ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Πρόγραμμα «Τριπτόλεμος» για την απασχόληση στον πρωτογενή τομέα παραγωγής

Αθήνα 12.4.2017, 23:07

Πρόγραμμα με τίτλο «Τριπτόλεμος», το οποίο αποσκοπεί στην ανάδειξη των προοπτικών και στην προώθηση της απασχόλησης στον Πρωτογενή Τομέα παραγωγής, θα υλοποιήσει η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. 

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του υπουργείου Παιδείας, το Πρόγραμμα απευθύνεται σε νέες και νέους ηλικίας έως 40 ετών, κατά προτεραιότητα ανέργους, οι οποίοι επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον πρωτογενή τομέα παραγωγής και διαθέτουν διαφορετικές γνώσεις, εμπειρίες, δεξιότητες και ενδιαφέροντα. Proslipsis.gr

Το επίπεδο των γνώσεων, το αντικείμενο απασχόλησης και η εμπειρία ή μη στον αγροτικό τομέα παραγωγής δεν συνιστά εμπόδιο για την επιλογή συμμετοχής των ενδιαφερομένων στο Πρόγραμμα. Η επιλογή των συμμετεχόντων στην περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των ενδιαφερομένων θα υπερβαίνει τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων θα γίνεται μετά από δημόσια κλήρωση.

Το Πρόγραμμα θα υλοποιείται είτε μετά από αποδοχή υποβληθείσας πρότασης φορέα ή φορέων για συνεργασία και σχετική ανάθεση, είτε μετά από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη του/ των αναδόχου/ ων ως φορέα /φορέων υλοποίησης. Αφορά στη διοργάνωση σεμιναρίων βραχείας εκπαίδευσης στον Πρωτογενή Τομέα της παραγωγής, τα οποία περιλαμβάνουν θεωρία, πρακτική άσκηση και εκπαιδευτικές επισκέψεις. Proslipsis.gr

Επίσης, αφορά στη λήψη υποστηρικτικών μέτρων, όπως: α) διοργάνωση ημερίδων ενημέρωσης και παρουσίασης καλών πρακτικών, β) υλοποίηση δράσεων διάχυσης του Προγράμματος και δράσεων μέσω διαδικτύου, κλπ, καθώς και την παραγωγή εκπαιδευτικού, ενημερωτικού, προωθητικού υλικού κ.λπ. ή/και

Επιπλέον, το Πρόγραμμα αφορά στη διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων, οι οποίες θα είναι προσαρμοσμένες στις
ανάγκες συγκεκριμένων περιοχών της χώρας με ιδιαιτερότητες, όπως : α) δυσπρόσιτες περιοχές, β) ακριτικές περιοχές, γ) περιοχές που πλήττονται από την ανεργία κλπ, ή/και στη διοργάνωση ειδικών δράσεων πρακτικής εξάσκησης, στα οποία θα συμμετέχουν, όσες και όσοι έχουν ήδη ολοκληρώσει ένα σεμινάριο βραχείας εκπαίδευσης επί συναφούς αντικειμένου.

Δύναται να περιλαμβάνει τη διοργάνωση ειδικής εκπαιδευτικής θεματικής δράσης στο εξωτερικό για απόκτηση και ανταλλαγή επαγγελματικής εμπειρίας, για όσους έχουν ολοκληρώσει Πρόγραμμα ειδικών δράσεων πρακτικής εξάσκησης. Οι συμμετέχοντες στη δράση αυτή θα επιλέγονται μετά από δημόσια κλήρωση. Οι λεπτομέρειες υλοποίησης της δράσης αυτής θα καθορίζονται στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Το Πρόγραμμα δύναται να οδηγήσει σε πιστοποίηση προσόντων κατόπιν συνεργασίας με τον ΕΟΠΠΕΠ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Proslipsis.gr

Στο Πρόγραμμα δύνανται να υποβάλουν προτάσεις ως φορείς υλοποίησης:
1. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, των οποίων τα Προγράμματα Σπουδών είναι συναφή με τον Πρωτογενή Τομέα παραγωγής και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), όπως Περιφέρειες, Δήμοι κ.λπ.
2. Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, απαιτείται: α) Να προβλέπεται στην Ιδρυτική τους Πράξη ή στο Καταστατικό των φορέων, η ενασχόληση με δραστηριότητες συναφείς με το Πρόγραμμα ή με τους στόχους του Προγράμματος και β) Να διαθέτουν χώρους (φυτικής ή ζωικής παραγωγής) για την πρακτική άσκηση των συμμετεχόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς οφείλουν κατά την υποβολή των προτάσεων για την υλοποίηση των σεμιναρίων να προσδιορίζουν τόσο τη διεξαγωγή θεωρητικών μαθημάτων επί αντικειμένων των κλάδων του Πρωτογενούς Τομέα, όσο και την πρακτική άσκηση των συμμετεχόντων σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Συγκεκριμένα στις προτάσεις απαιτείται:
α) Να γίνεται σαφής τεκμηρίωση της επιλογής των συγκεκριμένων αντικειμένων εκπαίδευσης που προτείνονται.
β) Να υπάρχει αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου των εκπαιδευτικών ενοτήτων και προσδιορισμός της χρονικής διάρκειας της διδασκαλίας (διδακτικές ώρες και ώρες πρακτικής άσκησης).

Σημειώνεται, ότι οι εκπαιδευτικές ενότητες θα πρέπει να αναφέρονται κυρίως στις παρακάτω διαδικασίες:
i) παραγωγής ή εκτροφής, ii) μεταποίησης, iii) τυποποίησης και iv) επιχειρηματικότητας.
γ) Να προβλέπεται η κάλυψη τεσσάρων (4) ωρών διδασκαλίας από εισηγήσεις επιτυχημένων επιχειρηματιών του κλάδου και από επισκέψεις σε σχετικές με τα αντικείμενα επιχειρήσεις, ή /και να προβλέπεται εισήγηση επί των δυνατοτήτων αξιοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και άλλων συμβουλευτικών μέτρων.
δ) Να υπάρχει κατάλογος με τα ονόματα των εκπαιδευτών και τα βιογραφικά τους σημειώματα.
ε) Να αναφέρονται οι συγκεκριμένοι χώροι εκπαίδευσης, οι οποίοι θα πληρούν τις προϋποθέσεις υλοποίησης του Προγράμματος (θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης). Proslipsis.gr
στ) Να υποβάλουν Προϋπολογισμό για τις κατηγορίες δαπανών υλοποίησης του Προγράμματος.

Οι προτάσεις των φορέων θα αξιολογούνται από το καθ΄ύλην αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Νέας Γενιάς, της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και συγκεκριμένα από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, ΚΑΕ 2449, 2529 ή/και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Τομέας: «Εκπαίδευση», Υποτομέας: «Προγράμματα Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης», ανάλογα με τις εκάστοτε εγγεγραμμένες ετήσιες πιστώσεις. Δύναται να χρηματοδοτηθεί και από Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ (2014 - 2020) ή από ιδιωτικούς πόρους.
 Proslipsis.gr
Οι λεπτομέρειες υλοποίησης του Προγράμματος «Τριπτόλεμος» θα περιγράφονται αναλυτικά στην ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις νέες και τους νέους, η οποία θα δημοσιοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

 



 

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved