ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
Έρχεται πρόγραμμα καινοτομικής επιχειρηματικότητας
 

 

Αθήνα 30.5.2011, 18:23

Νέες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που έχουν κλείσει έως και 5 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών ενισχύει το πρόγραμμα "Νέα - Καινοτομική Επιχειρηματικότητα" του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ο πρώτος κύκλος του οποίου θα ξεκινήσει τον Ιούλιο 2011.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ, χορηγεί ποσοστό ενίσχυσης 50% σε όσους ιδρύσουν νέα επιχείρηση ή διευθύνουν υφιστάμενη. Ενισχύονται έργα προϋπολογισμού από 30.000 έως 300.000 ευρώ για τον τομέα μεταποίησης και από 20.000 έως και 200.000 ευρώ για όλους τους άλλους τομείς δραστηριότητας.

Ο πρώτος κύκλος υποβολής προτάσεων θα ξεκινήσει τον στις 15 Ιουλίου 2011 και θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2011. Οι προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στους διαδικτυακούς τόπους www.ependyseis.gr και www.ependyseis.gr/mis. Φορείς διαχείρισης του προγράμματος είναι η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας - Διεύθυνση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΔΜΜΕ) και ο Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ).

Στόχοι
Το πρόγραμμα αποσκοπεί ιδίως στην:
- Ενίσχυση της δημιουργίας - ίδρυσης επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν να μετατρέψουν μία καινοτόμο ιδέα ή και μία καταγεγραμμένη - κατοχυρωμένη αλλά μη εισέτι εμπορικά αξιοποιημένη τεχνογνωσία, σε επιχειρηματική καινοτομία.
- Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών νεοσύστατων και νέων επιχειρήσεων (οι οποίες έχουν κλείσει έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις) οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών υπό τη μορφή της εμπορικής διάθεσης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών ή την επέκταση - διαφοροποίηση των προϊόντων - υπηρεσιών τους ή τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί ιδιαίτερα στην ενθάρρυνση επιχειρηματικών προτάσεων με τα εξής χαρακτηριστικά:
- Καινοτομία
- Υψηλή ποιότητα επιχειρηματικής ομάδας. (Παραγωγικές δεξιότητες, επιχειρηματικό ταλέντο, υψηλό - κατάλληλο μορφωτικό επίπεδο, εμπειρία και γνώση του αντικειμένου κ.λπ.)

Παράλληλα με την ενίσχυση καινοτομικών ιδεών το πρόγραμμα επιδιώκει:
- Είσοδο σε νέες αγορές ή σε αναπτυσσόμενες αγορές ανοικτού ανταγωνισμού και θετικών προοπτικών. 
- Ενίσχυση ανταγωνιστικής θέσης σε διεθνείς αγορές.
- Ανάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών ή/και διαδικασιών πράσινης ανάπτυξης ή / και υψηλών προοπτικών ζήτησης από την εγχώρια ή / και διεθνή αγορά.
- Ανάπτυξη και διάθεση προϊόντων - υπηρεσιών σημαντικά ή τελείως διαφοροποιημένων των υφιστάμενων βασικών προϊόντων ή υπηρεσιών με υψηλότερη προστιθέμενη αξία.
- Αξιοποίηση αποτελεσμάτων συνεργασίας - συνέργιας με ερευνητικά ή ακαδημαϊκά ιδρύματα ή και επιχειρηματικούς εταίρους.
- Δημιουργία απασχόλησης σε θέσεις υψηλής έντασης γνώσης.
- Δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων από γυναίκες επιχειρηματίες υπό την προϋπόθεση ότι τα επιχειρηματικά σχέδια αφορούν επιχειρήσεις στις οποίες μία ή περισσότερες γυναίκες είναι κάτοχοι του 51% του κεφαλαίου της επιχείρησης και οι επιχειρήσεις αυτές διευθύνονται από γυναίκα σύμφωνα με τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι:
1. Φυσικά πρόσωπα - υπό ίδρυση επιχειρήσεις
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως φύλου τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης και τα οποία επιθυμούν να ιδρύσουν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεωτικά θα συσταθούν και θα έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας μετά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος, με σκοπό τη εμπορική αξιοποίηση – διάθεση καινοτομικών ιδεών ή μη αξιοποιημένης  επιστημονικής, τεχνολογικής  ή και μη-τεχνολογικής εμπειρίας / γνώσης και υποχρεωτικά (από ιδρύσεώς τους) θα έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα υπό την μορφή εμπορικής εταιρείας (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), ή ατομικής επιχείρησης ή κερδοσκοπικού συνεταιρισμού και θα τηρούν βιβλία Β’ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης.
Για προτάσεις που υποβάλλονται εντός του 2011, οι υπό ίδρυση επιχειρήσεις  θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο και να ιδρύονται με κατ΄ ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής 51% και αποκλειστικής διαχείρισης,  από φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα ή μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από την 1 Ιανουαρίου 2010 μέχρι και την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος (αντίστοιχα και για προτάσεις που υποβάλλονται εντός του 2012).
Επιλέξιμα εταιρικά σχήματα είναι εκείνα στα οποία το επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο /α συμμετέχει/ ουν με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο και η διαχείριση της εταιρείας ασκείται αποκλειστικά από ένα ή περισσότερα από τα επιλέξιμα φυσικά πρόσωπα (επιλέξιμοι εταίροι), τα οποία σύμφωνα με τα ανωτέρω πριν τη υποβολή της πρότασης δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα.

2. Νεοσύστατες επιχειρήσεις
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν επίσης και οι νεοσύστατες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία), καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες κατά το έτος υποβολής της επενδυτικής πρότασης έχουν συσταθεί και κάνει έναρξη δραστηριότητας αλλά δεν έχουν συμπληρώσει μία πλήρη διαχειριστική χρήση.

3. Νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, εταιρικού - εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία), καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίες για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται εντός του 2011 θα πρέπει, μέχρι και την 31 Ιανουαρίου 2010 να έχουν κλείσει από τουλάχιστον μία έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις (αντίστοιχα και για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται εντός του 2012).

Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
1) Να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα (αποκλείονται δηλαδή τα πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα π.χ. σωματεία, σύλλογοι, ΟΤΑ κ.ά.)
2) Να μη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην αποτελεί προβληματική επιχείρηση, να μην εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση ενίσχυσης
3) Να τηρεί βιβλία Β' ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ και να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
4) Να λειτουργεί νομίμως (να έχει την εν ισχύ άδεια λειτουργίας όπου αυτό απαιτείται) 
5) Να δραστηριοποιείται και να έχει καταστατική έδρα στην Ελλάδα
6) Να είναι εγγεγραμμένη στο αρμόδιο επιμελητήριο (όπου απαιτείται).
7) Να είναι πολύ μικρή και μικρή επιχείρηση (για τις περιπτώσεις Α2 και Β) που απασχολούν στην περίπτωση των μικρών επιχειρήσεων έως 50 άτομα (εκφραζόμενα σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ)) και το όριο του κύκλου εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκ.€, ενώ στην περίπτωση των πολύ μικρών επιχειρήσεων απασχολούν λιγότερο από 10 εργαζόμενους και το όριο του κύκλου εργασιών τους ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκ.€.
8) Κάθε επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία μόνο πρόταση στο παρόν πρόγραμμα.

Εξαιρούνται (συνεπώς είναι μη επιλέξιμες) οι επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης franchising (δικαιόχρησης), καθώς επίσης κοινοπραξίες και οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες. Επίσης, αποκλείονται τα πρόσωπα και οι δραστηριότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα π.χ. σωματεία, σύλλογοι, ΟΤΑ, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί  κ.ά.

* Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τον εγκεκριμένο Οδηγό του προγράμματος.

 

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Ο Οδηγός του προγράμματος (αρχείο pdf 3,1 mb)

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved