ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Εγκύκλιος για την αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεάτρων και τους κινηματογράφων

Αθήνα 1.6.2017, 18:25

Πρόσφατα δημοσιεύθηκε μία κοινή υπουργική απόφαση για την απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων. Σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε και σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Γραφείο 3ο: Έκδοσης και Εφαρμογής Πυροσβεστικών
Διατάξεων και Κανονισμών
Ταχ. Διεύθυνση
Τηλέφωνα
Fax
E-mail
: Μουρούζη 4, 106 74 ΑΘΗΝΑ
: 213-2157681-4, -89
: 210-7407881
: nomyp3@psnet.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 01 Ιουνίου 2017
ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος
 ΚΟΙΝ. : Όπως πίνακας διανομής
Αριθ. Πρωτ.: 34529 Φ. 701.2

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση ΚΥΑ αναφορικά με την απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών
 γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων»
α. Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 16228/2017 (Β΄ 1723)
β. Ν. 4442/2016 (Α΄ 230)
γ. 84976 Φ.701.2/20-12-2016 Εγκύκλιος Α.Π.Σ.
δ. Ν. 4229/2014 (Α΄ 8)
ε. Κ.Υ.Α. 8592/2017 (Β΄ 1750)
στ. Κ.Υ.Α. αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824/2013 (Β΄ 3402)
ζ. Κ.Υ.Α. αριθ. αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825/2013 (Β΄ 3403)
η. 14920 Φ.701.2/19-3-2014 Εγκύκλιος Α.Π.Σ.
θ. 26596 Φ.701.2/26-6-2012 Εγκύκλιος Α.Π.Σ. (ΑΔΑ: Β4Λ5Ι-Α5Ω)
ι. Κ.Υ.Α. αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/33565/2013 (Β΄ 3169)
1. Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 1723/2017, δημοσιεύθηκε η Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 16228/2017 που αφορά στην απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων. Η συγκεκριμένη ΚΥΑ εκδόθηκε κατΆ εξουσιοδότηση και σε συνέχεια του (β) σχετικού που σας κοινοποιήθηκε με το (γ) όμοιο.
2. Στο άρθρο 1 δίνεται το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω Απόφασης που αφορά στην ίδρυση των επιχειρήσεων-εγκαταστάσεων του θέματος, περιλαμβανομένων εκείνων που δραστηριοποιούνται εντός τουριστικών καταλυμάτων. Η σχετική κατηγοριοποίηση δίνεται στο συνημμένο Παράρτημα. Στην ανωτέρω Απόφαση δεν εμπίπτουν τα καταστήματα παροχής υπηρεσιών αμιγώς ίντερνετ και οι παιδότοποι.
3. Στο άρθρο 2 αναλύεται η διαδικασία βεβαίωσης του άρθρου 28 παρ. 2 του (β) σχετικού αναφορικά με τη δυνατότητα ίδρυσης της συγκεκριμένης δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θέση.
4. Στο άρθρο 3 περιγράφεται η διαδικασία γνωστοποίησης.
α. Σύμφωνα με την παρ.1., για την έναρξη της λειτουργίας των καταστημάτων απαιτείται η προηγούμενη γνωστοποίηση σύμφωνα με το Παράρτημα Β που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την πυρασφάλεια και περιγράφεται στη συνέχεια. Επίσης, στην γνωστοποίηση περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες της ασκούμενης δραστηριότητας και οι τυχόν εγκρίσεις, πιστοποιητικά ή άλλα δικαιολογητικά που έχει λάβει το κατάστημα σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Γνωστοποίησης που περιλαμβάνει το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας εφόσον απαιτείται. Μετά την πλήρη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ¶σκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14 του (β) σχετικού δεν θα απαιτείται συμπλήρωση του παραρτήματος 1.
β. Στην παρ. 9 προβλέπεται ότι ο Δήμος κοινοποιεί τη γνωστοποίηση εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία. Proslipsis.gr
γ. Όπως απορρέει από την παρ. 10 οι έκτακτοι έλεγχοι τήρησης της νομοθεσίας πυροπροστασίας επί των επιχειρήσεων εγκαταστάσεων του θέματος απαιτείται να είναι σε ποσοστό τουλάχιστον 30% επί των γνωστοποιήσεων ή μεταβολής αυτών και ανά εξάμηνο. Επίσης, επιβάλλεται να ελέγχονται πρωτίστως οι δραστηριότητες υψηλού κινδύνου και κατΆ αναλογία οι δραστηριότητες μεσαίου και χαμηλού κινδύνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9.
5. Στο άρθρο 4, περιγράφονται τα έγγραφα που πρέπει να τηρούνται στον φάκελο που βρίσκεται στο κατάστημα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.
α. Σύμφωνα με το άρθρο 6, στο εν λόγω άρθρο εμπίπτουν επιπροσθέτως οι κινηματογράφοι, χωρίς όμως να εμπίπτουν τα θέατρα, για τα οποία, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 4 παρ. 1 του (δ) σχετικού.
β. Στα εν λόγω έγγραφα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων :
βi. Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 και το παράρτημα
Γ της (α) σχετικής.
βii. Βιβλίο Ελέγχου, Συντήρησης και Καλής Λειτουργίας των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας της υπΆ αριθ. 12/2012 Πυροσβεστικής Διάταξης όπως ισχύει και καθορίζεται στην παρ. 1β του άρθρου 9 της (α) σχετικής σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως της απαίτησης ύπαρξης ή μη πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας. Το εν λόγω Βιβλίο χορηγείται μετά την αρχειοθέτηση της Γνωστοποίησης από την οικεία Π.Υ. Εφόσον δεν απαιτείται εγκεκριμένη μελέτη (ενεργητικής) πυροπροστασίας, στα σχετικά πεδία του Βιβλίου και του Αρχείου Καταχώρησης αναγράφεται ο αριθμός (πρωτ.) της Γνωστοποίησης.
βiii. Σε περίπτωση μη απαίτησης χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, σχέδια-σχεδιαγράμματα κάτοψης και κατά περίπτωση μη θεωρημένες τεχνικές περιγραφές μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας (όπως συστήματος τοπικής κατάσβεσης), όπου θα αποτυπώνονται τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας.
βiv. Βεβαίωση μηχανικού περί τήρησης του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου πυροπροστασίας που επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνεται στη βεβαίωση του άρθρου 4 παρ.1β .
6. Στο άρθρο 5 αναλύεται η μεταβολή της γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 και το άρθρο 9 του (β) σχετικού, που πραγματεύονται μεταβολή των στοιχείων και αλλαγή φορέα της δραστηριότητας αντίστοιχα.
α. Σύμφωνα με την παρ. 5, στην περίπτωση που η μεταβολή αφορά μόνο στα στοιχεία του φορέα, τυχόν εγκρίσεις και πιστοποιητικά εξακολουθούν να ισχύουν για το κατάστημα και υπό το νέο φορέα μέχρι τη λήξη τους.
β. Σύμφωνα με την παρ. 7, ο νέος φορέας τηρεί στο φάκελο του καταστήματος αντίγραφο της μεταβολής της γνωστοποίησης, των γνωστοποιήσεων που έχουν προηγηθεί της μεταβολής, καθώς και όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στο άρθρο 4 της (α) σχετικής.
γ. Σύμφωνα με την παρ. 8 σε περίπτωση που η μεταβολή αφορά στην αλλαγή έδρας του καταστήματος που συνιστά μεταβολή της εγκατάστασης του καταστήματος, ο φορέας προβαίνει σε νέα γνωστοποίηση κατά το άρθρο 6 παρ. 5 του (β) σχετικού.
δ. Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 11, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να τηρεί στην εγκατάσταση του καταστήματος τα δικαιολογητικά του άρθρου 4 επικαιροποιημένα και σύμφωνα με τη δηλωθείσα μεταβολή.
7. Στο άρθρο 6 περιγράφονται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη γνωστοποίηση θεάτρων και κινηματογράφων.
α. Σύμφωνα με την παρ.1, τα θέατρα και οι κινηματογράφοι υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6 του (β) σχετικού και επιπροσθέτως, για τη γνωστοποίηση των κινηματογράφων εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των προηγούμενων άρθρων, περιλαμβανομένου του αρχείου του άρθρου 4. Οι εν λόγω επιχειρήσεις-εγκαταστάσεις, απαιτείται να διαθέτουν πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας. Proslipsis.gr
β. Αντίθετα στην παρ. 3 διευκρινίζεται ότι για τη γνωστοποίηση των θεάτρων εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της (α) σχετικής, εξαιρουμένου του άρθρου 4 που αφορά στο αρχείο που τηρείται στην επιχείρηση. Στη συντρέχουσα περίπτωση, τηρούνται στην έδρα της επιχείρησης τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του (δ) σχετικού, όπου περιλαμβάνεται το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας. Επιπροσθέτως, πέραν της διαδικασίας γνωστοποίησης που αντικαθιστά τη διαδικασία αδειοδότησης των θεάτρων, οι λοιπές ρυθμίσεις του (δ) σχετικού, εξακολουθούν να ισχύουν.
γ. Στην παρ. 2 υπενθυμίζεται η παύση των αρμοδιοτήτων των συμβουλίων θεάτρων και κινηματογράφων.
δ. Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 4, για τη γνωστοποίηση των κινηματογράφων και των θεάτρων δηλώνεται επιπλέον ο αριθμός των θέσεων.
8. Το άρθρο 9 πραγματεύεται την τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας.
α. Στο εν λόγω άρθρο αναφέρονται στοιχεία που αναλύθηκαν παραπάνω (όπως εφοδιασμός με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας εφόσον απαιτείται και με Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας σε κάθε περίπτωση), καθώς και στοιχεία της κείμενης νομοθεσίας που οφείλουν να τηρούν οι υπεύθυνοι.
β. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο και σε συνδυασμό με το Παράρτημα Γ, οι δραστηριότητες κατατάσσονται σε τρεις (3) βασικές κατηγορίες από άποψη νομοθεσίας πυρασφάλειας και κινδύνου πυρκαγιάς (Χαμηλού, Μεσαίου και Υψηλού Κινδύνου).
γ. Στις επιχειρήσεις-εγκαταστάσεις Χαμηλού Κινδύνου (Κατηγορία Α), προβλέπεται η απαλλαγή από τον εφοδιασμό με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας.
γi. Εφόσον οι ανωτέρω επιχειρήσεις-εγκαταστάσεις δραστηριοποιούνται σε υφιστάμενα κτίρια, απαλλάσσονται από εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας, σχέδια κάτοψης και θεωρημένες τεχνικές περιγραφές μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας κατά παρέκκλιση των σχετικών νομοθετημάτων πυροπροστασίας. Εξαιρούνται από την ανωτέρω απαλλαγή, επιχειρήσεις-εγκαταστάσεις που αιτούνται αποκλίσεις. Στις περιπτώσεις υποβολής αίτησης αποκλίσεων, τηρείται η διαδικασία που έχει καθοριστεί για έγκριση μελετών-σχεδίων κατόψεων- τεχνικών περιγραφών, χωρίς όμως να χορηγείται πιστοποιητικό
(ενεργητικής) πυροπροστασίας.
γii. Στις περιπτώσεις νέων κτιρίων, εξακολουθεί να τηρείται η διαδικασία του άρθρου 15 του Π.Δ. 71/1988 (Α΄ 32) όπως ισχύει.
γiii. Διευκρινίζεται ότι στην χρήση υγραερίου για κάλυψη λειτουργικών αναγκών, δεν εμπίπτουν οι περιπτώσεις χρήσης αυτού για θέρμανση χώρων (όπως σε θερμάστρες τύπου ομπρέλας).
δ. Εφόσον η επιχείρηση του θέματος είναι μεσαίου ή υψηλού κινδύνου, επιβάλλεται ο εφοδιασμός της με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας
ε. Από τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 13 όπου προβλέπεται ότι για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που ιδρύονται και λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμάτων εφαρμόζεται αντίστοιχα η διαδικασία των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7, καθώς και την (ε) σχετική προκύπτουν τα εξής:
εi. Στις ανωτέρω περιπτώσεις απαιτούνται δύο (2) ή περισσότερες γνωστοποιήσεις που θα αφορούν στο ξενοδοχειακό κατάλυμα και στην επιχείρηση (εις) του θέματος.
εii. Εφόσον η επιχείρηση του θέματος είναι μεσαίου ή υψηλού κινδύνου, επιβάλλεται ο εφοδιασμός της με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, ακόμα και όταν δραστηριοποιείται σε τουριστικό κατάλυμα δυναμικότητας μικρότερης των πενήντα ενός ( 51) κλινών, χωρίς το εν λόγω δικαιολογητικό να χορηγείται στο κατάλυμα. Στη συντρέχουσα περίπτωση και εφόσον οι επιχειρήσεις ανήκουν στον ίδιο φορέα, συστήνεται το Βιβλίο Ελέγχου, Συντήρησης και Καλής Λειτουργίας των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας να καλύπτει επιπροσθέτως και το τουριστικό κατάλυμα.
εiii. Στις περιπτώσεις τουριστικών καταλυμάτων με δυναμικότητα άνω των πενήντα ενός (51) κλινών όπου δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις-εγκαταστάσεις του θέματος που είναι μεσαίου ή υψηλού κινδύνου, εκδίδεται ανάλογος αριθμός πιστοποιητικών (ενεργητικής) πυροπροστασίας που καλύπτουν το τουριστικό κατάλυμα και τους υπόψη χώρους.
στ. Οι φορείς της κατηγορίας Β οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εφοδιασθούν από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας εντός πενήντα (50) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της γνωστοποίησης. Proslipsis.gr
ζ. Επίσης, οι φορείς της κατηγορίας Γ οφείλουν πριν την ημερομηνία υποβολής της γνωστοποίησης να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να έχουν εφοδιασθεί από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας.
9. Στο Παράρτημα Β (Γνωστοποίηση) παρ. Δ1 δίνονται ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με την πυρασφάλεια της ασκούμενης δραστηριότητας που περιλαμβάνονται στο έντυπο της Γνωστοποίησης. Οι αναφερόμενοι εντός παρενθέσεως αριθμοί («(5)» και «(8)») δεν αφορούν τις Υπηρεσίες σας. Επίσης, στο Παράρτημα 1 της Γνωστοποίησης, γίνεται μεταξύ άλλων αναφορά στην ύπαρξη πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας εφόσον απαιτείται και στο Παράρτημα 2, παρέχονται ενδεικτικά ορισμένες δραστηριότητες.
10. Στο άρθρο 14, περιγράφεται η επιβολή κυρώσεων για παραλείψεις στοιχείων που δεν γνωστοποιήθηκαν ή γνωστοποιήθηκαν αναληθώς, είτε μεταβλήθηκαν χωρίς να γνωστοποιηθούν, όπως η αναγραφή αριθμού πρωτοκόλλου πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας χωρίς να έχει χορηγηθεί και η αναντιστοιχία επιφανειών μεταξύ των στοιχείων της γνωστοποίησης και των σχετικών εγγράφων.
11. Με το άρθρο 16 παρ. 1, καταργούνται οι (στ) και (ζ) σχετικές. Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 2, τα κέντρα διασκέδασης ανεξαρτήτως δυναμικότητας, οφείλουν να διαθέτουν πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας. Τα κέντρα διασκέδασης δεν υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης και κατά περίπτωση ελέγχονται ή αδειοδοτούνται από την εκάστοτε αρμόδια Υπηρεσία.
12. Επισημαίνεται η κατά περίπτωση απαίτηση άθροισης των θεωρητικών πληθυσμών επιχειρήσεων-εγκαταστάσεων που συστεγάζονται, όπως χώρων συνάθροισης κοινού και εμπορικών καταστημάτων, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας, για την επιβολή των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας.
13. Στις Υπηρεσίες σας να τηρείται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, Βιβλίο Γνωστοποίησης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων με αριθμό φακέλου Θεματολογίου Φ. 704.42 «Γνωστοποίηση Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων», όπου θα καταχωρίζονται οι απαραίτητες πληροφορίες της ασκούμενης δραστηριότητας, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των Υπηρεσιών σας. Στις περιπτώσεις δραστηριοποίησης των εν λόγω επιχειρήσεων-εγκαταστάσεων εντός τουριστικών καταλυμάτων, συστήνεται να γίνεται αλληλλοσυσχέτιση με το Βιβλίο Γνωστοποίησης Τουριστικών Καταλυμάτων.
14. Παρακαλούμε για τη μελέτη και εφαρμογή των ανωτέρω στις συντρέχουσες περιπτώσεις και την συνεργασία με τις κατά τόπο Δημοτικές Αρχές, Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού, τους αρμόδιους τεχνικούς επιστήμονες- μελετητές μηχανικούς και τους ιδιοκτήτες-εκμεταλλευτές των ανωτέρω εγκαταστάσεων, προς την κατεύθυνση της ορθής ενημέρωσης τους περί των υποχρεώσεών τους βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Υπενθυμίζεται η μη εκ μέρους σας χορήγηση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας ή έγκρισης μελέτης- σχεδίων κατόψεων, στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται, εφόσον υποβάλλονται σχετικά αιτήματα.
15. Στις περιπτώσεις διαπίστωσης μη συμμόρφωσης με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα ή την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας, να ενημερώνετε άμεσα επί των διαπιστώσεών σας την αρμόδια Αρχή.
16. Από αναρτήσεως της παρούσας, τροποποιείται η (η) σχετική που εξακολουθεί να ισχύει σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες της (ι) όμοιας (γυμναστήρια-αθλητικές σχολές) και την τήρηση του Βιβλίου γνωστοποίησης λόγω εξέτασης καταγγελιών, διενέργειας εκτάκτων ελέγχων κλπ. Επίσης τροποποιείται κατά το σκεπτικό της παρούσας η (θ) σχετική, ήτοι δεν θα εγκρίνονται πλέον μελέτες-σχέδια κάτοψης που αφορούν επιπρόσθετα μέσα πυροπροστασίας στις περιπτώσεις εκείνες που σύμφωνα με τα παραπάνω δεν απαιτείται εξΆ αρχής έγκριση των εν λόγω εγγράφων και τροποποιείται ή καταργείται, κάθε εγκύκλιός μας που ρύθμιζε διαφορετικά τα ανωτέρω ζητήματα.

Η παρούσα να αναρτηθεί σύμφωνα με την Εγκύκλιο 54/ Α.Π.Σ.

Ο Συντονιστής Υποστήριξης
Ιωάννης T. Ράμφος
Υποστράτηγος ΠΣ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Συνημμένο στην υπΆ αριθ. 34529 Φ.701.2/29-5-2017 Εγκύκλιο Α.Π.Σ.)
Α) Καταστήματα Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
1. Κομμωτήριο
2. Κουρείο
3. Κατάστημα περιποίησης χεριών-ποδιών
4. Εργαστήριο Δερματοστιξίας (tattoo)
Β) Επιχειρήσεις τροφίμων - ποτών
5. Οπωροπωλείο
6. Κρεοπωλείο
7. Παντοπωλείο
8. Πτηνοπωλείο
9. Αυγοπωλείο
10. Ιχθυοπωλείο
11. Γαλακτοπωλείο
12. Πρατήριο Κατεψυγμένων προϊόντων
13. Καφεκοπτείο
14. Πρατήριο ελαίων και λιπών
15. Πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής
16. Αμιγές πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής
17. Πρατήριο άρτου
18. Πρατήριο έτοιμου φαγητού
19. Κατάστημα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων
20. Κάβα εμφιαλωμένων ποτών
21. Κατάστημα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκομίας
22. Πώληση τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών, ποτών, ειδών σοκολατοποιίας, μπισκοτοποιίας κλπ σε εμπορικά καταστήματα
23. Παρασκευή και πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους πελάτες από τα πρατήρια άρτου και ειδών
ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων
24. Αποθήκευση χονδρικού εμπορίου χωρίς μηχανολογικό εξοπλισμό
25. Μαζική εστίαση & αναψυχή
26. Στεγασμένοι - Υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων
27. Υπεραγορές
28. Kυλικεία σε Δημόσια και Ιδιωτικά σχολεία
Γ) Γραφεία Τελετών
 Δ) Κινηματογράφοι
 Ε) Θέατρα


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved