ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Πώς εκδίδεται άδεια τεχνικού ψηφιακού ταχογράφου (10/5/08)


Αθήνα 19.5.2008, 07:45
Τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία έγκρισης και άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη ψηφιακού ταχογράφου, υπεύθυνου συνεργείου ψηφιακού ταχογράφου, καθώς και τις υποχρεώσεις των συνεργείων ψηφιακού ταχογράφου και τις κυρώσεις, ορίζει απόφαση του υπουργείου Μεταφορών και επικοινωνιών που ακολουθεί.

 

Η απόφαση

Αριθμ.: οικ. 22802/1629 (2)
Προϋποθέσεις και διαδικασία έγκρισης και άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη ψηφιακού ταχογράφου, υπεύθυνου συνεργείου ψηφιακού ταχογράφου, υποχρεώσεις συνεργείων ψηφιακού ταχογράφου - κυρώσεις

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 14 του ν. 3534/2007 (ΦΕΚ Α΄40).
β) Τον Κανονισμό 3821/1985 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύει και ειδικότερα του Παραρτήματος 1Β αυτού.
γ) Την ανάγκη καθορισμού προσόντων, εκπαίδευσης, ελέγχου, υποχρεώσεων και διαδικασιών έκδοσης έγκρισης και άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη ψηφιακού ταχογράφου.
δ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε τα εξής:

Άρθρο 1
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσης απόφασης νοούνται ως:
1. «Αρμόδια Αρχή»: ως Αρμόδια Αρχή για την έγκριση τεχνιτών ψηφιακού ταχογράφου συνεργείων ψηφιακού ταχογράφου ορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1 του ν. 1575/1985, ως ισχύει, η οικεία Νομαρχιακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών (Ν.Υ.Μ.Ε.) όπου υπάγεται το Συνεργείο.
2. «Συνεργείο»: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει λάβει την απαραίτητη έγκριση από την οικεία Ν.Υ.Μ.Ε. για την εγκατάσταση, βαθμονόμηση, έλεγχο, επιθεώρηση, επισκευή και απόσυρση ψηφιακών ταχογράφων σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν. (ΕΟΚ) υπ’ αριθμ. 3821/1985, ως ισχύει.
3. «Εργασίες Ψηφιακού Ταχογράφου»: Η εγκατάσταση, βαθμονόμηση, έλεγχος, επιθεώρηση, επισκευή ψηφιακών ταχογράφων σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν. (ΕΟΚ) υπ’ αριθμ. 3821/1985, ως ισχύει.
4. «Συσκευή Ψηφιακού Ταχογράφου»: Ο συνολικός εξοπλισμός που προορίζεται να τοποθετηθεί στα οδικά οχήματα για να δεικνύει, να καταγράφει και να αποθηκεύει αυτόματα ή ημιαυτόματα τις ενδείξεις για την κίνηση των οχημάτων αυτών και για ορισμένες χρονικές περιόδους εργασίας των οδηγών τους. Ο εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνει καλώδια, αισθητήρες, μονάδα ηλεκτρονικής αποθήκευσης πληροφοριών σχετικών με τον οδηγό, μία (δύο) μονάδα (−ες) ανάγνωσης κάρτας για την εισαγωγή μίας ή δύο καρτών οδηγού (με μνήμη), ενσωματωμένο ή ανεξάρτητο εκτυπωτή, μονάδες οπτικής απεικόνισης, μονάδα μεταβίβασης δεδομένων, μονάδα απεικόνισης ή εκτύπωσης πληροφοριών κατά παραγγελία και μονάδα καταγραφής των τόπων έναρξης και λήξης της ημερήσιας περιόδου εργασίας.
5. «Κάρτα Συνεργείου»: Η κάρτα ψηφιακού ταχογράφου που εκδίδεται από την Αρχή Έκδοσης Καρτών για κατασκευαστή συσκευών ελέγχου, κατασκευαστή οχημάτων ή ένα συνεργείο − τεχνίτη, εγκεκριμένων από την αρμόδια αρχή έγκρισης συνεργείων και τεχνιτών
ΨΤ. Με την κάρτα συνεργείου ταυτοποιείται ο κάτοχος της κάρτας και καθίσταται δυνατός ο έλεγχος (δοκιμή), η βαθμονόμηση ή/και η τηλεφόρτωση των δεδομένων της συσκευής ελέγχου. Η κάρτα συνεργείου – τεχνίτη εκδίδεται στο συνεργείο για αποκλειστική χρήση από το συνεργείο – τεχνίτη του οποίου και φέρει τα στοιχεία. Για μεγαλύτερη ασφάλεια συνοδεύεται από έναν κωδικό PIN. Η κάρτα συνεργείου είναι εξατομικευμένη (φέρει την ψηφιοποιημένη φωτογραφία και υπογραφή του κατόχου της) και η ισχύ της είναι για ένα (1) έτος.
6. «Τηλεφόρτωση»: αντιγραφή, μαζί με την ψηφιακή υπογραφή, μέρους ή πλήρους συνόλου δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη δεδομένων του οχήματος ή στη μνήμη της κάρτας ταχογράφου.

Άρθρο 2
Προσόντα και Διαδικασία Έγκρισης
1. Για να εγκριθεί ως Τεχνίτης Ψηφιακού Ταχογράφου, ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι κάτοχος μιας, τουλάχιστον, εκ των αδειών άσκησης επαγγέλματος των αναφερομένων στο άρθρο 2 παρ. α (μηχανοτεχνίτης), παρ. β (ηλεκτροτεχνίτης), παρ. στ (τεχνίτης οργάνων) και στο άρθρο 4 παρ.4α (διπλωματούχος μηχανικός αυτοκινήτων) και παρ. 4β (τεχνολόγος μηχανικός αυτοκινήτων) του ν. 1575/1985, ως ισχύει.
2. Ο υποψήφιος που πληρεί την υπό παρ.1 προϋπόθεση υποβάλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
2.1 Αίτηση για την έγκριση εκτέλεσης Εργασιών Ψηφιακού Ταχογράφου, του Παραρτήματος 1, πλήρως συμπληρωμένη. Η υπόψη αίτηση, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα στο Παράρτημα Ι, υποβάλλεται από τον υποψήφιο ή από ειδικώς εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά της ως άνω παρ.2 σε σφραγισμένο φάκελο στην οικεία Ν.Υ.Μ.Ε..
2.2. Επικυρωμένο αντίγραφο αδείας ασκήσεως επαγγέλματος εκ των αναφερομένων στο άρθρο 2 παρ. α,
β, στ και στο άρθρο 4 παρ.4α και 4β του ν. 1575/1985, ως ισχύει.
2.3. Βεβαίωση του αντιστοίχου με τη Συσκευή Ψηφιακού Ταχογράφου επισήμου αντιπροσώπου εισαγωγής ή εργοστασίου κατασκευής αυτής, με την οποία θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος έχει λάβει την απαιτούμενη εκπαίδευση, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα ΙΙ, για την εκτέλεση των εργασιών Ψηφιακού Ταχογράφου. Η εκπαίδευση πρέπει να είναι τουλάχιστον διάρκειας (20) ωρών και οι εκπαιδευτές πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση επάρκειας από το εργοστάσιο κατασκευής.
3. Όταν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, η οικεία Ν.Υ.Μ.Ε. χορηγεί στον τεχνίτη την απαιτούμενη έγκριση.

Άρθρο 3
Εργασίες Ψηφιακού Ταχογράφου
Ο υποψήφιος που θα αιτηθεί να εγκριθεί για εκτέλεση εργασιών που σχετίζονται με τον ψηφιακό ταχογράφο, θα πρέπει να παρέχει, κατ’ ελάχιστο, για όλους τους εγκεκριμένους τύπους ψηφιακού ταχογράφου, τις κάτωθι υπηρεσίες:
α) «Τοποθέτηση»: εγκατάσταση της συσκευής ψηφιακού ταχογράφου εντός του οχήματος.
β) «Ενεργοποίηση»: το στάδιο κατά το οποίο η συσκευή ψηφιακού ταχογράφου τίθεται σε πλήρη λειτουργία και θέτει σε εφαρμογή όλες της τις λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων και των λειτουργιών ασφαλείας.
γ) «Βαθμονόμηση»: η επικαιροποίηση ή η επιβεβαίωση των παραμέτρων του οχήματος για καταγραφή στη μνήμη. Τα μεγέθη του οχήματος συνίστανται στα αναγνωριστικά στοιχεία του οχήματος (αριθμός αναγνώρισης οχήματος (VIN), αριθμός κυκλοφορίας οχήματος (VRN) και το Κράτος − Μέλος έκδοσης) και στα χαρακτηριστικά του οχήματος [w, k, l, μέγεθος ελαστικών, ρύθμιση διάταξης περιορισμού της ταχύτητας (εφόσον υπάρχει) τρέχουσα διεθνής ώρα UTC, τρέχουσα τιμή χιλιομετρητή].
δ) «Χορήγηση Πινακίδων Τοποθέτησης»: Μετά την τοποθέτηση μιας συσκευής ψηφιακού ταχογράφου και τον έλεγχο της εν λόγω τοποθέτησης, πάνω, μέσα ή δίπλα από τη συσκευή ελέγχου προσαρμόζεται πινακίδα τοποθέτησης, ευδιάκριτη και εύκολα προσβάσιμη.
Ύστερα από κάθε έλεγχο που διεξάγει εγκεκριμένος τεχνίτης ή ένα Συνεργείο προσαρμόζεται νέα πινακίδα τοποθέτησης στη θέση της παλιάς.
ε) «Πινακίδα σφράγισης»: Σφράγιση των συνδέσεων για την αποφυγή ανιχνεύσιμων μεταβολών ή απώλειας δεδομένων και τοποθέτηση πινακίδας σφράγισης που να μην δύναται να αφαιρεθεί.
στ) «Περιοδικοί έλεγχοι»: Οι περιοδικοί έλεγχοι της συσκευής που είναι τοποθετημένη στο όχημα διεξάγεται ύστερα από κάθε επισκευή της συσκευής, ή ύστερα από όποια μεταβολή του χαρακτηριστικού συντελεστή του οχήματος ή της πραγματικής περιφέρειας ελαστικών των τροχών ή ύστερα από την εκδήλωση εικοσάλεπτης τουλάχιστον καθυστέρησης της διεθνούς ώρας UTC της συσκευής, ή μετά την αλλαγή του αριθμού VRN και εν γένει τουλάχιστον μια φορά κάθε δυο χρόνια (24 μήνες) μετά τον τελευταίο έλεγχο.
ζ) «Επιθεώρηση νέων ή επισκευασμένων οργάνων».
Κάθε επί μέρους συσκευή, νέα ή επισκευασμένη ελέγχεται σχετικά με την ομαλή λειτουργία της και την ακρίβεια των ενδείξεων και των καταγραφών της μέσω της σφράγισης και της βαθμονόμησης.
η) «Επισκευή»: Κάθε επισκευή που πραγματοποιείται σε αισθητήρα κίνησης ή σε μονάδα επί οχήματος για την οποία απαιτείται διακοπή της τροφοδότησής του ή αποσύνδεσής της από άλλα συστατικά στοιχεία της συσκευής ελέγχου ή το άνοιγμα αυτών. Τα συνεργεία μπορούν να τηλεφορτώνουν δεδομένα από τη συσκευή ελέγχου προκειμένου να τα παραδώσουν στην κατάλληλη επιχείρηση μεταφορών.
θ) «Απόσυρση ψηφιακού ταχογράφου και χορήγηση πιστοποιητικού περί μη τηλεφόρτωσης»: Τα εγκεκριμένα συνεργεία ψηφιακού ταχογράφου εκδίδουν για τις επιχειρήσεις μεταφορών πιστοποιητικό δεδομένων στις περιπτώσεις όπου αστοχία της συσκευής ελέγχου εμποδίζει την τηλεφόρτωση δεδομένων που έχουν καταγραφεί προγενέστερα ακόμη και μετά την επισκευή από το Συνεργείο. Τα συνεργεία πρέπει να φυλάσσουν ένα αντίγραφο του κάθε πιστοποιητικού που εξέδωσαν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους.

Άρθρο 4
Υπεύθυνος Συνεργείου
1. Το Συνεργείο θα πρέπει να απασχολεί τουλάχιστον έναν (1) Τεχνίτη ψηφιακού ταχογράφου. Η ιδιότητα του Τεχνίτη ψηφιακού ταχογράφου είναι υποχρεωτική για τον ιδιοκτήτη του Συνεργείου σε περίπτωση που δεν απασχολεί άλλους τεχνίτες ψηφιακού ταχογράφου.
2. Το Συνεργείο που απασχολεί πέραν του ενός (1) τεχνίτη ψηφιακού ταχογράφου, υποχρεούται όπως ορίσει έναν εξ αυτών ως υπεύθυνο για την ορθή εκτέλεση των Εργασιών Ψηφιακού Ταχογράφου στο χώρο του Συνεργείου όπως περιγράφονται στη παρούσα απόφαση.

Άρθρο 5
Διδακτέα Ύλη – Εξέταση υποψηφίων
Η διδακτέα ύλη της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την απόκτηση της βεβαίωσης του άρθρου 2.3 της παρούσης παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 6
Υποχρεώσεις − Έλεγχος Συνεργείων
1. Οι Ν.Υ.Μ.Ε. ελέγχουν, κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία, τα Συνεργεία και τους Τεχνίτες για να διαπιστώσει την καλή εκτέλεση των εργασιών που σχετίζονται αφ’ ενός με τη λειτουργία της συσκευής ψηφιακού ταχογράφου ήτοι εγκατάσταση, βαθμονόμηση, επισκευή, επιθεώρηση, έλεγχο αυτής και αφ’ ετέρου με την χρήση της ψηφιακής κάρτας Συνεργείου που κατέχουν οι τεχνίτες ψηφιακού ταχογράφου όπως ενδεικτικά είναι η Τηλεφόρτωση, η ασφαλής φύλαξη των καρτών, η αρχειοθέτηση των τηλεφορτωθέντων δεδομένων και η παράδοση αυτών σε ηλεκτρονική μορφή στους κυρίους των οχημάτων κατά τα οριζόμενα στον Καν(ΕΟΚ) υπ’ αριθμ. 3821/1985, ως ισχύει.
2. Η Ν.Υ.Μ.Ε. δύναται να διενεργεί τακτικές ή/και έκτακτες επιθεωρήσεις και ελέγχους. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 1575/1985, ως ισχύει. Για τα αποτελέσματα κάθε ελέγχου συντάσσεται τεκμηριωμένη έκθεση αυτοψίας.
3. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο μηχανολογικός εξοπλισμός είναι ελλιπής ή λειτουργεί πλημμελώς, για τη συμπλήρωση του σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας ή την αποκατάσταση της λειτουργίας του τάσσεται, με απόφαση του οικείου νομάρχη, προθεσμία μέχρι 4 μήνες η οποία μπορεί, ύστερα από ειδική αιτιολόγηση, να παραταθεί μέχρι 8 μήνες.
4. Περαιτέρω, με απόφαση του νομάρχη επιβάλλεται προσωρινή ανάκληση 2 μηνών της άδειας λειτουργίας του Συνεργείου και της έγκρισης του τεχνίτη ψηφιακού ταχογράφου σε περιπτώσεις όπου διαπιστωθεί τεκμηριωμένα ότι οι υποχρεώσεις του τεχνίτη και του υπευθύνου του Συνεργείου που προβλέπονται στον Καν (ΕΟΚ) αρ. 3821/1985 περί ψηφιακών καρτών συνεργείων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων τηρούνται πλημμελώς ή καθόλου.
5. Αν διαπιστωθεί ότι οι εργασίες του ψηφιακού ταχογράφου έγιναν κατά τρόπο που δεν συνάδει με τους κανόνες της τεχνικής επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο π.δ. 78/1988, ως ισχύει.

Άρθρο 7
Κυρώσεις
Οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1575/1985, ως ισχύει, εφαρμόζονται αναλογικά και στα Συνεργεία όπου εκτελούνται Εργασίες Ψηφιακού Ταχογράφου.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ TEXNITH ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ, ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ (ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ) ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

Ονοµατεπώνυµο: .....................................................................................
(Επίθετο µε κεφαλαία) (Όνοµα) (Όνοµα πατέρα)
Αριθµός ταυτότητας: ................................
ΑΦΜ/ΔΟΥ: ................
Ηµεροµηνία γέννησης: ..........................
Τόπος γέννησης: ..................................................
Διεύθυνση αλληλογραφίας: .............................................................
(Οδός) (Αριθµός) (Ταχ. Τοµέας) (Περιοχή /Πόλη)
Τηλέφωνα: ....................../.........................
Φαξ: .........................
Ηλεκτρονική δνση: ............................
Πτυχίο πανεπιστηµίου/Δίπλωµα Τεχνικού Μηχανικού/
Απολυτήριο Τεχνικής Σχολής/Πείρα
(Διαγράψετε ότι δεν ισχύει)
Στοιχεία εκπαιδευτή ειδικής τεχνικής εκπαίδευσης:
.........................................................................................................
(Όνοµα εκπαιδευτή και εταιρείας)
Τόπος εκπαίδευσης: .................................................
Κατασκευή και Τύπος/µοντέλο ταχογράφων που κάλυψε η εκπαίδευση Διάρκεια Είδος και περιεχόµενο
............................................. ........................... .........................................................
............................................. ........................... .........................................................
............................................. ........................... .........................................................
............................................. ........................... .........................................................
............................................. ........................... .........................................................
............................................. ........................... .........................................................

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Εκπαίδευση τεχνιτών Ψηφιακού Ταχογράφου.
Το θεωρητικό και πρακτικό μέρος της εκπαίδευσης περιλαμβάνει:
Εισαγωγή
Εισαγωγή στον κόσμο των ψηφιακών ταχογράφων
Βασικά
Τι είναι ο ψηφιακός ταχογράφος
Οι κανονισμοί της ΕΕ
Ποιά οχήματα απαιτούν τον εξοπλισμό ψηφιακής καταγραφής;
Πότε ο εξοπλισμός ψηφιακής καταγραφής θα είναι υποχρεωτικός;
Ποιές χώρες συμμετέχουν;
Επισκόπηση συστήματος
Η μονάδα οχημάτων
Ο αισθητήρας ταχογράφου
Κάρτες Ταχογράφου
Τέσσερις τύποι καρτών ταχογράφου
Κάρτες ταχογράφου και λειτουργούντες τρόποι
Έκδοση μιας κάρτας και ισχύς
Αποθήκευση των στοιχείων
Αποθήκευση των στοιχείων
Στοιχεία στη μαζική μνήμη
Στοιχεία όσον αφορά την κάρτα συνεργείου
Ποιός μπορεί να δει τα στοιχεία μου;
Καθήκοντα και αρμοδιότητες
− Οδηγοί
Τα καθήκοντα και οι δυνατότητές σας
Κατάλληλη χρήση
Ελαττωματικός εξοπλισμός καταγραφής
Ελαττωματική κάρτα και απώλεια
Έλεγχοι στο δρόμο
Καθήκοντα και αρμοδιότητες των χειριστών (επιχειρήσεις)
Παρεμπόδιση επιχείρησης
Μεταφόρτωση και αρχειοθέτηση
− Καθήκοντα και αρμοδιότητες των αρχών
− Καθήκοντα και αρμοδιότητες των συνεργείων
Χρησιμοποίηση του εξοπλισμού ψηφιακής καταγραφής
Χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό ψηφιακής καταγραφής − επισκόπηση των ελέγχων
Εισαγωγή της κάρτας
Αφαιρώντας την κάρτα, κουμπιά ελέγχου για τον οδηγό 1 και 2
Κάνοντας επιλογές χρησιμοποιώντας τα κουμπιά επιλογών
Τα κουμπιά επιλογών και οι λειτουργίες τους
Επισκόπηση τω κύριων επιλογών
Δομή επιλογών: Παράδειγμα – επιδεικνύει τις καθημερινές τιμές από την κάρτα οδηγών
Έξοδος από τις επιλογές
Οθόνη
Οι διάφορες λειτουργίες της οθόνης
Στοιχεία της οθόνης
Εικονογράμματα για τους λειτουργούντες τρόπους και τις δραστηριότητες της οθόνης
Ειδικές ενδείξεις
Μηνύματα στην οθόνη
Χρησιμοποίηση του Εκτυπωτή
Εκτύπωση
Έναρξη της εκτύπωσης
Εξάντληση χαρτιού εκτύπωσης κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης
Ακύρωση της εκτύπωσης
Διεπαφή για τη μεταμόρφωση και τη βαθμολόγηση
UTC και τοπική ώρα
Χρονικές ζώνες και χρόνος UTC
Τοπική ώρα μετατροπής − χρόνος UTC
Χρονική ρύθμιση
Άσκηση μετατροπής για UTC και την τοπική ώρα
Αξιολόγηση των εκτυπώσεων
Επισκόπηση
Εισαγωγή
Πλεονέκτημα 1: Η αξιολόγηση απλοποιείται
Πλεονέκτημα 2: Λεπτομερείς καταγραφές
Ομοιότητες
Κάρτα οδηγού και μαζική μνήμη στη μονάδα του οχήματος
Ποιοι τύποι εκτυπώσεων υπάρχουν;
Ποιες εκτυπώσεις μπορείτε να κάνετε με την κάρτα σας;
Η δομή των εκτυπώσεων (1)
Ανάγνωση εικονογραμμάτων
Μεμονωμένα εικονογράμματα
Συνδυασμός των εικονογραμμάτων
Τι σημαίνουν αυτά τα εικονογράμματα;
Αξιολόγηση μιας καθημερινής εκτύπωσης
Πώς να αξιολογήσετε την καθημερινή εκτύπωση (επιγραφή)
Πώς να αξιολογήσετε την καθημερινή εκτύπωση (σώμα 1)
Πώς να αξιολογήσετε την καθημερινή εκτύπωση (σώμα 2)
Πώς να αξιολογήσετε την καθημερινή εκτύπωση (σώμα 3 και υποσημείωση)
Τι σημαίνουν αυτά τα τμήματα;
Αξιολόγηση των περαιτέρω εκτυπώσεων
Αξιολόγηση των συμβάντων από υψηλή ταχύτητα (1)
Αξιολόγηση των συμβάντων από υπερβολική ταχύτητα (2)
Εκτύπωση “τεχνικών στοιχείων”
Εγκατάσταση και βαθμολόγηση
Εισαγωγή
Ο Ψ.Τ
Αισθητήρας ταχύτητας και καλώδιο αισθητήρων
Πώς ο Ψ.Τ αποθηκεύει τα στοιχεία
Συμπεριφορά μνήμης
Η μαζική μνήμη
Η κύρια μνήμη
Μεταφόρτωση των στοιχείων
Πώς πραγματοποιείται η μεταφόρτωση στοιχείων;
Πότε πρέπει ένα στοιχείο να μεταφορτωθεί;
Εγκατάσταση του Ψ.Τ.
Εισαγωγή και επισκόπηση
Εργαλεία
Βήματα εγκατάστασης
Εγκατάσταση
Σχηματική άποψη της διαδικασίας εγκατάστασης
Πραγματοποίηση των ελέγχων
Εγκατάσταση και σύνδεση του αισθητήρα ταχύτητας
Σφράγιση του αισθητήρα ταχύτητας στο κιβώτιο ταχυτήτων
Προετοιμασία του πλαισίου εγκατάστασης
Σφραγίζοντας σημεία του Ψ.Τ
Σύνδεση του Ψ.Τ με το ηλεκτρονικό σύστημα του οχήματος
Τοποθέτηση του Ψ.Τ στο πλαίσιο εγκατάστασης
Τακτοποίηση των βημάτων εγκατάστασης στη σωστή σειρά.
Ενεργοποίηση
Ενεργοποίηση του Ψ.Τ
Τι είναι ενεργοποίηση;
Πότε ο ψηφιακός ταχογράφος ενεργοποιείται;
Πώς να ενεργοποιήσετε τον Ψ.Τ.
Βαθμολόγηση
Τι είναι η βαθμολόγηση;
Πότε η βαθμολόγηση είναι απαραίτητη;
Παράμετροι βαθμολόγησης
Εξοπλισμός δοκιμής
Σχηματική άποψη της διαδικασίας βαθμολόγησης
Αρχικός προγραμματισμός
Είσοδος των στοιχείων βαθμολόγησης
Η επιθεώρηση
Έλεγχος δοκιμής (Test Drive)
Δημιουργία πιστοποιητικού ελέγχου
Lock in και Lock out στον εξοπλισμό
Πώς να συνδεθείτε
Και έτσι αποσυνδέεστε ξανά
Επιθεώρηση του συστήματος
Εισαγωγή και επισκόπηση
Υποχρέωση επιθεώρησης
Περιπτώσεις επιθεώρησης
Έκταση της επιθεώρησης
Προετοιμασία της επιθεώρησης
Πραγματοποίηση μιας επιθεώρησης
Τα διαγνωστικά συστήματα υπηρεσιών (SDS)
Πότε πρέπει να πραγματοποιηθεί η αναβαθμολόγηση;
Συμβάντα και λάθη
Εισαγωγή
Η εκτύπωση «Συμβάντων και λαθών» μέρος 1
Η εκτύπωση «Συμβάντων και λαθών» μέρος 2
Εάν γίνεται προσπάθεια για παραβίαση
Συντήρηση του συστήματος
Αντικατάσταση της μπαταρίας
Αλλαγή του ρόλου εκτύπωσης (1)
Ολοκλήρωση της συντήρησης
Λογισμικό Πρόγραμμα
Επισκόπηση λογισμικού προγράμματος
Πρώτα βήματα με το πρόγραμμα
Εγκατάσταση
Τρόποι λειτουργίας
Δημιουργία αρχειοθέτησης
Ανάλυση
Δημιουργία πιστοποιητικού ελέγχου

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα 16 Απριλίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved