ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Η απόφαση για ρύθμιση οφειλών έως 50.000¤ των επιχειρήσεων

Αθήνα 30.11.2017, 16:38

Την απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων για απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των 50.000,00 ¤, στο πλαίσιο υπαγωγής τους στο ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (Α΄ 62)», παρουσιάζει η Proslipsis.gr.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον οφειλέτη, μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) www.keyd.gov.gr με τη διαδικασία που ορίζεται στην κοινή υπουργική απόφαση υπΆ αριθ. 116821/25.10.2017 (ΦΕΚ 3909/Β΄/6.11.2017) «Λειτουργικές Προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων ν. 4469/2017 (ΦΕΚ Α΄ 62)» και με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (εφεξής το Σύστημα). Στο μέτρο που η παρούσα απόφαση δεν ορίζει διαφορετικά, εφαρμόζονται οι ουσιαστικές και διαδικαστικές διατάξεις του ν. 4469/2017, και των κατΆ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων.

Η απόφαση είναι σε ισχύ από χθες, 29 Νοεμβρίου 2017.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 130060 (1)
Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επι-
χειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό
των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 ¤) στο
πλαίσιο υπαγωγής τους στο ν. 4469/2017 «Εξω-
δικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επι-
χειρήσεων και άλλες διατάξεις (Α΄ 62)» .

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 3 ν. 4469/2017
(Α΄ 62) «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών
Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις».
2. Του αρ. 27 (παρ. 2 ε, περίπτ. iv) του ν. 1558/1985
(Α΄ 137) «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (98 Α΄).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 185),
όπως ισχύει. Proslipsis.gr
4. Τις διατάξεις του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομικών (Α΄ 178)».
5. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρι-
σμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής
και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Του-
ρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», (Α΄ 208).
6. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών», (Α΄ 116).
7. Το π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπλ. Υπουργών και Υφυ-
πουργών».
8. Την υπΆ αριθ. ΠΟΛ 1105/2017 απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών «Καθορισμός των κριτηρίων για τη διαμόρφω-
ση της ψήφου του Δημοσίου στο πλαίσιο του εξωδικαστικού
μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, της μεθοδο-
λογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των δόσεων
αποπληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο με σύμβαση αναδι-
άρθρωσης και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των
παραγράφων 1 έως 13 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017».
9. Την υπΆ αριθ. 32320/184/11-07-2017 απόφαση του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός της μεθοδολογίας και
των κριτηρίων για τον προσδιορισμό του αριθμού και του
ύψους των δόσεων, καθώς και για τη διαμόρφωση της
ψήφου του Κ.Ε.Α.Ο. κατά τη διαδικασία της εξωδικαστικής
ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017».
10. Τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94)
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμί-
σεων και άλλες διατάξεις».
11. Τις με αριθ. Υ155/11-7-2016 (ΥΟΔΔ 362) και 120938/
Ζ1 (ΥΟΔΔ 408) αποφάσεις του Πρωθυπουργού περί δι-
ορισμού του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα της Ειδικής
Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
12. Την ανάγκη θέσπισης απλοποιημένης διαδικασίας
ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν
το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 ¤) στο
πλαίσιο της υπαγωγής τους στο ν. 4469/2017.
13. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

¶ρθρο 1
Αντικείμενο Ρύθμισης
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση απλο-
ποιημένης διαδικασίας ρύθμισης των οφειλών επιχειρήσε-
ων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4469/2017
(Α΄ 62), το ύψος των οποίων δεν ξεπερνά συνολικά το ποσό
των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 ¤).

¶ρθρο 2
Απλοποιημένη Διαδικασία Υπαγωγής
στις ρυθμίσεις του ν. 4469/2017
Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον οφειλέτη,
μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρι-
σης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) www.keyd.gov.gr με τη
διαδικασία που ορίζεται στην κοινή υπουργική απόφα-
ση υπΆ αριθ. 116821/25.10.2017 (ΦΕΚ 3909/Β΄/6.11.2017)
«Λειτουργικές Προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατ-
φόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών
Επιχειρήσεων ν. 4469/2017 (ΦΕΚ Α΄ 62)» και με τη χρήση
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (εφεξής το Σύστημα). Στο
μέτρο που η παρούσα απόφαση δεν ορίζει διαφορετικά,
εφαρμόζονται οι ουσιαστικές και διαδικαστικές διατάξεις
του ν. 4469/2017, και των κατΆ εξουσιοδότηση αυτού εκ-
δοθεισών κανονιστικών πράξεων.

¶ρθρο 3
Τυποποιημένος Τρόπος
Αξιολόγησης Βιωσιμότητας
1. Για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας από-
φασης, προκειμένου ένας οφειλέτης να κριθεί βιώσιμος για
την τυποποιημένη πρόταση ρύθμισης, πρέπει να πληροί
σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:
α) Θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων κατά την τελευταία χρήση ή σε δύο (2) από
τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της
αίτησης υπαγωγής στο ν. 4469/2017, και
β) Ο λόγος του συνόλου των οφειλών, μετά την αφαί-
ρεση των ποσών της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου
4, προς το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων να είναι ίσος ή μικρότερος από οκτώ (8). Για
την εφαρμογή της παρούσας προϋπόθεσης λαμβάνεται
υπόψη το μεγαλύτερο ποσό που προκύπτει από τη σύ-
γκριση των εξής ποσών:
αα) του καθαρού αποτελέσματος προ φόρων τόκων και
αποσβέσεων της τελευταίας χρήσης και
ββ) του μέσου όρου των δύο (2) πλέον θετικών καθαρών
αποτελεσμάτων προ φόρων τόκων και αποσβέσεων από
τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις.
Οι πιστωτές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα δι-
ατηρούν σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να προβούν σε
εξατομικευμένη αξιολόγηση βιωσιμότητας, σύμφωνα με
τις εσωτερικές διαδικασίες οργάνωσής τους, προκειμένου
να εκτιμήσουν την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη.
Εάν πιστωτής, ο οποίος κατέχει την πλειοψηφία επί του
συνόλου των απαιτήσεων, εκτιμήσει τον οφειλέτη ως μη
βιώσιμο, δεν προτείνεται καμία ρύθμιση των οφειλών στο
πλαίσιο της απλοποιημένης διαδικασίας.

¶ρθρο 4
Πρόταση τυποποιημένης λύσης
1. Μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 2 και μετά τη διαπίστωση απαρ-
τίας, τυχόν αντιπροτάσεις ρύθμισης οφειλών που υποβάλ-
λονται από τους συμμετέχοντες πιστωτές, παράγονται με
τυποποιημένο τρόπο και υπόκεινται στους ακόλουθους
κανόνες:
α) Αφαιρούνται τα ακόλουθα ποσά ανά πιστωτή:
αα) το σύνολο των τόκων υπερημερίας των πιστωτών
του ιδιωτικού τομέα.
ββ) ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των απαι-
τήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί
από τη φορολογική διοίκηση.
γγ) ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των
απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης
καταβολής.
Τα ποσά των υποπεριπτ. ββ) και γγ) αφαιρούνται με την
επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017.
β) Ο οφειλέτης καταβάλει ισόποσες τοκοχρεωλυτικές
μηνιαίες δόσεις, που δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερες
από το ποσό των πενήντα (50) ευρώ ανά πιστωτή.
γ) Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων στην περίπτωση των
χρηματοδοτικών φορέων, κατά την έννοια της περίπτ. δ΄
της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4469/2017, του Δημοσίου
και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (εφεξής θεσμικών
πιστωτών) δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις εκατόν είκοσι
(120), ενώ για τους λοιπούς ιδιώτες πιστωτές δεν επιτρέ-
πεται να ξεπερνά τις είκοσι τέσσερις (24). Κατ' εξαίρεση,
αν οι οφειλές προέρχονται από συμβάσεις παροχής εργα-
σίας οποιουδήποτε τύπου, οι δόσεις δεν επιτρέπεται να
ξεπερνούν τις έξι (6). Ο αριθμός των δόσεων είναι κοινός
για κάθε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες πιστωτών, με
την επιφύλαξη των περιπτ. β΄ και ε΄. Proslipsis.gr
δ) Για τον υπολογισμό των τοκοχρεωλυτικών δόσεων
λαμβάνεται υπόψη επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο euribor τρι-
μήνου, προσαυξημένο κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες
και κατά την εισφορά του ν. 128/1975 κατά περίπτωση, αν
είχε προγενέστερα συμφωνηθεί ότι η εισφορά αυτή βαρύ-
νει τον οφειλέτη. Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο για τους
χρηματοδοτικούς φορείς και αναπροσαρμόζεται ανά τρί-
μηνο, με έναρξη την ημερομηνία κατάρτισης της σύμβασης
αναδιάρθρωσης οφειλών. Για τους υπόλοιπους πιστωτές το
επιτόκιο είναι σταθερό, με κρίσιμο χρόνο την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης. Εναλλακτικά, ο οφειλέτης μπορεί να
προτείνει να καταβάλει την οφειλή του σε όλους τους θεσμι-
κούς πιστωτές σε δώδεκα (12) ή λιγότερες άτοκες δόσεις.
Στην περίπτωση αυτή, επί υπερημερίας του οφειλέτη, οι
δόσεις που οφείλονται προς τους χρηματοδοτικούς φορείς
βαρύνονται με το επιτόκιο του πρώτου εδαφίου.
ε) Αν η βασική οφειλή προς το Δημόσιο ή/και τους Φο-
ρείς Κοινωνικής Ασφάλισης, δεν ξεπερνά το ποσό των
τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 ¤) ανά πιστωτή, στο οποίο
δεν προσμετρώνται τυχόν οφειλές που προβλέπονται στο
πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017,
ο αριθμός των δόσεων προς τον εν λόγω πιστωτή δεν επι-
τρέπεται να υπερβαίνει τις τριάντα έξι (36). Στην περίπτω-
ση αυτή, δεν υφίσταται η υποχρέωση προσφοράς κοινού
αριθμού δόσεων για όλους τους θεσμικούς πιστωτές.
στ) Αν ποσοστό 2,75% του θετικού καθαρού αποτελέσμα-
τος του οφειλέτη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων είναι
μεγαλύτερο από τη συνολική αρχική μηνιαία δόση, όπως
αυτή προκύπτει από τις περιπτ. α΄ έως ε΄, τότε η συνολική
μηνιαία δόση αναπροσαρμόζεται, ώστε να ισούται με αυτό
το ποσό. Το επιπλέον ποσό κατανέμεται συμμέτρως στους
θεσμικούς πιστωτές, ανάλογα με την απαίτηση του καθενός,
και ο αριθμός των δόσεων μειώνεται, ώστε το σύνολο της
καθαρής παρούσας αξίας αυτών, λαμβανομένου υπόψη του
επιτοκίου της περιπτ. δ΄, να ισούται με το σύνολο της οφει-
λής προς αυτούς, μειωμένης κατά τα ποσά της περιπτ. α΄.
Για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης λαμβάνεται
υπόψη το ποσό της περιπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3,
που λήφθηκε υπόψη για την κατάφαση της βιωσιμότητας.
2. Το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης επι-
τρέπεται να υποβάλλουν προτάσεις αναδιάρθρωσης οφει-
λών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1. Επιπλέον,
οφείλουν να ψηφίζουν υπέρ προτάσεων αναδιάρθρωσης
οφειλών που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα αναφερό-
μενα στην παρ. 1.
3. Το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δεν
επιτρέπεται να υποβάλλουν προτάσεις αναδιάρθρωσης
οφειλών ή να ψηφίζουν υπέρ προτάσεων αναδιάρθρωσης
οφειλών που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα αναφερό-
μενα στην παρ. 1, αν η συνολική αξία της περιουσίας του
οφειλέτη είναι τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) φορές μεγα-
λύτερη από τη συνολική οφειλή προς ρύθμιση.

¶ρθρο 5
Εφαρμογή της τακτικής διαδικασίας
1. Η διαδικασία συνεχίζεται σύμφωνα με τα προβλεπό-
μενα στην παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 4469/2017 και στην
κοινή υπουργική απόφαση υπΆ αριθ. 116821/25.10.2017
(ΦΕΚ 3909/Β΄/6.11.2017) «Λειτουργικές Προδιαγραφές της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού
Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων ν. 4469/2017 (ΦΕΚ Α΄
62)» στις εξής περιπτώσεις:
α) αν ο οφειλέτης δεν πληροί τα κριτήρια του τυποποιη-
μένου τρόπου αξιολόγησης βιωσιμότητας της παρ. 1 του
άρθρου 3,
β) αν η πρόταση τυποποιημένης λύσης δεν γίνεται δεκτή
από τον οφειλέτη,
γ) αν η πλειοψηφία των πιστωτών υποβάλει αντιπρο-
τάσεις διαφορετικές σε σχέση με την πρόταση τυποποι-
ημένης λύσης.
2. Κατά την τακτική διαδικασία, ο οφειλέτης μπορεί να
προσκομίσει μελέτη, προκειμένου να τεκμηριώσει τη βιω-
σιμότητα της επιχείρησής του ή μία διαφορετική πρόταση
αναδιάρθρωσης οφειλών.

¶ρθρο 6
Έναρξη ισχύος Proslipsis.gr
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταλαμβάνει και
τις εκκρεμείς αιτήσεις από το στάδιο, στο οποίο αυτές
βρίσκονται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2017

Οι Υπουργοί
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Οικονομίας και Ανάπτυξης 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved