ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
H εξεταστέα ύλη για απόκτηση άδειας χειριστή υπερελαφρών αθλητικών μηχανών

Αθήνα 9.5.2017, 23:59

Την εξεταστέα ύλη για τη διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων για την απόκτηση αδείας χειριστή Υπερελαφρών Αθλητικών Μηχανών (ΥΠΑΜ), καθορίζει με απόφασή του ο Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

H απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β' 1086/2017).

* Ακολουθεί η απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. ΥΠΑ/Δ2/Δ/23038/9309 (4)
Εξεταστέα ύλη για τη διεξαγωγή γραπτών εξετά-
σεων στην ΣΠΟΑ για την απόκτηση αδείας χειρι-
στή Υπερελαφρών Αθλητικών Μηχανών (ΥΠΑΜ).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 714/1970 «περί ιδρύσεως Διευ-
θύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συ-
γκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αε-
ροπορίας» (ΦΕΚ Α/238), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του π.δ. 56/1989 «Οργανισμός της Υπη-
ρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α/28), όπως αυτός
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.
3. Το ν. 3913/2011 περί «Αναδιοργάνωσης της Υπη-
ρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ/Α/18/17-02-2011),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων κ.λπ.» (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015).
5. Τις διατάξεις του ν. 1815/1988 «Κύρωση του Κώδικα
Αεροπορικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α/250/11-11-1988).
6. Τις διατάξεις του ν.δ. 1127/72 «Περί Ιδιωτικής Αε-
ροπορίας». Proslipsis.gr
7. Το ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός
Αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/121/17-6-1999).
8. Τη με αρ. 2105/2014 απόφαση του Υπουργού Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων «Μεταβίβαση αρμοδι-
οτήτων και δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουρ-
γού” στους Διοικητή, Υποδιοικητές, Γεν. Διευθυντές και
λοιπούς Προϊστάμενους Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ»
(ΦΕΚ 2230/Β/14-8-2014).
9. Τις διατάξεις του Κανονισμού Υπερελαφρών Πτητι-
κών Αθλητικών Μηχανών (ΦΕΚ Β/1360/2-9-2010), απο-
φασίζουμε:
1. Ορίζουμε την εξεταστέα ύλη για την απόκτηση
άδειας χειριστή Υπερελαφρών Αθλητικών Μηχανών
(ΥΠΑΜ) ως εξής:
ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ
Γη: Διευθύνσεις επί της Γης. Προσδιορισμός θέσης επί
της Γης. Απόσταση επί της Γης. Κύκλοι της Γης. Γεωγρα-
φικό πλάτος - Γεωγραφικό μήκος.
Ταχύτητα: Διεύθυνση και ταχύτητα. Πορεία. Αληθής
ταχύτητα αέρα ΑΤΑ (TAS). Στοιχεία ανέμου. Ταχύτητα
εδάφους. Ανυσματικό τρίγωνο ταχυτήτων. Ορισμοί.
Διεθνής τυπική ατμόσφαιρα (ISA) του ICAO: Στατική
πίεση. Δυναμική πίεση. Πυκνότητα του αέρα. Ολική πί-
εση. Ενδεικνυόμενη ταχύτητα αέρα (ΕΤΑ). Διορθωμένη
ταχύτητα αέρα (ΔΤΑ). Διαφοροποίηση της ΑΤΑ με το
ύψος. Ορολογία. Συντομογραφίες.
Διεύθυνση: Γήινο Μαγνητικό πεδίο. Απόκλιση. Πα-
ρεκτροπή. Κάρτα παρεκτροπών πυξίδας. Συσχετισμός
αληθών, μαγνητικών, και πορειών πυξίδας. Σχετική δι-
όπτευση.
Ναυτιλιακός Αναγωγέας: Χρήση του Ανεμολογίου.
Μέθοδος Α διαφορές της μεθόδου Β. Υπολογιστής του
Ναυτιλιακού Αναγωγέα. Κυκλικός περιστρεφόμενος κα-
νόνας. Προβλήματα ταχύτητας, απόστασης και χρόνου.
Προβλήματα κατανάλωσης καυσίμων. Προβλήματα
εκτός ίχνους. Θερμοκρασίες. Αποστάσεις. Αντιστοιχίες
μονάδων μήκους και βάρους.
Ναυτιλία καθ' ύψος: Αληθές ύψος. Ύψος πίεσης. Βα-
ρομετρική πίεση. QNH. Σχετικό ύψος QFE. Διαδικασίες
ρύθμισης υψομέτρου για πτήσεις ταξιδιού. Ύψος πυκνό-
τητας. Proslipsis.gr
Χρόνος: Η κίνηση της Γης. Μέτρηση και έκφραση του
χρόνου. Η σχέση γεωγραφικού μήκους και χρόνου. Τόξο-
Χρόνος. Μέσος τοπικός χρόνος (LMT). Μέσος χρόνος
Greenwich (UTC). Χρόνος ατράκτου.
Χάρτες VFR 1:500.000, 1:1.000.000: Τεχνικά χαρακτη-
ριστικά στον 1: 500.000 χάρτη. Μέτρηση διοπτεύσεων
στους χάρτες.
Επιλογή διαδρομής και προετοιμασία χάρτη: Διάφοροι
κίνδυνοι, σημεία ελέγχου, εναλλακτικά αεροδρόμια. Συ-
μπλήρωση σχεδίου πτήσης. Χρήση των γραμμών θέσης
για έλεγχο της ταχύτητας εδάφους. Μέθοδοι υπολογι-
σμού της γωνίας διόρθωσης ίχνους. Κανόνας 1 προς 60.
Αβεβαιότητα θέσης ή χαμένος. Διαδικασία όταν χαθείτε.
VFR: Διαδρομές σε τερματικές περιοχές.
ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
Οι δυνάμεις που ενεργούν σε ένα αεροπλάνο:
Αεροτομή, άντωση
Οπισθέλκουσα
Ώση από την έλικα
Ευστάθεια
Πτερύγια καμπυλότητας
Ευθεία οριζόντια πτήση
Δυνάμεις κατά την στροφή
Απώλεια στήριξης
Όργανα πίεσης
Μαγνητική πυξίδα
Επιδόσεις απογείωσης - προσγείωσης
ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Δυνάμεις που ενεργούν σε ένα αεροπλάνο: Βάρος.
Αεροτομή - Άντωση. Ροή του αέρα γύρω από την αερο-
τομή, Αεροδυναμική Ροή - Τυρβώδης ροή. Θεώρημα του
Bernouli και η αεροτομή. Κέντρο πίεσης (ΚΠ). Άντωση και
απώλεια στήριξης σε μία τυπική πτέρυγα. Οπισθέλκου-
σα, είδη οπισθέλκουσας - ολική οπισθέλκουσα. Λόγος
άντωσης - οπισθέλκουσας (Lift /Drag - L/D).
Έλικα: Έλικες σταθερού βήματος και μεταβλητού βή-
ματος. Επίδραση της έλικας στην απογείωση.
Ευστάθεια: Ισορροπία στην ευθεία οριζόντια πτήση.
Ροπές πρόνευσης. Ουραίο πτέρωμα. Ευστάθεια. Οι τρεις
άξονες περιστροφής. Διαμήκης ευστάθεια. Πορειακή
ευστάθεια - Εγκάρσια ευστάθεια.
Πηδάλια: Συνδυασμός πηδαλίων. Δραστικότητα πηδα-
λίων. Αντισταθμιστικά πτερύγια. Πτερύγια καμπυλότη-
τας. Βασικά είδη υπεραντωτικών διατάξεων. Αερόφρενα.
Δυνάμεις κατά τη στροφή: Συντελεστής φόρτου στη
στροφή. Ώση κατά τη στροφή. Απώλεια στήριξης στη
στροφή. Απώλεια στήριξης. Αναγνώριση της απώλειας
στήριξης, επαναφορά από την απώλεια στήριξης. Γωνία
και ταχύτητα απώλειας στήριξης.
Σκάφος: Τα μέρη του αεροπλάνου. Άτρακτος, πτέρυ-
γες, ουραίο πτέρωμα. Πηδάλια ελέγχου, σύστημα προ-
σγείωσης. Προωθητικό σύστημα. Πρόσδεση - ασφάλιση.
Σύστημα προσγείωσης, τροχοί, φρένα. Όργανα: όργανα
πίεσης - γυροσκοπικά όργανα - μαγνητικά όργανα. Πι-
τοστατικό σύστημα.
Πλοϊμότητα: Πιστοποιητικό τύπου - Πιστοποιητικό νη-
ολόγησης - Πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας (ΠΙΠ).
Εγχειρίδιο πτήσης. Το πρόγραμμα συντήρησης. Η κα-
θημερινή προ - πτήσης επιθεώρηση.
Περιορισμοί του σκάφους: Περιορισμοί βάρους. Πε-
ριορισμοί ταχύτητας. Πτήση σε αναταράξεις. Βάρος και
ζύγιση. Η επίδραση της θέσης του Κ.Β. στο χειρισμό του
αεροπλάνου.
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
Η ατμόσφαιρα της Γης: Τα στρώματα της ατμόσφαιρας.
Ιδιότητες της ατμόσφαιρας. Ο νόμος των τελείων αερίων.
Διεθνής πρότυπη ατμόσφαιρα (ISA).
Ενέργεια και θερμοκρασία: Θερμότητα και θερμοκρα-
σία. Ηλιακή και γήινη ακτινοβολία. Μεταβολές θερμο-
κρασίας. Κλίμακες. Proslipsis.gr
Ατμοσφαιρική πίεση: Βαρομετρική πίεση και χάρτες
επιφανείας. Χάρτες ανώτερης ατμόσφαιρας (Constant
pressure charts).Υψομετρία αεροσκαφών.
Πυκνότητα - Υγρασία: Πυκνότητα ατμοσφαιρικού
αέρα. Υγρασία ατμοσφαιρικού αέρα. Χαρακτηριστικά
της υγρασίας.
Καταστάσεις ισορροπίας: Αδιαβατική μεταβολή. Ευ-
στάθεια και Αστάθεια. Χαρακτηριστικά ευσταθούς και
ασταθούς αέρα.
Νέφη: Σχηματισμός νεφών. Ταξινόμηση των νεφών.
Νεφοκάλυψη. Βάση νεφών. Οροφή. Ίχνη συμπύκνωσης.
Υετός και συμπυκνώσεις μικρής κλίμακας: Μορφές υε-
τού. Ένταση και διάρκεια υετού. Συμπυκνώσεις μικρής
κλίμακας πάνω στο έδαφος.
Άνεμος: Χαρακτηριστικά του ανέμου. Γεωστροφικός
άνεμος (geostrophic wind). Άνεμος βαροβαθμίδας
(gradient wind). Ημερήσιοι άνεμοι. Τοπικοί άνεμοι.
Ορατότητα και ομίχλη: Ομίχλη.
Παγοποίηση: Είδη παγοποίησης. Εξωτερική παγοποί-
ηση ή παγοποίηση δομής. Εσωτερική παγοποίηση. Η
παγοποίηση από επιχειρησιακής πλευράς.
Καταιγίδα: Η εξέλιξη μιας καταιγίδας. Τύποι καταιγίδων.
Γραμμή λαίλαπας (squall line). Ατμοσφαιρικός ηλεκτρι-
σμός.
Αέριες μάζες: Αέριες μάζες. Μετωπικές επιφάνειες-
μέτωπα.
Μετεωρολογικά τηλεγραφήματα και εκπομπές μετεω-
ρολογικών πληροφοριών: Μετεωρολογικά τηλεγραφή-
ματα. Εκπομπές μετεωρολογικών πληροφοριών.
Αναταράξεις (Turbulence): Θερμικές αναταράξεις. Μη-
χανικές αναταράξεις.
Ορογραφικές αναταράξεις. Διατρητικός άνεμος (wind
shear). Αναταράξεις σε αιθρία (Clear Air Turbulence, C.A.T.).
Αεροδίνες ή δίνες ακροπτερύγιου (Wake turbulence).
Χάρτες σημαντικού καιρού.
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΕΔΙΩΝ
ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (ΝΟΜΟ-
ΘΕΣΙΑ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΕΡΟΣ)
Κανόνες εναερίου κυκλοφορίας
Αεροδρόμια
Διαδικασίες ρύθμισης υψομέτρου
Εναέριος χώρος
Υπηρεσίες εναερίου κυκλοφορίας
Κανόνες πτήσης εξ όψεως
Σήματα κινδύνου, εκτάκτου ανάγκης
Αεροπορικά ατυχήματα
Κανόνες τεχνικής εκμετάλλευσης Ελληνικών ιδιωτικών
αεροσκαφών
ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
Νόσος αποσυμπίεσης στον αέρα
Υποξεία και πτήση
Υπεραερισμός και πτήση
Απώλεια προσανατολισμού και οπτικές παραισθήσεις
Απώλεια προσανατολισμού και λαβυρινθικές παραι-
σθήσεις
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΥΠΑΜ
Βασικές αρχές του εμβολοφόρου κινητήρα: Τετρά-
χρονος κινητήρας. Δίχρονος κινητήρας. Συμπίεση κινη-
τήρα. Εκκινητήρας. Η χρήση του διακόπτη ανάφλεξης.
Το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων. Απώλεια κινητήρα
κατά την πτήση. Φωτιά στον κινητήρα κατά την πτήση.
Ο Αναμικτήρας. Πλούσια και φτωχά μίγματα. Μη φυσι-
ολογική ανάφλεξη. Παγοποίηση του αναμικτήρα. Φωτιά
στον κινητήρα κατά την εκκίνηση.
Σύστημα καυσίμου: Περιγραφή. Έλεγχος καυσίμου.
Διαχείριση καυσίμου.
Σύστημα λίπανσης: Περιγραφή. Αλλαγές λαδιού.
Δυσλειτουργίες του συστήματος λίπανσης.
Σύστημα ψύξης: Περιγραφή.
Ηλεκτρικό σύστημα: Ο κεντρικός διακόπτης. Ηλεκτρι-
κές ανωμαλίες. Τυπικά ηλεκτρικά συστήματα.
ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
Πρακτικά μαθήματα
Βασική φρασεολογία
2. Η διαδικασία των εξετάσεων των υποψηφίων χειρι-
στών Υπερελαφρών Αθλητικών Μηχανών (ΥΠΑΜ) έχει
ως εξής:
α) Οι υποψήφιοι χειριστές των ΥΠΑΜ που έχουν ολο-
κληρώσει τον κύκλο της θεωρητικής εκπαίδευσής τους
καταθέτουν στο Τμήμα Ιδιωτικής Αεροπορίας (Δ) της Δι-
εύθυνσης Πτητικών Προτύπων (Δ2) αίτηση συμμετοχής
στις εξετάσεις, αντίγραφο ταυτότητας και το προβλεπό-
μενο παράβολο, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην
ανακοίνωση των εξετάσεων της ΣΠΟΑ. Το Εκπαιδευτικό
Κέντρο ΥΠΑΜ που ολοκλήρωσαν τη θεωρητική τους
εκπαίδευση αποστέλλει σχετική βεβαίωση. Οι υποψή-
φιοι χειριστές των ΥΠΑΜ για επανεξέταση, καταθέτουν
την αίτησή τους στην ΣΠΟΑ μαζί με το προβλεπόμενο
παράβολο. Proslipsis.gr
β) Η Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ) της ΥΠΑ
επιλέγει 50 ερωτήσεις από το ισχύον ερωτηματολόγιο
ΥΠΑΜ, ως εξής:
1. Αεροναυτιλία: 6 ερωτήσεις
2. Αεροδυναμική - Γενικές Τεχνικές Γνώσεις: 6 ερωτήσεις
3. Μετεωρολογία: 8 ερωτήσεις
4. Νομοθεσία - Κανόνες αέρος: 9 ερωτήσεις
5. Ανθρώπινες Δυνατότητες: 11 ερωτήσεις
6. Μηχανολογία κινητήρων ΥΠΑΜ: 5 ερωτήσεις
7. Φρασεολογία -Ραδιοτηλεφωνία: 5 ερωτήσεις.
γ) Κάθε σωστή απάντηση παίρνει δύο (2) βαθμούς.
Επιτυχόντες στις εξετάσεις θεωρούνται όσοι έχουν συ-
γκεντρώσει βαθμολογία τουλάχιστον 75.
δ) Η ΣΠΟΑ αφού συλλέξει τα γραπτά υποψηφίων,
προβαίνει στη βαθμολογία και ανακοινώνει τα αποτε-
λέσματα.
ε) Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι υπο-
ψήφιοι χειριστές έχουν δικαίωμα να υποβάλουν, εντός
προθεσμίας που θα αναφέρεται στην προκήρυξη, έν-
σταση που εξετάζεται από την ΣΠΟΑ. Εάν υποβληθεί
ένσταση γίνεται αναθεώρηση των αποτελεσμάτων και
ανακοινώνεται η νέα βαθμολογία έστω και αν δεν δια-
φέρει από την παλαιά.
στ) Σε περίπτωση αποτυχίας ο υποψήφιος δύναται να
λάβει μέρος και στις επόμενες εξεταστικές περιόδους.
ζ) Τα οριστικά αποτελέσματα των εξετάσεων διαβιβά-
ζονται προς ενημέρωση από την ΣΠΟΑ στη Διεύθυνση
Πτητικών Προτύπων, Τμήμα Ιδιωτικής Αεροπορίας (Δ2/Δ).
η) Τα αποτελέσματα ισχύουν έως και δύο (2) έτη από
την έκδοσή τους.
θ) Βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής στις γραπτές εξε-
τάσεις για την απόκτηση άδειας χειριστή ΥΠΑΜ λαμβά-
νουν οι υποψήφιοι χειριστές ΥΠΑΜ εντός των δύο (2)
ετών, από την ΣΠΟΑ κατόπιν αίτησής τους.
3. Η υπ’ αριθμ. ΥΠΑ/Δ/Δ2/22324/7091/3-6-2008 από-
φαση Διοικητή ΥΠΑ περί εξεταστέας ύλης για τη διεξα-
γωγή γραπτών εξετάσεων στην ΣΠΟΑ για την απόκτηση
άδειας χειριστή ΥΠΑΜ, παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ελληνικό, 4 Οκτωβρίου 2016

Ο Διοικητής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΑΚΟΣ
© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved