τη
λειτουργία τους να τηρούν αρχείο, στο οποίο καταχω−
ρίζονται αναλυτικά το ιστορικό του δείγματος, η ταυ−
τότητα (κάτοχος, κατηγορία, ποσότητα, περιέκτης), το
δελτίο ανάλυσης, η μέθοδος ανάλυσης και οι ποσότητες
ουσιών που διατίθενται.
2. Σε περίπτωση αποχώρησης του οινολόγου από το
οινολογικό εργαστήριο στο οποίο απασχολείται ως
υπεύθυνος, αυτός υποχρεούται να το δηλώσει στην
αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών
από την αποχώρησή του.
3. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο ανήκει
το οινολογικό εργαστήριο, υποχρεούται σε περίπτωση
αποχώρησης του υπεύθυνου οινολόγου για οποιονδή−
ποτε λόγο, να τον αντικαταστήσει εντός είκοσι (20)
εργάσιμων ημερών από την αποχώρησή του και να
δηλώσει τα στοιχεία του νέου υπεύθυνου οινολόγου
στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ., προσκομίζοντας τα δικαιολο−
γητικά των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 4. Μέχρι την αντικατάσταση του υπεύθυνου
οινολόγου, το οινολογικό εργαστήριο δεν μπορεί να
διεξάγει αναλύσεις, να παρέχει οινολογικές συμβουλές
και να διαθέτει οινολογικές ουσίες.
4. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο ανήκει
το οινολογικό εργαστήριο, υποχρεούται να ενημερώνει
την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. για οποιαδήποτε μεταβολή της
πραγματικής ή νομικής του κατάστασης.

Άρθρο 6
Μητρώο οινολογικών εργαστηρίων
1. Σε κάθε Δ.Α.Ο.Κ. τηρείται Μητρώο οινολογικών ερ−
γαστηρίων (εφεξής Μητρώο), στο οποίο καταχωρίζονται:
α) τα οινολογικά εργαστήρια τα οποία λειτουργούν
στην περιοχή της αρμοδιότητάς της κατόπιν υποβολής
αναγγελίας έναρξης σύμφωνα με το άρθρο 4 και
β) τα οινολογικά εργαστήρια τα οποία λειτουργούν
στην περιοχή της αρμοδιότητάς της και έχουν λάβει
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις
του β.δ. 641/1970 (Α΄ 217).
2. Στο Μητρώο καταχωρίζονται τουλάχιστον το
ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία της επιχείρησης, ο ΑΦΜ
του φυσικού ή του νομικού προσώπου, η έδρα του οινο−
λογικού εργαστηρίου, τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας
(ταχ. δ/νση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυ−
δρομείου, φαξ κλπ), καθώς και το ονοματεπώνυμο του
υπεύθυνου οινολόγου.
3. Το Μητρώο ενημερώνεται από τις αρμόδιες Δ.Α.Ο.Κ.
για οποιαδήποτε μεταβολή σημειωθεί κατά τη διάρκεια
λειτουργίας των οινολογικών εργαστηρίων.
4. Το Μητρώο τηρείται με ηλεκτρονικό τρόπο και δύ−
ναται να εντάσσεται σε σχετικό πληροφοριακό σύστημα.
5. Κάθε καταχώριση στο Μητρώο και διαγραφή από
αυτό γνωστοποιείται από τις αρμόδιες Δ.Α.Ο.Κ. στο
Τμήμα Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών της Διεύθυνσης
Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής
Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, το οποίο ενημερώνει σχετικά τη Διεύθυνση
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης
Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με βάση
την ενημέρωση της παραγράφου 5, αναρτά κατάλογο
οινολογικών εργαστηρίων της επικράτειας ανά Περιφε−
ρειακή Ενότητα, στην κεντρική ιστοσελίδα του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο κατάλογος
περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία της
επιχείρησης, την έδρα του οινολογικού εργαστηρίου,
τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. δ/νση, τηλέφωνο,
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ κλπ) καθώς
και το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου οινολόγου.

Άρθρο 7
Έλεγχοι
1. Κατά τη λειτουργία των οινολογικών εργαστηρί−
ων, οι αρμόδιες Δ.Α.Ο.Κ. διενεργούν αυτεπάγγελτους
δειγματοληπτικούς ή κατόπιν καταγγελίας, επιτόπιους
ελέγχους, χωρίς προειδοποίηση, για τη διαπίστωση της
τήρησης των διατάξεων του παρόντος, για τους οποί−
ους συντάσσεται έκθεση ελέγχου από τον αρμόδιο,
κάθε φορά, ελεγκτή. Οι αυτεπάγγελτοι επιτόπιοι έλεγχοι
πραγματοποιούνται στα διαπιστευμένα, από το Εθνικό
Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), και πιστοποιημένα ερ−
γαστήρια τουλάχιστον μια φορά κάθε πέντε (5) έτη, ενώ
στα υπόλοιπα τουλάχιστον μια φορά κάθε δυο (2) έτη.
2. Αν μετά τη διενέργεια των ελέγχων της παραγρά−
φου 1 διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι διατάξεις του
παρόντος διατάγματος, η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. απευθύνει
έγγραφη σύσταση στο ελεγχόμενο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, το οποίο οφείλει εντός δεκαπέντε (15) εργά−
σιμων ημερών από την παραλαβή της, να προβεί στις
απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμόρφωσή του και να
ενημερώσει σχετικά την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ..
3. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν συμμορφωθεί εντός του
οριζομένου στην παράγραφο 2 χρονικού διαστήματος,
το οινολογικό εργαστήριο διαγράφεται από το μη−
τρώο του άρθρου 6 και επιβάλλεται η κύρωση για τη
μη συμμόρφωση με αριθμό 14 του «Υποτομέα κανόνων
παραγωγής και διάθεσης τροφίμων μη ζωικής προέλευ−
σης» της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
23 του ν. 4235/2014 (Α΄32), όπως αυτή προστέθηκε με την
παράγραφο 3 του άρθρου 42 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
 Proslipsis.gr
Άρθρο 8
Καταργούμενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος,
καταργούνται οι διατάξεις του β.δ. 641/1970 «Περί ιδρύ−
σεως και λειτουργίας οινολογικών εργαστηρίων» (Α΄217),
καθώς και οι αποφάσεις έγκρισης αμοιβής οινολογικών
εργασιών των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, οι
οποίες εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου
3 του άρθρου 5 του ίδιου ως άνω β.δ..
2. Κάθε παραπομπή στο ως άνω καταργούμενο β.δ.
641/1970, νοείται ως παραπομπή στο παρόν διάταγμα.

Άρθρο 9
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι αρμόδιες Δ.Α.Ο.Κ. ενημερώνουν εγγράφως τα οινο−
λογικά εργαστήρια τα οποία αδειοδοτήθηκαν σύμφωνα
με το καταργούμενο β.δ. 641/1970, σχετικά με τις προϋ−
ποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τις υποχρεώσεις τους,
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.
2. Εντός έξι (6) μηνών από την ενημέρωση της πα−
ραγράφου 1, τα οινολογικά εργαστήρια οφείλουν να
προσαρμοστούν στις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 5
του παρόντος διατάγματος σύμφωνα με τις υποδείξεις
των αρμοδίων Δ.Α.Ο.Κ. και να τις ενημερώσουν σχετικά.
Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος οινολόγος του αδειοδο−
τημένου οινολογικού εργαστηρίου είναι πρόσωπο δια−
φορετικό από αυτό που αναφέρεται στην άδεια ίδρυσης,
το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποβάλλει
στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. τα δικαιολογητικά των περ. β΄, δ΄
και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 4, για την ενημέρωση του
μητρώου του άρθρου 6.
Κατά τη μεταβατική περίοδο των έξι (6) μηνών, για
τα ως άνω οινολογικά εργαστήρια ισχύουν οι διατάξεις
βάσει των οποίων ήδη λειτουργούν.
3. Κατόπιν ενημέρωσης των Δ.Α.Ο.Κ. από τα οινολο−
γικά εργαστήρια σε ότι αφορά την προσαρμογή τους
σύμφωνα με την παράγραφο 2, αυτές διενεργούν τους
απαιτούμενους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους.
4. Σε περίπτωση που μετά τη διενέργεια των απαι−
τούμενων ελέγχων διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι
διατάξεις του παρόντος διατάγματος, εφαρμόζονται
οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 7.
5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος,
οι αιτήσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης οινολογικών ερ−
γαστηρίων, οι οποίες υπεβλήθησαν βάσει των διατάξεων
του καταργούμενου β.δ. 641/1970 και εκκρεμούν, εξετά−
ζονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος και όπου
απαιτείται, η αρμόδια για την εξέτασή τους Δ.Α.Ο.Κ.
ζητά την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
διατάγματος.
 Proslipsis.gr
Αθήνα, 27 Απριλίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ 
© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved