ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Κώδικας Δεοντολογίας Διαχειριστών Αφερεγγυότητας

Αθήνα 23.5.2017, 19:52

Κώδικα Δεοντολογίας Διαχειριστών Αφερεγγυότητας δημιούργησε με απόφασή του το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας έχει ως σκοπό τη διασφάλιση του κύρους του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας και τη διαρκή αναβάθμιση του, καθώς και τη δημιουργία ομοιόμορφων κανόνων συμπεριφοράς των διαχειριστών αφερεγγυότητας.

Στόχο συνιστά η διασφάλιση της ποιότητας και διαφάνειας των παρεχόμενων από τους διαχειριστές αφερεγγυότητας υπηρεσιών και η εγγύηση της καλής εκτέλεσης από αυτούς του έργου που αναλαμβάνουν, ώστε να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των πιστωτών και του οφειλέτη.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 28763 οίκ. (1)
Θέσπιση Κώδικα Δεοντολογίας Διαχειριστών
Αφερεγγυότητας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 22 της υποπαρ. Γ3 της παρ. Γ΄ του άρθρου
2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρω-
ση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις
για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης»
(Α΄ 94), όπως τελικώς η ανωτέρω παρ. 22 αντικαταστά-
θηκε με το άρθρο 51 του ν. 4423/2016 (Α΄ 182),
β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98),
γ) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων» (Α΄ 208),
δ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210),
ε) του π.δ. 133/2016 για τη «Ρύθμιση του επαγγέλματος
διαχειριστή αφερεγγυότητας» (Α΄ 242).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:
Τη θέσπιση Κώδικα Δεοντολογίας διαχειριστών αφε-
ρεγγυότητας ως εξής:

Άρθρο 1
Σκοπός
1. Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας έχει ως σκοπό τη δι-
ασφάλιση του κύρους του επαγγέλματος του διαχειριστή
αφερεγγυότητας και τη διαρκή αναβάθμιση του, καθώς
και τη δημιουργία ομοιόμορφων κανόνων συμπεριφο-
ράς των διαχειριστών αφερεγγυότητας.
2. Στόχο του παρόντος Κώδικα συνιστά η διασφάλιση
της ποιότητας και διαφάνειας των παρεχόμενων από
τους διαχειριστές αφερεγγυότητας υπηρεσιών και η
εγγύηση της καλής εκτέλεσης από αυτούς του έργου
που αναλαμβάνουν, ώστε να εξυπηρετούνται με τον
καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των πιστωτών και του
οφειλέτη.
3. Η μη τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων από
τους διαχειριστές αφερεγγυότητας έχει ως συνέπεια
την πειθαρχική τους ευθύνη, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις. Proslipsis.gr
4. Ο Κώδικας Δεοντολογίας εφαρμόζεται σε όλους
τους διαχειριστές αφερεγγυότητας οι οποίοι κατέχουν
άδεια άσκησης επαγγέλματος και έχουν εγγραφεί στο
Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
5. Οι διαχειριστές αφερεγγυότητας οφείλουν να τη-
ρούν τους κανόνες που θέτουν οι Κώδικες Δεοντολογίας
των επιστημονικών και επαγγελματικών οργανώσεων,
στις οποίες ανήκουν.

Άρθρο 2
Ανεξαρτησία, Εμπιστοσύνη και Ηθική
Ακεραιότητα, Απόρρητο και Ασυμβίβαστα
1. Οι διαχειριστές αφερεγγυότητας οφείλουν:
(α) Να τηρούν απαρέγκλιτα τους νόμους του Κράτους
και τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας.
(β) Να ασκούν το επάγγελμά τους και να παρέχουν τις
υπηρεσίες τους, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστή-
μης και της τέχνης (lege artis).
(γ) Να παρέχουν τις υπηρεσίες τους με ευσυνειδησία,
ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και εντιμότητα.
(δ) Να περιφρουρούν την τιμή και αξιοπρέπεια του
επαγγέλματος και να αποφεύγουν συμπεριφορές που
δεν συνάδουν με το επιστημονικό ήθος του επαγγέλ-
ματος.
(ε) Να διαφυλάσσουν την ανεξαρτησία τους απένα-
ντι στους πιστωτές και τον οφειλέτη, καθώς και σε κάθε
τρίτο πρόσωπο.
(στ) Να καταβάλλουν τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια
κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών που παρέχουν.
(ζ) Να συλλέγουν και να αξιολογούν τα απαραίτητα σε
αυτούς στοιχεία και να συντάσσουν τα αναγκαία έγγρα-
φα και εκθέσεις αυτοπροσώπως.
(η) Να ενημερώνονται διαρκώς και να επιμορφώνονται
στο επαγγελματικό τους αντικείμενο, συμμετέχοντας σε
επιμορφωτικά συνέδρια και παρακολουθώντας σεμινά-
ρια ελάχιστης διάρκειας δέκα (10) ωρών ανά διετία, τα
οποία οργανώνονται από τους πιστοποιημένους φορείς
που ορίζονται στο π.δ. για τους όρους και τις προϋποθέ-
σεις πιστοποίησης των φορέων επιμόρφωσης και τους
όρους και προϋποθέσεις επιμόρφωσης των διαχειριστών
αφερεγγυότητας.
(θ) Να απέχουν από την ανάληψη υποθέσεων που
βρίσκονται πέραν του γνωστικού αντικειμένου και της
εμπειρίας τους.
(ι) Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, να επι-
δεικνύουν εντιμότητα και να μην αποδέχονται άμεσα ή
έμμεσα πάσης φύσεως ανταλλάγματα για την εκτέλεση
των παρεχόμενων υπηρεσιών.
(ια) Με κάθε τρόπο να καλλιεργούν το αίσθημα εμπι-
στοσύνης των πιστωτών και του οφειλέτη, καθώς και
να αποφεύγουν ενέργειες που θέτουν σε αμφιβολία την
εντιμότητα, την προσήλωση στο καθήκον ή την ηθική
τους ακεραιότητα.
(ιβ) Να είναι εχέμυθοι και να μην παραβιάζουν το επαγ-
γελματικό τους απόρρητο.
(ιγ) Να δηλώνουν κώλυμα και να μη συμμετέχουν στις
διαδικασίες διαχείρισης αφερεγγυότητας των δικών τους
περιουσιακών στοιχείων, καθώς και των περιουσιακών
στοιχείων συγγενών τους ή τρίτων με τους οποίους σχε-
τίζονται με ιδιαίτερο τρόπο.
(ιδ) Να μην μεταχειρίζονται αθέμιτα μέσα επαγγελμα-
τικής προβολής τους.
(ιε) Να είναι αντικειμενικοί και να εκφέρουν γνώμη σε
θέματα της επιστήμης τους με υπευθυνότητα, στηριζό-
μενοι στις επιστημονικές γνώσεις τους.
(ιστ) Να μην προβαίνουν σε διακρίσεις με βάση το
φύλο, την ηλικία, τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, τη
θρησκεία, τον γενετήσιο προσανατολισμό, τις πολιτι-
κές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τις αναπηρίες ή άλλες
ιδιαιτερότητες.
2. Επιτρέπεται στους διαχειριστές αφερεγγυότητας:
(α) Να περιβάλλουν με δημοσιότητα τις υποθέσεις
τους περί διαχείρισης αφερεγγυότητας, με την προϋπό-
θεση ότι η δημοσιότητα αποσκοπεί στην επιστημονική
ενημέρωση και πραγματοποιείται χωρίς αντάλλαγμα.
(β) Να δημοσιεύουν τις απόψεις τους πάνω σε οποιο-
δήποτε θέμα, με την προϋπόθεση ότι υποστηρίζουν τα
νόμιμα συμφέροντα των πιστωτών και του οφειλέτη,
καθώς και να εκπληρώνουν πιστά, με επιμέλεια και αντι-
κειμενικότητα τις υποχρεώσεις τους προς αυτούς.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 3
Σχέσεις με πιστωτές και οφειλέτες
1. Οι διαχειριστές αφερεγγυότητας οφείλουν να εκτε-
λούν τις ανατιθέμενες σε αυτούς εργασίες διαχείρισης
αφερεγγυότητας, με τρόπο που να επιτυγχάνεται κατά
το δυνατό άρτιο, ταχύ και ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.
2. Σε σχέση με τους πιστωτές και τον οφειλέτη, οι δια-
χειριστές αφερεγγυότητας οφείλουν:
(α) Να αποφεύγουν την ανάπτυξη ιδιαιτέρων σχέσεων
οι οποίες ενδεχομένως δυσχεραίνουν την εκτέλεση του
έργου τους.
(β) Να υποστηρίζουν τα νόμιμα συμφέροντα των πι-
στωτών και του οφειλέτη και να εκπληρώνουν πιστά, με
επιμέλεια και αντικειμενικότητα τις υποχρεώσεις τους
προς αυτούς.
(γ) Να σέβονται το απόρρητο των πληροφοριών που
σχετίζονται με τους πιστωτές και τον οφειλέτη.
(ε) Να ενημερώνουν τους πιστωτές και τον οφειλέτη,
αναφορικά με τη φύση και το αντικείμενο της ανατιθέμε-
νης εργασίας με σαφήνεια, ώστε να λαμβάνει αποφάσεις
κατέχοντας τη μέγιστη δυνατή πληροφόρηση.
(στ) Να μην αποδέχονται την ανάθεση εργασίας εάν
κρίνουν ότι δεν κατέχουν τον απαιτούμενο βαθμό ειδί-
κευσης και πείρας, καθώς και εάν έχουν συγγενική ή άλλη
οικονομική σχέση με τους πιστωτές και τον οφειλέτη,
που μπορεί να επηρεάσει την κρίση τους.
(ζ) Να μην προσφέρουν ή αποδέχονται δώρα, φιλοξενία
ή προμήθειες που μπορεί να επηρεάσουν το έργο τους, δη-
μιουργώντας ακατάλληλες επαγγελματικές υποχρεώσεις.
(η) Να λαμβάνουν υπόψη τους την εξυπηρέτηση του
δημοσίου συμφέροντος κατά τη λήψη αποφάσεων και
την παροχή συμβουλών.

Άρθρο 4
Σχέσεις με άλλους διαχειριστές αφερεγγυότητας
1. Ο σεβασμός και η συμπεριφορά προς τους άλλους
διαχειριστές αφερεγγυότητας με βάση τις αρχές του
παρόντος Κώδικα αποτελεί καθήκον κάθε διαχειριστή
αφερεγγυότητας.
2. Οι διαχειριστές αφερεγγυότητας οφείλουν να κατα-
βάλλουν κάθε προσπάθεια, ώστε να επικρατεί πνεύμα
συναδελφικότητας και σεβασμού μεταξύ τους.
3. Οι διαχειριστές αφερεγγυότητας οφείλουν:
(α) Να σέβονται πλήρως τις εργασίες των άλλων δια-
χειριστών αφερεγγυότητας.
(β) Να μην εκμεταλλεύονται οποιαδήποτε θέση, την
οποία μπορεί να κατέχουν, προς τον σκοπό ανάληψης
υπηρεσιών διαχείρισης αφερεγγυότητας.
4. Οι διαχειριστές αφερεγγυότητας οφείλουν να μην
χρησιμοποιούν ή επιτρέπουν σε άλλους να χρησιμοποι-
ούν, άμεσα ή έμμεσα, πράκτορες ή μεσίτες με σκοπό τον
επηρεασμό και την ανάθεση σε αυτούς εργασιών ή να
αμείβουν οποιονδήποτε για να επηρεάσει οποιοδήποτε
πρόσωπο προς τον σκοπό παροχής υπηρεσιών διαχεί-
ρισης αφερεγγυότητας.

Άρθρο 5
Κυρώσεις
1. Η παραβίαση των υποχρεώσεων τους παρόντος
Κώδικα Δεοντολογίας επισύρει για τον διαχειριστή
αφερεγγυότητας τις κυρώσεις που προβλέπονται στο
π.δ. 133/2016 για τη ρύθμιση του επαγγέλματος του δι-
αχειριστή αφερεγγυότητας.
2. Ο έλεγχος τήρησης του παρόντος Κώδικα ανατί-
θεται στην Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας και
στα Πειθαρχικά Συμβούλια που προβλέπονται στο
π.δ. 133/2016.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας αρχίζει
από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαΐου 2017

Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved