ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Ο ν. 4455/2017 για τα Εθνικά Μητρώα Φορτοεκφορτωτών και Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας

Αθήνα 9.3.2017, 21:42

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4455/2017 «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».

Ο νόμος δημοσιεύεται στο τεύχος Α' αρ. 22/2017 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του νόμου.NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4455
Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μη-
τρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας
και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ (Ε.Μ.Φ.)
Άρθρο 1
1.α. Oι φορτοεκφορτωτικές εργασίες διακίνησης φορ-
τίου Λιμένα ή Ξηράς, ανεξάρτητα από το νομικό καθε-
στώς της χρήσης του τόπου φόρτωσης και εκφόρτωσης
των εμπορευμάτων ή άλλων κινητών πραγμάτων, δι-
ενεργούνται από πρόσωπα που είναι εφοδιασμένα με
τη βεβαίωση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 3.
β. Ως φορτοεκφορτωτικές εργασίες διακίνησης φορτί-
ου στο Λιμένα, νοούνται η οργάνωση και διακίνηση των
φορτίων μεταξύ των πλοίων που μεταφέρουν το φορτίο
και της ξηράς, είτε πρόκειται για εισαγωγή και εξαγωγή
είτε για διαμετακόμιση του φορτίου, στην οποία συμπε-
ριλαμβάνεται η επεξεργασία, διακίνηση και προσωρινή
αποθήκευση του φορτίου στον αντίστοιχο τερματικό
σταθμό μεταφοράς φορτίου και η οποία σχετίζεται άμε-
σα με τη μεταφορά του φορτίου, με την εξαίρεση της
αποθήκευσης, της αποσυσκευασίας, της ανασυσκευα-
σίας ή κάθε άλλης υπηρεσίας προστιθέμενης αξίας που
σχετίζεται με το διακινούμενο φορτίο (αποθηκευτικοί
χώροι των εταιρειών).
γ. Ως φορτοεκφορτωτικές εργασίες διακίνησης των
φορτίων στην Ξηρά, νοούνται η οργάνωση και διακί-
νηση των εξειδικευμένων και ειδικών ή επικίνδυνων
φορτίων από το σημείο εναπόθεσης ή αποθήκευσης
προς τα μεταφορικά μέσα και από τα μεταφορικά μέσα
στους χώρους εναπόθεσης και αποθηκευσης (Κεντρικές
αγορές, Εμπορευματικοί Σταθμοί), με την εξαίρεση της
αποθήκευσης, της αποσυσκευασίας, της ανασυσκευα-
σίας ή κάθε άλλης υπηρεσίας προστιθέμενης αξίας που
σχετίζεται με το διακινούμενο φορτίο (αποθηκευτικοί
χώροι των εταιρειών).
2. Στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 δεν περι-
λαμβάνονται:
α. Οι λιμενικές ζώνες Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.
β. Φορτώσεις ή εκφορτώσεις από νομικά πρόσωπα
που παρείχαν πριν τη δημοσίευση του ν. 4093/2012, ως
παραχωρησιούχοι ή πάροχοι αυτών, λιμενικές υπηρεσίες
φορτοεκφόρτωσης, εφόσον διατίθεται και συνεχίζει να
υφίσταται σύστημα εκπαίδευσης σε θέματα υγείας και
ασφάλειας του μόνιμου προσωπικού ή τυχόν συνερ-
γαζόμενων με σύμβαση έργου, που διενεργείται από
αναγνωρισμένο φορέα. Οι εργαζόμενοι των παραπάνω
νομικών προσώπων και μόνον εφόσον διατηρείται σε
ισχύ σχέση εξαρτημένης εργασίας ή σύμβαση έργου,
θεωρούνται κατά περίπτωση ισοδύναμοι με πρόσωπα
που είναι εφοδιασμένα με τη βεβαίωση της περίπτωσης
α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 για την άσκηση της
εταιρικής δραστηριότητας χωρίς γεωγραφικούς περιο-
ρισμούς.
γ. Φορτώσεις ή εκφορτώσεις γεωργικών και κτηνοτρο-
φικών προϊόντων, λιπασμάτων, γεωργικών εφοδίων ή
άλλων ειδών που ανήκουν στους παραγωγούς από και
προς τους τόπους παραγωγής και από και προς τους
χώρους αποθήκευσης για λογαριασμό των παραγωγών.
δ. Φορτώσεις ή εκφορτώσεις ειδών σε χώρους βιομη-
χανικής παραγωγής, βιοτεχνικής δραστηριότητας, εμπο-
ρευματικά πάρκα και επιχειρηματικά πάρκα, καθώς και
σε κέντρα αποθήκευσης και διανομής.
3. Όλες οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες της παραγρά-
φου 1 καθορίζονται και εξειδικεύονται από το εκάστοτε
ισχύον Επαγγελματικό Περίγραμμα Φορτοεκφορτωτή
Λιμένα και Ξηράς με απόφαση του Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα-
νατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
4. Οι φορτοεκφορτωτές μπορούν να παρέχουν τις
υπηρεσίες τους είτε μέσω ατομικής άσκησης επαγγέλ-
ματος είτε μέσω ομάδων ή ενώσεων ή επιχειρήσεων
φορτοεκφορτώσεων είτε να απασχολούνται με σχέση
εξαρτημένης εργασίας. Για τους φορτοεκφορτωτές που
δεν απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας η
αμοιβή τους συμφωνείται ελευθέρως με τον φορτοπα-
ραλήπτη. Σε κάθε άλλη περίπτωση εφαρμόζονται οι
διατάξεις της κείμενης εργατικής νομοθεσίας. Οι κανο-
νισμοί διεξαγωγής των φορτοεκφορτωτικών εργασιών
καταρτίζονται με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Σ.Σ.Ε.)
και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Σ.Σ.Ε., για μεν τα
λιμάνια, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για δε την ξηρά, με
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Οι φορτοεκφορτωτές ασφαλίζονται στον Ε.Φ.Κ.Α. σύμ-
φωνα με την οικεία νομοθεσία και τους κανονισμούς
αυτού.

Άρθρο 2
1. Το Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ.)
που συστάθηκε με το ν. 4093/2012 περιλαμβάνει δύο
(2) επίπεδα:
α. Το Μητρώο Α΄ (Εισαγωγικό).
β. Το Μητρώο Β΄, το οποίο υποδιαιρείται στα ακόλουθα
Μητρώα:
αα. Μητρώο Β΄ - Φορτοεκφορτωτών Λιμένα,
ββ. Μητρώο Β΄ - Φορτοεκφορτωτών Ξηράς και
γγ. Μητρώο Β΄- Κατόχων Άδειας Χειριστή Μηχανημά-
των Έργου.
2.α. Το Μητρώο Α΄ αφορά στα πρόσωπα που εκτελούν
τις φορτοεκφορτωτικές εργασίες της παραγράφου 1 του
άρθρου 1, με την εξαίρεση του χειρισμού μηχανημάτων
και οχημάτων φορτοεκφόρτωσης, του χειρισμού ειδι-
κών ή επικίνδυνων φορτίων και της διενέργειας εξει-
δικευμένων φορτοεκφορτωτικών εργασιών, οι οποίες
εκτελούνται από τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Β΄
φορτοεκφορτωτές.
β. Το Μητρώο Β΄ - Φορτοεκφορτωτών Λιμένα αφορά
στα πρόσωπα που εκτελούν τις πάσης φύσεως εξειδι-
κευμένες φορτοεκφορτωτικές εργασίες Λιμένα ή την
φορτοεκφόρτωση ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων στο
Λιμένα.
γ. Το Μητρώο Β΄ - Φορτοεκφορτωτών Ξηράς, αφορά
στα πρόσωπα εκείνα που εκτελούν τις πάσης φύσεως
εξειδικευμένες ή τις ειδικές ή επικίνδυνες φορτοεκφορ-
τωτικές εργασίες Ξηράς.
3. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β΄ - Λιμένα, Ξηράς και
στο Μητρώο Β΄ Κατόχων Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων
Έργου, εκτελούν τις «εξειδικευμένες φορτοεκφορτωτικές
εργασίες» και διακινούν τα «ειδικά ή επικίνδυνα φορτία»
κατά περίπτωση, όπως εξειδικεύονται παρακάτω:
α. Ως «εξειδικευμένες φορτοεκφορτωτικές εργασίες»
νοούνται οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες που πραγμα-
τοποιούνται σε μεγάλο ύψος, οι εργασίες κύτους πλοίου,
οι εργασίες σύνδεσης/αποσύνδεσης φορτοεκφόρτω-
σης σε γερανούς, η καθοδήγηση χειριστών γερανού,
η εργασία σημειωτή φορτίων και λοιπές εργασίες που
συνδέονται με τη φορτοεκφόρτωση που ενέχουν υψηλό
κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος ή ρύπανσης, συμπερι-
λαμβανομένης της καβόδεσης πλοίων και σκαφών.
β. Ως «ειδικά ή επικίνδυνα φορτία» νοούνται τα φορτία
που για τη διακίνησή τους απαιτείται η λήψη ιδιαίτερων
μέτρων ασφαλείας, η εφαρμογή ειδικών τεχνικών ή/και η
χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού για το χειρισμό τους
κατά τη μεταφορά, τη φορτοεκφόρτωση και τη στοιβα-
σία τους, προκειμένου να διασφαλίζονται οι απαιτήσεις
της ισχύουσας νομοθεσίας και των Διεθνών Κανονισμών
περί ασφάλειας των μεταφορών, προστασίας της δημό-
σιας υγείας και του περιβάλλοντος, όπως ισχύουν κάθε
φορά. Επικίνδυνα θεωρούνται τα φορτία που ορίζονται
ως τέτοια από την ισχύουσα νομοθεσία και τους Διεθνείς
Κανονισμούς που διέπουν τον τομέα των εμπορευματι-
κών μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας.
4.α. Για την εγγραφή στο Μητρώο Α΄ απαιτείται να
συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπο του αιτούντος οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα. Είναι Έλληνας πολίτης ή ομογενής ή πολίτης κρά-
τους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοος τρίτης
χώρας που εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής της Οδη-
γίας 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου
2003 και στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια διαμονής με
δικαίωμα εργασίας.
ββ. Έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
γγ. Είναι υγιής, βάσει ιατρικής βεβαίωσης από δημόσια
υπηρεσία ή ιατρό δημόσιου νοσοκομείου ή ιδιώτη ιατρό
συμβεβλημένο με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και
δδ. δεν έχει καταδικαστεί ή δεν διώκεται ποινικά για τα
αδικήματα της λαθρεμπορίας, της ληστείας, της κλοπής,
της υπεξαίρεσης, της σωματεμπορίας, της εμπορίας και
διακίνησης ναρκωτικών και του εμπρησμού.
β. Οι εκτελούντες φορτοεκφορτωτικές εργασίες Λιμέ-
να εγγράφονται υποχρεωτικά στο Μητρώο Α΄. Οι εκτε-
λούντες φορτοεκφορτωτικές εργασίες Ξηράς, εγγράφο-
νται προαιρετικά στο Μητρώο Α΄, εφόσον το επιθυμούν.
5.α. Προκειμένου να εγγραφεί στο Μητρώο Β΄ - Λιμένα,
ο αιτών πρέπει να διαθέτει:
αα. Επαγγελματική εμπειρία, που αποδεικνύεται με
ασφάλιση που αντιστοιχεί σε εκατόν ογδόντα (180) ένση-
μα, με οριστική εγγραφή στον Ε.Φ.Κ.Α., στον αντίστοιχο
Κωδικό Ειδικότητας σε συνδυασμό με τον Κωδικό Πα-
κέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) του φορτοεκφορτωτή Λιμένα, ή
ββ. επαγγελματική εμπειρία, που αποδεικνύεται με
ασφάλιση που αντιστοιχεί σε ενενήντα (90) ένσημα,
με οριστική εγγραφή στον Ε.Φ.Κ.Α., στον αντίστοιχο
Κωδικό Ειδικότητας του φορτοεκφορτωτή Λιμένα, σε
συνδυασμό με τον Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.),
και πιστοποίηση δεξιοτήτων φορτοεκφορτωτή Λιμέ-
να, από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή άλλο διαπιστευμένο φορέα
από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ.), κατά
ISO/IEC 17024, η οποία χορηγείται μετά την παρακο-
λούθηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης,
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκάστοτε ισχύοντος
πιστοποιημένου Επαγγελματικού Περιγράμματος των
Φορτοεκφορτωτών Λιμένα, όπως έχει εγκριθεί από τον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Proslipsis.gr
β. Οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Β΄ - Λιμένα
που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ ισχύουν και για τα
πρόσωπα που είναι ήδη εγγεγραμμένα στο Μητρώο Α΄
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
6.α. Προκειμένου να εγγραφεί στο Μητρώο Β΄ - Ξηράς,
ο αιτών πρέπει να διαθέτει:
αα. Επαγγελματική εμπειρία, που αποδεικνύεται με
ασφάλιση που αντιστοιχεί σε ογδόντα (80) ένσημα, με
οριστική εγγραφή στον Ε.Φ.Κ.Α., στον αντίστοιχο Κωδικό
Ειδικότητας του φορτοεκφορτωτή Ξηράς σε συνδυασμό
με τον Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.), ή
ββ. επαγγελματική εμπειρία, που αποδεικνύεται με
ασφάλιση που αντιστοιχεί σε σαράντα (40) ένσημα, με
οριστική εγγραφή στον Ε.Φ.Κ.Α., στον αντίστοιχο Κω-
δικό Ειδικότητας του φορτοεκφορτωτή Ξηράς, σε συν-
δυασμό με τον Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ), και
πιστοποίηση δεξιοτήτων φορτοεκφορτωτή Ξηράς από
τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή άλλο διαπιστευμένο φορέα από το
Ε.Σ.Υ.Δ., κατά ISO/IEC 17024, η οποία χορηγείται μετά
την παρακολούθηση προγράμματος επαγγελματικής
κατάρτισης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκάστοτε
ισχύοντος Πιστοποιημένου Επαγγελματικού Περιγράμ-
ματος των Φορτοεκφορτωτών Ξηράς, όπως έχει εγκριθεί
από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
β. Οι μη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Α΄, προκειμένου
να ενταχθούν στο Μητρώο Β΄ - Ξηράς, πέραν των ανω-
τέρω δικαιολογητικών, προσκομίζουν και τα δικαιολο-
γητικά της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4.
γ. Οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Β΄ - Ξηράς
που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ ισχύουν και για τα
πρόσωπα που είναι ήδη εγγεγραμμένα στο Μητρώο Α΄
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
7. Οι εφοδιασμένοι με Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων
Έργου εν ισχύ, ανεξαρτήτως του χρόνου απόκτησής της,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι οποίοι επιθυμούν
να εκτελούν φορτοεκφορτωτικές εργασίες ως Χειριστές
Μηχανημάτων ή/και Οχημάτων Φορτοεκφόρτωσης, εγ-
γράφονται απευθείας στο Μητρώο Β΄ - Κατόχων Άδειας
Χειριστή Μηχανημάτων Έργου και παρέχουν τις υπηρε-
σίες τους τόσο στο Λιμένα όσο και στην Ξηρά.
8. Δημιουργείται Υπομητρώο Πιστοποιημένων Φορτο-
εκφορτωτών Λιμένα και Ξηράς του Μητρώου Β΄, όπου
μπορούν να εγγράφονται οι πιστοποιημένοι φορτοεκ-
φορτωτές Λιμένα ή Ξηράς από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ή άλλο
διαπιστευμένο φορέα από το Ε.Σ.Υ.Δ., κατά ISO/IEC
17024. Στο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης
δεξιοτήτων Λιμένα ή Ξηράς μπορούν να συμμετέχουν οι
φορτοεκφορτωτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Ε.Μ.Φ.,
στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ήδη εγγεγραμμέ-
νοι φορτοεκφορτωτές του Μητρώου Β΄ - Λιμένα ή Ξηράς,
με σκοπό την βελτίωση των τεχνικών τους δεξιοτήτων
και την προσαρμογή τους στις νέες τεχνολογικές εξελί-
ξεις, την τεχνογνωσία τους σε θέματα υγείας και ασφά-
λειας της εργασίας και την αναβάθμιση της ποιότητας
και της παραγωγικότητας της εργασίας.

Άρθρο 3
1.α. Η λειτουργία του Ε.Μ.Φ. ανήκει στην αρμοδιότητα
του Τμήματος Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών της
Διεύθυνσης Αμοιβής Εργασίας του Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(«υπηρεσία»).
β. Η αίτηση εγγραφής στο Ε.Μ.Φ. υποβάλλεται στην
υπηρεσία σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
2.α. Σε περίπτωση αίτησης εγγραφής σε έντυπη μορ-
φή, η υπηρεσία εξετάζει την πληρότητα των υποβλη-
θέντων δικαιολογητικών και, εφόσον συντρέχουν οι
σχετικές προϋποθέσεις, εγγράφει τον αιτούντα είτε στο
Μητρώο Α΄ είτε σε μία (1) ή περισσότερες από τις κατη-
γορίες του Μητρώου Β΄ του Ε.Μ.Φ.. Εντός αποκλειστικής
δεκαήμερης προθεσμίας από την ημέρα υποβολής των
δικαιολογητικών εκδίδεται Βεβαίωση Συνδρομής των
Νομίμων Προϋποθέσεων για την Άσκηση του Επαγγέλ-
ματος του Φορτοεκφορτωτή (βεβαίωση), η οποία ισχύει
για πέντε (5) έτη από την ημέρα έκδοσής της.
β. Με την υποβολή των δικαιολογητικών στην υπηρε-
σία για την εγγραφή στο Ε.Μ.Φ. η υπηρεσία ενημερώνει
άμεσα τον αιτούντα ότι δεν μπορεί να ασκήσει νόμιμα το
επάγγελμα του φορτοεκφορτωτή Λιμένα ή Ξηράς πριν
τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης ή την άπρακτη
παρέλευση της δεκαήμερης αποκλειστικής προθεσμίας.
γ. Σε περίπτωση μη συνδρομής των σχετικών προϋ-
ποθέσεων, η υπηρεσία ενημερώνει αιτιολογημένα τον
αιτούντα, εντός δεκαήμερης προθεσμίας, ότι δεν μπορεί
να του χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση και, επομένως,
εκείνος δεν μπορεί να ασκήσει νόμιμα το επάγγελμα του
φορτοεκφορτωτή Λιμένα ή Ξηράς.
3.α. Σε περίπτωση αίτησης εγγραφής σε ηλεκτρονι-
κή μορφή, η πλήρωση των προϋποθέσεων εγγραφής
δηλώνεται ηλεκτρονικά από τον αιτούντα με επιλογή
και αποδοχή των σχετικών υποχρεωτικών πεδίων του
ηλεκτρονικού συστήματος.
β. Οι κατά τα ανωτέρω δηλώσεις πλήρωσης των προϋ-
ποθέσεων εγγραφής υπέχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης
επισύροντας τις έννομες συνέπειες, κατά την κείμενη
νομοθεσία, σε περίπτωση δήλωσης αναληθών ή ανα-
κριβών στοιχείων.
γ. Μετά τη συμπλήρωση όλων των σχετικών υποχρεω-
τικών πεδίων, η εγγραφή γίνεται αυτοματοποιημένα και
εκδίδεται η βεβαίωση.
4.α. Ο αιτών υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει όλα τα
δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται για την εγγρα-
φή του μέχρι την ημέρα υποβολής τους στην υπηρεσία
ή μέχρι την ημέρα υποβολής των δηλώσεών του περί
πλήρωσης των προϋποθέσεων εγγραφής του μέσω του
ηλεκτρονικού συστήματος.
β. Τα δικαιολογητικά έγγραφα εκδίδονται υποχρεωτικά
εντός του τελευταίου τριμήνου πριν την ημέρα υποβο-
λής τους στην υπηρεσία ή πριν την ημέρα των δηλώσε-
ων πλήρωσης των προϋποθέσεων εγγραφής μέσω του
ηλεκτρονικού συστήματος.
γ. Ειδικά οι εγγεγραμμένοι μέσω του ηλεκτρονικού συ-
στήματος υποχρεούνται να φυλάσσουν τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η πλήρωση των
προϋποθέσεων εγγραφής τους επί πέντε (5) έτη από την
ημερομηνία εγγραφής και έκδοσης της βεβαίωσης.
δ. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται υπο-
χρεωτικά, εντός τεθείσας προθεσμίας, στην υπηρεσία,
εφόσον ζητηθούν για έλεγχο της νομιμότητας εγγραφής
λόγω αρμοδιότητας, δειγματοληπτικού ελέγχου, καταγ-
γελίας ή εισαγγελικής εντολής.
ε. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των προϋποθέσεων
εγγραφής, μη υποβολής τους εμπρόθεσμα ή σε περί-
πτωση αδυναμίας υποβολής τους για οποιονδήποτε
λόγο (ενδεικτικά: απώλεια, καταστροφή, κλοπή, ληστεία,
αδυναμία επικοινωνίας λόγω απροειδοποίητης αλλαγής
στοιχείων επικοινωνίας – διεύθυνση κατοικίας, αριθμού
τηλεφώνου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στοιχεία εκπρο-
σώπων ή πληρεξουσίων – και λοιποί λόγοι), ο ελεγχό-
μενος διαγράφεται και παύει η ισχύς της χορηγηθείσας
βεβαίωσης.
5. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να εγγραφεί εκ νέου στο
Ε.Μ.Φ., με νέα αυτοτελή διαδικασία εγγραφής, εφόσον,
πέρα από τις ως άνω προϋποθέσεις εγγραφής, απο-
δεδειγμένα δεν διώκεται ή δεν καταδικάστηκε για τα
εγκλήματα της ψευδούς δήλωσης, ψευδούς βεβαίωσης,
πλαστογραφίας, νόθευσης εγγράφων και λοιπά συναφή
εγκλήματα που αφορούν την νομιμότητα των υποβλη-
θέντων δικαιολογητικών εγγράφων της προηγούμενης
εγγραφής του. Η νέα βεβαίωση η οποία εκδίδεται ισχύει
επί πέντε (5) έτη από την ημέρα έκδοσής της.
6. Η ανανέωση της εγγραφής στο Ε.Μ.Φ. μετά την
πάροδο της πενταετούς διάρκειας ισχύος της βεβαίω-
σης γίνεται με την υποβολή από τον αιτούντα προς την
υπηρεσία σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης ότι πληροί τις
σχετικές προϋποθέσεις εγγραφής στο Ε.Μ.Φ. και ότι συ-
ντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπό του οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α. Είναι Έλληνας πολίτης ή ομογενής ή πολίτης κρά-
τους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοος τρίτης
χώρας που εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής της Οδη-
γίας 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου
2003 και στον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια διαμονής με
δικαίωμα εργασίας.
β. Είναι υγιής, βάσει ιατρικής βεβαίωσης από δημόσια
υπηρεσία ή ιατρό δημόσιου νοσοκομείου ή ιδιώτη ιατρό
συμβεβλημένο με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
γ. Δεν έχει καταδικαστεί ή δεν διώκεται ποινικά για τα
αδικήματα της λαθρεμπορίας, της ληστείας, της κλοπής,
της υπεξαίρεσης, της σωματεμπορίας, της εμπορίας και
διακίνησης ναρκωτικών και του εμπρησμού.
7. Το Ε.Μ.Φ. λειτουργεί ως δημόσιος κόμβος πιστο-
ποίησης των προϋποθέσεων για τη νόμιμη άσκηση του
επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή, καθώς και ενημέ-
ρωσης των ενδιαφερομένων για την απασχόληση στον
κλάδο, παρέχοντας ποσοτικά στοιχεία για τις εγγραφές
ανά επίπεδο και ανά κατηγορία εγγραφών (Μητρώο Α΄,
Μητρώο Β΄ - Υποκατηγορίες, Υπομητρώο). Proslipsis.gr
8. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας διεξάγει μέσω των
περιφερειακών υπηρεσιών Επιθεώρησης Ασφάλειας και
Υγείας στην Εργασία τακτικούς και έκτακτους ελέγχους
σε επιχειρήσεις και χώρους εργασίας όπου απασχολού-
νται φορτοεκφορτωτές.
9. Η Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας του Υπουργεί-
ου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης ενημερώνει τους φορτοεκφορτωτές και
τους φορτοπαραλήπτες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης,
ασφάλειας και προστασίας της υγείας των φορτοεκφορ-
τωτών και της δημόσιας υγείας, καθώς και για τις προ-
φυλάξεις που πρέπει να λαμβάνουν για την προστασία
αυτών.

Άρθρο 4
1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκδίδεται μέσα σε
ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, έπει-
τα από εισήγηση της Διεύθυνσης Αμοιβής του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, ρυθμίζονται όλα τα ειδικότερα θέματα
οργάνωσης και λειτουργίας του Ε.Μ.Φ., η διαδικασία
και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή,
το περιεχόμενο και ο τύπος των χορηγουμένων βεβαι-
ώσεων, η λειτουργία του Υπομητρώου πιστοποιημένων
φορτοεκφορτωτών Λιμένα και Ξηράς, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέμα και λεπτομέρεια. Με όμοια απόφα-
ση καθορίζονται οι λεπτομέρειες με τις οποίες δύνανται
να ενταχθούν, στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών,
οι εργαζόμενοι στις εξαιρούμενες φορτοεκφορτωτικές
εργασίες των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου
2 του άρθρου 1.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών, Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκδίδεται μέσα
σε ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
καθορίζονται οι λεπτομέρειες που αφορούν τις προϋ-
ποθέσεις και τη διαδικασία της πιστοποίησης, καθώς και
το περιεχόμενο, τη διάρκεια, τις διαδικασίες υλοποίησης
και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην υλοποίηση προ-
γραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης που μπορούν να
οδηγήσουν στη λήψη της πιστοποίησης δεξιοτήτων του
φορτοεκφορτωτή Λιμένα ή Ξηράς από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
ή άλλο διαπιστευμένο φορέα από το Ε.Σ.Υ.Δ., κατά ISO/
IEC 17024.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται
ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των
διαδικασιών ελέγχου, ο τύπος και το περιεχόμενο των
εντύπων και οδηγιών ενημέρωσης του ΣΕΠΕ και της Διεύ-
θυνσης Υγείας και Ασφάλειας του Υπουργείου, οι επιβαλ-
λόμενες κυρώσεις, και όποιο άλλο σχετικό θέμα αφορά
στην εφαρμογή της ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας
σε ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία ή την
απασχόληση των φορτοεκφορτωτών.
Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες
εισόδου των λιμενεργατών στους λιμενικούς χώρους, ο
έλεγχος από τις λιμενικές αρχές για τη διαπίστωση της
τήρησης των διατάξεων του παρόντος, καθώς και κάθε
άλλη λεπτομέρεια που αφορά στην ασφάλεια των λιμέ-
νων και της ναυσιπλοΐας.
4. Τα τυχόν πάσης φύσεως δικαιώματα, αμοιβές και
αποζημιώσεις υπέρ φορέων διοίκησης και εκμετάλλευ-
σης λιμένων με τα οποία επιβαρύνονται τα φορτία και
πλοία κατά τις φορτοεκφορτώσεις στα λιμάνια δύνανται
να καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Άρθρο 5
Μεταβατικές διατάξεις
Οι Βεβαιώσεις Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων
για την Άσκηση του Επαγγέλματος του Φορτοεκφορ-
τωτή, που χορηγήθηκαν στους εγγεγραμμένους στο
Μητρώο Β΄ του Ε.Μ.Φ., σύμφωνα με το άρθρο 3 παρά-
γραφος 2, ii)ε) της με αριθμ. 9944/734/28.3.2014 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β΄1104), εξακολουθούν να ισχύ-
ουν, υπό την προϋπόθεση ότι οι φορτοεκφορτωτές που
επιθυμούν την παραμονή τους στο Ε.Μ.Φ. – Μητρώο Β΄
θα υποβάλλουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών
(3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, λογαρια-
σμό ή βεβαίωση ασφαλισμένου από τον οικείο ασφα-
λιστικό φορέα, με οριστική εγγραφή, από την οποία να
προκύπτει ότι διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματι-
κή εμπειρία, σύμφωνα με τους όρους είτε των υποπερι-
πτώσεων αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου
5 είτε των υποπεριπτώσεων αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης
α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 2. Η μη προσκόμιση
του παραπάνω δικαιολογητικού μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του πα-
ρόντος, έχει ως αποτέλεσμα την αυτοδίκαιη διαγραφή
των πιο πάνω εγγεγραμμένων από το Ε.Μ.Φ..
Η παραμονή στο Μητρώο Β΄ είτε ως φορτοεκφορτωτή
Λιμένα είτε ως φορτοεκφορτωτή Ξηράς, πραγματοποιεί-
ται κατ’ αντιστοιχία με την ήδη χορηγηθείσα Βεβαίωση
Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων για την Άσκηση του
Επαγγέλματος του Φορτοεκφορτωτή, η οποία, εφόσον
πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, εξακολουθεί να
ισχύει επί πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσης.

Άρθρο 6
Καταργούμενες διατάξεις
1. Οι παράγραφοι 1 έως 8 και 10 της υποπαραγράφου
ΙΑ.7 της παρ. ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
(Α΄ 222) καταργούνται.
2. Οι υπουργικές αποφάσεις 9944/734 (Β΄1104),
460/15662 (Β΄1225), 15107/437 (Β΄1230), 9296/300
(Β΄749) καταργούνται και αντικαθίστανται κατ’ εφαρμογή
των διατάξεων του παρόντος. Proslipsis.gr
3. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθε-
τη με τις διατάξεις του παρόντος καταργείται.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 7
Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων
Κοινωνικής Φροντίδας
1. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα, όπως φιλανθρωπικά σωματεία,
κοινωφελή ιδρύματα, αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα, μη κυβερνητικές οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.),
αναγνωρισμένοι με ειδική νομοθετική ρύθμιση φορείς,
παραρτήματα διεθνών Μ.Κ.Ο., που παρέχουν υπηρεσίες
κοινωνικής φροντίδας, κατά την έννοια της παρ. 2 του
άρθρου 3 του ν. 2646/1998 (Α΄ 245), όπως ισχύει, υπά-
γονται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης.
2. Συνιστάται και λειτουργεί στην Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) του
ν. 3607/2007 (Α΄245) Εθνικό Μητρώο ιδιωτικών φορέων
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Εθνικό Μητρώο), που
παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.
3. Οι φορείς της παραγράφου 1 υποχρεούνται να εγ-
γράφονται ως χρήστες του Εθνικού Μητρώου. Κατά την
εγγραφή τους δηλώνουν τις κάτωθι πληροφορίες:
α. ταυτότητα του φορέα, όπως επωνυμία, γεωγραφική
εμβέλεια δράσης,
β. στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου στην Ελλάδα, όπου
απαιτείται,
γ. παρεχόμενες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας,
δ. αριθμός ωφελούμενων – ληπτών υπηρεσιών κοι-
νωνικής φροντίδας,
ε. αριθμός και ειδικότητες εργαζομένων και προσωπι-
κού παροχής εθελοντικών υπηρεσιών,
στ. οικονομικά στοιχεία, όπως πόροι χρηματοδότησης,
στοιχεία ισολογισμού και απολογισμού,
ζ. ακίνητη και κινητή περιουσία,
η. δυναμικότητα θέσεων, κλινών.
Οι εγγεγραμμένοι φορείς υποχρεούνται να ενημερώ-
νουν σε πραγματικό χρόνο το ηλεκτρονικό Εθνικό Μη-
τρώο για οποιαδήποτε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων.
4.α. Υπεύθυνος επεξεργασίας των τηρούμενων στο
Εθνικό Μητρώο στοιχείων ορίζεται η Διεύθυνση Κοινω-
νικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής της Γενικής Διεύ-
θυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Έως τη δημοσί-
ευση των αποφάσεων τοποθέτησης Προϊσταμένου και
Προϊσταμένων Τμημάτων στις οργανικές μονάδες της
ανωτέρω Διεύθυνσης, υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται
η Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης.
β. Πρόσβαση στα τηρούμενα στοιχεία της παραγρά-
φου 3 έχουν ο Γενικός Γραμματέας Πρόνοιας, ο Γενικός
Διευθυντής Πρόνοιας και εξουσιοδοτημένο προσωπι-
κό της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους,
όπως προβλέπονται στις οικείες διατάξεις.
5.α. Στους φορείς της παραγράφου 1, στους οποίους
χορηγείται, βάσει ειδικών διατάξεων, άδεια ίδρυσης και,
μεταγενέστερα, άδεια λειτουργίας παροχής οργανωμέ-
νων κοινωνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 1
του ν. 2345/1995 (Α΄213), όπως ισχύει, η άδεια αυτή χο-
ρηγείται, εφόσον έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο
Εθνικό Μητρώο.
β. Σε περίπτωση έκδοσης ενιαίας άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας, η άδεια αυτή χορηγείται, εφόσον έχει προη-
γηθεί η εγγραφή του οικείου φορέα στο Εθνικό Μητρώο.
6. Με ευθύνη του αρμόδιου οργάνου χορήγησης
άδειας λειτουργίας παροχής κοινωνικών υπηρεσιών,
κατά το άρθρο 1 του ν. 2345/1995, η απόφαση έγκρισης
ή απόρριψης της σχετικής αίτησης κοινοποιείται στη
Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης εντός μηνός από την έκδοσή
της, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η εγγραφή ή μη
του αιτούντος φορέα στο Εθνικό Μητρώο.
7. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής οφείλει, όπως εντός μηνός από τη διαπίστωση
της παράλειψης ενημέρωσης ή της πλημμελούς ενημέ-
ρωσης του Εθνικού Μητρώου εκ μέρους των φορέων της
παραγράφου 1, να ενημερώνει εγγράφως τις διοικήσεις
αυτών, τάσσοντας προθεσμία συμμόρφωσης, η οποία
δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες. Μετά το
πέρας του διμήνου ανακαλείται η άδεια λειτουργίας του
φορέα.
8. Οι φορείς της παραγράφου 1, που ήδη λειτουργούν
και παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, υποχρε-
ούνται εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της
υπουργικής απόφασης της παραγράφου 10 να εγγρα-
φούν στο Εθνικό Μητρώο. Σε περίπτωση παρέλευσης
άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, ανακαλείται η άδεια
λειτουργίας.
9.α. Σε κάθε περίπτωση επεξεργασίας, όπως ορίζεται
στην περίπτωση δ΄του άρθρου 2 του ν. 2472/1997 (Α΄50),
όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς του παρόντος άρθρου οφεί-
λουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα,
ώστε να μην είναι δυνατή η παραβίαση του απορρήτου
των στοιχείων. Σε περίπτωση παραβίασης του απορρή-
του των στοιχείων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρ-
θρου 21 του ν. 2472/1997.
β. Ο χρόνος τήρησης των δεδομένων του Εθνικού Μη-
τρώου από τον υπεύθυνο επεξεργασίας διέπεται από
τις κείμενες διατάξεις περί τήρησης αρχείου δημοσίων
υπηρεσιών.
10. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται
οι τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις του Εθνικού Μη-
τρώου, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ηλεκτρονικής
εγγραφής των ιδιωτικών φορέων μη κερδοσκοπικού χα-
ρακτήρα, ζητήματα απευθείας ενημέρωσης του Εθνικού
Μητρώου, η διαδικασία όχλησης από τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες σε περίπτωση παράλειψης ενημέρωσης ή πλημ-
μελούς ενημέρωσης από τους υπόχρεους, οργανωτικά
και τεχνικά θέματα απορρήτου και πολιτικής ασφάλειας
της επεξεργασίας των δεδομένων του παρόντος άρθρου,
όπως δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης, κρυπτογράφηση
δεδομένων, ασφάλεια επικοινωνιών, εμπιστευτικότητα,
χρήση τεχνικών ανωνυμοποίησης, και κάθε άλλο θέμα
συναφές με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 8
Παράταση επικουρικού προσωπικού Κ.Ε.Α.Τ.
Η θητεία του επικουρικού προσωπικού, που κατά τη
δημοσίευση του παρόντος υπηρετεί στο Κέντρο Εκ-
παίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) του
π.δ. 265/1997 (Α΄ 74) και του οποίου οι συμβάσεις εργα-
σίας ορισμένου χρόνου λήγουν κατά το χρονικό διάστη-
μα από 9.2.2017 έως και 23.5.2017, παρατείνεται μέχρι
τις 30.9.2017, υπό τον όρο της κάλυψης της ανωτέρω
δαπάνης από τον προϋπολογισμό του Κ.Ε.Α.Τ.

Άρθρο 9
Το άρθρο 11 του ν. 4445/2016 (Α΄ 236) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Οι κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές του ν. 4314/2014
συνεργάζονται με τις υπηρεσίες της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 4 για την εκατέρωθεν δια-
βίβαση δεδομένων και αναφορών για συγχρηματοδο-
τούμενες δράσεις κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής
προστασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19.».

Άρθρο 10
Τροποποίηση Καταστατικού της
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής
Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.)
1. Η διάταξη της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου
3 του Καταστατικού της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. (Κεφάλαιο Α΄ του
άρθρου πέμπτου του ν. 3607/2007, Α΄245) αντικαθίστα-
ται, ως εξής:
«α) Η υποστήριξη του Υπουργείου Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του
Υπουργείου Υγείας σε θέματα Συστημάτων Πληροφο-
ρικής, σε όλους τους τομείς αρμοδιοτήτων τους, καθώς
και η μελέτη, ανάπτυξη, λειτουργία, εκμετάλλευση, δι-
οίκηση, διαχείριση και συντήρηση Συστημάτων Πλη-
ροφορικής και Επικοινωνιών, εξοπλισμού, λογισμικού
και υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση όλων των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης και των λοιπών φορέων υγείας,
πρόνοιας και κοινωνικής πολιτικής.».
2. Η διάταξη της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου
3 του Καταστατικού της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. (Κεφάλαιο Α΄ του
άρθρου πέμπτου του ν. 3607/2007) αντικαθίσταται, ως
εξής:
«α) αναπτύσσει έναντι αμοιβής Συστήματα Πληρο-
φορικής και Επικοινωνιών και παρέχει συμβουλευτικές
υπηρεσίες στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο Υπουργείο Υγείας,
στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και στους λοιπούς
φορείς υγείας και πρόνοιας,».
3. Η διάταξη της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου
3 του Καταστατικού της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. (Κεφάλαιο Α΄ του άρ-
θρου πέμπτου του ν. 3607/2007) αντικαθίσταται, ως εξής:
«β) διενεργεί, για το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Υπουργείο
Υγείας, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και τους λοι-
πούς φορείς υγείας και πρόνοιας ή σε συνεργασία με
αυτούς, τους διαγωνισμούς για τη μελέτη, ανάπτυξη,
λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση και συντήρηση
Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών σύμφωνα
με τα παραπάνω,».
4. Η διάταξη της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου
5 του Καταστατικού της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. (Κεφάλαιο Α΄ του άρ-
θρου πέμπτου του ν. 3607/2007) αντικαθίσταται, ως εξής:
«α) έσοδα από αμοιβές υπηρεσιών, που παρέχει στο
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης, στο Υπουργείο Υγείας, στους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης, στους λοιπούς φορείς υγείας και
πρόνοιας ή και σε άλλους φορείς του Δημοσίου, καθώς
και σε οιασδήποτε νομικής μορφής φορείς αλλοδαπού
Δημοσίου.».
5. Η διάταξη του εδαφίου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 5
του Καταστατικού της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. (Κεφάλαιο Α΄ του άρ-
θρου πέμπτου του ν. 3607/2007) αντικαθίσταται, ως εξής:
«3. Η Εταιρεία συνάπτει σύμβαση με το Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης, το Υπουργείο Υγείας, τους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης και με το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλ-
λήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), τον ΕΟΠΥΥ και τα νοσοκομεία, καθώς
και με φορείς που υπάγονται στο Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
στο Υπουργείο Υγείας για τις παρεχόμενες προς αυτούς
υπηρεσίες, με απευθείας ανάθεση, χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης διαγωνισμού». Proslipsis.gr

Άρθρο 11
Παράταση προθεσμίας
Η προθεσμία που προβλέπεται από τη διάταξη του
άρθρου 57 του ν. 4430/2016 (Α΄205) παρατείνεται μέχρι
και την 30ή Ιουνίου του έτους 2017.

Άρθρο 12
Πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα»
1. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης καταρτίζει, συντονίζει και επο-
πτεύει διατροφικό πρόγραμμα υπό τον τίτλο «Σχολικά
Γεύματα» (Πρόγραμμα).
2. Το Πρόγραμμα έχει ως περιεχόμενο την εξυπηρέ-
τηση αναγκών σίτισης μαθητών σχολικών μονάδων της
πρωτοβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης με την κατάρτιση
δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 107 έως
110 του ν. 4412/2016 (Α΄147).
3. Η εφαρμογή του Προγράμματος τελεί υπό την επο-
πτεία και τον έλεγχο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης
και Κοινωνικής Συνοχής της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοι-
ας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Έως τη δημοσίευση των απο-
φάσεων τοποθέτησης Προϊσταμένου και Προϊσταμένων
Τμημάτων στις οργανικές μονάδες της ανωτέρω Διεύ-
θυνσης, η αρμοδιότητα εποπτείας και ελέγχου παραμένει
στη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης.
4. Οι συμβάσεις με αντικείμενο τη δωρεάν παροχή σχο-
λικών γευμάτων του Προγράμματος προκηρύσσονται με
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι προδιαγραφές,
οι γενικοί κανόνες, τα κριτήρια αξιολόγησης και κάθε
αναγκαία διαδικασία και λεπτομέρεια υλοποίησης του
Προγράμματος ορίζονται στην προκήρυξη της παρού-
σας παραγράφου. Για τις ανάγκες πιλοτικής εφαρμογής
και αξιολόγησης του Προγράμματος και την καλύτερη
εξειδίκευση των όρων της ανωτέρω προκήρυξης είναι
δυνατή, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από τη
δημοσίευση του παρόντος, η προσφυγή στη διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης, όπως προβλέπεται από το άρ-
θρο 118 του ν. 4412/2016, όταν η εκτιμώμενη αξία της
σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α., είναι κατώτερη από τα όρια της
περίπτωσης δ΄ του άρθρου 5 του ν. 4412/2016.
5. Οι δαπάνες για τις δράσεις του Προγράμματος κα-
λύπτονται από πιστώσεις είτε του τακτικού προϋπολογι-
σμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είτε του εθνικού σκέλους
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ως άνω
Υπουργείου.

Άρθρο 13
Μετά την παρ. 19 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (Α΄
61) προστίθεται παράγραφος 20, ως εξής:
«20. Μεταβατική διάταξη. Παρατείνεται, υπό τους
όρους και προϋποθέσεις των επόμενων εδαφίων, για
τρία (3) έτη, εκτός εάν ορισθεί μικρότερο χρονικό διά-
στημα με την κοινή απόφαση του πέμπτου εδαφίου, η
θητεία των προσληφθέντων, σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος, πυροσβεστών πενταετούς θητείας, οι
οποίοι κρίθηκαν επιτυχώς από τα αρμόδια Συμβούλια
προκειμένου να ενταχθούν στο μόνιμο πυροσβεστικό
προσωπικό δυνάμει της παραγράφου 8 του παρόντος.
Μετά το πέρας της παράτασης του προηγούμενου εδα-
φίου ολοκληρώνεται αυτοδικαίως η διαδικασία ένταξης
στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, χωρίς να απαιτεί-
ται νέα κρίση. Οι εντασσόμενοι καταλαμβάνουν οργανι-
κές θέσεις, οι οποίες συνιστώνται με προεδρικό διάταγμα
που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών
και Οικονομικών, με ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθμων
οργανικών θέσεων της ειδικής κατηγορίας πυροσβε-
στών πενταετούς θητείας. Με όμοιο διάταγμα απονέμε-
ται ο βαθμός του πυροσβέστη, για όλες τις συνέπειες σε
σχέση με την επετηρίδα και τις βαθμολογικές προαγω-
γές, με αναδρομική ισχύ από την 9η Φεβρουάριου 2017.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικο-
νομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης είναι δυνατή η
κατά τα ανωτέρω ένταξη και πριν την παρέλευση τριετίας.
Με όμοια απόφαση μπορεί να ρυθμίζεται και κάθε
λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προηγούμενων
εδαφίων.
Οι υπαγόμενοι στη ρύθμιση της παρούσας παραγρά-
φου αποκτούν το δικαίωμα συμμετοχής στις πανελλή-
νιες εξετάσεις των παραγωγικών σχολών του Σώματος,
εφόσον διαθέτουν τα προσόντα που απαιτεί ο νόμος για
τους πυροσβέστες.
Μέχρι την ένταξή τους στο μόνιμο πυροσβεστικό
προσωπικό, οι υπαγόμενοι στη ρύθμιση της παρούσας
παραγράφου που αποτελούν ιδιαίτερης κατηγορίας προ-
σωπικό, μπορούν να απασχολούνται με υπερωρίες, κατά
τις νυχτερινές ώρες, καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέ-
σιμες ημέρες, με πλήρη καθήκοντα για την κάλυψη των
υπηρεσιακών αναγκών του Σώματος, με τις αποζημιώ-
σεις που προβλέπονται στις παραγράφους Α΄ και Β΄ του
άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Με απόφαση του
Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, κατά τις ανάγκες
της υπηρεσίας, μπορεί να διενεργούνται μεταθέσεις και
αποσπάσεις και γι’ αυτήν την κατηγορία προσωπικού,
σύμφωνα με τον κανονισμό μεταθέσεων, κατά παρέκ-
κλιση κάθε άλλης ειδικής διάταξης».

Άρθρο 14
Τροποποίηση του άρθρου 56 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85)
Στην παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85)
προστίθεται περίπτωση γ΄, ως εξής:
«γ. Η επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό,
σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 5 του άρθρου 2.».
Η ανωτέρω περίπτωση γ΄ ισχύει από 1.1.2017.

Άρθρο 15
Τροποποίηση του άρθρου 73 του ν. 4387/2016
(Α΄ 85) Proslipsis.gr
Στο άρθρο 73 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) προστίθεται
νέα παράγραφος 4, ως εξής:
«4. Το Ν.Α.Τ. και ο Ο.Γ.Α. επιχορηγούνται για τη μισθο-
δοσία του προσωπικού τους, τη λειτουργία τους και την
άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, από τον Κρατικό Προ-
ϋπολογισμό.».
Η ανωτέρω παράγραφος 4 ισχύει από 1.1.2017.

Άρθρο 16
Προκαταβολές προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας
Η παρ. 8 του άρθρου 58 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89) αντι-
καθίσταται ως εξής:
«8.α. Το Ελληνικό Δημόσιο, με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών, δύναται να χορηγεί χρηματικές προκατα-
βολές σε προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας έναντι των
ληξιπρόθεσμων οφειλών ή και λοιπών οφειλών της εκά-
στοτε τρέχουσας χρήσης των φορέων της Γενικής Κυβέρ-
νησης, όπως ορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής
ενέργειας και μέχρι την εξόφλησή τους. Οι προκαταβολές
αυτές επιστρέφονται ή συμψηφίζονται κατά το μέρος και
το χρόνο εξόφλησης των οφειλών αυτών.
β. Προκειμένου να προσδιοριστεί το ύψος των χρη-
ματικών προκαταβολών, το συνολικό ύψος των κατά
την προηγούμενη υποπαράγραφο οφειλών βεβαιώνε-
ται είτε με επίσημα έγγραφα των φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης είτε με επίσημα έγγραφα των προμηθευ-
τών ηλεκτρικής ενέργειας προς τους φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης είτε με επίσημα αντίγραφα τελεσίδικων
δικαστικών αποφάσεων.
γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών το Ελληνι-
κό Δημόσιο δύναται να χορηγεί χρηματικές προκαταβο-
λές σε προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας έναντι των συ-
νολικών ετήσιων υποχρεώσεων της εκάστοτε τρέχουσας
χρήσης για δαπάνη εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρικού
ρεύματος των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και μέχρι
του ύψους της αντίστοιχης συνολικής δαπάνης του προ-
ηγούμενου οικονομικού έτους. Οι προκαταβολές αυτές
επιστρέφονται μετά την εξόφληση των υποχρεώσεων
από τους φορείς και σε κάθε περίπτωση μέχρι το τέλος
της οικονομικής χρήσης κατά την οποία καταβλήθηκαν.
δ. Προκειμένου να προσδιοριστεί το ύψος των χρημα-
τικών προκαταβολών, το συνολικό ύψος των κατά την
προηγούμενη παράγραφο υποχρεώσεων βεβαιώνεται
είτε από τα επίσημα στοιχεία των φορέων της Κεντρικής
Διοίκησης είτε με επίσημα έγγραφα των προμηθευτών
ηλεκτρικής ενέργειας.».

Άρθρο 17
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος ξεκινά από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Proslipsis.gr

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2017

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας
Εσωτερικών Εσωτερικών και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Θρησκευμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
Αναπληρώτρια Υπουργός Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Υγείας
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
Αναπληρωτής Διοικητικής Περιβάλλοντος
Υπουργός Υγείας Ανασυγκρότησης και Ενέργειας
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2017

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΚΟΝΤΟΝΗΣ
© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved