ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
O Κανονισμός απονομής Ελληνικού Σήματος στις επιτραπέζιες ελιές

Αθήνα 23.6.2017, 14:17

Κανονισμό απονομής Ελληνικού Σήματος στις επιτραπέζιες ελιές, όπως προβλέπει ο ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α’/2012), εισάγουν με κοινή απόφασή τους οι υπουργοί Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας και Τροφίμων, κ.κ. Δήμος Παπαδημητρίου και Ευάγγελος Αποστόλου.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, ο κανονισμός διασφαλίζει τη λειτουργία ενιαίου και ομοιογενούς πλαισίου αξιόπιστων, αμερόληπτων και αποτελεσματικών διαδικασιών ελέγχου και απονομής του Ελληνικού Σήματος στις επιτραπέζιες ελιές.

Ο κανονισμός καθορίζει:
i) τα προϊόντα στα οποία απονέμεται το Ελληνικό Σήμα,
ii) τις διαδικασίες, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τοτέλος απονομής του,
iii) το φορέα που απονέμει το Ελληνικό Σήμα, ελέγχει την τήρηση των όρων και των απαιτήσεων απονομής και διατήρησής του και επιβάλλει κυρώσεις σε περιπτώσεις παράβασής του και
iv) τις υποχρεώσεις του φορέα απονομής και των δικαιούχων χρήσης του Ελληνικού Σήματος.

Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού αφορά:
i) στις επιχειρήσεις των προϊόντων του άρθρου 4, οι οποίες επιθυμούν να διαθέσουν στην αγορά προϊόντα τους που θα φέρουν στην επισήμανσή τους το Ελληνικό Σήμα.
ii) στο φορέα απονομής του Ελληνικού Σήματος στις επιτραπέζιες ελιές.
iii) στην Επιτροπή Ελληνικού Σήματος.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη διεθνών, ενωσιακών και εθνικών διατάξεων.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 63585 (1)
Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στις
επιτραπέζιες ελιές.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/Α/2005).
2. Το π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α’ 113) «Οργανισμός του Υπ.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
3. Του π.δ. 69/2015 ( ΦΕΚ Α' 113) «Διορισμός του Αλέ-
ξιου Τσίπρα του Παύλου, Αρχηγού του Κόμματος «Συ-
νασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς» (ΣΥ.ΡΙΖ.Α), ως
Πρωθυπουργού». Proslipsis.gr
4. Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄208/4-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύ-
σταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
5. Του π.δ. 125/5-11-2016 (ΦΕΚ Α´ 210) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Της υπ´ αριθμ. 25228/06.03.2015 κοινής υπουργικής
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο-
νομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Διορισμός
μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού», (ΦΕΚ
ΥΟΔΔ´ 105).
7. Την υπ´ αριθμ. 117036/17.11.2015 υπουργική από-
φαση «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με
εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή.
8. Τις διατάξεις των άρθρων 184 έως 196 του ν. 4072/
2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού πε-
ριβάλλοντος-Νέα εταιρική μορφή - Σήματα – Μεσίτες
Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και
αλιείας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με το ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρο-
νικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ
120/A/29-05-2013) και ιδίως του άρθρου 187.
9. Το σχέδιο κανονισμού απονομής ελληνικού σήματος
στις επιτραπέζιες ελιές που εκπόνησε ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ» με τη συμβολή
Τεχνικής Επιτροπής από εκπροσώπους φορέων παρα-
γωγής, έρευνας, επιστήμης, κρατικών υπηρεσιών και
συλλογικών οργάνων που εμπλέκονται στον τομέα αυτό.
10. Τα αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης του
σχεδίου Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος
στις επιτραπέζιες ελιές που διεξήχθη από 26/4/2016
έως 17/5/2016.
11. Την εισήγηση της Επιτροπής Ελληνικού Σήματος
σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 12 απόφασή της.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
 Proslipsis.gr
Άρθρο 1
Σκοπός
1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η έκδοση
Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στις επι-
τραπέζιες ελιές, όπως προβλέπει ο ν. 4072/2012 (ΦΕΚ
86/Α’/2012).
2. Ο παρών κανονισμός διασφαλίζει τη λειτουργία
ενιαίου και ομοιογενούς πλαισίου αξιόπιστων, αμερό-
ληπτων και αποτελεσματικών διαδικασιών ελέγχου και
απονομής του Ελληνικού Σήματος στις επιτραπέζιες
ελιές.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Πεδίο Εφαρμογής
1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει:
i) τα προϊόντα στα οποία απονέμεται το Ελληνικό Σήμα,
ii) τις διαδικασίες, τους όρους, τις προϋποθέσεις και το
τέλος απονομής του,
iii) το φορέα που απονέμει το Ελληνικό Σήμα, ελέγχει
την τήρηση των όρων και των απαιτήσεων απονομής και
διατήρησής του και επιβάλλει κυρώσεις σε περιπτώσεις
παράβασής του και
iv) τις υποχρεώσεις του φορέα απονομής και των δι-
καιούχων χρήσης του Ελληνικού Σήματος.
2. Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού αφορά:
i) στις επιχειρήσεις των προϊόντων του άρθρου 4, οι οποί-
ες επιθυμούν να διαθέσουν στην αγορά προϊόντα τους
που θα φέρουν στην επισήμανσή τους το Ελληνικό Σήμα.
ii) στο φορέα απονομής του Ελληνικού Σήματος στις
επιτραπέζιες ελιές.
iii) στην Επιτροπή Ελληνικού Σήματος.
3. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη
διεθνών, ενωσιακών και εθνικών διατάξεων.

Άρθρο 3
Ορισμοί
1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν
οι ακόλουθοι ορισμοί:
i) Ελληνικό Σήμα: το προαιρετικό σήμα διάκρισης της
προέλευσης των ελληνικών προϊόντων (σύμφωνα με τα
όσα προβλέπονται στο ν. 4072/2012 όπως ισχύει κάθε
φορά).
ii) επιχείρηση: η επιχείρηση που διαθέτει στην αγορά
προϊόντα του άρθρου 4 με την επωνυμία της.
iii) Φορέας απονομής: ο φορέας που απονέμει το Ελ-
ληνικό Σήμα στις επιτραπέζιες ελιές, διενεργεί ελέγχους
για την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων απο-
νομής και διατήρησής του και επιβάλλει κυρώσεις στις
επιχειρήσεις.
iv) Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων-Υπη-
ρεσιών (εν συντομία «Μητρώο»): το Μητρώο που τηρεί-
ται στη Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτη-
σίας, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου
Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, στο οποίο κα-
ταχωρίζεται ανά κατηγορία προϊόντος και υπηρεσίας
κάθε απονομή, ανανέωση, μεταβίβαση και ανάκληση
προσωρινή ή οριστική της χρήσης του σήματος.
v) Βεβαίωση καταχώρισης στο Μητρώο (εν συντομία
«Βεβαίωση»): το έγγραφο που εκδίδει ο φορέας απονο-
μής, το οποίο πιστοποιεί το δικαίωμα χρήσης του Σήμα-
τος για συγκεκριμένο προϊόν και την καταχώρηση του
δικαιούχου χρήσης του Ελληνικού Σήματος στο Μητρώο.
vi) Πρώτη ύλη: Υγιείς, επαρκώς ώριμοι καρποί της καλ-
λιεργούμενης ελιάς που προορίζονται για μεταποίηση
προκειμένου να διατεθούν στην κατανάλωση.
vii) Επιτραπέζιες ελιές: το προϊόν το οποίο παρασκευ-
άζεται από υγιείς καρπούς κατάλληλων ποικιλιών του
καλλιεργούμενου ελαιόδεντρου (Olea europea L.), υπο-
βάλλεται σε επεξεργασία για την απόκτηση επιθυμητών
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών και για τη συντήρησή
του και συσκευάζεται με ή χωρίς υγρό πλήρωσης.
viii) Προσυσκευασμένο προϊόν: Η χωριστή μονάδα
προϊόντος (επιτραπέζιες ελιές) προς πώληση που προο-
ρίζεται να παρουσιασθεί ως έχει στον τελικό καταναλωτή
και αποτελείται από το προϊόν και τη συσκευασία μέσα
στην οποία έχει τοποθετηθεί πριν από τη διάθεσή του
προς πώληση, κατά τρόπο που να μην είναι δυνατόν να
τροποποιηθεί το περιεχόμενο χωρίς να ανοιχθεί ή να
τροποποιηθεί η συσκευασία. Proslipsis.gr
ix) Ιχνηλασιμότητα: Η ικανότητα να προσδιορίζεται
η προέλευση και η ταυτότητα ενός προϊόντος με τη
βοήθεια διαδικασιών συγκεκριμένης καταγραφής και
ταυτοποίησης.

Άρθρο 4
Προϊόντα
Τα προϊόντα στα οποία δύναται να απονεμηθεί το Ελ-
ληνικό Σήμα είναι οι επιτραπέζιες ελιές που ορίζονται
στο π.δ. 221/1979 όπως τροποποιείται, συμπληρώνεται
και ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 5
Καθορισμός φορέα απονομής
1. Φορέας απονομής του Ελληνικού Σήματος στις
επιτραπέζιες ελιές ορίζεται ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ).

Άρθρο 6
Απαιτήσεις για την απονομή του Ελληνικού Σήματος
1. Για την απονομή του Ελληνικού Σήματος στις επιτρα-
πέζιες ελιές, πρέπει να τηρούνται οι κάτωθι απαιτήσεις:
i) Οι ελαιόκαρποι που χρησιμοποιούνται για την πα-
ραγωγή των προϊόντων του άρθρου 4 του παρόντος Κα-
νονισμού, να παράγονται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
στην Ελλάδα.
ii) Οι επιχειρήσεις (έδρα και εγκαταστάσεις) μεταποίη-
σης και περαιτέρω επεξεργασίας (πχ. εκπυρήνωση, γέμι-
σμα, πολτοποίηση) των ελαιοκάρπων που χρησιμοποι-
ούνται για την παραγωγή των προϊόντων του άρθρου 4
του παρόντος κανονισμού, να εδρεύουν στην Ελλάδα.
iii) Οι επιχειρήσεις (έδρα και εγκαταστάσεις) τυποποί-
ησης και συσκευασίας των προϊόντων του άρθρου 4 του
παρόντος Κανονισμού, να εδρεύουν στην Ελλάδα.
iv) Οι επιχειρήσεις (έδρα και εγκαταστάσεις) αποθήκευ-
σης και εμπορίας πρώτης ύλης ή/και μη προσυσκευασμέ-
νων προϊόντων του άρθρου 4 του παρόντος κανονισμού,
να εδρεύουν στην Ελλάδα.
v) Να καθιερώνεται και να τηρείται διαδικασία ιχνηλα-
σιμότητας, διατηρούμενης της δυνατότητας ανάστρο-
φης επιβεβαίωσής της, που να διασφαλίζει:
• την ελληνική προέλευση των ελαιοκάρπων,
• τη συνέχεια της ιχνηλασιμότητας κατά τη διάρκεια
των οποιοδήποτε ενδιάμεσων διαδικασιών στην επιχεί-
ρηση και στις συνεργαζόμενες μ’ αυτήν επιχειρήσεις των
άρθρων 8 και 9,
• την ταυτότητα των παραγόμενων τελικών προϊόντων
που εξέρχονται από την επιχείρηση.
2. Σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζεται ο σαφής δια-
χωρισμός των προϊόντων του άρθρου 4 του παρόντος
Κανονισμού από ομοειδή προϊόντα μη ελληνικής προέ-
λευσης, σε όλα τα στάδια των παραγωγικών διαδικασιών.
3. Για την τεκμηρίωση της εφαρμογής των απαιτήσεων
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η επιχείρηση
υποχρεούται να τηρεί αρχείο που αφορά στους προμη-
θευτές, στις εισερχόμενες ποσότητες, στην κίνηση των
προϊόντων σε όλα τα στάδια των παραγωγικών διαδικα-
σιών εντός της επιχείρησης, τους αποδέκτες των εξερ-
χόμενων ποσοτήτων των τελικών προϊόντων, καθώς και
τη σχέση μεταξύ κάθε παρτίδας εισροών αρχικών προ-
ϊόντων και κάθε παρτίδας εκροών τελικών προϊόντων.
4. Κατά τη διακίνηση των εξερχομένων προϊόντων των
επιχειρήσεων της παραγράφου 1(ii), 1(iii) και 1(iv) του
παρόντος άρθρου, στα συνοδευτικά έγγραφα (παρα-
στατικά εμπορίας και διακίνησης π.χ. τιμολόγια, δελτία
αποστολής) να αναγράφεται υποχρεωτικά πλέον των
καθορισμένων από την εθνική νομοθεσία στοιχείων και
η ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΗΜΑ».
5. Στο λογιστικό σύστημα των επιχειρήσεων της πα-
ραγράφου 1(ii), 1(iii) και 1(iv) του παρόντος άρθρου, η
περιγραφή των προϊόντων να ταυτίζεται με εκείνη που
αναφέρεται στα έγγραφα της παραγράφου 4 του παρό-
ντος άρθρου, η οποία σε κάθε περίπτωση να περιλαμ-
βάνει την ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΗΜΑ».
 Proslipsis.gr
Άρθρο 7
Διαδικασία ελέγχου και απονομής
του Ελληνικού Σήματος
1. Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση υποβάλλει στο φο-
ρέα απονομής, αίτηση για την απονομή του Ελληνικού
Σήματος σε προϊόντα που διαθέτει στην αγορά με την
επωνυμία της.
2. Η αίτηση πλέον των όσων προβλέπονται στην πα-
ράγραφο 2 του άρθρου 192 του ν. 4072/2012 όπως κάθε
φορά ισχύει, πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
i) ΑΦΜ και άδεια λειτουργίας επιχείρησης.
ii) Πίνακα των προϊόντων (ονομασία πώλησης των
προϊόντων του άρθρου 4, εμπορική ονομασία, μέγεθος
και είδος συσκευασίας, κωδικός καταχώρισής τους στο
λογιστικό σύστημα της επιχείρησης) στα οποία αιτείται
την απονομή του Ελληνικού Σήματος.
iii) Πίνακα των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων της πα-
ραγράφου (ii), (iii) και (iv) του άρθρου 6 του παρόντος
κανονισμού.
3. Ο φορέας απονομής διενεργεί την αξιολόγηση της
αίτησης και των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται.
4. Εάν κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης της αίτησης
διαπιστωθούν ελλείψεις ως προς τις απαιτήσεις του πα-
ρόντος κανονισμού, η επιχείρηση ενημερώνεται εγγρά-
φως, ώστε να αποστείλει τα συμπληρωματικά στοιχεία.
Εάν η επιχείρηση δεν ανταποκριθεί ή τα συμπληρωμα-
τικά στοιχεία δεν γίνονται αποδεκτά, η αίτηση απορρί-
πτεται και τίθεται στο αρχείο.
5. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης της αίτησης
προγραμματίζεται η διενέργεια ελέγχου αξιολόγησης
στην επιχείρηση. Ο έλεγχος αυτός αφορά την εξακρί-
βωση της δυνατότητας της συγκεκριμένης επιχείρησης
να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος κα-
νονισμού.
6. Ο φορέας απονομής χορηγεί βεβαίωση σε κάθε κα-
ταχωρισμένη στο μητρώο επιχείρηση, η οποία εκδίδεται
μετά την υποβολή σχετικού αιτήματός της.
7. Μεταξύ της επιχείρησης και του φορέα υπογράφεται
σύμβαση στην οποία περιγράφονται όροι πιστοποίησης,
χρήσης σήματος και οικονομικοί όροι.
8. Για τη διασφάλιση της συνεχούς τήρησης των απαι-
τήσεων του παρόντος κανονισμού, ο φορέας απονομής
διενεργεί ελέγχους επιτήρησης στις καταχωρισμένες στο
μητρώο επιχειρήσεις, όπως περιγράφεται στην παράγρα-
φο 1(iii) του άρθρου 12.

Άρθρο 8
Διαδικασία ελέγχου επιχειρήσεων μεταποίη-
σης, περαιτέρω επεξεργασίας, αποθήκευσης και
εμπορίας που λειτουργούν ως προμηθευτές της
επιχείρησης
1. Κάθε επιχείρηση των παραγράφων 1 (ii) και (iv) του
άρθρου 6 δύναται να αποτελεί προμηθευτή της επιχεί-
ρησης, εφόσον:
i) αιτείται στο φορέα απονομής τον έλεγχο ως προς την
τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού συ-
μπληρώνοντας τυποποιημένο έντυπο του φορέα, όπου
περιλαμβάνονται τα στοιχεία της (ΑΦΜ, αποθηκευτικοί
χώροι της επιχείρησης ή άλλων συνεργαζόμενων επιχει-
ρήσεων και άδεια λειτουργίας),
ii) τηρεί αρχείο που αφορά στους προμηθευτές πρώ-
της ύλης ή επιτραπέζιων ελιών, στις εισερχόμενες ποσό-
τητες, στις ποσότητες που παραμένουν αποθηκευμένες,
στους αποδέκτες των εξερχόμενων ποσοτήτων προϊό-
ντων, καθώς και στη σχέση μεταξύ εισροών και εκροών
προϊόντων,
iii) ελέγχεται από το φορέα απονομής για την τήρηση
των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού.
2. Στην ανωτέρω επιχείρηση που συμμορφώνεται με
τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισμού, χορηγείται από
το φορέα απονομής ειδική βεβαίωση, η οποία εκδίδεται
μετά την υποβολή σχετικού αιτήματός της.
3. Για τη διασφάλιση της συνεχούς τήρησης των απαι-
τήσεων του παρόντος κανονισμού, ο φορέας απονομής
διενεργεί ελέγχους επιτήρησης, όπως περιγράφεται στην
παράγραφο 1(iv) του άρθρου 12.
4. Οι απαιτήσεις του παρόντος άρθρου πρέπει να
ακολουθούνται από κάθε επιχείρηση που εμπλέκεται
στη διακίνηση πρώτης ύλης ή μη προσυσκευασμένου
προϊόντος από τη συγκομιδή του ελαιοκάρπου έως τη
συσκευασία των τελικών προϊόντων.

Άρθρο 9
Διαδικασία ελέγχου επιχειρήσεων μεταποίησης,
περαιτέρω επεξεργασίας, τυποποίησης και
συσκευασίας που λειτουργούν για λογαριασμό
της επιχείρησης (φασόν)
1. Η επιχείρηση δύναται να αναθέτει τη μεταποίηση ή/
και την περαιτέρω επεξεργασία ή/και την τυποποίηση
και συσκευασία των προϊόντων της σε άλλη επιχείρηση
(καταχωρισμένη ή μη στο μητρώο). Η ανάθεση οποιασ-
δήποτε από τις ανωτέρω δραστηριότητες αποτελεί κύριο
κριτήριο ανάλυσης επικινδυνότητας του προγραμματι-
σμού ελέγχων επιτήρησης, σύμφωνα με την παράγραφο
1(iii) του άρθρου 12 του παρόντος κανονισμού.
2. Η καταχωρισμένη στο μητρώο επιχείρηση μεταποί-
ησης ή/και περαιτέρω επεξεργασίας ή/και τυποποίησης
και συσκευασίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρ-
θρου, δεν ελέγχεται στο πλαίσιο της αξιολόγησης της
επιχείρησης.
3. Η επιχείρηση μεταποίησης ή/και περαιτέρω επεξερ-
γασίας ή/και τυποποίησης και συσκευασίας της παρα-
γράφου 1 του παρόντος άρθρου που δεν διαθέτει στην
αγορά προϊόντα με την επωνυμία της και ως εκ τούτου
δεν είναι καταχωρισμένη στο μητρώο:
i) Αποδέχεται με δήλωσή της, τον έλεγχο από το φορέα
απονομής ως προς την τήρηση των απαιτήσεων του πα-
ρόντος κανονισμού, η οποία επισυνάπτεται στην αίτηση
της παραγράφου 1 του άρθρου 7.
ii) Ελέγχεται από το φορέα απονομής για την τήρηση
των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού στο πλαίσιο
της αξιολόγησης της επιχείρησης. Proslipsis.gr
4. Στην επιχείρηση της ανωτέρω παραγράφου που
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανο-
νισμού, χορηγείται από το φορέα απονομής ειδική βε-
βαίωση, η οποία εκδίδεται μετά την υποβολή σχετικού
αιτήματός της.
5. Στο Μητρώο, καταγράφονται ανά προϊόν, τα στοι-
χεία των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων μεταποίησης
ή/και περαιτέρω επεξεργασίας ή/και τυποποίησης και
συσκευασίας (επωνυμία).

Άρθρο 10
Επέκταση δικαιώματος χρήσης
του Ελληνικού Σήματος
1. Για την επέκταση του δικαιώματος χρήσης του Ελ-
ληνικού Σήματος της επιχείρησης σε άλλο προϊόν της, η
επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλλει στο Φορέα, νέα
αίτηση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού.
2. Η αίτηση συνοδεύεται από υπόδειγμα της ετικέτας
του προϊόντος και τα δικαιολογητικά της παραγράφου
2 του άρθρου 7 δεν συνυποβάλλονται εκ νέου, εφόσον
αυτά δεν έχουν τροποποιηθεί.
3. Στην περίπτωση θετικής αξιολόγησης της αίτησης
δεν διεξάγεται νέος έλεγχος αξιολόγησης και η επιχεί-
ρηση καταχωρίζεται στο Μητρώο.
4. Η περίπτωση επέκτασης του δικαιώματος χρήσης
του σήματος της επιχείρησης σε άλλα προϊόντα της
αποτελεί κύριο κριτήριο ανάλυσης επικινδυνότητας
προγραμματισμού ελέγχων επιτήρησης σύμφωνα με
την παράγραφο 1(iii) του άρθρου 12 του παρόντος κα-
νονισμού.

Άρθρο 11
Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας
Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και Προστατευόμενης
Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.)
1. Οι επιχειρήσεις που είναι πιστοποιημένες και κατα-
χωρισμένες στο «Μητρώο εγκεκριμένων επιχειρήσεων
και δικαιούχων χρήσεως των ενδείξεων Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε.»
που τηρεί ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ για την παραγωγή ή/και
συσκευασία ή/και εμπορία προϊόντων Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε, κα-
ταχωρίζονται αυτοδίκαια στο Μητρώο και δικαιούνται
τη χρήση του Ελληνικού Σήματος, μετά την υποβολή της
αίτησης με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 192 του ν. 4072/2012.
2. Στις επιχειρήσεις της ανωτέρω παραγράφου, που
δεν διαθέτουν στην αγορά προϊόντα με την επωνυμία
τους, ο φορέας απονομής χορηγεί αυτοδίκαια την ειδική
βεβαίωση των παραγράφων 2 του άρθρου 8 και 4 του
άρθρου 9, μετά την υποβολή σχετικού αιτήματός τους.

Άρθρο 12
Υποχρεώσεις φορέα απονομής
1. Ο φορέας απονομής πλέον των όσων προβλέπονται
στο ν. 4072/2012 όπως κάθε φορά ισχύει, πρέπει:
i) Να απασχολεί ελεγκτές, ικανούς να ελέγχουν και να
πιστοποιούν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και
εγγεγραμμένους στο ειδικό για το εν λόγω πεδίο πιστο-
ποίησης Μητρώο Ελεγκτών του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ.
ii) Να διενεργεί τον έλεγχο αξιολόγησης στην επιχεί-
ρηση κατά τη χρονική περίοδο παραγωγικών δραστη-
ριοτήτων της που αφορούν στα προϊόντα για τα οποία
αιτείται την απονομή σήματος. Κατά τη διάρκεια του
ελέγχου αξιολόγησης πρέπει να ελέγχεται το σύνολο
των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού. Ο έλεγχος
πρέπει να συμπεριλαμβάνει τις περιφερειακές μονάδες
ή εγκαταστάσεις της επιχείρησης με δραστηριότητες
σχετικές με τα ελεγχόμενα προϊόντα, καθώς και τους
αποθηκευτικούς χώρους της επιχείρησης ή άλλων συ-
νεργαζόμενων επιχειρήσεων. Στην τελευταία περίπτωση,
η επιχείρηση αναλαμβάνει την ευθύνη της τήρησης της
ιχνηλασιμότητας των προϊόντων της στη συνεργαζόμενη
επιχείρηση, καθώς και της αποδοχής του ελέγχου από
την επιχείρηση αυτή.
iii) Να διενεργεί ελέγχους επιτήρησης στην επιχείρηση
βάσει κριτηρίων ανάλυσης επικινδυνότητας, προκειμέ-
νου να διαπιστώνεται η συνεχής τήρηση των σχετικών
απαιτήσεων και οπωσδήποτε σε περιπτώσεις υπόνοιας,
καταγγελιών ή μετά από ενημέρωση από άλλες αρχές
ελέγχου κατά τη διενέργεια ελέγχων της αρμοδιότητάς
τους ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση γνωστοποίησης
περί μη τήρησης των σχετικών απαιτήσεων. Κάθε κατα-
χωρισμένη επιχείρηση πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον
μία (1) φορά κάθε πέντε (5) χρόνια.
iv) Να ελέγχει τις επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 8, της παραγράφου 3 του άρθρου 9 και της πα-
ραγράφου 2 του άρθρου 11 ως προς την τήρηση των
απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού. Κάθε προανα-
φερόμενη επιχείρηση που διαθέτει την ειδική βεβαίωση
πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε πέντε
(5) χρόνια βάσει κριτηρίων ανάλυσης επικινδυνότητας.
v) Να προβαίνει κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων, σε
έλεγχο παραστατικών στοιχείων εμπορίας και διακίνη-
σης προκειμένου να τεκμηριώνει την τήρηση των προ-
βλεπόμενων αρχείων.
vi) Να μην παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην
επιχείρηση.
vii) Σε περίπτωση καταγραφής μη συμμορφώσεων ως
προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, το χρονι-
κό διάστημα για την αποστολή διορθωτικών ενεργειών
εκ μέρους της επιχείρησης και την αποδοχή τους από
το φορέα, να μην υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα από την
ημερομηνία Ελέγχου, διαφορετικά ο φορέας, προβαίνει
στην επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στην
παρ. 1 του άρθρου 194 του ν. 4072/2012 όπως ισχύει
κάθε φορά.
viii) Να διεξάγει ελέγχους στην αγορά προκειμένου να
διαπιστωθεί τυχόν μη ορθή χρήση ή κατάχρηση του ελ-
ληνικού σήματος από καταχωρισμένες ή μη επιχειρήσεις.
ix) Να διερευνά και να αξιοποιεί τα αποτελέσματα
ελέγχων που διενεργούν και του αποστέλλουν άλλες
υπηρεσίες και φορείς και αφορούν στη μη ορθή χρήση
του ελληνικού σήματος.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 13
Υποχρεώσεις δικαιούχων χρήσης
του Ελληνικού Σήματος
1. Οι επιχειρήσεις που δικαιούνται τη χρήση του ελ-
ληνικού σήματος πλέον των όσων προβλέπονται στο
ν. 4072/2012 όπως κάθε φορά ισχύει, πρέπει:
i) Να παρέχουν κάθε πληροφορία που κρίνεται ανα-
γκαία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του φορέα
δυνάμει του παρόντος κανονισμού.
ii) Να αποδέχονται τους ελέγχους που προβλέπονται
στον παρόντα κανονισμό και να εξασφαλίζουν στους
ελεγκτές του φορέα απονομής πρόσβαση στις εγκατα-
στάσεις τους και στις περιφερειακές τους μονάδες.
iii) Να τηρούν όλα τα αρχεία που προβλέπονται στον
παρόντα κανονισμό.
iv) Να υλοποιούν κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες
στην περίπτωση καταγραφής μη συμμορφώσεων ως
προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.
v) Να γνωστοποιούν στο φορέα κάθε μεταβολή στη
δομή ή/και τη λειτουργία τους, το νομικό και ιδιοκτησι-
ακό καθεστώς, τις υπεργολαβίες, τις συσκευασίες, τις ετι-
κέτες κ.λπ. που σχετίζονται με τα προϊόντα στα οποία έχει
απονεμηθεί το ελληνικό σήμα. Η σχετική γνωστοποίηση
υποβάλλεται εγγράφως εντός τριάντα (30) εργάσιμων
ημερών από την έναρξη εφαρμογής της μεταβολής.
vi) Να διακόπτουν άμεσα κάθε χρήση του ελληνικού
σήματος στην περίπτωση ανάκλησης του δικαιώματος
χρήσης του.
vii) Να τηρούν τους όρους της σύμβασης που υπογρά-
φουν με το φορέα απονομής.

Άρθρο 14
Όροι για τη χρήση του Ελληνικού Σήματος
1. Το Ελληνικό Σήμα χρησιμοποιείται στη μορφή που
έχει εγκριθεί με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
2. Το Ελληνικό Σήμα τοποθετείται στα μέσα συσκευ-
ασίας ή/και ετικέτα που συνδέεται μ’ αυτά των προσυ-
σκευασμένων προϊόντων, καθώς και των μη προσυσκευ-
ασμένων προϊόντων (π.χ. βαρέλι) που διατίθενται στην
κατανάλωση. Δύναται δε να χρησιμοποιείται σε οποιο-
δήποτε μέσο για την παρουσίαση και τη διαφήμισή τους
από την επιχείρηση στην οποία έχει απονεμηθεί.
3. Την ευθύνη για τη χρήση του Ελληνικού Σήματος
έχει η επιχείρηση στην οποία έχει απονεμηθεί το Ελλη-
νικό Σήμα για προϊόντα που διαθέτει στην αγορά με την
επωνυμία της.

Άρθρο 15
Κυρώσεις - Ανάκληση δικαιώματος χρήσης
Ελληνικού Σήματος
Ο φορέας απονομής δύναται να επιβάλλει τις κυρώσεις
που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 194 του
ν. 4072/2012, όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 16
Ενστάσεις
Κατά των αποφάσεων του φορέα απονομής που αφο-
ρούν την απονομή, διαγραφή, καθώς και την επιβολή
κυρώσεων μπορεί να ασκηθεί ένσταση ενώπιον την Επι-
τροπής Ελληνικού Σήματος (ΕΕΣ) όπως προβλέπεται στο
άρθρο 195 του ν. 4072/2012, όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 17
Τέλος Ελληνικού Σήματος
1. Για την απονομή και τη χρήση του Ελληνικού Σήμα-
τος, η επιχείρηση καταβάλλει στο φορέα απονομής τέλος
χρήσης του Ελληνικού Σήματος, όπως προβλέπεται στο
ν. 4072/2012 με τις τυχόν τροποποιήσεις του. Ανάλογα με
τον αριθμό των καταχωρισμένων προϊόντων της επιχεί-
ρησης το ετήσιο τέλος διαμορφώνεται ως εξής:
Αριθμός καταχωρισμένων
στο Μητρώο προϊόντων
της επιχείρησης
Ετήσιο τέλος
χρήσης (ευρώ)
1-7 150
8-14 + 100
15-21 + 100
> 22 + 50
Τα παραπάνω τέλη συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α.
2. Το τέλος καταβάλλεται πριν την καταχώρηση κάθε
προϊόντος της επιχείρησης στο Μητρώο. Για κάθε επι-
πλέον έτος χρήσης του Ελληνικού Σήματος, το τέλος
καταβάλλεται εντός του πρώτου διμήνου του ημερο-
λογιακού έτους.
3. Οι επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του
παρόντος κανονισμού, που δεν είναι καταχωρισμένες
στο Μητρώο, καταβάλλουν κατ’ έτος, τέλος χορήγησης
ειδικής βεβαίωσης (παράγραφος 2, άρθρο 8) που ανέρχε-
ται στο ποσό των 100 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης που υπο-
γράφουν με το φορέα απονομής. Το τέλος καταβάλλεται
εντός του πρώτου διμήνου κάθε ημερολογιακού έτους.
4. Το τέλος καταβάλλεται στο λογαριασμό του
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς
με αναγραφή επί του αποδεικτικού κατάθεσης της επω-
νυμίας της επιχείρησης και της αιτιολόγησης «Τέλος για
το Ελληνικό Σήμα».
5. Η μη έγκαιρη εκπλήρωση των οικονομικών υπο-
χρεώσεων της επιχείρησης, επιφέρει την ανάκληση του
δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος.
6. Σε περίπτωση ανάκλησης του δικαιώματος χρήσης
του Ελληνικού Σήματος, πραγματοποιείται εκκαθάρι-
ση των οικονομικών υποχρεώσεων αυτού, με βάση τα
δωδεκατημόρια των τελών χρήσης. Τυχόν πιστωτικό ή
χρεωστικό υπόλοιπο βαρύνει τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ή την
επιχείρηση, αντίστοιχα.
7. Η μη έγκαιρη εκπλήρωση των οικονομικών υπο-
χρεώσεων της επιχείρησης της παραγράφου (ii) και (iv)
του άρθρου 6 του παρόντος κανονισμού επιφέρει την
ανάκληση της ειδικής βεβαίωσης.

Άρθρο 18
Αναθεωρήσεις
Ο παρών κανονισμός δύναται να αναθεωρείται με κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελληνικού
Σήματος.

Άρθρο 19
Δημοσίευση Αποφάσεων
Ο παρών κανονισμός αναρτάται στην ιστοσελίδα της
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Κατανα-
λωτή (www.greekmark.gov.gr) και του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ
(www.elgo.gr)

Άρθρο 20
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς του παρόντος κανονισμού, αρχίζει από την
ημερομηνία δημοσίευσής του στην εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Ο παρών κανονισμός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2017

Οι Υπουργοί
Οικονομίας και Ανάπτυξης 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved