ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Ανοίγει το επάγγελμα του εκτελωνιστή. Έρχονται οι πρώτοι γραπτοί διαγωνισμοί για την απόκτηση άδειας (17/4/08)


Αθήνα 17.4.2008, 22:01
Μετα από 18 ολόκληρα χρόνια το επάγγελμα του εκτελωνιστή καθίσταται ελεύθερο καθώς το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ετοιμάζεται να προκηρύξει τους πρώτους γραπτούς διαγωνισμούς για τη χορήγηση 437 πτυχίων και αδειών άσκησης επαγγέλματος.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση (παρουσιάζεται παρακάτω), μέσω διαγωνισμών που θα διενεργηθούν κατά πάσα πιθανότητα τον προσεχή Σεπτέμβριο θα καλυφθούν 437 θέσεις εκτελωνιστών στις ακόλουθες Τελωνειακές Περιφέρειες της χώρας: Πειραιώς 235, Θεσσαλονίκης 110, Βόλου 25, Ηρακλείου 18, Πάτρας 15, Καβάλας 7, Μυτιλήνης 7, Κέρκυρας 6, Ρόδου 5, Καλαμάτας 5, Αλεξανδρούπολης 4.

Οι διαγωνισμοί θα προκηρυχθούν τουλάχιστον 60 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής τους και στις σχετικές προκηρύξεις θα αναφέρονται ο χρόνος διεξαγωγής των εξετάσεων, τα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών, η εξεταστέα ύλη, κ.λπ. Με την αίτηση θα υποβληθούν συνολικά 13 δικαιολογητικά και αποδεικτικά (υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά γνώσης υπολογιστή, πτυχία ξένων γλωσσών, κ.λπ.), ενώ τα μαθήματα στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι είναι: ελληνικά, γεωγραφία, τελωνειακή νομοθεσία, δασμολογική νομοθεσία και ΦΠΑ, νομοθεσία περί εκτελωνιστών.

Η παραπάνω απόφαση έρχεται ως συνέχεια του ν. 3583/2007 "Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' αρ. 142/28 Ιουνίου 2007) που, μεταξύ άλλων, επαναφέρει τους διαγωνισμούς για την απόκτηση πτυχίου εκτελωνιστή. Μάλιστα προβλέπει ότι διαγωνισμός για απόκτηση πτυχίου εκτελωνιστή θα διενεργείται ανά Τελωνειακή Περιφέρεια μία φορά κάθε τρία έτη και σε χρόνο που οι εργασιακές συνθήκες επιβάλλουν την ανάγκη διενέργειάς του.

Σημειώνεται ότι έργο του εκτελωνιστή είναι να αναλαμβάνει την κατ΄ επάγγελμα διενέργεια εκτελωνιστικών εργασιών για λογαριασμό και ως αντιπρόσωπος των δικαιούχων των εμπορευμάτων.

* Ακολουθεί η απόφαση του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Διαδικασία διεξαγωγής διαγωνισμών για την απόκτηση πτυχίου και άδειας ασκήσεως επαγγέλματος εκτελωνιστή και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ.2, 9 παρ.11 &12, 23 παρ.2, 25 παρ.1 και 31 του Ν.718/77 «Περί Εκτελωνιστών» (ΦΕΚ 304/Α/1977).
Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν.3583/07 (ΦΕΚ 142/Α/28-6-07), με τις οποίες επέρχονται ορισμένες τροποποιήσεις, που αφορούν στον χρόνο και τρόπο διεξαγωγής των διαγωνισμών για την απόκτηση πτυχίου και άδειας άσκησης επαγγέλματος του εκτελωνιστή.
Την αρίθμ. 42362/Υ252/28-9-2007 (ΦΕΚ 1948/Β/3-10-2007) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών " Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας & Οικονομικών ".

Αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Διενέργεια διαγωνισμών προς απόκτηση πτυχίου Εκτελωνιστού
¶ρθρο 1
Τρόπος - Τόπος - Χρόνος και Όργανα διεξαγωγής διαγωνισμών.
Οι διαγωνισμοί για την απόκτηση πτυχίου εκτελωνιστού διενεργούνται γραπτώς ανά Τελωνειακή Περιφέρεια στα οριζόμενα από το άρθρο 10, μαθήματα.
Οι ανωτέρω διαγωνισμοί διεξάγονται στις έδρες των προβλεπόμενων, από το άρθρο 5, του Ν. 718/77, Τελωνειακών Περιφερειών για τους υποψηφίους κάθε μίας από αυτές.
Κατ' εξαίρεση, στην Τελωνειακή Περιφέρεια Πειραιά, οι πιο πάνω διαγωνισμοί μπορούν να διεξάγονται και στην Αθήνα.
Αρμόδια όργανα διεξαγωγής των διαγωνισμών αυτών είναι οι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, της παρούσης, συγκροτούμενες, ανά Τελωνειακή Περιφέρεια, Εξεταστικές Επιτροπές.
Χρόνος διεξαγωγής των ως άνω διαγωνισμών για κάθε Τελωνειακή Περιφέρεια και για το έτος 2008, ορίζεται ο μήνας Σεπτέμβριος, επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 5, του άρθρου 2 και του άρθρου 7, της παρούσης.
Ο αναγκαίος αριθμός των εκτελωνιστών που απαιτούνται ανά Τελωνειακή Περιφέρεια ορίζεται ως ακολούθως:
Πειραιώς 235, Θεσσαλονίκης 110, Πάτρας 15, Βόλου 25, Καβάλας 7, Καλαμάτας 5, Αλεξανδρούπολης 4, Ηρακλείου 18, Κέρκυρας 6, Ρόδου 5 και Μυτιλήνης 7.
Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται απλώς Επιτροπή ή Επιτροπές, εννοούνται οι, προβλεπόμενες στο άρθρο 18, του Ν.718/77, Επιτροπές.
Όπου στο Κεφάλαιο Α΄ της παρούσας αναφέρεται Εξεταστική Επιτροπή ή Επιτροπές θεωρούνται οι συγκροτούμενες, σύμφωνα με το άρθρο 4 αυτής.

'Αρθρο 2
Προκήρυξη Διαγωνισμών
Οι διαγωνισμοί προς απόκτηση πτυχίου εκτελωνιστή προκηρύσσονται από τις κατά τόπους Επιτροπές του άρθρου 18 του Ν. 718/77, περίληψη δε της σχετικής προκήρυξης δημοσιεύεται εξήντα (60), ημερολογιακές, τουλάχιστον, ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής τους, κατά τα οριζόμενα, ειδικότερα, στην παράγραφο 3, του παρόντος άρθρου.
Η προκήρυξη πρέπει να περιλαμβάνει τα κατωτέρω στοιχεία:
α) Το χρόνο, τον τόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθώς και τον αναγκαίο αριθμό των εκτελωνιστών που απαιτούνται, ανά Τελωνειακή Περιφέρεια, για την κάλυψη των αναγκών των εργασιών εκτελωνισμού σε αυτήν
β) Τα προσόντα, τα οποία πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι για να μετάσχουν στον διαγωνισμό, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 7, του Ν.718/77. Πρόσθετα προσόντα ορίζονται: η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου, νομίμως πιστοποιουμένης, η γνώση της Αγγλικής και μιας ακόμη κοινοτικής γλώσσας δεόντος αποδεικνυόμενης, καθώς και ο χρόνος απασχόλησης σε εκτελωνιστικά γραφεία, νομίμως αποδεδειγμένος με βεβαίωση απασχόλησης αποκλειστικά σε εκτελωνιστικές εργασίες, τα οποία θα συνεκτιμηθούν στην βαθμολογία που θα προέλθει από τα εξεταστέα μαθήματα
γ) Tην ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των σαράντα (40), ημερολογιακών, ημερών από την, κατά την επόμενη παράγραφο, δημοσίευση της προκήρυξης
δ) Την Αρχή στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό
ε) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, την προθεσμία υποβολής τους, καθώς και την Αρχή στην οποία θα υποβληθούν
στ) Τα εξεταστέα μαθήματα.
ζ) Οποιαδήποτε άλλο, χρήσιμο για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, στοιχείο.
Η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται με τοιχοκόλληση, με αντίγραφό της, στο κατάστημα της Επιτροπής που προκήρυξε τον διαγωνισμό, καθώς και στα καταστήματα όλων των τελωνειακών Αρχών της οικείας Τελωνειακής Περιφέρειας εξήντα (60), ημερολογιακές, ημέρες, τουλάχιστον, πριν την ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού.
Ειδικά, προκειμένου για τις Τελωνειακές Περιφέρειες Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, πέρα από την, κατά το προηγούμενο εδάφιο με τοιχοκόλληση, δημοσίευση, γίνεται και δημοσίευση περίληψης της παραπάνω προκήρυξης, που περιλαμβάνει τα, στα εδάφια α΄, β΄, γ΄ και δ΄, στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου, μία φορά, σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες, μία (1) πρωινή και μία (1) απογευματινή της Αθήνας και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, εξήντα (60), ημερολογιακές, ημέρες, τουλάχιστον, πριν την ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού.
Αντίγραφο της προκήρυξης υποβάλλεται και στην αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & ΕΦΚ του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών.
Στην προκήρυξη είναι δυνατόν να ορισθεί ότι οι αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό μπορούν να συντάσσονται και σε έντυπο χορηγούμενο από την Επιτροπή, ανάλογα με την κρίση της.
Επίσης, με την προκήρυξη μπορεί να ορισθεί ότι, εάν η κατά την παράγραφο 3, του παρόντος άρθρου δημοσίευση, καθυστερήσει τυχόν για οποιοδήποτε λόγο, για τόσο χρόνο, ώστε μεταξύ αυτής και της ημερομηνίας που έχει οριστεί για την έναρξη διεξαγωγής του διαγωνισμού να μην απομένει η, από την ίδια παραπάνω παράγραφο 3, προβλεπόμενη δίμηνη προθεσμία ή εάν δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή του διαγωνισμού την ορισθείσα ημερομηνία λόγω σοβαρής αιτίας, η ημερομηνία αυτή διεξαγωγής του διαγωνισμού μετατίθεται αναλόγως και οπωσδήποτε όχι περισσότερο από είκοσι (20), ημερολογιακές, ημέρες από την αρχικώς ορισθείσα ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού, με νεότερη ανακοίνωση της Επιτροπής, η οποία δημοσιεύεται με τον ίδιο τρόπο όπως και η προκήρυξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3, του παρόντος άρθρου . Η ανακοίνωση αυτή της Επιτροπής για τη μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού δεν παρέχει σε άλλους το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να λάβει πλήρες το κείμενο της προκηρύξεως από την Επιτροπή.

'Αρθρο 3
Αιτήσεις συμμετοχής
Οι αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό υποβάλλονται στην οικεία Επιτροπή του άρθρου 18, του Ν.718/77, εντός της προθεσμίας που τέθηκε από τη σχετική προκήρυξη. Οι πέραν της ανωτέρω ημερομηνίας υποβαλλόμενες αιτήσεις θεωρούνται απαράδεκτες και δεν θα παραλαμβάνονται από την ως άνω Επιτροπή.
Με την ανωτέρω αίτηση η οποία πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του υποψηφίου, συνυποβάλλονται υποχρεωτικά, με ποινή απαράδεκτης αιτήσεως, τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
α) Πιστοποιητικό του οικείου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας για την εγγραφή στο Μητρώα αρρένων ή στο Γενικό Μητρώο δημοτών του διαγωνιζόμενου με εμφανή σε αυτό την ημερομηνία γεννήσεως του
β) Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως και σε περίπτωση έλλειψης αυτής απόσπασμα του Μητρώου αρρένων ή στην περίπτωση των κοριτσιών απόσπασμα του Γενικού Μητρώου δημοτών και στην περίπτωση έλλειψης και αυτών, Πιστοποιητικό του Ειρηνοδίκου ή της Προξενικής Αρχής του τόπου γεννήσεως με εμφανή το έτος, το μήνα και την ημέρα γεννήσεως του διαγωνιζόμενου
γ) Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου με εμφανή και την τυχόν μη καταδίκη λόγω παραγραφής αδικήματος
δ) Πιστοποιητικό της οικείας Εισαγγελικής Αρχής στο οποίο θα φαίνεται ότι δεν εκκρεμεί ενώπιον των δικαστηρίων κατηγορία σε βάρος του υποψηφίου για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1, του άρθρου 21, του Ν. 718/77
ε) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης προκειμένου για άντρες
στ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής ότι δεν τελεί υπό πτώχευση
ζ) Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου εξαταξίου Γυμνασίου, ή Λυκείου, ή ισότιμης με αυτά σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, προκειμένου δε για πτυχιούχους Ανωτέρας ή Ανωτάτης Σχολής επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου
η) Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού ή τίτλου σπουδών πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα της επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.
θ) Επικυρωμένο αντίγραφο αναγνωρισμένου πτυχίου ξένης γλώσσας που αποδεικνύει το επίπεδο γνώσης αυτής
ι) Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε εκτελωνιστικά γραφεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδαφ. 2, της παραγράφου 3, του άρθρου 4, του Ν. 3583/07, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής
ια) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνετε ότι:
αα) ότι δεν έχει διατελέσει στο παρελθόν εκτελωνιστής ή ασκούμενος εκτελωνιστής και δεν έχει χάσει την ιδιότητά του αυτή εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος ή άλλης αίτιας, ούτε τελεί υπό έκτιση πειθαρχικής ποινής προσωρινής ανακλήσεως του πτυχίου ή και της άδειας εκτελωνιστού
ββ) ότι δεν τελεί υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση και
ιβ) Γραμμάτιο είσπραξης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων του υποκαταστήματος της πόλης όπου εδρεύει η Επιτροπή, για την κατάθεση σε αυτό παραβόλου 100 € υπέρ της, κατά το άρθρο 4, της παρούσης, Εξεταστικής Επιτροπής του προκηρυσσομένου, σύμφωνα με το άρθρο 2 αυτής, διαγωνισμού για την απόκτηση πτυχίου εκτελωνιστή
ιβ) Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες.
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά με στοιχεία α΄, γ΄, δ΄ και στ΄ της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός έξι (6) μηνών, το αργότερο, πριν την ημερομηνία υποβολής τους.
Η Επιτροπή διαβιβάζει εγκαίρως τις ανωτέρω αιτήσεις με τα συνημμένα σ΄ αυτές δικαιολογητικά και τα Γραμμάτια Είσπραξης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στην οικεία Εξεταστική Επιτροπή.

Αρθρο 4
Εξεταστικές Επιτροπές
Οι κατά τόπους Εξεταστικές Επιτροπές των διαγωνισμών υποψηφίων για την απόκτηση πτυχίου εκτελωνιστή, συγκροτούνται εγκαίρως με αποφάσεις των Νομαρχών των Νομών, όπου ευρίσκονται οι έδρες των Επιτροπών του άρθρου 18, του Ν. 718/77, με τη φροντίδα των Επιτροπών αυτών εκτός από την Εξεταστική Επιτροπή της Τελωνειακής Περιφέρειας Πειραιά, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Διευθυντού της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & ΕΦΚ του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών.
Οι Εξεταστικές Επιτροπές των Τελωνειακών Περιφερειών Πειραιώς και Θεσσαλονίκης είναι δεκαμελής και συγκροτούνται ως εξής:
α) Από τρεις (3) τελωνειακούς υπαλλήλους με βαθμό Α΄ ή Β΄ του κλάδου ΠΕ
β) Από τρεις (3) εκτελωνιστές, πτυχιούχους Ανωτάτης Σχολής, ελλείψει δε αυτών, από τρεις (3) εκτελωνιστές που ασκούν το επάγγελμα, τουλάχιστον, για μια πενταετία και
γ) Από τέσσερις (4) καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης.
Οι Εξεταστικές Επιτροπές των Τελωνειακών Περιφερειών Πατρών, Βόλου, Καλαμάτας, Καβάλας, Αλεξανδρούπολης, Ηρακλείου, Κέρκυρας, Ρόδου και Μυτιλήνης είναι επταμελείς και συγκροτούνται ως εξής:
α) Από δύο (2) τελωνειακούς υπαλλήλους με βαθμό Α΄ ή Β΄ του κλάδου ΠΕ.
β) Από ένα (1) εκτελωνιστή πτυχιούχο Ανωτάτης Σχολής και ελλείψει αυτού, από ένα (1) εκτελωνιστή που ασκεί το επάγγελμα αυτό, τουλάχιστον, για μία πενταετία και
γ) Από τέσσερις (4) καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης.
Χρέη Προέδρου σε κάθε Εξεταστική Επιτροπή εκτελεί ο αρχαιότερος Τελωνειακός Υπάλληλος.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη των Εξεταστικών Επιτροπών, απόντα ή κωλυόμενα, αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές τους, όπως ορίζονται στις αποφάσεις της παρ. 1, του παρόντος άρθρου, της παρούσης.
Με τις ίδιες αποφάσεις της παρ. 1 αυτού του άρθρου, για τη συγκρότηση των ως άνω Εξεταστικών Επιτροπών, ορίζονται δύο (2) εξεταστές για κάθε μάθημα και ειδικότερα:
α) για την περίπτωση των δεκαμελών Εξεταστικών Επιτροπών της παραγράφου 2, του παρόντος άρθρου και για κάθε ένα από τα μαθήματα της Τελωνειακής Νομοθεσίας, της Δασμολογικής Νομοθεσίας και της Νομοθεσίας "Περί Εκτελωνιστών" από ένας (1) τελωνειακός υπάλληλος και ένας (1) εκτελωνιστής από τους αναφερόμενους στα εδάφια α' και β' της πρώτης περίπτωσης, της παρ. 2, του ίδιου άρθρου, ενώ για τα μαθήματα των Ελληνικών και της Γεωγραφίας δύο (2) εξεταστές - καθηγητές για το καθένα,
β) για την περίπτωση των επταμελών Εξεταστικών Επιτροπών και για τα μαθήματα Τελωνειακή Νομοθεσία, Δασμολογική Νομοθεσία και Νομοθεσία "Περί Εκτελωνιστών" δύο (2) εξεταστές από τους αναφερόμενους στα εδάφια α΄ και β΄ της δεύτερης περίπτωσης, της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, ενώ για τα μαθήματα των Ελληνικών και της Γεωγραφίας από δύο (2) εξεταστές - καθηγητές για το καθένα.
Γραμματέας της Εξεταστικής Επιτροπής ορίζεται σύμφωνα με τις, κατά την παράγραφο 1, του παρόντος άρθρου, αποφάσεις, ένας (1) τελωνειακός υπάλληλος του κλάδου ΠΕ .
Η Εξεταστική Επιτροπή τηρεί πρακτικά των πράξεων της υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και τα μέλη αυτής.

ρθρο 5
Έλεγχος αιτήσεων
Η Εξεταστική Επιτροπή, παραλαμβάνοντας τις αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό της παρ. 4, του άρθρου 3 της παρούσης, με συνημμένα σε αυτές τα δικαιολογητικά και το Γραμμάτιο είσπραξης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων προχωρά έγκαιρα στον έλεγχο αυτών και αποκλείει με αιτιολογημένη απόφαση της αυτούς που δεν έχουν υποβάλλει πλήρη στοιχεία και όσους δεν κατέχουν τα, προβλεπόμενα από το άρθρο 7, του Ν.718/77, προσόντα.
Η ανωτέρω Εξεταστική Επιτροπή συντάσσει και αποστέλλει άμεσα στην αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 18 του Ν.718/77, για άμεση τοιχοκόλληση από αυτήν ένα πίνακα με τα ονοματεπώνυμα όσων έγιναν δεκτοί για συμμετοχή στον διαγωνισμό και έναν άλλο με τα ονοματεπώνυμα των αποκλειόμενων από αυτόν.
Για κάθε αίτηση που αποκλείεται από τον διαγωνισμό, χορηγείται από τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής αντίγραφο της αποφάσεως αποκλεισμού.

¶ρθρο 6
Καταστήματα διεξαγωγής διαγωνισμών
Τα Καταστήματα διεξαγωγής των διαγωνισμών εξευρίσκονται και ορίζονται από τις αρμόδιες Επιτροπές του άρθρου 18, του Ν.718/77 και γνωστοποιούνται εγκαίρως από τις Εξεταστικές Επιτροπές.
Οι ανωτέρω Επιτροπές του άρθρου 18, του Ν. 718/77 μεριμνούν για την προμήθεια και την έγκαιρη παράδοση στις Εξεταστικές Επιτροπές της αναγκαίας, για την εξέταση όλων των μαθημάτων, γραφικής ύλης. Οι Επιτροπές του άρθρου 18, του Ν.718/77, σφραγίζουν με την υπηρεσιακή τους σφραγίδα, στο επάνω δεξιό μέρος, την πρώτη σελίδα κάθε κόλλας που προκύπτει από δύο συνεχή αναδιπλούμενα φύλλα, η οποία θα έχει κολλημένα, με μια από τις πλευρές τους, σε ανάλογο μέρος της σελίδας, δυο κομμάτια αδιαφανούς χαρτιού στο άκρο των τριών πλευρών του οποίου έχει τεθεί κολλητική ουσία. Τα κομμάτια του αδιαφανούς χαρτιού χρησιμεύουν για την κάλυψη το ένα των στοιχείων του υποψηφίου και το άλλο της βαθμολογίας του πρώτου εξεταστή, ώστε να διασφαλίζεται το απόρρητο του διαγωνισμού.
Ο καθορισμός του Καταστήματος διεξαγωγής του διαγωνισμού, ως και το υπογραφόμενο από τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής πλήρες πρόγραμμα διενέργειας αυτού, ανακοινώνονται στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους με τοιχοκόλληση μέχρι την προηγούμενη της έναρξης του διαγωνισμού, στον χώρο των ανακοινώσεων της αρμόδιας Επιτροπής του άρθρου 18, του Ν. 718/77.

ρθρο 7
Αναβολή Διαγωνισμού
Η Εξεταστική Επιτροπή μπορεί με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, τοιχοκολλούμενη αυθημερόν στο χώρο των ανακοινώσεων της αρμόδιας Επιτροπής του άρθρου 18, του Ν.718/77, να αναβάλλει την έναρξη του διαγωνισμού για δέκα (10), ημερολογιακές, το πολύ, ημέρες.

ρθρο 8
Τμηματική διεξαγωγή του διαγωνισμού
Η Εξεταστική Επιτροπή, σε περίπτωση εξαιρετικής ανάγκης, μπορεί με` απόφασή της να ορίσει τμηματική διεξαγωγή του διαγωνισμού, διαιρούμενων των υποψηφίων σε τμήματα τα οποία θα περιλαμβάνουν ορισμένο αριθμό υποψηφίων.
Εφόσον κριθεί από τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής ότι ο αριθμός των υποψηφίων επιβάλλει των διαχωρισμό αυτών σε περισσότερες αίθουσες ή καταστήματα με απόφαση αυτού κατανέμονται οι υποψήφιοι σε διάφορες αίθουσες ή Καταστήματα, ανάλογα με τον αριθμό στον πίνακα κάθε υποψηφίου ή σύμφωνα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου του. 

¶ρθρο 9
Γραπτή εξέταση - Εποπτεία και έλεγχος ταυτοτήτων των υποψηφίων
Ο διαγωνισμός εποπτεύεται και επιτηρείται κατ΄ αρχήν από την Εξεταστική Επιτροπή, της οποίας τα μέλη στην περίπτωση αυτή εκτελούν και τα καθήκοντα του επόπτη, του υπευθύνου της αίθουσας και του επιτηρητού.
Με απόφαση του Προέδρου αυτής μπορεί η εποπτεία και επιτήρηση του διαγωνισμού να ανατίθεται ολόκληρη ή μέρος αυτής και σε άλλους τελωνειακούς υπαλλήλους ή εκτελωνιστές.
Με απόφαση του Προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής καθορίζονται τα σχετικά με την εποπτεία της γραπτής εξέτασης, όπως ο διορισμός των εποπτών κτιρίων και των υπευθύνων των αιθουσών, καθώς και των επιτηρητών και του βοηθητικού προσωπικού.
Στα καθήκοντα του επόπτη κτιρίου περιλαμβάνονται, η παροχή οδηγιών στους υπευθύνους αιθουσών, παρακολούθηση της ομαλής διεξαγωγής του διαγωνισμού, η παραλαβή των γραπτών από τους υπευθύνους των αιθουσών και η παράδοση αυτών στην Εξεταστική Επιτροπή.
Στα καθήκοντα του υπεύθυνου αίθουσας περιλαμβάνονται η διαπίστωση της ταυτότητας του υποψηφίου, η εκφώνηση των θεμάτων, η παραλαβή των γραπτών από τους υποψηφίους, η κάλυψη του ονοματεπωνύμου αυτών με το αδιαφανές επικάλυμμα, η παράδοση των γραπτών στον επόπτη, καθώς και ο έλεγχος του αριθμού των ονομάτων των προσερχόμενων στο διαγωνισμό υποψηφίων.
Τα καθήκοντα του επιτηρητού περιλαμβάνουν την διανομή της αναγκαίας γραφικής ύλης για την ανάπτυξη των θεμάτων στους υποψηφίους, καθώς και την επιτήρηση αυτών σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης, προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες μη επιτρεπόμενες συνεννοήσεις μεταξύ τους, ή η χρησιμοποίηση βοηθημάτων και σημειώσεων ή τέλος, η διατάραξη της τάξης.
Οι υποψήφιοι υποχρεούται να προσέρχονται έγκαιρα στην αίθουσα εξέτασης, σύμφωνα με το πρόγραμμα και να εισέρχονται σε αυτή αφού προηγούμενα διαπιστωθεί η ταυτότητά τους, έχοντας μαζί τους μόνο όσα γραπτά βοηθήματα, ειδικά, επέτρεψε η Εξεταστική Επιτροπή και τα αναγκαία για γράψιμο είδη. Για όσους αρνούνται να παραδώσουν τα μη επιτρεπόμενα αντικείμενα, καθώς και όσοι προσέρχονται μετά την εκφώνηση των θεμάτων θα τους απαγορεύεται η είσοδος στην αίθουσα από τον υπεύθυνο αυτής.
Η συμπληρωματική ή μεμονωμένη εξέταση του υποψηφίου που δεν προσήλθε για οποιοδήποτε αιτία στην κανονική εξέταση, απαγορεύεται.
Η ταυτότητα των υποψηφίων διαπιστώνεται από το Δελτίο Ταυτότητας ή από οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο με επικυρωμένη φωτογραφία.
Υποψήφιοι που χρησιμοποιούν βοηθήματα άλλα από αυτά που, ειδικά, επιτρέπονται από την Εξεταστική Επιτροπή ή σημειώσεις ή αλληλοβοηθούμενοι ή που έχουν σημεία αναγνώρισης στα γραπτά τους ή που διαταράσσουν με οποιοδήποτε τρόπο την τάξη και γενικά υποβόσκουν την εξέταση, αποκλείονται τελείως από τον διαγωνισμό με απόφαση της Εξεταστικής Επιτροπής μετά από ακρόαση του υποψηφίου.
Ο αποκλεισμός αυτός από τον διαγωνισμό επιβάλλεται σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αυτού και συνεπάγεται την διαγραφή του κρινόμενου υπαίτιου από τον πίνακα υποψηφίων. Συνοπτική παρατήρηση για τον αποκλεισμό και η ένδειξη μηδέν (0) αναγράφεται στο γραπτό του αποκλειόμενου υποψηφίου.
Η παράδοση του γραπτού είναι υποχρεωτική για κάθε υποψήφιο που εξέρχεται από την αίθουσα. Σε κανένα δεν επιτρέπεται η παραμονή στην αίθουσα μετά το τέλος του χρόνου εξέτασης.
Υποψήφιος που δεν παρέδωσε τα γραπτό του ή δεν προσήλθε στην εξέταση μαθήματος δεν αποκλείεται για τον λόγο αυτό τελείως από τον διαγωνισμό ή από την παραπέρα εξέταση, αλλά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο 3, του άρθρου 15, της παρούσης.

¶ρθρο 10
Εξεταστέα μαθήματα
Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς στα παρακάτω μαθήματα:
- Ελληνικά
- Γεωγραφία
- Τελωνειακή Νομοθεσία
- Δασμολογική Νομοθεσία και ΦΠΑ
- Νομοθεσία περί Εκτελωνιστών
Η εξεταστέα ύλη των ανωτέρω μαθημάτων ορίζεται ως ακολούθως
α) Ελληνικά: Λεκτικές δεξιότητες και κατανόηση κειμένου. Περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία στο πλαίσιο της οποίας πέρα από τη γνώση και την ορθή χρήση της Ελληνικής γλώσσας θα εξεταστεί και η ικανότητα κατανόησης, δομής, λεκτικών στοιχείων του γραπτού λόγου μέσα από ερωτήσεις σχετικές με το κείμενο ή κείμενα που θα δοθούν στους υποψηφίους.
β) Γεωγραφία: Γεωγραφία της Ελλάδος, πρωτεύουσες νομών. Κυριότεροι λιμένες αυτών. Χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής, της Ασίας, της Αφρικής και της Ωκεανίας, πρωτεύουσες, κυριότερες πόλεις και λιμένες αυτών. Μεγαλύτεροι νήσοι, χερσόνησοι, θάλασσες και ωκεανοί της γης.
γ) Τελωνειακή Νομοθεσία: Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας [Καν (ΕΟΚ) 2913/92)], Κανονισμός Εφαρμογής αυτού [Καν (ΕΟΚ) 2454/93] και Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (Ν.2960/01)], όπως ισχύουν .
δ) Δασμολογική Νομοθεσία και ΦΠΑ: Γενικά περί δασμολογίου - Δασμολογική κατάταξη (Συνδυασμένη Ονοματολογία και Επεξηγηματικές Σημειώσεις αυτής). Δασμολογικές ποσοστώσεις. Ειδικός Προορισμός. Δεσμευτικές Δασμολογικές Πληροφορίες. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας κατά την εισαγωγή και εξαγωγή. Συντελεστές ΦΠΑ.
ε) Νομοθεσία περί εκτελωνιστών : Ν. 718/77 " Περί Εκτελωνιστών"

ρθρο 11
Προσδιορισμός εξεταστέων θεμάτων
Η Εξεταστική Επιτροπή συνέρχεται μέσα στο αναγκαίο χρονικό διάστημα πριν την έναρξη εξέτασης κάθε μαθήματος και καταρτίζει, από όλο τον κύκλο της εξεταστέας ύλης, πίνακα που περιλαμβάνει τουλάχιστον πέντε (5) θέματα, αριθμημένα κατά αύξοντα αριθμό. Τα θέματα αυτά προσδιορίζονται με σαφή τρόπο χωρίς παρανοήσεις, ο δε πίνακας αυτών υπογράφεται από όλα τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Ορισμένα από τα θέματα μπορούν να περιλαμβάνουν και ερωτήσεις με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών.

    Μετά τον καταρτισμό των θεμάτων καταρτίζονται και ισάριθμοι με αυτά κλήροι. Στη συνέχεια διενεργείται κλήρωση για ένα από τα θέματα της προηγούμενης παραγράφου. Ο αριθμός του εξερχόμενου κλήρου δηλώνει τον αριθμό του θέματος που θα εξετασθούν οι υποψήφιοι.

ρθρο 12
Τρόπος διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης
Μετά την, σύμφωνα με το άρθρο 9, της παρούσης, είσοδο των υποψηφίων στις αίθουσες και τον έλεγχο της ταυτότητας τους και μετά τον καταρτισμό των θεμάτων, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, διανέμεται στους υποψηφίους η κατά την παρ. 2, του άρθρου 6, αναγκαία γραφική ύλη για την ανάπτυξη του προς εξέταση θέματος.
Το εξεταζόμενο θέμα παραδίδεται σε αντίγραφο στον υπεύθυνο κάθε αίθουσας, ο οποίος εκφωνεί αυτό στους υποψηφίους.
Η διάρκεια της εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται από την Εξεταστική Επιτροπή αναλόγως της φύσης αυτού, είναι δε δυνατόν να παραταθεί με τον ίδιο τρόπο για μια φορά.
Μετά την λήξη της διάρκειας της εξέτασης, η οποία αρχίζει να μετρά μετά το τέλος της εκφώνησης του θέματος στους διαγωνιζόμενους υποψηφίους κάθε αίθουσας, τα γραπτά συγκεντρώνονται σε όποια κατάσταση βρίσκονται.
Ο εξεταζόμενος που τελείωσε παραδίδει το γραπτό στον υπεύθυνο της αίθουσας, ο οποίος διαπιστώνει αμέσως την ταυτότητά του, ελέγχει την ορθότητα των ενδείξεων των ατομικών στοιχείων του υποψηφίου στα σωστά πλαίσια, αναγράφει κάτω από το αδιαφανές χαρτί που θα καλύψει τα στοιχεία του υποψηφίου, τον αύξοντα αριθμό τον οποίο κατέχει ο υποψήφιος στον πίνακα της παραγράφου 2, του άρθρου 5, της παρούσης και μονογράφει το γραπτό στο τέλος αυτού.
Στη συνέχεια, ο υπεύθυνος της αίθουσας σημειώνει στην κατάσταση, δίπλα στο όνομα του υποψηφίου που παρέδωσε το γραπτό και δίπλα στην, κατά την είσοδο στην αίθουσα και την εκφώνηση των ονομάτων παρουσίας των υποψηφίων, ένδειξη, νέα ένδειξη, η οποία δηλώνει την παράδοση του γραπτού από τον υποψήφιο και επιμελείται παρουσία του υποψηφίου για την σφράγιση του αδιαφανούς καλύμματος.
Ο υπεύθυνος της αίθουσας που παραλαμβάνει τα γραπτά τα παραδίδει στον επόπτη κτιρίου αμέσως μετά τη λήξη της εξέτασης κάθε μαθήματος, ο οποίος στη συνέχεια τα παραδίδει στον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής.
Μετά τη συγκέντρωση των γραπτών όλων των διαγωνιζομένων στο κάθε μάθημα ελέγχεται από την Εξεταστική Επιτροπή η μυστικότητα αυτών, κάθε δε γραπτό πρέπει να φέρει στο τέλος του την υπογραφή δύο (2), τουλάχιστον, μελών της Εξεταστικής Επιτροπής.

ρθρο 13
Βαθμολόγηση γραπτών
Ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής παραδίδει με απόδειξη στον ανάλογο εξεταστή τα γραπτά κάθε μαθήματος για την βαθμολόγησή τους.
Η επίδοση των διαγωνιζομένων σε κάθε μάθημα βαθμολογείται με βαθμό της βαθμολογικής κλίμακας από μηδέν (0) έως και είκοσι (20). Ως βαθμολογική βάση ορίζεται ο βαθμός δέκα (10). Με βάση αυτή την κλίμακα τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής βαθμολογούν σε ακέραιους αριθμούς.
Τα γραπτά βαθμολογούνται μόνο από τους οριζόμενους εξεταστές, οι οποίοι αναγράφουν τον βαθμό ολογράφως και αριθμητικώς και θέτουν από κάτω την μονογραφή τους.
Μετά την βαθμολόγηση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, των γραπτών από τον πρώτο εξεταστή, αυτά παραδίδονται αμέσως στον Γραμματέα της Εξεταστικής Επιτροπής, ο οποίος παραδίδει αυτά αμέσως με απόδειξη στον δεύτερο εξεταστή του μαθήματος για βαθμολόγηση.
Αυτός βαθμολογεί τα γραπτά και στη συνέχεια σημειώνει τον βαθμό του σε άλλο μη καλυπτόμενο χώρο.
Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των δύο εξεταστών αποτελεί τον βαθμό του μαθήματος.
Εάν κατά την εξαγωγή του προβλεπόμενου μέσου όρου προκύπτει κλάσμα της μονάδας, αυτό στρογγυλοποιούμενο σε μονάδα, προστίθεται στο ακέραιο μέρος του βαθμού.
Μεταξύ των βαθμών των δύο εξεταστών, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 4 του παρόντος άρθρου, στο ίδιο γραπτό δεν μπορεί να υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μονάδων, εάν δε υπάρχει, γίνεται αυτεπάγγελτα, πριν την αποκάλυψη του ονοματεπώνυμου του διαγωνιζόμενου, αναβαθμολόγηση του γραπτού, η οποία γίνεται από τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, κατά την αποσφράγιση των γραπτών αποσφραγίζεται ( αποκαλύπτεται) πρώτα ο βαθμός του πρώτου εξεταστού και εφόσον διαπιστώνεται η ανωτέρω διαφορά μεταξύ των δύο βαθμών δεν αποσφραγίζεται ( αποκαλύπτεται) το ονοματεπώνυμο του διαγωνιζόμενου αλλά ακολουθεί η, κατά τα ανωτέρω, αναβαθμολόγηση και στη συνέχεια γίνεται η αποκάλυψη του ονοματεπώνυμου. Ο βαθμός που δίδεται από τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής κατά την αναβαθμολόγηση του γραπτού, ο οποίος δεν μπορεί να είναι ανώτερος του μεγαλύτερου, ούτε κατώτερος του μικρότερου από τους δοθέντες από τους δύο βαθμολογητές, αποτελεί τον βαθμό του διαγωνιζόμενου υποψηφίου στο μάθημα αυτό.

ρθρο 14
Πρακτικά αποπερατώσεως διαδικασίας διαγωνισμού
Κατά τη διάρκεια της διενέργειας του διαγωνισμού ο Γραμματέας της Εξεταστικής Επιτροπής επιμελείται την σύνταξη των σχετικών πρακτικών στα οποία θα αναφέρεται οποιαδήποτε αξιόλογη ενέργεια από την έναρξη της γραπτής διαδικασίας μέχρι την παράδοση των γραπτών.

Μετά την σύνταξη των πρακτικών της ανωτέρω παραγράφου, θέτονται αυτά υπόψη του Προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής ο οποίος υπογράφει αυτά ανά σελίδα και στη συνέχεια ακολουθούν οι υπογραφές των υπόλοιπων μελών της Επιτροπής και του Γραμματέως. Στα πρακτικά αυτά, προσαρτώνται οι, κατά το άρθρο 11, της παρούσας, πίνακες εξεταστέων θεμάτων και οι καταστάσεις παρουσίας των υποψηφίων, σύμφωνα με την παράγραφο 4, του άρθρου 12 αυτής.

¶ρθρο 15
Πίνακες αποτελεσμάτων
Ο Γραμματέας της Εξεταστικής Επιτροπής μόλις διαπιστώσει ότι έχει διεκπεραιωθεί από τους εξεταστές, η βαθμολόγηση των γραπτών ενημερώνει τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής, ο οποίος καθορίζει την ημέρα και ώρα συνεδρίασης αυτής για την έκδοση των αποτελεσμάτων, στην οποία παρευρίσκονται όλα τα μέλη της.
Ακολουθεί η αποσφράγιση των γραπτών όλων των μαθημάτων και καταρτίζεται ειδικός πίνακας, που συντάσσεται από τον Γραμματέα, ο οποίος διαλαμβάνει το ονοματεπώνυμο των προσελθόντων υποψηφίων και σε ειδικές στήλες, που αντιστοιχούν στα εξεταζόμενα μαθήματα, καταχωρούνται οι βαθμοί ενός εκάστου. Στη συνέχεια συντάσσεται σχετικό πρακτικό εκδόσεως αποτελεσμάτων.
Εάν ο υποψήφιος δεν προσήλθε στην εξέταση ενός μαθήματος ή όταν αποχώρησε από την αίθουσα στην οποία εξετάστηκε δεν παρέδωσε, όπως όφειλε, το γραπτό του για το εξεταζόμενο μάθημα, βαθμολογείται με το βαθμό μηδέν (0), ο οποίος καταχωρείται στο σχετικό πίνακα.
Ωσαύτως καταχωρείται σχετική παρατήρηση για τον οριστικό αποκλεισμό και τη διαγραφή από τους πίνακες των υποψηφίων, εκείνων που εμπίπτουν στη διάταξη της παραγράφου 10, του άρθρου 9, της παρούσας.
Καταρτίζεται πίνακας των κατ' αρχήν, επιτυχόντων στον διαγωνισμό, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν λάβει άθροισμα βαθμών ίσο, τουλάχιστον, προς το γινόμενο του αριθμού έντεκα (11) επί τον αριθμό των μαθημάτων και οπωσδήποτε την, από την παράγραφο 2 του άρθρο 13, της παρούσας απόφασης, οριζόμενης βαθμολογικής βάσης, δέκα (10), τουλάχιστον, σε καθένα από τα μαθήματα της Τελωνειακής Νομοθεσίας, Δασμολογικής Νομοθεσίας και Νομοθεσίας "Περί Εκτελωνιστών" .
Οι χαρακτηριζόμενοι ως επιτυχόντες, σύμφωνα με την παράγραφο 3, του ίδιου άρθρου, δικαιούνται προσαύξησης στο σύνολο της βαθμολογίας, η οποία προσαυξάνεται, ως κατωτέρω, με βάση το κριτήριο της γνώσης χειρισμού Η/Υ, το επίπεδο γνώσης ξένων γλωσσών και τον χρόνο προϋπηρεσίας σε εκτελωνιστικά γραφεία.
Η προσαύξηση για τη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου, ορίζεται σε τρεις (3) μονάδες
Η προσαύξηση για τη γνώση της Αγγλικής ορίζεται ως ακολούθως:
α) Για τη μέτρια γνώση προσαύξηση μίας (1) μονάδας.
β) Για την καλή γνώση προσαύξηση δύο (2) μονάδων
γ) Για την πολύ καλή γνώση προσαύξηση τριών (3) μονάδων.
δ) Για την άριστη γνώση προσαύξηση τεσσάρων (4) μονάδων,
ενώ η προσαύξηση για την γνώση της άλλης κοινοτικής γλώσσας ορίζεται στο 50 %, κατ΄ αντιστοιχία, της Αγγλικής.
Η προσαύξηση για τον χρόνο προϋπηρεσίας σε εκτελωνιστικά γραφεία ορίζεται σε 0,30 της μονάδας για κάθε μήνα αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας, η οποία δεν θα εκτείνεται πέραν της πενταετίας.
Ειδικότερα, στις περιπτώσεις συζύγων αποβιωσάντων εκτελωνιστών η προσαύξηση για τον χρόνο προϋπηρεσίας σε εκτελωνιστικά γραφεία ορίζεται σε αυτή που αντιστοιχεί σε πενταετή προϋπηρεσία.
Στη συνέχεια καταρτίζεται νέος πίνακας επιτυχόντων, που θα περιλαμβάνει τους επιτυχόντες, όπως αυτοί θα προκύψουν μετά τον υπολογισμό των προσαυξήσεων, ως ανωτέρω.
Στη περίπτωση ισοβαθμίας για την κάλυψη της τελευταίας θέσης του πίνακα των αναγκαιούντων, κατά Τελωνειακή Περιφέρεια, εκτελωνιστών, θεωρείται ότι καταλαμβάνει τη θέση αυτή, κατά προτεραιότητα, εκείνος που θα έχει λάβει το μεγαλύτερο σύνολο βαθμολογίας στα μαθήματα της Τελωνειακής Νομοθεσίας, Δασμολογικής Νομοθεσίας και Νομοθεσίας "Περί Εκτελωνιστών.
Στην περίπτωση νέας ισοβαθμίας θα γίνει κλήρωση από την Εξεταστική Επιτροπή του διαγωνισμού, στην οποία θα μπορούν να παρίστανται και οι ισοβαθμήσαντες.
Με το τέλος της έκδοσης των αποτελεσμάτων ο Γραμματέας επιμελείται, για την συνολική βαθμολογία των υποψηφίων και τη σύνταξη του οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων. Ο πίνακας αυτός υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και αποστέλλεται άμεσα στην αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 18, του Ν.718/77, της οικείας Τελωνειακής Περιφέρειας".

ρθρο 16
Δημοσίευση πίνακα αποτελεσμάτων
Οι αρμόδιες Επιτροπές του άρθρου 18, του Ν.718/77, των οικείων Τελωνειακών Περιφερειών, παραλαμβάνοντας τον, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, πίνακα αποτελεσμάτων, δημοσιεύουν αυτόν, αμέσως, τοιχοκολλώντας τον στον κατάλληλο χώρο των Καταστημάτων, όπου στεγάζονται αυτές.
Επανεξέταση ή αναβαθμολόγηση γραπτών δεν επιτρέπεται ούτε γίνονται δεκτές σχετικές ενστάσεις ή αιτήσεις, δεχόμενοι την αντικειμενική και δίκαιη κρίση των εξεταστών για την αξιολόγηση.
Τα γραπτά των υποψηφίων θεωρούνται απόρρητα έγγραφα, απαγορεύεται δε η επίδειξή τους ή η χορήγηση αντιγράφων σε οποιονδήποτε με εξαίρεση τις δικαστικές αρχές. Αυτά κρατούνται από τις Επιτροπές του άρθρου 18, του Ν.718/77 και καταστρέφονται μετά από μια διετία από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
Το υπόλοιπο αρχείο των Εξεταστικών Επιτροπών φυλάσσεται επίσης από τις ανωτέρω Επιτροπές του άρθρου 18, του Ν.718/77, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την τήρηση αρχείου της Τελωνειακής Υπηρεσίας.

ρθρο 17
Χορήγηση πτυχίου εκτελωνιστή
Κάθε μία από τις Επιτροπές του άρθρου 18 του Ν. 718/77, μαζί με την, κατά το προηγούμενο άρθρο δημοσίευση από αυτήν του πίνακα αποτελεσμάτων, καλεί εκ των επιτυχόντων, με ανακοίνωσή της, που δημοσιεύεται και αυτή με τοιχοκόλληση μαζί με τον πίνακα αποτελεσμάτων, τον αναγκαίο εξ αυτών αριθμό, όπως αυτός έχει προσδιοριστεί στην προκήρυξή της, προκειμένου να χορηγηθούν τα, κατά νόμο, πτυχία σε αυτούς,
Οι ανωτέρω Επιτροπές συντάσσουν πίνακα των αποκτούντων πτυχίο και δημοσιεύουν αμέσως αυτόν με τοιχοκόλληση στην οικεία θέση των Καταστημάτων στα οποία στεγάζονται αυτές.
Σε αίτηση κάποιου ο οποίος αποκλείστηκε από την χορήγηση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, πτυχίου χορηγείται σ΄ αυτόν από τον Πρόεδρο των ανωτέρω Επιτροπών απόσπασμα της σχετικής αποφάσεως αποκλεισμού του.

ρθρο 18
Τύπος πτυχίου εκτελωνιστού
Τα χορηγούμενα, από τις Επιτροπές του άρθρου 18, του Ν.718/7, πτυχία εκτελωνιστών εκτυπώνονται σε κατάλληλο χαρτί χρώματος λευκού σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου, διαστάσεων διακοσίων πενήντα (250) επί εκατόν εβδομήντα (170) χιλιοστών, έχουν στο αριστερό επάνω μέρος τον τίτλο της Επιτροπής που τα χορηγεί, στο δεξιό την φωτογραφία του κατόχου σφραγισμένη με την σφραγίδα της Επιτροπής και κάτω από αυτά την ένδειξη "ΠΤΥΧΙΟ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΟΥ", καθώς και τον αύξοντα αριθμό αυτού στο Βιβλίο - Μητρώο εκτελωνιστών και ασκουμένων εκτελωνιστών. Στο κυρίως κείμενο του πτυχίου μνημονεύεται:
α) ο αριθμός και η ημερομηνία εκδόσεως της σχετικής για την χορήγηση του πτυχίου απόφασης της επιτροπής
β) το ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός και ο τόπος γεννήσεως του εκτελωνιστού
γ) ο αύξων αριθμός καταχωρήσεως στο τηρούμενο από την Επιτροπή Μητρώο εκτελωνιστών και ασκουμένων εκτελωνιστών
δ) η Τελωνειακή Περιφέρεια για την οποία ισχύει το πτυχίο εκτελωνιστή και
ε) ότι προϋπόθεση ασκήσεως του επαγγέλματος του εκτελωνιστού είναι η απόκτηση και της, κατά νόμο, άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
Τα ανωτέρω πτυχία εκτελωνιστών υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής του άρθρου 18 του Ν.718/77 και σφραγίζονται με την Υπηρεσιακή σφραγίδα αυτής.
Η δαπάνη προμήθειας και εκτύπωσης των πτυχίων βαρύνει τους ενδιαφερόμενους.

¶ρθρο 19
Κατανομή εξέταστρων
Οι Επιτροπές του άρθρου 18 του Ν.718/77 εισπράττουν τα καταβαλλόμενα από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων εξέταστρα και παρακρατούν από αυτά το χρηματικό ποσό που απαιτείται για την πληρωμή των εξόδων της προμήθειας της γραφικής ύλης, καθώς και των υπολοίπων εξόδων διεξαγωγής του διαγωνισμού. Στα έξοδα αυτά περιλαμβάνονται και η αμοιβή, καθαρίστριας, κλητήρα και λοιπού βοηθητικού προσωπικού εποπτείας κ.λ.π. του διαγωνισμού, όπως καθορίζεται με απόφαση του Προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής και καταβάλλεται στους δικαιούχους βάση σχετικής καταστάσεως υπογραφόμενης από τον εν λόγω Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής.
Το απομένον ύστερα από την αφαίρεση των εξόδων και αμοιβών της προηγούμενης παραγράφου και της αμοιβής των καθηγητών - μελών της Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία θα καθοριστεί, ανά γραπτό, από το Υπουργείο Παιδείας, υπόλοιπο χρηματικό ποσό κατανέμεται, κατ' αναλογία των αριθμών 7, 6, 4, στον Πρόεδρο, σε κάθε μέλος και στον Γραμματέα της Επιτροπής, αντίστοιχα."
Τα καταβληθέντα από τους μη συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποψήφιους εξέταστρα επιστρέφονται σε αυτούς κατόπιν αιτήσεως τους. Τα εξέταστρα αυτά εάν δεν αναζητηθούν μέσα σε ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού για τον οποίο καταβλήθηκαν περιέρχονται υπέρ του Δημοσίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Διενέργεια διαγωνισμών προς απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος εκτελωνιστού
¶ρθρο 20
Τρόπος - Τόπος - Χρόνος και Όργανα διεξαγωγής διαγωνισμών.
Οι διαγωνισμοί ασκούμενων εκτελωνιστών για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος εκτελωνιστού διενεργούνται γραπτώς ανά Τελωνειακή Περιφέρεια στα οριζόμενα από το άρθρο 26 της παρούσας, μαθήματα.
Οι ανωτέρω διαγωνισμοί διεξάγονται στις έδρες των, προβλεπόμενων από το άρθρο 5, του Ν. 718/77, Τελωνειακών Περιφερειών για τους υποψηφίους κάθε μίας από αυτές.
Αρμόδια όργανα διεξαγωγής των διαγωνισμών αυτών είναι οι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 της παρούσης, συγκροτούμενες ανά Τελωνειακή Περιφέρεια, Εξεταστικές Επιτροπές.
Χρόνος διεξαγωγής των ως άνω διαγωνισμών για κάθε Τελωνειακή Περιφέρεια ορίζονται οι μήνες Απρίλιος και Οκτώβριος κάθε έτους, επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 5 του επόμενου άρθρου και του άρθρου 24 της παρούσης.
Όπου στο Κεφάλαιο Β΄ της παρούσας αναφέρεται Εξεταστική Επιτροπή ή Εξεταστικές Επιτροπές θεωρούνται οι συγκροτούμενες. σύμφωνα με το άρθρο 23 αυτής.

ρθρο 21
Προκήρυξη Διαγωνισμών
Οι, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, διαγωνισμοί προκηρύσσονται από τις κατά τόπους Επιτροπές του άρθρου 18 του Ν. 718/77.
Η προκήρυξη πρέπει να περιλαμβάνει τα κατωτέρω στοιχεία:
α) Τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισμού
β) Την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων , η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ημερών από την, κατά την επόμενη παράγραφο, δημοσίευση της προκήρυξης, καθώς και την Αρχή στην οποία θα υποβληθούν οι εν λόγω αιτήσεις
γ) Τα απαιτούμενα προσόντα
δ) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τον χρόνο και την Αρχή στην οποία θα υποβληθούν
στ) Τα εξεταστέα μαθήματα
ζ) Οποιαδήποτε άλλο χρήσιμο για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό στοιχείο.
Η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται με τοιχοκόλληση, στη θέση των ανακοινώσεων στο κατάστημα της Επιτροπής που προκήρυξε Proslipsis τον διαγωνισμό καθώς και στα καταστήματα όλων των Διευθύνσεων των Τελωνείων και των Τελωνείων Α΄ και Β΄ τάξης της οικείας Τελωνειακής Περιφέρειας. Η τοιχοκόλληση αυτή ενεργείται τριάντα (30) ημέρες, τουλάχιστον, πριν την ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού, συντάσσεται δε, από το ενεργόν αυτή όργανο σχετική βεβαίωση τηρούμενη στο αρχείο.
Στην προκήρυξη είναι δυνατόν να ορισθεί ότι οι αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό μπορούν να συντάσσονται και σε έντυπο χορηγούμενο από την Επιτροπή, ανάλογα με την κρίση της.
Επίσης, με την προκήρυξη μπορεί να ορισθεί ότι, εάν η, κατά την παράγραφο 3, του παρόντος άρθρου δημοσίευση, καθυστερήσει τυχόν για οποιοδήποτε λόγο, για τόσο χρόνο, ώστε μεταξύ αυτής και της ημερομηνίας που έχει οριστεί για την έναρξη διεξαγωγής του διαγωνισμού να μην απομένει η, από την ίδια παραπάνω παράγραφο 3, προβλεπόμενη προθεσμία των τριάντα (30) ημερών ή εάν δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή του διαγωνισμού την ορισθείσα ημερομηνία λόγω σοβαρής αιτίας, η ημερομηνία αυτή διεξαγωγής του διαγωνισμού μετατίθεται αναλόγως και οπωσδήποτε όχι περισσότερο από τριάντα ( 30) ημέρες από την αρχικώς ορισθείσα ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού, με νεότερη ανακοίνωση της Επιτροπής. Η ανακοίνωση αυτή της Επιτροπής για τη μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού δεν παρέχει σε άλλους το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Η ανακοίνωση της Επιτροπής της μετάθεσης της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού δημοσιεύεται με τοιχοκόλληση στις οικείες θέσεις των ανακοινώσεων του καταστήματος της Επιτροπής, καθώς και στα καταστήματα των Διευθύνσεων των Τελωνείων και των Τελωνείων Α΄ και Β΄ τάξης της οικείας Τελωνειακής Περιφέρειας.
Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να λάβει πλήρες το κείμενο της προκηρύξεως είτε από τις Επιτροπές, είτε από τις Τελωνειακές Αρχές στις οποίες τοιχοκολλείται αυτή, σύμφωνα με την παρ. 3, του παρόντος άρθρου.

ρθρο 22
Αιτήσεις συμμετοχής
Για τη συμμετοχή των ασκούμενων εκτελωνιστών στους διαγωνισμούς. απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης από αυτούς. στην Επιτροπή της οικείας Τελωνειακής Περιφέρειας που προκήρυξε τον διαγωνισμό εντός της προθεσμίας που τέθηκε από τη σχετική προκήρυξη. Οι. πέραν της ανωτέρω ημερομηνίας. υποβαλλόμενες αιτήσεις δεν θα παραλαμβάνονται από την ως άνω Επιτροπή.
Με την ανωτέρω αίτηση η οποία πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του υποψηφίου, συνυποβάλλονται υποχρεωτικά, με ποινή απαράδεκτης αιτήσεως, τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
α) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνονται τα εξής:
αα) Η ακριβής ημερομηνία και το έτος γεννήσεως του υποψηφίου
ββ) Ο Δήμος ή η Κοινότητα στα Μητρώα αρρένων ή στο Γενικό Μητρώο Δημοτών, στην περίπτωση των κοριτσιών, του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο υποψήφιος
γγ) Ο τίτλος σπουδών, καθώς και το έτος και η ημερομηνία απόκτησής του.
δδ) Αν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή υπηρετεί ή έχει πάρει αναβολή ή έχει απαλλαγή από αυτές νόμιμα
εε) Ότι δεν έχει καταδικαστεί σαν αυτουργός ή συνεργός, ούτε διώκεται, για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, λαθρεμπορία, κιβδηλεία, παραχάραξη, υπεξαγωγή εγγράφων, δωροδοκία, απιστία, συκοφαντική δυσφήμιση, τοκογλυφία, παραβίαση των σφραγίδων που τέθηκαν από οποιαδήποτε Αρχή, παράβαση του νόμου περί Εθνικού νομίσματος, αρχαιοτήτων και ναρκωτικών, ή δι' αδικήματα συνεπαγόμενα στέρηση, έστω και προσωρινή, των πολιτικών δικαιωμάτων, ουδέ έχει παραπεμφθεί για τελεσίδικο βούλευμα και δεν καταδικάσθηκε λόγω παραγραφής για κάποιο από τα αδικήματα αυτά
στστ) Ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη
ζζ) Ότι δεν υπήρξε εκτελωνιστής ή ασκούμενος εκτελωνιστής, ο οποίος έχασε την ιδιότητα αυτή, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής αφαίρεσης ή ανάκλησης του πτυχίου ή και της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ούτε έχει την ιδιότητα κάποιου από αυτά και τελεί υπό έκτιση της πειθαρχικής ποινής της προσωρινής αφαιρέσεως ή ανακλήσεως του εν λόγω πτυχίου ή της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του εκτελωνιστού
ηη) Ότι είναι ασκούμενος εκτελωνιστής, κάτοχος πτυχίου εκτελωνιστή, αναφέροντας τον αριθμό του πτυχίου την ημερομηνία απόκτησης του τον αριθμό και την ημερομηνία εκδόσεως της απόφασης χορήγησης του καθώς και την Επιτροπή που του το χορήγησε
θθ) Ότι ασκήθηκε για μια διετία τουλάχιστον σε εκτελωνιστή, αναφέροντας και τα πλήρη στοιχεία του εκτελωνιστού ή των εκτελωνιστών στους οποίους ασκήθηκε, καθώς και τον χρόνο ασκήσεως του στον κάθε ένα από αυτούς
β) Βεβαίωση του εκτελωνιστή ή των εκτελωνιστών στους οποίους ασκήθηκε, εκδιδόμενη, σύμφωνα με την παρ. 10, του άρθρου 9, του Ν.718/77
γ) Γραμμάτιο είσπραξης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων του υποκαταστήματος της πόλης, όπου εδρεύει η Επιτροπή που προκήρυξε τον διαγωνισμό για την κατάθεση παραβόλου ποσού 50 € υπέρ της, κατά το άρθρο 23 της παρούσης, Eξεταστικής Επιτροπής, ως εξέταστρα.
Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7, του Ν.718/77 σε συνδυασμό και με την παρ. 11, του άρθρου 9, του ίδιου νόμου, προβλεπόμενα προσόντα, πλην του ανωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου, πρέπει να τα κατέχει ο υποψήφιος κατά την ημέρα ενάρξεως του διαγωνισμού.
Κάθε Επιτροπή του άρθρου 18, του Ν.718/77, μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, δικαιολογητικών διαβιβάζει εγκαίρως αυτά στην, σύμφωνα με το άρθρο 23, της παρούσας, Εξεταστική Επιτροπή της ανάλογης Τελωνειακής Περιφέρειας.

ρθρο 23
Εξεταστικές Επιτροπές
Οι Εξεταστικές Επιτροπές των διαγωνισμών των ασκούμενων εκτελωνιστών προς απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος εκτελωνιστού, συγκροτούνται εγκαίρως στις έδρες των, σύμφωνα με το άρθρο 5, του Ν. 718/77, Τελωνειακών Περιφερειών με απόφαση των οικείων Επιτροπών του άρθρου 18, του ίδιου νόμου.
Η Εξεταστική Επιτροπή κάθε Τελωνειακής Περιφέρειας αποτελείται από τέσσερα (4) τακτικά μέλη της οικείας Επιτροπής του άρθρου 18, του Ν. 718/77, που ορίζονται με απόφαση της Επιτροπής αυτής. Ως Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής του άρθρου 18, του Ν. 718/77, εφόσον αυτός ορισθεί με την ανωτέρω απόφαση και ως μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής ή στην περίπτωση μη συμμετοχής του, ο κατά βαθμό ανώτερος ή σε περίπτωση ομοιοβάθμων ο αρχαιότερος από τα δημόσια μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Στην εν λόγω Επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένας εκτελωνιστής από τα τακτικά μέλη της οικείας Επιτροπής του άρθρου 18, του Ν.718/77.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη των Εξεταστικών Επιτροπών, απόντα ή κωλυόμενα, αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές τους, όπως ορίζονται με την ανωτέρω απόφαση από τα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη των Επιτροπών του άρθρου 18, του Ν.718/77.
Με την ως άνω απόφαση, ορίζονται, ανά δύο (2) εξεταστές κάθε μαθήματος.
Γραμματέας της Εξεταστικής Επιτροπής ορίζεται ο Γραμματέας της Επιτροπής του άρθρου 18, του Ν. 718/77 που αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή του.
Η Εξεταστική Επιτροπή τηρεί πρακτικά των πράξεων της, υπογεγραμμένα από τα μέλη αυτής.

¶ρθρο 24
Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων
Οι διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 της παρούσας, για τον έλεγχο των αιτήσεων, για τα καταστήματα διεξαγωγής του διαγωνισμού, για την αναβολή του διαγωνισμού, για την τμηματική διεξαγωγή του διαγωνισμού και για την γραπτή εξέταση, εποπτεία και έλεγχο των ταυτοτήτων των υποψηφίων εφαρμόζονται ανάλογα και για τους, σύμφωνα με το άρθρο 20, της παρούσας διαγωνισμούς των ασκουμένων εκτελωνιστών για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος εκτελωνιστού.

¶ρθρο 25
Εξεταστέα μαθήματα - Προσδιορισμός εξεταστέων θεμάτων - Τρόπος διεξαγωγής γραπτής εξετάσεως
Οι ασκούμενοι εκτελωνιστές εξετάζονται γραπτώς σε θέματα πρακτικής εφαρμογής των παρακάτω μαθημάτων:
- Τελωνειακή Νομοθεσία
- Δασμολογική Νομοθεσία
Στα μαθήματα αυτά εξετάζεται ο βαθμός ικανότητας των ασκουμένων εκτελωνιστών για την πρακτική εφαρμογή στα Τελωνεία, της Τελωνειακής και Δασμολογικής Νομοθεσίας και άσκηση του εκτελωνιστικού επαγγέλματος.
Για τον προσδιορισμό των εξεταστέων θεμάτων, τα οποία πρέπει να είναι πρακτικής φύσεως, όπως και για τον τρόπο διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 11 και 12 της παρούσας.

¶ρθρο 26
Βαθμολόγηση γραπτών
Επιτυχόντες στο διαγωνισμό των ασκουμένων εκτελωνιστών για την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος εκτελωνιστή είναι όσοι λάβουν άθροισμα βαθμών ίσο, τουλάχιστον, προς το γινόμενο του αριθμού 11 επί τον αριθμό των μαθημάτων και σε κανένα από τα μαθήματα αυτά βαθμό μικρότερο από την βαθμολογική βάση 10, που ορίζεται από την παράγραφο 4, του άρθρου 26 της παρούσης, με την εφαρμογή, κατά τα λοιπά, των διατάξεων του άρθρου 15, της παρούσης, για την σύνταξη των πινάκων των αποτελεσμάτων.
Μετά την βαθμολόγηση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, των γραπτών από τον πρώτο εξεταστή, αυτά παραδίδονται αμέσως στον Γραμματέα της Εξεταστικής Επιτροπής, ο οποίος παραδίδει αυτά αμέσως με απόδειξη στον δεύτερο εξεταστή του μαθήματος για βαθμολόγηση.
Αυτός βαθμολογεί τα γραπτά και στη συνέχεια σημειώνει τον βαθμό του σε άλλο μη καλυπτόμενο χώρο.
Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των δύο εξεταστών αποτελεί τον βαθμό του μαθήματος.
Η επίδοση των διαγωνιζομένων σε κάθε μάθημα βαθμολογείται με βαθμό της βαθμολογικής κλίμακας από μηδέν (0) έως και είκοσι (20). Ως βαθμολογική βάση ορίζεται ο βαθμός δέκα (10), η δε βαθμολόγηση γίνεται σε ακέραιους αριθμούς.
Εάν κατά την εξαγωγή του, από την ανωτέρω παράγραφο 3, προβλεπόμενου μέσου όρου προκύπτει κλάσμα της μονάδας, αυτό στρογγυλοποιούμενο σε μονάδα, προστίθεται στο ακέραιο μέρος του βαθμού.
Μεταξύ των βαθμών των δύο εξεταστών , σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, στο ίδιο γραπτό δεν μπορεί να υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μονάδων, εάν δε υπάρχει, γίνεται αυτεπάγγελτα, πριν την αποκάλυψη του ονοματεπώνυμου του διαγωνιζόμενου, αναβαθμολόγηση του γραπτού, η οποία γίνεται από τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, κατά την αποσφράγιση των γραπτών αποσφραγίζεται ( αποκαλύπτεται) πρώτα ο βαθμός του πρώτου εξεταστού και εφόσον διαπιστώνεται η ανωτέρω διαφορά μεταξύ των δύο βαθμών δεν αποσφραγίζεται ( αποκαλύπτεται) το ονοματεπώνυμο του διαγωνιζόμενου αλλά ακολουθεί η, κατά τα ανωτέρω, αναβαθμολόγηση και στη συνέχεια γίνεται η αποκάλυψη του ονοματεπώνυμου. Ο βαθμός που δίδεται από τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής κατά την αναβαθμολόγηση του γραπτού, ο οποίος δεν μπορεί να είναι ανώτερος του μεγαλύτερου, ούτε κατώτερος του μικρότερου από τους δοθέντες από τους δύο βαθμολογητές, αποτελεί τον βαθμό του διαγωνιζόμενου υποψηφίου στο μάθημα αυτό.

ρθρο 27
Πίνακες αποτελεσμάτων - Δημοσίευση πίνακα αποτελεσμάτων- Τήρηση πρακτικών αποπερατώσεως διαδικασίας διαγωνισμού
Επιτυχόντες στον διαγωνισμό των ασκουμένων εκτελωνιστών για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος εκτελωνιστού είναι όσοι λάβουν άθροισμα βαθμών, ίσο, τουλάχιστον, προς το γινόμενο του αριθμού 11 επί τον αριθμό των μαθημάτων και σε κανένα από τα μαθήματα αυτά βαθμό μικρότερο από την βαθμολογική βάση 10, που ορίζεται από την παράγραφο 4, του άρθρου 26 της παρούσης, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά για τη σύνταξη των πινάκων αποτελεσμάτων, των διατάξεων του άρθρου 15, της παρούσας.
Οι διατάξεις των άρθρων 14 και 16 της παρούσας για την τήρηση πρακτικών αποπερατώσεως της διαδικασίας του διαγωνισμού και για δημοσίευση των πινάκων αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, εφαρμόζονται ανάλογα εν προκειμένω.

¶ρθρο 28
Υποβαλλόμενα από τους επιτυχόντες δικαιολογητικά και προθεσμία υποβολής αυτών
Κάθε μία από τις Επιτροπές του άρθρου 18 του Ν. 718/77, μαζί με την τοιχοκόλληση του πίνακα αποτελεσμάτων, καλεί τους επιτυχόντες, με ανακοίνωσή της, που δημοσιεύεται και αυτή με τοιχοκόλληση μαζί με τον πίνακα αποτελεσμάτων, να υποβάλλουν, το ταχύτερο δυνατό, με αίτησή τους, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου με εμφανή και την τυχόν μη καταδίκη λόγω παραγραφής αδικήματος
β΄) Πιστοποιητικό της οικείας Εισαγγελικής Αρχής, στο οποίο θα φαίνεται ότι δεν εκκρεμεί ενώπιον των δικαστηρίων κατηγορία σε βάρος του υποψηφίου για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1, του άρθρου 21, του Ν. 718/77
γ) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης προκειμένου για άντρες, εκτός εάν έχει υποβληθεί στην Επιτροπή , σύμφωνα με το άρθρο 3, της παρούσας, κατά τον διενεργούμενο διαγωνισμό για απόκτηση πτυχίου εκτελωνιστή, πιστοποιητικό του οικείου στρατολογικού Γραφείου στο οποίο να φαίνεται ότι εξεπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή απαλλάχθηκε νομίμως
δ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής ότι δεν τελεί υπό πτώχευση
ε) Βεβαίωση του εκτελωνιστού στον οποίο ασκήθηκε, στην οποία να φαίνεται, σύμφωνα με την παρ. 10, του άρθρου 9, του Ν.718/77, ο χρόνος της ασκήσεως του, καθώς και η ικανότητά, το ήθος και η διαγωγή του
στ΄) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνετε ότι:
αα) Ότι δεν τελεί υπό έκτιση πειθαρχικής ποινής προσωρινής ανακλήσεως του πτυχίου εκτελωνιστού
ββ) Ότι δεν τελεί υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση
ζ΄) Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες.
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά με στοιχεία α΄, β΄ και δ΄ πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός έξι (6) μηνών, το αργότερο πριν την ημερομηνία υποβολής τους.
Οι οικείες Επιτροπές του άρθρου 18, του Ν. 718/77, εκτός από την γενική πρόσκληση ( ανακοίνωση) της παραγράφου 1, του παρόντος άρθρου, για την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών καλούν του επιτυχόντες στον διαγωνισμό με ατομικές προσκλήσεις αποστελλόμενες ταχυδρομικώς και με απόδειξη, προκείμενου να υποβάλλουν σε αυτές, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την παραλαβή της πρόσκλησης, τα ανωτέρω δικαιολογητικά.
Οι μη υποβάλλοντες μέσα σε αυτή την ημερομηνία τα δικαιολογητικά, αποκλείονται από την χορήγηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος εκτελωνιστή, εκτός εάν υπάρχει λόγος ανωτέρας βίας, οπότε η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται αναλόγως.

¶ρθρο 29
Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος εκτελωνιστή και τύπος αυτής
Για την χορήγηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος εκτελωνιστή εφαρμόζονται, αναλόγως, οι περί χορηγήσεως πτυχίου εκτελωνιστή διατάξεις του άρθρου 18, της παρούσας.
Οι χορηγούμενες από τις Επιτροπές του άρθρου 18, του Ν.718/77, άδειες ασκήσεως επαγγέλματος εκτελωνιστή εκτυπώνονται σε κατάλληλο χαρτί χρώματος πράσινου, σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου, διαστάσεων εκατό πενήντα (150) επί εκατόν πέντε (105) χιλιοστών διπλωμένο, στο μέσο αυτού, κατά τη μεγαλύτερη διάσταση αυτού, ώστε να δημιουργούνται τέσσερις (4) σελίδες και ισάριθμες όψεις αυτού.
Στο μέσο της πρώτης σελίδας αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα ο τίτλος "ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΟΥ".
Στο επάνω μέρος της δεύτερης σελίδας τίθεται ο τίτλος της Επιτροπής που χορηγεί τις άδειες και η φωτογραφία του κατόχου σφραγισμένη με την σφραγίδα της Επιτροπής και τη μονογραφή του Προέδρου αυτής.
Στην τρίτη σελίδα αναγράφεται : α) το επώνυμο, όνομα και όνομα πατρός αυτού, β) ο αριθμός και η ημερομηνία εκδόσεως του πτυχίου εκτελωνιστή γ) η Τελωνειακή Περιφέρεια για την οποία ισχύει η άδεια και δ) η ημερομηνία εκδόσεως της άδειας, υπογράφεται δε στη συνέχεια από τον Πρόεδρο και σφραγίζεται με την σφραγίδα της Επιτροπής.
Η δαπάνη προμήθειας και εκτύπωσης των πτυχίων βαρύνει τους ενδιαφερόμενους.

¶ρθρο 30
Κατανομή εξέταστρων
Οι Επιτροπές του άρθρου 18, του Ν.718/77 εισπράττουν τα καταβαλλόμενα από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων εξέταστρα εφαρμοζομένων στη συνέχεια, αναλόγως, των, από του άρθρου 20, της παρούσας, οριζόμενων.

¶ρθρο 31
Καταργούμενες διατάξεις
Τα κεφάλαια Α΄ και Β΄ της υπ΄ αριθμ. Τ.800/16/29-3-78 ΑΥΟ (ΦΕΚ 477/Β/23-5-78) "Περί τρόπου διεξαγωγής διαγωνισμών δια την απόκτησιν πτυχίου και αδείας ασκήσεως επαγγέλματος εκτελωνιστού και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων" όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενέστερα, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στην παρούσα απόφαση, καταργείται.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο Υφυπουργός
Α. ΜΠΕΖΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved