ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Ρυθμίσεις για την ειδική εισφορά στο κρέας

Αθήνα 14.2.2017, 23:27

Ρυθμίσεις σχετικά με την ειδική εισφορά στο κρέας υπέρ του ΕΛΓΟ Δήμητρα, που προβλέπει ο νόμος 3698/2008, φέρνουν με απόφασή τους τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Υπόχρεοι για την καταβολή της ειδικής εισφοράς είναι:
α) Οι πρώτοι αγοραστές κρέατος που προέρχεται από ζώα τα οποία σφαγιάστηκαν στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως καταγωγής ή προέλευσης, όπως επιχειρήσεις εμπορίας, τεμαχισμού, μεταποίησης, τυποποίησης κρέατος, συνεταιρισμοί, κρεοπωλεία και παρασκευαστήρια κρεατοσκευασμάτων.
β) Οι πρώτοι αγοραστές κρέατος προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
γ) Οι πρώτοι αγοραστές κρέατος προέλευσης τρίτων χωρών.

* Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 176/13383 (2)
Ρυθμίσεις για την ειδική εισφορά στο κρέας υπέρ ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α) Της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 3698/2008
«Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 198).
β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (Α΄ 98).
2. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
3. Της αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14-11-2016
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι-
κονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου» (Β΄ 3696).
4. Της αριθμ. Υ200/21-11-2016 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη
Τσιρώνη» (Β΄ 3755)
5. Της αριθμ. 537/126198/10-11 -2016 εισήγησης του
Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων, σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της παραγράφου 5
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Υπόχρεοι, καταβολή και διαδικασία είσπραξης
ειδικής εισφοράς στο κρέας
1. Υπόχρεοι για την καταβολή της ειδικής εισφοράς
της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3698/2008
(Α΄ 198), στο εξής ειδική εισφορά, είναι:
α) Οι πρώτοι αγοραστές κρέατος που προέρχεται από
ζώα τα οποία σφαγιάστηκαν στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως
καταγωγής ή προέλευσης, όπως επιχειρήσεις εμπορίας,
τεμαχισμού, μεταποίησης, τυποποίησης κρέατος, συνε-
ταιρισμοί, κρεοπωλεία και παρασκευαστήρια κρεατο-
σκευασμάτων.
β) Οι πρώτοι αγοραστές κρέατος προέλευσης Ευρω-
παϊκής Ένωσης (ΕΕ).
γ) Οι πρώτοι αγοραστές κρέατος προέλευσης τρίτων
χωρών.
2. Οι υπόχρεοι καταβολής ειδικής εισφοράς της πα-
ραγράφου 1 υποβάλλουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή
ΑΡΤΕΜΙΣ δήλωση πρώτης αγοράς κρέατος, στην οποία
αναγράφεται η αξία των αγορών ανά είδος κρέατος των
ανωτέρω υπόχρεων του προηγούμενου μήνα ή έτους
κατά περίπτωση, σύμφωνα με την παρ. 3.
3. α) Οι επιχειρήσεις που υποχρεούνται στην υποβολή
μηνιαίας δήλωσης ισοζυγίου κρέατος, σύμφωνα με την
αριθμ. 412/8932/23-1-2012 απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων (Β΄ 149), υποβάλλουν τη δήλωση πρώτης
αγοράς κρέατος και καταβάλλουν την ειδική εισφορά
μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την πρώτη αγορά
του κρέατος.
β) Οι επιχειρήσεις που υποχρεούνται σε υποβολή
ετησίας δήλωσης ισοζυγίου κρέατος, σύμφωνα με την
αριθμ. 412/8932/23-1-2012 απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, υποβάλλουν ετήσια δήλωση πρώτης αγοράς
κρέατος και καταβάλλουν την ειδική εισφορά μέχρι το
τέλος Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
4. Ο υπολογισμός της ειδικής εισφοράς γίνεται με
βάση την καθαρή αξία που αναγράφεται στα τιμολόγια
διακίνησης του κρέατος, πλην των ποσοτήτων που δια-
τίθενται απευθείας από τους πρώτους αγοραστές στους
καταναλωτές μέσω λιανικής πώλησης, για τις οποίες ο
υπολογισμός της ειδικής εισφοράς γίνεται με βάση την
αντιπροσωπευτική τιμή που αναρτάται στην ιστοσελίδα
του ΕΛΓΟ - Δήμητρα.
5. Η ειδική εισφορά καταβάλλεται από τους υπόχρε-
ους στους κατωτέρω λογαριασμούς που τηρεί ο ΕΛΓΟ -
Δήμητρα:
α) στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ στους αριθμ. ΙΒΑΝ GR08017
12150006215040045005
και ΙΒΑΝ GR9401722120005212044572805 λογαρια-
σμούς.
β) Στην ALPHA BANK στον αριθμ. ΙΒΑΝ GR37014071
20712002002006273 λογαριασμό
γ) Στην EUROBANK στον αριθμ. ΙΒΑΝ GR860260
2030000890201143487 λογαριασμό.
Τα έσοδα από την ειδική εισφορά διαχειρίζονται από
τον ΕΛΓΟ - Δήμητρα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά
για τη διενέργεια ελέγχων και τη διασφάλιση της ιχνη-
λασιμότητας με σκοπό την παρεμπόδιση της παραπλά-
νησης του καταναλωτή.
6. Αν δεν υποβληθεί η δήλωση αγοράς και δεν κατα-
τεθεί η ειδική εισφορά από τους υπόχρεους της παρ. 1
εντός των προθεσμιών της παρ. 3, η οφειλή τοκίζεται
με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο έκδοσης των έντοκων
γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου δωδεκάμηνης
διάρκειας και βεβαιώνεται από τον ΕΛΓΟ - Δήμητρα
στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)
του οφειλέτη. Η ως άνω οφειλή υπολογίζεται από τον
ΕΛΓΟ - Δήμητρα, κατά περίπτωση, με βάση τα στοιχεία:
α) που έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική εφαρ-
μογή ΑΡΤΕΜΙΣ,
β) του ημερήσιου βιβλίου σφαγών,
γ) των μηνιαίων και ετήσιων ισοζυγίων,
δ) που προκύπτουν από τον έλεγχο των επιχειρήσεων,
ε) του συστήματος TRACES, που προβλέπεται στους
Κανονισμούς (ΕΚ) 282/2004 (ΕΕ L 49 της 19.2.2004) και
(ΕΚ) 599/2004 (ΕΕ L 94 της 31.3.2004)
Η παρακράτηση του εκάστοτε, βάσει της ισχύουσας
νομοθεσίας, ποσού που ενεργούν οι Δ.Ο.Υ. για δαπάνες
είσπραξης και απόδοσης βαρύνει τον Οργανισμό.
7. Από την επιβολή της ειδικής εισφοράς εξαιρούνται:
α) τα κρέατα, προϊόντα κρέατος ή υποπροϊόντα αυτού,
τα οποία διακινούνται από τη χώρα μας προς άλλη χώρα
της Ε. Ε. ή εξάγονται σε τρίτη χώρα. Προς τούτο υπο-
βάλλεται στον ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ πίνακας με τα σχετικά
παραστατικά εξαγωγής του προηγούμενου μήνα και τα
αντίστοιχα ποσά πιστώνονται κατά τον υπολογισμό της
ειδικής εισφοράς,
β) τα εισαγόμενα προϊόντα σε τυποποιημένες συ-
σκευασίες, τα οποία διατίθενται ως έχουν στον τελικό
καταναλωτή.

Άρθρο 2
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης κα-
ταργείται το άρθρο 10 της αριθμ. 412/8932/23-1-2012
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 149).

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Οι Υπουργοί
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

 



 

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved