ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Απόφαση για μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές από αυτο-απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες

Proslipsis.gr | Αθήνα 10.4.2020, 18:39

Απόφαση για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών από αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας.

Όπως αναφέρεται στη απόφαση, στους παραπάνω παρέχεται η δυνατότητα καταβολής μειωμένων εισφορών κατά εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) επί του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή κατάταξης τους, επιμεριζόμενη αναλογικά σε κάθε κλάδο

Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β' αρ. 1265|2020.

* Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. Δ.15 /ΔΆ / οικ. 13994 / 339 (1)
Καθορισμός διαδικασίας, τρόπου και χρόνου επι-
λογής για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστι-
κών εισφορών από αυτοτελώς απασχολούμε-
νους και ελεύθερους επαγγελματίες.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου δέκατου όγδοου
της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID - 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)
και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019.
3. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
4. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση,
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - μεταφορά
υπηρεσιών και ερμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
5. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
6. Το αριθ. 13966/Δ6 2781/02.04.2020 εισηγητικό
σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, βάσει του άρθρου 24 παρ. 5 περίπτωση ε του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το 34
παρ. 1 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται απώλεια εσόδων κατά το έτος 2020
λόγω μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φε-
βρουαρίου, Μαρτίου κατά 25%, η οποία εκτιμάται: για
τον π/υ του e-ΕΦΚΑ κλάδο σύνταξης έως 34 εκ ευρώ,
κλάδο επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών έως
2 εκ ευρώ, για τον π/υ του ΕΟΠΥΥ έως 14 εκ ευρώ και για
τον π/υ του ΟΑΕΔ έως 2 εκ. ευρώ και δεν προκαλείται
δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
1. Στους αυτοτελώς απασχολούμενους και τους ελεύ-
θερους επαγγελματίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του
ν. 4387/2016 (Α΄ 85), το οποίο αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 22 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43), εφόσον καταβάλλουν
τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχό-
λησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου έτους 2020 εντός της
προθεσμίας που προβλέπεται από το άρθρο 39 παρ. 13
του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 35 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43), παρέχεται η δυνατό-
τητα καταβολής μειωμένων εισφορών κατά εικοσιπέντε
τοις εκατό (25%) επί του συνολικού ποσού που αντιστοι-
χεί στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή κατάταξης
τους, επιμεριζόμενη αναλογικά σε κάθε κλάδο.
Προκειμένου τα ανωτέρω πρόσωπα να υπαχθούν στη
ρύθμιση, για τις εισφορές Φεβρουαρίου 2020 πρέπει να
έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές εισφορές περιόδου
απασχόλησης Ιανουαρίου 2020 ή να τις εξοφλήσουν
μέχρι και την ημερομηνία καταβολής των εισφορών Φε-
βρουαρίου 2020, χωρίς απαλλαγή στην περίπτωση αυτή
από προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής. Για
τις εισφορές Μαρτίου 2020 πρέπει να έχουν εξοφληθεί
επιπλέον και οι εισφορές Φεβρουαρίου 2020, χωρίς την
ανωτέρω έκπτωση, μέχρι και την ημερομηνία καταβο-
λής των εισφορών Μαρτίου 2020, χωρίς απαλλαγή στην
περίπτωση αυτή από προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης
καταβολής.
Εάν δεν επιθυμούν την υπαγωγή τους στην ανωτέρω
ρύθμιση καταβάλλουν τις ανωτέρω ασφαλιστικές εισφο-
ρές, χωρίς την ως άνω προβλεπόμενη μείωση, εντός της
προθεσμίας που προβλέπεται από το άρθρο 39 παρ. 13
του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 35 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43).
2. Η μείωση της παρ. 1 αφορά στις τρέχουσες ασφαλι-
στικές εισφορές των ανωτέρω μηνών για το σύνολο των
κλάδων ασφάλισης (κύριας ασφάλισης, υγειονομικής περί-
θαλψης, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής) στους
οποίους έχουν υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών ει-
σφορών τα πρόσωπα της παρ. 1, καθώς και την εισφορά
του άρθρου 44 παρ. 2 του ν. 3986/2011 (Α΄ 12), όπως ισχύει,
υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτε-
λώς και Ανεξάρτητα Απασχολούμενων του ΟΑΕΔ.
3. Η μείωση της παρ. 1 εφαρμόζεται και:
α. στις περιπτώσεις ασφαλισμένων της παρ. 1 που
έχουν επιλέξει την ειδική ασφαλιστική κατηγορία ως
νέοι επαγγελματίες.
β. στις περιπτώσεις γυναικών ασφαλισμένων της παρ. 1
που δικαιούνται μείωση της εισφοράς της κύριας ασφά-
λισης βάσει του άρθρου 39 παρ. 15 του ν. 4387/2016
(Α΄ 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν.
4670/2020 (Α΄ 43). Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται
πρώτα οι ρυθμίσεις της παρ. 1 της παρούσας και επί του
ποσού που προκύπτει η μείωση του άρθρου 141 παρ. 2
του ν. 3655/2008 (Α΄ 58).
4. Ειδικά για τους δικηγόρους, σε περίπτωση που το
ποσό της προβλεπόμενης, από το άρθρο 39 παρ. 10 του ν.
4387/2016 (Α΄ 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34
του ν. 4670/2020 (Α΄ 43), παρακράτησης επί των γραμματί-
ων προείσπραξης για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο
2020, υπερβαίνει την μηνιαία εισφορά που προκύπτει κατ'
εφαρμογή της παρ. 1 της παρούσας, το επιπλέον ποσό συμ-
ψηφίζεται με την ετήσια ασφαλιστική οφειλή σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση γ της παρ. 10 του
άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Α' 85), όπως ισχύει.
5. Η μείωση της παρ. 1 δεν εφαρμόζεται:
α. σε περιπτώσεις που για την ασκούμενη δραστηριό-
τητα προκύπτει, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών
διατάξεων, προαιρετική, και όχι υποχρεωτική, υπαγωγή
στην ασφάλιση
β. σε περιπτώσεις που μετά τη διακοπή της υποχρεω-
τικής ασφάλισης, ο ασφαλισμένος έχει αιτηθεί την προ-
αιρετική συνέχιση της ασφάλισης του.
6. Σε περίπτωση υπαγωγής στην μείωση της παρ. 1 ως συ-
ντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού
μέρους της κύριας σύνταξης, ορίζεται το ποσό της μηνιαίας
ασφαλιστικής εισφοράς που έχει πράγματι καταβληθεί, ή
αυτή που προκύπτει κατ' εφαρμογή της παρ. 1 πριν από
την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 39 παρ. 15 του
ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
35 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43), δια του συντελεστή 0,20.
7. Τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 δεν εφαρμόζονται
στους αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους
επαγγελματίες που επιλέγουν την υπαγωγή τους στο
μέτρο παράτασης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
σύμφωνα με το άρθρο όγδοο παρ. 2 της από 20.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68).
Τα πρόσωπα της παρ. 1 που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις
του άρθρου όγδοου παρ. 2 της από 20.3.2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) και της αριθ. Δ. 15/Δ΄/οικ.
13412/327/27.3.2020 υπουργικής απόφασης (Β' 1077), εάν
δεν καταβάλλουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές
περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020,
εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από το άρθρο 39
παρ. 13 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 35 του ν. 4670/2020 (Α΄43), υπάγονται στις
διατάξεις της ανωτέρω υπουργικής απόφασης.
8. Για τις ασφαλιστικές εισφορές κλάδων ασφάλισης που
εισπράττει ή συνεισπράττει ο e-ΕΦΚΑ τα πρόσωπα της
παρ. 1 που επιθυμούν την καταβολή μειωμένων ασφαλι-
στικών εισφορών καταβάλλουν τις μειωμένες εισφορές
σύμφωνα με το ειδοποιητήριο ασφαλιστικών εισφορών
που αναρτάται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.
Ειδικά για τις εισφορές των κλάδων ασφάλισης του
πρώην ΕΤΕΑΠ η εμπρόθεσμη καταβολή των ανωτέρω
καταβληθεισών εισφορών παράσχεται μετά την εκκα-
θάριση πληρωμών των ειδοποιητηρίων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Απριλίου 2020

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved