ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Η απόφαση για την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων

Proslipsis.gr | Αθήνα 18.3.2020, 15:50

Την επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων για το χρονικό διάστημα έως και 31 Μαρτίου 2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, αποφάσισαν τα συναρμόδια υπουργεία.

Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β' αρ. 915|2020).

* Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευ-
σης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύ-
νολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα
από 18.3.2020 έως και 31.3.2020, προς περιορι-
σμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -ΥΓΕΙΑΣ -
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄
42) και ιδίως της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 2 και της περί-
πτωσης ε΄ της παρ. 4 αυτού.
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου ένατου της από
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπεί-
γοντα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του κορω-
νοϊού COVID-19» (Α΄ 64).
3. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).
4. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δη-
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομα-
σία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159).
5. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α΄ 168).
6. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α΄ 148).
7. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολι-
τισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7).
8. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α΄ 180).
9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
10. Την 46/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β΄ 3100).
11. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29.7.2019 κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολι-
τισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυ-
γενάκη» (Β΄ 3099).
12. Την από 16.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-
πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19.
13. Την αριθμ. Β1α/οικ. 19020/17.3.2020 βεβαίωση της
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα-
φορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο
Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνο-
λο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας
υγείας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και
31.3.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 16.3.2020
εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και προς περι-
ορισμό του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά
τις ακόλουθες δραστηριότητες:
1. Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστή-
ματα, εκτός από είδη ψιλικών 47.19.10.01 και περιπτέ-
ρων 47.19.10.02, καθώς και υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄οίκον (e-shop
κτλ.) (ΚΑΔ 4719).
2. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, πε-
ριφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε
εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση
κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4741).
3. Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού
σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπη-
ρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με πα-
ράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.), καθώς και τις υπηρε-
σίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου,
επισκευής και αντικατάστασης κινητών συσκευών
(ΚΑΔ 4742).
4. Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε
εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση
κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4743).
5. Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσί-
ες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση
κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4751).
6. Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών
σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσί-
ες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση
κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4752).
7. Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων
δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα, με
εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού
εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ
4753).
8. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε
εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση
κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4754).
9. Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων
ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα,
με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού
εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ
4759).
10. Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα κατα-
στήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τη-
λεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop
κτλ.) (ΚΑΔ 4761).
11. Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε
εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό εμπόριο
εφημερίδων 47.62.62 και υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τη-
λεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop
κτλ.) (ΚΑΔ 4762).
12. Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας
σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσί-
ες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση
κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4763).
13. Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδι-
κευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλε-
κτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄
οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4764).
14. Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδι-
κευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλε-
κτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄
οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4765).
15. Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα κα-
ταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop
κτλ.) (ΚΑΔ 4771).
16. Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων
ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με
παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4772).
17. Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπι-
σμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό
εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και
πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και
πετσετών φαγητού, από χαρτί 47.75.76.19 και υπηρεσιών
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση
κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4775).
18. Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε
εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση
κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4777).
19. Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξει-
δικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό εμπόριο υλι-
κών καθαρισμού 47.78.84, λιανικό εμπόριο καύσιμου
πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και
ξυλείας 47.78.85, λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγρο-
τικών προϊόντων π.δ.κ.α. 47.78.87, λιανικό εμπόριο μηχα-
νημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. 47.78.88 και υπηρεσιών
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση
κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4778).
20. Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε κατα-
στήματα (ΚΑΔ 4779).
21. Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊό-
ντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πά-
γκους και αγορές (ΚΑΔ 4782).
22. Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πά-
γκους και αγορές, πλην χαρτικών, ειδών καθαριότητας
και προσωπικής φροντίδας (ΚΑΔ 4789).
23. Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύ-
ντομης διαμονής εποχικής λειτουργίας (ΚΑΔ 5520).
24. Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα
αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα (ΚΑΔ 5530).
25. Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κι-
νητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριό-
τητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery, room
service κτλ.) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το
κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η
χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά
(ΚΑΔ 5610).
26. Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκ-
δηλώσεις (catering) (ΚΑΔ 5621).
27. Δραστηριότητες παροχής ποτών (χορευτικά κέ-
ντρα, αναψυκτήρια, καφέ μπαρ, καφενεία, καφετέριες,
κέντρα διασκέδασης κτλ.), με εξαίρεση τις δραστηριό-
τητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery, room
service κτλ.) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το
κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η
χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά
(ΚΑΔ 5630).
28. Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών
ταινιών (ΚΑΔ 5914).
29. Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και
αθλητικών ειδών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονι-
κού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον
(e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 7721).
30. Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων, με εξαίρεση
τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με
παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 7722).
31. Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής
ή οικιακής χρήσης, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρο-
νικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον
(e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 7729).
32. Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
(ΚΑΔ 8230).
33. Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών,
εξαιρείται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ΚΑΔ 8553).
34. Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς
δραστηριότητες (ΚΑΔ 9004).
35. Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακεί-
ων (ΚΑΔ 9101).
36. Δραστηριότητες μουσείων (ΚΑΔ 9102).
37. Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρό-
μοιων πόλων έλξης επισκεπτών (ΚΑΔ 9103).
38. Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων
και φυσικών βιοτόπων (ΚΑΔ 9104).
39. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα (συμπεριλαμβα-
νομένων καζίνο, χαρτοπαιχτικών λεσχών κτλ.), εξαιρου-
μένων των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας
(on line) σύνδεση (ΚΑΔ: 92.00.14) και υπηρεσιών στοιχη-
μάτων σε απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ: 92.00.21)
(ΚΑΔ 9200).
40. Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 9311).
41. Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων πλην αθλητών
και ομάδων που είναι σε προετοιμασία ολυμπιακών αγώ-
νων 2020 (ΚΑΔ 9312).
42. Εγκαταστάσεις γυμναστικής (ΚΑΔ 9313).
43. Άλλες αθλητικές δραστηριότητες πλην αθλητών και
ομάδων που είναι σε προετοιμασία ολυμπιακών αγώνων
2020 (ΚΑΔ 9319).
44. Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θε-
ματικών πάρκων (ΚΑΔ 9321).
45. Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγω-
γίας (ΚΑΔ 9329).
46. Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέ-
ντρων αισθητικής (ΚΑΔ 9602).
47. Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία
(ΚΑΔ 9604).
48. Λιανικό εμπόριο ανθέων, με εξαίρεση τις υπηρεσίες
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση
κατ΄οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 47767701).
49. Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων φυτών, με εξαίρε-
ση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου
με παράδοση κατ΄οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 47767703).
50. Λιανικό εμπόριο κομμένων ανθέων και μπουμπου-
κιών τους, συνθέσεων ανθέων, καθώς και ανθοδεσμών,
στεφανιών και παρόμοιων ειδών, με εξαίρεση τις υπηρε-
σίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδο-
ση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 47767710).
51. Λιανικό εμπόριο μερών φυτών, χορταριών, βρύ-
ων και λειχήνων, κατάλληλων για διακοσμητική χρήση,
με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνι-
κού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)
(ΚΑΔ 47767711).
52. Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- ανθέων,
με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνι-
κού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)
(ΚΑΔ 47767712).
53. Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών
εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 56292002).
54. Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες
(κυλικεία) (ΚΑΔ 56292004).
55. Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστια-
τόρια, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν
διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε
πακέτο από το κατάστημα (take away) (ΚΑΔ 56292005).
56. Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων
(ΚΑΔ 94991601).
57. Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών
(ΚΑΔ 94991602).
58. Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων
(ΚΑΔ 96091906).
59. Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων (ΚΑΔ
96091908).
60. Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ) (ΚΑΔ
96091909).
61. Υπηρεσίες ιερόδουλων (ΚΑΔ 96091912).
62. Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ.
(για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις)
(ΚΑΔ 96091916).
63. Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος
(piercing) (ΚΑΔ 96091917).

Άρθρο δεύτερο
Κατά το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα ισχύουν επίσης
οι ακόλουθοι ειδικότεροι κανόνες:
1. Επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων οπτικών και
καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας μόνο
κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε τηλέφωνο ανά-
γκης που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες.
2. Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημά-
των εντός των λιμανιών και των αεροδρομίων της χώρας.
3. Απαγορεύεται η λειτουργία των καταστημάτων
λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συ-
νεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου
τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-ina-
shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα
(outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρου-
μένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων, υπό
την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για
τους καταναλωτές.

Άρθρο τρίτο
Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποί-
ων δεν απαγορεύεται δια της παρούσας, οι διοικήσεις
τους οφείλουν να διασφαλίζουν την τήρηση, κατά την
προσέλευση των καταναλωτών, της αναλογίας του ενός
ατόμου ανά 10 τ.μ. και την ελάχιστη απόσταση των δύο
(2) μέτρων μεταξύ τους.

Άρθρο τέταρτο
Ως αρμόδια υπηρεσία για την ενημέρωση του κοινού
ως προς την εφαρμογή της παρούσας ορίζεται η Γενι-
κή Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του
τετραψήφιου τηλεφωνικού αριθμού 1520 και άλλων
ηλεκτρονικών μέσων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2020

Οι Υπουργοί
Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Προστασίας του Πολίτη
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Υγείας 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ 

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved