ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Πώς εκδίδεται άδεια γερανοφόρου οχήματος (23/7/08)


Αθήνα 23.7.2008, 16:56
Τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης αδειών κυκλοφορίας γερανοφόρων αυτοκινήτων δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης καθορίζει απόφαση του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (θα την βρείτε παρακάτω).

Ως γερανοφόρα οχήματα νοούνται τα φορτηγά αυτοκίνητα που φέρουν ανυψωτικό μηχανισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης, η οποία περιγράφει επίσης το μεταφορικό έργο των γερανοφόρων οχημάτων, καθώς και το πώς γίνεται η τοποθέτηση ανυψωτικών μηχανισμών σε φορτηγά οχήματα κοινού φόρτου και ποιά στοιχεία πρέπει να ανγράφονται στην άδεια οδήγησης.
.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.

 

*  *  *

 

Αριθμ. Β1/37499/3103 (10)
Έκδοση αδειών κυκλοφορίας γερανοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη,
1. Τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του ν. 383/1976 (ΦΕΚ 182 Α΄) «Περί διενεργείας εμπορευματικών μεταφορών δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως και άλλων τινών διατάξεων»,
β. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98),
γ. του Κεφαλαίου ΣΤ΄ της Ε/118000/3370/70 (ΦΕΚ 381
Β΄) κανονιστικής απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, «περί μεταφορικού έργου φορτηγών δημοσίας χρήσης αυτοκινήτων».
2. Την ανάγκη καθορισμού των τεχνικών απαιτήσεων και προδιαγραφών των γερανοφόρων φορτηγών
αυτοκινήτων.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ως γερανοφόρα οχήματα νοούνται τα φορτηγά αυτοκίνητα, Δημόσιας ή Ιδιωτικής Χρήσης, τα οποία φέρουν ανυψωτικό μηχανισμό σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 2
Τοποθέτηση ανυψωτικών μηχανισμών σε φορτηγά οχήματα κοινού φόρτου

1. Η μάζα οχήματος σε ετοιμότητα λειτουργίας (απόβαρο) φορτηγών αυτοκινήτων κοινού φόρτου ανοικτής ή ανατρεπόμενης αμάξης που φέρουν ανυψωτικό μηχανισμό (γερανό) είναι το αποτέλεσμα της ζύγισης του πλήρους οχήματος, συμπεριλαμβανομένης της μάζας του ανυψωτικού μηχανισμού, καθώς και όλων των συνοδευτικών εξαρτημάτων - βοηθητικών μηχανισμών που μεταφέρονται από το όχημα και τα οποία ενδέχεται να προσαρμοστούν στο γερανό κατά τη χρήση του.
2. Η τοποθέτηση - προσαρμογή ανυψωτικών μηχανισμών (γερανών) στα φορτηγά οχήματα της παραπάνω κατηγορίας γίνεται σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και από υπεύθυνο τεχνίτη με άδεια άσκησης επαγγέλματος του ν. 1575/1985 (Α 207), όπως κάθε φορά ισχύει. Η τοποθέτηση γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας ή/και, στην περίπτωση που δεν παρέχονται τέτοιες οδηγίες από την κατασκευάστρια εταιρεία, του μελετητή μηχανικού. Κατά την τοποθέτηση ο γερανός ελέγχεται ως προς την ευστάθειά του σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα.
3. Η τοποθέτηση - προσαρμογή ανυψωτικού μηχανισμού στα ως άνω οχήματα γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης, το δε όχημα πληροί τους όρους της ασφαλούς κυκλοφορίας. Αυτά αποδεικνύονται από:
α) σχετική μελέτη υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από μηχανολόγο μηχανικό ή υπομηχανικό (επαναπροσδιορισμός των φορτίσεων στους άξονες του οχήματος και του εναπομένοντος ωφέλιμου φορτίου, υπολογισμός ευστάθειας κατά την κυκλοφορία και την φορτοεκφόρτωση, κατασκευή πρόσθετου πλαισίου και ενίσχυση του πλαισίου του οχήματος ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή συμπεριφορά του ανυψωτικού κατά την κυκλοφορία του αλλά και κατά τη χρήση του, κ.λπ.),
β) υπεύθυνες δηλώσεις του μηχανικού που έχει συντάξει τη μελέτη και επέβλεψε την τοποθέτηση, καθώς και του τεχνικού που τοποθέτησε τον γερανό περί i) πλήρωσης των όρων ασφαλούς κυκλοφορίας και τήρησης των κανόνων – περιορισμών της παρούσας απόφασης,
ii) ορθής τοποθέτησης του μηχανισμού, σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής επιστήμης και τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας ή/και, στην περίπτωση που δεν παρέχονται οδηγίες τοποθέτησης από την κατασκευάστρια εταιρεία, του υπογράφοντα μελετητή – επιβλέποντα μηχανικού, και iii) ότι ο εν λόγω ανυψωτικός μηχανισμός φέρει τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις.
Τα δικαιολογητικά αυτά υποβάλλονται στην αρμόδια για την ταξινόμηση του οχήματος υπηρεσία.
Επιπροσθέτως, στην υπηρεσία προσκομίζεται προς έλεγχο το τιμολόγιο αγοράς (όπου διακρίνεται ο τύπος του προϊόντος και ο αριθμός σειράς του), το αποδεικτικό τοποθέτησης του ανυψωτικού μηχανισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3.2 της παρούσας, καθώς και φωτοαντίγραφα των οδηγιών τοποθέτησης και χρήσης του ανυψωτικού μηχανισμού. Οι αναφερόμενες στο προηγούμενο εδάφιο πιστοποιήσεις επιδεικνύονται στην αρμόδια για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας υπηρεσία, η οποία τις σφραγίζει τηρώντας φωτοαντίγραφό τους στο φάκελο ταξινόμησης του οχήματος.
Τα ΚΤΕΟ κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο δεν χορηγούν καταλληλότητα, αν οι ανωτέρω σφραγισμένες πιστοποιήσεις δεν υπάρχουν ή έχει λήξει η ισχύς τους.
γ) Αντίγραφο των οδηγιών χρήσης δίνεται στον ιδιοκτήτη του οχήματος και φυλάσσεται με τα υπόλοιπα έγγραφα του οχήματος. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να τοποθετήσει στη θέση του οδηγού – χειριστή του οχήματος το διάγραμμα φορτίου (load chart) του ανυψωτικού μηχανισμού, ή σε περίπτωση που υφίστανται πάνω από ένα διαγράμματα, το σχετικό εγχειρίδιο χρήσης του μηχανισμού θα πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση του χειριστή.
4. Επιτρέπεται η τοποθέτηση ανυψωτικού μηχανισμού στα ως άνω φορτηγά οχήματα εφόσον ο εξοπλισμός αυτός είναι τέτοιου μεγέθους ώστε να χαρακτηρίζεται ως βοηθητικό εξάρτημα του φορτηγού οχήματος. Ένας ανυψωτικός μηχανισμός χαρακτηρίζεται ως βοηθητικό εξάρτημα στις εξής περιπτώσεις:
α) Το απόβαρο του γερανού δεν υπερβαίνει ποσοστό 15% της ΜΑΜΦΟ του φορτηγού οχήματος, εφόσον το φορτηγό έχει δύο άξονες (τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των λοιπών κριτηρίων ευστάθειας και ασφαλούς κυκλοφορίας του οχήματος).
β) Το απόβαρο του γερανού δεν υπερβαίνει ποσοστό 20% της ΜΑΜΦΟ του φορτηγού οχήματος, εφόσον το φορτηγό έχει τρεις άξονες (τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των λοιπών κριτηρίων ευστάθειας και ασφαλούς κυκλοφορίας του οχήματος).
γ) Το απόβαρο του γερανού δεν υπερβαίνει ποσοστό 25% της ΜΑΜΦΟ του φορτηγού οχήματος, εφόσον το φορτηγό έχει περισσότερους από τρεις άξονες (τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των λοιπών κριτηρίων ευστάθειας και ασφαλούς κυκλοφορίας του οχήματος).
δ) Η μέγιστη ανυψωτική ικανότητα του ανυψωτικού μηχανισμού σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 80 t*m (τονόμετρα).
ε) Ο ανυψωτικός μηχανισμός θα φέρει τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις.

Άρθρο 3
Αναγραφόμενα στοιχεία στην άδεια κυκλοφορίας

1. Στην άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων που φέρουν ανυψωτικό μηχανισμό (γερανό) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας αναγράφονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του ανυψωτικού μηχανισμού, όπως τύπος, αριθμός σειράς, μάζα, κ.λπ. Τα στοιχεία αυτά λαμβάνονται από το πινακίδιο που φέρει ο γερανός, ή από τον έντυπο κατάλογο του εργοστασίου (prospectus).
Σε περίπτωση που ο ανυψωτικός μηχανισμός δεν φέρει ενσωματωμένο πινακίδιο με τα στοιχεία αναγνώρισης αυτού, χαράσσεται επί του γερανού χαρακτηριστικός αριθμός αναγνώρισης, ο οποίος θα αναγράφεται και στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος που φέρει τον γερανό.
2. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε νέες ταξινομήσεις οχημάτων που φέρουν ανυψωτικό μηχανισμό σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας ή στις περιπτώσεις ανανέωσης της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος (λόγω π.χ. διασκευής), είτε μετά από επιθυμία του ιδιοκτήτη του οχήματος. Φορτηγά αυτοκίνητα που ταξινομούνται μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας μπορούν να φέρουν ανυψωτικό μηχανισμό μόνο όταν το απόβαρο του γερανού είναι μικρότερο του αναφερόμενου ποσοστού της ΜΑΜΦΟ του φορτηγού σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 της παρούσας.
3. Στο έντυπο των αδειών κυκλοφορίας που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας αναγράφεται στο πεδίο «τύπος αμάξης», γερανοφόρο.

Άρθρο 4
Μεταφορικό έργο
1. Το μεταφορικό έργο των γερανοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης καθορίζεται ως εξής:
α. Η επί τόπου (στατικώς) ανύψωση (φόρτωση, εκφόρτωση, τοποθέτηση κ.λπ.) αντικειμένων.
β. Η ρυμούλκηση κατεστραμμένων ή ακινητοποιημένων αυτοκινήτων εφόσον το φορτηγό κυκλοφορεί χωρίς το ρυμουλκούμενο /ημιρυμουλκούμενο. Η διενέργεια μεταφοράς ανυψωτέου αντικειμένου, είτε τοποθετημένου επί του πλαισίου του οχήματος είτε με ελεύθερη αιώρηση.
γ. Η διενέργεια μεταφορών παντός είδους, εφόσον τα αυτοκίνητα φέρουν ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα οχήματα.
2. Το μεταφορικό έργο των γερανοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α) και της Α2/29542/5347/1991 (ΦΕΚ 707 Β) καθώς και του ν. 3651/2008 (ΦΕΚ 44 Α) για τα ΦΙΧ αυτοκίνητα οδικής βοήθειας.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος - καταργούμενες διατάξεις

Από της ισχύος της απόφασης καταργείται κάθε διάταξη αντίθετη με τις διατάξεις της παρούσας
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved