ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Στη διατίμηση όλα τα έλαια (23/5/08)


Αθήνα 23.5.2008, 13:33
Αγορανομική διάταξη με την οποία «παγώνουν» οι τιμές σε όλους τους τύπους ελαίων που κυκλοφορούν στην αγορά, στο ύψος που είχαν την Τρίτη 20 Μαΐου 2008, ημέρα απόσυρσης του ηλιελαίου (το οποίο αντιπροσωπεύει περίπου το 30% του συνόλου των ελαίων που διακινούνται στην αγορά), εξέδωσε το υπουργείο Ανάπτυξης.

Αυτό σημαίνει ότι κάθε ανατίμηση στη τιμή των προϊόντων που αναφέρονται αναλυτικά στην αγορανομική διάταξη (θα τη βρείτε παρακάτω) αποτελεί παράβαση που θα επισύρει διοικητικές κυρώσεις (υψηλά πρόστιμα έως και κλείσιμο της επιχείρησης), μεγάλα πρόστιμα και παραπομπή των παραβατών στον εισαγγελέα, με παράλληλη δημοσιοποίηση των ονομάτων τους.

Με τη διάταξη, που θα ισχύει από αύριο 24 Μαΐου 2008, ελπίζεται ότι θα αποφευχθούν φαινόμενα κερδοσκοπίας και αδικαιολόγητων ανατιμήσεων γενικά στο χώρο των ελαίων, που θα είχαν άμεση επιβάρυνση στους καταναλωτές και τους επαγγελματίες.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο τη διάταξης.

 

 

ΘΕΜΑ: Μετάταξη στην κατηγορία των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους των βρωσίμων ελαιολάδων, πυρηνελαίων και λοιπών σπορελαίων και καθορισμός της ανώτατης τιμής λιανικής πώλησης στα είδη αυτά

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ 63/05 «περί κωδικοποιήσεως της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Το Π.Δ 397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το ΝΔ 136/46 «Περί Αγορανομικού Κώδικος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το Π.Δ 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
5. Το Π.Δ 122/04 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».
6. Την Κοινή Απόφαση Δ15/Α/Φ19/19955/8-10-07 των Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Σταύρο Καλαφάτη και Γεώργιο Βλάχο».
7. Την Α.Δ 14/89 «Κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων εκδοθεισών μέχρι την 16-2-89», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 88/4-4-96, σχετικά με την κατάργηση της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων και την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτής από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.
9. Την ΚΥΑ Β3-340/92 των Υπουργών Εσωτερικών- Δημόσιας Διοίκησης- Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης, με την οποία καταργήθηκε η Γνωμοδοτική Επιτροπή Τιμών.
10. Την απόφαση 28795/293/29-7-2005 του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Περί καθορισμού προϋποθέσεων, κριτηρίων και όρων για την κατάταξη αντικειμένων και παροχών σε αγορανομικές κατηγορίες και για τη μετάταξη αυτών από μία κατηγορία σε άλλη».
11. Το γεγονός ότι στα πλαίσια διασφάλισης της υγείας του καταναλωτικού κοινού, με αποφάσεις του ΕΦΕΤ, συνεπεία των τελευταίων συμβάντων, όπου ηλιέλαια ευρέθηκαν επιμολυσμένα με ορυκτέλαια, αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία όλα τα κατεχόμενα ηλιέλαια.
12. Την ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού από τις ανατιμήσεις στην αγορά των ελαιολάδων, πυρηνελαίων και λοιπών σπορελαίων και το γεγονός ότι οι ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλούν προβλήματα στους λιανοπωλητές των προϊόντων, αρκεί να ληφθεί υπόψη ότι δεν ορίζεται απευθείας ανώτατη τιμή λιανικής πώλησης αλλά αντίθετα ως τέτοια θεωρείται η πραγματική τιμή, που εφάρμοζε ο λιανοπωλητής, υπό  καθεστώς ελεύθερης διαμόρφωσης των τιμών.
13. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Μετατάσσουμε από την κατηγορία των μη ελεγχομένων ειδών στην κατηγορία των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους ειδών τα κατωτέρω είδη, μόνο ως προς τις τιμές διάθεσης αυτών λιανικώς προς τον τελικό καταναλωτή :
α) Ελαιόλαδα των κατηγοριών «εξαιρετικό παρθένο», «παρθένο» και «ελαιόλαδα αποτελούμενα από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα», τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά σε επώνυμες και κλειστές συσκευασίες των ονομαστικών ποσοτήτων (σε λίτρα) 0,10- 0,25- 0,50- 0,75- 1- 2- 3- 5, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 275610/30-10-2003 των Υπουργών Οικονομίας- Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης- Τροφίμων.
β) Πυρηνέλαια βρώσιμα, τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά σε επώνυμες και κλειστές συσκευασίες των ονομαστικών ποσοτήτων (σε λίτρα) 0,250- 0,500- 0,750- 1- 2- 3- 5, σύμφωνα με την ΚΥΑ 275610/30-10-2003 των Υπουργών Οικονομίας- Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης- Τροφίμων.
γ) Βρώσιμα σπορέλαια πάσης φύσεως (πλην βρωσίμων πυρηνελαίων), που κυκλοφορούν στην αγορά σε επώνυμες και κλειστές συσκευασίες των ονομαστικών ποσοτήτων (σε λίτρα) 0,250- 0,500- 0,750- 1- 2- 3- 5- 10.

Άρθρο 2
1. Για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης ως λιανική πώληση των ειδών του ως άνω άρθρου  1 προς τον τελικό καταναλωτή θεωρείται αυτή, που απευθύνεται σε μεμονωμένους καταναλωτές, χώρους ομαδικής εστίασης (εστιατόρια, ταβέρνες, ζυθεστιατόρια, κέντρα διασκέδασης, πιτσαρίες,  ψητοπωλεία κ.λ.π), καντίνες, νοσοκομεία, κλινικές και άλλα ευαγή ιδρύματα, ανεξάρτητα αν οι πωλητές των ειδών αυτών είναι μόνο λιανοπωλητές ή έχοντας την ιδιότητα του χονδρεμπόρου (βιομηχανίες- βιοτεχνίες- εισαγωγείς- χονδρέμποροι) πωλούν παράλληλα και στους ανωτέρω τελικούς καταναλωτές.
2. Συνεπεία των διατάξεων της ως άνω  παραγράφου 1 καθορίζουμε ως ανώτατη τιμή λιανικής πώλησης (με ΦΠΑ), αυτή, που αναφέρεται κατωτέρω :
-Ως ανώτατη τιμή λιανικής πώλησης θεωρείται αυτή, που ο πωλητής πραγματικά εφάρμοζε κατά την 20 -5-2008, για τα ελαιόλαδα, χωριστά κατά κατηγορία ελαιολάδου και κατά συσκευασία αυτών, για τα βρώσιμα πυρηνέλαια, χωριστά κατά συσκευασία αυτών και για τα λοιπά βρώσιμα σπορέλαια (πλην πυρηνελαίων), χωριστά κατά συσκευασία αυτών.
3. Οι πωλητές των ειδών του ως άνω άρθρου 1, προς τους καταναλωτές, όταν τα προμηθεύονται με νέα εμπορικά σήματα, μετά την έναρξη ισχύος της παρούσης Α.Δ., δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να τα πωλούν σε λιανικές τιμές υψηλότερες από τις αντίστοιχες που ίσχυαν την ημέρα εφαρμογής (20-5-08) της παρούσας, για ίδιες συσκευασίες.

Άρθρο 3
1. Οι παραβάτες της παρούσας, που ισχύει σε όλη την χώρα από την 24-5-2008, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τον ισχύοντα αγορανομικό κώδικα.
2. Να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ανακοινωθεί στον ημερήσιο τύπο.

 

Ο Υφυπουργός

Γεώργιος Βλάχος

     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved