ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
Έρχεται πρόγραμμα για επιχειρήσεις χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών
 

 

Αθήνα 26.6.2011, 22:57

Σε υφιστάμενες και μη επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στον ελληνικό χώρο στους τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (διεθνών και μη), απευθύνεται ένα νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα με τίτλο: "49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης", που αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα.

Σύμφωνα με τον σχετικό οδηγό, χρηματοδότηση είναι δυνατόν να λάβουν οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:
1. Υφιστάμενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις που έχουν αρχίσει τη δραστηριότητά τους το αργότερο μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2008 και λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε.
2. Νέες και υπό σύσταση Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (start-up επιχειρήσεις).

Ως νέες επιχειρήσεις θεωρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν αρχίσει τη δραστηριότητά τους μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2008 και μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος και λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής επενδυτικής πρότασης, τα οποία επιθυμούν να ιδρύσουν πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών. Η απαίτηση αυτή αφορά το σύνολο των εταίρων ή μετόχων. Βασική προϋπόθεση είναι ότι τα φυσικά πρόσωπα θα συστήσουν εταιρεία ΑΕ ή ΕΠΕ πριν από την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης.

Αντίθετα, από το πρόγραμμα αποκλείονται τα πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως σωματεία, σύλλογοι, ΟΤΑ κ.ά.

Κάθε επιχείρηση δικαιούται να υποβάλει μία μόνο πρόταση ένταξης στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υποβολής, από τον ίδιο φορέα (επιχείρηση), περισσότερων της μιας προτάσεων, απορρίπτονται όλες. Επίσης, κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία μόνο πρόταση στο παρόν πρόγραμμα. Σε περίπτωση συμμετοχής σε περισσότερες από μία προτάσεις, οι προτάσεις στις οποίες αυτό το φυσικό πρόσωπο συμμετέχει, θα απορρίπτονται όλες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής άλλων προσώπων. Επιπλέον, κάθε υποψήφια επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει ή δεσμεύεται να μεριμνήσει για τις κατάλληλες υποδομές για την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λπ.).

Μέσω του προγράμματος ενισχύονται έργα προϋπολογισμού από 30.000 μέχρι 180.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών της επιχείρησης της τελευταίας τριετίας (2008, 2009 και 2010) ή κατά περίπτωση διετίας.

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης διαμορφώνεται ως εξής:
- Για τις δαπάνες που εντάσσονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1998/2006 της Επιτροπής - Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis aid), 70% του προϋπολογισμού.
- Για τις δαπάνες που εντάσσονται στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (άρθρα 19 και 40) και στον Χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων περιόδου 2007-13, 25% του προϋπολογισμού για τις μεσαίες επιχειρήσεις και 35% του προϋπολογισμού για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Το υπόλοιπο του προϋπολογισμού πέραν της δημόσιας χρηματοδότησης, θα καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 20% του προϋπολογισμού.

Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται είναι οι εξής: 
1. Κτηριακές εργασίες (ανέγερση/διαμόρφωση) και χώρων συνεργείων, στάθμευσης, αποθήκευσης και συντήρησης (έως 100% του προϋπολογισμού).
2. Μετασκευή οχήματος (δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη η αγορά δεύτερης καρότσας). Εξοπλισμός φόρτωσης - εκφόρτωσης, ράφια κ. λπ. Εξοπλισμός συνεργείου συντήρησης και επισκευής οχημάτων. Εξοπλισμός πρατηρίου υγρών καυσίμων (έως 100% του προϋπολογισμού).
3. Αγορά οικοπέδου (έως 10% του προϋπολογισμού).
4. Δαπάνες για ΑΠΕ και εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας (έως 25% του προϋπολογισμού και έως 15.000 ευρώ).
5. Αγορά τεχνογνωσίας, λογισμικό, πληροφοριακά συστήματα κ. λπ. (έως 10% του προϋπολογισμού).
6. Δαπάνες για τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων επιχειρήσεων σε ΒΙ. ΠΕ., Βιοτεχνικά Πάρκα. Ενοικίαση οικοπέδου σε περιοχή εκτός ΒΙΠΕ για περίοδο ενός έτους (έως 30% του προϋπολογισμού).
7. Αϋλες δαπάνες (συνολικά έως 20% του προϋπολογισμού).
- Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και διοίκησης έργου (έως 4.000 ευρώ).
- Εκπόνηση μελετών και ερευνών (έως 6.000 ευρώ).
- Μελέτη και πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης (Ποιότητας, Περιβάλλοντος, κ.ά.) (έως 6.000 ευρώ έκαστο πρότυπο πιστοποίησης).
- Ενέργειες προώθησης επιχείρησης, δημιουργία διαφημιστικών φυλλαδίων, ιστοσελίδα (έως 8.000 ευρώ).

Για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις καλύπτονται λειτουργικές δαπάνες έως 25% του προϋπολογισμού, όπως ενοίκια, συνδρομές συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών, υπηρεσίες νομικής - διοικητικής υποστήριξης ίδρυσης νέας επιχείρησης - αλλαγής νομικής μορφής - αλλαγή έδρας κ.λπ.).

Επίσης καλύπτονται δαπάνες που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και την απασχόληση πρόσθετου προσωπικού.

Η πράξη χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» - ΕΠΑΝ ΙΙ και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Περιφερειών σε μετάβαση (Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο), του ΕΣΠΑ 2007-2013 και καλύπτει όλη τη χώρα.

* Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τον Οδηγό του Προγράμματος.

 

 

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Ο οδηγός του προγράμματος (αρχείο pdf 1,01 mb)

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved