ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Μέτρα για την αναδιάρθρωση των αμπελουργικών εκτάσεων (14/3/08)


Αθήνα 14.3.2008, 12:43
Τη διαδικασία, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις λεπτομέρειες εφαρμογής, για την ένταξη και τον τρόπο πληρωμής των δικαιούχων στο πρόγραμμα «Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα», σύμφωνα με τον Καν.(Ε.Κ.) 1493/1999 του Συμβουλίου «Για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς» και τους σε εφαρμογή αυτού εκδοθέντες κανονισμούς και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ρυθμίζει απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης που παρουσιάζει η Proslipsis.

Στόχος του προγράμματος είναι η προσαρμογή της παραγωγής των προϊόντων του στη ζήτηση της αγοράς, ενώ καλύπτει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:
α) την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων, συμπεριλαμβανομένου και του επανεμβολιασμού.
β) την εκρίζωση και αναφύτευση των αμπελώνων.
γ) τη φύτευση αμπελώνων.
δ) τις βελτιώσεις των τεχνικών διαχείρισης των αμπελώνων που συνδέονται με το στόχο του προγράμματος.
ε) την απώλεια εισοδήματος.
3. Το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής δεν καλύπτει την κανονική αντικατάσταση των αμπελώνων που έχουν φθάσει στο τέλος του κύκλου της φυσικής τους ζωής. Ως κανονική αντικατάσταση των αμπελώνων αυτών θεωρείται η αναφύτευση της ίδιας έκτασης με την ίδια ποικιλία και με τον ίδιο τρόπο καλλιέργειας της αμπέλου.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης (αρ. 276084), η οποία δημοσιεύθηκε στο τεύχος Β' αρ. 392/7 Μαρτίου 2008 της Εφημερίδας της κυβερνήσεως.

 

Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 “Περί οργανώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών
και οργανωτικών θεμάτων” (Α΄ 280).
β) του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 “Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου” (Α΄34), όπως η παράγραφος 1 τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τη διάταξη του άρθρου 6 παράγραφος 1 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) “Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας επενδύσεων στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Άνθρακα και Χάλυβος του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ” και του άρθρου 65 του ν. 1892/1990 (Α 101), όπως ισχύουν σήμερα.
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 ‘’Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα’’ (Α’ 98).
δ) το π.δ. 402/1998 σχετικά με τον Οργανισμό του Υπουργείου Γεωργίας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και το π.δ. 81/2002 (Α΄ 57) σχετικά με τη συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
ε) το ν.δ. 243/1969 “Περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής”, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 427/1976 (Α΄ 230) “Περί αντικαταστάσεως, συμπληρώσεως και καταργήσεως ενίων Διατάξεων του ν.δ. 243/1969” και ιδιαίτερα τις διατάξεις του άρθρου 1 αυτού
στ) των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/1998 (Α΄ 200/1998), «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων» όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (Α’ 154/1999), το άρθρο 24 του ν. 2945/2001 (Α’ 223/2001) «Εθνικό Σύστημα Προστασίας της Αγροτικής Δραστηριότητας» και το άρθρο 29 παρ. 1−8 του ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 135).
2. Τους Κανονισμούς. (ΕΚ):
α. υπ’ αριθμ. 1493/1999 του Συμβουλίου (L 179/14.7.1999) “Για την Κοινή Οργάνωση της Αγοράς” και ειδικότερα το Κεφ. ΙΙΙ “Αναδιάρθρωση και Μετατροπή”, άρθρα 11−15 και 75 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) υπ’ αριθμ. 1227/2000 της Επιτροπής (L 143/16.6.2000) “Περί καθορισμού λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 1493/1999 του Συμβουλίου και ειδικότερα το Κεφάλαιο IV “Αναδιάρθρωση και Μετατροπή”, άρθρα 12−18 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) υπ’ αριθμ. 2729/2000 της Επιτροπής “Για τις λεπτομέρειες εφαρμογής σχετικά με τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) υπ’ αριθμ. 1083/2006 του Συμβουλίου (L 210/31.7.2006) “Περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999’’.
ε) υπ’ αριθμ. 968/2007 της Επιτροπής (L 215/18.8.2007) “όσον αφορά τη συμβολή της Κοινότητας στις δαπάνες αναδιάρθρωσης και μετατροπής που προβλέπεται στον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1493/1999 κατά την αμπελουργική περίοδο 2007/2008’’.
στ) υπ’ αριθμ. 817/2004 της Επιτροπής (L 153/30.4.2004) “σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1257/1999 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.)’’ όπως διορθώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το υπ’ αρίθμ. D(2002)BG/nl/lettre/D 18358 el έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικό με τις τεχνικές βελτίωσης των αμπελώνων.
4. Την οδηγία 85/148 της ΕΟΚ (L 56/1985), που αφορά τον κοινοτικό κατάλογο των μειονεκτικών γεωργικών περιοχών της Ελλάδος.
5. Την υπ’ αριθμ. 336045/16.11.2007 (Β’ 2255) απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “περί της ταξινόμησης των ποικιλιών αμπέλου”.
6. Την υπ’ αριθμ. 375769/22.6.2001 (Β’ 891) απόφαση Υπουργού Γεωργίας “Περί της απογραφής του αμπελουργικού δυναμικού παραγωγής−ετήσιες Δηλώσεις Εσοδείας, Παραγωγής και Αποθεμάτων”.
7. Την υπ’ αριθμ. 375770/22.6.2001 (Β’891) απόφαση Υπουργού Γεωργίας “Περί της απαγόρευσης φύτευσης νέων αμπελώνων, Αναδιάρθρωση και Μετατροπή, Οριστική Εγκατάλειψη αμπελώνων και άλλες διατάξεις”
8. Την υπ’ αριθμ. 417718/28.11.2001 απόφαση Υπουργού Γεωργίας (Β’1634) “Λεπτομέρειες εφαρμογής του Κεφαλαίου Ι περί Δηλώσεων Συγκομιδής του Καν. (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1282/2001 της Επιτροπής όσον αφορά τις πληροφορίες για την αναγνώριση των προϊόντων και την παρακολούθηση της αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα”.
9. Την υπ’ αριθμ. 271562/1.8.2002 απόφαση Υπουργού Γεωργίας ‘’περί έγκρισης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμών (Β’ 1042).
10. Την υπ’ αριθμ. 394555/23.10.2000 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 1324/τΒ/1.11.2000) «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας», όπως τροποιήθηκε και ισχύει.
11. Την υπ’ αριθμ. 252806/4.9.2006 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 1371/τΒ/14.9.2006) «Μεταβίβαση αρμοδιότητας προς έκδοση αποφάσεων αναζήτησης παρανόμως αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών και επιβολής κυρώσεων».
12. Την έγγραφη εισήγηση της ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τη διαδικασία, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις λεπτομέρειες εφαρμογής, για την ένταξη και τον τρόπο πληρωμής των δικαιούχων στο πρόγραμμα «Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα», σύμφωνα με τον Καν.(Ε.Κ.) 1493/1999 του Συμβουλίου «Για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς» και τους σε εφαρμογή αυτού εκδοθέντες κανονισμούς και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Στόχος του προγράμματος είναι η προσαρμογή της παραγωγής των προϊόντων του Τίτλου Ι, άρθρο 1 του Καν. (Ε.Κ.) 1493/1999 στη ζήτηση της αγοράς.
2. Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:
α) την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων, συμπεριλαμβανομένου και του επανεμβολιασμού.
β) την εκρίζωση και αναφύτευση των αμπελώνων.
γ) τη φύτευση αμπελώνων.
δ) τις βελτιώσεις των τεχνικών διαχείρισης των αμπελώνων που συνδέονται με το στόχο του προγράμματος.
ε) την απώλεια εισοδήματος.
3. Το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής δεν καλύπτει την κανονική αντικατάσταση των αμπελώνων που έχουν φθάσει στο τέλος του κύκλου της φυσικής τους ζωής. Ως κανονική αντικατάσταση των αμπελώνων αυτών θεωρείται η αναφύτευση της ίδιας έκτασης με την ίδια ποικιλία και με τον ίδιο τρόπο καλλιέργειας της αμπέλου.

ΑΡΘΡΟ 2
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ
1. Περίοδος εφαρμογής
Το παρόν πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα εφαρμόζεται κατά αμπελουργική περίοδο, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν διαθέσιμοι κοινοτικοί πόροι.
Κατά την έννοια εφαρμογής των μέτρων της Κοινής Οργάνωσης της Αμπελοοινικής Αγοράς, η αμπελουργική περίοδος αρχίζει την 1η Αυγούστου κάθε έτους και λήγει την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους ενώ το οικονομικό έτος αρχίζει τη 16η Οκτωβρίου κάθε έτους και λήγει τη 15η Οκτωβρίου του επόμενου έτους.
2. Κατάρτιση – Έγκριση
2.1 Τα σχέδια αναδιάρθρωσης και μετατροπής στο σύνολο της χώρας καταρτίζονται κατά Νομό, Νησί, Περιφέρεια και Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας και περιλαμβάνουν τουλάχιστον:
• Τους στόχους του προγράμματος σε σχέση με την αγορά και το προσδοκόμενο αποτέλεσμα μετά την εφαρμογή του.
• Τις εκτάσεις της αναδιάρθρωσης και μετατροπής καθώς και τις ποικιλίες, προ και μετά την εφαρμογή του σχεδίου.
• Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του σχεδίου.
• Το κόστος των επιμέρους δράσεων.
• Τον προϋπολογισμό.
• Κάθε άλλο στοιχείο χρήσιμο για την αξιολόγηση του σχεδίου.
2.2 Προτάσεις σχεδίων, που αφορούν τα μέλη τους, μπορούν να καταθέσουν στις οικείες Δ/νσεις Αγροτικής Aνάπτυξης/ Γεωργίας της χώρας, η ΕΔΟΑΟ, η ΚΕΟΣΟΕ και ο ΣΕΟ.
2.3 Οι Δ/νσεις Αγροτικής Aνάπτυξης / Γεωργίας της χώρας καταρτίζουν προτάσεις σχεδίων υπό ενιαία μορφή κατά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α. και τις υποβάλλουν μέχρι 30.4 εκάστου έτους στη Δ/νση ΠΑΠ Δενδρ/κής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με σύγχρονη κοινοποίηση στην αντίστοιχη Περιφέρεια.
2.4 Ενδεχόμενες τροποποιήσεις σχεδίων καθώς και αναθεωρημένες προβλέψεις δαπανών και εκτάσεων, όπως προβλέπονται στο άρθρο 16 του Καν. (Ε.Κ.) υπ’ αριθμ. 1227/2000, για κάθε αμπελουργική περίοδο, υποβάλλονται στη Δ/νση ΠΑΠ Δενδρ/κής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέχρι 15.6 εκάστου έτους.
2.5 Η Ελάχιστη έκταση των σχεδίων αναδιάρθρωσης και μετατροπής ανά Ν.Α. ορίζεται στα 20 στρέμματα πριν και μετά την αναδιάρθρωση, εκτός των νησιωτικών περιοχών όπου η ελάχιστη έκταση μπορεί να είναι μειωμένη μέχρι και 50%.
2.6 Σε κάθε σχέδιο αναδιάρθρωσης και μετατροπής πρέπει να συμμετέχουν κατ’ ελάχιστο δύο (2) κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με ελάχιστη επιλέξιμη έκταση αμπελοτεμαχίου το ένα (1) στρέμμα πριν και μετά την αναδιάρθρωση.
2.7 Κατά τη σύνταξη του προγράμματος λαμβάνεται μέριμνα ώστε μετά την αναδιάρθρωση οι στρεμματικές αποδόσεις των αμπελώνων για παραγωγή οίνων V.Q.P.R.D. και Τοπικών Οίνων να είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις και για τους Επιτραπέζιους Οίνους να μην ξεπερνούν το μέσο όρο παραγωγής της περιοχής πριν από την αναδιάρθρωση.
2.8 Με την εφαρμογή των σχεδίων αναδιάρθρωσης και μετατροπής η προκαλούμενη πιθανώς τροποποίηση του δυναμικού των αμπελουργικών εκτάσεων για την παραγωγή οίνων V.Q.P.R.D., Τοπικών και Επιτραπέζιων κατά Περιφέρεια, δεν πρέπει να οδηγεί σε αισθητή αύξηση του δυναμικού παραγωγής σε επίπεδο χώρας.
2.9 Η Δ/νση ΠΑΠ− Δενδρ/κής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέχρι τις τριανταμία Μαΐου (31.5), αξιολογεί τα προτεινόμενα σχέδια των Δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης /Γεωργίας με βασικά κριτήρια την πληρότητα, την εγκυρότητα των περιλαμβανομένων στοιχείων, το κατά πόσον αυτά είναι προσαρμοσμένα στους στόχους του προγράμματος, καθώς και τη δυνατότητα της τεχνικής και διοικητικής στήριξης κατά την πορεία υλοποίησης τους από τις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας και αποστέλλει τις προβλεπόμενες κατ’ έτος δαπάνες και τις αντίστοιχες εκτάσεις, προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
2.10 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει απόφαση για την κατανομή πιστώσεων για κάθε οικονομικό έτος και για κάθε Κράτος Μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καν.(Ε.Κ.) 1493/1999. Στην απόφαση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθορίζεται η έκταση και το ύψος των κονδυλίων του προγράμματος «Αναδιάρθρωση και Μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα», σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις
3. Κατανομή των εκτάσεων κατά Περιφέρεια – Τροποποιήσεις:
3.1 Η έγκριση των σχεδίων αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων και η κατανομή των διαθεσίμων πιστώσεων κατά Ν.Α και Περιφέρεια γίνεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση της Δ/νσης ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής, εντός 30 ημερών από την έκδοση της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο 2.10, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής κριτήρια:
• τη δυναμική των ποικιλιών με στόχο την ποιοτική βελτίωση και την αναβάθμιση των οινικών προϊόντων.
• τη βιωσιμότητα και το μέγεθος της αμπελουργικής εκμετάλλευσης.
• τις προς αναδιάρθρωση εκτάσεις που βρίσκονται στις ορεινές, μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές.
• τις ζημιές που έχουν υποστεί ορισμένες περιοχές από θεομηνίες ή και δυσμενείς καιρικές συνθήκες και πυρκαγιές.
• την αποτροπή αύξησης των αποδόσεων και ως εκ τούτου της παραγωγής σε σύνολο χώρας.
• τα ισχύοντα του Παραρτήματος ΙΙΙ «Αμπελουργικές Ζώνες» και του Παραρτήματος VI «V.Q.P.R.D» του Καν. (ΕΚ) 1493/1999.
3.2 Οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης /Γεωργίας προβαίνουν στην έκδοση αποφάσεων έγκρισης για κάθε αποδεκτή αίτηση του καταλόγου σειράς προτεραιότητας (άρθρο 5, παρ. 2) και διαβιβάζουν κατάσταση με τα στοιχεία των αποφάσεων έγκρισης στη Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής.
3.3 Ανάλογα με την υποβολή αιτήσεων από τους παραγωγούς είναι δυνατόν να μεταφέρονται εκτάσεις προς αναδιάρθρωση και μετατροπή από Νομό σε Νομό, εντός της ίδιας Περιφέρειας ή και από Περιφέρεια σε Περιφέρεια, μετά από εισήγηση των οικείων Δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας προς τη Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4 Αδιάθετες εκτάσεις κατανομής – ζήτηση επιπλέον της κατανομής εκτάσεων:
4.1 Εφόσον υπάρχουν αδιάθετες εκτάσεις ή ζητούνται εκτάσεις επιπλέον της εγκεκριμένης κατανομής, η οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης /Γεωργίας προβαίνει στη σύνταξη των παρακάτω καταστάσεων και τις διαβιβάζει στη Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής.
− Κατάσταση με τις τυχόν αδιάθετες εκτάσεις και τα αναλογούντα κονδύλια από την εγκεκριμένη κατανομή κατά Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας και/ή
− Κατάσταση με τις τυχόν εκτάσεις και τα αναλογούντα κονδύλια που υπερβαίνουν την εγκεκριμένη κατανομή κατά Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας.
4.2 Η Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής προβαίνει στην τελική κατανομή των εκτάσεων και των αναλογούντων κονδυλίων κατά Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης/ Γεωργίας.
Στη συνέχεια οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης - Γεωργίας προβαίνουν στην έκδοση των αποφάσεων έγκρισης.
5. Φορέας υλοποίησης
Φορέας υλοποίησης του προγράμματος είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων − Δ/νση ΠΑΠ Δενδρ/κής συνεπικουρούμενη από τις κατά τόπους Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/ Γεωργίας των Ν.Α..

ΑΡΘΡΟ 3
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1. Η συμμετοχή της Κοινότητας στις δαπάνες των μέτρων της αναδιάρθρωσης και μετατροπής του άρθρου 4, χορηγείται μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, ως κάτωθι:
1.1 Για τις περιφέρειες που ταξινομούνται ως περιφέρειες σύγκλισης σύμφωνα με τον Καν.(ΕΚ) 1083/2006 και τις περιφέρειες που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού αυτού, η Κοινότητα καλύπτει το 75% των δαπανών για όλα τα μέτρα του άρθρου 4:
α. Εκρίζωση – αναφύτευση ( i. εκρίζωση, ii. Αναφύτευση)
β. Φύτευση αμπελώνων
γ. Επανεμβολιασμός
δ. Απώλεια εισοδήματος των αμπελουργικών εκτάσεων λόγω:
i. εκρίζωσης ή ii. επανεμβολιασμού
ε. Βελτίωση ορισμένων τεχνικών διαχείρισης των αμπελουργικών εκτάσεων
1.2 Για τις λοιπές περιφέρειες και για τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο μέτρα, η συμμετοχή της Κοινότητας είναι 50%.
2. Η ίδια συμμετοχή των παραγωγών είναι 25% και 50% αντίστοιχα
3. Η Ελλάδα δεν συμμετέχει στη χρηματοδότηση του προγράμματος αναδιάρθρωσης και μετατροπής.
4. Το συνολικό ύψος των εγκεκριμένων κονδυλίων είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για αναδιάρθρωση και μετατροπή περισσοτέρων εκτάσεων από τις προγραμματισθείσες, εφόσον διαπιστωθεί μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους παραγωγούς σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 4 του κανονισμού 1493/1999 (ΕΕL 179/15 της 14.7.1999).

ΑΡΘΡΟ 4
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

1. Τα μέτρα που λαμβάνουν οικονομικές ενισχύσεις από το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων είναι τα παρακάτω:
α. Εκρίζωση – αναφύτευση, που περιλαμβάνει τις δράσεις:
i. εκρίζωση
ii. αναφύτευση, συμπεριλαμβανομένης και της γεωγραφικής επανατοποθέτησής τους για λόγους ποιοτικής βελτίωσης.
β. Φύτευση αμπελώνων:
Βάσει ήδη αποκτηθέντος δικαιώματος φύτευσης, συμπεριλαμβανομένης και της γεωγραφικής επανατοποθέτησής τους για λόγους ποιοτικής βελτίωσης.
γ. Επανεμβολιασμός
Για την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων.
δ. Απώλεια εισοδήματος των αμπελουργικών εκτάσεων λόγω:
i. εκρίζωσης ή
ii. επανεμβολιασμού
ε. Βελτίωση ορισμένων τεχνικών διαχείρισης των αμπελουργικών εκτάσεων:
i. υποστύλωση
ii. για τα νησιά του Αιγαίου: υποστύλωση, κατασκευή αναβαθμίδων και ανεμοθραυστών.
Πρόσβαση στο σύστημα αναδιάρθρωσης και μετατροπής και για τις δράσεις που αναφέρονται ανωτέρω έχουν οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων που διατηρούν, στοιχειοθετούν ή αποκτούν δικαίωμα για το σκοπό αυτό από την αμπελουργική περίοδο 1998–1999 και εντεύθεν.
2. Καθορισμός των Οικονομικών ενισχύσεων:
2.1 Οι οικονομικές ενισχύσεις καθορίζονται κατά μέτρο και δράση, σε Ευρώ/στρέμμα, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα και είναι δυνατόν να τροποποιούνται μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και την κατανομή των εκτάσεων στους αιτούντες, πάντα όμως εντός των ορίων των προβλεπόμενων κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΤΟΥ ΑΡΘ. 8, ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 2 (ΚΑΝ.1083/2006)

(€/στρ.)

 

 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

(€/στρ.)

 

 

ΜΕΤΡΑ

 

 

Ορεινές,

Μειονεκτικές
& Νησιωτικές περιοχές

 

 

Λοιπές

περιοχές

 

Ορεινές, μειονεκτικές
και
Νησιωτικές περιοχές

 

 

Λοιπές περιοχές

 

α. Εκρίζωση− αναφύτευση

 

672

 

584

 

448

 

390

i. εκρίζωση

214

214

143

143

ii. αναφύτευση

458

370

305

247

β.Φύτευση αμπελώνων

458

370

305

247

γ. Επανεμβολιασμός

293

235

195

157

δ. Απώλεια εισοδήματος λόγω:

 

 

 

 

i. εκρίζωσης ή

235

205

157

137

ii. επανεμβολιασμού

205

176

137

117

ε. Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης

 

323

 

259

 

215

 

173

Τα ανωτέρω καθοριζόμενα ποσά αφορούν το 75% (περιφέρειες σύγκλισης και περιφέρειες του άρθρου 8, παρ. 1 και 2 του Καν. (ΕΚ)1083/2006) και το 50% (λοιπές περιφέρειες) αντίστοιχα των δαπανών της αναδιάρθρωσης και μετατροπής.
2.2 Καταβολή ενισχύσεων:
Η ενίσχυση καταβάλλεται μετά την εξακρίβωση της εκτέλεσης ενός συγκεκριμένου μέτρου, εφόσον το μέτρο αυτό εκτελεστεί το αργότερο έως τις δέκα (10) Ιουνίου της αμπελουργικής περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα.
2.2.1 Παρεκκλίσεις:
α) Αν ένα μέτρο εκτελεστεί μετά τις δέκα (10) Ιουνίου της αμπελουργικής περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα, η ενίσχυση πληρώνεται ως προκαταβολή με τις εξής προϋποθέσεις:
− έχει αρχίσει η εκτέλεση του μέτρου και
− έχει συσταθεί εγγύηση από τον παραγωγό για ποσό 120% της ενίσχυσης.
Ο παραγωγός αναλαμβάνει την υποχρέωση, για τους σκοπούς του κανονισμο (ΕΟΚ) υπ’ αριθμ. 2220/1985, να εκτελέσει το εν λόγω μέτρο μέχρι το τέλος της δευτέρας περιόδου που έπεται της χορήγησης της προκαταβολής. Η διάρκεια της περιόδου αυτής μπορεί να προσαρμοσθεί χρονολογικά στην περίπτωση ανωτέρας βίας, κατά χρόνο ανάλογο με το αίτιο αυτής, το οποίο αίτιο και ο απαιτούμενος χρόνος παράτασης βεβαιώνεται ή πιστοποιείται από επίσημες αρμόδιες, κατά περίπτωση, διοικητικές αρχές ή από αναγνωρισμένο οργανισμό και χορηγείται σχετική βεβαίωση.
Όταν έχει χορηγηθεί προκαταβολή σε ένα παραγωγό για την εκτέλεση ενός μέτρου και ζητά προκαταβολή για την εκτέλεση διαφορετικού μέτρου στο ίδιο όμως αγροτεμάχιο, θα πρέπει να έχει εκτελεστεί πλήρως το αρχικό μέτρο για το οποίο έλαβε προκαταβολή, προκείμενου να του χορηγηθεί προκαταβολή για την εκτέλεση μέτρου διαφορετικού από το αρχικό.
β) Για το Μέτρο «Εκρίζωση− Αναφύτευση» η οικονομική ενίσχυση μπορεί να χορηγηθεί και τμηματικά μετά την πιστοποίηση του αντίστοιχου επί μέρους σταδίου, υπό την επιφύλαξη της κατωτέρω παραγράφου 2.2.3.
γ) Αθροιστική χορήγηση των οικονομικών ενισχύσεων είναι δυνατή για τα μέτρα:
i. «Εκρίζωση−Αναφύτευση» − «Βελτίωση Τεχνικών»
ii. «Φύτευση» − «Βελτίωση Τεχνικών», υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αφορούν την ίδια αμπελουργική εκμετάλλευση ή το ίδιο αμπελοτεμάχιο.
δ) Η οικονομική ενίσχυση είναι δυνατόν να χορηγείται μόνη της, για τα μέτρα «Επανεμβολιασμός» και «Βελτίωση Τεχνικών Διαχείρισης».
2.2.2 Η Ενίσχυση για την απώλεια εισοδήματος καταβάλλεται στους δικαιούχους εφάπαξ, μετά την πιστοποίηση της εκρίζωσης ή της καρατόμησης στην περίπτωση του επαναεμβολιασμού.
2.2.3 Στην περίπτωση του μέτρου ‘’Εκρίζωση – Αναφύτευση’’
α) επιτρέπεται η συνύπαρξη παλαιών και νέων αμπελώνων για διάστημα τριών (3) αμπελουργικών περιόδων αρχής γενομένης από την αμπελουργική περίοδο που έπεται της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης για
ένταξη στο πρόγραμμα, με την επιφύλαξη του Κεφ. Ι του τίτλου ΙΙ (απαγόρευση φυτεύσεων) του Καν. (Ε.Κ.) 1493/1999. Στην περίπτωση αυτή δεν χορηγείται η ενίσχυση της απώλειας εισοδήματος.
β) για τους παλαιούς αμπελώνες, προκειμένου να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό, στα ετήσια προγράμματα καθορίζονται η έκτασή τους, οι ποικιλίες, η απόδοσή τους.
γ) προκειμένου να χορηγηθεί η ειδική άδεια αναφύτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Καν. (Ε.Κ.) 1227/2000 και με την επιφύλαξη εφαρμογής των λοιπών διατάξεων που προβλέπονται στις παρ. 4 και 5 του ίδιου άρθρου, αλλά και για τη διασφάλιση της πραγματοποίησης της εκρίζωσης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ο παραγωγός υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν. (ΕΟΚ) 2220/1985, για ποσό ύψους 672 Ευρώ/στρέμμα (περιφέρειες που ταξινομούνται ως περιφέρειες σύγκλισης σύμφωνα με τον Καν.(ΕΚ) 1083/2006 και περιφέρειες που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού αυτού) ή για ποσό ύψους 448 Ευρώ/στρέμμα (λοιπές περιφέρειες).
Μετά την πιστοποίηση της εμπρόθεσμης εκρίζωσης του παλαιού αμπελώνα και την αποδέσμευση της εγγύησης καταβάλλεται στον δικαιούχο το ποσό της ενί− σχυσης που αφορά την εκρίζωση.

ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ–ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

1. Δικαίωμα ένταξης:
Δικαίωμα ένταξης, μετά από προηγούμενη αίτηση, στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης έχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, Οινοποιητικές επιχειρήσεις, που ασκούν παράλληλα αμπελουργική εκμετάλλευση, Ομάδες ή Οργανώσεις παραγωγών και Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, που προβαίνουν στην καλλιέργεια οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για παραγωγή οίνων V.Q.P.R.D., Τοπικών Οίνων και Επιτραπέζιων Οίνων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 336045/16.11.2007 απόφαση με θέμα «Ταξινόμηση ποικιλιών αμπέλου» όπως κάθε φορά ισχύει. Στην περίπτωση που ο αιτών δεν διαθέτει τις εν λόγω αμπελουργικές εκτάσεις συνυποβάλλει με την αίτηση του εγγράφως το σύμφωνο της γνώμης του ιδιοκτήτου της έκτασης για τη δραστηριότητα αυτή.
2. Προτεραιότητες στην κατανομή των εκτάσεων
2.1 Προτεραιότητα ως προς τους δικαιούχους:
Για την κατανομή των αμπελουργικών εκτάσεων προς αναδιάρθρωση στους αιτούντες, λαμβάνονται υπόψη κατά προτεραιότητα:
• Οι Νέοι γεωργοί:
Ως νέοι γεωργοί θεωρούνται οι γεωργοί που είναι κάτω των 40 ετών, οι οποίοι διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα και εγκαθίστανται σε αμπελουργική εκμετάλλευση για πρώτη φορά ως αρχηγοί αυτής.
• Οι Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες (προηγούνται οι αμπελουργοί) και οι γεωπόνοι.
• Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις.
• Οι Οινοποιοί.
• Λοιποί.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των αιτούντων στο πρόγραμμα είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή της κοινοτικής και εθνικής αμπελοοινικής νομοθεσίας.
2.2 Προτεραιότητα ως προς τις καλλιεργούμενες εκτάσεις:
Τα αντικειμενικά κριτήρια για την ιεράρχηση συμμετοχής στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης είναι κατά προτεραιότητα τα εξής:
• αμπελώνες που έχουν ενταχθεί στο σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής κατά τα πρότυπα Agro 2.1 και 2.2 του Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π. καθώς και βιολογικές καλλιέργειες αμπέλων ή αμπελώνες με την ένταξη των οποίων προκαλείται συγκέντρωση ή αύξηση της ιδιοκτησίας.
• εκτάσεις για παραγωγή οίνων V.Q.P.R.D..
• εκτάσεις για παραγωγή Τοπικών Οίνων.
• εκτάσεις για παραγωγή Επιτραπέζιων Οίνων.
• Κατ’ εξαίρεση, και μόνο για την αμπελουργική περίοδο 2007/2008, σε περίπτωση ανακατανομής των αδιάθετων κονδυλίων και εκτάσεων του προγράμματος αναδιάρθρωσης και μετατροπής, πρώτη προτεραιότητα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα έχουν οι εκτάσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2007 στους πυρόπληκτους Νομούς και εν συνεχεία οι υπόλοιπες εκτάσεις των εν λόγω πυρόπληκτων Νομών.
2.3 Οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/ Γεωργίας συντάσσουν κατάλογο σειράς προτεραιότητας αιτούντων, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 6
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

1. Η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για συμμετοχή στο πρόγραμμα καθορίζεται σε ένα (1) στρέμμα.
2. Η εγκατάσταση της νέας αμπελοφυτείας πραγματοποιείται:
α. στην ίδια θέση με αυτήν που εκριζώθηκε ή σε διαφορετική τοποθεσία της ίδιας εκμετάλλευσης και σε έκταση ισοδύναμη με αυτήν που εκριζώθηκε.
β. σύμφωνα με τα σύγχρονα συστήματα αμπελοκαλλιέργειας με υποστύλωση ή μη.
γ. με ελάχιστο αριθμό 250 πρέμνων ανά στρέμμα και για νησιά του Αιγαίου πελάγους 200 πρέμνα.
δ. με τη χρήση αντιφυλλοξηρικών υποκειμένων αμπέλου για όλη την επικράτεια, εκτός των νησιών Θήρας και Θηρασίας, όπου λόγω ειδικών εδαφοκλιματικών συνθηκών δεν μπορεί να αναπτυχθεί η Φυλλοξήρα, στα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτόριζα υποκείμενα.
3. Η προμήθεια των μοσχευμάτων για την αναδιάρθρωση γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
4. Η αναδιάρθρωση και μετατροπή πραγματοποιείται με τις συνιστώμενες και επιτρεπόμενες ποικιλίες ανά Νομό.
5. Κάθε μέτρο που προβλέπεται σε κάθε σχέδιο αναδιάρθρωσης και μετατροπής ολοκληρώνεται το αργότερο εντός πέντε (5) αμπελουργικών περιόδων, αρχής γενομένης από την αμπελουργική περίοδο υποβολής της αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα.

ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1. Αιτήσεις−Δηλώσεις
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για ένταξη στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής υποβάλλονται στις κατά τόπους Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας είτε απευθείας είτε μέσω του ΣΕΟ, της ΚΕΟΣΟΕ και των μελών της έως 10 Ιουνίου κάθε χρόνο.
Στην περίπτωση που επιθυμούν την καταβολή αντίστοιχων ενισχύσεων, για ορισμένα μέτρα, πριν την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών το δηλώνουν στην αίτηση τους. Για το σκοπό αυτό τηρείται στην οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης/ Γεωργίας ειδικό βιβλίο πρωτοκόλλου για την παρακολούθηση του προγράμματος.
Οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας ενημερώνουν, το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουνίου, την Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής και για κάθε μέτρο χωριστά, για τον αριθμό των υποβληθέντων αιτήσεων και τις εκτάσεις κατά ποικιλία. Τα παραπάνω στοιχεία κοινοποιούνται και στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Κατά παρέκκλιση και για την περίοδο 2007 − 2008, νέες αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα, εκτός των αναφερομένων στο πρώτο εδάφιο, μπορούν να υποβληθούν στις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/ Γεωργίας από 20.12.2007 έως 30.1.2008. Οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας θα ενημερώσουν τη Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής για τις αιτήσεις αυτές το αργότερο έως τις 20 Φεβρουαρίου 2008, προκειμένου να εξετασθούν σε περίπτωση ανακατανομής του προγράμματος αναδιάρθρωσης και μετατροπής.
2. Έλεγχος Αιτήσεων και Εκτάσεων
Ο έλεγχος των αιτήσεων και των εκτάσεων πραγματοποιείται από 1 Αυγούστου έως 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους από τις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για το Αμπελουργικό Μητρώο σε συνδυασμό με επιτόπιες επιμετρήσεις των αγροτεμαχίων.
Κατά παρέκκλιση του παραπάνω εδαφίου, σε περίπτωση ανακατανομής των κονδυλίων και των εκτάσεων της αναδιάρθρωσης και μετατροπής για την περίοδο 2007 − 2008, ο έλεγχος των νέων αιτήσεων της προηγούμενης παραγράφου και οι επιμετρήσεις των αγροτεμαχίων θα πραγματοποιηθούν έως 15.2.2008.
Για το σκοπό αυτό συντάσσεται και τηρείται στην οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ με τίτλο «ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ» που περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:
• Ημερομηνία και αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης
• Δήμο / Δημοτικό Διαμέρισμα που βρίσκεται το αμπελοτεμάχιο
• Κωδικό Αριθμό Αμπελοτεμαχίου
• Ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός του αιτούντος
ή επωνυμία Νομικού Προσώπου
• Α.Φ.Μ και κωδικός μητρώου νέου γεωργού όπου απαιτείται
• Μέτρο/α που εμφαίνονται στην αίτηση
• Έκταση αμπελοτεμαχίου όπως εμφαίνεται στην αίτηση
• Έκταση αμπελοτεμαχίου μετά τον έλεγχο (στοιχεία Αμπελουργικού Μητρώου και επιτόπιας επιμέτρησης)
• Ποικιλία πριν και μετά την αναδιάρθρωση και μετατροπή
• Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος, με την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκριζώσει το αμπελοτεμάχιο του χωρίς άλλη ειδοποίηση από 21.10 του ιδίου έτους υποβολής αίτησης, έως 28.2 του επομένου έτους, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το πρόγραμμα.
Μετά τη συμπλήρωση της ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/ Γεωργίας προβαίνουν άμεσα στη δημοσιοποίηση αυτής με κάθε πρόσφορο μέσο (ανάρτηση σε κοινόχρηστους χώρους κλπ).
Οι διαφωνούντες με τα στοιχεία της ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, δύνανται να υποβάλλουν ένσταση στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας, το αργότερο μέσα σε 10 ημέρες από τη δημοσιοποίηση της ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και να ζητήσουν τη διόρθωση των στοιχείων αυτής, προσκομίζοντας οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο κρίνουν απαραίτητο.
Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας εξετάζουν τις ενστάσεις μετά το πέρας υποβολής τους και ολοκληρώνουν τη διαδικασία μέσα σε 20 ημέρες από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Στη συνέχεια, οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας εκδίδουν απόφαση έγκρισης για κάθε αποδεκτή αίτηση αναφέροντας συγκεκριμένα, πλέον των στοιχείων του δικαιούχου της ενίσχυσης, για κάθε αμπελοτεμάχιο χωριστά: τα εγκεκριμένα μέτρα, την προθεσμία ολοκλήρωσης των ενεργειών, κατά μέτρο, και το ποσό της αντίστοιχης ενίσχυσης ανά μέτρο.
Συγκεντρωτική κατάσταση των αποφάσεων έγκρισης κοινοποιείται στη Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.
3. Εκρίζωση αμπελοτεμαχίων για αναφύτευση
Μετά την έκδοση απόφασης έγκρισης, οι δικαιούχοι του μέτρου ‘’Εκρίζωση – Αναφύτευση’’, χωρίς άλλη ειδοποίηση από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης/ Γεωργίας, προβαίνουν σταδιακά στην εκρίζωση των αμπελοτεμαχίων τους μέχρι και 28 Φεβρουαρίου και ενημερώνουν εγγράφως τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης/ Γεωργίας.
Η ημερομηνία εκρίζωσης μπορεί να παρατείνεται έως 31 Μαρτίου, στην περίπτωση ύπαρξης ακραίων και παρατεταμένων καιρικών φαινομένων που δεν επιτρέπουν την εκτέλεση εργασιών υπαίθρου, με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Δ/ντή της οικείας Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας.
4. Πιστοποίηση εκρίζωσης – Χορήγηση δικαιώματος αναφύτευσης.
Η πιστοποίηση της εκρίζωσης πραγματοποιείται μετά από επιτόπιο έλεγχο σταδιακά έως 31 Μαρτίου από τις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας των Ν.Α. και συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Μετά το πέρας του ελέγχου αυτού και σταδιακά οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας, προβαίνουν στη χορήγηση του δικαιώματος αναφύτευσης, σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 207183/17.1.2003 απόφαση Υπουργού Γεωργίας καθώς και της άδειας προμήθειας πολλαπλασιαστικού υλικού, λαμβάνοντας υπόψη την περιεκτικότητα του εδάφους σε CαCΟ3 και των άλλων τεχνικών χαρακτηριστικών.
Η εργασία αυτή ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι 10 Απριλίου.
5. Έλεγχος Φύτευσης – Πιστοποίηση αυτής Ο δικαιούχος προβαίνει στη φύτευση του αμπελοτεμαχίου και μετά το πέρας αυτής ενημερώνει εγγράφως
τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας συνυποβάλλοντας και τα σχετικά δικαιολογητικά καταβολής ή εκκαθάρισης της αντίστοιχης ενίσχυσης.
Ο έλεγχος της φύτευσης πραγματοποιείται σταδιακά από τις αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας με επιτόπιο έλεγχο και πιστοποιείται με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού.
6. Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης (υποστύλωση και επιπλέον για τα νησιά του Αιγαίου κατασκευή αναβαθμίδων και ανεμοθραυστών).
Η καταβολή ή η εκκαθάριση της οικονομικής ενίσχυσης για τη δράση αυτή, είτε είναι μεμονωμένη είτε σε συνδυασμό με κάποια άλλη, πραγματοποιείται μετά τον έλεγχο ολοκλήρωσής της.
7. Επανεμβολιασμός
Ο δικαιούχος ενημερώνει εγγράφως τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας για την ολοκλήρωση του μέτρου, συνυποβάλλοντας και τα σχετικά δικαιολογητικά για την καταβολή της αντίστοιχης ενίσχυσης. Η πιστοποίηση γίνεται με επιτόπιο έλεγχο μετά την έκπτυξη των οφθαλμών και το ποσοστό επιτυχίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 80% προκειμένου να καταβληθεί η ενίσχυση αυτή. Εάν το ποσοστό αυτό είναι λιγότερο από 80% ο δικαιούχος υποχρεούται να συμπληρώσει τα κενά την επόμενη αμπελουργική περίοδο.

ΑΡΘΡΟ 8
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συστήνεται Κεντρική Επιτροπή για το συντονισμό του προγράμματος.

ΑΡΘΡΟ 9
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σε κάθε Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας, με απόφαση του Προϊσταμένου της, συστήνεται τριμελής Επιτροπή για τη στήριξη του προγράμματος, η οποία αποτελείται από τον αρμόδιο γεωπόνο για τα αμπελοοινικά ως πρόεδρο και δύο εκπροσώπους του αμπελοοινικού τομέα (ΕΔΟΑΟ, ΣΕΟ, ΚΕΟΣΟΕ).

ΑΡΘΡΟ 10
ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Η αίτηση ενίσχυσης απορρίπτεται, στην περίπτωση που ο παραγωγός ή ο αντιπρόσωπός του, αρνηθούν ή παρεμποδίσουν τη διενέργεια ελέγχων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
2. Εάν στο πλαίσιο της επαλήθευσης εκτέλεσης ενός συγκεκριμένου μέτρου, διαπιστωθεί ότι το μέτρο που εμφαίνεται στην αίτηση ενίσχυσης δεν έχει εκτελεστεί πλήρως αλλά εκτελέστηκε σε πάνω από 80% των συγκεκριμένων εκτάσεων εντός της καθορισθείσας προθεσμίας, η ενίσχυση πληρώνεται αφού αφαιρεθεί ποσό ίσο με το διπλάσιο της συμπληρωματικής ενίσχυσης που θα είχε χορηγηθεί για την εκτέλεση του μέτρου για το σύνολο των εκτάσεων.
3. Εάν στο πλαίσιο της επαλήθευσης εκτέλεσης ενός συγκεκριμένου μέτρου για το οποίο έχει πληρωθεί προκαταβολή στους παραγωγούς έναντι εγγύησης, διαπιστωθεί ότι το προβλεπόμενο μέτρο δεν έχει εκτελεστεί πλήρως αλλά εκτελέστηκε σε πάνω από 80% των συγκεκριμένων εκτάσεων εντός της καθορισθείσας προθεσμίας, η εγγύηση αποδεσμεύεται αφού αφαιρεθεί ποσό ίσο με το διπλάσιο της συμπληρωματικής ενίσχυσης που θα είχε χορηγηθεί για την εκτέλεση του μέτρου για το σύνολο των εκτάσεων.
Όταν ο παραγωγός παραιτείται από την προκαταβολή, κατόπιν αιτήσεώς του, εντός προθεσμίας 10 ημερών αρχής γενομένης από την ημερομηνία κατάθεσης της εγγυητικής επιστολής στην αρμόδια αρχή, τότε αποδίδει την προκαταβολή εάν αυτή έχει πληρωθεί και στη συνέχεια η εγγύηση αποδεσμεύεται στο 95% αυτής.
Στην περίπτωση που ο παραγωγός παραιτείται, κατόπιν αιτήσεώς του, από την εκτέλεση του μέτρου πριν από την προγραμματισθείσα ημερομηνία εκτέλεσής του τότε αποδίδει την προκαταβολή εάν αυτή έχει πληρωθεί και στη συνέχεια η εγγύηση αποδεσμεύεται στο 90% αυτής.
4. Όταν το σύνολο των μέτρων που εμφανίζονται στην αίτηση ενίσχυσης δεν έχει εκτελεστεί εντός των καθορισμένων προθεσμιών της παρούσης, ο παραγωγός αποδίδει στο ακέραιο την ενίσχυση που χορηγήθηκε στο πλαίσιο της αίτησης για ενίσχυση.
Ωστόσο εάν όλα τα μέτρα που εμφανίζονται στην αίτηση για ενίσχυση έχουν εκτελεστεί για πάνω από το 80% των συγκεκριμένων εκτάσεων εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών, η ενίσχυση καταβάλλεται, αφού αφαιρεθεί ποσό ίσο με το διπλάσιο της συμπληρωματικής ενίσχυσης που θα είχε χορηγηθεί για την εκτέλεση όλων των μέτρων του σχεδίου για το σύνολο των εκτάσεων.
5. Εάν η ελεγχθείσα έκταση βρεθεί μεγαλύτερη από τη δηλωθείσα έκταση, η δηλωθείσα χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ενίσχυσης.
6. Εάν διαπιστωθούν διαφορές μεταξύ της δηλωθείσας και της ελεγχθείσας έκτασης, οι οποίες οφείλονται σε παρατυπίες που διαπράχθηκαν εκ προθέσεως, δεν χορηγείται η ενίσχυση, την οποία θα δικαιούνταν ο παραγωγός για το εν λόγω ημερολογιακό έτος στο πλαίσιο του προγράμματος αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων.
7. Οι ανωτέρω κυρώσεις εφαρμόζονται ανεξάρτητα η μία από την άλλη.
8. Οι ανωτέρω κυρώσεις δεν θίγουν τις πρόσθετες κυρώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με άλλες διατάξεις του κοινοτικού ή εθνικού δικαίου.
9. Κατά την εξακρίβωση των συγκεκριμένων εκτάσεων που έχουν αναφερθεί ανωτέρω εφαρμόζεται ανοχή 5%.
Αυτό το περιθώριο ανοχής δεν εφαρμόζεται κατά την καταβολή των ενισχύσεων.
10. Με την επιφύλαξη συγκεκριμένων περιστάσεων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις μεμονωμένες περιπτώσεις, αναγνωρίζονται οι ακόλουθες περιπτώσεις ανωτέρας βίας:
• Θάνατος του παραγωγού.
• Μακρόχρονη επαγγελματική ανικανότητα του παραγωγού.
• Οι συγκεκριμένες εκτάσεις να περιλαμβάνονται σε περιφέρειες που έχουν πληγεί από φυσικές θεομηνίες.
• Υγειονομικά προβλήματα όσον αφορά στο φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό, τα οποία εμπόδισαν την υλοποίηση του προβλεπόμενου μέτρου.
• Απαλλοτρίωση σημαντικού τμήματος του αμπελοτεμαχίου που εντάχθηκε στο πρόγραμμα, εφόσον δεν ήταν προβλέψιμη την ημερομηνία της αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα.
• Οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που κατά την νομολογία των εθνικών δικαστηρίων ή του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) μπορεί να θεωρηθεί περίπτωση ανωτέρας βίας.
Οι ανωτέρω περιπτώσεις βεβαιώνονται ή πιστοποιούνται από τις επίσημες αρμόδιες, κατά περίπτωση, διοικητικές αρχές ή τους αναγνωρισμένους οργανισμούς από το κράτος και χορηγείται σχετική βεβαίωση.
Αιτήσεις για την αναγνώριση λόγων ανωτέρας βίας, είτε έκτακτων ή εξαιρετικών περιστάσεων με τις σχετικές κατά περίπτωση αποδείξεις στοιχειοθέτησής τους, υποβάλλονται εγγράφως εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που ο κάτοχος της εκμετάλλευσης είναι σε θέση να το πράξει (άρθρο 39 του Καν (ΕΚ) 817/2004), στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
Στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας αποστέλλεται από τις εν λόγω Υπηρεσίες πλήρης φάκελος στη Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων, Τμήμα Συμβατών Καθεστώτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για κάθε δικαιούχο που επικαλείται τα προαναφερθέντα, με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις), καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία, προκειμένου να εξεταστεί το αίτημά του.
Οποιεσδήποτε άλλες περιπτώσεις ενστάσεων – αντιρρήσεων αξιολογούνται από την αρμόδια αρχή αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπάνης.

ΑΡΘΡΟ 11
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Αρμόδιος οργανισμός για την καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων του προγράμματος είναι ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..
Οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας, μετά τη διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων και σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 12 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ‘’για καθορισμό λεπτομερειών εφαρμογής και δικαιολογητικών πληρωμών’’ όπως κάθε φορά ισχύει, υποβάλουν σταδιακά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το αργότερο μέχρι 15 Ιουνίου κάθε έτους, καταστάσεις πληρωμής των δικαιούχων.

ΑΡΘΡΟ 12
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται:
α. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος, η αναμόρφωση των κυρώσεων και η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων στα πλαίσια της παρούσας απόφασης.
β. Οι εκτάσεις που εντάσσονται στην αναδιάρθρωση και μετατροπή καθώς και το ύψος των κονδυλίων για κάθε αμπελουργική περίοδο σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά κοινοτική νομοθεσία.
γ. Η διαδικασία, τα δικαιολογητικά και ο τρόπος καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 13
ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
Αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Καν. 1493/1999, για την εξασφάλιση της τήρησης των κοινοτικών κανόνων του Κεφαλαίου IV του Καν. (Ε.Ε.) 1227/2000 «Αναδιάρθρωση και μετατροπή» καθώς και για την τήρηση των διατάξεων της παρούσας απόφασης, είναι η Δ/νση ΠΑΠ/Δενδοκηπευτικής Τμήμα Αμπέλου και Ξηρών Καρπών καθώς και οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας.

ΑΡΘΡΟ 14
Οι διατάξεις της παρούσης εφαρμόζονται στις αιτήσεις που υπεβλήθησαν από τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων περιόδου 2007 − 2008 και έτυχαν εγκρίσεως.

ΑΡΘΡΟ 15
Παράλληλα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας στον αμπελοοινικό τομέα.

ΑΡΘΡΟ 16
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Από τη δημοσίευση της παρούσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η υπ’ αριθμ. 408507/22.10.2001 (Β’ 1435) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
και Γεωργίας, περί «Αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων βάσει του Καν. (ΕΚ) 1493/1999 του Συμβουλίου» καθώς και οι τροποποιητικές της υπ’ αριθμ. 243580/19.3.2002, 306543/15.11.2002 και 223944/17.3.2003 καταργούνται.

ΑΡΘΡΟ 17
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις διατάξεις της παρούσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 ΑΛ. ΚΟΝΤΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved