ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Νέες αλλαγές στις ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών

Αθήνα 9.6.2017, 21:43

Νέα τροποποίηση στον προσδιορισμό της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1 Ιανουαρίου 2017, φέρνει με απόφασή του το υπουργείο Εργασίας.

H απόφαση δημοσιεύεται στο τεύχος Β' αρ. 1942/2017 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 25599/1453 (2)
Τροποποίηση της αριθ. 61502/3399/30-12-2016
(ΦΕΚ Β΄ 4330) απόφασης του Υπουργού Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης «Προσδιορισμός της βάσης υπο-
λογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπα-
σχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών
από 1.1.2017».

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 του ν. 4472/2017
(Α΄ 74) «Συνταξιοδοτικές Διατάξεις Δημοσίου και Τρο-
ποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμο-
γής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων,
μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις,
μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής
2018-2021 και λοιπές διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 2 του ν. 4387/2016
(Α΄ 85) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρ-
ρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος -
Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνί-
ων και άλλες διατάξεις».
3. Τη διάταξη του άρθρου 1 του ν. 4425/2016 (Α΄ 185)
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμε-
τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις». Proslipsis.gr
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα».
5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 113/2014 (Α΄ 180) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (Α΄ 29)
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμε-
τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, και την οργάνωση
της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και
λοιπές διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του π.δ/τος 125/2016 (Α΄ 116) «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Την αριθ. οικ. 54051/Δ9.14200/22.11.2016 απόφα-
ση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
«Τροποποίηση της αριθ. οικ. 44549/Δ9.12193/8-10-2015
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Αναστάσιο Πετρόπουλο» (Β΄ 3801, 25.11.2016).
9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Το άρθρο 2 της 61502/3399/30-12-2016 (ΦΕΚ Β 4330)
υπουργικής απόφασης «Προσδιορισμός της βάσης υπο-
λογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμε-
νων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017» αντι-
καθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Βάση υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών
1. Για το έτος 2017, η βάση υπολογισμού των πάσης
φύσεως ασφαλιστικών εισφορών των υπόχρεων καταβο-
λής εισφορών που υπάγονται στην παρούσα απόφαση
και στο άρθρο 39 του ν. 4387/2016, καθορίζεται με βάση
το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την ασκού-
μενη δραστηριότητα ή την ιδιότητα που δημιουργεί την
υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση. Ως καθαρό φορο-
λογητέο αποτέλεσμα κατά τα ανωτέρω νοείται το ποσό,
όπως αυτό διαμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 20 έως 27 του ν. 4172/2013 (Κώδικας Φο-
ρολογίας Εισοδήματος), όπως ισχύει κάθε φορά. Όσον
αφορά ειδικότερα στα εισοδήματα που αντιστοιχούν
στις δραστηριότητες - ιδιότητες που περιγράφονται στο
άρθρο 1 στοιχ.δ-η της παρούσας, το καθαρό φορολο-
γητέο αποτέλεσμα αντιστοιχεί στο ποσό που προκύπτει
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος.
2. Από 1.1.2018 και για κάθε επόμενο έτος, στη βάση
υπολογισμού όπως περιγράφεται στην προαναφερό-
μενη παράγραφο, συμπεριλαμβάνονται οι καταβλητέες
ασφαλιστικές εισφορές. Proslipsis.gr
3. Ειδικά για το 2018, οι ασφαλιστικές εισφορές υπο-
λογίζονται επί του ποσού που αντιστοιχεί στο 85% της
βάσης προσδιορισμού των εισφορών, όπως αυτή περι-
γράφεται στην παράγραφο 2 του παρόντος.
4. Μηνιαία βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως
ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το ποσό που προ-
κύπτει από τη διαίρεση της βάσης υπολογισμού όπως
ανωτέρω περιγράφεται για κάθε έτος δια του δώδεκα.
5. Για τον καθορισμό της μηνιαίας βάσης υπολογισμού
συνυπολογίζονται τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί με
δελτίο επαγγελματικής δαπάνης.
6. Εάν η προσδιοριζόμενη κατά την παρ. 4 του παρό-
ντος άρθρου βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως
ασφαλιστικών εισφορών είναι μικρότερη του ποσού
που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου
μισθωτού άνω των 25 ετών, στο ύψος που διαμορφώνε-
ται σύμφωνα με το άρθρο πρώτο, κεφάλαιο ΙΑ11 περ. 3
του ν. 4093/2012, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και στις
περιπτώσεις ζημιών ή μηδενικών κερδών ή υποχρεωτι-
κής ασφάλισης λόγω ιδιότητας χωρίς άσκηση επαγγελ-
ματικής δραστηριότητας, ως μηνιαία βάση υπολογισμού
των ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνεται το ύψος του
κατά τα ανωτέρω κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μι-
σθωτού άνω των 25 ετών. Στο ίδιο ύψος διαμορφώνεται
η βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών
εισφορών για τους δικηγόρους που βρίσκονται σε ανα-
στολή άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας και για
τους υγειονομικούς που απασχολούνται χωρίς αμοιβή
της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3232/2004.
7. Σε περίπτωση μη υποβολής εκ μέρους του υπόχρεου
φορολογικής δήλωσης, οι οφειλόμενες ασφαλιστικές
εισφορές υπολογίζονται προσωρινά επί της βάσης της
ανωτέρω παραγράφου, έως ότου καταστεί δυνατός ο
εντοπισμός του φορολογητέου εισοδήματος κατά την
έννοια των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος.
8. Ειδικότερα για τα πρόσωπα, παλαιούς και νέους
ασφαλισμένους κατά τη διάκριση του ν. 2084/1992, τα
οποία υπάγονται ή θα υπάγονταν, σύμφωνα με τις γε-
νικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν
έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 στην ασφάλιση
του ΕΤΑΑ, καθώς και για τους αυτοαπασχολούμενους
αποφοίτους σχολών ανώτατης εκπαίδευσης, που είναι
εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμε-
λητήρια που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου δη-
μοσίου δικαίου, η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού
των ασφαλιστικών εισφορών για τα πέντε πρώτα χρόνια
ασφάλισης αντιστοιχεί στο 70% επί του προβλεπόμενου
κατά τα ανωτέρω κατώτατου βασικού μισθού άγαμου
μισθωτού άνω των 25 ετών.
9. Εάν η προσδιοριζόμενη κατά την παρ. 4 του παρό-
ντος άρθρου βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως
ασφαλιστικών εισφορών είναι μεγαλύτερη του ποσού
που αντιστοιχεί στο δεκαπλάσιο του κατώτατου βασικού
μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, ως μηνιαία
βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών λαμ-
βάνεται το ύψος του δεκαπλάσιου του κατά τα ανωτέρω
προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μι-
σθωτού άνω των 25 ετών.
10. Στις περιπτώσεις που κάποιο από τα πρόσωπα
του άρθρου 1 της παρούσας, καταβάλλει ασφαλιστικές
εισφορές κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 38 του
ν. 4387/2016 ως μισθωτός, μηνιαία βάση υπολογισμού
των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το
άθροισμα του εισοδήματος από την παροχή των μισθω-
τών υπηρεσιών και του καθαρού φορολογητέου αποτε-
λέσματος από τη δραστηριότητα του άρθρου 1, με την
επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων του άρθρου 38
του ν. 4387/2016.
11. Στις περιπτώσεις πολλαπλής δραστηριότητας, η
κάθε μία εκ των οποίων δημιουργεί υποχρέωση υπα-
γωγής στην ασφάλιση σύμφωνα με τις γενικές, ειδικές
ή καταστατικές διατάξεις του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ όπως
ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, μηνιαία
βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών
εισφορών αποτελεί το άθροισμα του καθαρού φορο-
λογητέου αποτελέσματος από έκαστη δραστηριότητα,
με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην παρ. 6 του
παρόντος άρθρου. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στις
περιπτώσεις που προκύπτει υποχρέωση πολλαπλής
ασφάλισης λόγω ιδιότητας. Proslipsis.gr
12. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, πέραν των ανω-
τέρω, ασκείται και μία ή περισσότερες δραστηριότητες
υπακτέες στην ασφάλιση του ΟΓΑ, σύμφωνα με τις γενι-
κές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις του, όπως ίσχυαν
έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, ή βάσει της
παρ. 11 του άρθρου 40 του ν. 4387/2016, μηνιαία βάση
υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφο-
ρών αποτελεί το άθροισμα του καθαρού φορολογητέ-
ου αποτελέσματος από έκαστη δραστηριότητα, με την
επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων του άρθρου 40
του ν. 4387/2016.
13. Τα προβλεπόμενα από τις παρ. 6 και 8 του παρόντος
εφαρμόζονται και σε περιπτώσεις πολλαπλής δραστηρι-
ότητας, κατά την έννοια των ανωτέρω περιπτώσεων 10,
11 και 12. Για την εξεύρεση της βάσης υπολογισμού στις
περιπτώσεις αυτές της παραγράφου 10 λαμβάνεται κα-
ταρχάς υπόψη το μηνιαίο εισόδημα από την παροχή της
μισθωτής υπηρεσίας και σε αυτό προστίθεται το εισό-
δημα των άλλων δραστηριοτήτων κατά φθίνουσα τάξη
μεγέθους, ώστε η βάση υπολογισμού, όπως προκύπτει
από την άθροιση των επιμέρους εισοδημάτων, να μην
υπολείπεται της ελάχιστης μηνιαίας βάσης υπολογισμού
όπως καθορίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω, και να μην
ξεπερνά το δεκαπλάσιο του κατά τα ανωτέρω προβλεπό-
μενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω
των 25 ετών. Στις λοιπές περιπτώσεις των παραγράφων
11 και 12 του παρόντος, καταρχάς λαμβάνεται το σύνολο
του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος από τη δρα-
στηριότητα που προκύπτει ότι αποτελεί τη βασική πηγή
βιοπορισμού και σε αυτό προστίθεται το εισόδημα των
άλλων δραστηριοτήτων κατά φθίνουσα τάξη μεγέθους,
ώστε η βάση υπολογισμού, όπως προκύπτει από την
άθροιση των επιμέρους εισοδημάτων, να μην υπολεί-
πεται της ελάχιστης μηνιαίας βάσης υπολογισμού όπως
καθορίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω, και να μην ξεπερνά
το δεκαπλάσιο του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου
βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.
14. Βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλι-
στικών εισφορών κατά την έννοια της παρούσας από-
φασης προκύπτει από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο
φορολογικό έτος.
15. Τυχόν διαφορά που προκύπτει μετά από τον υπο-
λογισμό των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών
βάσει του πραγματικού εισοδήματος του προηγούμενου
φορολογικού έτους κατά την έννοια τις παραγράφους 2
και 3 του παρόντος αναζητείται και συμψηφίζεται ισο-
μερώς κατανεμημένη σε μηνιαία βάση έως το μήνα Δε-
κέμβριο εκάστου έτους.
16. Για όσους προβαίνουν για πρώτη φορά από
1.1.2017 και εντεύθεν σε έναρξη εργασιών ή δραστηριο-
τήτων του άρθρου 1 της παρούσας, μηνιαία βάση υπολο-
γισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών τους εισφορών
για τους μήνες που μεσολαβούν από το μήνα της έναρξης
εργασιών έως το Δεκέμβριο του ίδιου έτους, αποτελεί το
ποσό που αντιστοιχεί στο κατά την παρ. 6 προβλεπόμενο
βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, με την
επιφύλαξη της παρ. 8 του παρόντος άρθρου».
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 61502/3399/30-12-2016
(ΦΕΚ Β΄ 4330) υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2017

Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved