ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
H διαδικασία έγκρισης γεωργικής εκμετάλλευσης

Αθήνα 23.5.2017, 20:59

Τη διαδικασία χορήγησης της έγκρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, των
υποχρεώσεων του δικαιούχου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων 47 και 47Β του νόμου του ν. 998/1979, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 36 του ν. 4280/2014 και το άρθρο 12 του νόμου 4315/2014 αντίστοιχα και τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 2 και 4 του νόμου 4467/2017, καθορίζει με απόφασή του το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η απόφαση δημοσιεύεται στο τεύχος Β' αρ. 1782/2017 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 156586/2798
Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας χο-
ρήγησης της έγκρισης γεωργικής εκμετάλλευ-
σης, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, των
υποχρεώσεων του δικαιούχου και κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων 47
και 47Β του νόμου του ν. 998/1979 όπως αντι-
καταστάθηκαν με το άρθρο 36 του ν. 4280/2014
και το άρθρο 12 του νόμου 4315/2014 αντίστοι-
χα και τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 2 και 4 του
νόμου 4467/2017.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 78 του
νόμου 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4
του νόμου 4467/2017 «Τροποποιήσεις διατάξεων της
δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 56).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 998/1979 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4280/2014 (ΦΕΚ
Α/159/2014) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4467/2017(ΦΕΚ Α΄ 56).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 47Β του ν. 998/1979 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4467/2017 (ΦΕΚ
Α΄ 56).
4. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7.6.10)
’’Nέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης, και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης’’ όπως
ισχύει. Proslipsis.gr
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
Α΄ 98).
6. Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού».
7. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 210).
8. Την αριθ. Υ 198 (ΦΕΚ Β΄ 3722/2016) απόφαση «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο».
9. Του π.δ. 100/2014 (ΦΕΚ Α΄167) «Οργανισμός του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής» όπως ισχύει.
10. Την αριθ. 156157/4323/27-4-2017 (ΦΕΚ 1492/Β/ 2017)
κοινή υπουργική απόφαση του Αν. Υπουργού Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας και του Αν. Υπουργού Οικονομικών.
11. Την αριθ. 146776/2459/21-10-2016 (ΦΕΚ 3532/
Β΄/2016) υπουργική απόφαση του Αν. Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας.
12. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Καθορίζουμε τον τρόπο και την ακολουθητέα διαδι-
κασία έγκρισης γεωργικής εκμετάλλευσης του άρθρου
47 νόμου 998/79 όπως ισχύει, τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά και τις υποχρεώσεις του δικαιούχου, ως εξής:
Άρθρο 1
Προϋποθέσεις
Η έγκριση επέμβασης για γεωργική ή δενδροκομική
καλλιέργεια ασκεπών εντός δασών εκτάσεων, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 47 του
ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του
ν. 4280/2014, ως και η έγκριση επέμβασης των δυνα-
μένων να εκχερσωθούν δασικών εκτάσεων ή δημόσι-
ων εκτάσεων της περίπτωσης α της παρ. 5 άρθρου 3 ν.
998/1979 όπως ισχύει, ή τμημάτων αυτών, κατά τα ορι-
ζόμενα στις προαναφερόμενες διατάξεις, διενεργούνται
με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Οι προς διάθεση εκτάσεις πρέπει,
α) να μην εμπίπτουν στο προστατευτικό καθεστώς του
άρθρου 38 του ν. 998/1979 όπως ισχύει,
β) να μην εμπίπτουν στις περιπτώσεις β της παρα-
γράφου 1 και α και ζ της παραγράφου 2 άρθρου 4 του
ν. 998/1979,
γ) να έχουν κλίση εδάφους μικρότερη του 25%,
δ) όταν βρίσκονται εντός περιοχών προστασίας του
ν. 1650/1986, όπως ισχύει εφαρμόζονται οι διατά-
ξεις της παραγράφου 15 άρθρου 45 ν. 998/1979
όπως ισχύει,
ε) όταν εμπίπτουν εντός ισχύοντος διαχειριστικού σχε-
δίου δασοπονικής εκμετάλλευσης δάσους ή διαχειριστι-
κού σχεδίου βόσκησης, να υπάρχει ανάλογη πρόβλεψη
ή να τροποποιείται αυτό αναλόγως, ώστε η αιτούμενη
χρήση να μην παραβλάπτει τη συνοχή και συνέχιση της
δασοπονικής εκμετάλλευσης ή την άσκηση της επιχώ-
ριας κτηνοτροφίας,
στ) να μην διέπονται από ειδικό καθεστώς προστασίας,
που προκύπτει ως συνέπεια διαχείρισης.

Άρθρο 2
Σειρά προτίμησης
Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους
περισσοτέρων του ενός φυσικών ή νομικών προσώπων
για την έγκριση επέμβασης των στο άρθρο 1 εκτάσεων
τηρείται η παρακάτω σειρά προτίμησης:
α) Φυσικά πρόσωπα, άνεργοι, εγγεγραμμένων στα
ανάλογα αρχεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργα-
τικού Δυναμικού, δημότες του Δήμου όπου βρίσκεται
η αιτούμενη έκταση.
β) Φυσικά πρόσωπα, άνεργοι, εγγεγραμμένων στα
ανάλογα αρχεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατι-
κού Δυναμικού, δημότες όμορου δήμου όπου βρίσκεται
η αιτούμενη έκταση.
γ) Συνεταιρισμοί ή ομάδες παραγωγών της περιοχής,
όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 1 ν. 4015/2011.
δ) Φυσικά πρόσωπα κατ΄ επάγγελμα αγρότες, δημότες
του οικείου Δήμου.
ε) Φυσικά πρόσωπα κατ΄ επάγγελμα αγρότες, δημότες
όμορου του οικείου Δήμου.
στ) Λοιπά φυσικά πρόσωπα.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 3
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Για την έκδοση απόφασης έγκρισης επέμβασης ισχύ-
ουν τα οριζόμενα στη με αριθ. 115973/6088/27-10-2014
(ΦΕΚ 2961/Β/3-11-2014) (ΑΔΑ:ΩΑ9Θ0-Α3Μ) απόφαση
Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλ-
λαγής. Εφ’ όσον πρόκειται περί αιτήματος γεωργικών
συνεταιρισμών ή ομάδας παραγωγών, έχει εφαρμογή η
παράγραφος 7 του άρθρου 2 της παραπάνω απόφασης.
Στα δικαιολογητικά της παραγράφου 8 άρθρου 2 της
ανωτέρω απόφασης (115973/6088/27-10-2014) περι-
λαμβάνονται επίσης:
1. Βεβαίωση, στις περιπτώσεις που ενδιαφερόμενοι
τυγχάνουν άνεργοι, από την αρμόδια υπηρεσία,
2. Βεβαίωση των οικείων δημοτικών Αρχών περί εγ-
γραφής στα δημοτολόγια που επικαλούνται οι αιτούντες,
3. Οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας της παρα-
γράφου 2 άρθρου 47 ν. 998/1979, το περιεχόμενο της
οποίας ορίζεται στο παράρτημα I της παρούσας.
Η μελέτη συνοδεύεται από το τοπογραφικό διάγραμ-
μα της πράξης χαρακτηρισμού της έκτασης. Υπογράφε-
ται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 άρθρου 47
ν. 998/1979 και εγκρίνεται με την έγκριση της επέμβασης.

Άρθρο 4
Γνωμοδότηση- εισήγηση προς Συντονιστή Α.Δ.
1. Η παραλαβούσα την αίτηση Δασική Αρχή προβαίνει
σε αυτοψία διενεργουμένη παρουσία αρμόδιου υπαλλή-
λου της οικείας Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων (Δ.Α.Υ) ή
της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
(Δ.Α.Ο.Κ.) και του αιτούντος, και συντάσσει σχετική εισή-
γηση με συνυπογραφή του παριστάμενου στην αυτοψία
υπαλλήλου της ΔΑΥ ή της ΔΑΟΚ, στην οποία θα διαλαμ-
βάνονται τα εξής:
α) Επαληθεύονται τα στοιχεία της υποβληθείσας υπό
του ενδιαφερομένου μελέτης και ιδίως των ορίων, των
πλευρικών διαστάσεων, της θέσης, της περιφέρειας, του
εμβαδού, της κλίσης του εδάφους, της υπάρχουσας βλά-
στησης και του αποδεκτού ή μη της προτεινομένης καλ-
λιέργειας, σε συνάρτηση με τις κρατούσες εδαφολογικές
και οικολογικές συνθήκες της περιοχής. Περιγράφονται
τυχόν προτεινόμενες κατασκευές οι οποίες θα εξυπη-
ρετήσουν την ίδια γεωργική καλλιέργεια όπως δεξαμε-
νές νερού, γεωτρήσεις, μετρητές Δ.Ε.Η. και υπόστεγα οι
οποίες κρίνονται απαραίτητες για τη λειτουργία τους και
συνάδουν με τη γεωργική εκμετάλλευση και αιτιολογεί-
ται η ανάγκη ύπαρξης αυτών ή απόρριψής τους.
β) Βεβαιώνεται ότι η προς γεωργική ή δενδροκομική
καλλιέργεια έκταση πληροί τις προϋποθέσεις του άρ-
θρου 1 του παρόντος και ότι οι εδαφολογικές και οικο-
λογικές συνθήκες συνηγορούν υπέρ αυτού του τρόπου
εκμετάλλευσης, χωρίς να παραβλάπτεται η λειτουργία
του δασικού οικοσυστήματος. Δύνανται να διατυπώ-
νονται προτάσεις για την προστασία του εδάφους από
τη διάβρωση και προτεινόμενα μέτρα, καθώς και κάθε
άλλο μέτρο που κρίνεται αναγκαίο για την προστασία
ή την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, είτε
περιλαμβάνεται στην υποβληθείσα οικονομοτεχνική
μελέτη είτε όχι.
γ) Υπολογίζεται το αντάλλαγμα χρήσης της παραγρά-
φου 8 άρθρου 45 ν. 998/1979.
δ) Προτείνεται η χρονική διάρκεια της επέμβασης και
το απαιτούμενο εμβαδό προς εκπλήρωση του επιδιω-
κομένου σκοπού, κατά τα ειδικώς στο άρθρο 6 της πα-
ρούσας οριζόμενα.
2. Η εισήγηση, το αίτημα του ενδιαφερόμενου και τα
λοιπά στοιχεία του φακέλου υποβάλλονται ιεραρχικά
προς τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο
οποίος αποφασίζει για την έκδοση της έγκρισης επέμ-
βασης.

Άρθρο 5
Καταβολή ανταλλάγματος χρήσης
Πριν την εγκατάσταση στην έκταση θα καταβληθεί το
οριζόμενο στις παραγράφους 8, 9, 10 και 11 του άρθρου
45 ν. 998/1979 αντάλλαγμα χρήσης, υπολογιζόμενο και
καταβαλλόμενο κατά τα διαλαμβανόμενα στην με αριθ.
117653/6833/28-11-2014 (ΦΕΚ 3302/Β/2014) απόφαση
Αν. Υπουργού ΠΕΚΑ όπως κάθε φορά ισχύει.
Άρθρο 6
Εμβαδόν εκτάσεως και χρονική διάρκεια έγκρι-
σης επέμβασης
Το εμβαδό των εκτάσεων όταν πρόκειται για φυσικά
πρόσωπα δε δύναται να υπερβαίνει τα 30 στρέμματα
σύμφωνα με την παράγραφο 1 άρθρου 47 ν. 998/1979
όπως ισχύει.
Η διάρκεια της έγκρισης επέμβασης στις παραπάνω
εκτάσεις προσδιορίζεται στην απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με την εισήγηση
της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης, με βάσει τα
στοιχεία της μελέτης και του επιδιωκομένου σκοπού των
προς φύτευση ή εμβολιασμό ειδών, σε συνάρτηση με την
δυναμικότητα των εδαφών και τις υφισταμένες ανάγκες
αύξησης της παραγωγής αναλόγων αγαθών, καθώς και
της εκάστοτε εφαρμοζόμενης γεωργικής πολιτικής.

Άρθρο 7
Έκδοση απόφασης
Στην απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος ανα-
γράφονται:
α) Η θέση, τα όρια, το εμβαδόν και οι συντεταγμένες
κορυφών κατά ΕΓΣΑ της έκτασης, όπως εμφαίνονται στο
τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει το αίτημα.
β) Το αντάλλαγμα χρήσης, ο τρόπος καταβολής του
όπως και οι συνέπειες της μη καταβολής αυτού.
γ) Η χρονική διάρκεια της επέμβασης, ο σκοπός για
τον οποίο εγκρίνεται αυτή, καθώς και ο τρόπος εκμε-
τάλλευσής της.
δ) Οι ανατρεπτικοί όροι υπό τους οποίους τελεί η
έγκριση επέμβασης, δηλαδή της συνεχούς και συστη-
ματικής καλλιέργειας αυτής δενδροκομικώς ή γεωργικώς
ή διά της εγκατάστασης φυτειών αρωματικών φυτών, κα-
θώς και των λοιπών περιγραφόμενων όρων στο άρθρο
47 παράγραφος 1 ν. 998/1979, όπως ισχύει.
ε) Η δυνατότητα μεταβίβασης σε τρίτους του δικαι-
ώματος χρήσεως σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο
εδάφιο 2 της παραγράφου 6β άρθρου 45 ν. 998/1979
όπως ισχύει. Proslipsis.gr
στ) Οι όροι της παραγράφου 16 άρθρου 45 ν. 998/1979
όπως ισχύει.
Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερό-
μενο και στην οικεία δασική Αρχή, λαμβάνεται δε υπ’
όψη κατά τη σύνταξη του Δασικού Χάρτη της περιοχής

Άρθρο 8
Πρωτόκολλο εγκατάστασης
1. Μετά την εφ’ άπαξ καταβολή του ανταλλάγματος
χρήσης ή της πρώτης δόσης αυτού, σύμφωνα με τη με
αριθ. 117653/6833/28-11-2014 (ΦΕΚ 3302/Β/9-12-2014)
απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ, ακολουθεί η εγκατάσταση
του δικαιούχου στην έκταση για την οποία εγκρίθηκε
η επέμβαση.
2. Συντάσσεται πρωτόκολλο εγκατάστασης εις τε-
τραπλούν, εκ των οποίων το πρώτο τηρείται στο αρχείο
της Δασικής Υπηρεσίας, το δεύτερον παραδίδεται στον
εγκατασταθέντα και τα δύο λοιπά με αντίγραφα της
απόφασης του Συντονιστή Α.Δ. κοινοποιούνται στην
Διεύθυνση Δασών Περιφερειακής Ενότητας και τη Δ/
νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών.
3. Πριν την καταβολή του ανταλλάγματος χρήσης είτε
εφάπαξ είτε με την καταβολή της πρώτης δόσης και τη
σύνταξη του πρωτοκόλλου εγκατάστασης ουδεμία επέμ-
βαση θεωρείται επιτρεπτή.

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις μετά την εγκατάσταση
Ο δικαιούχος υποχρεούται από την εγκατάστασή του:
α) Να προβεί στην εφαρμογή των προτεινομένων από
τη δασική υπηρεσία μέτρων.
Τα απαραίτητα διαχειριστικά μέτρα για την διατήρηση
και περιποίηση της εγκεκριμένης εκμετάλλευσης επί της
εγκεκριμένης έκτασης, όπως και τα απαραίτητα έργα,
δηλ. κατασκευή βαθμίδων ή λήψη άλλων αναγκαίων
μέτρων, για την προστασία του παρακειμένου δάσους
ή των δασικών εκτάσεων.
β) Να προβεί εντός τριετίας στη φύτευση και τη δεν-
δροκομική ή γεωργική αξιοποίηση της έκτασης ή την
εξημέρωση των αγρίων οπωροφόρων ή καρποφόρων
δένδρων, σύμφωνα με την εγκριθείσα σχετική μελέτη.
γ) Να δύναται να μεταβιβάσει το δικαίωμα εκμετάλ-
λευσης σε τρίτους μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 12 της παρούσας.
δ) Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα προληπτικά και
κατασταλτικά μέτρα κατά τους όρους του παραχωρη-
τηρίου ή τις υποδείξεις της δασικής υπηρεσίας για την
αποτελεσματική προστασία του παρακειμένου δάσους
ή δασικής έκτασης, καθώς και για την εξασφάλιση της
συνέχισης της δασοπονικής εκμεταλλεύσεως.
ε) Να μη μεταβάλλει ή επεκτείνει τη χρήση της έκτα-
σης, πέραν του εγκεκριμένου σκοπού και να ασκεί διαρ-
κή και συστηματική καλλιέργειά της καθ’ όλο το χρόνο
διάρκειας της έγκρισης επέμβασης.

Άρθρο 10
Λόγοι ανάκλησης έγκρισης επέμβασης
1. Αν εκλείψει ή ήθελε οποτεδήποτε μεταβληθεί ο
σκοπός για τον οποίο δίνεται η έγκριση επέμβασης ή σε
περίπτωση μη τήρησης οιασδήποτε εκ των οριζομένων
στο προηγούμενο άρθρο υποχρέωσης, επιβάλλεται η
έκπτωση του δικαιούχου από παντός δικαιώματός του
από την έκταση, ανακαλείται η έγκριση επέμβασης και
αποβάλλεται διοικητικώς ο δικαιούχος.
2. Η πιστοποίηση περί της συνδρομής των προϋπο-
θέσεων ανάκλησης της έγκρισης επέμβασης, ενεργείται
μετά προηγουμένη αυτοψία δασικού υπαλλήλου με αιτι-
ολογημένη έκθεσή του, η οποία υποβάλλεται ιεραρχικά
προς τον οικείο Συντονιστή Α.Δ. για την έκδοση από-
φασης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος,
αφού κληθεί ο ενδιαφερόμενος σε ακρόαση κατά τις
διατάξεις αρθ. 6 ΚΔ.Δ.

Άρθρο 11
Έκδοση απόφασης ανάκλησης
1. Ο Συντονιστής Α.Δ. μετά τη λήψη της κατά το προ-
ηγούμενο άρθρο έκθεσης και των λοιπών στοιχείων
του φακέλου εκδίδει απόφαση ανάκλησης της έγκρισης
επέμβασης και κηρύσσει έκπτωτο τον δικαιούχο, στον
οποίο και επιδίδεται η ανωτέρω απόφαση. Η επίδοση
γίνεται από υπάλληλο της δασικής υπηρεσίας με απο-
δεικτικό επίδοσης.
2. Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης ο δικαι-
ούχος της έγκρισης επέμβασης αποβάλλεται διοικητικώς
από την έκταση, με πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής,
το οποίο συντάσσεται από την αρμόδια δασική αρχή,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου
61 του ν.δ. 86/1969, μη δικαιούμενος αποζημίωσης για
οιανδήποτε δαπάνη στην οποία υπεβλήθη για τη γεωρ-
γική ή δενδροκομική καλλιέργεια, για τον εμβολιασμό
των αγρίων οπωροφόρων ή καρποφόρων δένδρων ή
για τη δημιουργία αμπελώνων ή φυτειών αρωματικών
φυτών. Επιπροσθέτως επιβάλλονται οι ποινικές κυρώ-
σεις της παραγράφου 2 του άρθρου 71 του ν. 998/1979
όπως ισχύει.
3. Η έκταση ακολούθως κηρύσσεται αναδασωτέα.

Άρθρο 12
Αντικατάσταση - Διαδοχή
Η αντικατάσταση ή διαδοχή του δικαιούχου πραγμα-
τοποιείται κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο 2 της παρα-
γράφου 6β άρθρου 45 ν. 998/1979.

Άρθρο 13
Υπαγωγή εκτάσεων στις παρ. 5-14 του άρθρου
47 του ν. 998/1979 όπως ισχύει
1. Για τις εκτάσεις των παραγράφων 5-14 του άρθρου
47 του ν. 998/1979 όπως ισχύει, που αφορά δάση, δα-
σικές εκτάσεις, καθώς και εκτάσεις της κατηγορίας 5α
του άρθρου 3 του ν. 998/1979 όπως ισχύει, που εκχερ-
σώθηκαν για γεωργική εκμετάλλευση χωρίς άδεια της
οικείας δασικής αρχής πριν την 11η-6-1975 και διατη-
ρούν τη χρήση αυτή μέχρι σήμερα, οι κάτοχοι δύνανται,
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου
12 του ίδιου άρθρου, να υποβάλουν αίτημα εξαγοράς
στην αρμόδια δασική υπηρεσία ακολουθώντας τη δια-
δικασία της παραγράφου 6 του προαναφερόμενου άρ-
θρου προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση εξαγοράς της
έκτασης από το Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης. Η παράγραφος 7 της διάταξης όπως ισχύει
αφορά στα επιπρόσθετα στοιχεία που προσκομίζουν οι
φερόμενοι κάτοχοι των εκτάσεων ως συμπληρωματικά
προκειμένου να ληφθούν υπόψη για την έκδοση του
τίτλου κυριότητας, η οποία θα δίνεται εφόσον πιστοποι-
είται με κάθε δυνατό μέσο ότι η γεωργική εκμετάλλευση
ξεκίνησε πριν το έτος 1975 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
2. Το τίμημα εξαγοράς ορίζεται στο 1/4 της αντικειμε-
νικής αξίας και όπου δεν έχει καθορισθεί αντικειμενική
αξία, της αγοραίας αξίας όπως αυτή θα εκτιμηθεί από
την οικεία Δ.Ο.Υ. και μπορεί να καταβάλλεται και σε μη-
νιαίες δόσεις, που δεν υπερβαίνουν τις εκατό (100). Σε
κάθε περίπτωση το ύψος κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι
μικρότερο των τριάντα (30) ευρώ.
3. Καθορίζεται το οριζόμενο στην παράγραφο 8
του άρθρου 45 του ν. 998/1979 αντάλλαγμα χρήσης
υπολογιζόμενο σύμφωνα με την αριθ. 156157/4323/
27-4-2017 (ΦΕΚ 1492/Β΄/2017) κοινή υπουργική απόφα-
ση του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
του Αν. Υπουργού Οικονομικών. Proslipsis.gr
4. Μετά την εξόφληση του τιμήματος εξαγοράς και
του ανταλλάγματος χρήσης εκδίδεται από τον Συντο-
νιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης τίτλος
κυριότητας υπέρ του κατόχου της έκτασης. Ο ανωτέρω
τίτλος μεταγράφεται στα βιβλία μεταγραφών του οικεί-
ου Υποθηκοφυλακείου ή καταχωρίζεται στα τηρούμε-
να βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Κτηματολογικού
Γραφείου. Οι διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν για
την προστασία της έκτασης μετά την εξόφληση του
τιμήματος εξαγοράς και του ανταλλάγματος χρήσης
παύουν να ισχύουν.
5. Επί των εκτάσεων αυτών επιτρέπεται η ύπαρξη κατα-
σκευών που εξυπηρετούν την ίδια γεωργική καλλιέργεια
όπως δεξαμενές νερού, γεωτρήσεις, μετρητές Δ.Ε.Η. και
υπόστεγα, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για τη λει-
τουργία της αγροτικής εκμετάλλευσης. Η διάταξη δεν
απαλλάσσει το ενδιαφερόμενο από τυχόν εγκρίσεις από
άλλες υπηρεσίες σχετικές με τις ανωτέρω κατασκευές.
6. Απαίτηση για υποβολή οικονομοτεχνικής μελέτης
βιωσιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης δεν υφί-
σταται προκειμένης της εφαρμογής της ανωτέρω δια-
δικασίας εξαγοράς.
7. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί την εξαγορά
της έκτασης, δύναται να ζητήσει την έκδοση απόφασης
έγκρισης επέμβασης, πληρώνοντας αντάλλαγμα χρήσης
ακολουθώντας τη διαδικασία του άρθρου 47Β του νό-
μου 998/1979 ως ισχύει, όπως αυτή περιγράφεται στο
κεφάλαιο Β΄ της παρούσας, λαμβάνοντας υπόψιν την
εξαίρεση από δαπάνες αναδάσωσης που προβλέπονται
γι’ αυτές τις εκτάσεις στην παράγραφο 11 του άρθρου
45 του ν. 998/1979 όπως ισχύει.
8. Μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης επέμβα-
σης ή της εξαγοράς, ο κάτοχος έχει υποχρέωση εντός
ενός (1) έτους να υποβάλει δήλωση στο ΟΣΔΕ, αντίγρα-
φο της οποίας κατατίθεται στην οικεία δασική υπηρεσία,
προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος. Στις περιπτώ-
σεις που έχει κατατεθεί δήλωση στο ΟΣΔΕ οφείλεται η
συμπλήρωση του φακέλου με το παρόν στοιχείο, αντι-
στοιχούμενη η δηλωμένη στο ΟΣΔΕ έκταση με την εγκρι-
θείσα την επέμβαση ή την εξαγορά.
9. Τυχόν αλλαγή της γεωργικής χρήσης, μετά τη χορή-
γηση του τίτλου κυριότητας συνεπάγεται την αυτοδίκαιη
ακυρότητα του σχετικού τίτλου ως προς το τμήμα που
άλλαξε χρήση και την υπαγωγή του τμήματος αυτού στις
διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Καθορίζουμε τον τρόπο, και την ακολουθητέα διαδικα-
σία έγκρισης γεωργικής εκμετάλλευσης του άρθρου 47Β
νόμου 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4
του ν. 4467/2017, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις
υποχρεώσεις του δικαιούχου, ως εξής:

Άρθρο 1
Πεδίο - Προϋποθέσεις εφαρμογής
1. Με τη διάταξη ρυθμίζεται το καθεστώς της εκχέρ-
σωσης για αγροτική εκμετάλλευση δασών, δασικών
εκτάσεων, καθώς και των εκτάσεων της κατηγορίας 5α
του άρθρου 3 του ν. 998/1979 ως ισχύει, χωρίς άδεια της
οικείας δασικής αρχής μετά την 11-6-1975 και ως την 7η
Μαρτίου 2007, με σκοπό τη συνέχιση της καλλιέργειας.
Κύριο και καθοριστικό στοιχείο για τη εφαρμογή της
διάταξης αποτελεί η αποκλειστική χρήση των ανωτέρω
εκτάσεων για γεωργική και δενδροκομική καλλιέργεια.
Επί των εκτάσεων αυτών επιτρέπεται η ύπαρξη κατα-
σκευών που εξυπηρετούν την ίδια γεωργική καλλιέργεια,
όπως δεξαμενές νερού, γεωτρήσεις, μετρητές Δ.Ε.Η. και
υπόστεγα, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για τη λει-
τουργία της αγροτικής εκμετάλλευσης.
2. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται και εκτάσεις
κηρυγμένες ως αναδασωτέες.
3. Για την εφαρμογή της διάταξης πρέπει να πληρού-
νται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 12 του άρθρου
47 σύμφωνα με την οποία οι ανωτέρω εκτάσεις, προκει-
μένου να υπαχθούν στη διάταξη, δεν πρέπει να διέπονται
από ειδικό καθεστώς προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο
19 του ν. 1650/1986 όπως ισχύει, εκτός αν η αγροτική
εκμετάλλευση προβλέπεται από το ως άνω ειδικό κα-
θεστώς προστασίας.
4. Στις διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται οι
περιορισμοί που τίθενται στην παρ. 4 του άρθρου 47
του ν. 998/1979.
5. Με την υποβολή του αιτήματος εφαρμογής της διά-
ταξης αναστέλλεται η λήψη και η εφαρμογή διοικητικών
πράξεων και πρωτοκόλλων για την προστασία των εκτά-
σεων από την ημερομηνία κατάθεσης αίτησης υπαγωγής
στη διάταξη και έως την οριστική γνωμοδότηση των
αρμόδιων υπηρεσιών. Αναστέλλεται επίσης και η κήρυξη
αυτών ως αναδασωτέων.
6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται
και επί των εκκρεμών υποθέσεων του άρθρου 47Β, σε
όποιο στάδιο και αν εκκρεμούσαν.
7. Για τις ανωτέρω εκτάσεις εκδίδεται έγκριση επέμ-
βασης σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 998/1979 όπως
αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4280/2014,
και την παράγραφο 2 του άρθρου 47 του ν. 998/1979.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 2
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Για την έκδοση της έγκρισης επέμβασης υποβάλλονται
στην οικεία δασική υπηρεσία τα κάτωθι:
α. αίτηση του ενδιαφερόμενου
β. τοπογραφικά διαγράμματα της έκτασης με συντε-
ταγμένες κορυφών βασισμένες στο Εθνικό Γεωδαιτικό
Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 87, στα οποία θα αποτυπώ-
νονται τυχόν υφιστάμενες εγκαταστάσεις
γ. στην περίπτωση που οι εκτάσεις είναι δηλωμένες
στο ΟΣΔΕ απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από αυτό
συνοδευόμενη από απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη χάρτη
με συντεταγμένες, οι οποίες πρέπει να αντιστοιχίζονται
με αυτές του τοπογραφικού διαγράμματος της έγκρισης
επέμβασης. Στην περίπτωση που η έκταση είναι ιδιόκτη-
τη και στο ΟΣΔΕ έχει καταθέσει δήλωση ο ενοικιαστής
της έκτασης, τότε στο φάκελο της έγκρισης επέμβασης
θα υπάρχει συναίνεση του ιδιοκτήτη
δ. στην περίπτωση που οι εκτάσεις δεν είναι δηλωμέ-
νες στο ΟΣΔΕ απαιτείται η σύνταξη οικονομοτεχνικής
μελέτης βιωσιμότητας της παραγράφου 2 άρθρου 47 ν.
998/1979, το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται στο
παράρτημα II της παρούσας.

Άρθρο 3
Διαδικασία εφαρμογής
α΄ περίπτωση
Αφορά στις περιπτώσεις που οι εκτάσεις δεν είναι δη-
λωμένες στο ΟΣΔΕ και για την εφαρμογή της διάταξης
απαιτείται η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης υπο-
γεγραμμένη αρμοδίως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 2 του άρθρου 47 του ν. 998/1979.
1. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις η παραλαβούσα την
αίτηση Δασική Αρχή προβαίνει σε αυτοψία διενεργου-
μένη παρουσία αρμόδιου υπαλλήλου της οικείας Δ/
νσης Αγροτικών Υποθέσεων (Δ.Α.Υ) ή της Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) και
του αιτούντος, και συντάσσει σχετική εισήγηση με συ-
νυπογραφή του παριστάμενου στην αυτοψία υπαλλή-
λου της ΔΑΥ ή της ΔΑΟΚ, στην οποία θα διαλαμβάνο-
νται τα εξής:
α) Επαληθεύονται τα στοιχεία της υποβληθείσας υπό
του ενδιαφερομένου μελέτης και ιδίως των ορίων, των
πλευρικών διαστάσεων, της θέσης, της περιφερείας, του
εμβαδού, της κλίσης του εδάφους, της υφιστάμενης καλ-
λιέργειας.
β) Η δασική αρχή διαπιστώνει τη μορφή που είχε η
έκταση πριν την εκχέρσωση προκειμένου να υπολογιστεί
το αντάλλαγμα χρήσης.
γ) Βεβαιώνεται, ότι η γεωργική ή δενδροκομική καλλι-
έργεια της έκτασης πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου
1 του παρόντος και ότι οι εδαφολογικές και οικολογικές
συνθήκες συνηγορούν υπέρ αυτού του τρόπου εκμετάλ-
λευσης, χωρίς να παραβλάπτεται η λειτουργία του δασι-
κού οικοσυστήματος. Δύνανται να διατυπώνονται προ-
τάσεις για την προστασία του εδάφους από τη διάβρωση
και προτεινόμενα μέτρα, καθώς και κάθε άλλο μέτρο που
κρίνεται αναγκαίο για την προστασία ή την αποκατάστα-
ση του φυσικού περιβάλλοντος, είτε περιλαμβάνεται στην
υποβληθείσα οικονομοτεχνική μελέτη είτε όχι.
δ) Περιγράφεται η ύπαρξη κατασκευών που εξυπηρε-
τούν την ίδια γεωργική καλλιέργεια, όπως δεξαμενές νε-
ρού, γεωτρήσεις, μετρητές Δ.Ε.Η. και υπόστεγα, οι οποίες
κρίνονται απαραίτητες για τη λειτουργία της αγροτικής
εκμετάλλευσης. Στην περίπτωση που στην μελέτη περι-
γράφεται η κατασκευή νέων κατασκευών αιτιολογείται
η αναγκαιότητα αυτών ή η απόρριψή τους.
ε) Αναφέρονται τυχόν διοικητικές πράξεις που έχουν
εκδοθεί για την προστασία της έκτασης.
στ) Υπολογίζεται το αντάλλαγμα χρήσης και η δαπά-
νη αναδάσωσης της παραγράφου 8 του άρθρου 45 του
ν. 998/1979 ως ισχύει.
2. Η εισήγηση, το αίτημα του ενδιαφερόμενου και τα
λοιπά στοιχεία του φακέλου υποβάλλονται ιεραρχικά
προς τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο
οποίος αποφασίζει για την έκδοση απόφασης έγκρισης
επέμβασης.
β΄ περίπτωση
Αφορά στις περιπτώσεις που οι εκτάσεις είναι δηλω-
μένες στο ΟΣΔΕ και για την εφαρμογή της διάταξης δεν
απαιτείται η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης σύμφω-
να με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 47
του ν. 998/1979, αλλά η σύνταξη σχετικής γνωμοδότη-
σης από τη δασική αρχή.
1. Η ανωτέρω γνωμοδότηση της δασικής αρχής περι-
λαμβάνει τα κάτωθι:
α) Επαληθεύονται τα στοιχεία της έκτασης και ιδίως
των ορίων, των πλευρικών διαστάσεων, της θέσης, της
περιφερείας, του εμβαδού, της κλίσης του εδάφους, της
υφιστάμενης καλλιέργειας σε αντιπαραβολή με τα στοι-
χεία που προσκομίζονται από το ΟΣΔΕ.
β) Η δασική αρχή διαπιστώνει τη μορφή που είχε η
έκταση πριν την εκχέρσωση προκειμένου να υπολογιστεί
το αντάλλαγμα χρήσης.
γ) Περιγράφεται η ύπαρξη κατασκευών που εξυπηρε-
τούν την ίδια γεωργική καλλιέργεια όπως δεξαμενές νε-
ρού, γεωτρήσεις, μετρητές Δ.Ε.Η. και υπόστεγα οι οποίες
κρίνονται απαραίτητες για τη λειτουργία της αγροτικής
εκμετάλλευσης.
ε) Αναφέρονται τυχόν διοικητικές πράξεις που έχουν
εκδοθεί για την προστασία της έκτασης.
στ) Υπολογίζεται το αντάλλαγμα χρήσης και η δαπά-
νη αναδάσωσης της παράγραφο 8 του άρθρου 45 του
ν. 998/1979 ως ισχύει.
2. Η γνωμοδότηση, το αίτημα του ενδιαφερόμενου
και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου υποβάλλονται ιε-
ραρχικά, με τις ανάλογες απόψεις προς το Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος αποφασίζει για
την έκδοση απόφασης έγκρισης επέμβασης.
3. Στις περιπτώσεις που από το σύνολο της έκτασης
τμήμα της είναι δηλωμένο στο ΟΣΔΕ τότε γι’ αυτό ακο-
λουθείται η ανωτέρω διαδικασία της περίπτωσης β΄ ενώ
για το υπόλοιπο τμήμα ακολουθείται η διαδικασία όπως
περιγράφεται στην περίπτωση α΄ του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4
Καταβολή ανταλλάγματος χρήσης και δαπάνης
αναδάσωσης
1. Πριν την εγκατάσταση του δικαιούχου στην έκτα-
ση καταβάλλεται το οριζόμενο στην παράγραφο 8
του άρθρου 45 του ν. 998/1979 αντάλλαγμα χρήσης
υπολογιζόμενο σύμφωνα με την αριθ. 156157/4323/
27-4-2017 (ΦΕΚ 1492/Β/2017) κοινή υπουργική απόφα-
ση του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
του Αν. Υπουργού Οικονομικών, καθώς και η οριζόμενη
δαπάνη αναδάσωσης της παρ. 2 του άρθρου 47Β του
ίδιου νόμου, σύμφωνα με την ανωτέρω κοινή υπουργική
απόφαση.
2. Το συνολικό τίμημα μπορεί να καταβάλλεται σε μηνι-
αίες δόσεις, μη δυνάμενες να υπερβούν τον αριθμό των
εκατό (100) και υπό την προϋπόθεση ότι το ύψος έκα-
στης δόσης δεν είναι μικρότερο των τριάντα (30) ευρώ.
Η καταβολή του τιμήματος αυτού αποτελεί προϋπόθεση
για τη νομιμοποίηση της αλλαγής χρήσης της έκτασης.
3. Μετά την εφ’ άπαξ καταβολή του συνολικού τιμήμα-
τος ή της πρώτης δόσης αυτού, ακολουθεί η εγκατάστα-
ση του δικαιούχου στην έκταση για την οποία εγκρίθηκε
η επέμβαση.

Άρθρο 5
Έκδοση απόφασης έγκρισης επέμβασης.
Στην απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης αναγράφονται:
1. α) Η θέση, τα όρια, το εμβαδόν και οι συντεταγμένες
κορυφών της έκτασης βασισμένες στο Εθνικό Γεωδαιτι-
κό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 87, όπως εμφαίνονται στο
τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει το αίτημα.
β) Περιγράφεται η ύπαρξη κατασκευών που εξυπη-
ρετούν την αγροτική εκμετάλλευση κάνοντας αναφορά
στο γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν απαλλάσσει
τον ενδιαφερόμενο από εγκρίσεις που απαιτούνται από
άλλες υπηρεσίες.
γ) Αναφέρεται το υπολογιζόμενο συνολικό τίμημα
(αντάλλαγμα χρήσης και η δαπάνη αναδάσωσης) και
ο τρόπος καταβολής του καθώς και οι συνέπειες της μη
καταβολής αυτού.
δ) Οι ανατρεπτικοί όροι υπό τους οποίους τελεί η
έγκριση επέμβασης, δηλαδή της συνεχούς και συστη-
ματικής καλλιέργειας αυτής δενδροκομικώς ή γεωργικώς
καθώς και τους λόγους ανάκλησης της απόφασης.
ε) Η δυνατότητα μεταβίβασης σε τρίτους του δικαιώ-
ματος χρήσεως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρά-
γραφο 6β του άρθρου 45 και στην παράγραφο 2 άρθρου
47Β ν. 998/1979 όπως ισχύει.
στ) Οι όροι της παραγράφου 16 άρθρου 45 ν. 998/1979
όπως ισχύει.
ζ) Η υποχρέωση του κατόχου εντός ενός (1) έτους να
υποβάλλει δήλωση στο ΟΣΔΕ, αντίγραφο της οποίας
θα πρέπει να κατατεθεί στη δασική υπηρεσία ή στην
περίπτωση που υπάρχει ήδη η δήλωση να ενημερώνεται
ότι οφείλει να συμπληρώσει το φάκελο με τη παρούσα
έγκριση.
2. Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφε-
ρόμενο και στην οικεία δασική Αρχή, λαμβάνεται δε υπ’
όψη κατά τη σύνταξη του δασικού χάρτη της περιοχής.

Άρθρο 6
Πρωτόκολλο εγκατάστασης
1. Μετά την εφ’ άπαξ καταβολή του συνολικού τιμήμα-
τος (ανταλλάγματος χρήσης και δαπάνης αναδάσωσης)
ή της πρώτης δόσης αυτού, ακολουθεί η εγκατάσταση
του δικαιούχου στην έκταση για την οποία εγκρίθηκε η
επέμβαση.
2. Συντάσσεται πρωτόκολλο εγκατάστασης εις τε-
τραπλούν, εκ των οποίων το πρώτο τηρείται στο αρχείο
της Δασικής Υπηρεσίας, το δεύτερον παραδίδεται στον
εγκατασταθέντα και τα δύο λοιπά με αντίγραφα της
απόφασης του Συντονιστή Α.Δ. κοινοποιούνται στην
Διεύθυνση Δασών Περιφερειακής Ενότητας και τη Δ/
νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών.
3. Πριν την καταβολή του συνολικού τιμήματος ή της
πρώτης δόσης αυτού και τη σύνταξη του πρωτοκόλλου
εγκατάστασης ουδεμία επέμβαση θεωρείται επιτρεπτή.
Άρθρο 7
Έκδοση διαπιστωτικής πράξης αλλαγής χρήσης
της έκτασης
1. Μετά την εξόφληση του συνολικού τιμήματος
(ανταλλάγματος χρήσης και δαπάνης αναδάσωσης) εκ-
δίδεται από το Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης και έως ότου διορισθεί, του ασκούντα καθή-
κοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
διαπιστωτική πράξη αλλαγής χρήσης της έκτασης. Ο
τύπος της διαπιστωτικής πράξης καθορίζεται με την
υπουργική απόφαση της παραγράφου 7 του άρθρου
78 του ν. 998/1979 όπως ισχύει.
2. Η ανωτέρω διαπιστωτική πράξη μεταγράφεται στα
Βιβλία Μεταγραφών του οικείου Υποθηκοφυλακείου
ή καταχωρείται στο Κτηματολογικό Βιβλίο του οικείου
Κτηματολογικού Γραφείου, ατελώς.

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις μετά την εγκατάσταση
Ο δικαιούχος υποχρεούται από την εγκατάστασή του:
α) Εντός ενός (1) έτους να υποβάλλει δήλωση στο
ΟΣΔΕ, αντίγραφο της οποίας πρέπει να κατατεθεί στη
δασική υπηρεσία ή στην περίπτωση που υπάρχει ήδη η
δήλωση να ενημερώνεται ότι οφείλει να συμπληρώσει
το φάκελο με την παρούσα έγκριση.
β) Να προβεί στην εφαρμογή των προτεινομένων από
τη δασική υπηρεσία μέτρων.
Τα απαραίτητα διαχειριστικά και δασονομικά μέτρα,
για τη διατήρηση και περιποίηση της εγκεκριμένης εκ-
μετάλλευσης επί της εγκεκριμένης έκτασης, όπως και
τα απαραίτητα έργα, δηλ. κατασκευή βαθμίδων ή λήψη
άλλων αναγκαίων μέτρων, για την προστασία του παρα-
κειμένου δάσους ή των δασικών εκτάσεων.
γ) Να δύναται να μεταβιβάσει το δικαίωμα εκμετάλλευ-
σης σε τρίτους μόνο κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του
άρθρου 47Β και του άρθρου 11 της παρούσας.
δ) Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα προληπτικά και κα-
τασταλτικά μέτρα κατά τους όρους της απόφασης έγκρι-
σης επέμβασης ή τις υποδείξεις της δασικής υπηρεσίας
για την αποτελεσματική προστασία του παρακειμένου
δάσους ή δασικής έκτασης και εξασφάλιση της συνέχι-
σης της δασοπονικής εκμετάλλευσης.
ε) Να μη μεταβάλλει ή επεκτείνει τη χρήση της έκτασης
πέραν του εγκεκριμένου σκοπού και να ασκεί διαρκή και
συστηματική καλλιέργεια της έκτασης καθ’ όλο το χρόνο
διάρκειας της έγκρισης επέμβασης.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 9
Λόγοι ανάκλησης έγκρισης επέμβασης
1. Αν εκλείψει ή ήθελε οποτεδήποτε μεταβληθεί ο
σκοπός για τον οποίο δίνεται η έγκριση ή σε περίπτω-
ση μη τήρησης οποιασδήποτε εκ των οριζομένων στο
προηγούμενο άρθρο υποχρέωσης, συνεπάγεται την
έκπτωση του δικαιούχου από παντός δικαιώματός του,
την ανάκληση της έγκρισης επέμβασης, την διοικητική
αποβολή του δικαιούχου και την επιβολή των ποινικών
κυρώσεων της παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 998/1979
όπως ισχύει, με διπλασιασμό της προβλεπόμενης στο
άρθρο χρηματικής ποινής. Ο αποβληθείς δεν δικαιούται
αποζημίωσης για οιαδήποτε δαπάνη υπεβλήθη για τη
γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια.
2. Η πιστοποίηση περί της συνδρομής των προϋπο-
θέσεων ανάκλησης της έγκρισης επέμβασης, ενεργείται
μετά προηγουμένη αυτοψία δασικού υπαλλήλου με αιτι-
ολογημένη έκθεσή του, η οποία υποβάλλεται ιεραρχικά
προς τον οικείο Συντονιστή Α.Δ. για την έκδοση από-
φασης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος,
αφού κληθεί ο ενδιαφερόμενος σε ακρόαση κατά τις
διατάξεις αρθ. 6 ΚΔ.Δ..

Άρθρο 10
Έκδοση απόφασης ανάκλησης
1. Ο Συντονιστής Α.Δ. μετά τη λήψη της κατά το προ-
ηγούμενο άρθρο έκθεσης και των λοιπών στοιχείων
του φακέλου εκδίδει απόφαση ανάκλησης της έγκρισης
επέμβασης και κηρύσσει ως έκπτωτο το δικαιούχο, στον
οποίο και επιδίδεται η ανωτέρω απόφαση. Η επίδοση
γίνεται από υπάλληλο της δασικής υπηρεσίας με απο-
δεικτικό επίδοσης.
2. Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης ο δικαι-
ούχος της έγκρισης επέμβασης αποβάλλεται διοικητι-
κώς από την έκταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 1 του προηγούμενου άρθρου της παρούσας.
3. Η έκταση ακολούθως κηρύσσεται αναδασωτέα.

Άρθρο 11
Αντικατάσταση - Διαδοχή
Η αντικατάσταση ή διαδοχή του δικαιούχου πραγμα-
τοποιείται κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο 2 της παρα-
γράφου 6β άρθρου 45 ν. 998/1979.

Άρθρο 12
Ανάρτηση – κύρωση δασικών χαρτών
1. Στις περιοχές όπου υπάρχει αναρτημένος δασικός
χάρτης, για τις εκτάσεις οι οποίες δύναται να υπαχθούν
στις διατάξεις των παραγράφων 5-14 του άρθρου 47 ή
του άρθρου 47Β του νόμου 998/1979 όπως ισχύει και εί-
ναι ενταγμένες στο ΟΣΔΕ, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις
του άρθρου 17 του ν. 3889/2010 ως ισχύει, εφόσον ο εν-
διαφερόμενος έχει υποβάλλει σχετικό αίτημα υπαγωγής
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου
15 του ίδιου νόμου. Η ως άνω εξαίρεση από τις διατάξεις
του άρθρου 17 ισχύει για όσο διάστημα απαιτείται για
την έκδοση της διοικητικής πράξης έγκρισης εξαγοράς
ή επέμβασης που προβλέπεται από τα ανωτέρω άρθρα,
η οποία εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι
μηνών από το πέρας της προθεσμίας της παραγράφου
1 του άρθρου 15.
2. Στις περιπτώσεις που κατατεθεί αντίρρηση στο δα-
σικό χάρτη για την έκταση και αίτηση εφαρμογής των
παραγράφων 5-14 του άρθρου 47 ή του άρθρου 47Β του
νόμου 998/1979 όπως ισχύει, τότε κρατείται η ανωτέρω
αίτηση μέχρι τελικής κρίσης επί της αντίρρησης και εξε-
τάζεται εφόσον η έκταση έχει κριθεί ως έχουσα δασικό
χαρακτήρα ή είναι υπαγόμενη στην παράγραφο 5α του
άρθρου 3 του νόμου 998/1979 όπως ισχύει.
3. Το αίτημα του ενδιαφερόμενου προς τη δασική
αρχή για την υπαγωγή της έκτασης στις διατάξεις των
παραγράφων 5-14 του άρθρου 47 ή του άρθρου 47Β του
ν. 998/1979 όπως ισχύει, κοινοποιείται στην αρμόδια Δ/
νση Δασών με αντίγραφο της δήλωσης στο ΟΣΔΕ, για να
γίνουν οι ενέργειες της επόμενης παραγράφου.
4. Οι εκτάσεις που σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο
προβλέπεται να εξαιρεθούν της θεώρησης της παρα-
γράφου 2 άρθρου 17 και της κύρωσης της παραγρά-
φου 4 του ίδιου άρθρου του ν. 3889/2010 όπως ισχύει,
θα αποστέλλονται από τη Δ/νση Δασών στην Ε.Κ.Χ.Α.
ΑΕ για να επεξεργαστούν και να εξαιρεθούν του προς
κύρωση αρχείου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο
κεφαλαίου 5 της με αριθ. 146776/2459/21-10-2016 (ΦΕΚ
3532/Β/2016) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η αποστολή τους οφείλει
να έχει ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα 15 ημερών
από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων.


Παράρτημα I
Περιεχόμενα της προβλεπόμενης οικονομοτεχνικής
μελέτης βιωσιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης για
την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 47 ν. 998/1979
όπως ισχύει.

1. ΓΕΝΙΚΑ
1.1 Εισαγωγή
Αναφέρονται ο διατάκτης εκπόνησης της συγκεκριμέ-
νης μελέτης, ο λόγος σύνταξής της κ.λπ. Πλήρη στοιχεία
του ιδιοκτήτη της εκμετάλλευσης ή του υποβάλλοντα
την αίτηση σε μορφή φόρμας καθώς και αναφορά στην
υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται. Επίσης, αναφορά
στο πρόγραμμα που θα συμμετάσχει. Επίσης αναφορά
στις μελέτες υφιστάμενης κατάστασης, σχεδιασμού και
σκοπιμότητας Proslipsis.gr
1.2 Θέση της μελετώμενης περιοχής
Η γεωγραφική θέση της μελετώμενης περιοχής, τα
όριά της, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η Περιφέρεια, η
Περιφερειακή ενότητα ο Δήμος κ.λπ.

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
2.1 φυσικό περιβάλλον
Α) κλίμα
Τα κλιματολογικά στοιχεία
Β) έδαφος
Βάθος και τύπος εδάφους, εδαφολογική εργαστηριακή
ανάλυση
Γ) υδρολογία
Τα ιδιαίτερα υδρολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής,
το υδρογραφικό δίκτυο, βάθος υπεδαφίου ύδατος κ.λπ.
Δ) γεωμορφολογία
Ορεογραφική διαμόρφωση, βαθμίδες κλίσεων, ακραία
υψόμετρα κ.λπ. Τα παραπάνω δεν απαιτούνται σε περί-
πτωση που υφίσταται ψηφιακό μοντέλο εδάφους της
μελετώμενης περιοχής με υψομετρικές καμπύλες του-
λάχιστον 20 μέτρων
Ε) τύποι οικοτόπων
ΣΤ) χλωρίδα πανίδα
Ζ) εδαφοπονικές συνθήκες
Μορφές, χρήσεις γης, δουλείες κ.λπ.
Η) ιδιοκτησιακό καθεστώς
Θ) Στην περίπτωση υφιστάμενων καλλιεργειών Σύντο-
μη παρουσίαση της γεωργικής εκμετάλλευσης συνοπτι-
κά (εγκαταστάσεις, απασχολούμενο δυναμικό, παραγό-
μενα προϊόντα και υπηρεσίες, γενικά οικονομικά στοιχεία
έσοδα-έξοδα, είδος δραστηριότητας, καλλιεργούμενες
εκτάσεις, αριθμοί ζώων κ.λπ.)
2.2 ανθρωπογενής δραστηριότητα
Α) δημογραφικά στοιχεία
Β) απασχόληση ανεργία
Γ) υποδομές
Δ) πρωτογενής τομέας
Ε) δευτερογενής τομέας
ΣΤ) τριτογενής τομέας
Ζ) βαθμός ανθρωπογενών επεμβάσεων

3. ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
3.1 Γενικά
3.2 Είδος και μέγεθος γεωργικών εκμεταλλεύσεων
3.3 Τοπικά προβλήματα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
3.4 προτεινόμενες λύσεις
3.5 Δυναμική και προοπτικές των εκμεταλλεύσεων
4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
4.1 Φυσικό αντικείμενο
Α) Περιγραφή της εκμετάλλευσης
Β) Χωροθέτηση της εκμετάλλευσης
Αναφέρονται α) διερεύνηση της συμβατότητας και των
χωρικών επιπτώσεων της σχεδιαζόμενης εκμετάλλευσης
στην ευρύτερη του έργου περιοχή,
β) τεκμηρίωση επιλογής θέσης στη βάση των συγκρι-
τικών πλεονεκτημάτων της ευρύτερης περιοχής για την
εγκατάσταση
γ) καταλληλότητα εδάφους για το είδος της εκμετάλ-
λευσης, τυχόν δυνατότητα συγκαλλιέργειας
4.2 Συμβολή στη βελτίωση της αγοράς
α) Αναμενόμενες αποδόσεις της εκμετάλλευσης βάσει
τρεχουσών τιμών πώλησης των παραγόμενων προϊόντων,
β) αν μετά την εκχέρσωση η εκμετάλλευση θα ασκηθεί
ομαδικά (όλα τα μέλη του συνεταιρισμού ή της ομάδας
παραγωγών).
4.3 Δημιουργία σχετικών υποδομών
Αναφέρονται τυχόν απαραίτητες βαθμιδώσεις ή περι-
φερειακές αυλακώσεις, αναγκαία έργα άρδευσης, απαι-
τούμενη περίφραξη κ.λπ.
4.4 Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον
Αναφέρονται τα δασικά προϊόντα που θα προκύψουν
από την εκχέρσωση, επιπτώσεις στην αισθητική του το-
πίου, τα μέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν για
την αποτροπή διαβρώσεων

5 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Τεκμηρίωση της πρότασης ανάπτυξης της συγκεκρι-
μένης εκμετάλλευσης έναντι άλλων εκμεταλλεύσεων ή
χρήσεων

6 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Α) Νέες εγκαταστάσεις. Αναφορά του είδους των εγκα-
ταστάσεων και εκτίμηση της αξίας τους π.χ. αποθήκες,
συσκευαστήρια προϊόντων, στάβλοι, γεωτρήσεις, κ.λπ.
Β) Νέος πάγιος εξοπλισμός. Περιγραφή είδους, εκτίμη-
ση αξίας επενδυμένου κεφαλαίου σε γεωργικά μηχανή-
ματα, αρδευτικά υλικά, κ.λπ.
Γ) Αποσβέσεις
Δ) Λειτουργικά έξοδα τα πέντε επόμενα έτη. Αγορά
υλικών, κόστος προσωπικού, τεκμαρτές δαπάνες, πα-
ροχές τρίτων, φόροι, τέλη, αναλώσιμα υλικά, δαπάνες
προβολής, καύσιμα, δαπάνες ασφάλισης, τόκοι δανείων,
κόστος συντήρησης πάγιου εξοπλισμού και εγκαταστά-
σεων κ.λπ.
Ε) Έσοδα από την πώληση προϊόντων και την παροχή
υπηρεσιών τα 5 επόμενα έτη. Αναφορά στο είδος, στις
ποσότητες και στα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.
ΣΤ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙ-
ΩΝ (ΠΑΓΙΩΝ-ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙ-
ΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

7 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Παρουσιάζεται σύνοψη των χρηματοοικονομικών
στοιχείων του προηγούμενου κεφαλαίου και συνοπτική
έκθεση για την βιωσιμότητα της προτεινόμενης επέν-
δυσης.

8. ΧΑΡΤΕΣ
Χρησιμοποιηθείσες πηγές (Χάρτες βλάστησης, εδαφο-
λογικοί χάρτες, ισχύουσες εδαφοπονικές, διαχειριστικές
κ.λπ. μελέτες κ.λπ.).
Τοπογραφικά διαγράμματα.
Παράρτημα II
Περιεχόμενα της προβλεπόμενης οικονομοτεχνικής
μελέτης βιωσιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης
για την εφαρμογή του άρθρου 47Β του ν. 998/1979 όπως
ισχύει.

5. ΓΕΝΙΚΑ
5.1 Εισαγωγή
Αναφέρονται ο διατάκτης εκπόνησης της συγκεκριμέ-
νης μελέτης, ο λόγος σύνταξής της κ.λπ. Πλήρη στοιχεία
του ιδιοκτήτη της εκμετάλλευσης ή του υποβάλλοντα
την αίτηση σε μορφή φόρμας καθώς και αναφορά στην
υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται. Επίσης, αναφορά
στο πρόγραμμα που θα συμμετάσχει. Επίσης αναφορά
στις μελέτες υφιστάμενης κατάστασης, σχεδιασμού και
σκοπιμότητας.
5.2 Θέση της μελετώμενης περιοχής
Η γεωγραφική θέση της μελετώμενης περιοχής, τα
όριά της, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η Περιφέρεια, η
Περιφερειακή ενότητα ο Δήμος κ.λπ.

6. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
2.1 φυσικό περιβάλλον
Α) κλίμα
Τα κλιματολογικά στοιχεία
Β) έδαφος
Βάθος και τύπος εδάφους, εδαφολογική εργαστηριακή
ανάλυση
Γ) υδρολογία
Τα ιδιαίτερα υδρολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής,
το υδρογραφικό δίκτυο, βάθος υπεδαφίου ύδατος κ.λπ.
Δ) γεωμορφολογία
Ορεογραφική διαμόρφωση, βαθμίδες κλίσεων, ακραία
υψόμετρα κ.λπ. Τα παραπάνω δεν απαιτούνται σε περί-
πτωση που υφίσταται ψηφιακό μοντέλο εδάφους της
μελετώμενης περιοχής με υψομετρικές καμπύλες του-
λάχιστον 20 μέτρων
Ε) τύποι οικοτόπων
ΣΤ) χλωρίδα πανίδα
Ζ) εδαφοπονικές συνθήκες
Μορφές, χρήσεις γης, δουλείες κ.λπ.
Η) ιδιοκτησιακό καθεστώς
Θ) Σύντομη παρουσίαση της υφιστάμενης γεωργικής
εκμετάλλευσης συνοπτικά (εγκαταστάσεις, απασχολού-
μενο δυναμικό, παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες,
γενικά οικονομικά στοιχεία έσοδα-έξοδα, είδος δραστη-
ριότητας, καλλιεργούμενες εκτάσεις κ.λπ.)
2.2 ανθρωπογενής δραστηριότητα
Α) δημογραφικά στοιχεία
Β) απασχόληση ανεργία
Γ) υποδομές
Δ) πρωτογενής τομέας
Ε) δευτερογενής τομέας
ΣΤ) τριτογενής τομέας
Ζ) βαθμός ανθρωπογενών επεμβάσεων

7. ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
7.1 Γενικά
7.2 Είδος και μέγεθος γεωργικών εκμεταλλεύσεων
7.3 Τοπικά προβλήματα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
7.4 προτεινόμενες λύσεις
7.5 Δυναμική και προοπτικές των εκμεταλλεύσεων
8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
4.1 Φυσικό αντικείμενο
Α) Περιγραφή της εκμετάλλευσης
Β) Χωροθέτηση της εκμετάλλευσης
Αναφέρονται α) διερεύνηση της συμβατότητας και των
χωρικών επιπτώσεων της υφιστάμενης εκμετάλλευσης
στην ευρύτερη του έργου περιοχή,
β) καταλληλότητα εδάφους για το είδος της εκμετάλ-
λευσης, τυχόν δυνατότητα συγκαλλιέργειας
4.2 Συμβολή στη βελτίωση της αγοράς
Αναμενόμενες αποδόσεις της εκμετάλλευσης βάσει
τρεχουσών τιμών πώλησης των παραγόμενων προϊόντων.
4.3 Σχετικές υποδομές
Αναφέρονται τυχόν απαραίτητες βαθμιδώσεις ή περι-
φερειακές αυλακώσεις, αναγκαία έργα άρδευσης, απαι-
τούμενη περίφραξη κ.λπ.
Στην περίπτωση που στην μελέτη περιγράφεται η
εγκατάσταση νέων κατασκευών που εξυπηρετούν την
ίδια γεωργική καλλιέργεια, όπως δεξαμενές νερού, γε-
ωτρήσεις, μετρητές Δ.Ε.Η. και υπόστεγα, αιτιολογείται
η αναγκαιότητα ύπαρξης αυτών.
Περιγράφεται η ύπαρξη υφιστάμενων κατασκευών
που εξυπηρετούν την ίδια γεωργική καλλιέργεια όπως
δεξαμενές νερού, γεωτρήσεις, μετρητές Δ.Ε.Η. και υπό-
στεγα οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για τη λειτουργία
τους και συνάδουν με τη γεωργική εκμετάλλευση.
4.4 Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον
Αναφέρονται επιπτώσεις στην αισθητική του τοπίου,
τα μέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν για την
αποτροπή διαβρώσεων.

5 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Παρουσιάζεται σύνοψη των χρηματοοικονομικών
στοιχείων και συνοπτική έκθεση για την βιωσιμότητα
της υφιστάμενης καλλιέργειας.

7. ΧΑΡΤΕΣ
Χρησιμοποιηθείσες πηγές (Χάρτες βλάστησης, εδαφο-
λογικοί χάρτες, ισχύουσες εδαφοπονικές, διαχειριστικές
κ.λπ. μελέτες κ.λπ.)
Τοπογραφικά διαγράμματα.

Άρθρο 13
Ισχύς – Δημοσίευση
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημε-
ρομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως και κάθε προηγούμενη που ρύθμιζε διαφορετικά
το υπόψη θέμα παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαΐου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved