ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Εγκύκλιος για την πώληση προϊόντων ζωικής προέλευσης 10/9/09


Αθήνα 10.9.2009, 16:45
Εγκύκλιο που διευκρινίζει τα δικαιολογητικά που χρειάζονται να υποβάλλουν όσες επιχειρήσεις πωλούν προϊόντα ζωικής προέλευσης και εκτός ΟΚΑΑ, εξέδωσε η ΓΓΕ του υπουργείου Ανάπτυξης (κείμενο παρακάτω). 

Με την εγκύκλιο καλούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά οι επιχειρήσεις πώλησης προϊόντων ζωικής προέλευσης που λειτουργούν είτε αυτοτελώς είτε εντός εγκεκριμένων και νομίμως λειτουργούντων βιομηχανικών σφαγείων καθώς και αυτοτελή τμήματα που λειτουργούν σε διακεκριμένους χώρους εντός υπεραγορών, μεικτών καταστημάτων και αποθηκών χονδρικής πώλησης, ώστε να μπορούν να ασκούν νόμιμα τις εμπορικές τους δραστηριότητες. 

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου.

 

Εγκύκλιος
ΘΕΜΑ «Σχετικά με δικαιολογητικά, πού καλούνται να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις α) «επιχειρήσεις κοπής, τεμαχισμού, επεξεργασίας, τυποποίησης ,συσκευασίας και χονδρικής πώλησης προϊόντων ζωικής προέλευσης που λειτουργούν είτε αυτοτελώς είτε εντός εγκεκριμένων και νομίμως λειτουργούντων βιομηχανικών σφαγείων» και β) «αυτοτελή τμήματα που λειτουργούν σε διακεκριμένους χώρους εντός υπεραγορών, μεικτών καταστημάτων και αποθηκών χονδρικής πώλησης και ασκούν χονδρική πώληση προϊόντων ζωικής προέλευσης» της παραγράφου 2 τού άρθρου 35 τού Ν. 3784/09».

1.Στό ΦΕΚ 137/Α/7-8-09 δημοσιεύθηκε και τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος 3784/09 με θέμα «Αναθεώρηση διατάξεων τού Ν. 703/77 περί ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις».
2. Τά όσα λοιπόν πραγματεύεται η παρούσα εγκύκλιος, εστιάζονται αποκλειστικά και μόνο στο άρθρο 35 τού ανωτέρω Νόμου, σύμφωνα με το οποίο, κατά τις γενικές διατάξεις επιβάλλεται η υποχρέωση όπως η άσκηση χονδρικής πώλησης νωπών  προϊόντων ζωικής προέλευσης προς το λιανικό εμπόριο διενεργείται αποκλειστικά μέσα από τις Κεντρικές Αγορές (πού σήμερα λειτουργούν εντός του ΟΚΑΑ και της ΚΑΘ).
Κατά τις ειδικές όμως διατάξεις του άρθρου αυτού δίνεται η δυνατότητα όπως, υπό το πρίσμα δεσμευτικών προϋποθέσεων, επιχειρήσεις, οι οποίες την 7-8-09 (ημερομηνία ισχύος τού Ν. 3784/09 ) βρέθηκαν να λειτουργούν εκτός των Κεντρικών Αγορών, νομιμοποιηθούν για την συνέχιση άσκησης χονδρικής πώλησης, προς το λιανικό εμπόριο, των ως άνω προϊόντων, κατόπιν βέβαια χορήγησης της εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, πού προβλέπεται στο άρθρο 35 του παραπάνω Νόμου.
3.Συνεπεία των προαναφερομένων, όσες επιχειρήσεις εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 2 τού άρθρου 35 τού ανωτέρω Νόμου, για να αποκτήσουν την παραπάνω έγκριση, καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πού ορίζονται παρακάτω, απευθείας στην Δ/νση Τιμών Τροφίμων - Ποτών τής Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης ( Πλ. Κάνιγγος-Αθήνα Τ.Κ 101.81-5ος Οροφος, τηλ. 210-3837290-φαξ: 210-3833092), Τ.Κ 10181, 5ος Όροφος).

ΠΙΝΑΚΑΣ  Α΄
Δικαιολογητικά πού αφορούν τις επιχειρήσεις κοπής ,τεμαχισμού, επεξεργασίας, τυποποίησης ,συσκευασίας και χονδρικής πώλησης προϊόντων ζωικής προέλευσης ,που λειτουργούν είτε αυτοτελώς είτε εντός εγκεκριμένων και νομίμως λειτουργούντων βιομηχανικών σφαγείων (περίπτωση (α) παραγράφου 2 του άρθρου 35 του Ν.3784/09) και ευρίσκονται έξω από τις Κεντρικές Αγορές σε απόσταση από αυτές δύο χιλιόμετρα και κάτω:

α) Έγγραφη βεβαίωση τού Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς περί τού ότι η επιχείρηση λειτουργεί κατάστημα μέσα στην Κεντρική Αγορά.

β) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 τής επιχείρησης «ότι εκτός από κατάστημα που λειτουργεί εντός της Κεντρικής Αγοράς ασκεί την εμπορική δραστηριότητά της εκτός Κεντρικής Αγοράς μέσω υποκαταστήματος της με μνεία τής περιοχής, οδού, αριθμού τού υποκαταστήματος».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ανωτέρω α) και β) δικαιολογητικά υποβάλλονται, εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί κατάστημα μέσα στην Κεντρική Αγορά και υποκατάστημα έξω από αυτήν.

γ) Έγγραφη βεβαίωση τού Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς περί τού ότι αν και η επιχείρηση με αίτησή της ζήτησε για μίσθωση χώρο μέσα στην Κεντρική Αγορά, τέτοιος χώρος δεν της χορηγήθηκε, λόγω έλλειψης .

δ) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 της επιχείρησης «ότι διατηρεί έξω από την Κεντρική Αγορά την κύρια εγκατάστασή της για χονδρική πώληση με μνεία τής περιοχής, οδού, αριθμού της εγκατάστασης και ότι θα παύσει να την λειτουργεί ευθύς ως της χορηγηθεί κατάστημα μέσα στην Κεντρική Αγορά».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ανωτέρω γ) και δ) δικαιολογητικά υποβάλλονται, εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί μόνο εγκατάσταση έξω από την Κεντρική Αγορά.

ε) Έγγραφη βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ, ότι η επιχείρηση έχει λάβει άδεια έναρξης επιτηδεύματος, με μνεία, αν υπάρχει, τού αριθμού τής άδειας αυτής.

στ) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 τής επιχείρησης « ότι η χονδρική πώληση των ως άνω προϊόντων προς λιανοπωλητές, θα λαμβάνει χώρα μέσα στο ωράριο πού ισχύει για τα καταστήματα πού λειτουργούν μέσα στην Κεντρική Αγορά ».

ζ) Έγγραφη βεβαίωση του οικείου Δήμου ή Κοινότητας «ότι η επιχείρηση, ως τέτοια υγειονομικού ενδιαφέροντος, έχει λάβει την προβλεπόμενη από το άρθρο 80 του Ν. 3463/06 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος, με μνεία του αριθμού της άδειας αυτής».

η) Έγγραφη πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων (ISO-HACCP), χορηγούμενη από Φορέα, εγκεκριμένο για τέτοιες πιστοποιήσεις από Δημόσια Αρχή. Στην εν λόγω έγγραφη πιστοποίηση, ο Φορέας αυτός, μεταξύ των άλλων, αναφέρει την Δημόσια Αρχή, πού τον έχει εγκρίνει για τέτοιες πιστοποιήσεις.

θ) Έγγραφη βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ,περί τού ότι για τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (σφαγείων, τεμαχισμού και τυποποίησης κρέατος, παρασκευασμάτων κρέατος, ψύξης, κατάψυξης κρέατος, καθετοποιημένης μονάδας κρέατος) έχει χορηγηθεί:
1.1 Άδεια ίδρυσης της εγκατάστασης, με μνεία του αριθμού της άδειας αυτής.
1.2 Άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης, με μνεία του αριθμού της άδειας αυτής.
1.3 Ειδικός Κωδικός Αριθμός Έγκρισης Εγκατάστασης, με μνεία του αριθμού αυτού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση βέβαια, πού δεν απαιτείται ο ανωτέρω Κωδικός Αριθμός Έγκρισης, η επιχείρηση υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 «περί του ότι δεν απαιτείται η χορήγηση Ειδικού Κωδικού Αριθμού Έγκρισης Εγκατάστασης».

ι) Όπου πάλι από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, απαιτείται και άλλη άδεια, πέραν των προαναφερομένων, η επιχείρηση υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 «περί του ότι κατέχει και άλλη άδεια»,συνοδευόμενη από επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας αυτής. Στην περίπτωση βέβαια πού δεν απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία και άλλη άδεια, η επιχείρηση υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 «περί του ότι δεν απαιτείται και άλλη άδεια».

ια) Έγγραφη βεβαίωση της κατωτέρω Δημόσιας Αρχής, από την οποία να φαίνεται ότι ο τόπος όπου είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί η επιχείρηση ευρίσκεται σε απόσταση δύο χιλιόμετρα και κάτω από την Κεντρική Αγορά.
Η αρμόδια ως άνω Δημόσια Αρχή είναι: ΥΠΕΧΩΔΕ, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, Δ/νση Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Τμήμα Β, Χαριλάου Τρικούπη 182, ΑΘΗΝΑ, τηλέφωνο και φαξ: 210-6469847).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ανωτέρω (ε),(στ),(ζ),(η),(θ),(ι) και (ια) δικαιολογητικά που υποβάλλονται από την επιχείρηση ,αφορούν μόνο το υποκατάστημα ή την εγκατάσταση αυτής κατά περίπτωση ,που λειτουργούν εκτός της Κεντρικής Αγοράς.

ΠΙΝΑΚΑΣ  Β΄
Δικαιολογητικά πού αφορούν τις επιχειρήσεις κοπής, τεμαχισμού, επεξεργασίας, τυποποίησης, συσκευασίας και χονδρικής πώλησης προϊόντων ζωικής προέλευσης, που λειτουργούν είτε αυτοτελώς είτε εντός εγκεκριμένων και νομίμως λειτουργούντων βιομηχανικών σφαγείων (περίπτωση (α) παραγράφου 2 του άρθρου 35 του Ν. 3784/09) και ευρίσκονται έξω από τις Κεντρικές Αγορές σε απόσταση από αυτές πάνω από δύο χιλιόμετρα.

α) Μόνο τα δικαιολογητικά, πού αναφέρονται, υπό στοιχεία (ε), (στ), (ζ), (η), (θ) και (ι) του ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ Α΄.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ανωτέρω (ε), (στ), (ζ), (η), (θ) και (ι) δικαιολογητικά που υποβάλλονται από την επιχείρηση, αφορούν μόνο το κατάστημα ή την εγκατάσταση αυτής κατά περίπτωση, που λειτουργούν εκτός της Κεντρικής Αγοράς .

β) Έγγραφη βεβαίωση της κατωτέρω Δημόσιας Αρχής, από την οποία να φαίνεται ότι ο τόπος όπου είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί η επιχείρηση, ευρίσκεται σε απόσταση πάνω από δύο χιλιόμετρα από την Κεντρική Αγορά.

Η αρμόδια ως άνω Δημόσια Αρχή είναι: «ΥΠΕΧΩΔΕ, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, Δ/νση Απλούστευσης Διαδικασιών, Τμήμα Β, Χαριλάου Τρικούπη 182, ΑΘΗΝΑ, τηλέφωνο και φαξ: 210-6469847.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄ 
Δικαιολογητικά πού αφορούν τα αυτοτελή τμήματα που λειτουργούν ,σε διακεκριμένους χώρους εντός Υπεραγορών ,μεικτών καταστημάτων και αποθηκών χονδρικής πώλησης και ασκούν χονδρική πώληση προϊόντων ζωικής προέλευσης (περίπτωση (β) παραγράφου 2 του άρθρου 35 του Ν. 3784/09

Μόνο τα δικαιολογητικά πού αναφέρονται, υπό στοιχεία ( ε ), (στ), (ζ), (η), (θ) και (ι) του ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ Α΄.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ανωτέρω (ε), (στ), (ζ), (η), (θ) και (ι) δικαιολογητικά που υποβάλλονται από την επιχείρηση ,αφορούν τα αυτοτελή τμήματα που λειτουργούν σε διακεκριμένους χώρους εντός Υπεραγορών ,σε διακεκριμένους χώρους εντός μεικτών καταστημάτων και σε διακεκριμένους χώρους εντός αποθηκών, κατά περίπτωση.

Η παρούσα εγκύκλιος να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας και να ανακοινωθεί στον ημερήσιο τύπο.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δημ. Σκιαδάς

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved