ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Νέα αγορανομική διάταξη για τα κυλικεία (17/4/08)


Αθήνα 17.4.2008, 17:21
Νέα αγορανομική διάταξη με την οποία ρυθμίζονται οι τιμές πώλησης ορισμένων ειδών, που διατίθενται σε συγκεκριμένους χώρους - σημεία, όπου δεν μπορεί, εξ αντικειμένου, να λειτουργήσει ο υγιής ανταγωνισμός (κυλικεία πλοίων, λιμανιών κ.λπ.), εξέδωσε το υπουργείο Ανάπτυξης (παρουσιάζεται παρακάτω).

Στη νέα αγορανομική διάταξη και στη διαδικασία καθορισμού ανώτατων τιμών πώλησης σε ορισμένα είδη που επιτρέπεται να διατίθενται από αυτά, για πρώτη φορά συμπεριλαμβάνονται και τα κυλικεία των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων.

Η διάταξη εξεδόθη έπειτα από την απόφαση 366/2008 του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας για την Α.Δ. 4/31-8-2008, που προβλέπει τη διατήρηση των τιμών στα ίδια επίπεδα για ορισμένα είδη (π.χ. νερό) και την μικρή αύξηση στις τιμές των λοιπών ειδών, που αναφέρονταν στην Α.Δ. 4/2005.

Σημειώνεται ότι στον καθορισμό των νέων τιμών ελήφθη υπόψη ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, το κόστος παραγωγής και διάθεσης, αλλά και ένα εύλογο περιθώριο κέρδους.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της αγορανομικής διάταξης.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ                            
Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ               
Ταχ.Δ/νση Πλ.Κάνιγγος, Τ.Κ. 101.81
Πληροφ.: κα Καραβασίλη, τηλ.: 210-3808610, 210-3842345
Αρ.Πρωτ. A4-509
Α.Δ. 14/89
Αθήνα 15 Απριλίου 2008

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 5
ΘΕΜΑ: «Περί κατατάξεως στην αγορανομική κατηγορία των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους και καθορισμού ανωτάτων τιμών για ορισμένα είδη, πού διατίθενται και προσφέρονται σε ορισμένους χώρους - σημεία, όπου εξ αντικειμένου δεν μπορεί να λειτουργήσει ο υγιής ανταγωνισμός»

Έχοντας υπόψη :
1. Τον Ν.1558/85 « Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα », όπως  τροποποιήθηκε  και κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 63/05 « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα ».
2.Το Π.Δ. 397/88 « Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν. Δ. 136/46 « Περί  Αγορανομικού  Κώδικος », όπως τροποποιήθηκε  και  ισχύει
4. Το Π.Δ. 27/ 96 « Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας - Ενέργειας-
Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης ».
5. Το Π.Δ. 122/04 « Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού ».
6. Την κοινή απόφαση Δ15 / Α / Φ19 /19955/8-10-07 των Πρωθυπουργού και Υπουργού
Ανάπτυξης « Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Σταύρο Καλαφάτη και Γεώργιο Βλάχο ».
7.Την Α.Δ.14/89 « Κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων εκδοθεισών μέχρι 16-2-89»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την  Πράξη  του Υπουργικού Συμβουλίου  88/4-4-96, σχετικά με την κατάργηση της  Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων και την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτής από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.
9. Την Κ.Υ.Α. Β3-340/92 των Υπουργών  Εσωτερικών - Δημόσιας  Διοίκησης - Απόκέντρωσης και Ανάπτυξης, με την οποία καταργήθηκε η Γνωμοδοτική Επιτροπή Τιμών.
10. Την απόφαση 28795/293/29-7-05 του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Περί καθορισμού προϋποθέσεων, κριτηρίων και όρων για την κατάταξη αντικειμένων
και παροχών σε αγορανομικές κατηγορίες και για την μετάταξη αυτών από μία κατηγορία σε άλλη ».
11.Την Υγειονομική Διάταξη ΔΥ1γ/Γ.Π/οικ.93828/1-7-06 « Κανόνες υγιεινής και καθο-ρισμός προϊόντων πού διατίθενται από τά κυλικεία δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων ».
12.Την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας 366/2008 και την υποχρεωτική συμμόρφωση προς το σκεπτικό της .
Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2941/2001 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του Ν.3377/2005 απαγορεύεται η πώληση εμπορευμάτων σε τιμές κάτω του κόστους αγοράς , όπως αυτό προσδιορίζεται σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, οπότε σε κάθε περίπτωση έχει ληφθεί πρόνοια ώστε οι τιμές προϊόντων που καθορίζονται από την παρούσα Αγορανομική Διάταξη να μην είναι κατώτερες του αντίστοιχου κόστους παραγωγής και διάθεσης των εν λόγω προϊόντων, καθώς δεν δύναται μια διοικητική πράξη όπως η παρούσα Αγορανομική Διάταξη να αντιβαίνει σε νομοθετική ρύθμιση.
Το γεγονός ότι κατόπιν κοστολογικής έρευνας εκτιμήθηκε το κόστος παραγωγής και διάθεσης και το εύλογο περιθώριο κέρδους.
Το γεγονός ότι θα διενεργείται τακτική κλαδική κοστολογική έρευνα και μελέτη ώστε να επικαιροποιούνται τα στοιχεία για τους συντελεστές κόστους των προϊόντων που αναφέρονται στην παρούσα, τα περιθώρια κέρδους, την κατανομή των μεριδίων αγοράς μεταξύ των επιχειρήσεων κ.λ.π.
13.Την ανάγκη λήψεως μέτρων για την διασφάλιση του καταναλωτικού κοινού, που εξυπηρετείται  σε χώρους - σημεία διάθεσης αγαθών, όπου εξ αντικειμένου δεν λειτουργεί ο  υγιής  ανταγωνισμός, συμπεριλαμβανομένων  και των μαθητών των δημοσίων και ιδιωτι-κών σχολείων.
14. Το γεγονός ότι επέρχεται η εαρινή και  θερινή περίοδος, όπου θα παρατηρηθεί αισθητή διακίνηση  καταναλωτών -Ελλήνων, αλλοδαπών- για τουριστικούς και παραθεριστικούς λόγους και ως εκ τούτου επιβάλλεται η διασφάλιση των οικονομικών τους συμφε-ρόντων από  πρακτικές  επιχειρήσεων, που εκμεταλλευόμενες  τις  θέσεις  όπου ο υγιής ανταγωνισμός είναι ανέφικτος, στοχεύουν στην επίτευξη αλόγιστα υψηλών τιμών. 
15.Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
ΑΡΘΡΟ 1
Το άρθρο 1 Α του Κεφαλαίου 1 της Αγορανομικής Διάταξης 14/89,όπως αντικαταστάθηκε με την Αγορανομική Διάταξη 4/05,αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Άρθρο 1 Α
Κατάταξη στην αγορανομική κατηγορία των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους και άλλων ειδών, πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας.

1. Κατατάσσονται στην αγορανομική κατηγορία των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους ειδών, τα διαλαμβανόμενα στον παρατιθέμενο ΠΙΝΑΚΑ 1 είδη, που διατίθενται ή παρέχονται από επιχειρήσεις ( κυλικεία, αναψυκτήρια, μπαρ, καφέ μπαρ, εστιατόρια και άλλα καταστήματα ) και λοιπούς πωλητές, που δραστηριοποιούνται εντός των χώρων -σημείων, όπως διαλαμβάνονται στον παρατιθέμενο ΠΙΝΑΚΑ 2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
Είδη στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 1

α) Εμφιαλωμένα νερά -εγχώρια και μη- σε συσκευασία των 500 ML και των 750 ML
β) Καφέδες σε ρόφημα μονοί, ήτοι ελληνικός, γαλλικός φίλτρου, στιγμιαίος (νεσκαφέ, φραπέ κ.λ.π ) και εσπρέσσο.
γ) Τοστ με ζαμπόν και τυρί ή σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί ή τοστ με τυρί ή σάντουιτς με τυρί.
δ) Τσάι σε ρόφημα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Χώροι-σημεία, πού αναφέρεται η παράγραφος 1

α) Ζώνη δικαιοδοσίας των Αεροδρομίων της Χώρας
β) Ζώνη δικαιοδοσίας αθλητικών χώρων ( στάδια, γήπεδα  κ.λ.π ), έστω και αν οι χώροι αυτοί  παραχωρούνται  και για  άλλες εκδηλώσεις, πέραν των διεξαγομένων αθλητικών οργανώσεων.
γ) Ζώνη δικαιοδοσίας  αρχαιολογικών  χώρων, ανεξαρτήτως  αν  στους  χώρους αυτούς λειτουργεί ή όχι μουσείο αρχαιοτήτων. Χώροι περιφραγμένοι, εντός των οποίων λειτου-ργεί μουσείο  αρχαιοτήτων, κείμενοι  εκτός ζώνης δικαιοδοσίας αρχαιολογικών χώρων, θεωρούνται ως τέτοιοι χώροι.
δ) Εντός των επιβατικών πλοίων πάσης φύσεως ( οχηματαγωγών ή μη ), που εκτελούν αποκλειστικά και μόνο πλόες εσωτερικών γραμμών ( όχι των κρουαζιερόπλοιων ).
ε) Εντός  των  επιβατικών  αμαξοστοιχιών  του  Ο.Σ.Ε. και  εντός  των σιδηροδρομικών σταθμών του Ο.Σ.Ε.
στ) Χώρος δικαιοδοσίας κινηματογράφων και θεάτρων.
ζ) Χώρος δικαιοδοσίας Δικαστηρίων, Νοσοκομείων, Κλινικών και Ευαγών Ιδρυμάτων.
η) Χώρος δικαιοδοσίας σταθμών υπεραστικών λεωφορείων.
θ) Χώρος  δικαιοδοσίας  Ιδρυμάτων  Ανώτερης  και  Ανώτατης Εκπαίδευσης, Τεχνικών Σχολών και λοιπών Σχολών, μη κατονομαζομένων.
2. Κατατάσσονται  στην  αγορανομική   κατηγορία   των   διατιμημένων  ή   ελεγχόμενου κέρδους ειδών, τα διαλαμβανόμενα στον παρατιθέμενο ΠΙΝΑΚΑ 3 είδη, που διατίθενται από τους πωλητές ( κυλικεία, αναψυκτήρια, καντίνες κ.λ.π ), που δραστηριοποιούνται εντός των Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων ( δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων, ημερήσιων και νυκτερινών):

ΠΙΝΑΚΑΣ  3
Είδη στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 4

α) Σάντουιτς  ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή  λευκό, με τυρί (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, μαργαρίνης και άλλων).
β) Σάντουιτς  ή  τοστ από ψωμί  ολικής άλεσης ή λευκό, με τυρί και γαλοπούλα ( με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, μαργαρίνης και άλλων).
γ) Απλό αρτοσκεύασμα ( σησαμένιο κουλούρι) σε ατομική συσκευασία μέχρι 50 γραμμάρια.
δ) Τυρόπιτα-σπανακόπιτα με τυρί φέτα ή κασέρι βάρους  μέχρι 200 γραμμάρια/τεμάχιο.
ε) Εμφιαλωμένο νερό των 500 ML.
στ) Φυσικοί χυμοί φρούτων με 100 %  χυμό (χωρίς πρόσθετη ζάχαρη) σε ατομική συσκευασία μέχρι 330 ML.

ΑΡΘΡΟ 2
Το  άρθρο 67 Β του Κεφαλαίου 3 της Αγορανομικής Διάταξης 14/89, όπως αντικατα-στάθηκε με την Αγορανομική Διάταξη 4/05, αντικαθίσταται ως ακολούθως :

                                                           Άρθρο 67 Β

                        Καθορισμός ανωτάτων τιμών διάθεσης ορισμένων ειδών
                        που διαλαμβάνονται στις παραγρ.1 και 2 του άρθρου 1 Α 
                        της παρούσας.

1. Προκειμένου για τα είδη, που κατονομάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 της παραγράφου 1 του  άρθρου 1Α της παρούσας, καθορίζουμε  κατωτέρω τις ανώτατες τιμές πώλησης αυτών, όταν  προσφέρονται ή παρέχονται από επιχειρήσεις (κυλικεία, αναψυκτήρια, μπαρ, εστιατόρια  και  άλλα  καταστήματα) και λοιπούς πωλητές, που δραστηριοποιού-νται εντός των χώρων-σημείων, που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 2 της παραγράφου 1 του άρθρου 1 Α της παρούσας, ήτοι:


ΕΙΔΗ                                                               ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α.
α) Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία των
500 ML,εγχώριο ή μη                                          - μέχρι   0.50 ευρώ  
β) Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία των
750 ML,εγχώριο ή μη                                           - μέχρι   0.70 ευρώ
γ) Τοστ με ζαμπόν και τυρί                                   - μέχρι   1,80 ευρώ
δ) Τοστ με τυρί                                                     - μέχρι  1,60 ευρώ
ε) Σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί                          - μέχρι   1,70 ευρώ
στ) Σάντουιτς με τυρί                                           - μέχρι  1,50 ευρώ
ζ) Καφές ρόφημα ελληνικός μονός                      - μέχρι  1,60 ευρώ
η) Καφές ρόφημα γαλλικός φίλτρου μονός         - μέχρι   1,60 ευρώ
θ) Καφές ρόφημα εσπρέσσο μονός                      - μέχρι  1,70 ευρώ
ι) Καφές ρόφημα στιγμιαίος (νεσκαφέ, φραπέ
κ.λ.π ) μονός                                                         - μέχρι  1,60 ευρώ
ια) Τσάι ρόφημα                                                    - μέχρι  1,60 ευρώ
 

Για τον καθορισμό των πιο πάνω ανωτάτων τιμών πώλησης ελήφθησαν υπ’ όψιν από την Υπηρεσία, μετά από έρευνα, τα κόστη κτήσης των εν λόγω ειδών, τα  λειτουργικά  έξοδα των επιχειρήσεων, καθώς και η  επίτευξη ενός ικανοποιητικού καθαρού κέρδους από τις επιχειρήσεις αυτές.

2. Προκειμένου για τα είδη, που κατονομάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ 3 της  παραγράφου 2  του άρθρου 1 Α της  παρούσας, καθορίζουμε  κατωτέρω  τις ανώτατες τιμές  πώλησης  αυτών, όταν  διατίθενται  από  τους πωλητές (κυλικεία, αναψυκτήρια, καντίνες κ.λ.π ), που  δραστηριοποιούνται  εντός  των Δημοσίων και  Ιδιωτικών Σχολείων ( δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων, ημερήσιων και νυκτερινών):

ΕΙΔΗ                                                              ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α.
α) Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής
άλεσης ή λευκό, με τυρί (με προσθήκη ή
μη λαχανικών, τομάτας, μαργαρίνης και
άλλων).                                                               – μέχρι   1,30 ευρώ
β) Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής
άλεσης ή λευκό, με τυρί και γαλοπούλα
(με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας,
μαργαρίνης και άλλων).                                     – μέχρι   1,70 ευρώ
γ) Απλό αρτοσκεύασμα
 (σησαμένιο κουλούρι) σε ατομική
συσκευασία μέχρι 50 γραμμάρια                        - μέχρι   0,50 ευρώ 
δ) Τυρόπιτα-σπανακόπιτα με τυρί φέτα
ή κασέρι βάρους μέχρι 200 γραμμάρια/
τεμάχιο.                                                              – μέχρι   1,30 ευρώ
ε) Εμφιαλωμένο νερό των 500 ML.                  – μέχρι   0,50 ευρώ
ζ) Φυσικοί χυμοί φρούτων με 100%
χυμό ( χωρίς πρόσθετη ζάχαρη ) σε ατο-
μική συσκευασία μέχρι 330 ML                        - μέχρι   1,00 ευρώ
Για τον καθορισμό των πιο πάνω ανωτάτων τιμών πώλησης ελήφθησαν υπ’ όψιν από την Υπηρεσία, μετά από έρευνα, τα κόστη κτήσης των εν λόγω ειδών, τα  λειτουργικά  έξοδα των επιχειρήσεων, καθώς  και  η  επίτευξη ενός ικανοποιητικού καθαρού κέρδους από τις επιχειρήσεις αυτές.

3. Επί των ρυθμίσεων της ως άνω παραγράφου 1, θεσπίζονται  επιπρόσθετα  και τα ακόλουθα:
α) Οι ανώτατες τιμές διάθεσης αφορούν όρθιους πελάτες και όχι καθήμενους, προς τους
οποίους παρέχονται υπηρεσίες ( παραγγελίες για σερβίρισμα από σερβιτόρους ).
β)  Προκειμένου για τα επιβατικά πλοία πάσης φύσεως ( οχηματαγωγών ή μη ), που εκτελούν αποκλειστικά και μόνο πλόες εσωτερικών γραμμών, στα οποία, κατά τις  διατάξεις των Π.Δ. 101/95 και 381/96 διαθέτονται μέχρι δύο (2) θέσεις επιβατών, ήτοι  « η Διακεκριμένη » και « η Οικονομική », οι διατάξεις της ως άνω παραγράφου 1, εφαρμόζονται και για τις δύο αυτές θέσεις.
γ) Καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας των επιχειρήσεων της ως άνω παραγράφου 1 και ειδικότερα  καθ’  όλη τη διάρκεια του 24ώρου στα επιβατικά πλοία και Αεροδρόμια, είναι υποχρεωτική:
Η κατοχή  και  διάθεση στον καταναλωτή εμφιαλωμένων νερών σε συσκευασία των 500 ML και 750 ML.
Η παρασκευή, κατοχή και διάθεση για τον καταναλωτή των τοστ με ζαμπόν και τυρί, τοστ με τυρί, σάντουιτς  με  ζαμπόν και τυρί και σάντουιτς  με  τυρί. Η υποχρέωση αυτή συνδέεται ευθέως με την επιλογή των υπόχρεων  για παρασκευή, κατοχή  και  διάθεση  ενός εκ των δύο ειδών (τοστ με ζαμπόν και τυρί  ή σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί ) ή και των δύο αυτών ειδών, καθώς για παρασκευή, κατοχή και διάθεση ενός εκ των δύο ειδών (τοστ με τυρί ή σάντουιτς  με  τυρί) ή και των δύο αυτών ειδών.
Η παρασκευή, κατοχή και διάθεση για τον καταναλωτή των ροφημάτων καφέ «ελληνικός - γαλλικός φίλτρου - στιγμιαίος ( νεσκαφέ, φραπέ κ.λ.π )» και του ροφήματος τσάι.
Η παρασκευή, κατοχή και διάθεση για τον καταναλωτή του ροφήματος καφέ «εσπρέσσο». Η  υποχρέωση  αυτή  ισχύει, εφόσον οι υπόχρεοι διαθέτουν το σχετικό με την παρα-σκευή του εν λόγω καφέ μηχάνημα.
δ) Η τοποθέτηση, σε όλους τους χώρους διάθεσης των ειδών της ως άνω παραγράφου 1, τιμοκαταλόγου, ορατού από τους πελάτες, στον οποίο με κεφαλαία και ευανάγνωστα  γράμματα αναγράφονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, τα εξής
Η ένδειξη « ΓΙΑ ΟΡΘΙΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ, ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ, ΤΟΣΤ, ΚΑΦΕΔΕΣ  ΚΑΙ  ΤΣΑΙ  ΣΕ  ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ-FOR CUSTOMERS THAT ARE NOT SEATED BOTTLED WATER, SANDWICHES, TOASTS, COFFEE  AND  TEA  ARE  AVAILABLE  AT REGULATED PRICES».
 Τα είδη της ως άνω παραγράφου 1 με τις αντίστοιχες τιμές διάθεσής τους.

4. Επί των ρυθμίσεων της ως άνω παραγράφου 2, θεσπίζονται επιπρόσθετα και τα ακόλουθα:
α) Απαγορεύεται  η  διάθεση  στους  μαθητές  των  δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων ροφημάτων καφέδων. Τα είδη  αυτά  προορίζονται  μόνο για το διδακτικό προσωπικό των σχολείων.
β) Στους χώρους όπου διατίθενται τα είδη της ως άνω παραγράφου 2 τοποθετείται υποχρεωτικά τιμοκατάλογος, ορατός από τους  μαθητές και το προσωπικό του σχολείου, στον οποίο με  κεφαλαία και ευανάγνωστα γράμματα αναγράφονται στην ελληνική γλώσσα τα εξής:
Η  ένδειξη «ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ  ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ, ΤΟΣΤ, ΑΠΛΟ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑ (ΣΗΣΑΜΕΝΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΙ), ΤΥΡΟΠΙΤΑ, ΣΠΑΝΟΚΟΠΙΤΑ, ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ  ΝΕΡΟ, ΦΥΣΙΚΟΙ  ΧΥΜΟΙ, ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ».
Τα είδη της ως άνω παραγράφου 2, με τις αντίστοιχες τιμές διάθεσής τους.
γ) Η παρασκευή, κατοχή  και  διάθεση  των  ειδών της ως άνω παραγράφου 2 είναι υποχρεωτική όλες τις ώρες λειτουργίας των πωλητών που δραστηριοποιούνται εντός των  χώρων των παραπάνω δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων.
Η εν λόγω υποχρέωση δεν αναιρεί το δικαίωμα στον υπόχρεο να επιλέξει ανάμεσα στα είδη «τοστ  με τυρί - σάντουιτς με τυρί » την διάθεση ενός εξ αυτών ή και των δύο και ανάμεσα στα είδη «τοστ με τυρί και γαλοπούλα-σάντουιτς με τυρί και γαλοπούλα» της διάθεση ενός εξ αυτών ή και των δύο.
δ) Για την προστασία της σωματικής ακεραιότητας των μαθητών των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων, επιτρέπεται η κατοχή  και διάθεση εμφιαλωμένων νερών μόνο σε πλαστικές φιάλες και φυσικών χυμών σε πλαστική ή χάρτινη συσκευασία.
δ) Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η Υγειονομική Διάταξη ΔΥ1γ/ΓΠ/οικ.93828/31-7-06  (ΦΕΚ 1183/β/31-8-06 ).

ΑΡΘΡΟ 3
1. Προκειμένου  για  χώρους  που  αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 2 της  παραγράφου 1 του άρθρου 1Α της Αγορανομικής Διάταξης 14/89 και σε χώρους, όπου στεγάζονται  και λειτουργούν  Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία, εφόσον, κατά τις επιταγές τού  άρθρου 16 του Ν.3377/05,την κυριότητα ή την εκμετάλλευση των χώρων αυτών έχουν το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου και Δευτέρου  Βαθμού και οι Δημόσιες και Δημοτικές Επιχειρήσεις, θεσπίζονται τα ακόλουθα:
Οι επιχειρήσεις και οι λοιποί πωλητές, που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 1 Α και 67 Β της Αγορανομικής Διάταξης 14/89, έχουν την ευθύνη  για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων αυτών και ως εκ τούτου  δεν εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της Απόφασης Α2-96/9-1-07 (ΦΕΚ 55/Β/24-1-07) του Υφυπουργού Ανάπτυξης.
2. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η Αγορανομική Διάταξη 4/05.

ΑΡΘΡΟ  4
1. Οι  παραβάτες της παρούσας, που ισχύει σε όλη τηνΧώρα από την επομένη της ανακοίνωσής της στον ημερήσιο τύπο, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τον ισχύοντα Αγορανομικό Κώδικα.
2. Να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ανακοινωθεί στον ημερήσιο τύπο.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 Γ. ΒΛΑΧΟΣ
 


                                                                                            
                        

                                                                      

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved