ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Άδειες υπαίθριου εμπορίου χορηγείι ο Δήμος Σιντικής

Αθήνα 11.7.2016, 17:33

Άδειες άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου εντός των διοικητικών ορίων του θα χορηγήσει ο Δήμος Σιντικής.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι 22 Ιουλίου 2016.

* Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
Σιδηρόκαστρο 11/07/2016
Αριθµ. Πρωτ.: 10455

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Με την αριθ. 53/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιντικής και την
194127/2101/24-6-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Σερρών, εγκρίθηκαν είκοσι μία
(21) άδειες για το έτος 2016 για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου Σιντικής και σε σημεία που έχει καθορίσει ο Δήμος.

Με βάση τα ανωτέρω για το έτος 2016 οι άδειες που πρόκειται να χορηγήσει ο Δήμος Σιντικής
είναι οι εξής:
 
ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ:
• Δημοτική Κοινότητα Σιδηροκάστρου : 6 άδειες
• Τοπική Κοινότητα Στρυμονοχωρίου : 1 άδεια
• Τοπική Κοινότητα Χαροπού : 1 άδεια
• Τοπική Κοινότητα Χορτερού : 2 άδειες
• Τοπική Κοινότητα Βαμβακοφύτου : 1 άδεια
• Τοπική Κοινότητα Αγκίστρου : 1 άδεια
• Τοπική Κοινότητα Προμαχώνα : 2 άδειες
• Τοπική Κοινότητα Ν. Πετριτσίου : 2 άδειες
• Τοπική Κοινότητα Ροδόπολης : 2 άδειες
• Τοπική Κοινότητα Άνω Ποροΐων : 1 άδεια
• Τοπική Κοινότητα Κάτω Ποροΐων : 1 άδεια
• Δημοτική Κοινότητα Κερκίνης : 1 άδεια
Οι χώροι στους οποίους εγκρίθηκε η άσκηση των ως άνω δραστηριοτήτων σύμφωνα με την
53/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου είναι οι κάτωθι:
ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Δημοτική Κοινότητα Σιδηροκάστρου
1. Έξοδος προς Χαροπό
2. Οικοτροφείο αρρένων
3. ∆ύο (2) θέσεις στην κοιλάδα του Κρουσοβίτη
4. Έξοδος προς Σέρρες
5. Σιδηροδροµικός Σταθµός
Τοπική Κοινότητα Στρυμονοχωρίου
1. Είσοδος χωριού από Σιδηρόκαστρο
Τοπική Κοινότητα Χαροπού 
1. Στο δρόµο προς Κιλκίς, αλάνα στα δεξιά
Τοπική Κοινότητα Χορτερού
1. Είσοδος χωριού από Σιδηρόκαστρο, στο δρόµο προς KRESER
2. Στο δρόµο προς Κοίµηση, στο γήπεδο ποδοσφαίρου
Τοπική Κοινότητα Βαμβακοφύτου
1. Έξοδος προς Σιδηρόκαστρο, στάση του ΚΤΕΛ
Τοπική Κοινότητα Αγκίστρου
1. Είσοδος χωριού
Τοπική Κοινότητα Προμαχώνα
1. Παραπλεύρως της Εθνικής Οδού Ελλάδας-Βουλγαρίας, σε απόσταση 150 µ.
 πριν το κτίριο του πρώην γραφείου ΕΟΤ στην αριστερή πλευρά του δρόµου µε
 αντικείµενο πώλησης :κουλούρια.
2. Παραπλεύρως της Εθνικής Οδού Ελλάδας-Βουλγαρίας, σε απόσταση 150 µ. πριν το
 κτίριο του πρώην γραφείου ΕΟΤ στην δεξιά πλευρά του δρόµου (θέση που
 κατείχε ο Πολυχρονιάδης)
Δημοτική Κοινότητα Νέου Πετριτσίου
1. Έξοδος προς Βυρώνεια, στα δεξιά του δρόµου, απέναντι από το κλειστό
 γυµναστήριο
2. Στον περιφερειακό δρόµο προς Κιλκίς, κάτω από το ∆ηµοτικό Σχολείο
Τοπική Κοινότητα Ροδόπολης
1. Έξωαπό το Λύκειο Ροδόπολης
2. ∆υτική είσοδος, στο στρατόπεδο
Τοπική Κοινότητα Άνω Ποροΐων
1.Είσοδος από Κάτω Πορόϊα (βρύση)
Τοπική Κοινότητα Κάτω Ποροΐων
1. Απέναντι από το κλειστό γυµναστήριο
Δημοτική Κοινότητα Κερκίνης
1. Μία (1) θέση στο δρόµο προς λιµανάκι, πριν από το ανάχωµα

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων του Δήμου
Σιντικής αίτηση - υπεύθυνη δήλωση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται
παρακάτω, από την 13/07/2016 μέχρι και την 22/07/2016 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δικαιολογητικά με την υποβολή της αίτησης:
1. Αίτηση υπό την μορφή υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει ο
ίδιος, ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού, άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού
επαγγέλματος. Proslipsis.gr
2. Πιστοποιητικό ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ.
3. Πιστοποιητικό από αρμόδια υπηρεσία με την οποία αποδεικνύεται κατά περίπτωση ότι
ανήκει σε μια από τις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 4264/14.
4. Δημοτική ενημερότητα που χορηγείται από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Σιντικής
σύμφωνα με το άρθρο 285 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-06 τεύχος Α'). 
5. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
Μετά την κατάθεση και τον έλεγχο των αιτήσεων θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση όπως
προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 4264/14 για επιλογή των ενδιαφερομένων που
πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και για τις συγκεκριμένες θέσεις.
Οι κληρωθέντες θα κληθούν σε δεύτερο στάδιο να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά
προκειμένου να τους χορηγηθεί η άδεια.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση της άδειας :
1. βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής
δήλωσης έναρξης- άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960 (Α'
47)και 1642/1986(Α' 125).
2. πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν
3. βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο
ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας,
εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων- ποτών.
4. Βιβλιάριο υγείας , εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων –ποτών.
5. Άδεια κυκλοφορίας και άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερόμενου ή του
προσώπου που τον αναπληρώνει για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί
για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας.
6. δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών ο φάκελος των ενδιαφερομένων υποβάλλεται
στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να αποφασίσει για τη χορήγηση άδειας.

Πληροφορίες δίδονται από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων στα τηλέφωνα 2323350229 και
2323350200.

Ο Αντιδήμαρχος
Τσίντσιος Γεώργιος


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved