ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Επαγγέλματα της θάλασσας που δεν χρειάζονται ετήσιες άδειες

Αθήνα 12.6.2017, 01:06

Στο πλαίσιο της επαγγελματικής ελευθερίας και της κατάργησης αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων, όπως αναφέρεται, το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής διευκρινίζει με εγκύκλιό του ότι αίρονται οι προβλεπόμενες υποχρεώσεις ετήσιας θεώρησης ή και ανανέωσης της άδειας άσκησης ορισμένων θαλάσσιων επαγγελμάτων.

Τα επαγγέλματα αυτά είναι:
- της εκμετάλλευσης θαλάσσιου ταξί,
- της εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και ταχυπλόων μικρών σκαφών,
- της λειτουργίας σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης,
- του παροχέα καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής,
- της κυκλοφορίας εντός της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του λιμένος, ως και των λιμένων, όρμων και ακτών, καθώς και η άνοδος εις τα πλοία κάθε εργαζομένου προς άσκηση του επαγγέλματός του σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου περί Εργατικών και Επαγγελματικών Διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένα έκαστης Λιμενικής Αρχής.

* Ακολουθεί το κείμενο της εγκυκλίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ –
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2
Ταχ. Κώδικας : 18510, Πειραιάς
Πληροφορίες : Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΑΛΙΚΑΚΟΣ Πέτρος
Τηλέφωνο : 2131371217
Fax : 2131371505
E-mail : dla@hcg.gr
 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 Πειραιάς, 12-5-2017
 Αριθ. Πρωτ: 2131.3/34369/2017
 ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΕΜΑ: Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και
άσκηση επαγγελμάτων
Σχετ.: α) Ν. 3919/2011 (Α' 32), όπως ισχύει
 β) Αριθ.Πρωτ.:Μ.Φ.2111.3/15/11/01-7-2011 Δ/γή μας

 1. Σε συνέχεια της (β) σχετικής και με αφορμή ερωτήματα Λιμενικών Αρχών, διευκρινίζονται τα κάτωθι:
α. Στην πργ 1 του άρθρου 2 του ανωτέρω (α) όμοιου, προβλέπεται η κατάργηση περιορισμών που υπάρχουν
στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίοι αφορούν στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων. Ως τέτοιοι
περιορισμοί νοούνται αυτοί που ορίζονται στην πργ 2 του άρθρου 2 του παραπάνω νόμου.
 Ειδικότερα, τόσο από τη γραμματική διατύπωση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του εν λόγω νόμου, όσο
και από τη συστηματική ερμηνεία της ανωτέρω διάταξης, σε συνδυασμό με τη διάταξη της επόμενης παραγράφου
3 του ιδίου άρθρου, με την οποία δόθηκε εξουσιοδότηση για την άρση, με προεδρικό διάταγμα, και άλλων
περιορισμών, πέραν των ρητώς απαριθμούμενων στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Ν. 3919/2011, όπως
ισχύει, προκύπτει ότι η, κατά την τελευταία διάταξη, απαρίθμηση των κατηγοριών περιορισμών της
επαγγελματικής ελευθερίας, οι οποίοι καταργήθηκαν αυτοδικαίως μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από τη
δημοσίευση του παραπάνω νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι εξαντλητική και όχι ενδεικτική.
Συνεπώς, η διέπουσα το κατά περίπτωση επάγγελμα νομοθεσία εξακολουθεί, κατά τα λοιπά, να ισχύει, ως προς
τις επιμέρους διατάξεις της, οι οποίες δεν έρχονται σε αντίθεση με το Ν. 3919/2011 (Α' 32), όπως ισχύει, εφόσον οι
προβλεπόμενοι από τις διατάξεις αυτές περιορισμοί στην πρόσβαση ή την άσκηση του επαγγέλματος δεν
εμπίπτουν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες καταργούμενων περιορισμών του άρθρου 2 παραγράφου 2 του
Ν. 3919/2011 (Α' 32), όπως ισχύει ή δε συνδέονται αρρήκτως με αυτούς (Σ.Τ.Ε. 445/2014 Α' δημοσίευση ΝΟΜΟΣ).
β. Πέραν της, κατά τα ανωτέρω, άρσης των περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση των επαγγελμάτων,
παύει να ισχύει, μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του (α) σχετικού, σύμφωνα με την παρ. 1
του άρθρου 3 του νόμου αυτού, η απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγέλματος,
πέραν εκείνων για τα οποία διαλαμβάνεται ρύθμιση στο Κεφάλαιο Β' αυτού, όταν η χορήγηση της άδειας αυτής
συναρτάται προς την, αντικειμενικώς διαπιστούμενη κατά δεσμία αρμοδιότητα, συνδρομή νόμιμων
προϋποθέσεων.
γ. Για τη σύννομη έναρξη της άσκησης των προαναφερόμενων επαγγελμάτων αρκεί η απλή διατύπωση της,
σχετικής περί τούτου, αναγγελίας στην αρμόδια διοικητική αρχή, συνοδευομένης από τα νόμιμα δικαιολογητικά
για την πιστοποίηση της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων και η πάροδος του προβλεπόμενου, κατά
περίπτωση, χρονικού διαστήματος [τριμήνου ή του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στην αριθμ.
513.12/13/118β/2013/10-01-2013 (Β΄35) KYA για κάθε επάγγελμα που διέπεται απο αυτή] από την αναγγελία
αυτή, εκτός αν η εν λόγω διοικητική αρχή, εντός του προαναφερόμενου διαστήματος, απαγορεύσει την άσκηση
του επαγγέλματος, για το λόγο ότι δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η
συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Διευκρινίζεται ότι το εν λόγω χρονικό διάστημα έχει τον
χαρακτήρα της επιβαλλόμενης, στον ενδιαφερόμενο να ασκήσει ορισμένο επάγγελμα, υποχρέωσης αναμονής
και αναβολής της έναρξης άσκησης αυτού, ώστε να παρασχεθεί στη διοίκηση η δυνατότητα να διενεργήσει
προληπτικό έλεγχο και, ενδεχομένως, να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος, αν δεν υφίσταται ή δεν
προκύπτει συνδρομή των, προς τούτο, νομίμων προϋποθέσεων. Δεν συνιστά, δηλαδή, το χρονικό διάστημα
αυτό περιορισμό, κατά χρόνο, της αρμοδιότητας της διοικητικής αρχής να απαγορεύσει την άσκηση
επαγγέλματος, αν αυτό δεν δύναται σε συγκεκριμένη περίπτωση να ασκηθεί συννόμως. Ο ενδιαφερόμενος,
αφού αναγγείλλει την άσκηση του επαγγέλματος, οφείλει να αναβάλλει την έναρξη άσκησης αυτού και να
αναμείνει, μέχρι το πέρας της προαναφερόμενης προθεσμίας, τη διενέργεια ελέγχου απο την αρμόδια
διοικητική αρχή, προκειμένου να εγκριθεί η άσκηση της δραστηριότητάς του. Σε κάθε περίπτωση, η διοικητική
αρχή, μπορεί να απαγορεύσει την άσκηση επαγγέλματος και μετά την πάροδο της τασσόμενης προθεσμίας, αν
αυτό δεν δύναται να ασκηθεί συννόμως. Proslipsis.gr
 δ. Σύμφωνα με την πργ 1 του άρθρου 3 του (α) σχετικού, έννομες συνέπειες που προβλέπονται στο νόμο
επερχόμενες ή επιβαλλόμενες με διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση, προεχόντων με χαρακτήρα κυρώσεων,
στην περίπτωση άσκησης επαγγέλματος χωρίς τη λήψη της απαιτουμένης προς τούτο διοικητικής αδείας,
νοούνται μετά πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του Ν. 3919/2011 (Α' 32), συναπτόμενες προς την
έναρξη ασκήσεως επαγγέλματος χωρίς προηγούμενη αναγγελία περί τούτου στην αρμόδια διοικητική Αρχή και
επακόλουθη αναμονή για το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, καθώς και προς την άσκηση του επαγγέλματος
παρά τη διατύπωση προς τούτο απαγόρευσης από την αρμόδια διοικητική αρχή. Ως εκ τούτου, κατά τη
διαδικασία επιβολής απο την Υπηρεσία σας κυρώσεων, λόγω παράβασης διατάξεων που αφορούν στην άσκηση
επαγγέλματος χωρίς τη λήψη της απαιτουμένης προς τούτο διοικητικής άδειας, θα μνημονεύετε τη διάταξη που
παραβιάστηκε σε συνδυασμό με τη διάταξη της πργ 1 του άρθρου 3 του (α) σχετικού.
 ε. Με την υποπαράγραφο Ε.13 της παραγράφου Ε του πρώτου άρθρου του νόμου 4152/2013 (Α' 107),
επαναφέρεται η υποχρέωση προηγούμενης έκδοσης διοικητικής άδειας για την άσκηση των επαγγελμάτων του
Ναυαγοσώστη [παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 23/2000 (Α΄ 18)] και του Εκμισθωτή Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής
[εδάφιο πρώτο και δεύτερο της παρ. 1 του άρθρου 22 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμό 20, (Β΄
444/1999), όπως ισχύει].
στ. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι έπαυσε να ισχύει η απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας για
την άσκηση επαγγέλματος, πέραν εκείνων για τα οποία διαλαμβάνεται ρύθμιση στο Κεφάλαιο Β' του (α) σχετικού,
όταν η χορήγηση της άδειας αυτής συναρτάται προς την αντικειμενικώς διαπιστούμενη κατά δεσμία αρμοδιότητα
συνδρομή νόμιμων προϋποθέσεων, σας γνωρίζουμε ότι οι προβλεπόμενες υποχρεώσεις ετήσιας θεώρησης ή και
ανανέωσης της άδειας άσκησης των επαγγελμάτων:
- της εκμετάλλευσης θαλάσσιου ταξί,
- της εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και ταχυπλόων μικρών σκαφών,
- της λειτουργίας σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης,
- του παροχέα καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής,
- της κυκλοφορίας εντός της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του λιμένος, ως και των λιμένων, όρμων
και ακτών, καθώς και η άνοδος εις τα πλοία κάθε εργαζομένου προς άσκηση του επαγγέλματός του
σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου περί Εργατικών και Επαγγελματικών Διατάξεων του Γενικού
Κανονισμού Λιμένα έκαστης Λιμενικής Αρχής,
δεδομένου ότι συνδέονται αρρήκτως με την απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση
επαγγέλματος, καταργούνται. Proslipsis.gr
ζ. Κατόπιν των ανωτέρω, δεν θα προβαίνετε στην ετήσια θεώρηση καθώς και στην ανανέωση των ήδη
εκδοθεισών, απο την Υπηρεσία σας [πριν τη θέση σε εφαρμογή του (α) όμοιου] αδειών άσκησης των ως άνω
επαγγελμάτων και, μετά τη λήξη αυτών, θα εκδίδετε, χωρίς καταβολή παραβόλων, σχετική βεβαίωση συνδρομής
νόμιμων προϋποθέσεων, εφόσον πληρούνται, κατά περίπτωση, οι, προβλεπόμενες για την άσκηση του
επαγγέλματος, νόμιμες προϋποθέσεις.
η. Πέραν των παραπάνω, εφιστούμε την προσοχή σας στη διενέργεια τακτικών ελέγχων, προκειμένου να
διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη νόμιμη άσκηση των επαγγελμάτων, που ασκούνται στην
περιοχή αρμοδιότητάς σας.
2. Ενημερώσατε κατάλληλα τα υποτεταγμένα σας κλιμάκια.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ΚΛΑΔΟΥ
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ Ιωάννης
© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved