ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
O Κανονισμός Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Αθήνα 9.5.2017, 17:30

Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δημοσιοποίησε ο Διοικητής της Γεώργιος Πιτσιλής.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) συστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α'
του Μέρους πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», με έδρα στην Αθήνα, και αποτελεί Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή χωρίς νομική προσωπικότητα.

Η Αρχή απολαμβάνει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές, παρά μόνο σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής και με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 4 του ν. 4389/2016.

Αποστολή της Αρχής είναι ο προσδιορισμός, η βεβαίωση και η είσπραξη των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών δημοσίων εσόδων, που άπτονται του πεδίου των αρμοδιοτήτων της.

Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β' 1579/2017).

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1063470 ΕΞ 2017
Κανονισμός Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις:
α) Του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016
(Α' 94) και ειδικότερα της περίπτωσης γγ' της υποπα-
ραγράφου θ' της παρ. 4 του άρθρου 14, της υποπαρα-
γράφου α' της παρ. 2 και της παρ. 3 του άρθρου 6, της
υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 9, των παρ.
2 και 5 του άρθρου 12, της παρ. 4 του άρθρου 35, της
παρ. 6 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου
41, καθώς και των άρθρων 2 και 7 αυτού.
β) Της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-3-2017 (Β'
968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
2.- Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών:
α) αριθμ. 2/77928/0004/27-9-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) «Δι-
ορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» και
β) αριθμ. 2/77929/0004/27-9-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) «Ορι-
σμός Εμπειρογνώμονα για την παροχή εξειδικευμένων
συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Συμβούλιο Διοίκησης
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
3.- Την από 12/4/2017 συνεδρίαση του Συμβουλίου
Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,
κατά την οποία παρείχε τη σύμφωνη γνώμη του για τον
Κανονισμό Λειτουργίας αυτής, σύμφωνα με τα προβλε-
πόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 και στην υποπαράγρα-
φο α' της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 4389/2016.
4.- Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις δι-
ατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41
του ν. 4389/2016.
5.- Την ανάγκη έκδοσης του Κανονισμού Λειτουργίας
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), με
τον οποίο καθορίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας
και άσκησης των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία και κατ' εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 6 του ν. 4389/2016.
6.- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Μορφή, αποστολή και λειτουργική ανεξαρτησία
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
1.- Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),
στο εξής, Α.Α.Δ.Ε. ή Αρχή, η οποία συστάθηκε με τις δια-
τάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α'
του Μέρους πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) «Επείγουσες
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονο-
μικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και
άλλες διατάξεις», με έδρα στην Αθήνα, αποτελεί Ανε-
ξάρτητη Διοικητική Αρχή χωρίς νομική προσωπικότητα.
2.- Η Αρχή απολαμβάνει λειτουργικής ανεξαρτησίας,
διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπό-
κειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα,
κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές, παρά μόνο
σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στον Κανονισμό της Βουλής και με τη διαδικασία που
καθορίζεται στο άρθρο 4 του ν. 4389/2016.
3.- Αποστολή της Αρχής είναι ο προσδιορισμός, η βε-
βαίωση και η είσπραξη των φορολογικών, τελωνειακών
και λοιπών δημοσίων εσόδων, που άπτονται του πεδίου
των αρμοδιοτήτων της.
4.- Η Αρχή, κατά την εκπλήρωση της αποστολής της,
αποβλέπει στην επίτευξη των στόχων είσπραξης των
εσόδων, στην ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφω-
σης και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του
λαθρεμπορίου.
5.- Η Αρχή, κατά τη λειτουργία της, ενεργεί με
προσήλωση στις αρχές και στις αξίες, από τις οποίες
διέπεται, όπως είναι η ακεραιότητα, η λογοδοσία, η
διαφάνεια, η αντικειμενικότητα, η αμεροληψία και η
δικαιοσύνη και καταβάλλει συνεχή προσπάθεια για
την αναβάθμιση του επιπέδου του προσωπικού της
και για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων
εκ μέρους της υπηρεσιών.

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες, Προσωπικό
και Οργάνωση της Αρχής
1.- Η Αρχή διέπεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α'
«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του
Μέρους πρώτου του ν. 4389/2016 και ασκεί, για την εκ-
πλήρωση της αποστολής της, τις αρμοδιότητες που της
ανατίθενται με τις διατάξεις αυτές, όλες τις αρμοδιότητες
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του
Υπουργείου Οικονομικών, που προβλέπονται, κατά την
1/1/2017, ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Αρχής,
στις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγρά-
φου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222),
σε οποιαδήποτε άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας,
συμπεριλαμβανομένων και των κανονιστικών πράξεων
του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού και του Υφυπουργού Οικονομικών, καθώς και τις
αρμοδιότητες που της ανατίθενται με οποιαδήποτε άλλη
γενική ή ειδική διάταξη και ιδίως όσες, ενδεικτικά, ανα-
φέρονται στο άρθρο 2 του συστατικού της νόμου και
εξειδικεύονται στα υπόλοιπα άρθρα του Κεφαλαίου Α'
αυτού, καθώς και με τις διατάξεις του Οργανισμού της,
των Εσωτερικών Κανονισμών επιμέρους υπηρεσιών της
και του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας αυτής.
2.- Οι αρμοδιότητες που περιέρχονται στην Αρχή ή στα
όργανα αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2
του ν. 4389/2016, καθώς και αυτές που έχουν ήδη μετα-
βιβασθεί στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και
κείνται εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων της Αρχής,
δεν μπορούν να αναμεταβιβασθούν στον Υπουργό Οι-
κονομικών ή στον Αναπληρωτή Υπουργό ή στον Υφυ-
πουργό Οικονομικών ή σε άλλα κυβερνητικά όργανα με
μεταγενέστερη κανονιστική διοικητική πράξη.
3.- α) Γενικές και ειδικές διατάξεις που ισχύουν για τη
Γ.Γ.Δ.Ε., τις υπηρεσίες και το προσωπικό αυτής, κατά την
1/1/2017, ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Α.Α.Δ.Ε.,
ισχύουν και για τις υπηρεσίες και το προσωπικό της Αρ-
χής, ανάλογα, κατά το μέρος που δεν έχουν τροποποιη-
θεί με νεώτερες διατάξεις.
β) Η Αρχή συγκροτείται από όλες τις οργανικές μο-
νάδες, Κεντρικές, Ειδικές Αποκεντρωμένες και Περιφε-
ρειακές, που καθορίζονται από τον Οργανισμό αυτής.
4.- α) Η Αρχή στελεχώνεται από μόνιμους δημόσιους
υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι διέπονται από
τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει, από
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προσωπικού ιδι-
ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από τις διατάξεις του
ν. 4389/2016 και από τυχόν ειδικές διατάξεις που αφο-
ρούν στο προσωπικό της Αρχής, καθώς και από τις δια-
τάξεις του Οργανισμού αυτής.
Οι θέσεις των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής
Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους (Ελεγκτές) καλύ-
πτονται από υπαλλήλους της Αρχής με απόφαση του
Διοικητή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρ-
θρου 24 του ν. 4389/2016.
β) Το προσωπικό της Αρχής, ανεξάρτητα από τη σχέση
εργασίας που έχει με την Αρχή, καταλαμβάνεται από τις
διατάξεις του φορολογικού απορρήτου, όπως εκάστοτε
ισχύουν.
γ) Οι υπάλληλοι της Αρχής που παραβαίνουν εκ δόλου
τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από
τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του Μέρους πρώτου του
ν. 4389/2016 και από λοιπές γενικές και ειδικές κείμενες
διατάξεις, υπέχουν, ανεξάρτητα από την ποινική και πει-
θαρχική ευθύνη. Για κάθε υπαίτια πράξη ή παράλειψη
των υπαλλήλων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων
103 επόμενα του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως εκάστοτε
ισχύουν.
δ) Η πειθαρχική δίωξη υπαλλήλων που υπηρετούν
στην Αρχή ασκείται από τα όργανα που προβλέπονται
στην υποπαράγραφο δ' της παραγράφου 2 και στην πα-
ράγραφο 3 του άρθρου 33 του ν. 4389/2016.
ε) Κατά τα λοιπά, τα θέματα που αφορούν στο προσω-
πικό της Αρχής ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Κεφα-
λαίου Α' του Μέρους πρώτου του ν. 4389/2016.
5.- Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του
ν. 4389/2016:
α) Η οργάνωση, η δομή και οι αρμοδιότητες των υπη-
ρεσιών της Αρχής ρυθμίζονται με τον Οργανισμό αυτής
(παρ. 1).
β) Η λειτουργία της Αρχής (παρ. 2) ρυθμίζεται από
Εσωτερικούς Κανονισμούς, ως ακολούθως:
αα) τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας αυτής, με τον
οποίο καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα λειτουργίας
και άσκησης των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία και
ββ) τους επιμέρους Εσωτερικούς Κανονισμούς:
i) των υπηρεσιών της Αρχής, στις περιπτώσεις που προ-
βλέπεται ρητά από διατάξεις, καθώς και στις περιπτώσεις
που απαιτείται, όπως, κυρίως, των Περιφερειακών και
Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, λόγω της φύσεως
του αντικειμένου τους, με τους οποίους καθορίζονται τα
καθήκοντα του προσωπικού, οι κανόνες λειτουργίας των
υπηρεσιών και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα, που σχετίζεται
με την λειτουργία τους και
ii) επιμέρους τομέων και λειτουργιών υπηρεσιών της
Αρχής, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, όπως ενδεικτικά,
Κανονισμός για τη λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτη-
σης Φορολογουμένων (Κ.Ε.Φ.).

Άρθρο 3
Όργανα Διοίκησης της Αρχής
Α.- 1.- Τα όργανα Διοίκησης της Αρχής είναι το Συμ-
βούλιο Διοίκησης και ο Διοικητής αυτής, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4389/2016.
2.- Κατά τα πρώτα πέντε (5) έτη λειτουργίας της Αρ-
χής, με δυνατότητα πενταετούς παράτασης, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3
του άρθρου 8 του παραπάνω νόμου, στο Συμβούλιο
Διοίκησης θα παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές
υπηρεσίες, σε ζητήματα βέλτιστων διεθνών πρακτικών,
Εμπειρογνώμονας με εμπειρία σε ζητήματα φορολογικής
διοίκησης που έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό.
Β.- Ι.- Συμβούλιο Διοίκησης
1.- α) Το Συμβούλιο Διοίκησης είναι πενταμελές, αποτε-
λούμενο από τον Πρόεδρο και τέσσερα (4) τακτικά μέλη.
Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης συμμετέχει
ο Διοικητής της Αρχής, ως εκ της ιδιότητάς του, χωρίς
δικαίωμα ψήφου.
β) Η θητεία των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.)
ορίζεται πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία
φορά. Ως προς την πρώτη θητεία των μελών του πρώτου
Σ.Δ. της Αρχής εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο δεύτερο
εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 4389/2016.
γ) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης
δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και
δεν αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε δημοσίου
λειτουργήματος, καθώς και η άσκηση καθηκόντων σε
οποιαδήποτε θέση του Δημοσίου, των οργανισμών το-
πικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και
των επιχειρήσεων τους, των Ν.Π.Δ.Δ. και των κρατικών
Ν.Π.Ι.Δ. ή δημοσίων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων, τη
διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο
με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος. Επίσης, δεν συνιστά
γι' αυτούς ασυμβίβαστο η άσκηση καθηκόντων μέλους
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατου Εκπαι-
δευτικού Ιδρύματος, με καθεστώς πλήρους ή μερικής
απασχόλησης και η άσκηση καθηκόντων μέλους του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
δ) Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ο Πρόεδρος και
τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, δεν επιτρέπεται να
ασκούν οποιοδήποτε έμμισθο ή άμισθο λειτούργημα ή
οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που
δεν συμβιβάζεται με την ιδιότητα ή τα καθήκοντα μέλους
του Σ.Δ. της Αρχής. Ιδίως, δεν επιτρέπεται να παρέχουν
υπηρεσίες ή να έχουν οποιαδήποτε έννομη σχέση με
εταιρεία ή επιχείρηση, εκ της οποίας μπορεί να προκλη-
θεί σύγκρουση συμφερόντων.
ε) Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης, συμπεριλαμβα-
νομένου του Προέδρου, που προτίθεται να παραιτηθεί
από το αξίωμά του, ενημερώνει σχετικά τον Υπουργό
Οικονομικών και το Συμβούλιο Διοίκησης, τουλάχιστον
τρεις μήνες πριν από την παραίτησή του.
2.- α) Το Συμβούλιο Διοίκησης, κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων του, έχει την υποχρέωση να υπηρετεί με
συνέπεια τους σκοπούς της Αρχής και να ασκεί τις αρ-
μοδιότητες που του ανατίθενται από τις διατάξεις του
άρθρου 9 του ν. 4389/2016, καθώς και σε οποιοδήποτε
άλλο άρθρο του Κεφαλαίου Α' του Μέρους πρώτου του
ίδιου νόμου και από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία,
με γνώμονα την επίτευξη των στόχων αυτής και την απο-
τελεσματική και αποδοτική λειτουργία και δράση της.
β) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκη-
σης, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, έχουν
υποχρέωση να τηρούν τις αρχές της αντικειμενικότητας
και της αμεροληψίας.
3.- Το Συμβούλιο Διοίκησης δεν δύναται να ζητά και
να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες, που αφορούν σε συ-
γκεκριμένες υποθέσεις ή περιπτώσεις φορολογουμένων.
4.- Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης ορίζεται
ως αναπληρωτής του Διοικητή ένας από τους Προϊστα-
μένους Γενικής Διεύθυνσης της Αρχής για το χρονικό δι-
άστημα από τη λήξη της θητείας του μέχρι τον διορισμό
του διαδόχου του ή για όσο διάστημα ο Διοικητής τελεί
σε προσωρινή αδυναμία εκτέλεσης των καθηκόντων του,
στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της
παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4389/2016. Σε περίπτωση
κατά την οποία και ο ορισθείς ως αναπληρωτής αδυνατεί
να εκτελέσει τα καθήκοντά του ή για οποιονδήποτε λόγο
παύσει να εκτελεί αυτά, με όμοια απόφαση ορίζεται ως
αναπληρωτής ένας από τους Προϊσταμένους Γενικής Διεύ-
θυνσης της Αρχής, μέχρι τον διορισμό του νέου Διοικητή
της Αρχής ή την ανάληψη των καθηκόντων του υφισταμέ-
νου. Τα ενδιάμεσα αυτά διαστήματα δεν επιτρέπεται κατά
κανόνα να υπερβαίνουν τους δύο (2) μήνες.
II.- Διοικητής
1.- α) Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων τελεί σε καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης.
β) Η θητεία του Διοικητή ορίζεται πενταετής και μπορεί
να ανανεωθεί μόνο μία φορά με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Συμβουλί-
ου Διοίκησης, με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των
μελών του.
γ) Εξαιρετικά, κατά την πρώτη λειτουργία της Αρχής, Δι-
οικητής αυτής ορίζεται ο υπηρετών, κατά την 1/1/2017,
Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων, για το υπόλοιπο της θητείας του, η οποία ανανεώ-
νεται για δύο ακόμη έτη, με μόνη απόφασή του Συμβουλίου
Διοίκησης, που λαμβάνεται δύο μήνες πριν από τη λήξη
της. Σε περίπτωση μη ανανέωσης, το Συμβούλιο Διοίκησης
εκδίδει ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, με πλειοψηφία
των 2/3 του συνόλου των μελών του. Σε κάθε περίπτωση,
μετά από την κατά το πρώτο εδάφιο της παρούσας υπο-
περίπτωσης ανανέωση, η θητεία του Διοικητή μπορεί να
ανανεωθεί με τη διάρκεια και τις λοιπές προϋποθέσεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 4389/2016.
δ) Κατά τη διάρκεια της θητείας του Διοικητή αναστέλ-
λεται η άσκηση έμμισθου ή άμισθου δημόσιου λειτουρ-
γήματος, η άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση
του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
πρώτου και δεύτερου βαθμού και των επιχειρήσεών τους,
των Ν.Π.Δ.Δ. και των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. ή δημοσίων επιχει-
ρήσεων ή επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει
άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως
μέτοχος, καθώς και οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική
δραστηριότητα. Ο Διοικητής οφείλει, πριν από την ανάλη-
ψη των καθηκόντων του, να παύσει οποιαδήποτε έννομη
σχέση με επιχείρηση/εταιρεία/νομική οντότητα, από την
οποία μπορεί να προκληθεί σύγκρουση συμφερόντων.
ε) Ο χρόνος της θητείας του Διοικητή λογίζεται ως χρό-
νος πραγματικής υπηρεσίας για κάθε έννομη συνέπεια.
στ) Ο Διοικητής όταν προτίθεται να παραιτηθεί από
το αξίωμά του, ενημερώνει σχετικά τον Υπουργό Οικο-
νομικών και το Συμβούλιο Διοίκησης, τουλάχιστον τρεις
μήνες πριν από την παραίτησή του.
2.- α) Ο Διοικητής ασκεί όλες τις αρμοδιότητες της Αρ-
χής, που προβλέπονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α'
του Μέρους πρώτου του ν. 4389/2016 ή σε άλλες δια-
τάξεις της κείμενης νομοθεσίας, πλην αυτών που ρητώς
ορίζεται ότι ασκούνται από το Συμβούλιο Διοίκησης και
ιδίως ασκεί όσες, ενδεικτικά, αναφέρονται στο άρθρο
14 του ν. 4389/2016 και σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο
του ίδιου νόμου, τις οποίες μπορεί να μεταβιβάζει σε
υφιστάμενα όργανα της Αρχής ή να εξουσιοδοτεί αυτά,
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο προαναφερ-
θέν άρθρο. Proslipsis.gr
β) Είναι Διατάκτης των πιστώσεων του προϋπολογι-
σμού δαπανών της Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως εκάστοτε ισχύουν.
γ) Εκπροσωπεί την Αρχή δικαστικώς και εξωδίκως και
παρίσταται αυτοτελώς, εκπροσωπώντας το Δημόσιο, σε
κάθε είδους δίκες που έχουν ως αντικείμενο πράξεις ή
παραλείψεις της ή τις έννομες σχέσεις που την αφορούν.
Ειδικότερα, σχετικά θέματα ρυθμίζονται με τις διατάξεις
της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του ν. 4389/2016.
III.- Εμπειρογνώμονας
Ο Εμπειρογνώμονας:
α) Δύναται να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Συμ-
βουλίου Διοίκησης χωρίς δικαίωμα ψήφου.
β) Έχει τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης στα έγγραφα
και στα στοιχεία της Αρχής με τα μέλη του Συμβουλίου
Διοίκησης, καθώς και τις ίδιες υποχρεώσεις.
γ) Έχει την υποχρέωση, κατά την εκτέλεση των καθη-
κόντων του, να τηρεί της αρχές της αντικειμενικότητας
και της αμεροληψίας.
δ) Αν προτίθεται να παραιτηθεί από το αξίωμά του,
ενημερώνει σχετικά τον Υπουργό Οικονομικών και το
Συμβούλιο Διοίκησης, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από
την παραίτησή του.
Γ.- 1.- Το Συμβούλιο Διοίκησης, ο Διοικητής της Αρχής
και ο Εμπειρογνώμονας δεσμεύονται από τις διατάξεις
περί φορολογικού απορρήτου, όπως εκάστοτε ισχύουν.
2.- α) Ο Διοικητής, ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλί-
ου Διοίκησης και ο Εμπειρογνώμονας, που παραβαίνουν
εκ δόλου τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους, που
καθορίζονται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του
Μέρους πρώτου του ν. 4389/2016 και από λοιπές, γενικές
και ειδικές κείμενες διατάξεις, υπέχουν, ανεξάρτητα από
την ποινική, και πειθαρχική ευθύνη. Η πειθαρχική δίωξη
ασκείται από τον Υπουργό Οικονομικών.
β) Η παράβαση από τα ως άνω πρόσωπα των διατά-
ξεων του άρθρου 35 «Σύγκρουση συμφερόντων» του
ν. 4389/2016 και των σχετικών διατάξεων του παρόντος
Κανονισμού συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της
παρ. 4 του προαναφερθέντος άρθρου.
3.- α) Ο Διοικητής, ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβου-
λίου Διοίκησης και ο Εμπειρογνώμονας:
αα) Πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις αμερόληπτης κρί-
σης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Ιδιαίτερα
οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια ή διαδικασία
που συνιστά συμμετοχή σε λήψη απόφασης ή διατύπω-
ση γνώμης ή πρότασης, εφόσον:
i) η ικανοποίηση προσωπικού συμφέροντός τους συν-
δέεται με την έκβαση της υπόθεσης ή
ii) είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας,
κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε
έως και τέταρτου βαθμού, με κάποιον από τους ενδια-
φερομένους ή
iii) έχουν ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρό-
τητα με τους ενδιαφερομένους.
ββ) Οφείλουν να υπογράψουν σύμφωνο εμπιστευ-
τικότητας και δήλωση για τη μη ύπαρξη σύγκρουσης
συμφερόντων προτού αναλάβουν τα καθήκοντά τους.
γγ) Εφόσον είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, υπο-
χρεούνται σε δήλωση και έλεγχο της περιουσιακής τους
κατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3213/2003
(Α΄ 309), όπως εκάστοτε ισχύει, τόσο κατά τη διάρκεια
της θητείας τους όσο και για δύο (2) έτη μετά από τη
λήξη της θητείας τους και υπόκεινται σε κατά προτεραι-
ότητα έλεγχο από τη Γ΄ Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων
Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέμησης
της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστη-
ριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας
και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.
β) Οι διατάξεις των περιπτώσεων ε' και η' της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 61 του ν. 4342/2015 (Α' 143), που
ισχύουν για τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., εφαρμόζονται
αναλόγως και για τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης
και τον Εμπειρογνώμονα. Proslipsis.gr
Μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους εκπρο-
σωπεί το μέλος του Συμβουλίου, εφόσον εξετάζεται, δι-
ώκεται ή ενάγεται, κατόπιν έγγραφου αιτήματος αυτού,
χωρίς να αποκλείεται η εκπροσώπηση του διά ή μετά
πληρεξουσίου δικηγόρου.

Άρθρο 4
Λειτουργική Ανεξαρτησία -
Σχέσεις της Αρχής με τη Βουλή,
τον Υπουργό Οικονομικών,
Διοικητικές Αρχές
και λοιπούς Κυβερνητικούς Φορείς
Α.- 1.- α) Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκη-
σης, ο Διοικητής και ο Εμπειρογνώμονας απολαμβάνουν
προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων τους δεσμεύονται μόνο
από τον νόμο και τη συνείδησή τους και δεν υπόκεινται
σε ιεραρχικό έλεγχο ούτε σε διοικητική εποπτεία από
κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές ή άλλον
δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό.
β) Τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, συμπεριλαμ-
βανομένου του Προέδρου, καθώς και ο Διοικητής της
Αρχής, μετά από αίτημα διαρκούς ή άλλης Επιτροπής
της Βουλής, ή κατόπιν δικής τους πρωτοβουλίας, κατα-
θέτουν ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας
της Βουλής, σύμφωνα με το άρθρο 138Α σε συνδυασμό
με το άρθρο 41Α του Κανονισμού αυτής, σχετικά με θέ-
ματα που αφορούν στις αρμοδιότητες της Αρχής, κατά
λόγο αρμοδιότητας.
2.- α) Η Αρχή:
αα) δεν υπόκειται σε ιεραρχικό έλεγχο ή εποπτεία από
τον Υπουργό Οικονομικών,
ββ) υποβάλλει στον Πρόεδρο της Βουλής, κατά τα ορι-
ζόμενα στο άρθρο 138Α του Κανονισμού της Βουλής,
το στρατηγικό σχέδιό της, με το οποίο αποτυπώνεται η
μακροπρόθεσμη στρατηγική κατεύθυνση αυτής και το
οποίο περιλαμβάνει τους στρατηγικούς στόχους της, το
όραμα, την αποστολή και τις βασικές αξίες της,
γγ) σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον της ζητηθεί,
υποχρεούται να υποβάλλει στον Πρωθυπουργό, στον
Υπουργό Οικονομικών και στον Πρόεδρο της Βουλής,
ειδικές εκθέσεις κατά τη διάρκεια του έτους για θέματα
της αρμοδιότητάς της,
δδ) συντάσσει αναλυτική ετήσια έκθεση απολογισμού
των δραστηριοτήτων της για το προηγούμενο έτος και
προγραμματισμού για το επόμενο έτος. Στην έκθεση
απολογισμού παρουσιάζεται το έργο που επιτελέστηκε
και τα αποτελέσματα στους κρίσιμους τομείς δράσης
της, ενώ στον προγραμματισμό δραστηριοτήτων της
παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι στόχοι και δράσεις
παρέμβασης, οι οποίες εξειδικεύονται στο ετήσιο επι-
χειρησιακό σχέδιο. Δεν περιλαμβάνονται εξειδικευμένα
στοιχεία, η γνωστοποίηση των οποίων μπορεί να πα-
ρεμποδίσει την υλοποίηση του προγράμματος και την
επίτευξη των στόχων είσπραξης, ούτε στοιχεία που κα-
λύπτονται από το φορολογικό απόρρητο,
εε) παρέχει, υποχρεωτικά, στον Υπουργό Οικονομι-
κών, συγκεντρωτικά και αναλυτικά στοιχεία σε επίπεδο
Α.Φ.Μ. (μικροδεδομένα), στα πλαίσια της άσκησης των
αρμοδιοτήτων του, μετά από διαδικασία ψευδωνυμο-
ποίησής τους,
στστ) ενημερώνει περιοδικά τον Υπουργό Οικονομι-
κών, δια της υποβολής τριμηνιαίων εκθέσεων για τις δρα-
στηριότητές της και για θέματα που τυχόν ανακύπτουν
κατά τη λειτουργία και τη δράση της,
ζζ) διατυπώνει γνώμη, η οποία σε κάθε περίπτωση
δεν είναι δεσμευτική για τον Υπουργό Οικονομικών,
επί νομοθετικών διατάξεων για ζητήματα φορολογικής
και τελωνειακής πολιτικής, τις οποίες της γνωστοποιεί
ο Υπουργός πριν από την υποβολή τους προς ψήφιση
στη Βουλή και πριν από την εφαρμογή τους. Η ως άνω
γνώμη διατυπώνεται εντός της προθεσμίας που προ-
βλέπεται, κατά περίπτωση, στο δεύτερο ή στο τέταρτο
εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 4389/2016, όπως
εκάστοτε ισχύουν, αρχομένης από τον χρόνο που έλαβε
γνώση η Αρχή. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης
της προθεσμίας θεωρείται ότι η Αρχή έχει διατυπώσει
γνώμη σύμφωνη προς το περιεχόμενο των νομοθετικών
διατάξεων. Proslipsis.gr
Τα ως άνω εδάφια της παρούσας υποπερίπτωσης
εφαρμόζονται και για τη νομοθετική πρωτοβουλία
λοιπών Υπουργείων, όταν αυτή αφορά σε ζητήματα
εμπίπτοντα στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Αρχής. Στην
περίπτωση αυτή οι διατάξεις υποβάλλονται προς την
Αρχή για τη διατύπωση γνώμης μέσω του Υπουργού
Οικονομικών, τηρουμένης της ως άνω διαδικασίας,
ηη) πριν από την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων
και εγκυκλίων, που αφορούν εν γένει στην ερμηνεία και
στην εφαρμογή των διατάξεων της φορολογικής και τε-
λωνειακής νομοθεσίας και της νομοθεσίας που άπτεται
των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού
Χημείου του Κράτους, τις γνωστοποιεί στον Υπουργό
Οικονομικών για παροχή απόψεων, οι οποίες σε κάθε
περίπτωση δεν είναι δεσμευτικές για την Αρχή, σύμφω-
να με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 6 και 8 του
άρθρου 5 του ν. 4389/2016,
θθ) για τις κανονιστικές διοικητικές πράξεις της, κατά
παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 3 του
άρθρου 77 και της περίπτωσης ιβ' του άρθρου 20 του
ν. 4270/2014 (Α' 143), δεν χρειάζεται την σύμπραξη του
Υπουργού Οικονομικών, εφόσον η δαπάνη που προκα-
λείται από αυτές είναι εντός των ανώτατων ορίων δα-
πανών του προϋπολογισμού της ή του εκάστοτε ΜΠΔΣ.
Σε αντίθετη περίπτωση η παράλειψη σύμπραξης του
Υπουργού Οικονομικών συνιστά παραβίαση ουσιώδους
τύπου της διαδικασίας έκδοσης της πράξης και λόγο ακυ-
ρότητας αυτής,
ιι) δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της:
i) το στρατηγικό σχέδιο, το ετήσιο επιχειρησιακό σχέ-
διο και τις τυχόν αναθεωρήσεις τους, τους στόχους των
Υπηρεσιών και τους κρίσιμους δείκτες απόδοσης της φο-
ρολογικής διοίκησης, καθώς και τη μηνιαία εξέλιξη τους,
ii) τις μηνιαίες εκθέσεις για την εξέλιξη και τη διακύ-
μανση των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών δη-
μοσίων εσόδων,
iii) τις μηνιαίες οικονομικές αναφορές δαπανών, στα
πλαίσια εκτέλεσης του προϋπολογισμού της
και
ιαια) συνεργάζεται με τις διοικητικές αρχές που ασκούν
αρμοδιότητες σε συγκεκριμένους τομείς της εθνικής
οικονομίας και παρέχει τη συνδρομή της, εφόσον της
ζητηθεί, στις εν λόγω αρχές, στα πλαίσια άσκησης των
αρμοδιοτήτων της.
3.- Το Συμβούλιο Διοίκησης της Αρχής:
α) κατατάσσει τους δύο (2) επικρατέστερους υποψη-
φίους για τη θέση του Διοικητή αυτής με σειρά προτε-
ραιότητας, κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 15 του ν. 4389/2016 και υποβάλλει σχετική πρό-
ταση στον Υπουργό Οικονομικών και
β) κατά τα λοιπά, οι σχέσεις του Συμβουλίου Διοίκη-
σης με τη Βουλή, τον Υπουργό Οικονομικών, τις Διοι-
κητικές Αρχές και τους λοιπούς Κυβερνητικούς Φορείς
ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 5 και 9 του
ν. 4389/2016, καθώς και από τις διατάξεις άλλων άρθρων
του ίδιου νόμου.
4.- Ο Διοικητής της Αρχής:
α) υποβάλει στη Βουλή, για πληροφοριακούς λόγους,
το σχέδιο προϋπολογισμού της Αρχής που είχε υποβλη-
θεί στο Γ.Λ.Κ.,
β) εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών νομοθετικές
διατάξεις για ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο των
αρμοδιοτήτων της Αρχής,
γ) κατά τα λοιπά, οι σχέσεις του Διοικητή με τη Βου-
λή, τον Υπουργό Οικονομικών, τις Διοικητικές Αρχές και
τους λοιπούς Κυβερνητικούς Φορείς ρυθμίζονται από τις
διατάξεις των άρθρων 5 και 14 του ν. 4389/2016, καθώς
και από τις διατάξεις άλλων άρθρων του ίδιου νόμου.
Β.- 1.- Ο Υπουργός Οικονομικών:
α) Μπορεί να υποβάλει στρατηγικές προτάσεις και να
παρέχει στρατηγικές οδηγίες στην Αρχή σχετικά με τον
στρατηγικό σχεδιασμό για την υλοποίηση της κυβερ-
νητικής πολιτικής σε ζητήματα που άπτονται των αρμο-
διοτήτων της Αρχής και σε εξαιρετικές περιστάσεις. Οι
στρατηγικές οδηγίες και οι προτάσεις δεν μπορούν να
επεκταθούν σε οργανωτικά και λειτουργικά ζητήματα
της Αρχής ή σε θέματα του προσωπικού αυτής,
β) κατά τα λοιπά, οι σχέσεις του Υπουργού Οικονο-
μικών με την Αρχή ρυθμίζονται από τις διατάξεις του
άρθρου 5 του ν. 4389/2016, καθώς και από τις διατάξεις
άλλων άρθρων του ίδιου νόμου.
2.- Οι σχέσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, των Διοικη-
τικών Αρχών και των λοιπών Κυβερνητικών Φορέων με
την Αρχή ρυθμίζονται από τις διατάξεις του ν. 4389/2016.
Γ.- Η εν γένει νομική και δικαστική υποστήριξη των
υποθέσεων της Αρχής και το γνωμοδοτικό έργο διεξάγε-
ται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του Οργανισμού του (ν. 3086/2002,
Α΄ 324), κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 2 έως
5 του άρθρου 36 του ν. 4389/2016.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 5
Συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης
και εκλογή Προέδρου
1.- Σε κεντρικό κτίριο της Αρχής διατίθεται από τον
Διοικητή αυτής διακεκριμένος χώρος γραφείου στο
Συμβούλιο Διοίκησης, με την απαραίτητη υλικοτεχνι-
κή και ηλεκτρονική υποδομή, στον οποίο έχουν διαρκή
και ακώλυτη πρόσβαση και στεγάζονται αποκλειστικά
ο Πρόεδρος και τα μέλη αυτού. Στον ίδιο χώρο τηρού-
νται τα πρακτικά των συνεδριάσεων, φυλάσσεται οποιο-
δήποτε άλλο έγγραφο ή φάκελος ή στοιχείο σχετίζεται
με τη λειτουργία και την άσκηση αρμοδιοτήτων του
Συμβουλίου Διοίκησης και μελετάται και φυλάσσεται
οποιοδήποτε έγγραφο ή φάκελος ή στοιχείο κρίνονται
από τον Πρόεδρο ή μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης
απαραίτητα προς ενημέρωσή τους κατά την άσκηση των
αρμοδιοτήτων τους.
2.- Το Συμβούλιο Διοίκησης συνεδριάζει, μετά από
πρόσκληση του Προέδρου του, στο γραφείο του Συμ-
βουλίου Διοίκησης και, εφόσον αυτό δεν είναι διαθέσιμο,
σε χώρο συνεδριάσεως σε κεντρικό κτίριο της Αρχής,
τουλάχιστον μία (1) φορά τον μήνα τακτικώς και, εκτά-
κτως, όποτε απαιτείται. Στην ως άνω πρόσκληση ορίζε-
ται ο τόπος, η ημέρα και ο χρόνος της συνεδρίασης και
περιλαμβάνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο
Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης υποχρεούται να
συγκαλέσει συνεδρίαση, εκτάκτως, όποτε το ζητήσουν
δύο (2) μέλη.
3.- α) Το Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.), κατά την πρώτη
συνεδρίασή του, καθώς και σε κάθε περίπτωση αλλαγής
μέλους του, συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει τον Πρόε-
δρό του και ορίζει το μέλος το οποίο αναπληρώνει τον
Πρόεδρο, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του. Ο
αναπληρωτής Πρόεδρος ασκεί τις αρμοδιότητες και έχει
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Προέδρου.
β) Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου ή
μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης, κατά τα ορισθέντα
στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 4389/2016,
διορίζεται νέος Πρόεδρος ή μέλος, σύμφωνα με τη διαδι-
κασία του άρθρου 10 του ίδιου νόμου, εντός δύο μηνών
από την κένωση της θέσης, για το υπόλοιπο της θητείας.
Μέχρι τον διορισμό νέου Προέδρου ή μέλους, η λει-
τουργία του Συμβουλίου Διοίκησης δεν διακόπτεται. Για
το διάστημα μέχρι τον διορισμό νέου Προέδρου ορίζε-
ται αναπληρωτής αυτού από τα υπολειπόμενα μέλη με
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης. Proslipsis.gr
Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας για
το διορισμό νέου Προέδρου ή μέλους, κατά τα ορισθέ-
ντα στις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 11 του
ν. 4389/2016, η θητεία του απερχόμενου Προέδρου ή με-
λών παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τον διορισμό νέων.
Για τις συνεδριάσεις της υποπαραγράφου α' της πα-
ρούσας παραγράφου απαιτείται πλήρης απαρτία. Οι
σχετικές με τις υποπαραγράφους α' και β' της παρού-
σας παραγράφου ανωτέρω αποφάσεις αναρτώνται στο
διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως
6 του ν. 3861/2010 (Α΄ 112).
γ) Το Συμβούλιο Διοίκησης συνεδριάζει νόμιμα εφό-
σον παρίστανται τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του. Σε
κάθε περίπτωση για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η
παρουσία του Προέδρου ή, σε περίπτωση κωλύματος ή
απουσίας αυτού, του αναπληρωτή του.
δ) Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της
συνεδρίασης. Αν, κατά την πρώτη συνεδρίαση, διαπιστω-
θεί έλλειψη απαρτίας, το Συμβούλιο Διοίκησης καλείται
εκ νέου σε συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιείται το
νωρίτερο σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες, στον ίδιο τόπο
και με την ίδια ημερήσια διάταξη.
ε) Η νομιμότητα της σύνθεσης του Συμβουλίου Διοί-
κησης δεν επηρεάζεται από την τυχόν εναλλαγή των
μετεχόντων μελών σε διαδοχικές συνεδριάσεις.
4.- Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης:
α) Συμμετέχει ως εκ της ιδιότητός του, ο Διοικητής της
Αρχής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο οποίος εισηγείται στο
Συμβούλιο για όλα τα θέματα αρμοδιότητάς του.
Ο Διοικητής μπορεί, ανά συνεδρίαση, κατά την κρίση
του, να συνοδεύεται από Προϊστάμενο Γενικής Διεύ-
θυνσης ή/και Διεύθυνσης, και Τμήματος, καθώς και από
Υπεύθυνο Γραφείου ή/και από οποιοδήποτε άλλο μέλος
του προσωπικού της Αρχής, κατά το λόγο της αρμοδι-
ότητας εκάστου και ανάλογα με το θέμα συζήτησης, οι
οποίοι συνδράμουν αυτόν κατά την ανάπτυξη της εισή-
γησής του. Την παρουσία προσώπων του προηγούμενου
εδαφίου μπορεί να ζητά και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
Διοίκησης.
Ο Διοικητής ορίζει, ανά συνεδρίαση, Προϊστάμενο
Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, ανάλογα με το θέμα
συζήτησης, ο οποίος θα τον αναπληρώνει στα καθήκο-
ντα του εισηγητή, σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύ-
ματός του. Στις περιπτώσεις των υποπαραγράφων β' και
γ' της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου τον Διοικητή
αναπληρώνει στα καθήκοντα του εισηγητή Προϊστάμε-
νος Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, κατά το λόγο της
αρμοδιότητάς τους, ανάλογα με το θέμα συζήτησης.
β) Δύναται να συμμετέχει ο Εμπειρογνώμονας, χωρίς
δικαίωμα ψήφου, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο
της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν.4389/2016.
5.- α) Η ημερήσια διάταξη συντάσσεται από τον Πρόε-
δρο, ο οποίος λαμβάνει προς τούτο υπόψη του τις από-
ψεις που τυχόν διατυπώνονται από τον Διοικητή και από
τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης. Proslipsis.gr
β) Αντικείμενο των συνεδριάσεων (τακτικών ή έκτα-
κτων) είναι μόνο τα θέματα που περιλαμβάνονται στην
ημερήσια διάταξη. Κατ εξαίρεση, μπορούν να συζητηθούν
και θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διά-
ταξη, εφ' όσον είναι παρόντα όλα τα μέλη του Συμβουλίου
Διοίκησης και συμφωνούν για τη συζήτησή τους.
γ) Η πρόσκληση, με την ημερήσια διάταξη, γνωστο-
ποιείται, τέσσερις (4) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση,
εγγράφως, από τον γραμματέα στα μέλη του Συμβουλί-
ου Διοίκησης και στον Διοικητή, κατόπιν αιτήματος του
τελευταίου. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου
μπορεί να συντμηθεί, σε περίπτωση κατεπείγοντος, με
απόφαση του Προέδρου, εφ' όσον έχουν συναινέσει,
με τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό μήνυ-
μά τους προς τον γραμματέα του Συμβουλίου, τρία (3)
τουλάχιστον μέλη του, κατόπιν αιτήματος ή συναίνεσης
του Διοικητή.
Η πρόσκληση μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε πρό-
σφορο τρόπο και ιδίως, διαζευκτικά ή σωρευτικά, με
τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό μήνυμα ή
άλλο μέσο.
Ο Πρόεδρος μεριμνά, μέσω του γραμματέα, ώστε πριν
από την αποστολή της ημερήσιας διάταξης τα μέλη του
Συμβουλίου Διοίκησης να έχουν ενημερωθεί για οποιο-
δήποτε εισηγητικό σημείωμα, στοιχείο ή φάκελο αφορά
στα θέματα της εν λόγω ημερήσιας διάταξης.
Η πρόσκληση κοινοποιείται και στον Εμπειρογνώμονα
εντός των αναφερομένων ανωτέρω προθεσμιών.
Πρόσκληση των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης και
του Διοικητή δεν απαιτείται, όταν:
αα) Οι συνεδριάσεις γίνονται σε τακτές ημερομηνίες,
που έχουν οριστεί με απόφαση του Προέδρου, και έχουν
γνωστοποιηθεί στα μέλη και στον Διοικητή.
ββ) Η συνεδρίαση έχει προσδιοριστεί για συγκεκρι-
μένη ημερομηνία, μετά από ομόφωνη απόφαση των
παρόντων μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, η οποία
λαμβάνεται στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση, πα-
ρουσία και του Διοικητή, κατά την οποία καθορίζεται και
η ημερήσια διάταξη. Στην περίπτωση του προηγούμενου
εδαφίου απαιτείται, όμως, η πρόσκληση των απόντων
μελών και είναι αναγκαία η τήρηση προθεσμίας τουλά-
χιστον εικοσιτεσσάρων (24) ωρών.
γγ) Μέλος αυτού έχει δηλώσει, πριν από τη συνεδρί-
αση, κώλυμα συμμετοχής του σε αυτήν ή σε συνεδριά-
σεις που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης
χρονικής περιόδου.
δ) Τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης οφείλουν να
ενημερώνουν εγκαίρως τον γραμματέα αυτού για τυχόν
κώλυμά τους να παρασταθούν στην εκάστοτε συνεδρί-
αση.
ε) Αν δεν έγινε πρόσκληση ή αυτή είχε πλημμέλειες, το
Συμβούλιο Διοίκησης συνεδριάζει νομίμως αν το μέλος
ή τα μέλη στα οποία αφορά η έλλειψη πρόσκλησης ή η
πλημμέλεια αυτής είναι παρόντα και δεν αντιλέγουν για
την πραγματοποίηση της συνεδρίασης.
στ) Αν κατά τη συνεδρίαση απουσιάσει μέλος, το οποίο
δεν είχε προσκληθεί ή δεν είχε προσκληθεί νόμιμα, χωρίς
να συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις για τις οποίες
δεν απαιτείται πρόσκληση, η συνεδρίαση ματαιώνεται.
ζ) Ο Πρόεδρος, κατά τη συζήτηση ειδικών θεμάτων,
εκτός από μέλη του προσωπικού της Αρχής, δύναται να
καλεί να παραστούν σε συνεδρίαση ή σε μέρος αυτής και
τρίτοι, εκπρόσωποι του Δημοσίου ή αλλοδαπών αρχών,
δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων και επαγγελματικών ορ-
γανώσεων, καθώς και εμπειρογνώμονες, οι οποίοι απο-
χωρούν πριν από την έναρξη της συζήτησης του θέματος
μεταξύ των μελών. Στην περίπτωση κατά την οποία ο
Διοικητής συνοδεύεται από μέλη του προσωπικού της
Αρχής, τα πρόσωπα αυτά αποχωρούν πριν από την έναρ-
ξη της συζήτησης του θέματος μεταξύ των μελών.
η) Η συζήτηση αρχίζει με την εισήγηση του Διοικητή
επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Στη συνέχεια,
τα τυχόν παριστάμενα πρόσωπα αφού απαντήσουν στις
ερωτήσεις τις οποίες απευθύνουν σ’ αυτά ο Πρόεδρος
και τα μέλη, αποχωρούν από τη συνεδρίαση. Ακολου-
θεί η συζήτηση, η οποία διεξάγεται μόνο μεταξύ των
μελών, του Διοικητή και του Εμπειρογνώμονα, εφ' όσον
παρίσταται, κατά τη σειρά που δίνει σ' αυτούς το λόγο
ο Πρόεδρος. Proslipsis.gr
θ) Οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης είναι μυ-
στικές, εκτός αν άλλως αποφασιστεί από το Συμβούλιο
Διοίκησης για συγκεκριμένο ζήτημα με αιτιολογημένη
απόφαση. Η κατά τη συζήτηση παρουσία άλλων προσώ-
πων, πλην των μελών, του Διοικητή και του γραμματέα
του Συμβουλίου Διοίκησης, καθώς και του Εμπειρογνώ-
μονα δεν επιτρέπεται.
ι) Ο Πρόεδρος του Σ.Δ. κηρύσσει την έναρξη και τη
λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει αυτές και φροντίζει
για την εφαρμογή του νόμου και την εύρυθμη λειτουργία
του Συμβουλίου Διοίκησης.
ια) Το Συμβούλιο Διοίκησης είναι δυνατό να συνεδριά-
ζει και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη),
για την οποία γίνεται μνεία στα οικεία πρακτικά, εφαρ-
μοζομένων των προβλεπομένων στην εκάστοτε σχετική
απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
6.- α) Χρέη γραμματέα του Συμβουλίου Διοίκησης
ασκεί μέλος του προσωπικού της Αρχής, το οποίο ορί-
ζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Συμ-
βουλίου, ενώ με όμοια απόφαση τα ανωτέρω πρόσωπα
αντικαθίστανται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το
Συμβούλιο Διοίκησης δύναται να ζητά τη γνώμη του
Διοικητή για το πρόσωπο του γραμματέα και του ανα-
πληρωτή αυτού, οι οποίοι αποδέχονται με δήλωσή τους
τα συγκεκριμένα καθήκοντα.
β) Ο γραμματέας είναι υπεύθυνος για τη λήψη και τη
διαχείριση των εγγράφων, των φακέλων και στοιχείων,
που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου
1 του παρόντος άρθρου και για τη διάθεσή τους στον
Πρόεδρο και στα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης.
7.- α) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Δι-
οίκησης της Αρχής, ο Διοικητής αυτής και ο Εμπειρο-
γνώμονας οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια ή
διαδικασία που συνιστά συμμετοχή σε λήψη απόφασης
ή διατύπωση γνώμης ή πρότασης, εφόσον συντρέχουν
οι λόγοι που αναφέρονται στην υποπερίπτωση αα' της
περ. α' της υποπαρ. 3 της παρ. Γ' του άρθρου 3 της πα-
ρούσας απόφασης.
β) Όταν θέμα συζήτησης, ενώπιον του Συμβουλίου
Διοίκησης, άπτεται των ιδιωτικών ή προσωπικών συμ-
φερόντων του Διοικητή, του Προέδρου ή άλλου μέλους
του Συμβουλίου Διοίκησης ή του Εμπειρογνώμονα, το
πρόσωπο αυτό υποχρεούται να προβεί σε δήλωση, σχε-
τικά με το λόγο που επιβάλλει την αποχή του κατά την
έναρξη της συζήτησης, να μη συμμετάσχει στη συζήτηση
και στη σχετική απόφαση και δεν προσμετράται για τον
υπολογισμό απαρτίας.
Η δήλωση αποχής υποβάλλεται στον Πρόεδρο του
Συμβουλίου Διοίκησης, εγγράφως ή προφορικά, κατα-
χωρείται στα πρακτικά και πρέπει να περιέχει κατά τρόπο
σαφή και ορισμένο τον λόγο που επιβάλλει την αποχή.
Στις περιπτώσεις αυτές το Συμβούλιο Διοίκησης απο-
φαίνεται άμεσα, κατά το δυνατόν κατά την ίδια συνεδρί-
αση, εάν πράγματι συντρέχει τέτοια περίπτωση, χωρίς
τη συμμετοχή εκείνου ο οποίος υπέβαλε τη δήλωση.
Σε περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι υπάρχει
περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων στο πρόσωπο
περισσότερων μελών, το Συμβούλιο Διοίκησης βρίσκε-
ται σε απαρτία και αποφασίζει νόμιμα μετά λοιπά, μη
κωλυόμενα, μέλη.
γ) Αίτηση εξαίρεσης του Διοικητή, του Προέδρου ή
άλλου μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης ή του Εμπει-
ρογνώμονα μπορούν να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι
σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ενώπιον του Συμβου-
λίου Διοίκησης. Η αίτηση εξαίρεσης είναι έγγραφη, υπο-
βάλλεται στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης και
το Σ.Δ. αποφαίνεται, άμεσα, κατά το δυνατόν κατά την
πρώτη συνεδρίαση.
Η αίτηση εξαίρεσης υποβάλλεται από το ενδιαφερόμε-
νο μέρος, αυτοπροσώπως ή από πληρεξούσιο με ειδική
πληρεξουσιότητα, πρέπει δε να περιέχει, κατά τρόπο
σαφή και ορισμένο, τους λόγους εξαίρεσης που τη θε-
μελιώνουν ή τους τυχόν συγκεκριμένους πραγματικούς
λόγους που δημιουργούν αμφιβολία ως προς την αντι-
κειμενική άσκηση των καθηκόντων μέλους του Συμβου-
λίου Διοίκησης ή του Διοικητή ή του Εμπειρογνώμονα.
Η εξαίρεση των προσώπων που αναφέρονται στο
πρώτο εδάφιο της παρούσας υποπαραγράφου μπορεί
να διατάσσεται από το Συμβούλιο Διοίκησης και αυτε-
παγγέλτως. Η διαδικασία της αυτεπάγγελτης εξαίρεσης
αναστέλλεται, εφόσον υποβληθεί στο Συμβούλιο Διοί-
κησης δήλωση αποχής ή αίτηση εξαίρεσης από το ίδιο
ως άνω πρόσωπο και ληφθεί επ' αυτών απόφαση.
δ) Αν συμπέσει δήλωση αποχής και αίτηση εξαίρεσης για
το ίδιο πρόσωπο, πρώτη εξετάζεται η δήλωση αποχής. Αν
η δήλωση αποχής γίνει δεκτή, η αίτηση εξαίρεσης τίθεται
στο αρχείο με πράξη του Προέδρου. Αν η δήλωση αποχής
δεν γίνει δεκτή, εξετάζεται και η αίτηση εξαίρεσης.
ε) Η εξαίρεση λόγω σύγκρουσης συμφερόντων μπορεί
να αφορά μέχρι δύο (2) μόνο μέλη του Συμβουλίου Διοί-
κησης. Σε περίπτωση που η εξαίρεση αφορά στον Πρόε-
δρο και στον αναπληρωτή του, ορίζεται με απόφαση του
Συμβουλίου Διοίκησης αναπληρωτής του Προέδρου από
τα υπολειπόμενα μέλη του Συμβουλίου, σύμφωνα με τη
διαδικασία του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου
12 του ν. 4389/2016.
8.- Κατά τα λοιπά, σε ότι αφορά στη σύγκρουση συμ-
φερόντων και στην αμεροληψία του Προέδρου και των
μελών του Σ.Δ. της Αρχής, του Διοικητή αυτής και του
Εμπειρογνώμονα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρ-
θρου 7 του ν. 2690/1999.

Άρθρο 6
Λήψη αποφάσεων και πρακτικά συνεδριάσεων
του Συμβουλίου Διοίκησης
1.- Η διάσκεψη για τη λήψη απόφασης ή τη διατύπωση
γνώμης ή πρότασης γίνεται, είτε αμέσως μετά από τη
συζήτηση, είτε σε χρόνο που ορίζει ο Πρόεδρος και λαμ-
βάνεται ή διατυπώνεται, αντίστοιχα, με απόλυτη πλειο-
ψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφί-
ας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή σε περίπτωση
κωλύματος ή απουσίας αυτού η ψήφος του αναπληρωτή
του. Το μέλος που απέχει από την ψηφοφορία ή δίδει
λευκή ψήφο θεωρείται απόν.
2.- Αν η συζήτηση της υπόθεσης διαρκεί περισσότερες
από μία συνεδριάσεις, η απόφαση λαμβάνεται από τα
μέλη που μετέχουν στην τελευταία συνεδρίαση.
3.- Η ψηφοφορία είναι φανερή, εκτός από περιπτώσεις
αποφάσεων που αφορούν σε κωλύματα ή σε ασυμβίβα-
στα μελών της Αρχής, που είναι μυστική. Η ψηφοφορία
αρχίζει κατά σειρά από το νεότερο στο αρχαιότερο μέ-
λος. Τη σειρά στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφί-
ου καθορίζει η πράξη διορισμού των μελών. Ο Πρόεδρος
ψηφίζει πάντοτε τελευταίος.
4.- Για κάθε μία από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου
Διοίκησης συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο μνημονεύο-
νται, ιδίως, η βεβαίωση ότι υπήρξε κλήτευση, τα ονόματα
και η ιδιότητα των παριστάμενων μελών του Συμβουλίου
Διοίκησης και ο τρόπος της συμμετοχής σε αυτή, τα ονό-
ματα των λοιπών παρισταμένων, ο τόπος και ο χρόνος
της συνεδρίασης, το σημείο κατά το οποίο αποχώρησαν
οι λοιποί παριστάμενοι, τα θέματα που συζητήθηκαν,
συνοπτική, αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενο
της εισήγησης, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και η
απόφαση που λήφθηκε ή η γνώμη που διατυπώθηκε.
5.- Στο πρακτικό καταχωρίζονται οι γνώμες και τα ονό-
ματα των μελών που μειοψήφησαν. Αν πρόκειται για συ-
νεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης προς διατύπωση
απλής γνώμης ή πρότασης στο οικείο πρακτικό κατα-
χωρίζονται υποχρεωτικώς όλες οι επί μέρους γνώμες ή
προτάσεις που διατυπώθηκαν και τέθηκαν σε ψηφοφορία.
6.- α) Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συμβουλίου
Διοίκησης τηρούνται από τον γραμματέα, υπογράφονται
από τον Πρόεδρο και από όλα τα συμμετέχοντα σε αυτές
μέλη, το συντομότερο δυνατόν και όχι πέραν του τριμή-
νου από την ημερομηνία συνεδρίασης κατά την οποία
λήφθηκε η απόφαση. Proslipsis.gr
β) Έως την καθαρογραφή των πρακτικών μπορεί
να χορηγείται στην οικεία υπηρεσία βεβαίωση για τις
γνώμες - αποφάσεις, προτάσεις, η οποία υπογράφεται
από τον Πρόεδρο. Βάσει της βεβαίωσης αυτής μπορεί
να πραγματοποιούνται από τον Διοικητή και τα όργανα
της Αρχής οι απαιτούμενες περαιτέρω ενέργειες για την
εκτέλεση των αποφάσεων του Συμβουλίου Διοίκησης.
γ) Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης μπορεί να
χαρακτηρίζονται ως απόρρητα πρακτικά ή εισηγήσεις,
εφόσον, κατά την αιτιολογημένη κρίση αυτού, συντρέ-
χουν λόγοι οι οποίοι το επιβάλλουν.

Άρθρο 7
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α'
«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων» του
Μέρους πρώτου του ν. 4389/2016, κάθε άλλη γενική ή
ειδική διάταξη, που αφορά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δη-
μοσίων Εσόδων και ο Οργανισμός αυτής και ως προς τη
λειτουργία του Συμβουλίου Διοίκησης εφαρμόζονται συ-
μπληρωματικά των διατάξεων της παρούσας απόφασης,
κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στον ν. 4389/2016, οι
διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α' 45), όπως ισχύει.

Άρθρο 8
Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεώς
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2017

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved