ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Τα κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων

Αθήνα 18.7.2017, 04:51

Τα κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων καθορίζουν με κοινή απόφασή τους τα συναρμόδια υπουργεία.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.ΑΠΟΦΑΣH
Αριθμ. 109343/12
Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονι-
κής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 22Α του ν. 4172/2013 «Φο-
ρολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του
ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και
άλλες διατάξεις (Α’167)», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 52 «Σύσταση γενι-
κών γραμματειών» και β) του άρθρου 90 «Έλεγχος των
δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές
πράξεις», του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως αυτός κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α’98).
3. Το π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων» (Α’181), όπως αυτό έχει τροποποιη-
θεί με το άρθρο 38 του ν.4305/2014 (Α’237) και το άρθρο
70 του ν. 4310/ 2014 (Α’258).
4. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’114).
5. Το π.δ. 73/2015 (Α’116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» και το π.δ. 125/2016 (Α’210) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΣ 2016/14.11.2016
(Β’3696/15.11.2016) απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».
7. Την υπ’ αριθμ. Υ8/25.9.2015 (Β’2109) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Κωνσταντίνο Φωτάκη».
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμοί
1) Δραστηριότητες επιστημονικής και τεχνολογικής
έρευνας είναι οι δημιουργικές εργασίες που αναλαμβά-
νονται σε συστηματική βάση με σκοπό την αύξηση του
αποθέματος της γνώσης, την τεκμηρίωση και χρήση
αυτού του αποθέματος της γνώσης για την επινόηση
νέων εφαρμογών. Proslipsis.gr
Η επιστημονική και τεχνολογική έρευνα διακρίνεται σε
βασική, εφαρμοσμένη και πειραματική ανάπτυξη ως εξής:
α) Βασική έρευνα είναι οι πρωτότυπες πειραματικές ή
θεωρητικές εργασίες ελεύθερης επιλογής που εκπονού-
νται με πρωταρχικό σκοπό την απόκτηση νέων γνώσεων
για τα υποκείμενα αίτια και τα θεμελιώδη χαρακτηριστι-
κά των φαινομένων και των παρατηρήσιμων γεγονότων,
χωρίς να αποβλέπουν σε συγκεκριμένες χρήσεις ή εφαρ-
μογές. Η βασική έρευνα αναλύει δομές, ιδιότητες και σχέ-
σεις με προοπτική διατύπωσης και ελέγχου υποθέσεων,
θεωριών ή νόμων. Τα αποτελέσματά της συνήθως δεν εί-
ναι άμεσα εκμεταλλεύσιμα για εμπορικούς σκοπούς, δεν
διατίθενται αυτούσια προς πώληση αλλά δημοσιεύονται
σε επιστημονικά περιοδικά και είναι ευρέως διαθέσιμα
στους ενδιαφερόμενους χωρίς αποκλεισμό.
β) Εφαρμοσμένη έρευνα είναι οι πρωτότυπες ερευνη-
τικές εργασίες που εκπονούνται με σκοπό την απόκτηση
νέων γνώσεων, εφ’ όσον έχουν συγκεκριμένο πρακτικό
στόχο. Η εφαρμοσμένη έρευνα εκπονείται για να διε-
ρευνήσει είτε τις πιθανές χρήσεις των υποσχόμενων ευ-
ρημάτων της βασικής έρευνας είτε για να προσδιορίσει
νέες μεθόδους και τρόπους για την επίτευξη συγκεκρι-
μένων και προκαθορισμένων στόχων. Χρησιμοποιεί την
υπάρχουσα και την αποκτώμενη γνώση για την επίλυση
συγκεκριμένων προβλημάτων και προσδίδει λειτουργική
μορφή στις ιδέες. Τα αποτελέσματα της εφαρμοσμένης
έρευνας έχουν πρωταρχικά εφαρμογή σε ένα περιορι-
σμένο αριθμό προϊόντων, λειτουργικών διαδικασιών,
μεθόδων ή συστημάτων.
γ) Πειραματική ανάπτυξη είναι οι συστηματικές ερ-
γασίες, οι οποίες βασίζονται στις γνώσεις που έχουν
αποκτηθεί από την έρευνα και την πρακτική εμπειρία
και στοχεύουν στην παραγωγή νέων υλικών, προϊόντων
και συσκευών, στην εγκατάσταση νέων διαδικασιών, συ-
στημάτων και υπηρεσιών ή στην ουσιαστική βελτίωση
αυτών που έχουν ήδη παραχθεί ή εγκατασταθεί.

Άρθρο 2
Οριοθέτηση/Διάκριση δραστηριοτήτων
επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας
(υπαγωγές - εξαιρέσεις)
1) Βασικό κριτήριο για την οριοθέτηση/διάκριση των
δραστηριοτήτων επιστημονικής και τεχνολογικής έρευ-
νας σε σχέση με συναφείς επιστημονικές, τεχνολογικές
και βιομηχανικές δραστηριότητες, είναι η παρουσία
στις δραστηριότητες επιστημονικής και τεχνολογικής
έρευνας ενός αξιόλογου στοιχείου πρωτοτυπίας και η
άρση επιστημονικής ή τεχνολογικής αβεβαιότητας, όταν
δηλαδή η λύση σε ένα πρόβλημα δεν είναι εύκολα εμ-
φανής σε άτομο εξοικειωμένο με το βασικό απόθεμα
της γνώσης και των τεχνικών που χρησιμοποιούνται στο
σχετικό τομέα.
2) Για την οριοθέτηση/διάκριση κατά τα ανωτέρω των
δραστηριοτήτων επιστημονικής και τεχνολογικής έρευ-
νας ισχύουν ιδίως οι κατωτέρω υπαγωγές και εξαιρέσεις:
α) Υπάγονται ο σχεδιασμός, η κατασκευή ενός ή περισ-
σοτέρων πρωτοτύπων και οι σχετικές δοκιμές. Η τυχόν
κατασκευή στη συνέχεια σειράς πρωτοτύπων για την ικα-
νοποίηση άλλων αναγκών, η οποία έπεται της επιτυχούς
ολοκλήρωσης των δοκιμών του αρχικού πρωτοτύπου
εξαιρείται.
β) Υπάγονται η κατασκευή και λειτουργία πιλοτικών
έργων σε πειραματική φάση προκειμένου να αποκτηθεί
εμπειρία και να συνδυαστούν κατασκευαστικές μελέτες
και άλλα δεδομένα για τη δημιουργία προδιαγραφών
νέων προϊόντων, τον σχεδιασμό ειδικού εξοπλισμού και
δομών καθώς και για την προετοιμασία οδηγιών λειτουρ-
γίας και εγχειριδίων διαδικασιών και μεθόδων.
γ) Υπάγονται οι εργασίες βιομηχανικού σχεδιασμού
μόνο εφόσον είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των
δραστηριοτήτων επιστημονικής και τεχνολογικής έρευ-
νας. Εξαιρείται ο σχεδιασμός που αφορά την διαδικασία
παραγωγής.
δ) Υπάγονται οι εργασίες βιομηχανικής μηχανικής
μόνο αν για την επιτυχή υλοποίησή τους απαιτηθεί πε-
ραιτέρω έρευνα.
ε) Υπάγεται η ανάπτυξη προγραμμάτων πρωτότυπου
και καινοτομικού λογισμικού εφόσον επιφέρουν ουσια-
στική επιστημονική ή τεχνολογική πρόοδο και εφόσον
ο σκοπός του κάθε έργου είναι η συστηματική επίλυση
μιας επιστημονικής ή τεχνολογικής αβεβαιότητας. Η
ανάπτυξη αυτών έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του
αποθέματος της γνώσης.
Η ανάπτυξη λογισμικού μπορεί να αφορά σε τελικό
προϊόν ή να αποτελεί μέρος συγκεκριμένου προγράμ-
ματος επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.
Στις δραστηριότητες ανάπτυξης λογισμικού περιλαμ-
βάνονται:
αα) Η ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής στο επί-
πεδο λειτουργικών συστημάτων, αλγορίθμων, γλωσσών
προγραμματισμού, διαχείρισης δεδομένων, λογισμικού
επικοινωνιών, εργαλείων ανάπτυξης λογισμικού.
ββ) Η ανάπτυξη τεχνολογιών διαδικτύου.
γγ) Η έρευνα σε μεθόδους σχεδιασμού, ανάπτυξης,
εκμετάλλευσης ή συντήρησης λογισμικού.
δδ) Η ανάπτυξη εργαλείων λογισμικού ή τεχνολογιών
πληροφορικής σε εξειδικευμένες περιοχές της πληρο-
φορικής όπως image processing, παρουσίαση γεωγρα-
φικών δεδομένων, αναγνώριση χαρακτήρων, τεχνητή
νοημοσύνη κ.λπ.
Από τις δραστηριότητες ανάπτυξης λογισμικού εξαι-
ρούνται:
εε) Δραστηριότητες που χρησιμοποιούν γνωστές με-
θόδους και εργαλεία λογισμικού για την ανάπτυξη εφαρ-
μογών για επιχειρήσεις και συστημάτων πληροφορικής.
στστ) Οι αναβαθμίσεις, προσθήκες ή αλλαγές σε υπάρ-
χοντα προγράμματα ή συστήματα.
ζζ) Η υποστήριξη υπαρχόντων συστημάτων.
ηη) Η μετατροπή ή η προσαρμογή γλωσσών προγραμ-
ματισμού ή άλλων αναπτυξιακών εργαλείων/βιβλιοθηκών.
θθ) Οι προσαρμογές υπαρχόντων προγραμμάτων και
οι προσθήκες λειτουργιών για τους χρήστες εφαρμογών.
ιι) Ο εντοπισμός και η απομάκρυνση σφαλμάτων σε
υπάρχουσες εφαρμογές. Proslipsis.gr
στ) Υπάγονται οι κλινικές δοκιμές (μελέτες) φάσεων
1,2 και 3 νέων φαρμάκων εμβολίων και θεραπειών.
Οι κλινικές δοκιμές φάσης 4 οι οποίες συνεχίζουν τη δο-
κιμή φαρμάκων, εμβολίων ή θεραπειών έπειτα από την
έγκριση και παραγωγή ή εφαρμογή αυτών εκλαμβάνο-
νται ως δραστηριότητες επιστημονικής και τεχνολογικής
έρευνας μόνο εάν επιφέρουν περαιτέρω επιστημονική η
τεχνολογική πρόοδο. Οι ανωτέρω δοκιμές των φάσεων
1,2,3 και 4 αναγνωρίζονται με την προϋπόθεση ότι διε-
νεργούνται με τη διαδικασία που προβλέπεται από την
Εθνική νομοθεσία.

Άρθρο 3
Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας
1) Οι δαπάνες που σχετίζονται με την εκτέλεση δρα-
στηριοτήτων επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας
κατά τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2, είναι οι ακόλουθες:
α) Αποσβέσεις δαπανών αγοράς κατασκευής ή επι-
σκευής, συντήρησης, ανακαίνισης κτιρίων και κατά το
σκέλος αυτών, μετά από επιμερισμό, που σχετίζεται
αποκλειστικά με δραστηριότητες επιστημονικής και
τεχνολογικής έρευνας.
β) Αποσβέσεις δαπανών αγοράς εξοπλισμού και οργά-
νων εργαστηριακής υποδομής για το χρονικό διάστημα
που χρησιμοποιούνται για ερευνητικούς σκοπούς, όπως
συσκευές, εργαλεία, επιστημονικά όργανα, διατάξεις και
τα εξαρτήματα τους εργαστηριακής ή ημιβιομηχανικής
κλίμακας καθώς και εγκαταστάσεις ημιβιομηχανικών
(επιδεικτικών) δοκιμών. Στις δαπάνες της κατηγορίας αυ-
τής μπορεί να περιλαμβάνονται τυχόν πρόσθετα κόστη
μεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού καθώς και
εκπαίδευσης του προσωπικού στη χρήση του.
γ) Οι τρέχουσες λειτουργικές δαπάνες όπως ενοίκια ή
χρηματοοικονομική μίσθωση, λογαριασμοί ηλεκτρικού
ρεύματος, ύδρευσης, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας,
ταχυδρομικά έξοδα κ.λπ., κατά το σκέλος αυτών, μετά
από επιμερισμό, που σχετίζεται αποκλειστικά με δρα-
στηριότητες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.
δ) Αμοιβές κάθε βαθμίδας προσωπικού που απασχο-
λείται στην εκτέλεση του έργου επιστημονικής και τεχνο-
λογικής έρευνας κατά το διάστημα υλοποίησης αυτού
και κατ’ αναλογία προς το χρόνο της απασχόλησής του,
όπως εξειδικευμένοι επιστήμονες, μεταπτυχιακοί σπου-
δαστές, τεχνικοί και διοικητικοί.
ε) Δαπάνες για μετακινήσεις εσωτερικού και εξωτερι-
κού για συνεργασία με εργαστήρια κ.λπ., για ανακοίνωση
αποτελεσμάτων σχετικών με το ερευνητικό έργο που
εκτελείται, εκτελέστηκε ή σχεδιάζεται να εκτελεστεί,
συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, επιστημονικές συ-
ναντήσεις, που έχουν άμεση σχέση με το εκτελούμενο
έργο επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.
στ) Δαπάνες για ευρύ φάσμα αναλωσίμων όπως χημικά
και μικροβιολογικά αντιδραστήρια, μικροεξαρτήματα και
όργανα μιας χρήσης ή περιορισμένου αριθμού χρήσεων.
ζ) Δαπάνες αγοράς ή αδειών χρήσης εξειδικευμένων
επιστημονικών «πακέτων» προγραμμάτων Η/Υ, τα οποία
είναι απαραίτητα για την υλοποίηση της έρευνας. Δεν
περιλαμβάνεται σύνηθες λογισμικό γενικής χρήσεως,
μη εστιασμένο στις ιδιαίτερες υπολογιστικές ανάγκες
του συγκεκριμένου έργου.
η) Δαπάνες για την έκδοση διπλώματος ευρεσιτεχνίας
στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
θ) Δαπάνες σύνδεσης με βάσεις δεδομένων, εθνικά
και διεθνή δίκτυα γνώσης, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες
ή άλλες ηλεκτρονικές πηγές παροχής εξειδικευμένων
γνώσεων και πληροφόρησης. Απαραίτητη προϋπόθεση
για την αναγνώριση των δαπανών αυτών είναι η απο-
κλειστική συνάφειά τους με το φυσικό αντικείμενο του
εκτελούμενου έργου επιστημονικής και τεχνολογικής
έρευνας.
ι) Ανάθεση με σύμβαση σε εξωτερικούς συνεργάτες ή
φορείς (ιδιωτικά εργαστήρια και επιχειρήσεις, δημόσια
ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια, Α.Ε.Ι και Α.Τ.Ε.Ι), συ-
γκεκριμένου και σαφώς καθορισμένου τμήματος έργου
επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Οι επιλέξιμες
για τους σκοπούς της παρούσας δαπάνες υπεργολαβίας
για την εκτέλεση τμήματος του ερευνητικού έργου δεν
μπορούν να υπερβαίνουν το 70% του προϋπολογισμού
του ερευνητικού έργου.
2) Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 δαπάνες είναι
περιοριστικές και καμία άλλη δαπάνη δεν γίνεται αποδεκτή.
3) Δεν αποτελούν δαπάνες επιστημονικής και τεχνολο-
γικής έρευνας κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1:
α) Οι κάθε είδους αμοιβές μετόχων, διευθυνόντων συμ-
βούλων, προέδρων Δ.Σ., μελών διοικητικών συμβουλίων,
εταίρων, διαχειριστών, γενικών διευθυντών, ιδιοκτητών
εν γένει της δικαιούχου επιχείρησης καθώς και οι αμοι-
βές φυσικών προσώπων με τις προηγούμενες ιδιότητες
σε συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις, όπως και των
προσώπων που είχαν μια από τις παραπάνω ιδιότητες
κατά τα δύο προηγούμενα φορολογικά έτη από αυτό της
πραγματοποίησης των υπό κρίση δαπανών.
β) Οι δαπάνες που αφορούν αποζημιώσεις απόλυσης,
έκτακτες αμοιβές και παροχές σε είδος.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις Επιχειρήσεων
Για την εφαρμογή των φορολογικών εκπτώσεων σύμ-
φωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις:
1) Οι δραστηριότητες επιστημονικής και τεχνολογικής
έρευνας πρέπει να συνδέονται με έργα αποκλειστικά
αυτοχρηματοδοτούμενα - εξαιρουμένων των έργων που
συγχρηματοδοτούνται από οποιαδήποτε άλλο φορέα -
που υλοποιούνται από την ίδια την επιχείρηση. Ένα έργο
επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας αποτελείται
από διάφορες δέσμες εργασιών, δραστηριότητες ή υπη-
ρεσίες, περιλαμβάνει σαφείς στόχους και συγκεκριμένα
παραδοτέα για τον προσδιορισμό των σχετικών αποτε-
λεσμάτων και τη σύγκριση των αποτελεσμάτων με τους
τεθέντες στόχους.
2) Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί ιδιαίτερο λογαριασμό
στα λογιστικά της αρχεία στα οποία θα καταχωρούνται
οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και
να διαφυλάττει επίσης τις σχετικές αποφάσεις των αρ-
μοδίων οργάνων (αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου,
Γεν. Δ/ντή, Δ/ντή Ερευνών κ.λπ., βεβαιώσεις της Γενικής
Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας για την υπαγωγή)
για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων επιστημονικής
και τεχνολογικής έρευνας για όσο χρόνο ορίζεται, από τις
διατάξεις των ν. 4174/2013 (Α’167) και 4308/2014 (Α’251),
η διαφύλαξη των λογιστικών αρχείων.
3) Τα αρμόδια όργανα με τις αποφάσεις που λαμβά-
νουν κατά την παράγραφο 2 ορίζουν σωρευτικά:
α) Το αντικείμενο και τους στόχους του εκτελούμενου
έργου επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας,
β) Την αναλυτική τεχνική περιγραφή του έργου (ενό-
τητες εργασιών - μεθοδολογία),
γ) Τα παραδοτέα,
δ) Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης,
ε) Τη σύνθεση της ερευνητικής ομάδας καθώς και το
χρόνο απασχόλησης των μελών της στο συγκεκριμένο
ερευνητικό έργο,
στ) Τον εξοπλισμό και τα όργανα που θα πρέπει να
αγορασθούν για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου,
ζ) Τα λοιπά έξοδα που απαιτούνται για την υλοποίηση
του ερευνητικού έργου,
η) Τον προϋπολογισμό ανά κατηγορία δαπάνης και το
συνολικό προϋπολογισμό του έργου. Proslipsis.gr

Άρθρο 5
Διαδικασίες πιστοποίησης
1) Ο τύπος και το περιεχόμενο των αιτήσεων και των
απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πιστοποίηση των
δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, κα-
θορίζεται κατ' έτος με ανακοινώσεις, οι οποίες υποχρε-
ωτικά θα αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ.
2) Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν όλες οι επιχειρή-
σεις ανεξάρτητα από τη νομική μορφή με την οποία
λειτουργούν. Proslipsis.gr
3) Ο ποιοτικός έλεγχος σχετικά με το αντικείμενο του
ερευνητικού έργου, την υλοποίηση και τα αποτελέσματα
του σε σχέση με τα παραδοτέα και τους στόχους του
έργου και η πιστοποίηση των δαπανών διενεργούνται
από επιτροπές ή ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που
θα ορίζει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
με την έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων.
4) Για την πιστοποίηση των δαπανών επιστημονικής
και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων η ΓΓΕΤ εκ-
δίδει σχετικές βεβαιώσεις τις οποίες κοινοποιεί στην
αρμόδια Φορολογική Αρχή του δικαιούχου καθώς και
στις δικαιούχους επιχειρήσεις.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Οι διατάξεις της παρούσας έχουν εφαρμογή για το
χαρακτηρισμό των δαπανών επιστημονικής και τεχνο-
λογικής έρευνας των επιχειρήσεων του φορολογικού
έτους 2017 και εντεύθεν.
Για το χαρακτηρισμό των δαπανών επιστημονικής
και τεχνολογικής έρευνας του φορολογικού έτους 2016
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της με αριθ. 12962 (ΠΟΛ)
2029 (Β’743/1987) υπουργικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2017

Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Παιδείας, Έρευναςκαι Θρησκευμάτων
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ 

Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved