ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Απόφαση για απαγόρευση λειτουργίας κλάδων των λαϊκών αγορών

Proslipsis.gr | Αθήνα 23.3.2020, 02:55
 
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β' αρ. 988|2020) διυπουργική απόφαση για απαγόρευση λειτουργίας των κλάδων των λαϊκών αγορών της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 για τους οποίους απαιτείται μετακίνηση από Περιφέρεια σε Περιφέρεια σε όλη την Επικράτεια από τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020 έως και το Σάββατο, 25 Απριλίου 2020.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20040
Απαγόρευση λειτουργίας των κλάδων των λαϊ-
κών αγορών της παραγράφου 9 του άρθρου 2
του ν. 4497/2017 για τους οποίους απαιτείται με-
τακίνηση από Περιφέρεια σε Περιφέρεια σε όλη
την Επικράτεια από τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020
έως και το Σάββατο, 25 Απριλίου 2020.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέ-
τρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊ-
ού» (Α’ 42) και ιδίως της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου
2 και της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 4 αυτού.
2. Τον ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής
νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 171), όπως ισχύει.
3. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).
4. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δη-
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομα-
σία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Α’ 159).
5. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(Α’ 168).
6. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α’ 148).
7. Το π.δ. 133/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161).
8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
9. Την αριθμ. 46/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 3100).
10. Την από 20.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-
πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19.
11. Την αριθμ. Β1α/οικ. 20039/22.3.2020 βεβαίωση της
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα-
φορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο
Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των κλά-
δων των λαϊκών αγορών της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν.
4497/2017, που εμπεριέχουν μετακίνηση από Περιφέ-
ρεια σε Περιφέρεια, σε όλη την Επικράτεια από τη Δευ-
τέρα, 23 Μαρτίου 2020 έως και το Σάββατο, 25 Απριλίου
2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα
αναφερόμενα στην από 20.3.2020 εισήγηση της Εθνικής
Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κο-
ρωνοϊού COVID-19.

Άρθρο δεύτερο
Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Κα-
ταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ορίζεται αρμόδια για τον έλεγχο συμμόρφωσης με τις
υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις που μνη-
μονεύονται στο πρώτο άρθρο της παρούσας, τη λήψη
καταγγελιών, τη διαπίστωση παραβάσεων και την επιβο-
λή προστίμων, κατ’ εφαρμογή του παρόντος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2020

Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ 

Προστασίας του Πολίτη
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved