ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Τι ισχύει για το περιστρεφόμενο θαλάσσιο δαχτυλίδι

Proslipsis.gr | Αθήνα 23.1.2019, 04:30

Τους όρους και τις προϋποθέσεις κίνησης και κυκλοφορίας του καινοφανούς θαλάσσιου μέσου αναψυχής που φέρει την ονομασία «περιστρεφόμενο θαλάσσιο δαχτυλίδι», για εκμίσθωση και για χρήση προς ατομική αναψυχή, καθορίζει με απόφασή του το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 2133.3/3680/2019 (4)
Καθορισμός όρων - προϋποθέσεων κίνησης και
κυκλοφορίας καινοφανούς Θαλάσσιου Μέσου
Αναψυχής «Περιστρεφόμενο θαλάσσιο δαχτυ-
λίδι» για εκμίσθωση και για χρήση προς ατομι-
κή αναψυχή.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 3 του άρθρου 74 του ν. 4504/2017
(Α’ 184).
β) Του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 20 (Β’ 444/
1999), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2133.1/39328/
2018/23-5-2018 απόφαση ΥΝΑΝΠ (Β’1929) και ισχύει.
γ) Του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 102), όπως
ισχύει.
δ) Του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Με-
ταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παι-
δείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενι-
κής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).
ε) Της περίπτωσης (α) της παραγράφου 4 του άρθρου
16 του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).
στ) Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160).
ζ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
2. Την αριθμ. 2132.8/61230/2018/14-8-2018 Γνωμοδό-
τηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής επί θεμάτων Καινοφανών
θαλάσσιων Μέσων Αναψυχής.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Επιτρέπουμε την ατομική χρήση και την εκμίσθωση
του καινοφανούς θαλάσσιου μέσου αναψυχής «περι-
στρεφόμενο θαλάσσιο δαχτυλίδι», όπως αυτό ορίζεται
στο άρθρο 2, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις κί-
νησης και κυκλοφορίας που προβλέπονται στο άρθρο 3.

Άρθρο 2
Ως «περιστρεφόμενο θαλάσσιο δαχτυλίδι» νοείται ελ-
κόμενο, από ταχύπλοο σκάφος, πνευστό θαλάσσιο μέσο
αναψυχής με πλαστικό δάπεδο, άνευ σκέπαστρου (σε
κανένα τμήμα της επιφάνειάς του), που φέρει χειρολαβές
για να συγκρατούνται οι καθήμενοι επιβαίνοντες και το
οποίο περιστρέφεται κατά την έλξη του.

Άρθρο 3
1. Απαγορεύεται η χρήση του:
α. Από άτομα ηλικίας μικρότερης των δεκαέξι (16)
ετών, καθώς και από άτομα που δε γνωρίζουν κολύμ-
βηση. Για τα μικρότερης ηλικίας άτομα, επιτρέπεται η
επιβίβαση σε αυτά, μετά από συγκατάθεση του προσώ-
που που ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια αυτού,
κατά τις διατάξεις του ΑΚ, το οποίο βεβαιώνει παράλληλα
ότι ο ανήλικος γνωρίζει κολύμβηση.
β. Πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου
και, σε κάθε περίπτωση, όταν η ορατότητα είναι περιο-
ρισμένη.
γ. Όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
δ. Σε απόσταση μικρότερη των:
i) εκατό (100) μέτρων από το εξωτερικό μέρος των
πλωτών σημαντήρων του άρθρου 26 του Γενικού Κα-
νονισμού Λιμένων αριθμ. 20 (Β’ 444/1999), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει, που επισημαίνουν τα όρια μέχρι
τα οποία φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμε-
νοι στις λουτρικές εγκαταστάσεις. Σε περιπτώσεις ιδι-
ομορφίας της περιοχής (π.χ. μικροί όρμοι), μετά από
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 35 του Γενικού
Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 20 (Β’ 444/1999), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, η απόσταση αυτή μπορεί
να καθορίζεται και κάτω των εκατό (100) μέτρων, δεν
μπορεί όμως να είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέ-
τρων. Σχετική μνεία γίνεται επί του σώματος της άδειας
εκμίσθωσης,
ii) διακοσίων (200) μέτρων από το συνηθισμένο σημείο
στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι στις θα-
λάσσιες περιοχές που δεν επισημαίνονται με πλωτούς
σημαντήρες,
iii) διακοσίων (200) μέτρων από την ακτογραμμή σε
θαλάσσιες περιοχές που δεν υπάρχουν λουόμενοι, σε
κάθε περίπτωση. Σε περιπτώσεις ιδιομορφίας της περι-
οχής (π.χ. μικροί όρμοι), μετά από απόφαση της Επιτρο-
πής του άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων
αριθμ. 20 (Β’ 444/1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
η απόσταση αυτή μπορεί να καθορίζεται και κάτω των
διακοσίων (200) μέτρων. Σχετική μνεία γίνεται επί του
σώματος της άδειας εκμίσθωσης.
ε. Με ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε (5) κόμβων στις
περιοχές που υπάρχουν λουόμενοι.
στ. Εντός θαλασσίων περιοχών συνήθους διέλευσης
πλοίων, καθώς και εντός λιμένων, μαρίνων και αλιευτικών
καταφυγίων και σε απόσταση μικρότερη του ενός (01) ν.
μιλίου περιμετρικά από τις εισόδους αυτών.
2. Η εκκίνηση και η επιστροφή του ταχύπλοου σκά-
φους εκμισθωτή που έλκει περιστρεφόμενο θαλάσσιο
δαχτυλίδι από ή προς την ακτή επιτρέπεται εφόσον δι-
ενεργείται εντός οριοθετημένου δίαυλου, όπως αυτός
προβλέπεται από το άρθρο 27 του Γενικού Κανονισμού
Λιμένων αριθμ. 20 (Β’ 444/1999), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, και δεν αναπτύσσει ταχύτητα μεγαλύτερη των
πέντε (5) κόμβων, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια
των λουσμένων, μέχρι του θαλάσσιου σημείου που δε
συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των οριζόμενων στην
παράγραφο 1.δ.
3. Επί του περιστρεφόμενου θαλάσσιου δαχτυλιδιού
επιβαίνουν τόσα άτομα όσα τα ζεύγη των χειρολαβών
στα οποία συγκρατούνται. Δεν επιτρέπεται η έλξη περι-
στρεφόμενου θαλάσσιου δαχτυλιδιού άνω των έξι (06)
θέσεων.
4. Καθ’ όλη τη διάρκεια χρησιμοποίησης του περι-
στρεφόμενου θαλάσσιου δαχτυλιδιού, οι επιβαίνοντες
φέρουν ατομική σωσίβια ζώνη (έντονου χρώματος), η
οποία είναι λεία, μαλακή, απαλλαγμένη από πρόσθετα
εξαρτήματα ή υλικά που είναι δυνατό να προκαλέσουν
τραυματισμό σε περίπτωση πτώσης και είναι κατα-
σκευασμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε, σε περίπτωση
σύγκρουσης ή πρόσκρουσης, να παρέχει επαρκή προ-
στασία από βλάβη στα πλευρά ή στα εσωτερικά όργανα
και να έχει τη δυνατότητα να τους κρατά στην επιφά-
νεια της θάλασσας. Απαγορεύεται η χρήση φουσκωτών
σωσιβίων.
5. Το ταχύπλοο σκάφος έλξης έχει την αναγκαία ισχύ
για την έλξη του περιστρεφόμενου θαλάσσιου δαχτυ-
λιδιού με τον συγκεκριμένο αριθμό επιβαινόντων. Ειδι-
κότερα, το ταχύπλοο σκάφος φέρει και ένα (1) εφεδρικό
μεταλλικό δοχείο καύσιμης ύλης με πώμα ασφαλεί-
ας και περιεχόμενο τουλάχιστον τριών (3) λίτρων ή
εφεδρική δεξαμενή (ρεζερβουάρ) ανάλογου περιεχο-
μένου.
6. Η διαδρομή του σκάφους που έλκει το περιστρεφό-
μενο θαλάσσιο δαχτυλίδι είναι απαλλαγμένη από ύφα-
λους, βραχονησίδες, αγκυροβολημένα ή παραπλέοντα
σκάφη, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτροπή ατυχήματος.
7. Από κάθε ταχύπλοο σκάφος επιτρέπεται η έλξη ενός
(01) περιστρεφόμενου θαλάσσιου δαχτυλιδιού.
6. Τα σημεία πρόσδεσης του σχοινιού έλξης στο
σκάφος και στο περιστρεφόμενο θαλάσσιο δαχτυλίδι
βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και έχουν τη δυνα-
τότητα να αντεπεξέλθουν στη δύναμη έλξης που δημι-
ουργείται από την ταχύτητα του σκάφους, η οποία δεν
επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη των είκοσι πέντε (25)
κόμβων.
7. Το σχοινί έλξης είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές
του κατασκευαστή και έχει την δυνατότητα να επιπλέει
στη θάλασσα.
8. Οι υποχρεώσεις των χειριστών, ιδιοκτητών και εκ-
μισθωτών ταχύπλοων σκαφών, ως αυτές προβλέπονται
στο άρθρο 4 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ.
20 (Β’ 444/1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έχουν
ανάλογη εφαρμογή και για τα ταχύπλοα σκάφη που χρη-
σιμοποιούνται για την έλξη περιστρεφόμενων θαλάσσι-
ων δαχτυλιδιών.
9. Επί του ταχύπλοου σκάφους που έλκει περιστρε-
φόμενο θαλάσσιο δαχτυλίδι επιβαίνουν τουλάχιστον
δύο (02) άτομα, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Γενικού
Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 20 (Β’ 444/1999), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.
10. Στην περίπτωση εκμισθούμενου περιστρεφόμενου
θαλάσσιου δαχτυλιδιού, οι παραπάνω όροι και προϋπο-
θέσεις αναγράφονται στην άδεια εκμίσθωσης.
11. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Γενι-
κού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 20 (Β’ 444/1999), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 17 Ιανουαρίου 2019

Ο Υπουργός
ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ


* Κατεβάστε την απόφαση. 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved